JKW-KABAB-14-PHA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu JKW-KABAB-14-PHA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 17, Pages 647-678 (Folios 1a to 16b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 647-678. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bla ma zhi ba
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
Colophon

།སྤྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་དངོས་མཚན་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་ལས་ལུང་དུ་བསྡེབས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཞེས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་ཆོས། པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པའི་ཕ་ནོར། མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཕྱིར་འདི་ལ་དབང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས། ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་གལ་ཆེ་བས་བྲིས་ཞེས་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཞིང༌། རྗེ་གོང་མའི་ཕྱག་བསྣམས་ལི་ཡི་མཎྜལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་དམིགས་བསལ་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན། སྤྱི་བརྟོལ་བསྐྱེད་དེར་བློས་གང་དཔོག་ཏུ་བྲིས་ནས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ་དགྱེས་པས་བཞེས་ཏེ་བྲི་བསྣན་གང་འོས་མཛད་ཟིན་ཀྱང༌། །རྩོད་དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བས་དཔེ་ཡང་གྲོན་པ་ལ། བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་དྲུང་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་བཙུགས་པའི་ཉེར་མཁོ་རུ་དམིགས་ཏེ་སླར་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པས་འབྲེལ་ཚད་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། གཏེར་མཛོད་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་རྣམས་ནས་རང་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་རང་གིས་མཁྱེན་པར་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་དུ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས་པས་ཡི་གེ་གཉིས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྲུབ་སྲས་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་སྔ་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག་དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

/spyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i thugs sgrub bye ba phrag brgya thams cad dngos mtshan dang byin rlabs bsam gyis mi khyab kyang/__/slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa gsang ba snying po'i shin tu gsang ba man ngag gi snying po lta ba'i phreng ba'i dgongs don rgyud las lung du bsdebs pa'i sgrub thabs snying po skor lnga zhes bka' gter zung 'jug gi zab chos/__pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams kyi gces spras su mdzad pa'i pha nor/__mtshungs pa med pa yin phyir 'di la dbang dang*/__sgrub thabs/__khrid yig rnams gal che bas bris zhes 'jam mgon mkhas grub kyi dbang phyug 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi zhal snga nas zab gsang bdud rtsi'i nying khu'i smin grol yongs rdzogs zhib rgyas su bstsal zhing/__rje gong ma'i phyag bsnams li yi maN+Dal rin po che'i tshom bu bkod pa dang/__sku gsung thugs rten bcas dmigs bsal du bka' bstsal ba bzhin/__spyi brtol bskyed der blos gang dpog tu bris nas spyan bstar zhus pa dgyes pas bzhes te bri bsnan gang 'os mdzad zin kyang/__/rtsod dus kyis 'gyur bas dpe yang gron pa la/__bal yul rang byung gi chos sku'i mchod sdong chen po'i drung zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi 'dus sde gsar bskrun skabs mthong grol gu ru rje 'bangs dang bcas pa'i gtsug lag khang du dus mchod tsam btsugs pa'i nyer mkho ru dmigs te slar yang chog khrigs su bsdebs pas 'brel tshad sku lnga lhun grub bde gshegs smin pa rgya mtsho'i ye shes kyi dbyings su byang chub pa dang/__gter mdzod spyan lam du phab pa rnams nas rang nor gyi rin thang rang gis mkhyen par phrin las spel ba'i zhu bskul du snyigs dus kyi sangs rgyas rig 'dzin rtsal 'chang yab sras kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa thob pa sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta smin zla'i dkar phyogs kyi 'phel tshes bcu la lho 'brug spungs thang bde mchog pho brang du bris pas yi ge gnyis pa'i mthun 'gyur grub sras pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa bka' gter zung 'jug snga 'gyur snying po'i bstan pa la bya ba byed par gyur cig dge'o/__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་བཞུགས།

།དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་ཆུ་ཤེལ་དབང༌། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་རི་དྭགས་བཀྲ། །ས་གསུམ་ཀུན་དགའི་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཅན། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡིད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་མཆོད། །རྒྱ་ཆེ་བཀའ་ཡི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཟབ་ཀློང༌། །ངོ་མཚར་ཟབ་གཏེར་གསེར་རིའི་མུ་ཁྱུད་མཛེས། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ལྷ་དབང་སྒྲོགས་བརྗིད་པའི། །ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་འདི་རུ་འབྱེད། །དེ་ལ་འདིར་བཀའ་བབ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་ཞབས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་པཉྩའི་སྙིང་པོ། སླར་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཟབ་གསང་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་ཀློང་ལྔའི་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ། ཐོག་མར་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ་བ་ནི། ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སུ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྤྱན་སྔར། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་སྨན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རོལ་མོ་སོགས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་བཟང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པ་མཐོང་རྒྱུན་བཞིན་བཤམས། རང་ཉིད་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་ནས་བདེ་བར་འདུག་ལ། གཉིས་པ་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་བདག་སྣང་མཐའ་ཡས། །རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདེ་ཆེན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་དཔལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྐུ་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང༌། །གསང་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་རྒྱལ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེའི་ཤིང་རྟ་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་ཤ་མི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ། །ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་སྲོག་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དངོས། །འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་མཐའ་ཡས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲུབ། །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཞིང༌། །ཟག་བཅས་ལམ་ལྔའི་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །ཐབས་གྲོལ་ཟབ་མོའི་རིག་འཛིན་བཞི་མཐར་སོན། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྲུབ་ཤོག །གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧོཿ མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀུན་ཚིམས་བྱེད་པའི༔ ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ སྠཱ་ན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཡུངས་ཐུན་འཐོར་གུ་གུལ་བདུག །བདུན་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི། ཧོ༔ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སྤྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དགུ་པ་དམ་བཅའ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་གསོལ༔ བཅུ་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་སོགས་རོལ་མོ་སྤོས་དང་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་ཕྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་གཅིག་གནས་དང་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ། དང་པོ་རྣམ་ཤེས་ལམ་བྱེད། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་པ་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་དམངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བྷནྡྷ་དང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ༔ དབུ་ལ་པདྨའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ལོངས་སྐུ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་རྒྱས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ དེ་སྤྱིར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ མཐིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་རྒྱས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་དར་གོས་དང་༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ ཐོད་ཕྲེང་རིག་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ དཀར་སེར་དམར་དང་ལྗང་བའི་མདངས༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བཙུན་མོར་བཅས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པར་བཞུགས༔ དེ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔ ཕྱི་ནང་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་དངོས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཅས་གསལ༔ བར་ཁྱམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ ཡང་སྤྲུལ་གུ་རུ་རིགས་དྲུག་དང་༔ སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་འཁོར་ལོ་རྫོགས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ བྱིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི། གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔ རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞི་པ་གུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ན་མོཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནི། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཉིས་པ་ཕྱག་ཞབས་བསིལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ གསུམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བར༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགྱེས་པའི་བྱིན་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྣང་གསལ་གཟི་འབར་དྲི་ཆབ་འཐོར་ཡབ་སྦྲེང་༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ སྙན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ལྔ་པ་དང་པོ་སྨན་མཆོད་ནི། ཨོཾ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང་༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྫས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱུད་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ རྗེ་འབང་གྲོགས་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་ཞབས༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཀུན་གཟིགས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་༔ འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ཚོགས༔ ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་བསྲུང་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཨཱཿ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་བཤམས༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱི་ཏིའི་དབྱིངས་ལས་དྲངས་པའི་ཁྲག་གི་རྒྱུན༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱར་བ༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བདུན་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ཤར༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ མི་ཤིགས་ན་དཱའི་དབྱངས་སུ་སྒྲོགས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན༔ བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལྟར༔ གདུལ་བྱའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱཿ ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕན་འདོགས་པའི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཉམས་བརྒྱ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ཡས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་གླུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསྟོད་པ་ཡི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ སྐབས་འདིར་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། བསྙེན་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། ཉེ་བསྙེན་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་དྲན་ལ་བསླབ་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དྲོད་ཐོབ་ནས་བདག་མདུན་གྱི་དམིགས་བཟླས་དང༌། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་མཐར་དབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིད་ཡིག་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གི༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མཐིང་གསལ་བཉམ་བཞག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མཐའ་བསྐོར་དུ༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར༔ གཡས་བསྐོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་བསམ༔ དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་སེམས་བཟུང་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཞི། གཉིས་པ་ཉེ་བསྙེན་གྱི་དམིགས་བཟླས་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ བསྐོར་ལས་གཉིས་པ་བར་མེད་བྱུང་༔ རང་གི་ཞལ་ནས་རང་འོད་ཀྱི༔ ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཞུགས་གསང་བར་བརྒྱུད༔ མགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་འབར༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་དཀྱིལ་འཁོར་བའི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྔགས་ཕྲེང་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་ཉེ་བ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ནི། ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར༔ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ དྲེགས་པ་གཏུམ་པོ་ལས་ལ་བཀོལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ། སྐབས་སུ་སྔགས་ཤམ་ཅི་རིགས་སྤེལ། ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ནི། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་༔ གཉུག་མར་གནས་པ་མངོན་དུ་སད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་འུར༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་སྒྲུབ་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ་བར་གསུང་ཞིང༌། དབང་སོགས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན། སྐབས་འདིར་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་སྦྱོར་དགོས་པས། ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ༔ པད་སྡོང་ཉི་ཟླ་འོད་འབར་དབུས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་བུམ་པ་བཟང་༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་བསྐང་བ་བསྣམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿགདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་གསལ་དགོས་ན་བསྙེན་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་གསུངས། དེ་ལྟར་བླ་མ་ཞི་དྲག་གི༔ སྒོམ་དང་བཟླས་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས༔ རབ་དངོས་འབྲིང་ཉམས་ཐ་མ་ནི༔ རྨི་ལམ་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་དང་༔ ཕྱག་མཚན་རྙེད་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ སྒྲུབ་རྫས་བྱིན་ཆགས་འཕེལ་དང་ཁོལ༔ མར་མེ་རང་འབར་དྲི་བཟང་འཐུལ༔ ཁྱད་པར་ཞི་བའི་རྨི་རྟགས་ནི༔ ཉི་ཟླ་ཤར་དང་བདུད་རྩི་བཏུང་༔ མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཚལ་དུ་ཕྱིན༔ སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གུས་བསྟོད་དང་༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་འབྱུང་༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུན་མཐར་ཚེ་འགུགས་ནི། དད་དང་གདུང་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་བཅས་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་རྩལ་ཕྱུངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་སྡུས༔ འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཚེ་དཔལ་སྟོབས༔ རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རབ་འབྱམས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་སྒྲུབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་ཤིང་རྒྱས་གདབ་བྱ། ཨཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་འདུས༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་ཨ་ཨཿ བཟླས་པའི་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། སྐབས་འདིར་གུར་མགོན་སྤྲིན་ཞབས་ཅན་དང༌། ལྕགས་ཟམ་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་སོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་དགོས་བཏང༌། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་རྫས་བཀྲམ་ལ་སྐབས་འདིར་ལྕགས་ཟམ་མགོན་པོའི་བཤགས་སྐོང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། བཤགས་སྐོང་ཟུར་བྱང་ལྟར་སྦྱར། དང་པོ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནི། བདུད་རྩིའི་བསང་ཆུས་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་འདོད་ཡོན་དུ་དམིགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་བཤགས་པ་བདུད་རྩི་དང་ཤ་ལྔར་དམིགས་ལ། ཧོཿ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། དམིགས་བྱའི་རཱུ་པའམ་ཚོགས་ཐ་མའི་རྟེན་ལ། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཀྱིས་བསྒྲལ། ཉམས་པའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཞལ་དུ་བསྟབ། དྲུག་པ་བསྐང་བཤགས་ནི། སྐོང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདིས༔ དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉེ་རྒྱུའི་གྲོགས་མཛད་མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར༔ འཁོར་འདས་མགྲོན་གྱུར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་པར་སྐོང་བའི་རྫས་མཆོག་ནི༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་པ་དང་༔ མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་དང་༔ རེག་བྱ་འཇམ་འཁྲིལ་གསང་བ་ཕོ་ཉ་མོའི༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རྨད་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་འབྱོར་བའི་ཕུལ༔ བཅུ་དྲུག་བདེ་སྟེར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་སོགས༔ ངོ་མཚར་རྣམ་མང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་དམར་ཆེན་པོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་སྦྱོར༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པའི་ཁྱད་པར་སོགས༔ བཞེད་དགུར་འཆར་བའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟའི་ལུས་བླངས་ཡན་ཆད་དུ༔ བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་བསྡམ་པར་བགྱི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐངས་ཤིང་བཤགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཉམས་ཆགས་རྟོགས་སྒྲིབ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ སྣང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་འཕེལ༔ སྣོད་བཅུད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞིང་ཞིང་༔ ཆོས་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རྡོ་རྗེའི་མཁར་དུ་སྲུངས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་དམོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་གཟིར་བསྐྲད་ནས་ཀྱང་༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐར་ཐུག་སྣང་ཞེན་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོགས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོག་དངོས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བླ་སྒྲུབ་སྒེར་བསྐང་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན་ཤར་བའི། །འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་འོག་མིན་པདྨ་འོད། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་བཞུགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་རང་གི་རིག་པའི་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་བདེ་མཆོག་གི །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣང་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་ཤར་བའི་ཉེར་སྤྱོད་བདུན། །ཚོགས་དྲུག་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་འདོད་ཡོན་ལྔ། །ཅིར་སྣང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་གར། །སྲིད་ཞིའི་རྒྱན་ཏུ་གྱུར་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཆོས་དོན་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཞལ་སྐྱེམས་མཚོན། །ཕུང་ཁམས་གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ལིང་ཏ། །འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པའི་རུ་དྷི་ར། །རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀ་དག་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཡུམ་གྱི་མཁར། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྦྱོར་བ་ལས། །ཟག་མེད་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་དགའ་བ་བཞིའི། །ཡེ་གྲོལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དོན་དམ་མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་ཟག་མེད་འབྱོར་བས་ལྷུན་རྫོགས་པས། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དུ་མ་རོ་གཅིག་གིས། །གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་ཀ་དག་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེ་པད་དཀར་འཆང༌། །གཉིས་མེད་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་མཛོད། །སྐུ་གསུམ་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན། །རིགས་བརྒྱའི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡུལ་དུས་དབང་པོ་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་དུ་དག །ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །གང་འདུལ་དེར་སྣང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྟག་ཆད་མཚན་མའི་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། །ཚད་མེད་བསྡུ་བཞིས་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་བསྐྱངས། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ། །སྒོ་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་ཀློང་དག་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །བརྡ་རྟགས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསང་སྒོ་འབྱེད། །སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་གྲོལ་སྒོ་འབྱེད་མཛད། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དབང་བཞིའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་གསོ། །རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་ས་ལམ་མཐར་སོན་པས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཕྲིན་ལས་བཞི་མཐར་ཕྱིན། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་ས་ལམ་ཕ་མཐར་སོན། །གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་མ་སྲིང་སྤུན་ལྟར་བརྩེ། །ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །ཉམས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བ་མ་དམིགས་ཀྱང༌། །གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །བསལ་བཞག་སྤང་བླང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཤགས། །གདོད་ནས་ཡེ་རྫོགས་རིག་འཛིན་བླ་མ་ལྷར། །འདུ་འབྲལ་མེད་པ་མངའ་དབང་རྫོགས་པ་ཡིས། །མི་སློབ་ཟག་མེད་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང༌། །མངོན་སུམ་བཙན་ས་ཟིན་པའི་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཅེས་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་བསྐང༌། བདུན་པ་དམ་རྫས་ལ་བསམ་སྟེ་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གདན་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འབར་འཛག་གི་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཧོཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་འཁོར་ལོ་ལྔའི་ལྷ་རྣམས་སྙོམས་འཇུག་གི་དགའ་བཞིས་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཧོཿ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བ༔ ཨ་ལ་ལ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཁོར་གསུམ་རྟོག་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་ནི། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ་ཕུད་ཅུང་ཟད་བསྣན་ལ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སློབ་དཔོན་གྱི་དམ་ཚིག་གི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ལྷག་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང་༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་དུ་སྤུངས། རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཌཱ་དྲིལ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད། དགུ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང་༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བཅུ་པ་ཆད་ཐོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛམ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་བདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་གཅིག་པ་བརྟན་མ་ནི། བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབ་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ བཅུ་གཉིས་པ་རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་པ་རི་རབ་ཏུ་གསལ་བས། ཞིང་བཅུའི་ལོག་འདྲེན་མནན་པར་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཅུ་གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཅུ་བཞི་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་པས་བཤགས༔ བཅོ་ལྔ་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ། ཨཿ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བཅུ་དྲུག་པ་སྣང་ཆ་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་བདུན་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་དང༌། དབང་གི་ཆོ་ག་ལ་ཉེར་མཁོ་ཙམ་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་སོགས་བྱ་བར་འདོད་ན་སྒྲུབ་ཁོག་ལོགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་མཐོ་རིས་ཀླུང༌། །མཁས་གྲུབ་གདེངས་ཅན་བྱེ་བས་མཆོད་པ་ཡི། །སྨིན་གྲོལ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྒྱུན་བཟང་འདི། །ཆོས་སྤྱན་དྲི་མེད་མངའ་ལ་ཆེས་བྲིན་ཡང༌། །དེང་སང་ཆོས་བྱེད་ཆོས་བརྒྱད་རྦ་ལ་གཡེང༌། །གྲགས་པ་གླིང་བུའི་རྗེས་འགྲོ་རི་སྐྱེས་ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་རིན་ཐང་མི་ཤེས་པས། །ཉེས་བཤད་གྱེར་དབྱངས་ཙམ་ལ་རྙིང་མ་རློམས། །འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་མི་དམན་པས། །རྣམ་འདྲེན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་རྗེས་དྲན་ཏེ། །སྒྲུབ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆོས་གཏེར་འཛིན་རློམས་པས། །རྣམ་དཀར་ཆོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྤྱིར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་དངོས་མཚན་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་ལས་ལུང་དུ་བསྡེབས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཞེས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་ཆོས། པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པའི་ཕ་ནོར། མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཕྱིར་འདི་ལ་དབང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས། ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་གལ་ཆེ་བས་བྲིས་ཞེས་འཇམ་མགོན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཞིང༌། རྗེ་གོང་མའི་ཕྱག་བསྣམས་ལི་ཡི་མཎྜལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་དམིགས་བསལ་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན། སྤྱི་བརྟོལ་བསྐྱེད་དེར་བློས་གང་དཔོག་ཏུ་བྲིས་ནས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ་དགྱེས་པས་བཞེས་ཏེ་བྲི་བསྣན་གང་འོས་མཛད་ཟིན་ཀྱང༌། །རྩོད་དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བས་དཔེ་ཡང་གྲོན་པ་ལ། བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་དྲུང་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཙམ་བཙུགས་པའི་ཉེར་མཁོ་རུ་དམིགས་ཏེ་སླར་ཡང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པས་འབྲེལ་ཚད་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། གཏེར་མཛོད་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་རྣམས་ནས་རང་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་རང་གིས་མཁྱེན་པར་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་དུ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྕགས་རྟ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས་པས་ཡི་གེ་གཉིས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གྲུབ་སྲས་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོས་ཞུས་པ་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་སྔ་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག་དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu bzhugs/_/dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/__/mkhyen brtse'i dkyil 'khor rdzogs pa'i chu shel dbang*/__/phyogs dus rgyal ba'i rnam thar ri dwags bkra/__/sa gsum kun dga'i bdud rtsi'i snang ba can/__/mtsho skyes bla ma yid kyi rgya mtshor mchod/__/rgya che bka' yi rgya mtsho'i gting zab klong*/__/ngo mtshar zab gter gser ri'i mu khyud mdzes/__/rig 'dzin rnam bzhi'i lha dbang sgrogs brjid pa'i/__/phrin las shing rta'i lam srol 'di ru 'byed/__/de la 'dir bka' bab slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa man ngag lta ba'i phreng ba'i dgongs pa/__grub thob chen po thang stong zhabs kyi zab gter pany+tsa'i snying po/__slar yang kun mkhyen bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje zab gsang dgongs pa'i gsang mdzod klong lnga'i dbyings kyi sgrom bu nas spyan drangs pa'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa la/__sbyor dngos mjug gsum las/__dang po/__thog mar yo byad 'du bya ba ni/__yid dang rjes su mthun pa'i gnas su yar mar gyi tshes bcu sogs dus khyad par can dang*/__gu ru'i sku tshab sogs rten khyad par can gyi spyan sngar/__phyi nang gi mchod pa sman gtor tshogs kyi yo byad rol mo sogs dam tshig gi rdzas rnams bzang zhing bkod pas mdzes pa mthong rgyun bzhin bshams/__rang nyid rten gyi dkyil 'khor la phyogs nas bde bar 'dug la/__gnyis pa brgyud 'debs ni/__sku dang ye shes khyab bdag snang mtha' yas/__/rnam snang longs spyod yongs rdzogs spyan ras gzigs/__/bde chen gar gyi dbang phyug rta mchog dpal/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/sku lnga rigs brgya'i khyab bdag pad+ma 'byung*/__/gsang 'dzin DA ki'i rgyal mo mkhar chen bza'/__/lo chen bai ro mnga' bdag khri srong la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/gsang chen rgyud sde'i shing rta sgrol ba'i mgon/__/zab gter sgo 'byed sha mi rdo rje rgyal/__/zung 'jug sgrub pa'i spyi mes thang stong rgyal/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/thub bstan yongs rdzogs srog 'dzin 'jam pa'i dbyangs/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje dngos/__/'jam mgon chos kyi rgyal po blo mtha' yas/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/chos kyi rgya mtsho 'gyur med tshe dbang grub/__/kun gzigs 'jam dbyangs chos kyi blo gros dang*/__/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/phan nus zab mo'i dbang gis rgyud smin zhing*/__/zag bcas lam lnga'i bskyed pa'i rnal 'byor dang*/__/thabs grol zab mo'i rig 'dzin bzhi mthar son/__/sku lnga lhun grub rdo rje 'chang 'grub shog__/gsum pa skyabs 'gro ni/__bla ma rig 'dzin phyogs dus skyabs yul rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__bzhi pa sems bskyed pa ni/__hoH__ma gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__lnga pa tshogs bsags pa ni/__hoH__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__drug pa bgegs bskrad pa ni/__rang nyid skad cig gi dpal chen po pad+ma he ru ka zhal gcig phyag gnyis pa rdo rje dang dung khrag 'dzin pa'i skur gyur/__bgegs gtor/__ra~M ya~M kha~M gis bsregs gtor sbyangs/__oM AHhU~M ha ho hrIH__gnod byed bgegs kun tshims byed pa'i:__zag med 'dod yon bdud rtsir gyur:__s+thA na k+She tra pA lany+tsa na maHsarba ta tha ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hAH__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__hU~M bzhi'i sngags dang yungs thun 'thor gu gul bdug__/bdun pa mtshams bcad pa ni/__hU~M:__sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+h+rU~M:__brgyad pa sgo dbye phyag bshags ni/__ho:__rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing :__gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:__glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:__mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:__sa ma ya pra be sha ya phaTa?:__a la la ho:__a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH__spro na ye shes sku mchog dang*/__yig brgya brjod/__dgu pa dam bca' sdom bzung ni/__hoH__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlabs gsol:__bcu pa byin dbab pa ni/__cang te'u dril bu sogs rol mo spos dang gdung dbyangs kyis bskul te/__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang bskur phyin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen spor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be sha ya a aH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__bcu gcig gnas dang mchod pa byin rlabs ni/__raM yaM khaM:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHThaH__lan gsum brjod do/__/gnyis pa dngos gzhi'i las rim/__dang po rnam shes lam byed/__dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/__aH__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig pa mtshan med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdkar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrIH__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs pad+ma 'byung :__dkar dmar dmangs ldan zhi khro'i nyams:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam bzhag b+han+d+ha dang :__'chi med tshe yi bum bzang bsnams:__gsang phod chos gos zab ber gsol:__dbu la pad+ma'i snyan zhus brjid:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na rol:__spyi bor chu skyes nyi zla'i dbus:__longs sku pad+ma tshe dpag med:__dmar gsal mnyam gzhag tshe bum rgyas:__rang 'od yum 'khyud mtshan dper 'bar:__de spyir pad nyi zla ba'i steng :__chos sku mi 'gyur kun tu 'chang :__mthing gsal rdo rje dril bu'i rgyas:__dbyings phyug yum 'khyud dar gos dang :__rin chen rus pa'i rgyan gyis spras:__phyi rol pad+ma 'dab bzhi'i steng :__mdun dang phyogs bzhir rigs mchog lnga:__thod phreng rig lnga'i rnam par bzhengs:__dkar ser dmar dang ljang ba'i mdangs:__so so'i rigs kyi btsun mor bcas:__kha sbyor bde ba'i rol par bzhugs:__de phyir rin chen zur brgyad la:__phyi nang sems dpa' sems ma'i dngos:__sprul pa'i gu ru mtshan mchog brgyad:__rang rang rigs kyi yum bcas gsal:__bar khyams steng 'og phyogs bzhi ru:__yang sprul gu ru rigs drug dang :__sgo bzhir mthar byed yab yum brgyad:__zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:__rig 'dzin bla ma'i 'khor lo rdzogs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__byin brlab dbang bskur rgyas gdab ni/__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHaH__a b+hi Shiny+tsa mi su ra tA s+t+wa~M a haM:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang po dang :__rig 'dzin bde gshegs zhi khros bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de wa DA ki ni maN+Dal sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~MH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__gsum pa dam ye dbyer med du bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__rang byung sprul pa'i dkyil 'khor 'dir:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__mchog thun dngos grub char ltar phob:__sarba sa ma ya maN+Dal dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:__bzhi pa gus phyag 'tshal ba ni/__na moH__skye med chos sku'i ngang nyid las:__bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:__gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba la/__thog mar kun bzang mchod sprin ni/__oM:__kun tu bzang po'i smon lam las:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod pa'i sprin chen cir yang shar:__rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:__oM na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na kha~M swA hA:__gnyis pa phyag zhabs bsil ba ni/__oM:__dri med yid du 'ong ba yi:__byang chub dam pa'i bdud rtsi'i chus:__phyag dang zhabs ni bsil nas kyang :__rdo rje'i gdan la dgyes par bzhugs:__na mas+sa man+ta bud+d+ha nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hAH__gsum pa phyag rgya gar mchod ni/__oM hU~M:__phyag rgya chen po'i dkyil 'khor bar:__dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:__chos dang las kyi phyag rgya yis:__dgyes pa'i byin bskyed thugs dam bskul:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza hoH__bzhi pa thun mong nyer spyod kyi mchod pa ni/__oM:__spos kyi sprin lding me tog char chen 'bebs:__snang gsal gzi 'bar dri chab 'thor yab sbreng :__bza' bca' btung ba'i zhal zas tshogs rnams dang :__snyan 'gyur rol mo'i sgra yis kun tu mchod:__oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe hU~M:__puSh+pe trA~M:__A lo ke hrIH__gan+d+he gan:__nai wi d+ya AH__shab+da sarba pU dza ho:__lnga pa dang po sman mchod ni/__oM:__don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang :__sha lnga bdud rtsi rtsa ba yan lag rdzas:__chos kyi bdud rtsi sgrub pa'i byin rlabs bcud:__gti mug rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha ra~M khA hi:__brgyud mchod ni/__chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs:__dbang chen rta mchog o rgyan rdo rje 'chang :__rje 'bang grogs gsum grub chen thang stong zhabs:__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mri ta khA hi:__kun gzigs 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang :__'jam mgon bla ma rtsa brgyud rig 'dzin tshogs:__yi dam DA ki dam can gter bsrung la:__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__kA ya wA' ka tsit+ta a la la hoH__gtor ma'i mchod pa ni/__AH__snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:__srid pa bcud kyi sems can gtor mar bshams:__ro bcud nus pa phun tshogs 'dod yon gter:__zhe sdang rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA ba liM ta kha raM khA hi:__rak+ta'i mchod pa ni/__hU~MH__khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i rgya mtshor bskyil:__gI ti'i dbyings las drangs pa'i khrag gi rgyun:__'khor 'das dbyer med chen por mnyam sbyar ba:__'dod chags rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA rak+ta kha raM khA hi:__drug pa sbyor sgrol gyi mchod pa ni/__hoH__bde chen phyag rgya'i ye shes la sbyar bas:__gzung 'dzin rtog tshogs 'od gsal dbyings su bsgral:__zung 'jug dbyings rig dbyer med rdzogs pa che:__chos nyid don gyi mchod pa chen por bzhes:__ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH__bdun pa bstod pa ni/__oM:__ye shes rnam pa thams cad pa:__gang 'dul gzugs kyi sku ru shar:__tha mal snang zhen sbyong mdzad pa'i:__rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:__AH__ye shes 'gag pa med pa'i rtsal:__mi shigs na dA'i dbyangs su sgrogs:__brtan g.yo'i sgra skad zil gyis mnan:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__ye shes thig le gcig tu 'khyil:__mkhyen brtse'i rol pa bsam mi khyab:__gnyis snang rtog pa rang sar grol:__rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:__swA:__ye shes rmad du byung ba'i rgyan:__bum bzang dpag bsam ljon shing ltar:__gdul bya'i 'dod pa yid bzhin stsol:__yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hAH__ye shes thogs pa med pa'i rtsal:__tshar gcod rjes 'dzin phan 'dogs pa'i:__sgyu 'phrul nyams brgya cir yang ston:__phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hoH__ye shes kun gyi khyab bdag che:__sku gsung thugs yon phrin las ston:__gcig dang du ma'i mtha' yas 'das:__'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:__ye shes drug gi rdo rje'i glus:__dkyil 'khor lha tshogs bstod pa yi:__bsod nams ye shes bla med pas:__dngos grub rnam gnyis thob gyur cig:__skabs 'dir lam nges rdzogs kyi dbang du byas te/__bsnyen pa phyag rgya gcig pa/__nye bsnyen phyag rgya spros bcas kyi rnam pa gsal ba/__nga rgyal brtan pa/__gzhi 'bras sbrel ba'i dag dran la bslab pa dang*/__bskyed rim gyi drod thob nas bdag mdun gyi dmigs bzlas dang*/__tshom bu tshogs sgrub sogs kyi rig 'dzin bzhi'i lam mthar dbyung ba'i tshul khrid yig ltar shes par bya'o/__/brgyad pa yan lag bzlas pa'i rnal 'byor gyi dang po bsnyen pa ni/__bdag nyid dkyil 'khor gtso mchog gi:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum sgyu 'phrul zhi khro yi:__dkyil 'khor chen po lhun rdzogs pa'i:__thugs kar pad+ma nyi zla'i steng :__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal banyam bzhag yum dang 'khril:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__hrIHyig dkar dmar mtha' bskor du:__sngags phreng rang sgra sgrogs bzhin par:__g.yas bskor 'od zer 'phro bar bsam:__de nyid kho nar sems bzung nas:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__grangs tshad 'bum phrag bzhi/__gnyis pa nye bsnyen gyi dmigs bzlas ni/__slar yang thugs srog sngags phreng gis:__bskor las gnyis pa bar med byung :__rang gi zhal nas rang 'od kyi:__yum gyi zhal zhugs gsang bar brgyud:__mgal me lta bur 'khor ba yis:__mchog tu mi 'gyur bde chen 'bar:__sbyor mtshams nas thon dkyil 'khor ba'i:__lha tshogs rnams kyi thugs kar zhugs:__rang rang thugs srog las byung ba'i:__sngags phreng mgal me bzhin du 'khor:__bde stong ye shes nyams 'bar nas:__thugs rje lhag par nye ba yis:__rang rgyud byin gyis brlabs par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__gsum pa sgrub pa'i dgongs pa ni/__thugs srog sngags las 'od zer 'phros:__dkyil 'khor lha tshogs ye shes bskul:__gtso 'khor kun gyi thugs ka nas:__bde chen gzi byin dpal du 'bar:__mkha' khyab rtsa gsum rab 'byams mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__slar 'phros 'gro kun sdig sgrib sbyangs:__dregs pa gtum po las la bkol:__zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:__gang 'dul phrin las lhun grub bsam:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__'bum phrag bzhi bzlas phrin las 'grub/__skabs su sngags sham ci rigs spel/__oM shAn+tiM ku ru swA hAH__puSh+tiM ku ru oM:__hrIHwA shaM ku ru hoH__hU~M mA ra ya phaTa?:__grangs 'bum phrag bzhi/__bzhi pa sgrub pa chen po'i dgongs pa ni/__slar yang 'od zer mkha' khyab 'phros:__sa chu spyan dang mA ma kI:__me rlung gos dkar dam tshig sgrol:__nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:__srid gsum ye nas sangs rgyas zhing :__gnyug mar gnas pa mngon du sad:__nang bcud 'gro drug sems can kun:__rig 'dzin bla ma'i phyag rgyar shar:__phung po khams dang skye mched chos:__gdan gsum dkyil 'khor chen por rdzogs:__sgra grags sngags kyi rang sgra 'ur:__dran rtog 'od gsal khyab gdal che:__snang srid gzhir bzhengs rdo rje gsum:__dag pa rab 'byams ngang nas bzlas:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__grangs 'bum phrag bzhi bzla bar gsungs so/__/dbang dang sgrub chen gyi skabs sgrub sngags gtso bor bzla bar gsung zhing*/__dbang sogs dgos pa dang 'brel na/__skabs 'dir tshe sgrub kyi dmigs bzlas sbyor dgos pas/__hrIH__dkyil 'khor gtso mchog spyi gtsug tu:__pad sdong nyi zla 'od 'bar dbus:__'chi med mgon po tshe dpag med:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__nyi ma bye ba'i gzi brjid can:__longs spyod yongs rdzogs rgyan gyis spras:__mnyam gzhag phyag rgyas bum pa bzang :__bdud rtsi'i bcud kyis bskang ba bsnams:__rang 'od bde ster tsaN+Da lI:__mda' dar tshe bum bsnams pas 'khril:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od zer 'phro ba'i klong :__zhi 'dzum mtshan dpe'i phung por 'bar:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__rtsa gsum tshe lha'i sprin phung 'phro:__rigs bdag tshul du bzhugs par gyur:__hrIHhrIHhrIHgdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:__'chi med tshe yi yum mchog tsaN+Da lI:__tshe lha rnam gsum rgyal ba rab 'byams la:__gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hAH__tshe sgrub dmigs gsal dgos na bsnyen grangs 'bum phrag bzhi gsungs/__de ltar bla ma zhi drag gi:__sgom dang bzlas pa sgrub pa'i rtags:__rab dngos 'bring nyams tha ma ni:__rmi lam zhal mthong gsung thos dang :__phyag mtshan rnyed dang ye shes skye:__sgrub rdzas byin chags 'phel dang khol:__mar me rang 'bar dri bzang 'thul:__khyad par zhi ba'i rmi rtags ni:__nyi zla shar dang bdud rtsi btung :__me tog char 'bebs tshal du phyin:__skye bo mang pos gus bstod dang :__rig 'dzin mkha' 'gro'i 'du ba 'byung :__zhes gsungs so/__/thun mthar tshe 'gugs ni/__dad dang gdung shugs drag tu bskyed pa dang bcas mda' dar g.yab la/__hrI:__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha:__mkha' 'gro chos skyong pho nya mgyogs ma'i tshogs:__thugs dam bskul lo thugs rje'i mthu rtsal phyungs:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__sa chu me rlung 'byung ba'i dwangs ma sdus:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal stobs:__rtsa gsum bde gshegs rab 'byams mkhyen brtse'i tshe:__ye shes bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:__rnal 'byor sgo gsum rdo rje'i srog tu sgrubs:__mi 'gyur mi shigs rtag pa dam pa yi:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__badz+ra A yur+dz+nyA na sa ma ya dza dzaHdzaHhU~M ba~M hoH__zhes bkug shing rgyas gdab bya/__aH__'khor 'das tshe bcud rdo rje'i srog tu 'dus:__de nyid gnyug ma mi shigs dbyings su thim:__lus la rdo rje'i go chas rgyas btab pas:__rang byung ye shes chen po'i srog 'grub shog:__dz+nyA na A yu She badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a aH__bzlas pa'i mthar dbyangs gsal rten snying dang mchod bstod mdor bsdus dang*/__yig brgya brjod/__skabs 'dir gur mgon sprin zhabs can dang*/__lcags zam mgon po bdun rdzogs sogs bka' gter gyi srung ma'i gsol mchod rgyas bsdus gang dgos btang*/__gsum pa rjes kyi rim pa la/__zhing ngam gcan gzan gyi pags pa'i steng thabs shes bza' btung gi rdzas bkram la skabs 'dir lcags zam mgon po'i bshags skong rgyas par spro na/__nyer spyod sman gtor rak+ta sogs 'du byas la/__bshags skong zur byang ltar sbyar/__dang po tshogs byin rlabs ni/__bdud rtsi'i bsang chus bran la/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:__rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:__'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:__tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:__oM AHhU~M ha hoHhrIH__gnyis pa tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M:__sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:__mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:__badz+ra sa ma ya dzaH__gsum pa tshogs phud dang po 'dod yon du dmigs la/__hU~M:__bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:__ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:__gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH__bzhi pa bshags pa bdud rtsi dang sha lngar dmigs la/__hoH__bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:__ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__bsags pa'i sdig ltung nyams chags ci mchis pa:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__yi ge brgya pa brjod/__lnga pa bsgral bstab ni/__dmigs bya'i rU pa'am tshogs tha ma'i rten la/__nr-i tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M:__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:__kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:__bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:__sarba nr-i tri sha trun big+h+nAn dzaHhU~M ba~M hoH__mA ra ya phaTa?:__kyis bsgral/__nyams pa'i sha khrag bdud rtsi bran la/__ma hA mA~M sa rak+ta kiMni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:__zhal du bstab/__drug pa bskang bshags ni/__skong rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab te/__hU~M:__cir snang dag pa rab 'byams zhing khams su:__'dod yon mi zad mchod pa'i phyag rgya che:__bde ba'i longs spyod rnam pa thams cad pa:__mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lo 'dis:__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi:__dus gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang :__zhi khro rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__yi dam dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskang :__nye rgyu'i grogs mdzad mchog thun phrin las bdag:__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__legs nyes stangs 'dzin sangs rgyas bstan pa srung :__rdo rje'i chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang :__'dod rgu'i char 'bebs dngos grub stsol mdzad pa:__gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang :__snang srid gzhir bzhengs ye shes rol par shar:__'khor 'das mgron gyur kun gyi thugs dam bskang :__hU~M:__thugs dam dgyes par skong ba'i rdzas mchog ni:__mchod yon zhabs bsil me tog bdug pa dang :__mar me dri chab zhal zas rol mo sogs:__lha rdzas nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bda' dang :__reg bya 'jam 'khril gsang ba pho nya mo'i:__'dod yon bde chen gcig tu lhun rdzogs pa'i:__rmad byung nang gi mchod pas thugs dam bskang :__bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun:__gling bzhi ri rab lha mi'i 'byor ba'i phul:__bcu drug bde ster rdo rje'i rig ma sogs:__ngo mtshar rnam mang mchod pas thugs dam bskang :__rtsa brgyad yan lag stong sbyar a mr-i ta:__khams gsum 'khor ba rgyun gcod dmar chen po:__bza' bca' btung ba longs spyod gtor ma'i tshogs:__khyad par gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang :__rtsa rlung byed rtsol dbu ma'i dbyings su bsgral:__thig le zag med lhan cig skyes par sbyor:__zung 'jug shin tu rnam dag rdzogs pa che:__bla med mchog gi mchod pas thugs dam bskang :__zhi rgyas dbang drag las kyi phyag rgya dang :__rdzas dang longs spyod 'byor pa'i khyad par sogs:__bzhed dgur 'char ba'i dam tshig rmad po che:__sgyu 'phrul rgyan gyi rol mos thugs dam bskang :__bdag cag 'khor ba thog ma med pa nas:__tha ma da lta'i lus blangs yan chad du:__bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs:__snying nas 'gyod pas bshags shing bsdam par bgyi:__hU~M:__de ltar bskangs shing bshags pa la brten nas:__dkyil 'khor lha tshogs dgyes pa'i gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag la brtse bas nyer dgongs te:__mchog thun dngos grub rgya mtsho'i phrin las mdzod:__nyams chags rtogs sgrib mi mthun phyogs kun zhi:__tshe bsod dpal 'byor ye shes snang ba rgyas:__snang sems dbang 'dus gzung 'dzin dgra dang bgegs:__tshar gcod drag po'i phrin las 'grub par mdzod:__bstan 'dzin zhabs brtan thugs bzhed lhun gyis grub:__bshad sgrub bstan dang dge 'dun 'dus pa 'phel:__snod bcud dus kyi rgud pa kun zhing zhing :__chos mthun bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod:__'gal rkyen bar chad rdo rje'i mkhar du srungs:__byad phur rbod gtong dmod pa'i stobs kyis zlog:__gdug pa can rnams bsad gzir bskrad nas kyang :__phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod:__mthar thug snang zhen lha dang sngags su dag:__rtsa rlung thig le rtogs tshogs dbyings su thim:__sku dang ye shes phrin las rmad byung ba'i:__mchog dngos myur du 'grub pa'i phrin las mdzod:__bla sgrub sger bskang ni/__hU~M hrIH__rnam kun mchog ldan dbyings kyi rgyan shar ba'i/__/'od gsal sgyu 'phrul 'og min pad+ma 'od/__/phyogs dus rgyal ba dgyes pa'i dkyil 'khor 'dir/__/rab 'byams rtsa gsum rgyal ba gshegs su gsol/__/gdod nas 'du 'bral med pa'i klong bzhugs te/__/ye shes rang gi rig pa'i phyag 'tshal zhing*/__/yul dang dbang po gnyis med bde mchog gi__/kun tu bzang po'i mchod pas thugs dam bskang*/__/snang spyod bde chen shar ba'i nyer spyod bdun/__/tshogs drug ye shes dag pa'i 'dod yon lnga/__/cir snang mchog tu mi 'gyur bde ba'i gar/__/srid zhi'i rgyan tu gyur pas thugs dam bskang*/__/chos don rtags kyi bdud rtsi'i zhal skyems mtshon/__/phung khams gdan gsum dkyil 'khor ba ling ta/__/'khrul pa ka nas dag pa'i ru d+hi ra/__/rdo rje'i longs spyod tshogs kyis thugs dam bskang*/__/ka dag rnam thar sgo gsum yum gyi mkhar/__/'od gsal lhun grub rdo rje'i sbyor ba las/__/zag med sku dang zhing khams dga' ba bzhi'i/__/ye grol gnas lugs rtogs pas thugs dam bskang*/__/don dam mchod dang mchod bya mi dmigs kyang*/__/kun rdzob zag med 'byor bas lhun rdzogs pas/__/gzhi lam 'bras bu du ma ro gcig gis/__/gnas lugs mngon sum rtogs pas thugs dam bskang*/__/hU~M hrIH__ngo bo ka dag kun bzang 'od mi 'gyur/__/rang bzhin lhun grub thugs rje pad dkar 'chang*/__/gnyis med phyogs dus rgyal ba'i rnam thar mdzod/__/sku gsum khyab bdag bla ma'i thugs dam bskang*/__/ye shes rol pa mi zad rgyan gyi sprin/__/rigs brgya'i 'khor lo'i dbang phyug dkyil 'khor gtso/__/zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las can/__/gu ru thod phreng sde lnga'i thugs dam bskang*/__/yul dus dbang po 'phags lam brgyad du dag__/tshar gcod rjes 'dzin phrin las bsam mi khyab/__/gang 'dul der snang mchog gi sprul pa'i sku/__/gu ru mtshan mchog brgyad kyi thugs dam bskang*/__/rtag chad mtshan ma'i 'khrul rtog dbyings su bsgral/__/tshad med bsdu bzhis skal ldan rjes su bskyangs/__/ye shes rang snang dkyil 'khor khro mo'i tshul/__/sgo skyong yab yum rnams kyi thugs dam bskang*/__/ye shes dgongs klong dag pa'i mkha' dbyings las/__/brda rtags rgyud lung man ngag gsang sgo 'byed/__/snyan brgyud bdud rtsi'i rnam grol sgo 'byed mdzad/__/brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang*/__/dbang bzhi'i nus pa bskyed rdzogs lam gyis gso/__/rdo rje'i rig 'dzin sa lam mthar son pas/__/sku bzhi'i go 'phang phrin las bzhi mthar phyin/__/yi dam zhi khro'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/rdo rje gsang mchog sa lam pha mthar son/__/gsang sngags rnal 'byor ma sring spun ltar brtse/__/phrin las rmad byung mkha' 'gro rgya mtsho dang*/__/rdo rje chos skyong rnams kyi thugs dam bskang*/__/snod bcud rgyud gsum sku dang ye shes la/__/nyams dang bshags par bya ba ma dmigs kyang*/__/glo bur 'khrul rtog nongs pa ci mchis pa/__/bsal bzhag spang blang bral ba'i ngang du bshags/__/gdod nas ye rdzogs rig 'dzin bla ma lhar/__/'du 'bral med pa mnga' dbang rdzogs pa yis/__/mi slob zag med 'dus ma byas pa'i klong*/__/mngon sum btsan sa zin pa'i mchog stsol cig__/yig brgya brjod/__ces pa phyi yi tshogs kyis rtsa gsum dkyil 'khor gyi lha tshogs dgyes pa bskang*/__bdun pa dam rdzas la bsam ste nang rdo rje phung po'i gdan gsum gyi lha tshogs 'bar 'dzag gi mnyes par bya ba'i phyir/__hoH__lhun grub rdo rje phung po'i grong :__rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:__ye shes chen po'i lha tshogs rnams:__kha sbyor bde ba'i rol pa che:__rdo rje'i dam tshig bla med pa:__tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing :__bde chen ye shes rgyas gyur cig:__a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la hoH__gsang ba 'khor lo lnga'i lha rnams snyoms 'jug gi dga' bzhis mnyes par bya ba'i phyir/__hoH__e yi cha byad bzang po yi:__dbus su waM gyi rnam par brgyan:__sangs rgyas rin chen za ma tog:__'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:__dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:__stong pa bzhi yi nyams myong drangs:__bde stong dbyer med lhan cig skyes:__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba:__a la la:__de kho na nyid 'khor gsum rtog bral bde ba chen po'i klong du mnyam par bzhag__/brgyad pa lhag ma ni/__lhag ma bsdus te phud cung zad bsnan la/__pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH__slob dpon gyi dam tshig gi kha phru btab/__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__lhag mgron spyan drangs la/__hU~M:__ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang :__las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging :__'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:__'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__zhes rol mo dang bcas pas srin mo'i za lam du spungs/__rjes 'brel rdo rje'i glu gar bya ba ni/__oM AHhU~M hoHa ho ma hA su kha a la la hoH__gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:__lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:__zung 'jug ye shes skye 'gags gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__'khor 'das dbyer med srid zhing kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:__ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la hoH__DA dril rol mo bcas bya/__oM:__bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:__gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:__mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:__rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:__ces shis pa brjod/__dgu pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung :__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsregs shing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yis bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__bcu pa chad tho ni/__hU~M:__sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzam gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs bdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bcu gcig pa brtan ma ni/__bshal chu'i bdud rtsi bran la/__hU~M b+h+yoH__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phab dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hiH__bcu gnyis pa rta bro ni/__gtor gzhong kha sbubs pa ri rab tu gsal bas/__zhing bcu'i log 'dren mnan par bsams la rdo rje'i rgyas btab ste/__hU~M:__sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang mnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hi hi hi hU~M phaTa?:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__bcu gsum pa dngos grub blang ba ni/__byin rlabs sngon du 'gro bas/__gtang rag mchod bstod mdor bsdus ni/__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer 'phro:__yul dang dbang po gnyis med pa:__bde chen longs spyod chen por bzhes:__oM AHhU~M:badz+ra gu ru de wa DA ki ni sa pa ri wa ra ar+g+haM sogs nas/__shab+da ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta ta na ga na d+harma d+hA tu pU dza ho:__hoH__ye shes kun gyi khyab bdag che:__sku gsung thugs yon phrin las ston:__gcig dang du ma'i mtha' las 'das:__'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hoH__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang:__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__bcu bzhi pa nongs bshags ni/__hoH__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs pa bstsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod pas bshags:__bco lnga pa nyer bsdu ni/__ye shes pa rten la bzhugs su gsol:__dam tshig 'khor lo/__aH__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__bcu drug pa snang cha lhar ldang ba ni/__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsungs thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha haM:__bcu bdun pa bsngo smon ni/__hoH__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bco brgyad pa shis brjod ni/__oM:__spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i sku:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces brjod pa'i tshig gis dge legs su bya'o/__/de ltar las kyi phreng ba 'di la brten nas tshes bcu'i dus mchod dang*/__dbang gi cho ga la nyer mkho tsam te/__sgrub pa chen po'i tshogs sgrub sogs bya bar 'dod na sgrub khog logs su gsal ba ltar nyams su blang bar bya'o/__/brgyud gsum bla ma'i zhal lung mtho ris klung*/__/mkhas grub gdengs can bye bas mchod pa yi/__/smin grol rin chen dbyig gi rgyun bzang 'di/__/chos spyan dri med mnga' la ches brin yang*/__/deng sang chos byed chos brgyad rba la g.yeng*/__/grags pa gling bu'i rjes 'gro ri skyes la/__/dngos grub 'dod dgu'i rin thang mi shes pas/__/nyes bshad gyer dbyangs tsam la rnying ma rloms/__/'on kyang sngon gyi las 'phro mi dman pas/__/rnam 'dren mchog gi bka' bzhin rjes dran te/__/sgrub pa'i mchod sprin chos gter 'dzin rloms pas/__/rnam dkar chos dbyings dang mnyam rgyas gyur cig__/spyir o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i thugs sgrub bye ba phrag brgya thams cad dngos mtshan dang byin rlabs bsam gyis mi khyab kyang*/__/slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa gsang ba snying po'i shin tu gsang ba man ngag gi snying po lta ba'i phreng ba'i dgongs don rgyud las lung du bsdebs pa'i sgrub thabs snying po skor lnga zhes bka' gter zung 'jug gi zab chos/__pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams kyi gces spras su mdzad pa'i pha nor/__mtshungs pa med pa yin phyir 'di la dbang dang*/__sgrub thabs/__khrid yig rnams gal che bas bris zhes 'jam mgon mkhas grub kyi dbang phyug 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi zhal snga nas zab gsang bdud rtsi'i nying khu'i smin grol yongs rdzogs zhib rgyas su bstsal zhing*/__rje gong ma'i phyag bsnams li yi maN+Dal rin po che'i tshom bu bkod pa dang*/__sku gsung thugs rten bcas dmigs bsal du bka' bstsal ba bzhin/__spyi brtol bskyed der blos gang dpog tu bris nas spyan bstar zhus pa dgyes pas bzhes te bri bsnan gang 'os mdzad zin kyang*/__/rtsod dus kyis 'gyur bas dpe yang gron pa la/__bal yul rang byung gi chos sku'i mchod sdong chen po'i drung zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi 'dus sde gsar bskrun skabs mthong grol gu ru rje 'bangs dang bcas pa'i gtsug lag khang du dus mchod tsam btsugs pa'i nyer mkho ru dmigs te slar yang chog khrigs su bsdebs pas 'brel tshad sku lnga lhun grub bde gshegs smin pa rgya mtsho'i ye shes kyi dbyings su byang chub pa dang*/__gter mdzod spyan lam du phab pa rnams nas rang nor gyi rin thang rang gis mkhyen par phrin las spel ba'i zhu bskul du snyigs dus kyi sangs rgyas rig 'dzin rtsal 'chang yab sras kyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad pa thob pa sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis lcags rta smin zla'i dkar phyogs kyi 'phel tshes bcu la lho 'brug spungs thang bde mchog pho brang du bris pas yi ge gnyis pa'i mthun 'gyur grub sras pad+ma chos skyid dbang mos zhus pa bka' gter zung 'jug snga 'gyur snying po'i bstan pa la bya ba byed par gyur cig dge'o/__/mang+ga laM//

Footnotes

Other Information