JKW-KABAB-02-KHA-059

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།
Wylie title nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po JKW-KABAB-02-KHA-059.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 59, Pages 503 (Folios 1a1 to 1a6)
Author རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Rin chen dar rgyas. nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 503. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bla ma nor lha
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-009
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ལྟར་དགོས་ཞེས་དགེ་སློང་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་མཁན་པོ་རཏྣས་བྲིས་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ།།

ces pa 'di ltar dgos zhes dge slong karma sgrub brgyud tshul khrims ye shes kyis gsung ngor mkhan po rat+nas bris pa bi dza yan+tu

[edit]
༄༅། །ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝཱ་ཡ། །ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས། །ལོངས་སྐུའི་སྟོན་པ་རྣམ་སྣང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་པད་འབྱུང་འགྲོ་བའི་མགོན། །སྐུ་གསུམ་སྟོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འདུད། །བཀའ་བབ་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །མུ་རུབ་སངས་གླིང་ཞིག་གླིང་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང༌། །ཁྱད་པར་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བརྒྱུད་པར་འདུད། །རིན་ཆེན་ཁང་བུ་རིན་ཆེན་མཛོད་དང་སྤྲིན། །རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཟང༌། །ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྙིང་ནོར་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུད། །གཟུགས་དང་མན་ངག་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པར་འདུད། །མདོར་ན་སྐུ་གསུམ་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །རྒྱུད་ལུང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི། །ལོངས་་སྤྱོད་དཔལ་གཡང་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི། །གསར་རྙིང་བརྒྱུད་སྲོལ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །ཀ་དག་གཡང་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འོད་འབར་བས། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་དང་བདེ་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ལྟར་དགོས་ཞེས་དགེ་སློང་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་མཁན་པོ་རཏྣས་བྲིས་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།
[edit]

@#/__/nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po bzhugs so//__na mo ma hA gu ru pad+ma saM b+hA wA ya/__/chos sku'i ston pa kun bzang snang mtha' yas/__/longs sku'i ston pa rnam snang spyan ras gzigs/__/sprul sku'i ston pa pad 'byung 'gro ba'i mgon/__/sku gsum ston pa 'khor dang bcas la 'dud/__/bka' bab thugs sras rje 'bangs nyi shu lnga/__/mu rub sangs gling zhig gling mchog gyur gling*/__/lung zin chos bdag brgyud par bcas rnams dang*/__/khyad par bla ma nor lha'i brgyud par 'dud/__/rin chen khang bu rin chen mdzod dang sprin/__/rin chen snying po rin chen bum pa bzang*/__/yid bzhin dpal snying nor lha yongs rdzogs rgyud/__/gzugs dang man ngag bka' gter brgyud par 'dud/__/mdor na sku gsum rnam 'dren rgya mtsho yi/__/rgyud lung gsung rab rgya mtsho la brten pa'i/__/longs spyod dpal g.yang rgya mtsho spel thabs kyi/__/gsar rnying brgyud srol rgya mtsho kun la 'dud/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyi/__/ka dag g.yang gi rgya mtsho 'khyil ba'i dbus/__/lhun grub yid bzhin nor bu 'od 'bar bas/__gnas skabs mthar thug phan dang bde ba yi/__/bkra shis bsam don lhun grub dpal 'bar shog__/ces pa 'di ltar dgos zhes dge slong karma sgrub brgyud tshul khrims ye shes kyis gsung ngor mkhan po rat+nas bris pa bi dza yan+tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: