བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang JKW-KABAB-02-KHA-061.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 61, Pages 507-549 (Folios 1a to 22a6)
Author མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation mchog gyur gling pa. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 507-549. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Wealth Rituals - nor sgrub
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bla ma nor lha
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-012
Colophon

།ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ལྗགས་བསྒྲིགས་སུ་མཛད་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཁ་སྐོང་ཕྲན་ཚེགས་དང་བཅས་དག་པར་བྱེད་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces sprul pa'i gter chen 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pas ljags bsgrigs su mdzad pa la gsal byed kha skong phran tshegs dang bcas dag par byed pa po pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas so/__/dge legs 'phel//

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་ནོར་ལྷ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་བསོད་ནམས་གྲུ་ཆར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆུ་གཏེར་གཏིང་ཟབ་པ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱིལ། །སྨོན་ལམ་སྤྲུལ་པའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་ལ་འདུད། །སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡི། ཐུགས་གཏེར་ལས་བྱུང་དགོས་འདོད་རིན་པོ་ཆེ། །འབད་མེད་རྣམ་མང་འབྱུང་བའི་བུམ་པ་བཟང༌། རྒུད་པ་མཐའ་དག་བསལ་ཕྱིར་འདི་ན་སྦྱིན། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་སྦྱིན་པའི་གཏམ་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་ལ་འགྲཽད་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་གཞན་མེད་པས་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། དེ་ལྟར་ཚེ་དང་བློ་གྲོས་ལྡན༔ གློ་བུར་བར་ཆད་བྲལ་བས་ན༔ འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་༔ ལྷ་ཆོས་རྒྱན་དང་མི་ཆོས་གཞི༔ ནོར་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར༔ ལོངས་སྤྱོད་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ཐབས༔ ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བསྟན༔ ཞེས་གསུངས་པས་དེ་དག་ཉམས་སུ་བླང་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་འཕྲོས་དོན་ནོ། དེ་ལ་དང་པོ་ཚོགས་བསགས་ཤིང་༔ གཉིས་པ་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་བྱ༔ གསུམ་པ་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ བཞི་པ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་བཟུང་༔ ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་འབེབས༔ དྲུག་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བདུན་པ་རང་རིག་རང་གསལ་གདབ༔ ཞེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་བཤམས་པ་དང༌། ཚོགས་བསགས་དངོས་སོ། དང་པོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་སུ་གཟའ་སྐར་བཟང་བའི་ཉིན་གནས་ཁང་ཕྱག་དར་བྱ་ཞིང་སྤྱན་གཟིགས་བཀྲམ། གཞི་མ་དུལ་བ་ལ་སའི་ཆོ་ག་བྱ། རྒྱས་པར་ཐིག་ཚོན་བྱིན་རླབས་བཅས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་སྤྱི་ལྟར་རྟ་བབས་བརྒྱད་པ་བ་དན་རྡོ་རྗེ་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྲེང་བ། དབུས་བྲུ་ཆད་ལྗང་གུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཕྱག་མཚན་གྱིས་མཚན་པ་བྲི་བའམ། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་ཁར་རས་བྲིས་བཀྲམ། རབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྲི་བའམ། མ་གྲུབ་ན་རིན་པོ་ཆེའམ། རྫའི་བུམ་པར་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ལྷ་སྔགས་རྣམས་དང་འདོད་གསོལ་གོས་བཟང་རས་དང་ཤོག་བུ་གང་འབྱོར་ལ་བྲིས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག་པའི་ཟས་ནོར་གྱི་གཙོས་གཡང་རྫས་གང་རྙེད་བླུག །ཡོད་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རིལ་བུ་ཚད་སྒྲུབ་བཅུག །ཁ་རྒྱས་གདབ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཁྲི་འུའི་ཁར་འབྲས་ཀྱི་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་ཁར་བཀོད་གཡས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་འོ་མ་སོགས་བཏུང་བའི་ཕུད་རྣམས་མངར་གསུམ་བཏབ་པ་མར་གྱི་ཟེ་པྲོག་ལྡན་པ། གཡོན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དང་རས་དཀར་གྱི་ཁུག་མའམ་སྒྲོམ་བུ་ལྟ་བུ་ཟས་སྣས་བཀང་བ། གཡང་ཅན་གྱི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་མདའ་རྒོད་སྒྲོ་ཅན་ལ་དར་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་བཏགས་པ། མདུན་དུ་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སྤོད་སྣ་ཚོགས་པས་བྲན་པའི་འབྲུ་སྣའི་ཕྱེ་མར་ཆང་གིས་སྦྲུས་པའི་ཟན་ལ་བང་རིམ་བཞི་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་རིན་ཆེན་འབར་བ་པདྨས་མཚན་པའི་བང་རིམ་རྣམས་སུ་ཛཾ་བཤོས་ལྷ་གྲངས་བཀོད་ལ་རྒྱན་རྒྱས་སྤྲོས་ཅན། རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཆང་དང་སྦྱར་བའི་སྨན་རཀྟ་སོ་ལྔ་ཁྲག་དང་སྦྱར་བ། ཉེར་སྤྱོད་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་རིས་སུ་བྲིས་པ་སོགས་མཆོད་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྔོན་གཏོར་གྱི་རིམ་པ་བཤམ། གྲུབ་ན་གལ་ཆེན་རྒབ་འདྲེ་མནན་པ་བྱ་བའི་ཚུལ་གཞུང་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་ལྟོག་འགོང་བསེ་རག་བསྐྲད་ན་སྣོད་ཚུར་བླང་མི་དགོས་པའི་ནང་དུ་འབྲུ་ཟན་ལ། མི་རྒན་ཐལ་སྐྱ་སྣོད་སྟོང་ཁུར་བ། བྱིས་པ་གཅེར་བུ་དུ་མས་བསྐོར་བའི་མདུན་དུ་མར་མེ། ཞོ་ལད། ཆང་སྐྱུར། སྦང་མ། སྤྲག །རུས་པ། ཚྭ་སྒོག་རམ་གསུམ་སོགས་བསེ་རག་ཆགས་པའི་ཡས་སྟགས་སྣ་ཚོགས་མི་ཕྱུགས་ཀྱི་དྲི་གླུད་ཆངས་བུ་ཟན་རིལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་དང༌། འོ་ཆབ། ཁྲུས་ཆུ། རྡོ་ཐུན་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། གནས་བདག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། དེ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཞེས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། སྨོན་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཚོགས་བསགས་པ། འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ། དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཧོ༔ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་མ་གྱུར་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ལ༔ ཕན་གདགས་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ གཉིས་པ་ནི། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་བ་སོགས་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་ཆུད་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད༔ སོ་ཐར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ འཕགས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལས༔ ཕན་པ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཇི་སྙེད་དུ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས༔ བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ གསུམ་པ་ནི། བདག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་བཏང་བའི་བྱམས་པ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་བླང་བའི་སྙིང་རྗེ། དེ་དག་དང་མི་འབྲལ་བར་སྨོན་པའི་དགའ་བ། ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་དུ་བཏང་བ་སྙོམས་པའི་བློ་ཕྱོགས་རིས་དང་བྲལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་བསླབ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔ སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག༔ རྗེས་འབྲེལ་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡིས༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་ཐིམ༔ སྒྲིབ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ གཉིས་པ་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་གཅད་པ་ལ་གཉིས། བསེ་རག་བསྐྲད་པ་དང༌། མཚམས་བཅད་པའོ། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྨེ་བར་བརྩེགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་པྲ་ཎཱ་ཡེ་བྷུར་ཙི་བྷུརྐི་བྷི་མ་ལེ་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཁྲུས་ཆུ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨེ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ཡྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ རྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ བྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ལྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ༔ ཨེ་ཡྃ་རྃ་བྃ་ལྃ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་ལ་ཁྲུས་ཆུ་དང་རྡོ་ཐུན་ལ་ཕུས་བཏབ། ཡས་རྣམས་ཆང་སྐྱུར་གྱིས་བྲན་ལ། སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འདོད་ཡོན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་བཀུག སམྦྷཱ་རས་ཆངས་བུ་རིལ་བུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བསྔོས་ཤིང་འོ་ཆབ་སྦྲེང༌། ཧཱུྃ༔ སེར་སྣ་རང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་གཟུགས༔ དབུལ་སྲི་བསེ་རག་ལྟོག་འགོང་ནི༔ མི་རྒན་ཉམས་ཐག་སྣོད་སྟོང་ཁུར༔ བསེ་རག་འབུམ་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཡོད་ལ་མི་དགའ་མེད་ལ་དགའ༔ གང་ལ་མི་དགའ་སྟོང་ལ་དགའ༔ ནོར་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་འགབ་འདྲེར་སྡང་༔ སྣོད་བཅུད་མངའ་ཐང་ཉམས་པར་བྱེད༔ བློ་ཉེས་ཚོང་ཉེས་མི་ཁ་བཏང་༔ བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་སྲིས་ལ་བརྐུ༔ ཁྱད་པར་ལན་ཆགས་རྗེས་སུ་སྙེགས༔ དེ་རིང་རྟེན་དང་གཉིས་མེད་བཀུག༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས༔ ཡིད་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫས༔ ཟད་མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་བསྔོས༔ སེར་སྣའི་ལན་ཆགས་ངན་པ་སྦྱངས༔ དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱས༔ ད་ནི་འདུག་པའི་གནས་མེད་ཀྱི༔ ཡས་འདི་ལོངས་ལ་གཞན་དུ་སོང་༔ གླིང་ཆེན་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་༔གླིང་བར་མུན་པའི་ནང་དུ་སོང་༔ གླིང་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ལ་སོང་༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་གནས་ཁང་ཀུན་གྱི་སྒོ་འགག་བསྐོར། གུ་གུལ་དང་རྡོ་ཐུན་གྱིས་དེད། ཁང་མགོ་མི་མཐོང་བའི་སར་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རང་ཡུལ་དུ་མི་ལྡོག་པའི་གཞུང་དུ་དོར་རོ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་དང་༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཡི༔ ནུས་མཐུ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་དང་༔ ཁྱད་པར་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་པ༔ འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ནི༔ བཅོམ་ལྡན་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ཡི༔ བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཡིས༔ ཉམས་གྲིབ་ཟས་གྲིབ་གོས་ཀྱི་གྲིབ༔ གནས་གྲིབ་འགོས་གྲིབ་གདོན་གྱི་གྲིབ༔ དམེ་གྲིབ་ཡུལ་གྲིབ་ལ་སོགས་པ༔ གྲིབ་དང་མི་གཙང་རྒྱུ་བཅས་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་གཞོབ་ཏུ་བསྲེག༔ ཆོས་ཉིད་རླུང་གི་རྗེས་མེད་གཏོར༔ བྱང་སེམས་ཆུ་ཡི་བག་ཆགས་བཀྲུས༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལྷག་མ་མེད་པར་དག་གྱུར་ཅིག༔ ལྷ་སྔགས་ཁྲུས་སྔགས་སོགས་བཟླས་ལ། ཡུངས་ཐུན་རྡོ་ཐུན་གཏོར་ཁྲུས་ཆུ་འཐོར་ཞིང་གུ་གུལ་དུད་པ་བདུག་གོ །གཡང་སྐྱབས་ཉིན་གྲངས་བྱེད་ན་ཉིན་ཕྱི་མ་རྣམས་སུའང་བསེ་རག་བསྐྲད་པ་ཚར་རེ་བགྱིད་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། མི་ལྕོགས་ན་གོང་གི་ཚོགས་བསགས་འཕྲོས་སུ་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ་འདིར་འཇུག་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་སྐུ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་གུར་བླ་བྲེ་སོགས༔ མཚོན་ཆ་རྣམ་ལྔའི་གུར་གྱིས་ཕྱོགས་མཚམས་གཏམས༔ མེ་རི་མེ་ཕུང་སྲིད་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ གསུམ་པ་བཤགས་པ་ནི། མདུན་དུ་བཤགས་ཡུལ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་བཤེགས་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ༔ འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་སྒྲོ་དང་སྐུར་བཏབ་སྟེ༔ ལོག་པའི་ལམ་དུ་གོལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན༔ གཉིས་མེད་བློ་ལས་འདས་པའི་ངང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ བཤགས་དང་བཤགས་ཡུལ་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །བཞི་པ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་བཟུང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆེད་ལྕམ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པའི་གཡར་དམ་གྱིས༔ ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པའི་ཡི་དམ་ལྷ༔ བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ༔ གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངང་༔ ད་ལྟ་དབྱེར་མེད་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ༔ བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་ལས༔ འདའ་ཀ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་བཟུང་༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ལྔ་པ་བྱིན་ཆེན་འབེབས་པ་ནི། ཞྭ་གོས་ཕོད་ཀས་རྒྱན་བཀླུབས་ཏེ་སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ་ཅིང༌། གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་དར་དང་ཞིང་གིས་གཡབ་ནས། བླ་མ་རིག་འཛིན་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་རྫས་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ངོ་མཚར་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ཎི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྣང་སྲིད་གཞི་བཞེངས་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔སོགས་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྟོང་གསལ་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་རྣམ་ཐར་གསུམ༔ ཆོས་དབྱིངས་རང་བྱུང་བྷནྡྷ་ཆེན་པོ་རུ༔ འབྱུང་བ་ཕུང་པོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ༔ རླངས་པ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དུ་འདུས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ ཁ་སྦྱོར་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་གཞལ་ཡས་དབུས༔ འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱུང་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ རཀྟའི་སྣོད་མཆོག་ཨེ་ཡི་རང་བཞིན་དབུས༔ གཱིརྟིའི་མཁའ་ནས་དམར་ཆེན་ཆར་ལྟར་བབ༔ བདུད་རྩི་དཀྲུགས་ཤིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ བདུད་རྩི་གཏོར་མར་བྲན་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རཀྟ་ཕྱར་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ བདུན་པ་རང་རིག་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ གཞན་དུ་མ་གྲུབ་རང་དང་དབྱེར་མེད་ངང་༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་རྫོགས༔ ཡེ་ནས་མ་བཅོས་ངང་དུ་རང་གསལ་གདབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་སྟཱཾ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཿ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་དངོས་གཞི་ལས་ཀྱི་རིམ༔ དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་གསལ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་འགུགས་ཤིང་བསྟིམ༔ གསུམ་པ་དབྱེར་མེད་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཞི་པ་ཕྱག་དང་མཆོད་པས་བསྙེན༔ ལྔ་པ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་བསྟོད༔ དྲུག་པ་འཛབ་བསྐུལ་བཟླས་པས་བསྒྱུར༔ བདུན་པ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ༔ ཞེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་གསལ་བ་ནི༔ ཨཱཿ ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་འོད་གསལ་ངང་༔ ལོངས་སྐུ་འགག་མེད་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿསེར་པོ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ བྷྲཱུྃ་ལས་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་མཛེས༔ ལྟ་ན་ལྷུན་སྡུག་བཀྲ་ཤིས་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ དབུས་ཉིད་དྭངས་མ་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་རུ༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་མའི་བཅུད་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་རྩལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ གསེར་མདོག་བརྗིད་ཆགས་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་བཅས་པས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་དུ་འབེབས༔ དབུ་ལ་རབ་མཛེས་པཎ་ཞུ་དམར་པོ་དང་༔ སྐུ་ལ་གསང་བའི་ན་བཟའ་མཐིང་གའི་སྟེང་༔ ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་བེར་ཆེན་སྨུག་པོས་ཀླུབས༔ ཞབས་ཟུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིངས༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་པདྨའི་འདབ་མ་ལ༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེའི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེའི་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ གསེར་མདོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ནུབ་ཏུ་པདྨའི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ ལྗང་ནག་ཐོད་ཁྲག་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ཀུན་ཀྱང་ཤ་རྒྱས་གསུས་ཁྱིམ་མཆོག་ཏུ་ཆེ༔ འཛུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་པདྨའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་བཞེངས་སྟབས་ནོར་སྐྱུགས་ཕོ་མོ་བརྫིས༔ སྐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀྱི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཤར་ལྷོ་ལྷ་ཡི་ནོར་བདག་ཚོགས་ཀྱི་དབང་༔ དཀར་གསལ་གླང་གདོང་ལ་ཕུག་ནོར་བུ་བསྣམས༔ ལྷོ་ནུབ་མི་ཡི་ནོར་བདག་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ གསེར་མདོག་མཆོག་སྦྱིན་འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་བསྣམས༔ ནུབ་བྱང་ཀླུ་ཡི་ནོར་བདག་རིག་བྱེད་མ༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་བསྣམས༔ བྱང་ཤར་གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ལྗང་སེར་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་རྫོགས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་མཚམས་ཀྱི་གྲྭ་བཞི་རུ༔ ཤར་ལྷོར་དབྱིག་གི་ནོར་བདག་ནོར་བུ་བཟང་༔ དཀར་སེར་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས༔ ལྷོ་ནུབ་ཅང་ཤེས་ནོར་བདག་རེ་མནྟ༔ གསེར་འོད་ཤེལ་གྱྀ་རལ་གྲི་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ནུབ་བྱང་ཟས་གོས་ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་དམར༔ དབང་མདོག་མདུང་དར་རིན་ཆེན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས༔ བྱང་ཤར་རྐང་བཞིའི་ནོར་བདག་ཀུ་བེ་ར༔ མཐིང་ནག་རལ་གྲི་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་ནོར་བུའི་གོ་ཁྲབ་བརྗིད་པར་བགོས༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་ཕྲེང་དར་གྱི་ན་བཟས་ཀླུབས༔ རང་རང་མདོག་མཚུངས་རྟ་མཆོག་རྒྱན་ལྡན་ཆིབས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་རུ༔ ཤར་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་ནོར་བདག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ དཀར་གསལ་ཞི་བའི་ལས་མཛད་པི་ཝཾ་བསྒྲེང་༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་ནོར་བདག་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མཐིང་ནག་དྲག་པོའི་ལས་མཛད་རལ་གྲི་ཕྱར༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་ནོར་བདག་སྤྱན་མི་བཟང་༔ དམར་གསལ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་སྦྲུལ་ཞགས་འཆིང་༔ བྱང་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་ནོར་བདག་ངལ་གསོས་པོ༔ གསེར་མདོག་རྒྱས་པའི་ལས་གྲུབ་བེ་ཅོན་གདེངས༔ ཀུན་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ གཞན་ཡང་གཞལ་ཡས་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་བྱེ་བས་བསྐོར༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་དབུལ་བའི་གདུང་བ་སེལ༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཀྱིས་གདོན་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་འགུགས་བསྟིམ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་ནོར་ལྷ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་སྣ་ཚོགས་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་པ་ལ་བསྟིམ། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཡིད་འོང་ཕོ་བྲང་མཛེས་པའི་གཞལ་ཡས་དབུས༔ རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་མཆོད་པ་ལ་གཉིས། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའོ། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལས་རང་ཉིད་ལོགས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མར་སྤྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་་བསྟོད་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། དང་པོ་ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ རིག་འཛིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ གཉིས་པ་མཆོད་པ་ལ་གསུམ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་མོ། དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་ལམ་དུ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡྀ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོད་ཡོན་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ དྲི་མེད་ཞབས་བསིལ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་སྒྲེང་༔ ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་ཆར་གྱིས་ནམ་མཁའ་བཀང་༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་བར་སྣང་ཁྱབ༔ སྣང་གསལ་ཉི་ཟླའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་རབ་གསལ༔ བྱུགས་པས་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཞལ་ཟས་རིགས༔ རོལ་མོ་གླུ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་དབྱིངས་ཁྱབ་པ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ཎི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་སོགས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ གླིང་བཞིར་དབང་མཛད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི༔ དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བདུན༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཏྣ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ལས་བྱུང་མཚན་དཔེའི་དཔལ༔ ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ སྔོན་ཚེ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ བཀྲ་ཤིས་འབྱོར་པ་སྤེལ་བའི་རྫས་མཆོག་་བརྒྱད༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁྃ་བྷྱཿསརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ གཉིས་པ་ནང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྫས༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོག༔ བདེ་སྟོང་ཆགས་མེད་རཀྟའི་མཆོད་པ་ཆེ༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བདུད་རྩི་རཀྟའི་མཚོ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཁམས་གསུམ་ཆགས་པའི་ཁྲག༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ བདུད་རྩིའི་ཐིགས་གཏོར་ཞིང༌། ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གར་དབང་སྤྱན་རས་གཟིགས། གུ་རུ་པདྨ་བཀའ་བབས་མི་དགུ་དང༌། ནུས་ལྡན་རྣམ་གཉིས་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ལ། སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། བརྒྱུད་འཛིན་ཆོས་བདག་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ། སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བ་ལ། སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གའུ་སྦྱར་བ་ཡིས། ལྷ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་འབྲུ་གསུམ་པོ༔ བླངས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་ཧཱུྃ་ལས་བརྒྱུད༔ ལུས་ཀུན་གང་བས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་བརྗིད་ལྡན་འགྱིང་བ་འདི༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གསུམ་པ་གསང་མཆོད་ནི། ཨོཾ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་སྐྱེད་འཁྲུལ་པ་བསྒྲལ་བའི་སྤྲིན༔ ཡེ་ནས་མཆོད་དང་མཆོད་ཡུལ་དམིགས་གཏད་བྲལ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་མཆོད་པ་ཆེན་པོའོ༔ ཏ་ན་ག་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ལྔ་པ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རིགས་བཞིའི་ནོར་བདག་ཨཱརྻ་ཛཾ་བྷ་ལ༔ ལྷ་མི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དབང་སྡུད་པའི༔ ཚོགས་བདག་ནོར་སྦྱིན་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དང་༔ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རིན་ཆེན་ཅང་ཤེས་ཟས་གོས་ཕྱུགས་ཀྱི་བདག༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ རབ་འབྱམས་ནོར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སེར་སྣའི་སྒྲིབ་པ་ཞི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དྲུག་པ་འཛབ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་འཛབ་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། བྷྲུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཕཊ་ཛ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་ཕྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམས་འཁར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ གཉིས་པ་འཛབ་ལ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་འཛབ་སྒྲ་སྒྲོག༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྟོང་གསུམ་གང་༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་འཛབ་དབྱངས་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀློང་འོད་གསལ་ངང་དུ་གནས༔ ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་གར་གྱིས་རོལ༔ སྔགས་རྣམས་རྩོལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་བསྐུལ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྲོག་དང་བཅས༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླས་པར་འབད༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་དགོངས་པ་མི་གཏང་གསོལ༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་སྟན་ཐོགས་འདི་ཉིད་དུ༔ མཐར་ཕྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གསུམ་པ་བཟླས་དམིགས་ནི། རིག་འཛིན་པདྨ་སཾ་བྷའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿམཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས༔ དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་འཆང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། བཞི་པ་འཛབ་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་གྱི་སྔགས་ཤམ་ནི། སརྦ་ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་པུཎྱ་དྷ་ནཾ་མེ་དྷི་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང༌། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་་ཅད་བསྡུས་ནས་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་ཆར་བཞིན་འབབས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ནོར་ལྷ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱཿ སརྦ་ཡཀྵ་བ་སུ་པ་ཏི་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛ༔ སརྦ་བྷ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། རྒྱས་པར་སྒོས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། ཛཾ་དཀར་ནི། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཛམྦྷ་ལ་ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛཾ་སེར་ནི། ཨོཾ་རཏྣ་ཛམྦྷ་ལ་ཏྲཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛཾ་དམར་ནི། ཨོཾ་པདྨ་ཛམྦྷ་ལ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཛཾ་ལྗང་ནི། ཨོཾ་ཀརྨ་ཛམྦྷ་ལ་ཨཱཿ྄སྭཱ་ཧཱ༔ ཚོགས་བདག་ནི། ཨོཾ་གྃ་ག་ཎ་པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ༔ ནོར་རྒྱུན་མ་ནི། ཨོཾ་བཾ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ནི། ཨོཾ་ཧྲཱི༔ཀུ་རུ་ཀུལླེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྣམ་ཐོས་སྲས་ནི། ཨོཾ་བཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནོར་བུ་བཟང་པོ་ནི། ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ རེ་མནྟ་ནི། ཨོཾ་ཨཱརྻ་རེ་མནྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གནོད་སྦྱིན་དམར་པོ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཡཀྵ་བཻ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཀུ་བེ་ར་ནི། ཨོཾ་ཀུ་བེ་རཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ནི། ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཥྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻརཱུ་དྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བི་རུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་རྣམས་སོ་སོར་གང་ནུས་བཟླ། རང་རང་གི་ལས་སྦྱོར་བྱེད་པར་འདོད་ན། དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཡོད་ན་སོ་སོའི་སྔགས་ཤམ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ལྔ་པ་འཛབ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཏོར་མ་སྨན་རཀ་སྒྲེང་ཞིང་རོལ་མོ་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ། །དྲུག་པ་འཛབ་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔ ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བསྟོད་དོ། །བདུན་པ་ནོངས་བཤགས་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ༔ བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་འཛབ་བཟླས་གཡེལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔ བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔ ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ཤིང་དགོངས་པ་བསྐྱངས་ལ། ཨ་ཨ་ཨཿ བརྒྱད་པ་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཨོཾ༔ འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར༔ གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ རིགས་བཞིའི་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་༔ བྱེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ༔ རྟེན་འདིར་བཞུགས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ སྣོད་ཀྱི་དགེ་མཚན་བཅུད་ཀྱི་གཡང་༔ ལྷ་མི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི༔ ཟས་ནོར་རིན་ཆེན་འབྱོར་པའི་སྤྲིན༔ ཅང་ཤེས་རྟ་དང་རྐང་བཞི་ཕྱུགས༔ ལོ་ཏོག་འབྲུ་དང་རྩི་ཤིང་སྨན༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ༔ ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས༔ མདོར་ན་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན༔ འབད་པ་མེད་པར་དབང་དུ་སྡུས༔ ཟད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་སྤེལ༔ ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་མཛོད༔ དགུ་པ་གཡང་འགུགས་ནི། བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་སེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་འོད་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས༔ འཁོར་གྱི་ཛམྦྷ་ལ་རིགས་བཞི༔ ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་དམ་ཚིག་དྲན་པར་བྱས་པས༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཚུབས་ཤིང་༔ གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་འབར་ཞིང་གཡོ་བས་འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མདུན་བསྐྱེད་དང་སྒྲུབ་རྫས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ཐིམ་པས་འདོད་དགུའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཆར་བཞིན་དབབ་པར་བསམས་ལ་མདའ་དར་གཡབ། བདུག་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པོ་འཐུལ། དབྱངས་དང་རོལ་མོ་སྙན་པས་འདི་སྐད་ཅེས་བསྐུལ་ལོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཞིང་ཁམས་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པའི་དངོས་པོར་སྣང་བ་ཀུན༔ ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ ཕྱི་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་ལ༔ ནང་ལྟར་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གསང་བ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དགྱེས་བཞིན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ རྣལ་འབྱོར་མོས་པའི་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གློགས་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་གནས་འདིར་སྡུས༔ ལྷ་དང་སྒྲུབ་རྫས་དབྱེར་མེད་རྟེན་ལ་བསྟིམ༔ བཀྲ་ཤིས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཡིན་བཞིན་ནོར་བུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ གསེར་མདོག་བརྗིད་ཆགས་སྣང་སྲིད་་་་་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར༔ གཡོན་པས་དགོས་འབྱུང་རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་བསྣམས༔ རིག་འཛིན་དཔལ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྟེང་འོག་བར་གསུམ་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཤར་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ ཡོན་ཏན་འདོད་དགུའི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ འགགས་མེད་གསུང་གི་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཕྱག་ན་འཛིན༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ནོར་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ ལྗང་ནག་ཐོད་ཁྲག་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱང་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་ཚོགས་བདག་གླང་པོའི་གདོང་༔ ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ལ་ཕུག་ནོར་བུ་བསྣམས༔ ལྷ་ཡི་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་ཡུལ་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབེབས་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་གསེར་གྱི་མདོག༔ ཕྱག་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་བསྣམས༔ གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བར་ཕྱོགས་མི་ཡི་འབྲུ་ནོར་སྟོབས་རྩལ་དང་༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ས་ལྟར་བརྟན་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ དབང་མཛད་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་རཱ་གའི་མདོག༔ ཕྱག་གཉིས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་བསྣམས༔ ཀླུ་ཡི་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡི་ཡུལ་གྱི་འབྱོར་པ་དང་༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ་བར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ལྗང་སེར་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཉིས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ གནོད་སྦྱིན་རིགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྤྱིན་ཡུལ་གྱི་ནོར་བུའི་གཏེར༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་མེ་ལྟར་འབར་བར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཤར་ལྷོའི་གྲྭ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་བཟང་༔ དཀར་སེར་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བང་མཛོད་དབྱིག་གི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གསེར་དངུལ་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ ཟད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལྷོ་ནུབ་གྲྭ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རེ་མནྟ༔ དམར་སེར་ཤེལ་གྱི་རལ་གྲི་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ཅང་ཤེས་རྟ་ཡི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མྱུར་མགྱོགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་རྟ་མཆོག་གི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ ཅང་ཤེས་རྟ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ནུབ་བྱང་གྲྭ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབང་གི་ལྷ༔ ཆགས་པའི་མདངས་ཅན་མདུང་དར་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ཟས་གོས་བཅུད་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཅུད་ལྡན་བཟའ་བཏུང་རེག་འཇམ་གོས་མཆོག་གི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ ཡིད་མཐུན་ཟས་གོས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བྱང་ཤར་གྲྭ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུ་བེ་ར༔ མཐིང་ནག་རལ་གྲི་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་འཕེལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་སྒོའི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ དཀར་གསལ་ཞི་འཛུམ་རིན་ཆེན་པི་ཝཾ་བསྒྲེང་༔ ཤར་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཤར་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་སྒོའི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་རལ་གྲི་འབར་བ་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ མི་མཐུན་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་སྒོའི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ དམར་སྨུག་ཆགས་ཉམས་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྐྱིལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་སྒོའི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ གསེར་མདོག་བརྗིད་ཆགས་ནོར་བུའི་བེ་ཅོན་གདེངས༔ བྱང་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱང་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གཞན་ཡང་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ལྷ༔ སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པའི་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས༔ གང་འདུལ་སྐུར་སྟོན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ རབ་འབྱམས་ནོར་ལྷ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཁམས་ཀུན་གྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ དར་དཀར་གཡབ་ཅིང་སླད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་གནས་འདིར་སྡུས༔ འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཐུགས་རྗེའི་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ ཞལ་བཞེས་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སྐར་ས་བདག་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྱུར་མགྱོགས་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ བོད་སྐྱོང་གཞི་བདག་དཀར་ཕྱོགས་དགའ་བའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་མ་གཡེལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་གནས་འདི་རུ༔ ཕྱྭ་གཡང་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ རབ་འབྱམས་རིགས་ལྔ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཞིང་༔ མི་ཟད་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ སྟོང་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྣོད་བཅུད་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི༔ དྭངས་མ་གཟི་བརྗིད་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཇིག་རྟེན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དཔུང་རྣམས་ཀྱི༔ ཚེ་དང་བློ་གྲོས་སྟོབས་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉན་རང་འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་ཡུལ་གྱི་ལང་ཚོ་དང་༔ རྒྱ་ནག་བཙན་བརྗིད་ཁྲིམས་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གྲུལ་བུམ་དབྱངས་ཀྱི་སྙན་འགྱུར་དང་༔ རྒྱ་གར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་དང་༔ སྟག་གཟིག་ནོར་གྱི་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་དང་༔ གེ་སར་དཔལ་རྩལ་ལྡན་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་དགེ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ རྟ་ཕྱུག་རྐང་འགྲོས་འཕེལ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ སྙན་གྲགས་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཆོས་རྒྱུད་ཆུ་ལྟར་རིང་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ མི་རྒྱུད་ཆད་པ་མེད་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ལོག་འདྲེན་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབ་དངོས་གྲུབ་གནས་འདིར་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུརུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་པུཎྱ་དྷ་ནཾ་མེ་དྷི་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སཱ་྄ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཛམྦྷ་ལ་ཛཾ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཡཀྵ་བ་སུ་པ་ཏི་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛ༔ སརྦ་བྷ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁུ་ཡེ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བརྟན་པར་བྱའོ། །བདུན་པ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ་གཉིས། བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨོཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔ གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སྟྭཾ་ཧོ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ༔ རང་དང་དབྱེར་མེད་བརྟན་ཅིང་མཉེས༔ གསལ་སྣང་རྫོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ༔ མཉམ་པར་གཞག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ གཉིས་པ་རྒྱས་པ་ནི༔ ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སོགས་ཀྱིས་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ་ཅིང་གུ་གུལ་བདུག་པས་བགེགས་བསལ། བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་གིས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། ན་མོ༔ བདག་དང་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱང༌། གཞན་ལ་བསྐུར་ན། ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་བླ་མ་ནོར་ལྷ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་གསང་ཕོད་པཎ་ཞྭ་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་གསོལ་བ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། གཡོན་དགོས་འདོད་སྩོལ་བའི་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུ་འཛིན་ཅིང་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གསལ་ཞིང་འབར་བར་གྱུར་པར་བསམ། ཞེས་བརྡ་སྦྱར། བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་སོགས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་སོགས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་སོགས། རྩ་སྔགས་ཤམ་ཅན་ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་སྔགས། ཁུ་ཡེ་པུཥྟིཾ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བརྟན་པར་བྱ། གཏེར་བུམ་ནོར་ལྷའི་ཕོ་བྲང་དངོས་སུ་གསལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་ཐིམ་པས་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་སྐུའི་ནུས་པ་འབར་བར་གྱུར། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོ་ན༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་པའི༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར། སརྦ་སིདྷི་ཀཱ་ཡ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཏིཥྛ་ཨོཾ། གཡང་ཆང་ཐོགས་ལ། གཡང་ཆང་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པ་བཏུང་བས་བདག་ལ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་གསུང་གི་ནུས་པ་འབར་བར་གྱུར༔ ཨཱཿ ལོངས་སྤྱོད་འཛད་མེད་རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་༔ ཚེ་དང་བློ་གྲོས་དཔལ་འབྱོར་རབ་རྒྱས་པའི༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར། སརྦ་སིདྡྷི་ཝཱ་ཀ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཏིཥྛ་ཨཱཿ ཞེས་ཕྱི་མི་ལ་མི་སྦྱིན་པར་བཏུང་ངོ༌། །གཡང་རྫས་རྣམས་ཐོགས་ལ། ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བླངས་པས་ཡིད་ལ་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པས་་འདོད་རྒུའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ལ་དབང་འབྱོར་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་འགྱུར་སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རུ༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་བཅུད་རྣམས་ཀུན་བསྡུས་པས༔ དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་འཕེལ༔ འདོད་རྒུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར། སརྦ་སིདྡྷི་ཙིཏྟ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཏིཥྛ་ཨཱཿ ཞེས་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་ལོ། གཡང་རྫས་རྣམས་བདག་གིར་བྱ། བུམ་པ་རེ་ཞིག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་གོ །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ༔ གཉིས་པ་བསྐུལ་ཞིང་གཏོར་མ་སྐྱོང༔ གསུམ་པ་བོད་ཁམས་བརྟན་མ་མཆོད༔ བཞི་པ་ལས་འཇུག་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔ ལྔ་པ་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་སྣང་བསྡུ། དྲུག་པ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མར་སྤྱོད༔ བདུན་པ་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི༔ བསགས་པའི་ལས་རྣམས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ཞེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ལ་ལྔ། བྱིན་རླབས། སྤྱན་འདྲེན། མཆོད་པ། ལོངས་སྤྱོད། ལྷག་མ་བསྔོ། དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར་ཞིང༌། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་སྤྱེན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདག་ཅག་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་སླད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ གསུམ་པ་མཆོད་པ་ལ་གསུམ་གྱི། ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔ རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་སྐོང་བཤགས་ནི༔ ཧོ༔ ཐོགས་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་བཏུང་དང་༔ ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གིང་ཀ་རས༔ གཟུང་འཛིན་བདུད་བགེགས་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཞི་པ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི། ལས་རྡོར་གྱིས་བཟའ་བ་གཡས་དང་བཏུང་བ་གཡོན་ཏུ་ཐོགས་ནས། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱན་དུ་རོལ། པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ལ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་ལ་བདེ་བའི་ཉམས་བསྐྱང་ངོ༌། །ལྔ་པ་ལྷག་མ་བཏང་བ་ནི། གསོག་འཇོག་མེད་པར་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་གཙང་སྨེ་བསྲེ། རིག་འཛིན་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བས་མཉེས་བྱས་མཐུས༔ བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་བཏབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ཞལ་ཆབ་སྨན་རག་གིས་བྲན། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིང་ཛ༔ ཞེས་ལྷག་མགྲོན་བཀུག་ལ། བྷྱོ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་གསོལ་ལ༔ སྔོན་ཚེ་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ༔ མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་བསྐུལ་ཞིང་ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱིས༔ དམ་ལ་བཏགས་པའི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས༔ ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ཉོན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཡིས༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་ཚལ་དུ༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ བོད་ལ་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ བདག་ནི་རིག་འཛིན་དེ་ཡི་གདུང་༔ ཁྱོད་རྣམས་ལྷ་འདྲེ་དེ་ཡི་རིགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་མ་བཅག༔ ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་དམ་མ་འདྲལ༔ རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཞེས་ཆད་ཐོ་བྱ། གསུམ་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔ གཏོར་གཞོང་བདུད་རྩིས་བཤལ་ལ་གཏོར་མར་བླུགས་ཤིང་༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཚུ་རོལ་དང་༔ བལ་པོའི་ཡུལ་གྱི་ཕ་རོལ་མཐར༔ ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་དང་༔ སློབ་དཔོན་བ་སུ་དྷ་ར་ཡིས༔ ཞིང་ཆེན་བརྡལ་བའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་དུ་བཅུག་ནས་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་བྱིན་པ་ཡིས༔ བརྟན་མ་ཆེན་མོ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ ཐ་ཚིག་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་དུ༔ མཆོད་གཏོར་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ༔ ཨོཾ་མ་མ༔ ལ་ལ༔ ལེ་ལེ༔ ཏི་ཏི༔ ཏེ་ཏེ༔ ཁ་རཀྨོ༔ མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་ལས་འཇུག་བྲོ་ཡིས་བསྡུ་བ་ནི། གཏོར་གཞོང་སྦུབ་ལ་རྡོ་རྗེས་བསྣོལ་མས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་ནི༔ དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་༔ དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཙེ་རེ་རེ༔ རོལ་པའི་རྟ་བྲོ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔ གཟུང་འཛིན་ལྟར་སྣང་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་མནན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཕཊ༔ ཧཱུྃ་སྟཱམྦྷ་ཡ་ལཾ་ནན༔ ལྔ་པ་བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་བྱ་བ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ། བསྡུ་རིམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་ནི། ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་སུ་གཞེངས༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔ ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བསྟོད་དོ། །ནོངས་བཤགས་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ༔ བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་འཛབ་བཟླས་གཡེལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔ བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔ ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ཤིང་དགོངས་པ་བསྐྱངས་ལ། ཨ་ཨ་ཨ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་རྟེན་སྤྱི་བོར་བླངས་ཤིང་བདུད་རྩི་བཏུང་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ཎཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་གང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར༔ དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འགྲུབ༔ རྣམ་ཀུན་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབ་གྱུར༔ གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་ན། ཨོཾ༔ འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྡུལ་ཚོན་ཡིན་ན། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛྲ་མུ༔ གང་ལྟར་ཡང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །དྲུག་པ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ནི། ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄། སླར་ཡང་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རང་ཉིད་གཙོ་བོའི་སྐུར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་བཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧྃ༔ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་བལྟ་ཞིང་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དོན་ཡོད་པར་བྱའོ། །བདུན་པ་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དགེ་རྩ་རྣམས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་བསྔོ་བས་རྒྱས་བཏབ་པ་ནི། ཧོ༔ རིག་འཛིན་ནོར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ གཉིས་པ་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་ནི། མེ་ཏོག་ཐོར་ཞིང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲགས་ལ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཞེས་ཤིས་པར་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་འཕྲོས་དོན་ནི། གཏེར་བུམ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་གཡང་རྫས་གང་ཡོད་མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་བཞག །མཆོད་པས་མདུན་བདར། འདོད་གསོལ་ལྟར་བརྟན་བཞུགས་བྱས་ནས་སྒྲོམ་ལ་སོགས་པ་སྒོ་བསྡམ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་རྣམས༔ བཀྲ་ཤིས་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷའི་སྒོ་སྲུང་ལ༔ དངོས་གྲུབ་འཛད་མེད་ཡུན་དུ་བརྟན་པ་དང་༔ དུས་དང་དུས་སུ་ཐུགས་རྗེས་སྒོ་དབྱེ་གསོལ༔ ཞེས་རྟེན་སྙིང་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །ཡང་སྔོན་ནས་གཡང་རྟེན་སྒྲོམ་ནང་དུ་བཞུགས་པ་སླར་སྒྲུབ་ཕྱིར་སྒོ་དབྱེ་ན་འདོན་བྱ་སྔར་ལྟར་ལ་རྟེན་སྙིང་མི་བརྗོད་པར་རོལ་མོ་དང་བཅས་གཡང་རྟེན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དུ་གདན་དྲང་ངོ༌། །གོང་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་མ་གྲུབ་ན་ཚོམ་བུ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ལ་གཏེར་བུམ་བསྒྲུབ་རུང་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་གཏེར་བུམ་གཉིས་ཀ་མེད་ན་དབང་གི་གཏོར་མ་རི་རབ་གཏེར་བུམ་ནོར་བུས་མཚན་པ་བཟའ་བཏུང་གཡང་རྫས་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ལྟར་རམ། ཚོགས་དང་གཏོར་སྐྱོང་སོགས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆིང་གིས་བཅིངས་ཏེ་གཡང་འགུགས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱ། དངོས་གྲུབ་ལེན་སྐབས་ཡོན་བདག་སོགས་ཚོགས་ནས་རྫས་གཏད། གཏོར་མ་བགོ་ཞིང་བཟའ་བར་འདོད་ན་ལྷ་རྣམས་བདུད་རྩིར་ཞུ་བར་བསམ་མོ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་རྒྱས་སྤྲོས་དང་འཛབ་རྒྱུན་དང་སྐབས་སུ་རྒྱན་གོས་བཟང་པོས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བྱིན་འབེབས་བྱ་བ་དང༌། ཕྲིན་ལས་སྔོན་རྗེས་གཉིས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ལྟར་བྱའོ། །བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་ཡིས། །པདྨའི་ཐུགས་མཚོ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཉིད། །བརྩེ་བས་རབ་བསྲུངས་བུམ་བཟང་འགྲོ་བའི་དཔལ། །རབ་མཐོ་ལྷུན་པོའི་རྩེ་རུ་སྦས་པ་དེ། །སྐལ་བཟང་ཤིང་རྟས་འཛམ་གླིང་འདི་རུ་དྲངས། །སླར་ཡང་ལེགས་བཤད་བཟང་པོའི་ཁ་བྱེ་བས། །འགྲོ་མང་འདོད་དགུའི་ནོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྒྱུ་རུ་ཤོག །ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ལྗགས་བསྒྲིགས་སུ་མཛད་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཁ་སྐོང་ཕྲན་ཚེགས་དང་བཅས་དག་པར་བྱེད་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang zhes bya ba bzhugs so/___/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang zhes bya ba/__bla ma nor lha rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo/__chos dbyings mkha' la bsod nams gru char gyis/__/ye shes chos sku chu gter gting zab pa/__/longs spyod rdzogs pa'i yon tan rgya chen bskyil/__/smon lam sprul pa'i rlabs phreng g.yo la 'dud/__/sku gsum yongs rdzogs mtsho skyes rdo rje yi/__thugs gter las byung dgos 'dod rin po che/__/'bad med rnam mang 'byung ba'i bum pa bzang*/__rgud pa mtha' dag bsal phyir 'di na sbyin/__de yang sangs rgyas rnams kyis thog ma nyid du sbyin pa'i gtam kho na mdzad cing thar pa dang thams cad mkhyen pa'i sa la 'graud pa'i lam gyi rtsa ba sbyin pa'i pha rol tu phyin pa las gzhan med pas de sgrub par byed pa la nor dang longs spyod phun sum tshogs par bsgrub dgos te/__zhal gdams snying byang yid bzhin nor bu'i le'u bdun pa las/__de ltar tshe dang blo gros ldan:__glo bur bar chad bral bas na:__'di dang phyi ma'i don sgrub cing :__lha chos rgyan dang mi chos gzhi:__nor la brten nas 'byung ba'i phyir:__longs spyod phywa g.yang 'gugs pa'i thabs:__nor sgrub rin chen bum bzang bstan:__zhes gsungs pas de dag nyams su blang ba'i rim pa bshad pa la bzhi/__sngon 'gro dngos gzhi rjes dang 'phros don no/__de la dang po tshogs bsags shing :__gnyis pa bgegs tshogs mtshams bcad bya:__gsum pa 'gal rkyen sdig ltung bshags:__bzhi pa rdo rje'i dam bca' bzung :__lnga pa ye shes byin chen 'bebs:__drug pa mchod rdzas byin gyis brlab:__bdun pa rang rig rang gsal gdab:__zhes pa ltar dang po tshogs bsags pa la gnyis/__sbyor ba yo byad bshams pa dang*/__tshogs bsags dngos so/__dang po bkra shis pa'i gnas su gza' skar bzang ba'i nyin gnas khang phyag dar bya zhing spyan gzigs bkram/__gzhi ma dul ba la sa'i cho ga bya/__rgyas par thig tshon byin rlabs bcas rdul tshon gyi dkyil 'khor sgo rdzogs spyi ltar rta babs brgyad pa ba dan rdo rje 'od zer gyi phreng ba/__dbus bru chad ljang gu sna tshogs pad+ma 'dab brgyad phyag mtshan gyis mtshan pa bri ba'am/__stegs bu khebs ldan gyi khar ras bris bkram/__rab bsod nams stobs skyed kyi 'khor lo bri ba'am/__ma grub na rin po che'am/__rdza'i bum par 'og nas 'byung ba'i lha sngags rnams dang 'dod gsol gos bzang ras dang shog bu gang 'byor la bris pa bkra shis phyug pa'i zas nor gyi gtsos g.yang rdzas gang rnyed blug__/yod na yid bzhin nor bu'i ril bu tshad sgrub bcug__/kha rgyas gdab la dkyil 'khor gyi dbus su khri 'u'i khar 'bras kyi g.yung drung bris pa'i khar bkod g.yas su rin po che'i snod du chang gi nying khu 'o ma sogs btung ba'i phud rnams mngar gsum btab pa mar gyi ze prog ldan pa/__g.yon du rin po che'i snod dang ras dkar gyi khug ma'am sgrom bu lta bu zas snas bkang ba/__g.yang can gyi lag nas byung ba'i mda' rgod sgro can la dar sna rin po che btags pa/__mdun du bla ma nor lha'i gtor ma rin po che'i snod du spod sna tshogs pas bran pa'i 'bru sna'i phye mar chang gis sbrus pa'i zan la bang rim bzhi rin chen zur brgyad rin chen 'bar ba pad+mas mtshan pa'i bang rim rnams su dzaM bshos lha grangs bkod la rgyan rgyas spros can/__rtsa brgyad stong sbyar chang dang sbyar ba'i sman rak+ta so lnga khrag dang sbyar ba/__nyer spyod bdun bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun ris su bris pa sogs mchod rdzas ci 'byor pa dang*/__tshogs kyi 'khor lo sngon gtor gyi rim pa bsham/__grub na gal chen rgab 'dre mnan pa bya ba'i tshul gzhung ltar bya zhing*/__de ltar ma grub na ltog 'gong bse rag bskrad na snod tshur blang mi dgos pa'i nang du 'bru zan la/__mi rgan thal skya snod stong khur ba/__byis pa gcer bu du mas bskor ba'i mdun du mar me/__zho lad/__chang skyur/__sbang ma/__sprag__/rus pa/__tshwa sgog ram gsum sogs bse rag chags pa'i yas stags sna tshogs mi phyugs kyi dri glud changs bu zan ril brgya rtsa brgyad sogs dang*/__'o chab/__khrus chu/__rdo thun sogs dgos pa'i yo byad 'du bya'o/__/gnyis pa tshogs bsags pa ni/__brgyud pa'i bla ma la gsol ba btab/__gnas bdag la gtor ma 'bul/__de nas skyabs su 'gro ba dang sems bskyed pa la gnyis kyi dang po ni/__rang gi snying ga'i sa bon las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dza:__zhes skyabs yul mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems can ma lus kun:__bla ma sangs rgyas chos dang dge 'dun dang :__yi dam dpa' bo mkha' 'gro chos skyong tshogs:__thugs rje che ldan rnams la skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed pa la gsum/__smon sems bskyed pa/__tshogs bsags pa/__'jug pa byang chub kyi sems la blo sbyong ba'o/__/dang po ni/__tshogs zhing rnams dpang po'i tshul du byas te/__don yid la dran bzhin pas/__ho:__sngon gyi rgyal ba sras dang bcas rnams kyis:__bla med byang chub mchog tu thugs bskyed ltar:__bdag kyang ma gyur mkha' mnyam 'gro kun la:__phan gdags slad du sangs rgyas bsgrub par bgyi:__gnyis pa ni/__rang gzhan sems can thams cad sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing*/__mchod pa'i sprin rab 'byams spro ba sogs dmigs 'don zung du chud pas/__oM AHhU~M hrI:__rig 'dzin pad+ma 'byung gnas la sogs pa'i:__phyogs bcu'i skyabs yul rnams la phyag 'tshal lo:__dngos su 'byor dang yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin nam mkha' gang bas mchod:__so thar byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin sngags kyi dam tshig nyams chags bshags:__'phags dang so so skye bo'i tshogs rnams kyis:__rgyal sras spyod pa spyad la rjes yi rang :__mtha' yas 'gro ba sdug bsngal gyur pa las:__phan pa ji ltar 'tshams pa'i chos 'khor bskor:__bskal pa bye ba bsam yas ji snyed du:__'gro ba'i don du mya ngan mi 'da' bzhugs:__bdag gis dus gsum bsags pa'i dge ba rnams:__'gro kun byang chub snying po thob phyir bsngo:__gsum pa ni/__bdag gi bde ba gzhan la btang ba'i byams pa/__gzhan gyi sdug bsngal rang gis blang ba'i snying rje/__de dag dang mi 'bral bar smon pa'i dga' ba/__thams cad mnyam nyid du btang ba snyoms pa'i blo phyogs ris dang bral ba rgyal sras kyi spyod pa rlabs po che la bslab pa'i 'dun pa dang bcas/__bsod nams 'di yis 'gro kun bde dang ldan:__sdug bsngal kun bral bdag la smin gyur cig:__sdug bsngal med pa'i bde dang mi 'bral zhing :__chos kun mnyam nyid btang snyoms la gnas shog:__rjes 'brel tshogs zhing bsdu ba ni/__dzaHhU~M baM hoHsa tshogs zhing rnams:__yi ge gsum gyi rnam pa yis:__bdag dang mkha' mnyam 'gro la thim:__sgrib dag byin gyis brlabs par gyur:__gnyis pa bgegs tshogs mtshams gcad pa la gnyis/__bse rag bskrad pa dang*/__mtshams bcad pa'o/__dang po ni/__rang nyid khro bo'i rgyal po sme bar brtsegs pa'i skur gyur par bsams la/__oM u tsuSh+ma kro d+ha hU~M hU~M phaT:__oM b+hur kur ma hA pra NA ye b+hur tsi b+hurki b+hi ma le u tsuSh+ma kro d+ha rA dza hU~M phaT:__ces bzla/__khrus chu la dmigs te/__oM e ho shud+d+he shud+d+he:__ya~M ho shud+d+he shud+d+he:__ra~M ho shud+d+he shud+d+he:__ba~M ho shud+d+he shud+d+he:__la~M ho shud+d+he shud+d+he:__e ya~M ra~M ba~M la~M shud+d+he a a swA hA:__zhes bzlas la khrus chu dang rdo thun la phus btab/__yas rnams chang skyur gyis bran la/__sngags drug phyag drug dang*/__oM AHhU~M gis 'dod yon du byin gyis brlab/__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa bkug__sam+b+hA ras changs bu ril bu brgya rtsa brgyad bsngos shing 'o chab sbreng*/__hU~M:__ser sna rang rgyud 'dzin pa'i gzugs:__dbul sri bse rag ltog 'gong ni:__mi rgan nyams thag snod stong khur:__bse rag 'bum gyi 'khor gyis bskor:__yod la mi dga' med la dga':__gang la mi dga' stong la dga':__nor sgrub byed la 'gab 'drer sdang :__snod bcud mnga' thang nyams par byed:__blo nyes tshong nyes mi kha btang :__bza' btung gos rgyan sris la brku:__khyad par lan chags rjes su snyegs:__de ring rten dang gnyis med bkug:__sngags dang phyag rgya ting 'dzin mthus:__yid dang mthun pa'i longs spyod rdzas:__zad med nam mkha'i mdzod du bsngos:__ser sna'i lan chags ngan pa sbyangs:__dbul ba'i sdug bsngal zhi bar byas:__da ni 'dug pa'i gnas med kyi:__yas 'di longs la gzhan du song :__gling chen gzhan gyi phyogs su song :gling bar mun pa'i nang du song :__gling mtha' rgya mtsho'i ngogs la song :__gal te mi 'gro 'dug gyur na:__rtsa gsum lha tshogs thugs khros nas:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__de bas da lta phyir dengs shig:__drag sngags brjod cing gnas khang kun gyi sgo 'gag bskor/__gu gul dang rdo thun gyis ded/__khang mgo mi mthong ba'i sar chu bo chen po rang yul du mi ldog pa'i gzhung du dor ro/__hU~M:__chos nyid bden pa'i byin rlabs dang :__chos can rgyu 'bras bslu med dang :__dkon mchog rtsa gsum dkyil 'khor gyis:__ting 'dzin sngags dang phyag rgya yi:__nus mthu bsam gyi mi khyab dang :__khyad par bde gshegs thams cad kyi:__byin rlabs mthu stobs gcig bsdus pa:__'chol ba'i khro rgyal chen po ni:__bcom ldan sme ba brtsegs pa yi:__bden pa'i byin rlabs nus mthu yis:__nyams grib zas grib gos kyi grib:__gnas grib 'gos grib gdon gyi grib:__dme grib yul grib la sogs pa:__grib dang mi gtsang rgyu bcas kun:__ye shes me yis gzhob tu bsreg:__chos nyid rlung gi rjes med gtor:__byang sems chu yi bag chags bkrus:__'byung ba lnga yi dbyings su thim:__lhag ma med par dag gyur cig:__lha sngags khrus sngags sogs bzlas la/__yungs thun rdo thun gtor khrus chu 'thor zhing gu gul dud pa bdug go__/g.yang skyabs nyin grangs byed na nyin phyi ma rnams su'ang bse rag bskrad pa tshar re bgyid grub na legs shing*/__mi lcogs na gong gi tshogs bsags 'phros su phrin las 'bring po ltar bgegs gtor bsngos la 'dir 'jug dgos so/__/gnyis pa mtshams bcad pa ni/__hU~M hrI:__bdag nyid dpal chen pad+ma dbang gi sku:__'khor 'das thams cad gsang gsum phyag rgyar rdzogs:__rdo rje'i sa gzhi rwa gur bla bre sogs:__mtshon cha rnam lnga'i gur gyis phyogs mtshams gtams:__me ri me phung srid gsum kun tu 'khrugs:__gnyis med ye shes lha sngags chos sku'i ngang :__mtshams kyi dkyil 'khor rang bzhin lhun gyis grub:__hU~M hU~M hU~M:__badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__gsum pa bshags pa ni/__mdun du bshags yul rnams gsal btab la/__hU~M:__bde bshegs snying po rang bzhin 'od gsal la:__'khrul pa'i dbang gis sgro dang skur btab ste:__log pa'i lam du gol ba'i nongs pa kun:__gnyis med blo las 'das pa'i ngang du bshags:__sa ma ya shud+d+he AH__bshags dang bshags yul mi dmigs pa'i ngang la mnyam par bzhag__/bzhi pa rdo rje'i dam bca' bzung ba ni/__hU~M:__bde chen ye shes mched lcam lu gu rgyud:__mi 'bral rtse gcig bsgrub pa'i g.yar dam gyis:__thog ma tha ma med pa'i yi dam lha:__bla ma lhag pa'i lha dang mkha' 'gro ma:__gdod nas rang dang lhan cig skyes pa'i ngang :__da lta dbyer med du ma ro gcig tu:__bsnyen cing bsgrub pa'i ting 'dzin zab mo las:__'da' ka rdo rje'i dam tshig mchog tu bzung :__bo d+hi tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:__lnga pa byin chen 'bebs pa ni/__zhwa gos phod kas rgyan bklubs te spos bsreg rol mo snyan par 'khrol cing*/__gdung ba'i dbyangs kyis dar dang zhing gis g.yab nas/__bla ma rig 'dzin la mos gus rtse gcig pas/__hU~M hrI:__sku gsum bla ma'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__mi mngon dbyings nas gnas 'dir gshegs su gsol:__phyi nang gsang ba'i dkyil 'khor dam rdzas la:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i byin chen phob:__ngo mtshar rtags dang mtshan ma myur du ston:__sgrub mchog bdag la dbang skur byin gyis rlobs:__gnas 'dir byin phob dbang dang dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa DA ki Ni dz+nyA na A be sha ya a AH__hU~M hU~M hU~M:__drug pa mchod pa byin brlab ni/__hU~M hrI:__yig 'bru gsum las ra~M ya~M kha~M 'phros pas:__ye shes me rlung chu yis bsregs gtor bkrus:__snang srid gzhi bzhengs mchod pa'i phyag rgya che:__kun bzang mchod sprin rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM sarba pU dza me g+ha AHhU~M:__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M:sogs nas/__shab+da AHhU~M:__hU~M hrI:__stong gsal rlung me thod sgyed rnam thar gsum:__chos dbyings rang byung b+han+d+ha chen po ru:__'byung ba phung po sha lnga bdud rtsi lnga:__me rlung sbyor bas byang chub sems su zhu:__rlangs pa kha dog lnga ldan phyogs bcur 'phros:__snod bcud dwangs ma oM AHhU~M du 'dus:__bde bar gshegs pa'i bdud rtsi spyan drangs nas:__kha sbyor 'khor lo sdom pa'i bdud rtsir gyur:__b+h+rU~M las rin chen snod mchog gzhal yas dbus:__'bru gsum las byung gtor ma 'dod yon lnga:__rak+ta'i snod mchog e yi rang bzhin dbus:__gIrti'i mkha' nas dmar chen char ltar bab:__bdud rtsi dkrugs shing*/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__bdud rtsi gtor mar bran cing*/__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHThA:__rak+ta phyar zhing*/__oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHThA:__bdun pa rang rig gsal gdab pa ni/__hU~M:__rang rig byang chub sems kyi rtsa gsum lha:__gzhan du ma grub rang dang dbyer med ngang :__rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad 'di la rdzogs:__ye nas ma bcos ngang du rang gsal gdab:__oM AHhU~M:gu ru d+he wa DA ki nI sarba sa ma ya stAM:__bo d+hi tsit+ta dz+nyA na AH__spyi don gsum pa ni/__de nas dngos gzhi las kyi rim:__dang po phyag rgya bskyed cing gsal:__gnyis pa ye shes 'gugs shing bstim:__gsum pa dbyer med bzhugs su gsol:__bzhi pa phyag dang mchod pas bsnyen:__lnga pa rdo rje'i gsang gsum bstod:__drug pa 'dzab bskul bzlas pas bsgyur:__bdun pa phrin las mthar phyin nas:__dbang dang dngos grub blang bar bya:__zhes pa ltar dang po phyag rgya bskyed cing gsal ba ni:__AH__chos sku de bzhin nyid dbyings 'od gsal ngang :__longs sku 'gag med kun snang snying rje'i rtsal:__sprul sku rgyu yi ting 'dzin hrIHser po:__de las 'od 'phros snod bcud dngos 'dzin sbyangs:__'byung ba rim brtsegs rdo rje'i srung 'khor dbus:__b+h+rU~M las nor bu sna tshogs gzhal med khang :__yangs shing rgya che ngo mtshar bkod pas mdzes:__lta na lhun sdug bkra shis pho brang cher:__dbus nyid dwangs ma 'od lnga 'khrugs pa'i klong :__sna tshogs pad+ma 'dab brgyad lte ba ru:__thabs shes zung 'jug nyi zla'i gdan gyi steng :__hrIHlas 'od zer spro bsdu'i cho 'phrul gyis:__'khor 'das dwangs ma'i bcud kun gcig tu 'dus:__de nyid yongs gyur skad cig dran rdzogs su:__ma hA gu ru pad+ma saM b+ha ba:__'dod rgu'i mchog stsol skyes mchog tshul bzang rtsal:__nor lha bye ba'i dbang phyug chen por bzhengs:__gser mdog brjid chags mtshan dpe'i gzi byin 'bar:__phyag g.yas rdo rje rtse lnga dang bcas pas:__khams gsum dbang sdud rin chen rgyal mtshan bsnams:__g.yon pas mnyam bzhag rin chen za ma tog:__'dod rgu'i dngos grub ma lus char du 'bebs:__dbu la rab mdzes paN zhu dmar po dang :__sku la gsang ba'i na bza' mthing ga'i steng :__chos gos gsum gsol ber chen smug pos klubs:__zhabs zung mi 'gyur rdo rje'i skyil krung bcings:__de yi phyi rol pad+ma'i 'dab ma la:__shar du rdo rje'i nor bdag dzaM b+ha la:__dkar gsal rdo rje'i be con ne'u le 'dzin:__lho ru rin chen nor bdag dzaM b+ha la:__gser mdog dbang gi rgyal po ne'u le 'dzin:__nub tu pad+ma'i nor bdag dzaM b+ha la:__dmar gsal pad+ma'i lcags kyu ne'u le 'dzin:__byang du las kyi nor bdag dzaM b+ha la:__ljang nag thod khrag dang ni ne'u le 'dzin:__kun kyang sha rgyas gsus khyim mchog tu che:__'dzum zhing khro la sgeg pa'i nyams 'gyur can:__dar dang rin chen pad+ma'i phreng bas brgyan:__zhabs gnyis bzhengs stabs nor skyugs pho mo brdzis:__sku las skyes pa'i 'od kyi klong na bzhugs:__shar lho lha yi nor bdag tshogs kyi dbang :__dkar gsal glang gdong la phug nor bu bsnams:__lho nub mi yi nor bdag nor gyi rgyun:__gser mdog mchog sbyin 'bras kyi snye ma bsnams:__nub byang klu yi nor bdag rig byed ma:__dmar gsal pad+ma'i lcags kyu zhags pa bsnams:__byang shar gnod sbyin nor bdag rnam thos sras:__ljang ser rin chen rgyal mtshan ne'u le bsnams:__kun kyang rang rang rgyan rdzogs phyed skyil bzhugs:__zhi rgyas dbang drag 'bar ba'i nyams dang ldan:__de yi phyi rol mtshams kyi grwa bzhi ru:__shar lhor dbyig gi nor bdag nor bu bzang :__dkar ser yid bzhin rin chen ne'u le bsnams:__lho nub cang shes nor bdag re man+ta:__gser 'od shel gy-i ral gri ne'u le 'dzin:__nub byang zas gos nor bdag gnod sbyin dmar:__dbang mdog mdung dar rin chen ne'u le bsnams:__byang shar rkang bzhi'i nor bdag ku be ra:__mthing nag ral gri dang ni ne'u le bsnams:__kun kyang nor bu'i go khrab brjid par bgos:__rin chen rgyan phreng dar gyi na bzas klubs:__rang rang mdog mtshungs rta mchog rgyan ldan chibs:__dkyil 'khor chen po'i phyogs kyi sgo bzhi ru:__shar phyogs 'jig rten nor bdag yul 'khor srung :__dkar gsal zhi ba'i las mdzad pi waM bsgreng :__lho phyogs 'jig rten nor bdag 'phags skyes po:__mthing nag drag po'i las mdzad ral gri phyar:__nub phyogs 'jig rten nor bdag spyan mi bzang :__dmar gsal khams gsum dbang sdud sbrul zhags 'ching :__byang phyogs 'jig rten nor bdag ngal gsos po:__gser mdog rgyas pa'i las grub be con gdengs:__kun kyang mdzes shing brjid chags rgyan gyis spras:__gzhan yang gzhal yas bar mtshams thams cad du:__rtsa gsum chos skyong srung ma'i tshogs rnams dang :__lha klu gnod sbyin nor bdag bye bas bskor:__'dod rgu'i char 'bebs dbul ba'i gdung ba sel:__khams gsum dbang sdud srid gsum zil gyis gnon:__drag shul thabs kyis gdon bgegs tshar gcod pa'i:__phrin las lhun gyis grub pa'i phyag rgyar bzhengs:__snang stong zung 'jug ye shes sgyu ma'i sku:__rdo rje gsum gyi ngo bor lhun grub cing :__ye shes rigs lnga'i dbang mchog rdzogs par gyur:__oM AHhU~M:__oM hU~M trAM hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gnyis pa ye shes pa 'gugs bstim ni/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas bla ma nor lha rtsa gsum rgya mtsho badz+ra sa mA dza:__spos rol g.yab dar sna tshogs bcas pas/__hU~M hrI:__yul gyi ming ni lho nub rnga yab gling :__sprul pa'i zhing mchog pad+ma drwa ba nas:__sku gsum dbyer med pad+ma saM b+ha wa:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__mos pa'i gnas 'dir gdung bas spyan 'dren na:__thugs rje'i thugs dam dbang gis gshegs nas kyang :__bar chad kun sol mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dzaHhU~M baM ho:__zhes spyan drangs pa thams cad dam tshig pa la bstim/__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M hrI:__yid 'ong pho brang mdzes pa'i gzhal yas dbus:__rin chen seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rig 'dzin bla ma nor lha'i lha tshogs rnams:__dgyes shing mi g.yo brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa mchod pa la gnyis/__phyag 'tshal ba dang mchod pa'o/__/de nas dkyil 'khor pa las rang nyid logs su phye ste las kyi sems dpa' dang sems mar sprul la phyag 'tshal mchod pa bstod pa'i las la 'jug par bya ste/__dang po phyag bya ba ni/__hU~M hrI:__skye 'gags 'gyur med phrin las thams cad rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro ba ma lus sgrol:__yid bzhin nor ltar dngos grub char 'bebs pa'i:__rig 'dzin nor lha'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha ho:__gnyis pa mchod pa la gsum/__phyi nang gsang ba gsum mo/__dang po phyag rgya dang bcas pas/__hU~M hrI:__rig 'dzin nor lha'i lha tshogs spyan lam du:__dngos 'byor yid kyi rnam par sprul pa y-i:__yan lag brgyad ldan mchod yon mtsho ltar bskyil:__dri med zhabs bsil gang+gA'i rgyun bzhin sgreng :__lha rdzas me tog char gyis nam mkha' bkang :__dri zhim spos kyi dud sprin bar snang khyab:__snang gsal nyi zla'i tshogs rnams 'od rab gsal:__byugs pas bde ba skyed pa bdud rtsi'i chu:__ro bcud nus pa phun tshogs zhal zas rigs:__rol mo glu dbyangs kun bzang dbyings khyab pa:__'bul lo bzhes nas nor gyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba DA ki Ni sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM sogs/__shap+da pra tIts+tsha swA hA:__oM:__gling bzhir dbang mdzad 'khor los sgyur rnams kyi:__dpal gyi 'byor pa chen po rin chen bdun:__bla ma rtsa gsum nor lha'i tshogs la 'bul:__bzhes nas longs spyod 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM ma hA rat+na pU dzi te AHhU~M:__oM:__rgyal ba'i tshogs gnyis las byung mtshan dpe'i dpal:__kun tu dge ba'i bkra shis rtags mchog brgyad:__bla ma rtsa gsum nor lha'i tshogs la 'bul:__bzhes nas longs spyod 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM aSh+ta mang+ga laM pU dzi te AHhU~M:__oM:__sngon tshe rdzogs sangs rgyas kyis byin brlabs pa'i:__bkra shis 'byor pa spel ba'i rdzas mchog brgyad:__bla ma rtsa gsum nor lha'i tshogs la 'bul:__bzhes nas longs spyod 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM mang+ga laM ku ru pU dzi te AHhU~M:__gling bzhi ri rab bye ba phrag brgya dang :__lha klu mi yi dpal 'byor thams cad kun:__bla ma rtsa gsum nor lha'i tshogs la 'bul:__bzhes nas longs spyod 'dod rgu'i dngos grub stsol:__na maHsarba ta tha ga ta b+h+yo bi shwa mu kha~M b+h+yaHsarba tha khaM ung+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hAH__gnyis pa nang mchod ni/__hU~M hrI:__rang byung gdod nas rnam par dag pa'i rdzas:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar sman gyi mchog:__bde stong chags med rak+ta'i mchod pa che:__byang sems dkar dmar bdud rtsi rak+ta'i mtsho:__'khor 'das dwangs bcud khams gsum chags pa'i khrag:__zag med bde ba chen por bzhes su gsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta khA hi:__bdud rtsi'i thigs gtor zhing*/__tshe dpag med mgon gar dbang spyan ras gzigs/__gu ru pad+ma bka' babs mi dgu dang*/__nus ldan rnam gnyis chos rgyal yab sras la/__sman mchod 'bul lo 'dod rgu'i dngos grub stsol/__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__zab gter sgo 'byed mchog gyur bde chen gling*/__bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang*/__brgyud 'dzin chos bdag rtsa ba'i bla ma la/__sman mchod 'bul lo 'dod rgu'i dngos grub stsol/__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__yid bzhin dbang rgyal bla ma nor lha'i tshogs/__mkha' 'gro dam can dkar phyogs skyong ba'i lha/__snang srid bla ma'i dkyil 'khor shar ba la/__sman mchod 'bul lo 'dod rgu'i dngos grub stsol/__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~M:__mtheb srin nyi zla'i ga'u sbyar ba yis/__lha tshogs dngos grub bdud rtsi'i 'bru gsum po:__blangs te rdo rje lce yi hU~M las brgyud:__lus kun gang bas ye shes rgyas par gyur:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__gtor ma 'bul ba ni/__hU~M hrI:__snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:__srid pa bcud kyi sems can gtor mar sbyar:__dpal gyi gtor ma brjid ldan 'gying ba 'di:__bla ma rtsa gsum nor lha'i tshogs la 'bul:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI ma hA ba liM ta khA hi:__gsum pa gsang mchod ni/__oM:__thabs dang shes rab dbyer med byang chub sems:__bde chen dgyes skyed 'khrul pa bsgral ba'i sprin:__ye nas mchod dang mchod yul dmigs gtad bral:__rang byung lhun grub mchod pa chen po'o:__ta na ga Na d+harma d+hA tu At+ma ko\u0f85 haM:__lnga pa rdo rje'i glu yis bstod pa ni:__hU~M hrI:__bsod nams yongs rdzogs sbyin pa'i pha rol phyin:__'dod rgu'i mchog stsol dngos grub char bzhin 'bebs:__rtsa gsum kun 'dus pad+ma saM b+ha wa:__yid bzhin re skong khyod la phyag 'tshal bstod:__rigs bzhi'i nor bdag Ar+Ya dzaM b+ha la:__lha mi klu dang gnod sbyin dbang sdud pa'i:__tshogs bdag nor sbyin ku ru kul+le dang :__rgyal chen rnam thos sras la phyag 'tshal bstod:__rin chen cang shes zas gos phyugs kyi bdag:__gnod sbyin sde dpon chen po'i tshogs rnams dang :__'jig rten kun la dbang bsgyur rgyal chen bzhi:__rab 'byams nor lha'i dkyil 'khor lha la bstod:__de ltar mchod cing gsol ba btab pa'i mthus:__bdag sogs 'gro kun ser sna'i sgrib pa zhi:__longs spyod rgyas shing khams gsum dbang du sdud:__bar chad kun sel mchog thun dngos grub stsol:__drug pa 'dzab la dgu las/__dang po 'dzab khang dbye ba ni/__b+h+ru~M bi shwa bi shud+d+he hrIHphaT dza:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa phye:__mdun gyi nams 'khar bzhugs par gyur:__gnyis pa 'dzab la bskul ba ni/__hU~M hrI:__rig 'dzin nor lha'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__thugs dam gnad nas bskul lo 'dzab sgra sgrog:__snang stong sku yi phyag rgyas stong gsum gang :__grags stong gsung gi 'dzab dbyangs 'brug ltar ldir:__rig stong thugs klong 'od gsal ngang du gnas:__lha rnams thams cad bde ba'i gar gyis rol:__sngags rnams rtsol med rdo rje'i glu yi bskul:__thugs ni sgrol mdzad ye shes srog dang bcas:__ma gsal bar du bskyed cing bzlas par 'bad:__ma grub bar du dgongs pa mi gtang gsol:__ma g.yel thugs dam chen po'i dus la babs:__bsnyen sgrub rnam bzhi stan thogs 'di nyid du:__mthar phyin dkyil 'khor bdag por 'grub par mdzod:__gsum pa bzlas dmigs ni/__rig 'dzin pad+ma saM b+ha'i thugs ka ru:__zla steng hrIHmthar sngags kyi phreng bas bskor:__'od 'phros snod bcud rgud pa thams cad bsal:__ye shes sprin las 'dod rgu'i char chen 'bebs:__srid dang zhi ba'i 'byor pa rab tu rgyas:__dwangs bcud ma lus bdag la thim pa yis:__nam mkha'i mdzod 'chang dngos grub thob par bsam/__bzhi pa 'dzab sngags ni/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha ba sarba sid+d+hi hU~M:__zhes gtso bor bzla zhing*/__khyad par gyi sngags sham ni/__sarba a nr-i tri puN+ya d+ha naM me d+hi rat+na ba su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes dang*/__gtso bo'i thugs ka'i 'od zer gyis 'khor rnams bskul te/__de rnams kyi 'od zer pho nya'i tshogs rnams kyis 'jig rten khams kyi dpal dang longs spyod thams cad bsdus nas dngos grub 'dod rgu'i char bzhin 'babs par gyur par bsam la/__nor lha spyi dril gyi sngags ni/__oM hU~M trA~M hrIHAHdzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hAH__sarba yak+Sha ba su pa ti lo ka pA la tsit+ta hriM hriM dza:__sarba b+ha su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes bzla/__rgyas par sgos sngags bzla ba ni/__dzaM dkar ni/__oM bud+d+ha dzam+b+ha la oM swA hA:__dzaM ser ni/__oM rat+na dzam+b+ha la trA~M swA hA:__dzaM dmar ni/__oM pad+ma dzam+b+ha la hrIHswA hA:__dzaM ljang ni/__oM karma dzam+b+ha la AH?swA hA:__tshogs bdag ni/__oM ga~M ga Na pa ti swA hA:__nor rgyun ma ni/__oM baM bA su d+hA ri Ni swA hA:__ku ru kul+le ni/__oM hrI:ku ru kul+le swA hA:__rnam thos sras ni/__oM baM bai shra ma Na ye swA hA:__nor bu bzang po ni/__oM ma Ni b+ha drA ya swA hA:__re man+ta ni/__oM Ar+Ya re man+tA ye swA hA:__gnod sbyin dmar po ni/__oM ma hA rA dza yak+Sha bai hrIHswA hA:__ku be ra ni/__oM ku be rA ye swA hA:__rgyal chen bzhi ni/__oM d+hr-iSh+ta raSh+ta ya swA hA:__oM bairU d+ha kA ya swA hA:__oM bi ru pAk+Sha ya swA hA:__oM bai shra ma Na ye swA hA:__zhes pa rnams so sor gang nus bzla/__rang rang gi las sbyor byed par 'dod na/__dgos pa'i yo byad yod na so so'i sngags sham sbyar bar bya'o/__/lnga pa 'dzab mchod ni/__hU~M hrI:__phyi mchod 'dod yon rgya mtsho sprin ltar gtibs:__nang mchod sman raka gtor tshogs bsam mi khyab:__gsang mchod bde stong zung 'jug ye shes dbyings:__'bul lo bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/__shap+da sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA pU dza AHhU~M:__gtor ma sman raka sgreng zhing rol mo rgya cher bya'o/__/drug pa 'dzab bstod ni/__hU~M hrI:__ngo bo 'od gsal chos sku'i ngang nyid las:__rang bzhin bde stong longs spyod rdzogs skur shar:__thugs rje gang 'dul sprul sku'i 'gro don mdzad:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la phyag 'tshal bstod:__ces rol mo dang bcas pas bstod do/__/bdun pa nongs bshags ni thal mo sbyar te/__oM:__bla ma nor lha'i lha tshogs rnams:__bdag la gsan cing dgongs su gsol:__bdag cag ma rig 'khrul pa yis:__phyag rgya ma gsal 'dzab bzlas g.yel:__ting 'dzin dgongs pa'i rtsal ma rdzogs:__bying rgod 'chal bar gyur pa sogs:__nongs par gyur pa ci mchis kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__yi ge brgya pa bzlas shing dgongs pa bskyangs la/__a a aH__brgyad pa 'dod pa'i don la gsol ba 'debs pa ni/__oM:__'dod rgu'i mchog stsol dngos grub ster:__rtsa gsum kun 'dus yid bzhin nor:__gu ru pad+ma saM b+ha wa:__rigs bzhi'i mgon po dzam+b+ha la:__nor bdag gnod sbyin 'jig rten skyong :__bye ba bsam gyis mi khyab pa'i:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad la:__phyag 'tshal mchod bstod gsol ba 'debs:__byin gyis rlobs shig bar chad sol:__dngos grub stsol cig longs spyod spel:__rten 'dir bzhugs shing phrin las mdzod:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__snod kyi dge mtshan bcud kyi g.yang :__lha mi klu dang gnod sbyin gyi:__zas nor rin chen 'byor pa'i sprin:__cang shes rta dang rkang bzhi phyugs:__lo tog 'bru dang rtsi shing sman:__tshe ring nad med bkra shis dpal:__chos dang rigs kyi brgyud 'dzin sogs:__mdor na srid zhi'i phun tshogs kun:__'bad pa med par dbang du sdus:__zad med chu bo'i rgyun ltar spel:__ci bsam yid bzhin 'grub pa dang :__bkra shis bde skyid ldan par mdzod:__dgu pa g.yang 'gugs ni/__bdag mdun dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas 'od zer dmar ser nyi ma bye ba'i gzi 'od lta bu 'phros pas:__'khor gyi dzam+b+ha la rigs bzhi:__nor bdag gnod sbyin 'jig rten skyong ba bsam gyis mi khyab pa'i thugs rgyud bskul zhing dam tshig dran par byas pas:__de rnams kyi thugs ka nas rang 'dra ba'i sprul pa dang yang sprul nyi zer gyi rdul ltar 'tshubs shing :__glog ltar 'khyugs:__'od dang 'od zer 'bar zhing g.yo bas 'khor 'das snang srid snod bcud kyi khams thams cad la khyab pas 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i phywa g.yang longs spyod dngos grub thams cad bkra shis rdzas rtags 'ja' 'od thig le'i rnam par spyan drangs te mdun bskyed dang sgrub rdzas dbyer med pa la thim pas 'dod dgu'i dpal gyi 'byor pa char bzhin dbab par bsams la mda' dar g.yab/__bdug spos dri zhim po 'thul/__dbyangs dang rol mo snyan pas 'di skad ces bskul lo/__hU~M hrI:__'od gsal spros dang bral ba'i ye shes las:__srid dang zhi ba'i zhing khams longs spyod dang :__'dod rgu'i 'byor pa'i dngos por snang ba kun:__thams cad lhun gyis grub pa'i pho brang cher:__phyi ltar bkra shis gter gyi bum bzang la:__nang ltar ye shes rol pa'i gzhal med khang :__gsang ba rtsa gsum nor lha'i dkyil 'khor du:__dgyes bzhin bzhugs pa'i lha tshogs rab 'byams kun:__rnal 'byor mos pa'i gdung bas gsol 'debs shing :__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rgyud bskul na:__mkhyen brtse ye shes rgyas pa'i klong yangs nas:__'dod rgu'i dngos grub char bzhin dbab tu gsol:__sku gsung thugs yon phrin las rmad po ches:__srid zhi'i dpal gyi 'byor pa'i byin chen phob:__glogs ltar myur ba'i thugs rje'i nus stobs kyis:__'khor 'das kun gyi phywa g.yang gnas 'dir sdus:__lha dang sgrub rdzas dbyer med rten la bstim:__bkra shis longs spyod rgyas pa'i phrin las mdzod:__hU~M hrI:__dbus kyi phyogs nas dngos grub bskul ba'i lha:__rtsa gsum kun 'dus o rgyan rin po che:__yin bzhin nor bu pad+ma saM b+ha wa:__gser mdog brjid chags snang srid zil gyis gnon:__phyag g.yas rdo rje rin chen rgyal mtshan 'phyar:__g.yon pas dgos 'byung rin chen snod mchog bsnams:__rig 'dzin dpal bo mkha' 'gro'i 'khor bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__steng 'og bar gsum 'khor 'das snod bcud kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__shar gyi phyogs nas dngos grub bskul ba'i lha:__'gyur med sku yi nor bdag dzaM b+ha la:__dkar gsal rdo rje be con ne'u le 'dzin:__bde gshegs rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__shar phyogs dag pa'i zhing khams rab 'byams kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__lho yi phyogs nas dngos grub bskul ba'i lha:__yon tan 'dod dgu'i nor bdag dzaM b+ha la:__ser gsal yid bzhin dbang rgyal ne'u le 'dzin:__rin chen rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__lho phyogs dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__nub kyi phyogs nas dngos grub bskul ba'i lha:__'gags med gsung gi nor bdag dzaM b+ha la:__dmar gsal pad+ma'i lcags kyu phyag na 'dzin:__pad+ma'i rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__nub phyogs dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__byang gi phyogs nas dngos grub bskul ba'i lha:__lhun grub phrin las nor bdag dzaM b+ha la:__ljang nag thod khrag dang ni ne'u le 'dzin:__las kyi rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__byang phyogs dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__shar lho mtshams nas dngos grub bskul ba'i lha:__lha yi dge bsnyen tshogs bdag glang po'i gdong :__chu shel mdog can la phug nor bu bsnams:__lha yi rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__steng phyogs lha yi yul gyi bde skyid dang :__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__'dod rgu'i longs spyod char bzhin 'bebs par mdzod:__hU~M hrI:__lho nub mtshams nas dngos grub bskul ba'i lha:__'phags ma nor rgyun lha mo gser gyi mdog:__phyag gnyis mchog sbyin 'bras kyi snye ma bsnams:__gnas yul zhing skyong nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__bar phyogs mi yi 'bru nor stobs rtsal dang :__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__'dod rgu'i dngos grub sa ltar brtan par mdzod:__hU~M hrI:__nub byang mtshams nas dngos grub bskul ba'i lha:__dbang mdzad ku ru kul+le rA ga'i mdog:__phyag gnyis pad+ma'i lcags kyu zhags pa bsnams:__klu yi rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__'og phyogs klu yi yul gyi 'byor pa dang :__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__'dod rgu'i dngos grub mtsho ltar bskyil bar mdzod:__hU~M hrI:__byang shar mtshams nas dngos grub bskul ba'i lha:__rgyal chen rnam sras ljang ser khros pa'i nyams:__phyag gnyis rin chen rgyal mtshan ne'u le 'dzin:__gnod sbyin rigs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__byang phyogs gnod spyin yul gyi nor bu'i gter:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__'dod dgu'i dngos grub me ltar 'bar bar mdzod:__hU~M hrI:__shar lho'i grwa nas dngos grub bskul ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon chen po nor bu bzang :__dkar ser yid bzhin rin chen ne'u le 'dzin:__bang mdzod dbyig gi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__gser dngul nor bu rin chen sna tshogs kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__zad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__lho nub grwa nas dngos grub bskul ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon chen po re man+ta:__dmar ser shel gyi ral gri ne'u le 'dzin:__cang shes rta yi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__myur mgyogs rdzu 'phrul shugs ldan rta mchog gi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__cang shes rta yi dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__nub byang grwa nas dngos grub bskul ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon chen po dbang gi lha:__chags pa'i mdangs can mdung dar ne'u le 'dzin:__zas gos bcud kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__bcud ldan bza' btung reg 'jam gos mchog gi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__yid mthun zas gos dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__byang shar grwa nas dngos grub bskul ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon chen po ku be ra:__mthing nag ral gri dang ni ne'u le 'dzin:__rkang bzhi phyugs kyi nor lha'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__yid bzhin 'dod pa 'jo ba'i nor phyugs kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__rkang bzhi phyugs 'phel dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrI:__dkyil 'khor shar sgo'i dngos grub bskul ba'i lha:__dpal ldan rgyal po chen po yul 'khor srung :__dkar gsal zhi 'dzum rin chen pi waM bsgreng :__shar phyogs 'jig rten skyong ba'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__shar phyogs 'jig rten rab 'byams thams cad kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__dbul phongs sdug bsngal zhi ba'i dngos grub stsol:__hU~M hrI:__dkyil 'khor lho sgo'i dngos grub bskul ba'i lha:__dpal ldan rgyal po chen po 'phags skyes po:__mthing nag khro gtum ral gri 'bar ba bsnams:__lho phyogs 'jig rten skyong ba'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__lho phyogs 'jig rten rab 'byams thams cad kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__mi mthun tshar gcod drag po'i dngos grub stsol:__hU~M hrI:__dkyil 'khor nub sgo'i dngos grub bskul ba'i lha:__dpal ldan rgyal po chen po spyan mi bzang :__dmar smug chags nyams sbrul gyi zhags pa bskyil:__nub phyogs 'jig rten skyong ba'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__nub phyogs 'jig rten rab 'byams thams cad kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__khams gsum dbang sdud dbang gi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__dkyil 'khor byang sgo'i dngos grub bskul ba'i lha:__dpal ldan rgyal po chen po rnam thos sras:__gser mdog brjid chags nor bu'i be con gdengs:__byang phyogs 'jig rten skyong ba'i tshogs bcas la:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__byang phyogs 'jig rten rab 'byams thams cad kyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__tshe bsod dpal 'byor rgyas pa'i dngos grub stsol:__hU~M hrI:__gzhan yang mchog thun dngos grub bskul ba'i lha:__sprin ltar gtibs pa'i rtsa gsum nor lha'i tshogs:__gang 'dul skur ston sna tshogs rgyan gyis mdzes:__rab 'byams nor lha 'dus pa'i dkyil 'khor lhar:__phyag 'tshal mchod pa 'bul lo dngos grub stsol:__'jig rten 'jig rten 'das pa'i khams kun gyi:__legs pa'i dpal dang phywa g.yang longs spyod kun:__dar dkar g.yab cing slad nas spyan 'dren na:__thogs pa med par bkra shis gnas 'dir sdus:__'dod rgu yid bzhin 'byor pa'i dngos grub stsol:__hU~M hrI:__dkyil 'khor lha tshogs rab 'byams thams cad kyi:__ye shes gzi byin thugs rje'i nus stobs skyed:__gnod sbyin nor lha gter bdag bye ba'i tshogs:__zhal bzhes dam tshig gnyan po rjes su dgongs:__lha klu gza' skar sa bdag brtan ma'i tshogs:__las kyi rdzu 'phrul myur mgyogs glog ltar 'khyug:__bod skyong gzhi bdag dkar phyogs dga' ba'i tshogs:__rdo rje'i tha tshig ma g.yel phrin las mdzod:__de ring bkra shis dge ba'i gnas 'di ru:__phywa g.yang 'dod dgu'i dngos grub char ltar phob:__rab 'byams rigs lnga sgyu 'phrul drwa ba'i zhing :__mi zad longs spyod rgyan gyi phywa g.yang khug:__stong gsum phyogs bcu'i 'jig rten thams cad kyi:__snod bcud dpal gyi 'byor pa'i phywa g.yang khug:__sa chu me rlung 'byung ba chen po bzhi:__dwangs ma gzi brjid nus pa'i dngos grub stsol:__'jig rten mngon par mtho ba'i dpung rnams kyi:__tshe dang blo gros stobs rtsal dngos grub stsol:__nyan rang 'phags dang so skye'i tshogs rnams kyi:__mkhyen brtse nus pa'i ye shes phywa g.yang khug:__shar phyogs dri za'i yul gyi lang tsho dang :__rgya nag btsan brjid khrims gyi phywa g.yang khug:__lho phyogs grul bum dbyangs kyi snyan 'gyur dang :__rgya gar dam pa'i chos kyi phywa g.yang khug:__nub phyogs klu dbang nor bu'i bang mdzod dang :__stag gzig nor gyi 'byor pa'i phywa g.yang khug:__byang phyogs gnod sbyin gter gyi bum bzang dang :__ge sar dpal rtsal ldan pa'i phywa g.yang khug:__tshe ring nad med dge ba'i phywa g.yang khug:__dbul phongs sdug bsngal zhi ba'i phywa g.yang khug:__'bru nor longs spyod rgyas pa'i phywa g.yang khug:__rta phyug rkang 'gros 'phel ba'i phywa g.yang khug:__bza' btung gos rgyan 'byor pa'i phywa g.yang khug:__khams gsum dbang du 'du ba'i phywa g.yang khug:__srid gsum zil gyis gnon pa'i phywa g.yang khug:__snyan grags stong gsum khyab pa'i phywa g.yang khug:__chos rgyud chu ltar ring ba'i phywa g.yang khug:__mi rgyud chad pa med pa'i phywa g.yang khug:__log 'dren dgra bgegs 'dul ba'i phywa g.yang khug:__nyin mtshan bkra shis bde legs phywa g.yang khug:__phywa khug g.yang skyob dngos grub gnas 'dir stsol:__zhes gsol zhing*/__oM AHhU~M badz+ra guru pad+ma saM b+ha ba sarba sid+d+hi hU~M:__sarba a nr-i tri puN+ya d+ha naM me d+hi rat+na ba su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru sA \u0f84hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHdzam+b+ha la dzaM len+d+rA ya swA hA:__sarba yak+Sha ba su pa ti lo ka pA la tsit+ta hriM hriM dza:__sarba b+ha su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA:__khu ye puSh+tiM ku ru ye sarba sid+d+hi pha la b+h+rU~M:__zhes brjod cing brtan par bya'o/__/bdun pa dbang dang dngos grub blang ba la gnyis/__bsdus pa dang rgyas pa'o/__/dang po ni/__oM AHhU~M swA hA badz+ra sa ma ya kA ya wAka tsit+ta gu Na karma swA b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM:__oM:__shin tu rnam par dag pa yi:__ye shes rig rtsal 'chang ba'i lha:__gdod nas rang dang lhan cig skyes:__rdo rje bzhi yi dbyings su rdzogs:__dam tshig ye shes dbyer med par:__byang chub sems su ro gcig pa'i:__dbang bskur byin rlabs rmad po che:__sku bzhi'i ngo bor lhun gyis grub:__oM badz+ra sa ma ya hU~M s+t+waM ho:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M ho:__mdun du bzhugs pa'i ye shes pa:__rang dang dbyer med brtan cing mnyes:__gsal snang rdzogs pa'i ting 'dzin la:__mnyam par gzhag pa'i lam du khyer:__gnyis pa rgyas pa ni:__ji ltar bltams pa sogs kyis khrus byas/__hU~M hU~M hU~M sogs kyis yungs thun gyis brab cing gu gul bdug pas bgegs bsal/__badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M gis srung 'khor bsgom/__hU~M hrI:__snying po byang chub sems kyi dkyil 'khor sogs kyis gsol ba 'debs/__na mo:__bdag dang sogs kyis rgyud sbyang*/__gzhan la bskur na/__khyed rang skad cig gis bla ma nor lha sku mdog gser btso ma lta bu gsang phod paN zhwa chos gos ber phyam gsol ba/__phyag g.yas rdo rje dang bcas pas rgyal mtshan dang*/__g.yon dgos 'dod stsol ba'i rin chen sgrom bu 'dzin cing zhabs skyil krung gis pad+ma nyi zla'i gdan la bzhugs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gsum gsal zhing 'bar bar gyur par bsam/__zhes brda sbyar/__bdag mdun dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas 'od zer sogs/__hU~M hrI:__'od gsal spros dang bral sogs/__hU~M hrI:__dkyil 'khor sogs/__rtsa sngags sham can nor lha spyi'i sngags/__khu ye puSh+tiM sogs brjod cing me tog 'thor la brtan par bya/__gter bum nor lha'i pho brang dngos su gsal ba'i lha tshogs rnams kyi sku las byin rlabs dngos grub 'ja' zer thig le'i rnam par thim pas rtsa gsum nor lha'i sku'i nus pa 'bar bar gyur/__oM:__bkra shis gter gyi bum pa bzang po na:__rab 'byams rtsa gsum nor lha'i dkyil 'khor bzhugs:__mchog thun re skong yid bzhin char 'bebs pa'i:__byin rlabs dbang dang dngos grub stsal du gsol:__sngags mthar/__sarba sid+hi kA ya a d+hiSh+Tha na tiSh+Tha oM/__g.yang chang thogs la/__g.yang chang 'khor 'das kyi dwangs bcud 'dus pa btung bas bdag la rtsa gsum nor lha'i gsung gi nus pa 'bar bar gyur:__AH__longs spyod 'dzad med rin chen snod mchog tu:__'khor 'das dwangs ma bdud rtsi'i rgyun gyis gang :__tshe dang blo gros dpal 'byor rab rgyas pa'i:__nus pa sngags kyi dngos grub stsal du gsol:__sngags mthar/__sarba sid+d+hi wA ka a d+hiSh+Tha na tiSh+Tha AH__zhes phyi mi la mi sbyin par btung ngo*/__/g.yang rdzas rnams thogs la/__lha mi'i longs spyod srid zhi'i 'dod yon gyi dngos grub blangs pas yid la rtsa gsum nor lha'i thugs kyi byin rlabs zhugs pas 'dod rgu'i yon tan dang phrin las lhun gyis grub pa'i dngos grub la dbang 'byor par gyur par bsams la/__hU~M:__mi 'gyur snying po thugs kyi thig le ru:__srid dang zhi ba'i bcud rnams kun bsdus pas:__dge legs yon tan nam mkha' mnyam par 'phel:__'dod rgu lhun gyis grub pa'i dngos grub stsol:__sngags mthar/__sarba sid+d+hi tsit+ta a d+hiSh+Tha na tiSh+Tha AH__zhes bza' btung la rol lo/__g.yang rdzas rnams bdag gir bya/__bum pa re zhig dkyil 'khor gyi dbus su bzhag go__/spyi don gsum pa rjes kyi bya ba la/__dang po tshogs kyi dga' ston spel:__gnyis pa bskul zhing gtor ma skyong:__gsum pa bod khams brtan ma mchod:__bzhi pa las 'jug bro yis bsdu:__lnga pa bskyed rim gsal snang bsdu/__drug pa zung 'jug sgyu mar spyod:__bdun pa smon lam shis brjod kyi:__bsags pa'i las rnams don yod 'gyur:__zhes pa ltar dang po la lnga/__byin rlabs/__spyan 'dren/__mchod pa/__longs spyod/__lhag ma bsngo/__dang po ni/__tshogs kyi yo byad la bsang chu 'thor zhing*/__raM yaM khaM:__bdag nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon las:__ra~M ya~M kha~M 'phros tshogs rdzas dngos 'dzin sbyangs:__'bru gsum 'od kyis ye shes bdud rtsir bsgyur:__'dod yon mchod sprin nam mkha' gang bar gyur:__oM AHhU~M:__gnyis pa spyen 'dren ni:__hU~M hU~M hU~M:__bzhengs shig sku gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__'od gsal spros dang bral ba'i ngang nyid las:__bdag cag tshogs bsags sgrib pa sbyong slad du:__ye shes sgyu mar rol bzhin gshegs su gsol:__badz+ra sa ma ya dza dza:__gsum pa mchod pa la gsum gyi/__tshogs phud dang po 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__tshogs kyi ngo bo ye shes bdud rtsi'i sprin:__rnam pa 'dod yon lha mos nam mkha' gang :__zag med bde ba chen po'i longs spyod 'dis:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__sarba ga Na tsakra pU dza ho:__bar pa skong bshags ni:__ho:__thogs med bsags pa'i sdig sgrib nyes btung dang :__khyad par rtsa ba yan lag dam tshig las:__'gal zhing nyams par gyur pa thams cad kun:__'dod yon tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__sa ma ya shud+d+he a:__tha ma bsgral mchod ni/__hU~M:__dpal chen thugs sprul rdo rje'i ging ka ras:__gzung 'dzin bdud bgegs tshogs rnams bkug cing bstim:__'od gsal dbyings su bsgral ba'i sha khrag rus:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs zhal du bstab:__sarba big+h+nAn sha trUM mA ra ya kha kha khA hi khA hi:__ha ha hi hi hU~M hU~M phaT:__bzhi pa longs spyod pa ni/__las rdor gyis bza' ba g.yas dang btung ba g.yon tu thogs nas/__tshogs kyi mchod pa rgyan du rol/__pad+ma'i phyag rgyas blangs la/__a la la ho:__zhes lus dkyil gyi lha tshogs mchod la bde ba'i nyams bskyang ngo*/__/lnga pa lhag ma btang ba ni/__gsog 'jog med par lhag ma rnams bsdus gtsang sme bsre/__rig 'dzin bla ma'i rdo rje'i grong khyer du:__bde chen tshogs kyi 'du bas mnyes byas mthus:__bdag gzhan 'gro kun rtsa gsum lha tshogs dang :__dbyer med dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:__ces sogs smon lam btab/__oM AHhU~M:__lan gsum brjod la zhal chab sman rag gis bran/__e A ral+li hring dza:__zhes lhag mgron bkug la/__b+h+yo:__dpal gyi bka' nyan pho nya'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di gsol la:__sngon tshe g.yar dam bcas pa bzhin:__bar chad kun sel mthun rkyen spel:__ma ma hriM hriM ba liM ta khA hi:__gnyis pa bskul zhing chad mdo bsgrag pa ni/__hU~M:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__brgyud gsum bla ma rig 'dzin gyis:__dam la btags pa'i lha 'dre rnams:__chos nyid bden pa'i bka' la nyon:__dbang gi rgyal po pad+ma yis:__dur khrod chen po bsil tshal du:__mkha' 'gro dam can dam la btags:__bod la nyi ma mdzad pa'i tshe:__lha srin thams cad dam la btags:__bdag ni rig 'dzin de yi gdung :__khyod rnams lha 'dre de yi rigs:__sngon tshe slob dpon bka' ma bcag:__da lta rnal 'byor dam ma 'dral:__rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__zhes chad tho bya/__gsum pa brtan ma skyong ba ni:__gtor gzhong bdud rtsis bshal la gtor mar blugs shing :__hU~M:__rgya gar yul gyi tshu rol dang :__bal po'i yul gyi pha rol mthar:__a su ra yi brag phug tu:__rig 'dzin rdo rje drag po dang :__slob dpon ba su d+ha ra yis:__zhing chen brdal ba'i khri steng du:__tshogs kyi gral du bcug nas kyang :__dam tshig bdud rtsi byin pa yis:__brtan ma chen mo bcu gnyis rnams:__tha tshig dam bca' ji bzhin du:__mchod gtor bdud rtsi 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las sgrub:__oM ma ma:__la la:__le le:__ti ti:__te te:__kha rak+mo:__ma ma sring 'gro ma hU~M b+h+yo hU~M:__bzhi pa las 'jug bro yis bsdu ba ni/__gtor gzhong sbub la rdo rjes bsnol mas mnan la/__hU~M:__rta yi brtul zhugs chen po ni:__dbang chen rngams pa'i sgra sgrogs shing :__dpal gyi rta skad tse re re:__rol pa'i rta bro chems se chem:__gzung 'dzin ltar snang dam sri'i tshogs:__rdzogs pa chen po'i klong du mnan:__oM AHhU~M badz+ra kro d+ha h+ya grI wa oM b+h+rU~M hrIHphaT:__hU~M stAm+b+ha ya laM nan:__lnga pa bskyed pa'i gsal snang bsdu ba la gsum/__dkyil 'khor lha la mchod bstod bzod gsol bya ba/__dngos grub blang ba/__bsdu rim dngos so/__/dang po mchod bstod bzod gsol ni/__phyi mchod 'dod yon rgya mtsho'i sprin ltar gtibs:__nang mchod sman raka gtor tshogs bsam mi khyab:__gsang mchod bde stong zung 'jug dbyings su gzhengs:__'bul lo bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/__shap+da sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA pU dza AHhU~M:__hU~M hrI:__ngo bo 'od gsal chos sku'i ngang nyid las:__rang bzhin bde stong longs spyod rdzogs skur shar:__thugs rje gang 'dul sprul sku'i 'gro don mdzad:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la phyag 'tshal bstod:__ces rol mo dang bcas pas bstod do/__/nongs bshags ni thal mo sbyar te/__oM:__bla ma nor lha'i lha tshogs rnams:__bdag la gsan cing dgongs su gsol:__bdag cag ma rig 'khrul pa yis:__phyag rgya ma gsal 'dzab bzlas g.yel:__ting 'dzin dgongs pa'i rtsal ma rdzogs:__bying rgod 'chal bar gyur pa sogs:__nongs par gyur pa ci mchis kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__yi ge brgya pa bzlas shing dgongs pa bskyangs la/__a a a:__gnyis pa sgrub rten spyi bor blangs shing bdud rtsi btung la/__hU~M hrI:__snying po byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__ye shes sgyu mar rol pa'i lha tshogs rnams:__mi 'da' rdo rje'i dam tshig rjes dgongs la:__byin rlabs dbang dang dngos grub stsal du gsol:__gu ru d+he wa DA ki NI kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__rtsa khams bdud rtsi'i dwangs mas gang :__mchog gi dngos grub mngon du gyur:__dwangs ma'i 'od zer phyogs bcur 'phros:__thun mong dngos grub 'bad med 'grub:__rnam kun dkyil 'khor 'khor lo dang :__dbyer med chen por byin brlab gyur:__gsum pa dkyil 'khor bsdu ba ni/__mdun bskyed rten yod na/__oM:__'dir ni gzugs dang lhan cig tu:__'khor ba srid du bzhugs nas kyang :__nad med tshe dang dbang phyug dang :__mchog rnams legs par stsal du gsol:__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA:__rdul tshon yin na/__oM/__khyed kyis sems can don kun mdzod/__/rjes su mthun pa'i dngos grub stsol/__/sangs rgyas yul du gshegs nas kyang*/__/slar yang 'byon par mdzad du gsol/__/badz+ra mu:__gang ltar yang*/__hU~M hU~M hU~M:__snod bcud lhar gsal ba thams cad rang la thim/__rang yang thugs ka'i sa bon la thim/__de yang mi dmigs pa 'od gsal gyi ngang du mnyam par bzhag__/drug pa zung 'jug sgyu ma lta bu'i rgyun gyi spyod lam ni/__phaTa? phaTa? phaTa?/__slar yang chu las nya ldang ba'i tshul gyis rang nyid gtso bo'i skur gsal ba'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M yig gis mtshan par gyur/__oM AHhU~M badz+ra kA bA tsi rak+ShA ha~M:__snang grags rig gsum lha sngags ye shes kyi rol par blta zhing spyod lam thams cad don yod par bya'o/__/bdun pa smon lam dang shis brjod la gnyis las/__dang po dge rtsa rnams 'khor gsum yongs su dag pa'i bsngo bas rgyas btab pa ni/__ho:__rig 'dzin nor lha'i dkyil 'khor bsgrubs pa'i mthus:__bdag dang mtha' yas sems can ma lus kun:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub pa dang :__'od gsal chos sku'i dbyings su grol bar shog:__gnyis pa shis par brjod pa ni/__me tog thor zhing rol mo sna tshogs bsgrags la/__rtsa brgyud bla ma'i byin rlabs snying la zhugs:__yi dam mkha' 'gro lus dang grib bzhin 'grogs:__chos skyong srung mas bar chad kun bsal nas:__mchog thun dngos grub 'grub pa'i bkra shis shog:__zhes shis par brjod pas mtha' brgyan par bya'o/__/bzhi pa 'phros don ni/__gter bum yod pa'am/__yang na g.yang rdzas gang yod mdzod kyi phug tu bzhag__/mchod pas mdun bdar/__'dod gsol ltar brtan bzhugs byas nas sgrom la sogs pa sgo bsdam/__hU~M:__dpal ldan rgyal po chen po sde bzhi rnams:__bkra shis rtsa gsum nor lha'i sgo srung la:__dngos grub 'dzad med yun du brtan pa dang :__dus dang dus su thugs rjes sgo dbye gsol:__zhes rten snying brjod cing me tog 'thor zhing shis brjod bya'o/__/yang sngon nas g.yang rten sgrom nang du bzhugs pa slar sgrub phyir sgo dbye na 'don bya sngar ltar la rten snying mi brjod par rol mo dang bcas g.yang rten sgrub dkyil du gdan drang ngo*/__/gong ltar dkyil 'khor sogs ma grub na tshom bu tsam la brten la gter bum bsgrub rung zhing dkyil 'khor gter bum gnyis ka med na dbang gi gtor ma ri rab gter bum nor bus mtshan pa bza' btung g.yang rdzas ci 'byor bshams la phrin las dkyus ltar ram/__tshogs dang gtor skyong sogs ma grub kyang chog cing shin tu bsdu na phrin las snying po'i rnal 'byor gyi ching gis bcings te g.yang 'gugs mthar mchod bstod nongs bshags bya/__dngos grub len skabs yon bdag sogs tshogs nas rdzas gtad/__gtor ma bgo zhing bza' bar 'dod na lha rnams bdud rtsir zhu bar bsam mo/__shin tu rgyas na dkyil 'khor sogs rgyas spros dang 'dzab rgyun dang skabs su rgyan gos bzang pos dkyil 'khor bskor zhing byin 'bebs bya ba dang*/__phrin las sngon rjes gnyis phrin las rgyas pa ltar bya'o/__/bskal pa mtha' yas tshogs gnyis bsags pa yis/__/pad+ma'i thugs mtsho shin tu zab pa nyid/__/brtse bas rab bsrungs bum bzang 'gro ba'i dpal/__/rab mtho lhun po'i rtse ru sbas pa de/__/skal bzang shing rtas 'dzam gling 'di ru drangs/__/slar yang legs bshad bzang po'i kha bye bas/__/'gro mang 'dod dgu'i nor la longs spyod cing*/__/tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i rgyu ru shog__/ces sprul pa'i gter chen 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pas ljags bsgrigs su mdzad pa la gsal byed kha skong phran tshegs dang bcas dag par byed pa po pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas so/__/dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information