JKW-KABAB-04-NGA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub JKW-KABAB-04-NGA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 8, Pages 55 (Folios 1a1 to 1a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 55. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Supplications - gsol 'debs
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa dge

[edit]
༄༅། །སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར། །བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།
[edit]

@#/__/slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub bzhugs so/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__/skyabs gnas kun 'dus o rgyan rin po cher/__/bzod med gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__/phyi nang gsang ba'i bar chad dbyings su sol/__/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa dge/

Footnotes

Other Information