JKW-KABAB-12-NA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང༌།
Wylie title rdzogs pa chen po chig chod kun grol las dbang bzhi'i brda khrid bklags chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthong JKW-KABAB-12-NA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 13, Pages 443-461 (Folios 1a to 10a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (me ban rin chen gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdzogs pa chen po chig chod kun grol las dbang bzhi'i brda khrid bklags chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthong. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 443-461. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ (rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sde)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHI-002
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་བས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་དང༌། སྔ་འགྱུར་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཛར་ཀ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་འདུ་གསུམ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་སོར་བཞག་ལ་ཁ་གསལ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang khyab bdag gdod ma'i mgon po bka' drin sum ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling bas rjes su gnang ba stsal ba dang/__snga 'gyur bstan 'gro'i dpal mgon 'dzar ka dang dge mang mchog sprul rnam pa gnyis nas gsung bskul gnang ba ltar 'du gsum pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung sor bzhag la kha gsal phran tshegs kyis brgyan te dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་པྲ་ཐ་མ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། །རང་རིག་རང་ཤར་གདོད་ནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་མེས་པདྨ་འོད་མི་འགྱུར། །ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་སྐུར་སྣང་གསང་གསུམ་བྱིན། །སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་དབབ་པར་མཛོད། །རིམ་དགུའི་རྩེར་ཕྱིན་གྲོལ་བ་བཞིའི། །ཁྱད་པར་ཆོས་ལྡན་རྫོགས་པ་ཆེའི། །ཡང་བཅུད་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི། །དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་རྣམ་གསལ་དགོད། །གང་ཟག་དབང་རབ་རྩོལ་མེད་དུ་གྲོལ་བའི་ཟབ་ལམ། ཨ་ཏི་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ཆེན་པོའི་དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བགྱི་བ་ལ་གཉིས། གཤོམ་བཀོད་དང༌། ཆོ་གའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་མཛེས་ཚོན་ཅན་འཇའ་རིས་སྣ་ལྔས་བསྐོར་བའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དྲི་བཟང་སྦྱར་བའི་ཆུ་དང་སོ་ལྔའི་རྫས་ཀྱིས་བཀང་བ། མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཤིང་གི་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་མཐིང་ག་ཅན་བཀོད། མདུན་ངོས་སུ་མེ་ལོང་གཡའ་མེད་པའི་སྟེང་དུ་ཤེལ་ཟུར་བརྒྱད་པ་དང་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་མདངས་གཟུག །མཐའ་སྐོར་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བཤམ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། རིན་པོ་ཆེ་ལྔ། སྨན་ལྔ། འབྲུ་ལྔའི་མཎྜལ་གསུམ། མ་འཛོམ་ན་འབྲུ་གཙང་མའི་མཎྜལ་བཀོད། སྤོས་ཀྱི་དུད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་བྱ་བར་གསུངས་སོ། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། །དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྒོམ་དང་ལྡན་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང་བ་ལས་ཡོ་ག་འོག་མའི་ལུགས་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཀྱང༌། གཞུང་དུ་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་བྱ་ཞིང་ཚོགས་གཏོར་འབུལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། ཡང་ཏི་ནག་པོ་ལས་འབྱུང་བ་སོགས་ཀུན་བཟང་དོན་ཕྲིན་གང་ཡང་རུང་བ་བཏང༌། ཚོགས་མཆོད་དང་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་སྲུང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། རང་གཞུང་གི་མནྜལ། འོད་གསལ་ཀློང་ཡངས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པ་མང་པོས་ཡོངས་བཀང་བས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མ་དྷལ་མཆོད་པ་འདི༔ བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མ་དྷ་ལ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ ལན་གསུམ། དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པའི་སྡོང་པོ་ལས༔ བཅུད་ལྡན་སྨན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལེགས་སྤྲས་པས༔ དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་མ་རྡལ་མཆོད་པ་འདི༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་དྷེ་ཝ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ ལན་གསུམ། བདལ་བ་ཆེན་པོ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ༔ མེ་ཏོག་རྣམ་པ་མང་པོས་ལེགས་བཀྲམ་པའི༔ ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་མ་དྷལ་མཆོད་པ་འདི༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བྷེ་ར་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་མ་དྷ་ལ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད༔ བདག་གཞན་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ཅི་བགྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ༔ དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ དེ་སོགས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། རྟོག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ༔ བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གསོལ་བ་འདེབས༔ གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་ཆོས་ཉིད་གསལ་བའི་སྒོ་གཅིག་ཕྱེས༔ ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ལུང་གཅིག་སྟོན༔ དབང་དང་གདམས་ངག་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ རང་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ངོ་གཅིག་སྤྲོད༔ ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཆོས་སྐུར་བསྒྱུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། འགགས་མེད་རྣམ་དག་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཕྱི་ནང་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གསོལ་བ་འདེབས༔ དད་ཅན་གསོལ་འདེབས་བུ་རྣམས་ལ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་གཅིག་ཕྱེས༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འགྲོ་དྲུག་ཁ་ལོ་གྱེན་དུ་སྒྱུར༔ བསམ་པའི་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་ཕོབ༔ ལན་གསུམ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་དག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གསོལ་བ་འདེབས༔ དད་ཅན་གསོལ་འདེབས་བུ་རྣམས་ལ༔ ཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་སྒོ་གཅིག་ཕྱེས༔ མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ༔ མཐུན་པའི་ལམ་སྣ་ཆོས་ལ་དྲོངས༔ ལོག་ལྟ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ལ་སྒྱུར༔ གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཐུལ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། གཉིས་པ་ལ་བཞི་སྤྲོས་བཅས་སྣང་བའི་བརྡ་དབང༌། སྤྲོས་མེད་སྟོང་པའི་བརྡ་དབང༌། གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་བརྡ་དབང༌། ཆིག་ཆོད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་བརྡ་དབང་ངོ༌། དང་པོ་ནི། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་འདི་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་སློབ་མ་དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་གཏོགས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི་རིགས་ཅན་ལ་མཚན་ཙམ་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཀྱང༌། སྙིང་ནས་དད་པ་དང་ལྡན་ཅིང་དོན་ཏུ་གཉེར་བ་བྱུང་ན་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ། དེའང་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་འདོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་སྣོད་ལྡན་ཏུ་གྱུར་པས་ཐོག་མར་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། རྫོགས་ཆེན་དབང་བསྐུར་ཕལ་མོ་ཆེར་ལྟ་བ་ཆོས་ཉིད་མཚམས་མོ་ཆེ་ཡེ་ནས་བཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་དམིགས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱང༌། དེང་དུས་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་གསང་བ་སྤྱི་ལུགས་སྤྲོ་ན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། མཎྜལ་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དབང་གི་སྤྱི་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་གང་ལྕོགས་དང༌། །འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་དུ་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པའི་རླབས་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕྲིན་ལས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་རྒྱལ་བ་མཐའ་དག་གི་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་སྐལ་བ་ཆེས་དམན་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་བ་མ་ལུས་པའི་རྩེ་མོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་སྣང་བར་མཛད་ནས། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གིས་འདུལ་དཀའ་བའི་སྐྱེ་དགུ་མཐའ་ཡས་པ་གདོད་མའི་ས་ལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པར་མཛད་པའི་ནང་ཚན། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། དེས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སྙན་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་སྐོར་རྣམས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་གངས་ཅན་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མགྲོན་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ཐུགས་སྲས་ལས་ཅན་རྗེ་འབངས་འགའ་ཞིག་ལ་ཐུགས་དམ་གསང་བའི་མནོག་ཆོས་སུ་སྩལ། ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་དགོངས་ཏེ་གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མ་སོགས་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁའ་འགྲོ་བརྡའི་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་ར་ཏིར་ཕ་ཝཾ་རུ་སྦལ་ནག་པོར་མི་འཇིག་པའི་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕྱིས་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་གླིང་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་ལགས། ཕྱིས་སུ་དཔེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཆད་པ་ན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ནས་བསྟན་པའི་དོན་མངོན་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེ་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་རོལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ཆོས་སྲུང་མ་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགྱེས་པའི་མདངས་གསོལ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་སྒོ་འཕར་གསར་དུ་དབྱེ་བར་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བརྡ་བསྟན་པས་རྩོལ་མེད་དུ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་དབང་རིམ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྤྲོས་བཅས་སྣང་བའི་བརྡ་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ལ༔ བདག་ཉིད་དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྣང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲོས་བྲལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་པ་མངོན་སུམ་རྟོགས་པའི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲི་བ་ལགས་པས་སྙན་གཏོད་ཅིག །དད་ལྡན་ངེས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ལ་འཇུག་སྤྲོའམ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་མངོན་སུམ་གྱི༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་གཞུང་ཐུབ་བམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། ཐུབ་ལགས། ཞེས་བརྗོད་ཅིག །དེ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམ་བཅར་གཞུག་པ་ནི། བདུད་རྩིའི་མནའ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་འཁོར་བ་བློས་བཏང་ནས༔ བྱར་མེད་མངོན་སུམ་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པར༔ རང་བྱུང་རིག་པ་ལྟ་བར་དམ་ཆོས་ཤིག༔ དེ་ལས་འགལ་ན་ཁྱོད་ཉིད་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དེ་ལྟར་བགྱི་བར་དམ་བཅའ་འོ། །ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །དེ་ནས་བླ་མས། བུ་ཁྱོད་སུ་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ང་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ནོ༔ ཅེས་དང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་བ་འདི་བརྡའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ན་ལྟོས་ཤིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་གོས་དང་རྒྱན་འདི་རྣམས་ཅི་ལ་བརྒྱན་པ་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། འདི་ལུས་ལ་བརྒྱན་པ་ཡིན༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིག༔ དེ་བཞིན་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་༔ སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཡིན་ནོ༔ ཁྱོད་ཀྱི་གོས་རྒྱན་འདི་རྣམས་དང་པོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། འདི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་༔ ཞེས་སྨོས་ཤིག །དེ་བཞིན་ཏུ་སྣང་བ་འདི་ཡང་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་༔ གོས་དང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ལུས་ལ་བརྒྱན་པར་གཅིག་པ་བཞིན༔ སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་སེམས་སུ་གཅིག་པ་ཡིན༔ དེ་བཞིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་༔ ལྟེ་བ་གཅིག་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྱུང་བ་ནི༔ སེམས་ཉིད་གཅིག་གི་འཆར་ཚུལ་ལ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་བྱུང་བའི་རྟགས་ཡིན༔ ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་ཤར་བའི་བརྡ༔ འཇའ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ནི༔ ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་པའི་བརྡ༔ དབུས་སུ་བུམ་པ་བྱུང་བ་ནི༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་བསྐྱེད་པའི་བརྡ༔ ནང་དུ་བུམ་རྫས་སྣ་ཚོགས་བླུགས་པ་ནི༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདུས་པའི་བརྡ༔ མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཁ་རྒྱན་བཙུགས་པ་ནི༔ རིག་པ་སེམས་ལ་གསལ་འགྲིབ་མེད་པའི་བརྡའོ༔ ཞེས་པས་བརྡའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བ་སེམས་སུ་བསྟན་པའི་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནས་སེམས་ལ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀློང་ཡངས་སུ༔ འགག་མེད་བུམ་པ་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མངོན་སུམ་ཞལ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྨོན་ལམ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པར་ཞུ། སྣང་སེམས་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་ཡི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་ཐུགས༔ དུས་འདིར་མངོན་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འབྲལ་མེད་ཆོས་སྐུའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། དེས་སྤྲོས་བཅས་སྣང་བའི་བརྡ་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་དང་༔ གཉིས་པ་སྤྲོས་མེད་སྟོང་པའི་བརྡ་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སློབ་མས་སྟོད་གོས་ཕུད་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ༔ བདག་ཉིད་ཁྱེད་ལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་རུ༔ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲི་བ་ལགས་པས་སྙན་གཏོད་ཅིག །རིག་པ་དངོས་མེད་སེམས་ཀྱི་བུ༔ ཆིག་ཆོད་དོན་ལ་འཇུག་སྤྲོའམ༔ ངེས་དོན་མཐའ་བྲལ་སྟོང་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་གཞུང་ཐུབ་བམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། ཐུབ་ལགས། ཞེས་བརྗོད་ཅིག །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམ་བཅའ་གཞུག་པ་ནི་མནའ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་མཚན་མའི་འཁྲུལ་ཕྱིར་མ་འབྲེངས་པར༔ རྩོལ་མེད་ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པར༔ དམིགས་མེད་སྒོམ་པའི་ཉམས་ལེན་དམ་ཆོས་ཤིག༔ དེ་ལས་ལོག་ན་ཁྱོད་ཉིད་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཇི་ལྟར་བསྒོས་པའི་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དེ་ལྟར་བགྱི་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །དེ་ནས་བླ་མས། བུ་ཁྱོད་སུ་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ང་ནི་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་དང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ན༔ ཁྱོད་རང་གི་ལུས་ལ་ལྟོས་ཤིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཅི་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ་སྟོད་གཅེར་བུ༔ སྨད་གོས་ཅན་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིག །དེ་བཞིན་ཏུ་སེམས་ཉིད་འདི་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས༔ ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་བྱུང་བ་བཞིན་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྣང་བ་བྱུང་༔ ལུས་གོས་ཀྱིས་གཏུམ་ནས་མི་མཐོང་བ་བཞིན༔ སེམས་སྣང་བ་ལ་ཞེན་ནས་སྟོང་པའི་དོན་མི་རྟོགས༔ སྟོད་ཀྱི་གོས་ཕུད་པ་དེ་གཅེར་བུར་མཐོང་བ་བཞིན༔ སྣང་བ་གང་དག་དེར་ཆོས་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་པས༔ དེ་བཞིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ མེ་ལོང་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་ཤར་ཡང་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པ་བཞིན༔ སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཤར་ཡང་དངོས་མེད་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་བརྡ༔ ཤེལ་ལ་སྒྲོའི་འོད་ལྔ་ཤར་བ་འདི༔ སྟོང་པའི་རང་རྩལ་ཅིར་ཡང་ཤར་བའི་བརྡ༔ ཤར་ཡང་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་བརྡ༔ ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བརྡ་བསྟན་པས་སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་བརྡར་བསྟན་པ་གོ་བར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་སེམས་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག༔ སློབ་མའི་མིག་ལ་ཤེལ་རྡོ་བསྟན་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣང་བ་ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས་པ་རུ༔ གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ཤེལ་འོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་མཆོག༔ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྨོན་ལམ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྗོད་པར་ཞུ། རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྱུ་ལུས་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཅན༔ དུས་འདིར་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སུ༔ འཛིན་མེད་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། དེས་སྤྲོས་མེད་སྟོང་པའི་བརྡ་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་དང༌། གསུམ་པ་གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་བརྡ་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སློབ་མ་རྣམས་གོས་ཕུད་གཅེར་བུ་འགྲེངས་སྟབས་སུ་ལངས་པར་གསུངས་པས་མཚོན་བྱེད་བྱར་གཞུག །ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་རང་གྲོལ་ལ༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྟོང་གསལ་འགག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རང་གྲོལ་གཉིས་མེད་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲི་བ་ལ་གསན་འཚལ། སྟོང་ཉིད་སེམས་ཀྱི་བུ་གཅིག་པོ༔ རང་གྲོལ་འཇུག་པར་སྤྲོ་ལགས་སམ༔ འཛིན་མེད་རང་གསལ་ཤུགས་བྱུང་ལ༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་གཞུང་ཐུབ་བམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ༔ ཐུབ་ལགས། ཞེས་བརྗོད་ཅིག །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དམ་བཅར་གཞུག་པ་ནི། མནའ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་སྟོང་ཞེན་འཛིན་སྤངས་ནས་སུ༔ སྟོང་གསལ་རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་དོན་ལ་ནི༔ རང་བཞིན་ལྷུག་པར་སྤྱོད་པར་དམ་ཆོས་ཤིག༔ དེ་ལས་ལོག་ན་ཁྱོད་ཉིད་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཇི་ལྟར་བསྒོས་པའི་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དེ་ལྟར་བགྱི་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །དེ་ནས་བླ་མས། བུ་ཁྱོད་སུ་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ང་ནི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་དང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྲོལ་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ན༔ ནམ་མཁའ་ལ་ལྟོས་ཤིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཅི་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ༔ གཅེར་བུ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་རྗོད་ཅིག༔ ལུས་གཅེར་བུ་གདོད་མ་ནས་ཡིན་པ་ལ༔ དེ་ལ་གོས་བཀོན་རྒྱན་བཟུང་འཛིན་པའི་ངོ་ཚ་འཕྲལ་ལ་བཅོས་པ་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཡིན་ལ༔ སྣང་བར་བཟུང་བས་གློ་བུར་དུ་འཁྲུལ་པའི་བརྡ༔ ལུས་ལ་གོས་མེད་ངོ་ཚའི་འཛིན་པ་ལས་གྲོལ་ནས་གཅེར་བུ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བ་བཞིན་དུ༔ སྣང་བའི་ཞེན་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པར་གྲོལ་ནས༔ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅེར་བུ་ཟང་ཐལ་གོང་ལྟར་ཡིན་པ་མཐོང་བ་ཡིན༔ དེ་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ལྟོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ཡིན༔ ནམ་མཁའ་གསལ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་བཞིན༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་གསལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་བརྡ༔ ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་དབྱིངས་ནས་གསལ་བ་བཞིན༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་ཅིར་ཡང་གསལ་བའི་བརྡ༔ ནམ་མཁའ་མཐའ་བྲལ་ཡེ་སྟོང་ཡིན་པ་བཞིན༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་མ་བཅོས་རང་གྲོལ་ཡིན་པའི་བརྡ་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནས་རང་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་མིག་གི་སྟ་ལྟངས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཐོད་ཅིག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རང་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་དག་ཏུ༔ གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མ་བཅོས་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྨོན་ལམ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྗོད་པར་ཞུ། གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་འདི་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཅན༔ དུས་འདིར་རང་གྲོལ་རྣམ་དག་ཏུ༔ རྩོལ་མེད་ཆོས་སྐུའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྗོད། དེས་གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་བརྡ་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་དང་བཞི་པ་རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་བརྡ་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སློབ་མ་སྔར་ལྟར་གཅེར་བུར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་འགྲེང་བར་གསུངས་པས་མཚོན་བྱེད་བྱས་ལ། ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ༔ རང་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲི་བ་ལགས་པས་གསན་འཚལ༔ རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཉིད་བུ་གཅིག་པོ༔ ལྷུན་གྲུབ་དོན་ལ་འཇུག་སྤྲོའམ༔ མ་བཅོས་འཛིན་མེད་བློ་འདས་ལ༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་གཞུང་ཐུབ་བམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ༔ ཐུབ་ལགས། ཞེས་བརྗོད་ཅིག །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དམ་བཅར་གཞུག་པ་ནི། མནའ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲོལ་བྱ་གྲོལ་འཛིན་ཟད་ནས་སུ༔ ཟག་མེད་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེ༔ རྟོག་མེད་མཁྱེན་པའི་དོན་ལ་དམ་ཆོས་ཤིག༔ དེ་ལས་འགལ་ན་ཁྱོད་ཉིད་འཚིག་པར་འགྱུར༔ ཇི་སྐད་བསྒོས་པའི་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དེ་ལྟར་བགྱི་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །དེ་ནས་བླ་མས། བུ་ཁྱོད་སུ་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ང་ནི་བདག་མེད་ཀུན་གྲོལ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་ལན་གདབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་ན༔ ཁྱོད་རང་གི་ལུས་ལ་ལྟོས་ཤིག༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཅི་ཡིན༔ ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་ཏུ། ངའི་ལུས་འདི་གཅེར་བུ་ཟང་ཐལ་ཡིན༔ ཅེས་བརྗོད། དེ་བཞིན་རང་གི་རིག་པ་འདི་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཁྱོད་ལུས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བཟོ་མ་བཅོས་པར༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་གཅེར་བུ་ཟང་ཐལ་འདི་ཀ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཉིད་དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཐམས་ཅད་དུ་ངོ་བོ་མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུ་ཡིན༔ གོས་གོན་ཕུད་བྱས་པ་ངོ་ཚའི་བཅོས་མ་བྱུང་༔ གོས་མེད་ལུས་ལ་གོན་ཕུད་གོས་ཀྱི་ངོ་ཚ་མེད༔ ལུས་ལ་གོས་གོན་བཟང་དུ་མ་སོང་མ་གོན་ངན་དུ་མ་སོང་༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ལུས་དེ་གཅེར་བུ་ཡིན་པ་བཞིན༔ སེམས་ཀྱི་སྣང་སྟོང་གཉིས་སྣང་བར་འཛིན་རྒྱུ་སྟོང་པར་གྲོལ་རྒྱུ་འཛིན་པ་བྱས་པས་མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བཅིངས༔ སྣང་སྟོང་གྲོལ་བྱ་གྲོལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་གྲུབ༔ འཛིན་མེད་རང་སར་མ་བཅོས་ན༔ ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་སེམས་ཉིད་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་རྩལ་རྫོགས་འགྱུར༔ དེ་ལས་འཆར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤར་ཡང་༔ ངོ་བོ་བཟང་ངན་གང་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད༔ གསལ་འགྲིབ་འཛིན་རྟོག་མེད་པས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡིན༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས༔ སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་བལྟས་མཐོང་བ་ཡི༔ བཅོས་པ་མེད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟོས༔ བལྟ་རུ་མེད་པའི་གསལ་བ་འདི་ཀ་ཡིན༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཕྱོགས་རིས་མེད་དེ་ཀུན་ཁྱབ་གཟུགས་མ་གྲུབ༔ གསལ་འགྲིབ་མེད་པའི་ཟང་ཐལ་འདི་ཀ་རུ༔ ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྫོགས་པ་ཡི༔ མཉམ་ཡངས་ཀུན་མཁྱེན་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན༔ ཅེས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བརྡས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་མཁྱེན་པའི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་ཆོས་ཉིད་ཡེ་དག་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཧཱུྃ༔ ཀུན་གྲོལ་མཉམ་ཡངས་བདེ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀུན་བཟང་མ་བཅོས་ཅིར་མི་དགོངས་པའི་ལྷ༔ ཤུགས་འབྱུང་ཡོན་ཏན་གདོད་ནས་རབ་རྫོགས་པའི༔ འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྨོན་ལམ་འདི་ལན་གསུམ་དུ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པར་ཞུ༔ རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་རྣམ་རྟོག་ཀུན་ཟད་ནས༔ མ་བཅོས་ཀུན་གསལ་འཛིན་མེད་དུ༔ མཁྱེན་ལྡན་མངོན་སངས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཅེས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། སྤྲོས་བཅས་སྣང་བ་སེམས་སུ་དབང་༔ སྤྲོས་མེད་སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་དབང་༔ གཉིས་མེད་རིག་སྟོང་རང་གྲོལ་དབང་༔ རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་དབང་༔ དེ་ཕྱིར་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཁྲིད༔ ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མངོན་སངས་རྒྱ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར། ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ཆེན་པོའི་མན་ངག །དབང་པོ་རབ་རྩོལ་མེད་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་ཐབས། དབང་བཞིའི་བརྡའི་ཁྲིད་ཀྱིས་ཞག་བདུན་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་མན་ངག །ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཕྱག་བཞེས་མ་འཁྲུལ་བར་བགྱིས་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་དང་རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ལས་འདའ་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་བཟང་དོན་ཕྲིན་གྱི་རྗེས་རིམ་རྣམས་དང༌། ཀུན་བཟང་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཚོན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཟབ་ཆོས་འདི་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ཇི་སྲིད་བར། །མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཙས་གྱུར་ཏེ། །འབྲེལ་བཅས་འགྲོ་ཀུན་གདོད་མའི་གྲོལ་གཞི་རུ། །འབད་རྩོལ་མེད་པར་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་བས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་དང༌། སྔ་འགྱུར་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཛར་ཀ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་འདུ་གསུམ་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་སོར་བཞག་ལ་ཁ་གསལ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/rdzogs pa chen po chig chod kun grol las/__dbang bzhi'i brda khrid bklag chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthong zhes bya ba bzhugs so//_ na mo gu ru pra tha ma nA thA ya/__/rang rig rang shar gdod nas rdzogs sangs rgyas/__/rgyal kun spyi mes pad+ma 'od mi 'gyur/__/khyab bdag bla ma'i skur snang gsang gsum byin/__/sgo gsum mi shigs thig ler dbab par mdzod/__/rim dgu'i rtser phyin grol ba bzhi'i/__/khyad par chos ldan rdzogs pa che'i/__/yang bcud chig chod kun grol gyi/__/dbang bzhi'i brda khrid rnam gsal dgod/__/gang zag dbang rab rtsol med du grol ba'i zab lam/__a ti chig chod kun grol chen po'i dbang bzhi'i brda khrid bgyi ba la gnyis/__gshom bkod dang*/__cho ga'i rim pa'o/__/dang po ni/__dben pa'i gnas su stegs bu'i khar dkyil 'khor pad+ma 'dab brgyad lte ba dang bcas pa mdzes tshon can 'ja' ris sna lngas bskor ba'i steng du rin po che'i bum pa dri bzang sbyar ba'i chu dang so lnga'i rdzas kyis bkang ba/__me tog 'bras bu dang bcas pa'i shing gi kha rgyan mgul chings mthing ga can bkod/__mdun ngos su me long g.ya' med pa'i steng du shel zur brgyad pa dang rma bya'i sgro mdangs gzug__/mtha' skor du sman raka gtor gsum/__chu gnyis nyer spyod/__tshogs kyi yo byad ci 'byor bsham/__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong la/__rin po che lnga/__sman lnga/__'bru lnga'i maN+Dal gsum/__ma 'dzom na 'bru gtsang ma'i maN+Dal bkod/__spos kyi dud pa rgyun mi chad pa bya bar gsungs so/__gnyis pa la gsum/__sngon 'gro/__/dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po ni/__slob dpon rdzogs pa chen po'i lta sgom dang ldan pa gzhir byas te dgongs pa'i gding bzung ba las yo ga 'og ma'i lugs ltar spros bcas kyi cho ga la ltos mi dgos kyang*/__gzhung du sngon 'gro'i rim pa bya zhing tshogs gtor 'bul bar gsungs pa dang*/__bla ma brgyud pa'i phyag bzhes ltar/__yang ti nag po las 'byung ba sogs kun bzang don phrin gang yang rung ba btang*/__tshogs mchod dang chos skyong gter srung la gtor ma 'bul/__rang gzhung gi man+Dal/__'od gsal klong yangs nam mkha'i dkyil 'khor du:__rin chen rnam pa mang pos yongs bkang bas:__yid bzhin nor bu'i ma d+hal mchod pa 'di:__bla ma rgyal ba sras bcas rnams la 'bul bar bgyi:__thugs rjes 'gro ba'i don du brtse bar dgongs te bzhes su gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta rat+na ma d+ha la pU tsa ho:__lan gsum/__dpag bsam shing chen rgyas pa'i sdong po las:__bcud ldan sman gyi tshogs kyis legs spras pas:__dri med bdud rtsi'i ma rdal mchod pa 'di:__yi dam mkha' 'gro'i tshogs la mchod par 'bul:__thugs rjes 'gro ba'i don du brtse bar dgongs te bzhes su gsol:__oM d+he wa sarba ta thA ga ta a mr-i ta pU tsa hoH__lan gsum/__bdal ba chen po gser gyi sa gzhi la:__me tog rnam pa mang pos legs bkram pa'i:__yid 'ong mdzes pa'i ma d+hal mchod pa 'di:__dpa' bo mkha' 'gro chos skyong rnams la 'bul:__thugs rjes 'gro ba'i don du brtse bar dgongs te bzhes su gsol:__oM d+hA ki nI b+he ra sarba ta thA ga ta puSh+paM ma d+ha la pU tsa ho:__lan gsum/__yan lag bdun pa 'bul ba ni/__hU~M hU~M hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro rnams la phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba'i mchod pa rnams kyis mchod:__bdag gzhan mi dge'i las rnams ci bgyis mthol lo bshags so:__dus gsum dge ba'i yon tan tshogs la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor du gsol:__mya ngan mi 'da' bzhugs par gsol ba 'debs:__de sogs dge ba byang chub chen por bsngo:__gsol ba 'debs pa ni/__rtog med spros bral chos sku'i pho brang nas:__dngos dang brgyud pa'i bla ma thams cad la:__bdag gzhan nam mkha' mnyam pa'i sems can gsol ba 'debs:__gsol 'debs bu la chos nyid gsal ba'i sgo gcig phyes:__theg pa sna tshogs lung gcig ston:__dbang dang gdams ngag dngos grub zhu:__rang sems sangs rgyas su ngo gcig sprod:__tha mal shes pa chos skur bsgyur du gsol:__lan gsum/__'gags med rnam dag longs sku'i pho brang du:__phyi nang zhi khro'i dkyil 'khor lha tshogs la:__bdag gzhan nam mkha' mnyam pa'i sems can gsol ba 'debs:__dad can gsol 'debs bu rnams la:__longs spyod tshogs kyi sgo gcig phyes:__tshe ring nad med bde skyid spel:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__'gro drug kha lo gyen du sgyur:__bsam pa'i dgos 'dod char bzhin phob:__lan gsum/__phrin las rnam dag sprul sku'i pho brang du:__mkha' 'gro chos skyong dam can rgya mtsho la:__bdag gzhan nam mkha' mnyam pa'i sems can gsol ba 'debs:__dad can gsol 'debs bu rnams la:__phrin las mchog gi sgo gcig phyes:__mi mthun rkyen dang bar chad sol:__mthun pa'i lam sna chos la drongs:__log lta can gyi snang ba chos la sgyur:__gnod sbyin rnams kyi gdug rtsub thul:__lan gsum brjod/__gnyis pa la bzhi spros bcas snang ba'i brda dbang*/__spros med stong pa'i brda dbang*/__gnyis med rang grol gyi brda dbang*/__chig chod lhun grub kyi brda dbang ngo*/__dang po ni/__dbang bzhi'i brda khrid 'di nyid thun mong ma yin pa'i mtshan nyid tshang ba'i slob ma dbang po rab tu gyur pa ma gtogs gdul bya thun mong ba'i rigs can la mtshan tsam bstan par bya ba ma yin kyang*/__snying nas dad pa dang ldan cing don tu gnyer ba byung na rjes su bzung ste/__de'ang nyams len la brtson 'dod pa yin na de nyid snod ldan tu gyur pas thog mar khrus nas dbyung*/__rdzogs chen dbang bskur phal mo cher lta ba chos nyid mtshams mo che ye nas bcad pa'i dbang du mdzad nas bgegs bskrad srung 'khor dmigs su ma gsungs kyang*/__deng dus gang zag gi dbang du byas te gsang ba spyi lugs spro na spyi ltar bya/__maN+Dal bkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab/__dbang gi spyi bshad rgyas bsdus gang lcogs dang*/__/'dir skabs su babs pa'i 'chad bya ni/__bdag cag gi ston pa mnyam med shAkya'i dbang po de nyid kyis/__rdzogs pa'i sangs rgyas phyogs bcu dus gsum du gshegs pa thams cad las kyang khyad par du mas 'phags pa'i rlabs po che'i thugs bskyed dang*/__thabs la mkhas pa'i phrin las ngo mtshar rmad du byung zhing bsam brjod kyi yul las 'das pas rgyal ba mtha' dag gi gdul bya'i yul du ma gyur pa'i mi mjed 'jig rten 'di nyid kyi rtsod dus snyigs ma lnga ldan gyi 'gro ba skal ba ches dman pa rnams 'dul ba'i phrin las thugs rje'i rtsal shugs phyungs te rdo rje theg pa'i gsang ba ma lus pa'i rtse mo rdzogs pa chen po grol ba bzhi ldan gyi bstan pa'i nyin byed snang bar mdzad nas/__theg pa thun mong gis 'dul dka' ba'i skye dgu mtha' yas pa gdod ma'i sa la dbugs chen 'byin par mdzad pa'i nang tshan/__sangs rgyas sprul pa'i sku dga' rab rdo rjes rig 'dzin shrI siM ha/__des slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas la snyan tu brgyud pa'i rdzogs pa chen po chig chod kun grol gyi gdams pa zab mo'i skor rnams/__gu ru rin po che nyid gangs can gdul bya skal ldan rnams kyi bsod nams kyi mgron tu phebs pa'i tshe thugs sras las can rje 'bangs 'ga' zhig la thugs dam gsang ba'i mnog chos su stsal/__phyi rabs gdul bya'i don la dgongs te gsang ba'i bdag mo dbyings phyug mtsho rgyal ma sogs nyid las mi gzhan pa'i sdud pa po rnams kyis mkha' 'gro brda'i yi ger bkod nas 'phags yul rdo rje gdan gyi byang phyogs su kha ra tir pha waM ru sbal nag por mi 'jig pa'i rgyas btab pa/__phyis rgya gar mkhas pa shes rab 'byung gnas kyi yang srid mchog gi gling chen lnga'i ya gyal chos rgyal rin chen gling pas spyan drangs te gdul bya dpag tu med pa smin cing grol bar mdzad pa lags/__phyis su dpe tsam ma gtogs dbang lung gi rgyun chad pa na 'di nyid kyi lung nas bstan pa'i don mngon tu gyur te bka' babs bdun gyi mnga' bdag paN chen bi ma la dang 'jam mgon khri lde zung 'jug gi rnam rol pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter ston nyid kyi ye shes kyi skus byin gyis brlabs shing rjes su bzung*/__chos srung ma mgon rnams kyis kyang dgyes pa'i mdangs gsol phul ba la brten smin grol gyi sgo 'phar gsar du dbye bar mdzad pa 'di nyid kyi brda bstan pas rtsol med du grol bar byed pa'i dbang rim rnam pa bzhi yod pa las/__dang po spros bcas snang ba'i brda dbang zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul gzhug__/thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma ho:__kun bzang bla ma sprul pa'i sku mchog la:__bdag nyid deng nas bzung ste gus pas gsol ba 'debs:__snang ba bde chen spros bral dkyil 'khor du:__rig pa mngon sum rtogs pa'i dbang bskur zhu:__lan gsum/__de nas spro ba dri ba lags pas snyan gtod cig__/dad ldan nges pa'i rigs kyi bu:__rdzogs chen chos la 'jug spro'am:__'khor 'das dbyer med mngon sum gyi:__dam tshig bsrung ba'i gzhung thub bam:__zhes dris pa'i lan du/__thub lags/__zhes brjod cig__/de nas de bzhin nyid la dam bcar gzhug pa ni/__bdud rtsi'i mna' chu sbyin la/__bu khyod kyis ni 'khor ba blos btang nas:__byar med mngon sum don la ma yengs par:__rang byung rig pa lta bar dam chos shig:__de las 'gal na khyod nyid brlag par 'gyur:__ji ltar bka' bsgos pa'i dam las mi 'da' bar bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__de ltar bgyi bar dam bca' 'o/__/zhes brjod du gzhug__/de nas bla mas/__bu khyod su yin:__ces dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos/__nga ni skal ldan rigs kyi bu yin no:__ces dang*/__khyod kyis snang ba 'di brda'i dkyil 'khor ma mthong na ltos shig:__khyod kyi gos dang rgyan 'di rnams ci la brgyan pa yin:__ces dris pa'i lan tu/__'di lus la brgyan pa yin:__ces brjod cig:__de bzhin tu phyi rol gyi snang ba 'di rnams kyang :__sems kyi rgyan yin no:__khyod kyi gos rgyan 'di rnams dang po gang la brten nas byung :__zhes dris pa'i lan tu/__'di lus la brten nas byung :__zhes smos shig__/de bzhin tu snang ba 'di yang sems la brten nas byung :__gos dang rgyan sna tshogs kyang lus la brgyan par gcig pa bzhin:__snang ba sna tshogs kyang sems su gcig pa yin:__de bzhin du dkyil 'khor yang :__lte ba gcig la pad+ma 'dab brgyad byung ba ni:__sems nyid gcig gi 'char tshul la rnam shes tshogs brgyad byung ba'i rtags yin:__kha dog sna tshogs snang ba ma 'gags cir yang shar ba'i brda:__'ja' 'od lngas bskor ba ni:__thams cad sems kyi dkyil 'khor yin pa'i brda:__dbus su bum pa byung ba ni:__thams cad byang chub sems las bskyed pa'i brda:__nang du bum rdzas sna tshogs blugs pa ni:__snang ba thams cad sems su 'dus pa'i brda:__me tog sna tshogs kha rgyan btsugs pa ni:__rig pa sems la gsal 'grib med pa'i brda'o:__zhes pas brda'i dkyil 'khor snang ba sems su bstan pa'i don go bar gyis shig:__de nas sems la rig pa'i rtsal dbang bskur bar mos shig___/bum pa mgor bzhag la/__hU~M hU~M hU~M:__hU~M:__skye med chos sku'i dkyil 'khor klong yangs su:__'gag med bum pa rig pa'i lha tshogs kyis:__mngon sum zhal ston rdo rje lu gu rgyud:__snang ba dbang du 'dus par byin gyis rlobs:__smon lam 'di lhan cig tu lan gsum brjod par zhu/__snang sems rig pa'i dbang bskur bas:__mi yi lus la sangs rgyas thugs:__dus 'dir mngon gyur ye shes kyi:__'bral med chos sku'i don rtogs shog:__lan gsum dpon slob lhan cig brjod/__des spros bcas snang ba'i brda dbang thob pa'i gtang rag dang :__gnyis pa spros med stong pa'i brda dbang zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__slob mas stod gos phud la thal mo sbyar du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__kun bzang bla ma longs spyod rdzogs sku la:__bdag nyid khyed la gus pas gsol ba 'debs:__chos nyid skye ba med pa'i pho brang chen po ru:__zag med ye shes 'od gsal dbang bskur zhu:__lan gsum/__de nas spro ba dri ba lags pas snyan gtod cig__/rig pa dngos med sems kyi bu:__chig chod don la 'jug spro'am:__nges don mtha' bral stong pa yi:__dam tshig bsrung ba'i gzhung thub bam:__zhes dris pa'i lan tu/__thub lags/__zhes brjod cig__/de bzhin nyid la dam bca' gzhug pa ni mna' chu sbyin la/__khyod kyis mtshan ma'i 'khrul phyir ma 'brengs par:__rtsol med chos nyid don la ma yengs par:__dmigs med sgom pa'i nyams len dam chos shig:__de las log na khyod nyid brlag par 'gyur:__ji ltar bsgos pa'i dam las mi 'da' bar bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__de ltar bgyi bar dam bca' 'o:__zhes brjod du gzhug__/de nas bla mas/__bu khyod su yin:__ces dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos/__nga ni rig pa sems kyi bu yin no:__zhes dang*/__khyod kyis stong nyid ye shes kyi dkyil 'khor ma mthong na:__khyod rang gi lus la ltos shig:__khyod kyi lus 'di ci yin:__ces dris pa'i lan tu stod gcer bu:__smad gos can yin no:___zhes brjod cig__/de bzhin tu sems nyid 'di yang shes par gyis:__lus la brten nas gos byung ba bzhin sems la brten nas snang ba byung :__lus gos kyis gtum nas mi mthong ba bzhin:__sems snang ba la zhen nas stong pa'i don mi rtogs:__stod kyi gos phud pa de gcer bur mthong ba bzhin:__snang ba gang dag der chos nyid du mthong ba yin pas:__de bzhin du dkyil 'khor 'di yang shes par gyis shig:__me long la dkyil 'khor gsal bar shar yang 'dzin rgyu med pa bzhin:__snang ba sna tshogs shar yang dngos med stong pa yin pa'i brda:__shel la sgro'i 'od lnga shar ba 'di:__stong pa'i rang rtsal cir yang shar ba'i brda:__shar yang dngos por ma grub stong pa yin pa'i brda:__zhes pas dkyil 'khor gyi brda bstan pas sems nyid stong pa'i brdar bstan pa go bar gyis shig__/de nas sems stong par rtogs pa la dbang ba ye shes kyi rtsal dbang bskur bar mos shig:__slob ma'i mig la shel rdo bstan te/__hU~M hU~M hU~M:__snang ba longs sku'i dkyil 'khor mdzes pa ru:__gsal la 'dzin med shel 'od sna tshogs kyi:__sku dang ye shes stong pa'i sgron ma mchog:__sems nyid skye med grol bar byin gyis rlobs:__smon lam 'di lhan cig tu brjod par zhu/__rig stong ye shes dbang bskur bas:__sgyu lus sangs rgyas dgongs pa can:__dus 'dir rang byung ye shes su:__'dzin med chos nyid don rtogs shog:__lan gsum dpon slob lhan cig brjod/__des spros med stong pa'i brda dbang thob pa'i gtang rag dang*/__gsum pa gnyis med rang grol gyi brda dbang zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__slob ma rnams gos phud gcer bu 'grengs stabs su langs par gsungs pas mtshon byed byar gzhug__/phyag thal sbyar bcas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__kun bzang bla ma chos sku rang grol la:__dus gsum dus med gus pas gsol ba 'debs:__stong gsal 'gag med spros bral dkyil 'khor du:__rang grol gnyis med chen po'i dbang bskur zhu:__lan gsum/__de nas spro ba dri ba la gsan 'tshal/__stong nyid sems kyi bu gcig po:__rang grol 'jug par spro lags sam:__'dzin med rang gsal shugs byung la:__dam tshig bsrung bar gzhung thub bam:__zhes dris pa'i lan tu:__thub lags/__zhes brjod cig__/de bzhin nyid du dam bcar gzhug pa ni/__mna' chu sbyin la/__khyod kyis snang stong zhen 'dzin spangs nas su:__stong gsal rang grol chos sku'i don la ni:__rang bzhin lhug par spyod par dam chos shig:__de las log na khyod nyid brlag par 'gyur:__ji ltar bsgos pa'i dam las mi 'da' bar bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__de ltar bgyi bar dam bca' 'o:__zhes brjod du gzhug__/de nas bla mas/__bu khyod su yin:__ces dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos/__nga ni rang byung ye shes yin no:__zhes dang*/__khyod kyis rang grol dkyil 'khor ma mthong na:__nam mkha' la ltos shig:__khyod kyi lus 'di ci yin:__ces dris pa'i lan tu:__gcer bu yin no:__zhes rjod cig:__lus gcer bu gdod ma nas yin pa la:__de la gos bkon rgyan bzung 'dzin pa'i ngo tsha 'phral la bcos pa bzhin du:__sems nyid ye nas stong pa yin la:__snang bar bzung bas glo bur du 'khrul pa'i brda:__lus la gos med ngo tsha'i 'dzin pa las grol nas gcer bu ji ltar yin pa'i ngo bo gsal ba bzhin du:__snang ba'i zhen 'dzin gang yang med par grol nas:__sems kyi ngo bo gcer bu zang thal gong ltar yin pa mthong ba yin:__de bzhin dkyil 'khor 'di yang shes par gyis la ltos:__dkyil 'khor chen po nam mkha' yangs pa yin:__nam mkha' gsal yang dngos po med pa bzhin:__sems nyid stong gsal dngos po med pa'i brda:__nam mkha' stong pa dbyings nas gsal ba bzhin:__sems nyid stong pa cir yang gsal ba'i brda:__nam mkha' mtha' bral ye stong yin pa bzhin:__sems nyid stong pa ma bcos rang grol yin pa'i brda don go bar gyis shig:__de nas rang grol chos nyid kyi rtsal dbang bskur ba yin pas khyed rang mig gi sta ltangs nam mkha'i dbyings su thod cig__/hU~M hU~M:__rang grol chos sku'i dkyil 'khor rnam dag tu:__gsal stong nam mkha' don gyi lha tshogs kyis:__rang byung ye shes rtsol med kun tu bzang :__ma bcos rang sar grol bar byin gyis rlobs:__smon lam 'di lhan cig tu brjod par zhu/__gnyis med rang grol dbang bskur bas:__lus 'di sangs rgyas dgongs pa can:__dus 'dir rang grol rnam dag tu:__rtsol med chos sku'i don rtogs shog:__lan gsum dpon slob lhan cig tu brjod/__des gnyis med rang grol gyi brda dbang thob pa'i gtang rag dang bzhi pa rang grol lhun grub kyi brda dbang zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__slob ma sngar ltar gcer bur phyag 'tshal zhing 'greng bar gsungs pas mtshon byed byas la/__phyag thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__kun bzang bla ma bde ba chen po la:__rang gsal chos sku'i ngang nas gsol ba 'debs:__lhun grub bde ba chen po'i dkyil 'khor du:__kun mkhyen rdzogs sangs rgyas kyi dbang bskur zhu:__lan gsum/__de nas spro ba dri ba lags pas gsan 'tshal:__rang grol lhun grub chos nyid bu gcig po:__lhun grub don la 'jug spro'am:__ma bcos 'dzin med blo 'das la:__dam tshig bsrung ba'i gzhung thub bam:__zhes dris pa'i lan tu:__thub lags/__zhes brjod cig__/de bzhin nyid du dam bcar gzhug pa ni/__mna' chu sbyin la/__khyod kyis grol bya grol 'dzin zad nas su:__zag med sangs rgyas lhun grub bde ba che:__rtog med mkhyen pa'i don la dam chos shig:__de las 'gal na khyod nyid 'tshig par 'gyur:__ji skad bsgos pa'i dam las mi 'da' bar bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__de ltar bgyi bar dam bca' 'o:__zhes brjod du gzhug__/de nas bla mas/__bu khyod su yin:__ces dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos/__nga ni bdag med kun grol yin no:__zhes lan gdab/__khyod kyis ka dag lhun grub kyi dkyil 'khor ma mthong na:__khyod rang gi lus la ltos shig:__khyod kyi lus 'di ci yin:__ces dris pa'i lan tu/__nga'i lus 'di gcer bu zang thal yin:__ces brjod/__de bzhin rang gi rig pa 'di yang shes par gyis shig:__khyod lus snga phyi bar gsum du bzo ma bcos par:__rang bzhin lhun grub gcer bu zang thal 'di ka yin pa bzhin du:__sems nyid dus gsum dus med thams cad du ngo bo ma bcos rang byung chos sku yin:__gos gon phud byas pa ngo tsha'i bcos ma byung :__gos med lus la gon phud gos kyi ngo tsha med:__lus la gos gon bzang du ma song ma gon ngan du ma song :__rang byung lhun grub lus de gcer bu yin pa bzhin:__sems kyi snang stong gnyis snang bar 'dzin rgyu stong par grol rgyu 'dzin pa byas pas ma rig 'khrul pas bcings:__snang stong grol bya grol rgyu gang yang ma grub:__'dzin med rang sar ma bcos na:__ye nas yin pa'i sems nyid sku gsum lhun grub rtsal rdzogs 'gyur:__de las 'char tshul sna tshogs shar yang :__ngo bo bzang ngan gang du yang 'gyur ba med:__gsal 'grib 'dzin rtog med pas mkhyen pa'i ye shes chen po yin:__de bzhin nyid du dkyil 'khor 'di yang shes par gyis:__sgrib med ye shes ma bltas mthong ba yi:__bcos pa med pa'i lhun grub dkyil 'khor ltos:__blta ru med pa'i gsal ba 'di ka yin:__gsal la mi rtog chos sku'i dkyil 'khor la:__phyogs ris med de kun khyab gzugs ma grub:__gsal 'grib med pa'i zang thal 'di ka ru:__thams cad ngo bo nyid du rdzogs pa yi:__mnyam yangs kun mkhyen lhun grub yin:__ces chos nyid dbyings kyi dkyil 'khor du 'bras bu lhun gyis 'grub par brdas bstan pa yin no:__de nas lhun grub mkhyen pa'i rtsal dbang bskur ba yin pas/__khyed rang chos nyid ye dag ye rdzogs chen po'i ngang du mnyam par zhog cig__/hU~M:__kun grol mnyam yangs bde chen dkyil 'khor du:__kun bzang ma bcos cir mi dgongs pa'i lha:__shugs 'byung yon tan gdod nas rab rdzogs pa'i:__'bras bu lhun grub bde ba chen por byin gyis rlobs:__smon lam 'di lan gsum du lhan cig brjod par zhu:__rang grol lhun grub dbang bskur bas:__'du shes rnam rtog kun zad nas:__ma bcos kun gsal 'dzin med du:__mkhyen ldan mngon sangs rgyas par shog:__ces dpon slob lhan cig tu lan gsum brjod/__de ltar yang rgyud las/__spros bcas snang ba sems su dbang :__spros med sems nyid stong pa'i dbang :__gnyis med rig stong rang grol dbang :__rang grol lhun grub sangs rgyas dbang :__de phyir rig pa'i rtsal dbang khrid:__thos pa tsam gyis mngon sangs rgya:__zhes gsungs pa'i don/__chos rgyal rin chen gling pa'i zab gter/__chig chod kun grol chen po'i man ngag__/dbang po rab rtsol med du sangs rgya ba'i thabs/__dbang bzhi'i brda'i khrid kyis zhag bdun na chos nyid kyi bden pa mthong ba'i man ngag__/yid bzhin gyi nor bu lta bu/__rig 'dzin chen po dga' rab rdo rjes mdzad pa'i phyag bzhes ma 'khrul bar bgyis grub pa lags pas spyi dang khyad par gyi dam tshig rnams dang rang bzhin lta ba'i dam tshig chen po las 'da' bar mi bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul dge bsngo bcas kyis grub/__slob dpon gyis kun bzang don phrin gyi rjes rim rnams dang*/__kun bzang smon lam gyis mtshon pa'i thun mong ma yin pa'i bsngo smon rgyas par bya'o/__/zab chos 'di yang thub bstan ji srid bar/__/mi nub dar zhing rgyas pa'i btsas gyur te/__/'brel bcas 'gro kun gdod ma'i grol gzhi ru/__/'bad rtsol med par dbugs dbyung thob gyur cig__/ces pa 'di'ang khyab bdag gdod ma'i mgon po bka' drin sum ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling bas rjes su gnang ba stsal ba dang*/__snga 'gyur bstan 'gro'i dpal mgon 'dzar ka dang dge mang mchog sprul rnam pa gnyis nas gsung bskul gnang ba ltar 'du gsum pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung sor bzhag la kha gsal phran tshegs kyis brgyan te dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: