JKW-KABAB-11-DA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན།
Wylie title kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan JKW-KABAB-11-DA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 11, Pages 303-326 (Folios 1a to 12b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (byang chub gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 303-326. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་ (yang dag zhi khro phur gsum)
Parent Cycle ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ (kun bzang thugs gter)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHA-022
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་པའང་འདི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཅིང་རྙེད་པར་དཀའ་བས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས། རྗེ་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་༢༠༠༨ ལོར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དབང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་གཏོགས་པ་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
  • Author colophon: ces pa'ang 'di rgyun shin tu dkon cing rnyed par dka' bas zhabs tog tu dmigs pa'i lhag bsam bzang pos/__rje bla ma'i phyag bzhes ma 'khrul bar blo gros mtha' yas pa'i sde tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su spel ba dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar 2008_lor phun tshogs rnam rgyal pas dbang sgrub kyi cho ga ma gtogs pa nag 'gros su bsgyur ba'o
[edit]
༄༅། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་འཆི་བདུད་དབྱིངས་སུ་བཅོམ། །འཁྲུལ་པས་གཡོ་བ་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཕྱག་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་སྒྲུབ་མཛད་པ། །སྙིང་རྗེའི་རོལ་པ་དེ་ཡིས་རྗེས་སུ་སྐྱོངས། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་སྒྲོན་མ་རྣམ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཐུགས་དམ་ཡང་གསང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་སྨན་མར་བཅུད་ལེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ཡོ་བྱད་གཤོམ་ནི། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བྱེད་ན། དང་པོ། །ཅོང་ཞི་དང་བྲག་ཞུན་ཏེ་རྒྱུ་གཉིས། རྩི་མར་བུ་རམ་སྦྲང་རྩི་སྟེ་རྐྱེན་གསུམ། ཤུག་འབྲུ་བ་ལུའི་མེ་ཏོག་མཚེ་མཁན་དཀར་ཏེ་བདུད་རྩི་བཞི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་མར་ལ་འབྲས་བུ་གསུམ། བཟང་པོ་དྲུག་ཚ་བ་གསུམ། རྡོ་ཁབ་ལེན། ཆོས་སྨན་བཅས་ཁ་ཚར་བཏབ་ནས་ལག་ལེན་གཞུང་གསལ་ཚུལ་བཞིན་སྦྱར་བ་དང༌། བུམ་རྫས་དམིགས་སུ་བཤད་པ་སོགས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ལ་བཤམ་བཀོད་གཏེར་གཞུང་ལྟར་བྱ་དགོས་ལ། འདིར་དབང་རྒྱུན་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ་མེད་ན་མཎྜལ་ལ་འབྲུ་ཚོམ་དབུས་སུ་གཅིག །དེ་རྒྱབ་བརྒྱད་རིམ་གཉིས། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞིར་བཞི་བཅས་ཉེར་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་སྔོན་པོས་སྤྲས་པའི་ཁར་རིན་པོ་ཆེའམ་བནྡྷ་མཚན་བཟང་དུ་གོང་སྨོས་བཅུད་ལེན་རྫས་སྦྱར་གྱི་རིལ་བུས་བཀང་བ་བཞག་ལ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཀབ། སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཕྱི་མཆོད་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་གཞན་ཡང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཐོག་མར་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་ཚང་བ་བཏང་ནས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་བར་དུ་སོང་བ་དང་འདིའི་མདུན་བསྐྱེད་ལ་འཇུག །དེ་ཙམ་མི་ལྕོགས་ན་ཞི་བར་བསྙེན་པ་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ལ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། ལས་བྱང་ལྟར། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་སེམས་བསྐྱེད། བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ལས་བྱང་གི་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་ཕྱི་མཆོད་བྱིན་བརླབ་བཅས་གྲུབ་ནས། སེམས་ཅན་བདེ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ སོགས་ནས། ཛྙཱ་ན་སཏྭ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ བར་གྱིས་ཁྲོ་བོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲང༌། ཆེ་མཆོག་མཉམ་སྦྱོར་སོགས་བཞུགས་གསོལ། བརྟན་བྱེད། ཟིལ་གནོན། ཕྱག་བཅས་ཤློ་ཀ་རེ་རེ། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་སོགས་སྦྲུལ་བརྒྱན་དང༌། ཧཱུྃ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སོགས་གཏོར་མ། ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་སོགས་གསང་ནན་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཉིས་བྱས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་པ་བཅས་རུ་ལུའི་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་བསང་སྦྱང༌། མི་དམིགས་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རྒྱན་དང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཁྲོས་པའི་ཚུལ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་མནན༔ ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་རོལ༔ དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་བརྒྱན༔ འབར་བའི་གར་དགུས་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ ཙིཏྟ་ཉི་ཟླའི་གའུའི་ནང་༔ ཚེ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ གཡས་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས༔ གཡོན་པ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ ཡུམ་ཡང་དབྱིངས་ཕྱུག་ཚེ་འཛིན་མ༔ མཉམ་སྦྱོར་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་རུཿ ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་གའུའི་ནང་༔ ཨ་ནྲྀ་ཧཱུྃ་གསུམ་ཚེ་ཡི་དངོས༔ གསལ་དྭངས་འོད་དང་བཅས་པ་བསྒོམ༔ ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་ཚེ་དཔག་མེད༔ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཁ་དོག་ལྡན༔ འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་པདྨ་དང་༔ རྒྱ་གྲམ་གཡས་རྣམས་རིམ་བཞིན་འཛིན༔ གཡོན་རྣམས་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི༔ གོས་དཀར་མོ་དང་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ཡུམ་བཞི་གཙོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཕྱག་ན་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ མཚམས་ཀྱི་ལིང་ཚེ་བཞི་དག་ལ༔ ཤར་ལྷོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ནི༔ དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་བུམ་པ་འཛིན༔ ལྷོ་ནུབ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ནི༔ མཐིང་ནག་བེ་ཅོན་བུམ་པ་འཛིན༔ ནུབ་བྱང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ སྤྱི་བོར་རྟ་མགོ་ལྗང་གུར་བཞད༔ གཡས་པ་དབྱུག་ཏོ་གཡོན་པ་ན༔ བུམ་པ་འཛིན་པས་གསལ་བར་བསྐྱེད༔ བྱང་ཤར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ནི༔ ལྗང་ནག་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་འཛིན༔ ཚེ་ཡི་བུམ་པ་གཡོན་ནའོ༔ ཕྱི་རོལ་གྲུ་ཆད་བཞི་དག་ལ༔ ཤར་ལྷོར་ནཱི་ལ་དཎྜ་ནི༔ སྔོན་པོ་དབྱུག་པ་བུམ་པ་འཛིན༔ ལྷོ་ནུབ་ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་བ༔ མཐིང་ནག་རལ་གྲི་བུམ་པ་འཛིན༔ ནུབ་བྱང་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་བུམ་པ་བསྣམས༔ བྱང་ཤར་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ སེར་པོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་དང་༔ ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན་པའོ༔ གློ་འབུར་ཤར་དུ་ཧཱུྃ་མཛད་མཐིང་༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ ནུབ་ཏུ་སྟོབས་ཆེན་ཐོ་བ་དང་༔ བུམ་པ་འཛིན་པ་ཁ་དོག་ནག༔ ཀུན་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ སྐྲ་དང་སྨྲ་ར་སྨིན་མ་སེར༔ མེ་ཕུང་ཀློང་ན་འགྱིངས་པས་བཞུགས༔ ལྷོ་རུ་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་མ༔ དཀར་མོ་ཉི་ཟླའི་ཞགས་པ་དང་༔ ཚེ་ཡི་བུམ་པ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ན་བཟའ་ཞིང་གི་གཡང་གཞི་དང་༔ འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་གོ་ཟུ་ལ༔ གཟའ་སྐར་མང་པོའི་མཐའ་ཆག་བཏབ༔ ཉི་ཟླ་སྟོང་གི་ཐོ་ཀྱོར་ཅན༔ ཚེ་དཔལ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་བསྒོམ༔ བྱང་དུ་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ དཀར་སེར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཅན༔ གཡས་པ་འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ གཡོན་པ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ དུར་ཁྲོད་རྒྱན་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཚེ་བདག་ཚེ་ཡི་ལས་མཛད་བསྒོམ༔ ལྷ་སྣམ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པ་དང་༔ ཤིང་རྩི་སྨན་དང་ནག་ལ་སོགས༔ འབྱུང་བའི་བཅུད་འཛིན་ལྷ་རྣམས་དང་༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ལ་དབང་རྣམས་བསམ༔ སྒོ་བཞིར་སྤྲུལ་པ་སྒོ་མ་བཞི༔ ཤར་སྒོར་དམར་མོ་རྟག་གདོང་ཅན༔ མགྱོགས་མ་འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ ལྷོ་སྒོར་སེར་མོ་ཕག་གདོང་མ༔ འཆིང་བྱེད་ཞགས་པ་འཛིན་པར་བསམ༔ ནུབ་སྒོར་དམར་མོ་དྲེད་གདོང་ཅན༔ ལི་དྲི་ལྕགས་སྒྲོག་འཛིན་པ་བསྒོམ༔ བྱང་སྒོར་ལྗང་མོ་སྤྱང་ཁྱིའི་གདོང་༔ དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་གཡོན་པ་རྣམས༔ ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན་པར་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ རང་རྩལ་གདོད་ནས་དབང་བྱིན་ལྡན༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾཿཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྤྱན་དྲང་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་དྲངས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་མི་མངའ་ཡང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱ་ན༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། །གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ལ༔ སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་མི་མངའ་ཡང་༔ བདེ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒྲུབ་སླད་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ལ༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་མགོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་པུ་ཧོཿ མཆོད་པ་ནི། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་མཆོད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པྲ་ཏཱིཙྪ་དྷཱུ་པེ། པུཥྤེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གནྡྷེ། ནཻ་བི་དྱེ། ཤཔྡ། བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཙ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་པཱུ་ཙ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བསྟོད་པ་ནི། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལས༔ གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་མ་སྐྱེ་བའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་༔ ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དོན་མཛད་པའི༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་འཛབ་བཟླ་བ་ནི། གཙོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་སྲོག་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཕོགས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག་སྟེ། སྲོག་རྟེན་སྒྲུབ་རྫས་བུམ་པ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ། མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ། ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན། སརྦ་རོ་པ་ཙིཏྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱའ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་པའི་སྙིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་པའི་མཐར་ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིགས་སྤྱི་ལྟར་འབུལ། ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་རང་རང་གི༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འོད་དུ་བསྡུས༔ ལྷ་སྲིན་གདུག་པའི་ལག་ནས་འཕྲོག༔ འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཚེ་དཔལ་བསྡུ༔ འབྱུང་བཞིའི་རྩི་བཅུད་བཀྲག་མདངས་ཀུན༔ འོད་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་བུམ་པར་བསྟིམ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་གྱི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ལྷ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་རྫས༔ ཐམས་ཅད་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གྱུར༔ མཐར་ནི་ཚེ་བཅུད་འོད་དུ་གྱུར༔ ཚུར་འདུས་ཨ་ནྲྀཿཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ གསལ་འཚེར་དྭངས་མའི་འོད་ལྔར་ལྡན༔ བདུད་རྩི་ཚེ་ཡི་རྒྱུན་བརྟན་པས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་མཆོག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སྐུ༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་འཇིགས་བྱེད་སྐུར་སྟོན་པ༔ དུར་ཁྲོད་རྒྱན་ལྡན་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་བསྣམས༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཔའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱར་ལྡན་པ་བསམ་ཡས་ཀྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་པའི་ཚེ་དཔལ་འདིར་ཁུག་ལ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ འདིས་མཚོན་བར་གྱི་སྔགས་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་རེ་བཟླ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐུ༔ ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་དབང་བསྒྱུར་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་སྐུ༔ མི་འགྱུར་རྣམ་དག་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྐུ༔ སྲ་བརྟན་ནོར་འཛིན་དབང་བསྒྱུར་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མི་འགགས་རང་གསལ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ་བུདྡྷ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རིན་ཆེན་ཏོག་ནི་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལྡན་སྐུ༔ མཉེན་འཁྲིལ་ཆུ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མི་གཡོ་མཉམ་ཉིད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཏྣ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཏྲཱྃ༔ རཏྣ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཚེ་དཔག་མེད་ནི་མ་ཆགས་སྐྱོན་བྲལ་སྐུ༔ གསལ་འབར་དྲོད་ལ་དབང་སྒྱུར་ན་བཟའ་དཀར༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་སྐུ༔ མ་འདྲེས་རྟོག་བྲལ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ པདྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ རྔ་སྒྲའི་དབྱངས་ནི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་སྐུ༔ ཡང་གསལ་རླུང་ལ་དབང་སྒྱུར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མ་བརྩལ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨ༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ༔ མི་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ མི་དགེ་བཅུ་འདུལ་དབང་བཅུ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུར་སྐྱེ་ཤི་བྲལ་བར་སྦྱོར༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་གདུག་པ་འདུལ་བར་མཛད༔ འཇིག་རྟེན་དྲུག་གི་ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་ནས༔ ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཀུན་སྡུས་ལ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ འདིར་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་སོ་སོ་ལ། ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ བཏགས་པའང་བཟླ། ཧཱུྃ༔ ཚེ་བདག་མ་ཚོགས་ཙཎྜ་ལཱི༔ སྐུ་ཡི་ཆ་བྱད་ཉི་མའི་འོད༔ ཁྲག་དང་ཞག་གི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན༔ སྐེ་རག་ཞིང་ཆེན་བ་སུ་ཏ༔ དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཉུལ་ཚེ་རྣམས་འཕྲོག༔ ཞིང་ལ་སྟོབས་ཅིང་འཐབས་ཚུལ་སྟོན༔ ཚེ་བཅུད་འཛིན་བྱེད་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཚེ་ཁུག་ལ༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྡྷ་ལཱི་ཧ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ནྲྀ་བྷྲཱྃ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཆེ་ཞེ་ཆེན་མོ་གསང་བའི་གཟུགས༔ ཐིག་ལེ་གསང་བའི་ཡུམ་གཅིག་མ༔ དཀར་མོ་ཉི་མའི་ཐོད་ཕྲེང་ཅན༔ གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་མིག་གཅིག་མ༔ གཡུ་ཡི་རལ་པས་སྲིད་པ་སྒྲོལ༔ ཆགས་པའི་ཕྱག་གིས་པདྨ་འཛིན༔ བདུད་རྩིའི་མཆི་མས་སྐྱེ་འགྲོ་གསོ༔ ཙིཏྟའི་ཞགས་པས་མུ་སྟེགས་སྒྲོལ༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་ཚེ་དྲོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀུ་རུ་ཏི་བྷྱོ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛཿ ཧཱུྃ༔ འགུགས་བྱེད་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན༔ འདྲེན་བྱེད་སེར་མོ་ཞགས་པ་མ༔ སྡོམ་བྱེད་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་ཅན༔ འབེབས་བྱེད་སྔོ་ལྗང་དྲིལ་བུ་མ༔ སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་བཅུད་སྡུས་ཤིག༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཅུད་སྡུས་ཤིག༔ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནས་ཚེ་ཁུག་ལ༔ ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ཚིག་རྣམས་བརྗོད་པ་དང་དབང་ལེན་ཀྱང་བྱའོ། །གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་ཕྱུང༌། བགེགས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ལ་འདིར་གནུབས་ཆེན་དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མངའ་རི་ལ་སྟོད་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་ལྷ་མཚོ་སྲིན་མཚོའི་ནུབ་འགྲམ་བྱ་མང་པོའི་ཕུག་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་སྐོར་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཐུགས་དམ་ཡང་གསང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དེའི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཕྱི་དཀྱིལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་གསུམ་བདུད་རྩི་བཞི་དང་སྦྱར་བའི་བཅུད་ལེན་སྨན་མར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པར་དབང་བསྐུར་བར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྲུང་མ་ཐུགས་དམ་ཅན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཉམ་གཉིས་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ཚེ་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཅི་འདོད་གྲུབ་པའི་དཔལ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་ཐ་དད་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། སྡིག་པ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང༌། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་དགོངས༔ བདག་གིས་ཐོག་དྲངས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པས༔ སྡིག་པ་མི་དགེ་གང་བགྱིས་པ༔ གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་སོ་སོར་བཤགས༔ སླན་ཆད་བདག་གིས་བསྡམ་པར་བགྱི༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་ལ༔ ལྷག་པར་རབ་དགའ་རྗེས་ཡི་རང་༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ སེམས་ཅན་དོན་མཛད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་ཐེག་ཆེན་གྱིས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟར་གྱི༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མ་ལུས་པའི༔ བསླབ་བྱ་གང་ཡིན་བདག་སློབ་ཅིང་༔ སྤང་བྱ་གང་ཡིན་སྤང་བར་བགྱི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དག༔ བརྟན་པར་བདག་གིས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྡོམ་པ་རྣམས༔ བདག་གིས་བརྟན་པོར་གཟུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་སྔོ་བ། ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང༌། གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམས་པ། ཞབས་བཞི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་ཞིང་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་འཁྲིལ་བ། དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པའི་ཙིཏྟ་ཉི་ཟླའི་ཀློང་ན་ཚེ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེས་སྤྲས་པ། ཕྱག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཅིང་གཡོན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ། ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཚེ་འཛིན་མ་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པས་འཁྱུད་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་ཀྱི་ནང་དུ་ཚེ་སྲོག་གི་རང་བཞིན་ཡི་གེ་ཨ་ནྲྀ་ཧཱུྃ་གསུམ་གསལ་དྭངས་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྒོམ་ཤིག །སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དུར་ཁྲོད་ནས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པ་ཆར་བབ་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ༔ མ་ཧཱ་པུཎྱེ༔ ཨ་པ་རི་མི་ཏ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན༔ སརྦ་རོ་པ་ཙིཏྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱའ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོའི་གཟི་བྱིན་སོགས་ཀྱིས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད་ཅིག །ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་རང་རང་གི༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འོད་དུ་བསྡུས༔ ལྷ་སྲིན་གདུག་པའི་ལག་ནས་འཕྲོག༔ འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཚེ་དཔལ་བསྡུ༔ འབྱུང་བཞིའི་རྩི་བཅུད་བཀྲག་མདངས་ཀུན༔ འོད་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་བུམ་པར་བསྟིམ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་གྱི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ལྷ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་རྫས༔ ཐམས་ཅད་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གྱུར༔ མཐར་ནི་ཚེ་བཅུད་འོད་དུ་གྱུར༔ ཚུར་འདུས་ཨ་ནྲྀཿཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ གསལ་འཚེར་དྭངས་མའི་འོད་ལྔར་ལྡན༔ བདུད་རྩི་ཚེ་ཡི་རྒྱུན་བརྟན་པས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་མཆོག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སྐུ༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་འཇིགས་བྱེད་སྐུར་སྟོན་པ༔ དུར་ཁྲོད་རྒྱན་ལྡན་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་བསྣམས༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཔའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱར་ལྡན་པ་བསམ་ཡས་ཀྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་པའི་ཚེ་དཔལ་འདིར་ཁུག་ལ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐུ༔ ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་དབང་བསྒྱུར་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་སྐུ༔ མི་འགྱུར་རྣམ་དག་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྐུ༔ སྲ་བརྟན་ནོར་འཛིན་དབང་བསྒྱུར་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མི་འགགས་རང་གསལ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ་བུདྡྷ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རིན་ཆེན་ཏོག་ནི་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལྡན་སྐུ༔ མཉེན་འཁྲིལ་ཆུ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མི་གཡོ་མཉམ་ཉིད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཏྣ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཏྲཱྃ༔ རཏྣ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཚེ་དཔག་མེད་ནི་མ་ཆགས་སྐྱོན་བྲལ་སྐུ༔ གསལ་འབར་དྲོད་ལ་དབང་སྒྱུར་ན་བཟའ་དཀར༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་སྐུ༔ མ་འདྲེས་རྟོག་བྲལ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ པདྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ རྔ་སྒྲའི་དབྱངས་ནི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་སྐུ༔ ཡང་གསལ་རླུང་ལ་དབང་སྒྱུར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ མ་བརྩལ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨ༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ༔ མི་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ མི་དགེ་བཅུ་འདུལ་དབང་བཅུ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུར་སྐྱེ་ཤི་བྲལ་བར་སྦྱོར༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་གདུག་པ་འདུལ་བར་མཛད༔ འཇིག་རྟེན་དྲུག་གི་ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་ནས༔ ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཀུན་སྡུས་ལ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཚེ་བདག་མ་ཚོགས་ཙཎྜ་ལཱི༔ སྐུ་ཡི་ཆ་བྱད་ཉི་མའི་འོད༔ ཁྲག་དང་ཞག་གི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན༔ སྐེ་རག་ཞིང་ཆེན་བ་སུ་ཏ༔ དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཉུལ་ཚེ་རྣམས་འཕྲོག༔ ཞིང་ལ་སྟོབས་ཅིང་འཐབས་ཚུལ་སྟོན༔ ཚེ་བཅུད་འཛིན་བྱེད་བུམ་པ་བསྣམས༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཚེ་ཁུག་ལ༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྡྷ་ལཱི་ཧ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ནྲྀ་བྷྲཱྃ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཆེ་ཞེ་ཆེན་མོ་གསང་བའི་གཟུགས༔ ཐིག་ལེ་གསང་བའི་ཡུམ་གཅིག་མ༔ དཀར་མོ་ཉི་མའི་ཐོད་ཕྲེང་ཅན༔ གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་མིག་གཅིག་མཿ གཡུ་ཡི་རལ་པས་སྲིད་པ་སྒྲོལ༔ ཆགས་པའི་ཕྱག་གིས་པདྨ་འཛིན༔ བདུད་རྩིའི་མཆི་མས་སྐྱེ་འགྲོ་གསོ༔ ཙིཏྟའི་ཞགས་པས་མུ་སྟེགས་སྒྲོལ༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་ཚེ་དྲོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀུ་རུ་ཏི་བྷྱོ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛཿ ཧཱུྃ༔ འགུགས་བྱེད་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན༔ འདྲེན་བྱེད་སེར་མོ་ཞགས་པ་མ༔ སྡོམ་བྱེད་དམར་མོ་ལྕགས་སྒྲོག་ཅན༔ འབེབས་བྱེད་སྔོ་ལྗང་དྲིལ་བུ་མ༔ སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་བཅུད་སྡུས་ཤིག༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཅུད་སྡུས་ཤིག༔ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ལག་ནས་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནས་ཚེ་ཁུག་ལ༔ ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛ་ཛཿ གཟུངས་སྔགས་ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ༔ མ་ཧཱ་པུཎྱེ༔ ཨ་པ་རི་མི་ཏ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན༔ སརྦ་རོ་པ་ཙིཏྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱའ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ འདི་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་སོང་ནས་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་ཚེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྩོལ་བའི་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་སྟེ་རང་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རབ་འཇིགས་པའི༔ ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ༔ ཀེཾ་རུས་ཆེན་པོའི་རི་རབ་ཀྱི༔ སྟེང་གི་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕྱི་དང་ནང་མེད་ཀུན་ཏུ་ནང་༔ ཟླ་གམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ དྲེགས་པ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་༔ བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཡུམ་དང་བཅས༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དོན་ལ་དགོངས༔ ཚེ་སྩོལ་དབང་སྩོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡབ་ལྔ་ཡུམ་ལྔ་གཉིས་སུ་མེད༔ ཚེ་ལ་མངའ་བརྙེས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན༔ ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འབྱུང་ལྔ་རྣམ་དག་ཡུམ་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ༔ སྐྱེ་ཤི་གཉིས་སྤངས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཕྱུག་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས༔ རྣམ་དག་མཁའ་ལྟར་དོན་རྟོགས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ནས་སྐྱེ་ཤི་མེད༔ མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རིན་ཆེན་དབྱིངས་ཕྱུག་མི་ཟད་གཏེར་དང་ལྡན༔ མི་ཟད་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ པདྨའི་དབྱིངས་ཕྱུག་ཆགས་མེད་སྐྱོན་དང་བྲལ༔ སྐྱོན་བྲལ་དྲི་མེད་དག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལས་ཀྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་མཛད༔ རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དཔལ་ལྡན་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ མཐུ་སྟོབས་གཟི་བྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་མཐུ་སྩོལ་ཅིག༔ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་གཟི་བྱིན་སྩོལ༔ རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ར་ས་ཡ་ན་སྨན་གྱི་ལྷ༔ དྲང་སྲོང་སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་དང་༔ ཤིང་རྩི་སྨན་ནགས་ལྷ་མོ་རྣམས༔ སྣང་སྲིད་སྨན་རྩིའི་བཅུད་བསྡུས་ནས༔ བདུད་རྩི་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བུམ་པ་དང་ཐོད་པའི་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་འཆི་བ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དང་གྲུབ་པའི་རྫས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་དབང་བསྐུར་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདིར་སྩོལ་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུཾ་ནྲྀ་ཛ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བཅུད་ལེན་རྫས་ཀྱི་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདིར་སྩོལ་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུཾ་ནྲྀ་ཛ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཚེ་གཟུངས་ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ༔ མ་ཧཱ་པུཎྱེ༔ ཨ་པ་རི་མི་ཏ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན༔ སརྦ་རོ་པ་ཙིཏྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱའ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ་བུདྡྷ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཏྣ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཏྲཱྃ༔ རཏྣ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱི༔ པདྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨ༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ༔ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྡྷ་ལཱི་ཧ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ནྲྀ་བྷྲཱྃ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀུ་རུ་ཏི་བྷྱོ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨཱ་ཡུཿཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛ་ཛཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཅེས་བསྐུར་མཐར། སྐུ་སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དབང་སྩོལ་ཅིག༔ གསུང་འགག་པ་མེད་པའི༴ ཐུགས་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི༴ ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་དབང་༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྫས་བྱིན་ལ། སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་མྱོང་བར་ཞུ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་རོལ་དུ་གཞུག །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱད་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ལྟེམ་གྱིས་གང༌། སྐྱེ་ཤི་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བ་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྲོག་རྟེན་དང་བཅས་པ་གསལ་འཚེར་འོད་འབར་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལ། ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་པས་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་བཅུས་ཚངས་བུག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་སྲུང༌། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱིས་གཏམས་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་པར་བསམས་ལ། གོ་ཆའི་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་མི་ཤིགས་པའི། །སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད། །མཚན་མའི་ཡུལ་ཀུན་བཅོམ་ནས་ཀྱང༌། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྒྱལ་བར་གནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཝ་ཙི་ཡ་མནྡྷྃ། ཞེས་པས་གནས་ལྔར་རྒྱས་གདབ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་སུ་རུ་ཏ་རཀྵཱ་ཧཾ། ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལོ། །གསུམ་པ་དབང་གི་རྗེས་ནི། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གིས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་བཅུད་ལེན་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་དམ་ཚིག་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་རིམ་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས། གཤེགས་བསྟིམ་གང་འོས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་གོ་བགོ་ལུས་བསྲུང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ལས་བྱང་གསར་བསྒྲིགས་ནས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་ལེན་པའམ། སྤྱི་མཐུན་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་བོ། །བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་བརྙེས། །ནང་གི་སྒོམ་པས་ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་ཤར། །སྒྲོལ་མ་རླུང་གིས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་སྟེ། །འཆི་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འདི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཅིང་རྙེད་པར་དཀའ་བས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས། རྗེ་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་མ་འཁྲུལ་བར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་༢༠༠༨ ལོར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དབང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་མ་གཏོགས་པ་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།། །།
[edit]

@#/__/kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan ces bya ba bzhugs so/__/gdod nas ma skyes 'chi bdud dbyings su bcom/__/'khrul pas g.yo ba sgyu ma'i lus can rnams/__/phyag rgyas rdo rje'i srog tu sgrub mdzad pa/__/snying rje'i rol pa de yis rjes su skyongs/__/kun bzang thugs gter sgron ma rnam drug gi nang tshan thugs dam yang gsang gsal ba'i sgron ma las 'byung ba'i tshe sgrub sman mar bcud len gyi dngos grub sbyin pa dang 'brel ba'i dbang bskur ba la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po yo byad gshom ni/__tshe sgrub ched du byed na/__dang po/__/cong zhi dang brag zhun te rgyu gnyis/__rtsi mar bu ram sbrang rtsi ste rkyen gsum/__shug 'bru ba lu'i me tog mtshe mkhan dkar te bdud rtsi bzhi rnams kyi sman mar la 'bras bu gsum/__bzang po drug tsha ba gsum/__rdo khab len/__chos sman bcas kha tshar btab nas lag len gzhung gsal tshul bzhin sbyar ba dang*/__bum rdzas dmigs su bshad pa sogs tshags su tshud par byas la bsham bkod gter gzhung ltar bya dgos la/__'dir dbang rgyun tsam sgrub pa la dkyil 'khor ras bris sam med na maN+Dal la 'bru tshom dbus su gcig__/de rgyab brgyad rim gnyis/__de rgyab phyogs bzhir bzhi bcas nyer gcig bkod pa'i steng du many+dzi la bum pa nyer lnga'i bcud ldan mgul chings sngon pos spras pa'i khar rin po che'am ban+d+ha mtshan bzang du gong smos bcud len rdzas sbyar gyi ril bus bkang ba bzhag la rdo rje rgya gram gyis bkab/__sman gtor rak+ta phyi mchod rnams spyi ltar bsham/__nye bar mkho ba'i yo byad gzhan yang tshogs par bya'o/__/gnyis pa la/__thog mar sgrub mchod ni/__rgyas par spro na yang dag zhi khro phur gsum gyi las byang tshang ba btang nas bdag bskyed bzlas pa'i bar du song ba dang 'di'i mdun bskyed la 'jug__/de tsam mi lcogs na zhi bar bsnyen pa ma byas kyang chog la mdor bsdus pa ni/__las byang ltar/__bdag dang mtha' yas sogs shwa lo ka gcig gis sems bskyed/__bgegs bskrad cing mtshams bcad/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa spyi ltar bya/__las byang gi sman rag gtor gsum phyi mchod byin brlab bcas grub nas/__sems can bde dang sogs tshad med bzhi bsgom/___bde gshegs rgyal ba ma lus kun:__sogs nas/__dz+nyA na satwa tsit+ta hU~M:__bar gyis khro bo dam tshig pa bskyed/__hU~M:__ye shes spyan gyis sogs shwa lo ka gcig gis ye shes pa spyan drang*/__che mchog mnyam sbyor sogs bzhugs gsol/__brtan byed/__zil gnon/__phyag bcas sh+lo ka re re/__snang zhing srid pa'i sogs sbrul brgyan dang*/__hU~M:__rmad du byung ba'i sogs gtor ma/__hU~M:__khyad par chen po sogs gsang nan rnams kyis mchod/__bstod pa yab yum shwa lo ka gnyis byas la/__bsnyen sgrub kyi dmigs pa bcas ru lu'i ci 'grub bzlas la stong tshigs phul/__mdun bskyed rten dang dkyil 'khor bcas bsang sbyang*/__mi dmigs ngang las skad cig gis:__rang byung dur khrod gzhal yas khang :__rgyan dang mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__dpal chen badz+ra he ru ka:__dbu gsum phyag drug khros pa'i tshul:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung g.yas:__dril bu dung dmar rgyu zhags g.yon:__zhabs bzhi dregs pa pho mo mnan:__khro mo yum dang gnyis med rol:__dpal gyi chas brgyad sku la brgyan:__'bar ba'i gar dgus rab tu brjid:__tsit+ta nyi zla'i ga'u'i nang :__tshe bdag rdo rje sems dpa' ni:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar:__g.yas pas skyabs sbyin rdo rje bsnams:__g.yon pa tshe yi bum pa 'dzin:__yum yang dbyings phyug tshe 'dzin ma:__mnyam sbyor tshe yi bum pa 'dzin:__rin chen sna tshogs rgyan gyis spras:__mtshan dang dpe byad ldan par bsgom:__thugs kar rdo rje'i lte ba ruH__thabs shes nyi zla'i ga'u'i nang :__a nr-i hU~M gsum tshe yi dngos:__gsal dwangs 'od dang bcas pa bsgom:__phyogs bzhir rigs bzhi'i tshe dpag med:__dkar ser dmar ljang kha dog ldan:__'khor lo rin chen pad+ma dang :__rgya gram g.yas rnams rim bzhin 'dzin:__g.yon rnams tshe yi bum pa bsnams:__sangs rgyas spyan dang mA ma kI:__gos dkar mo dang dam tshig sgrol:__yum bzhi gtso dang mnyam par sbyor:__phyag na tshe yi bum pa bsnams:__mtshams kyi ling tshe bzhi dag la:__shar lhor rnam par rgyal ba ni:__dkar po 'khor lo bum pa 'dzin:__lho nub gshin rje gshed po ni:__mthing nag be con bum pa 'dzin:__nub byang dbang gi rgyal po ste:__spyi bor rta mgo ljang gur bzhad:__g.yas pa dbyug to g.yon pa na:__bum pa 'dzin pas gsal bar bskyed:__byang shar bdud rtsi 'khyil pa ni:__ljang nag rdo rje rgya gram 'dzin:__tshe yi bum pa g.yon na'o:__phyi rol gru chad bzhi dag la:__shar lhor nI la daN+Da ni:__sngon po dbyug pa bum pa 'dzin:__lho nub khro rgyal mi g.yo ba:__mthing nag ral gri bum pa 'dzin:__nub byang 'dod pa'i rgyal po ni:__dmar po lcags kyu bum pa bsnams:__byang shar khams gsum rnam par rgyal:__ser po rdo rje rtse gsum dang :__tshe yi bum pa 'dzin pa'o:__glo 'bur shar du hU~M mdzad mthing :__rdo rje tshe yi bum pa 'dzin:__nub tu stobs chen tho ba dang :__bum pa 'dzin pa kha dog nag:__kun kyang dur khrod rgyan gyis spras:__skra dang smra ra smin ma ser:__me phung klong na 'gyings pas bzhugs:__lho ru nyi zla thod phreng ma:__dkar mo nyi zla'i zhags pa dang :__tshe yi bum pa phyag na bsnams:__na bza' zhing gi g.yang gzhi dang :__'ja' tshon sna lnga'i go zu la:__gza' skar mang po'i mtha' chag btab:__nyi zla stong gi tho kyor can:__tshe dpal 'gugs pa'i pho nya bsgom:__byang du lha mo tsaN+Da lI:__dkar ser nyi ma'i 'od zer can:__g.yas pa 'gugs byed lcags kyu bsnams:__g.yon pa tshe yi bum pa 'dzin:__dur khrod rgyan ldan mkha' 'gro mang pos bskor:__tshe bdag tshe yi las mdzad bsgom:__lha snam drang srong grub pa dang :__shing rtsi sman dang nag la sogs:__'byung ba'i bcud 'dzin lha rnams dang :__rig 'dzin tshe la dbang rnams bsam:__sgo bzhir sprul pa sgo ma bzhi:__shar sgor dmar mo rtag gdong can:__mgyogs ma 'gugs byed lcags kyu 'dzin:__lho sgor ser mo phag gdong ma:__'ching byed zhags pa 'dzin par bsam:__nub sgor dmar mo dred gdong can:__li dri lcags sgrog 'dzin pa bsgom:__byang sgor ljang mo spyang khyi'i gdong :__dril bu 'dzin cing g.yon pa rnams:__tshe yi bum pa 'dzin par gsal:__ye shes lnga dang sku gsung thugs:__rang rtsal gdod nas dbang byin ldan:__hU~M oM swA AMHhA:__oM AHhU~M:__spyan drang pa ni/__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan drangs gshegs su gsol ba mi mnga' yang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol cing gshegs su gsol:__e h+ye hi b+ha ga wA na:__ma hA kA ru Ni kA dr-i sh+ya ho:__sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__bzhugs su gsol ba ni/__/gnyis med don gyi ngo bo la:__spros pa'i mtshan ma mi mnga' yang :__bde mchog ye shes rol par bsgrub slad du:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag 'tshal ba ni/__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa la:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro mgon rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__'du 'bral med pa'i klong du phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra ti pu hoH__mchod pa ni/__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te:__thugs dam bzhin du ci bder bzhes su gsol:__phyi nang dngos 'byor yid las byung :__kun bzang mchod sprin rab 'byams kyis:__dus gsum 'du 'bral med par mchod:__shrI he ru ka pra tIts+tsha d+hU pe/__puSh+pe/__A lo ke__/gan+d+he/__nai bi d+ye/__shap+da/__badz+ra pany+tsa a mr-i ta pU tsa AHhU~M:__ma hA ba liM ta khA hiH__ma hA rak+ta khA hi:__badz+ra bo d+hi tsit+ta pU tsa AHhU~M:__bstod pa ni/__/chos sku skye ba med pa'i rang bzhin las:__gzugs sku sgyu ma skye ba'i skur ston cing :__thugs rjes kun la khyab pa'i don mdzad pa'i:__yi dam zhi khro'i sku la phyag 'tshal bstod:__de nas 'dzab bzla ba ni/__gtso bo'i ye shes sems dpa'i thugs kar srog yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba/__bdag bskyed kyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed la phogs pas thugs rgyud bskul/__de las 'od zer lcags kyu lta bu dpag tu med pa 'phros pas 'khor 'das kyi tshe bcud thams cad bdud rtsi'i rnam par bkug ste/__srog rten sgrub rdzas bum pa rnams la thim par gyur par bsams la/__oM puN+ye puN+ye/__ma hA puN+ye/__a pa ri mi ta/__A yuHdz+nyA na/__sarba ro pa tsit+ta swA hA:__oM badz+ra A' yu She hU~M AH__zhes pa'i snying po ci 'grub bzlas pa'i mthar kha skong stong tshigs spyi ltar 'bul/__tshe 'gugs pa ni/__lha tshogs gtso 'khor rang rang gi:__thugs las sprul pa dpag med 'phros:__rgyal ba sras bcas thugs dam bskul:__tshe yi dngos grub 'od du bsdus:__lha srin gdug pa'i lag nas 'phrog:__'gro ba drug gi tshe dpal bsdu:__'byung bzhi'i rtsi bcud bkrag mdangs kun:__'od kyis bsdus nas bum par bstim:__bdag gi thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun gyi lha yi thugs dam bskul:__lha las 'od 'phros snod bcud rdzas:__thams cad tshe dpag med du gyur:__mthar ni tshe bcud 'od du gyur:__tshur 'dus a nr-iHhU~M la thim:__gsal 'tsher dwangs ma'i 'od lngar ldan:__bdud rtsi tshe yi rgyun brtan pas:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces pa'i dmigs pa gsal bar bsgoms la dbyangs dang bcas te/__hU~M:__bcom ldan dpal chen badz+ra he ru ka:__thugs mchog mi 'gyur rdo rje rigs kyi sku:__gdug pa 'dul phyir 'jigs byed skur ston pa:__dur khrod rgyan ldan 'bar ba'i mtshon cha bsnams:__khrag 'thung khro bo khro mo'i tshogs kyis bskor:__sku gsung thugs las sprul pa'i pho nya'i tshogs:__dpa' rtags phyag rgyar ldan pa bsam yas kyis:__khams gsum srid pa'i tshe dpal 'dir khug la:__sngon gyi thugs dam bzhin du dngos grub stsol:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__A yu She hU~M dzaH__'dis mtshon bar gyi sngags rnams ci 'grub re bzla/__rdo rje sems dpa' mi 'gyur brtan pa'i sku:__chos dbyings nam mkha' dbang bsgyur dbyings phyug ma:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i sku:__mi 'gyur rnam dag tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra satwa hU~M:__badz+ra mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__rnam par snang mdzad ye shes gsal ba'i sku:__sra brtan nor 'dzin dbang bsgyur sangs rgyas spyan:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i lha:__mi 'gags rang gsal tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:__bai ro tsa na oM bud+d+ha mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__rin chen tog ni yid bzhin gter ldan sku:__mnyen 'khril chu la dbang sgyur mA ma kI:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i lha:__mi g.yo mnyam nyid tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M rat+na swa b+hA wa trA~M:__rat+na mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__tshe dpag med ni ma chags skyon bral sku:__gsal 'bar drod la dbang sgyur na bza' dkar:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i sku:__ma 'dres rtog bral tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:a mi d+he wa hrIH__pad+ma mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrI ThA:__rnga sgra'i dbyangs ni phrin las thogs med sku:__yang gsal rlung la dbang sgyur dam tshig sgrol:__thabs shes gnyis med tshe la dbang ba'i lha:__ma brtsal lhun grub tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M a mo g+ha sid+d+hi a:__karma mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__hU~M:__mi rtog spros bral ngang las ma g.yos kyang :__sprul pa'i skur bstan 'jigs mdzad khro rgyal bcu:__mi dge bcu 'dul dbang bcu mthar phyin cing :__pha rol phyin bcur skye shi bral bar sbyor:__phyogs mtshams steng 'og gdug pa 'dul bar mdzad:__'jig rten drug gi phyogs bcu mtha' yas nas:__tshe dang dpal 'byor ye shes kun sdus la:__thugs dam bzhin du tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA kro d+ha:__A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__'dir spyi dang mthun pa'i khro bcu'i sngags so so la/__A yu She hU~M dzaH__btags pa'ang bzla/__hU~M:__tshe bdag ma tshogs tsaN+Da lI:__sku yi cha byad nyi ma'i 'od:__khrag dang zhag gi thig les brgyan:__ske rag zhing chen ba su ta:__dur khrod kun nyul tshe rnams 'phrog:__zhing la stobs cing 'thabs tshul ston:__tshe bcud 'dzin byed bum pa bsnams:__thugs dam bzhin du tshe khug la:__skye shi med pa'i dngos grub stsol:__oM badz+ra tsan+d+ha lI ha:__A yu She hU~M dzaH__nr-i b+h+rA~M sid+d+hi hU~M:__hU~M:__che zhe chen mo gsang ba'i gzugs:__thig le gsang ba'i yum gcig ma:__dkar mo nyi ma'i thod phreng can:__gru gsum 'bar ba'i mig gcig ma:__g.yu yi ral pas srid pa sgrol:__chags pa'i phyag gis pad+ma 'dzin:__bdud rtsi'i mchi mas skye 'gro gso:__tsit+ta'i zhags pas mu stegs sgrol:__rdzu 'phrul shugs kyis tshe drongs la:__thugs dam bzhin du dngos grub stsol:__oM badz+ra shAn+tiM pad+ma ku ru ti b+h+yo:__A yu She hU~M dza dzaH__hU~M:__'gugs byed dkar mo lcags kyu can:__'dren byed ser mo zhags pa ma:__sdom byed dmar mo lcags sgrog can:__'bebs byed sngo ljang dril bu ma:__sngon gyi tha tshig ji bzhin du:__snod kyi 'jig rten 'byung ba'i bcud sdus shig:__bcud kyi sems can skye 'gro'i tshe khug cig:__drang srong rig 'dzin grub pa'i bcud sdus shig:__'chi bdag gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__lha klu sde brgyad dregs pa'i lag nas tshe khug cig:__phyogs bcu'i 'jig rten khams nas tshe khug la:__tshe bum bdud rtsi'i bcud kyis gang bar mdzod:__oM AHhU~M:__dzaHhU~M baM hoH__A yuHdz+nyA na sid+d+hi hU~M:__A yu She dza dzaH__zhes brjod/__'og nas 'byung ba ltar dngos grub bskul ba'i tshig rnams brjod pa dang dbang len kyang bya'o/__/gnyis pa dbang bskur ba ni/__slob ma rnams khrus nas phyung*/__bgegs bskrad la srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal btab la/__de la 'dir gnubs chen dge slong nam mkha'i snying po'i rnam 'phrul sprul pa'i gter ston chen po mnga' ri la stod byang chub gling pa dpal rgyal mtshan gyis dpal mo dpal thang gi lha mtsho srin mtsho'i nub 'gram bya mang po'i phug pa nas spyan drangs pa'i kun bzang thugs gter 'khor 'das rang grol gyi sgron me skor drug gi nang tshan thugs dam yang gsang gsal ba'i sgron me zhes yang dag zhi khro phur gsum gyi chos bka' khyad par du 'phags pa de'i cha lag tshe sgrub yang gsang 'chi med grub pa'i phyi dkyil la brten te rgyu gnyis rkyen gsum bdud rtsi bzhi dang sbyar ba'i bcud len sman mar gyi sgrub pa'i dngos grub sbyin pa dang rjes su 'brel par dbang bskur bar bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__rgyal ba sras bcas srung ma thugs dam can:__sku gsung thugs mnyam gnyis med dngos grub mchog:__tshe chos sna tshogs ci 'dod grub pa'i dpal:__bum pa bzang po dpag bsam nor bu'i tshul:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du slob dpon dang tha dad med pas sangs rgyas kun 'dus dpal he ru ka la rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pas bskor te mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar/__sdig pa bshags shing dge ba la yi rang ba dang*/__mya ngan las mi 'da' bar bzhugs par gsol zhing chos kyi 'khor lo bskor bar bskul ba dang*/__skyabs su 'gro zhing byang chub mchog tu sems bskyed nas dam tshig dang sdom pa mtha' dag yongs su bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam lha yi tshogs:__dpa' bo mkha' 'gro ma lus dgongs:__bdag gis thog drangs 'gro ba ma lus pas:__sdig pa mi dge gang bgyis pa:__gnong zhing 'gyod pas so sor bshags:__slan chad bdag gis bsdam par bgyi:__rgyal ba sras bcas thams cad kyi:__dge ba'i rtsa ba rgya chen la:__lhag par rab dga' rjes yi rang :__mya ngan mi 'da' thugs rje yis:__sems can don mdzad brtan par bzhugs:__phyogs bcu dus bzhir theg chen gyis:__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__bla ma rgyal ba sras bcas la:__byang chub bar du bdag skyabs mchi:__'das dang ma byon da ltar gyi:__rgyal ba sras bcas ma lus pa'i:__bslab bya gang yin bdag slob cing :__spang bya gang yin spang bar bgyi:__byang chub sems mchog dam pa dag:__brtan par bdag gis rab tu bskyed:__sku gsung thugs kyi dam tshig dang :__phyi nang gsang ba'i sdom pa rnams:__bdag gis brtan por gzung bar bgyi:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i phyir dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__khyed rang rnams skad cig gi dpal chen he ru ka mthing nag zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar dbus sngo ba/__phyag drug g.yas gsum rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung*/__g.yon gsum dril bu b+han dmar rgyu zhags bsnams pa/__zhabs bzhi dregs pa pho mo pad nyi'i gdan la 'gying zhing rang 'od kyi yum dang 'khril ba/__dpal gyi chas brgyad kyis brgyan cing gar gyi nyams dgu dang ldan pa'i tsit+ta nyi zla'i klong na tshe bdag rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po zhi 'dzum mtshan dpes spras pa/__phyag g.yas skyabs sbyin dang bcas pa'i rdo rje 'dzin cing g.yon tshe bum bsnams pa/__yum dbyings phyug tshe 'dzin ma tshe'i bum pa bsnams pas 'khyud cing dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis spras pa'i thugs kar rdo rje'i lte bar nyi zla'i gwa'u kha sbyor kyi nang du tshe srog gi rang bzhin yi ge a nr-i hU~M gsum gsal dwangs 'od zer dang bcas pa sgom shig__/slob dpon la mos gus byas pas bdag mdun gyi thugs ka nas 'od zer nam mkha'i dbyings khyab pa 'phros/__rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang khyad par 'og min gsang ba mchog gi dur khrod nas dpal chen he ru ka 'khor dang bcas pa'i thugs dam gyi rgyud bskul te gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos grub thams cad phyag rgya sngags phreng phyag mtshan 'od zer gyi rnam pa char bab pa ltar byon nas khyed rang rnams la thim pas rgyud byin gyis brlab par gyur par mos shig__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__A yu She hU~M dzaH__oM puN+ye puN+ye:__ma hA puN+ye:__a pa ri mi ta:__A yuHdz+nyA na:__sarba ro pa tsit+ta swA hA:__oM badz+ra A' yu She hU~M AH__badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__brjod cing rol mo'i gzi byin sogs kyis dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan/__de nas tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod cig__/lha tshogs gtso 'khor rang rang gi:__thugs las sprul pa dpag med 'phros:__rgyal ba sras bcas thugs dam bskul:__tshe yi dngos grub 'od du bsdus:__lha srin gdug pa'i lag nas 'phrog:__'gro ba drug gi tshe dpal bsdu:__'byung bzhi'i rtsi bcud bkrag mdangs kun:__'od kyis bsdus nas bum par bstim:__bdag gi thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun gyi lha yi thugs dam bskul:__lha las 'od 'phros snod bcud rdzas:__thams cad tshe dpag med du gyur:__mthar ni tshe bcud 'od du gyur:__tshur 'dus a nr-iHhU~M la thim:__gsal 'tsher dwangs ma'i 'od lngar ldan:__bdud rtsi tshe yi rgyun brtan pas:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces pa'i dmigs pa gsal bar bsgoms la dbyangs dang bcas te/__hU~M:__bcom ldan dpal chen badz+ra he ru ka:__thugs mchog mi 'gyur rdo rje rigs kyi sku:__gdug pa 'dul phyir 'jigs byed skur ston pa:__dur khrod rgyan ldan 'bar ba'i mtshon cha bsnams:__khrag 'thung khro bo khro mo'i tshogs kyis bskor:__sku gsung thugs las sprul pa'i pho nya'i tshogs:__dpa' rtags phyag rgyar ldan pa bsam yas kyis:__khams gsum srid pa'i tshe dpal 'dir khug la:__sngon gyi thugs dam bzhin du dngos grub stsol:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__A yu She hU~M dzaH__rdo rje sems dpa' mi 'gyur brtan pa'i sku:__chos dbyings nam mkha' dbang bsgyur dbyings phyug ma:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i sku:__mi 'gyur rnam dag tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra satwa hU~M:__badz+ra mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__rnam par snang mdzad ye shes gsal ba'i sku:__sra brtan nor 'dzin dbang bsgyur sangs rgyas spyan:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i lha:__mi 'gags rang gsal tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:__bai ro tsa na oM bud+d+ha mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__rin chen tog ni yid bzhin gter ldan sku:__mnyen 'khril chu la dbang sgyur mA ma kI:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i lha:__mi g.yo mnyam nyid tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M rat+na swa b+hA wa trA~M:__rat+na mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__tshe dpag med ni ma chags skyon bral sku:__gsal 'bar drod la dbang sgyur na bza' dkar:__thabs shes dbyer med tshe la dbang ba'i sku:__ma 'dres rtog bral tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:a mi d+he wa hrIH__pad+ma mu dra A yuH dz+nyA na hU~M hrI ThA:__rnga sgra'i dbyangs ni phrin las thogs med sku:__yang gsal rlung la dbang sgyur dam tshig sgrol:__thabs shes gnyis med tshe la dbang ba'i lha:__ma brtsal lhun grub tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M a mo g+ha sid+d+hi a:__karma mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__hU~M:__mi rtog spros bral ngang las ma g.yos kyang :__sprul pa'i skur bstan 'jigs mdzad khro rgyal bcu:__mi dge bcu 'dul dbang bcu mthar phyin cing :__pha rol phyin bcur skye shi bral bar sbyor:__phyogs mtshams steng 'og gdug pa 'dul bar mdzad:__'jig rten drug gi phyogs bcu mtha' yas nas:__tshe dang dpal 'byor ye shes kun sdus la:__thugs dam bzhin du tshe yi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA kro d+ha:__A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__hU~M:__tshe bdag ma tshogs tsaN+Da lI:__sku yi cha byad nyi ma'i 'od:__khrag dang zhag gi thig les brgyan:__ske rag zhing chen ba su ta:__dur khrod kun nyul tshe rnams 'phrog:__zhing la stobs cing 'thabs tshul ston:__tshe bcud 'dzin byed bum pa bsnams:__thugs dam bzhin du tshe khug la:__skye shi med pa'i dngos grub stsol:__oM badz+ra tsan+d+ha lI ha:__A yu She hU~M dzaH__nr-i b+h+rA~M sid+d+hi hU~M:__hU~M:__che zhe chen mo gsang ba'i gzugs:__thig le gsang ba'i yum gcig ma:__dkar mo nyi ma'i thod phreng can:__gru gsum 'bar ba'i mig gcig maH__g.yu yi ral pas srid pa sgrol:__chags pa'i phyag gis pad+ma 'dzin:__bdud rtsi'i mchi mas skye 'gro gso:__tsit+ta'i zhags pas mu stegs sgrol:__rdzu 'phrul shugs kyis tshe drongs la:__thugs dam bzhin du dngos grub stsol:__oM badz+ra shAn+tiM pad+ma ku ru ti b+h+yo:__A yu She hU~M dza dzaH__hU~M:__'gugs byed dkar mo lcags kyu can:__'dren byed ser mo zhags pa ma:__sdom byed dmar mo lcags sgrog can:__'bebs byed sngo ljang dril bu ma:__sngon gyi tha tshig ji bzhin du:__snod kyi 'jig rten 'byung ba'i bcud sdus shig:__bcud kyi sems can skye 'gro'i tshe khug cig:__drang srong rig 'dzin grub pa'i bcud sdus shig:__'chi bdag gshin rje'i lag nas tshe khug cig:__lha klu sde brgyad dregs pa'i lag nas tshe khug cig:__phyogs bcu'i 'jig rten khams nas tshe khug la:__tshe bum bdud rtsi'i bcud kyis gang bar mdzod:__oM AHhU~M:__dzaHhU~M baM hoH__A yuHdz+nyA na sid+d+hi hU~M:__A yu She dza dzaH__gzungs sngags oM puN+ye puN+ye:__ma hA puN+ye:__a pa ri mi ta:__A yuHdz+nyA na:__sarba ro pa tsit+ta swA hA:__oM badz+ra A' yu She hU~M AH_'di lan gsum/__de ltar sngon du 'gro ba rnams song nas dngos gzhi'i thog mar slob dpon gyis dkyil 'khor gyi lha la dngos grub gsol ba'i tshe khyed rang rnams kyis kyang de ltar stsol ba'i gsol ba rtse gcig tu btab pas/__lha rnams kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad bdud rtsi'i 'od zer dkar dmar mthing gsum gyi rnam par bar ma chad pa byung ste rang rang gi gnas gsum du thim pas gsang ba gsum gyi dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par mos shig__/hU~M:__dur khrod chen po rab 'jigs pa'i:__khrag gi rgya mtsho 'khrugs pa'i dkyil:__keM rus chen po'i ri rab kyi:__steng gi 'bar ba'i dkyil 'khor na:__ye shes 'bar ba'i gzhal yas khang :__phyi dang nang med kun tu nang :__zla gam dbang gi dkyil 'khor na:__dregs pa nyi zla pad+ma'i steng :__bcom ldan kun bzang he ru ka:__kro d+hI shwa rI yum dang bcas:__skye shi med pa'i don la dgongs:__tshe stsol dbang stsol dngos grub stsol:__bcom ldan mgon po tshe dpag med:__yab lnga yum lnga gnyis su med:__tshe la mnga' brnyes ye shes lnga dang ldan:__phung po lnga dang sku lnga lhun gyis grub:__'byung lnga rnam dag yum mchog rnam pa lnga:__skye shi gnyis spangs mi 'gyur rdo rje'i sku:__sku lnga ye shes lnga yi dngos grub stsol:__nam mkha'i dbyings phyug smra bsam brjod las 'das:__rnam dag mkha' ltar don rtogs dngos grub stsol:__rdo rje dbyings phyug ye nas skye shi med:__mi 'gyur g.yung drung tshe yi dngos grub stsol:__rin chen dbyings phyug mi zad gter dang ldan:__mi zad rin chen gter gyi dngos grub stsol:__pad+ma'i dbyings phyug chags med skyon dang bral:__skyon bral dri med dag pa'i dngos grub stsol:__las kyi dbyings phyug phrin las sna tshogs mdzad:__rnam bzhi lhun grub phrin las dngos grub stsol:__dpal ldan ma mo mkha' 'gro yis:__mthu stobs gzi byin dngos grub stsol:__stong gsum 'jig rten grags pa'i mthu stsol cig:__srid gsum zil gyis non pa'i gzi byin stsol:__rnam rtog skye shi med pa'i dngos grub stsol:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__ra sa ya na sman gyi lha:__drang srong sman gyi rig 'dzin dang :__shing rtsi sman nags lha mo rnams:__snang srid sman rtsi'i bcud bsdus nas:__bdud rtsi 'di la byin phob cig:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsol:__a mr-i ta A yuHsid+d+hi hU~M:__de ltar bskul zhing gsol ba btab pas bum pa dang thod pa'i lha rnams 'od du zhu ste 'chi ba med pa'i dngos grub ster ba'i bdud rtsi'i chu rgyun dang grub pa'i rdzas kyi bcud len chen por gyur pas dbang bskur stsol bar mos shig__/bum pa spyi bor bzhag cing bum chu sbyin la/__oM AHhU~MH__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__gsang chen sku gsung thugs kyi mdzod:__yon tan phrin las ma lus pa'i:__dbang mchog dam pa 'dir stsol cig:__oM badz+ra A yu She hU~M b+h+rUM nr-i dza:__a b+hi Shiny+tsa AH__bcud len rdzas kyi thod pa spyi bor bzhag la/__oM AHhU~MH__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__gsang chen sku gsung thugs kyi mdzod:__yon tan phrin las ma lus pa'i:__dbang mchog dam pa 'dir stsol cig:__oM badz+ra A yu She hU~M b+h+rUM nr-i dza:__a b+hi Shiny+tsa AH__tshe gzungs oM puN+ye puN+ye:__ma hA puN+ye:__a pa ri mi ta:__A yuHdz+nyA na:__sarba ro pa tsit+ta swA hA:__oM badz+ra A' yu She hU~M AH__a b+hi Shiny+tsa A:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__A yu She hU~M dzaH__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M badz+ra satwa hU~M:__badz+ra mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M:__bai ro tsa na oM bud+d+ha mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M rat+na swa b+hA wa trA~M:__rat+na mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M:a mi d+he wa hrI:__pad+ma mu dra A yuH dz+nyA na hU~M hrI ThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M a mo g+ha sid+d+hi a:__karma mu dra A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M badz+ra ma hA kro d+ha:__A yuHdz+nyA na hU~M hrIHThA:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM badz+ra tsan+d+ha lI ha:__A yu She hU~M dzaH__nr-i b+h+rA~M sid+d+hi hU~M:__a b+hi Shiny+tsa A:__oM badz+ra shAn+tiM pad+ma ku ru ti b+h+yo:__A yu She hU~M dza dzaH__a b+hi Shiny+tsa A:__oM AHhU~M:__dzaHhU~M baM hoH__A yuHdz+nyA na sid+d+hi hU~M:__A yu She dza dzaH__a b+hi Shiny+tsa A:__ces bskur mthar/__sku skye shi med pa'i dbang stsol cig:__gsung 'gag pa med pa'i=__thugs 'khrul pa med pa'i=__yon tan lhun grub ci bsam 'grub pa dang :__phrin las thogs med 'gro don mthar phyin dbang :___da lta nyid du 'di la stsal du gsol:__oM AHhU~M swA hA:__a b+hi Shiny+tsa A:__zhes brjod cing rdzas byin la/__sngags 'di'i rjes zlos dang bcas te myong bar zhu/__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:__a mr-i ta A yuHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes rol du gzhug__/dngos grub kyi rdzas la longs spyad pas lus kyi nang thams cad 'chi med ye shes kyi bdud rtsis ltem gyis gang*/__skye shi 'pho 'gyur dang bral ba rtag brtan rdo rje'i tshe la dbang thob/__khyed rang rnams dpal he ru ka srog rten dang bcas pa gsal 'tsher 'od 'bar gzi byin dang ldan par gyur pa la/__hrIH__zhes brjod pas dbang chen rta mgrin bcus tshangs bug la sogs pa'i dbang po'i sgo thams cad srung*/__lus kyi cha thams cad de bzhin gshegs pa'i rdul phra rab kyis gtams pas rdo rje gsum gyi rang bzhin tu gnas par bsams la/__go cha'i rgya bcings te/__cis kyang mi phyed mi shigs pa'i/__/stong pa'i go cha bla na med/__/mtshan ma'i yul kun bcom nas kyang*/__/thams cad myur du rgyal bar gnas/__oM badz+ra ka wa tsi ya man+d+ha~M/__zhes pas gnas lngar rgyas gdab/__oM hU~M su ru ta rak+ShA haM/__zhes pas brtan par byas la/__me tog 'thor cing shis brjod rgyas par spel lo/__/gsum pa dbang gi rjes ni/__de ltar na de dag gis yang dag zhi khro phur gsum gyi yan lag tshe sgrub gsang ba yang khol bcud len dngos grub sbyin pa dang rjes su 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i phyag bzhes las ji ltar 'byung ba bzhin legs par grub pa lags pas sogs kyis mtshams sbyar dam tshig phyin chad spyi ltar bya/__phrin las kyi rjes rim dkyil 'khor pa la gtang rag mchod bstod nongs bshags/__gshegs bstim gang 'os/__bdag bskyed bsdu ldangs go bgo lus bsrung*/__bsngo smon shis brjod kyi bar ji ltar rigs pa las byang gsar bsgrigs nas ji ltar 'os pa len pa'am/__spyi mthun tsam gyis 'grub bo/__/bcud len grub pas gzhon nu'i lang tsho brnyes/__/nang gi sgom pas phung khams lha skur shar/__/sgrol ma rlung gis rdo rje'i srog grub ste/__/'chi med tshe dbang rig 'dzin myur thob shog__/ces pa'ang 'di rgyun shin tu dkon cing rnyed par dka' bas zhabs tog tu dmigs pa'i lhag bsam bzang pos/__rje bla ma'i phyag bzhes ma 'khrul bar blo gros mtha' yas pa'i sde tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su spel ba dge legs 'phel/__slar 2008_lor phun tshogs rnam rgyal pas dbang sgrub kyi cho ga ma gtogs pa nag 'gros su bsgyur ba'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: