JKW-KABAB-04-NGA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན།
Wylie title yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon JKW-KABAB-04-NGA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 18, Pages 167-183 (Folios 1a to 18a6)
Author གདོལ་སྤྱོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation gdol spyod pa bdud las rnam par rgyal ba'i sde. yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 167-183. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རུས་སྦྱོང་ཉིད་རྩ་བར་གཟུང༌། དེའི་གསལ་བྱེད་དང༌། སཱཙྪ་རབ་གནས། གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་བཅས་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་གཏོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དྲི་མ་མེད་པས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མ་ཏིའི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་ཕྱིར། སྙིགས་དུས་ཀྱི་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་གཟུགས་བརྙན་གདོལ་སྤྱོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་སྦྱར་བ་འབྲེལ་ཐོབ་ཀྱིས་གཙོས་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

de ltar snga 'gyur bstan pa'i gsal byed chen po gter chen 'gyur med rdo rjes mdzad pa'i rdor sems thugs kyi sgrub pa'i rus sbyong nyid rtsa bar gzung*/__de'i gsal byed dang*/__sAts+tsha rab gnas/__gshin po rjes 'dzin bcas sa gsum na 'gran zla dang bral ba'i gter gton grub thob yongs kyi 'khor los bsgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa nyid kyis mdzad pa'i rdo rje'i tshig dri ma med pas zur brgyan te/__lugs gnyis mkhyen spyan yangs pa'i ma ti'i thugs bzhed skong phyir/__snyigs dus kyi rig sngags 'chang ba'i gzugs brnyan gdol spyod pa bdud las rnam par rgyal ba'i sdes sbyar ba 'brel thob kyis gtsos mkha' khyab yid can rgya mtsho 'dren pa 'od dpag med kyi zhabs drung tu skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་ཏྲི་མཱུ་ལཱ་ཡ། འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྡོ་རྗེ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་ཆེན་གཉིས། །ཟུང་འཇུག་སྐྱབས་གནས་རྩ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་སྐུ། །མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་ཕྲིན་ལྷ་ལམ་མཐར་ཁྱབ་ཅིང༌། །བྱིས་བློས་གཞལ་བར་བཟོད་པ་མ་ཡིན་མོད། །གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་པད་རྩ་ལྟར་དཀར་བས། །ལྔ་ལམ་འགྲོར་ཕན་ལམ་བཟང་དབྱེ་བར་བྱ། དེ་ལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རོའམ་རུས་བུ་སོགས་བསྲེག་བླུགས་ཀྱིས་སྦྱང་དགོས་པས། རྡོར་སེམས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གང་རུང་དུ་བསྲེག་ཀྱང་རུང་མོད། དམིགས་བསལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཟུར་གསལ་ལྟར་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་དེའི་ཆོ་གའི་ཁྱད་པར་ནི། བྲིས་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཁར་ཕ་གུ་སོགས་ཀྱིས་རོ་ཁང་རྒྱར་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དང་དཔངས་སུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྩིག །སྤར་བྱེད་ཀྱི་མེ་ཚང་མཆོད་བསྲེག་གི་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པར་འདུ་བྱས་ལ། སྤྲོ་ན་རྗེ་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་མཛད་པའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་སྤྱི་འགྲོ་ཉིད་སྦྱར་ནས་པུར་ལ་སྡིག་སྦྱོང་གྲུབ་ན་ལེགས་པས། དེའི་ཚུལ་ནི་རྩ་གསུམ་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་མདུན་དུ་རོའམ་རུས་པ་མིང་བྱང་སོགས་འདུ་བགྱིས་ལ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མིང་བྱང་ཕུང་པོ་འམ་རུས་བུ་སོགས་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར་ནྲྀཿལས་ཚེ་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ཅིང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུའང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གང་ན་གནས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་རྣམ་ཤེས་དང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཨ་ན་ཡ་ཧཱུྃ། གིས་སྡིག་པ་བཀུག་ནས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྣམས་ཤེས་ཨ་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་རྟེན་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཏོར་མ་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཞི་བ། ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུས་བསྐོར་ཞིང་སུམ་བྷ་ནི་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ། རང་ཉིད་སྐད་གཅིག་གིས་བླ་མ་དྲག་པོའི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ཅིང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུའང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་ཚེ་ལས་འདས་པ་གསོན་གྱི་དུས་ན་ཚེ་གནས་པ་དང༌། གཤིན་གྱི་དུས་ན་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། དྲག་སྔགས་དང་བཅས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར་བ་ནི་དྲག་པོའི་སྦྱང་བའོ། །དེ་ནས་སྤྲོ་ན་རྟེན་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་མེ་ཆུ། མདུན་དུ་ཏིལ་ཅུང་ཟད་བཅས་འདུ་བགྱིས་ལ། ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁར་ཡི་གེ་ཀཾ་ནག་པོའི་རྣམ་པར་གནས་པ་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའི་མེས་དེད་སྣ་སྒོར་ནས་སྡིག་པ་རྭ་ཅན་གྱི་རྣམ་པས་མདུན་གྱི་ཏིལ་ལ་ཐིམ་པ་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་ཆུས་བསྲེགས་ཅིང་སྦྱངས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བྷསྨི་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཚེ་ལས་འདས་པས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཕྱིར་དོར། རྩ་སྔགས་དང༌། ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་སྔགས་བཟླས་པའི་བྱེ་མས་བྲབས། རྟེན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་གི་ངོས་སུ་ཤར་བ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་བཀྲུ་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང༌། འདི་ནི་ཕྱིན་དྲུག་རང་བཞིན་ཆུ། །ཉོན་དྲུག་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །ཕྱིན་དྲུག་དྲི་ཡིས་ལེགས་བསྒོས་ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། རྩ་སྔགས་དང༌། ཡིག་བདུན་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་མཐར། ཚེ་ལས་འདས་པའི་དུག་ལྔ་སེར་སྣ་དང་ཉོན་དྲུག་གནས་སུ་དག་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རིམ་གྱིས་རྫོགས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །འདི་དག་ཚེ་འདས་དུག་གསུམ་སྟེ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དུག་མི་མངའ། །མཆོག་གསུམ་བདེན་པས་དུག་བཅོམ་མོ། སྔགས་མཐར། ཚེ་ལས་འདས་པའི་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པས་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །འབྱུང་བཞི་དུག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །འབྱུང་བཞི་དུག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །ཡུམ་ཆེན་བཞི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་འདས་ཁྱོད་ལ་དུག་མེད་ཤོག །སྔགས་མཐར། ཚེ་ལས་འདས་པའི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་དུག་ཐམས་ཅད་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཞིའི་བདེན་པས་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་ན་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཚེ་ལས་འདས་པས་གཙོར་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། ཚེ་འདས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བསམ་ལ་ཉེ་དུ་སོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་བཅུག་སྟེ། །གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་སྒྲོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མར་བཅས། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་དང༌། །སྤྲོ་ན། །གཙོ་བོ་རྒྱལ་བ་འགྲོ་བའི་མགོན། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་དོན་བརྩོན་པ། །སྟོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་རྣམ་སེལ་བ། །བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི་ལགས་སོ། །དེ་ཡི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས། །འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་མཛད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་ཡང༌། །དེ་བཞིན་ཚེ་འདས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཚེ་འདས་འཇིགས་པ་ཆེར་མཐོང་ནས། ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་ཚེ་འདས་འབུལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཚེ་འདས་ཀྱི། །ལུས་འདི་བདག་གིས་དབུལ་བར་བགྱི། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱོད་པ་མ་འཁྲུལ་པའི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་ལ་ཡང༌། །ཉམ་ཐག་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད། །སྡིག་ལྡན་འདི་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང༌། །ས་ཡི་སྙིང་པོ་དག་དང་ནི། །ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་འོ་དོད་འབོད། །གང་ཞིག་མཐོང་ནས་གཤིན་རྗེ་ཡི། །ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་སྡང་བ་རྣམས། །སྐྲག་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་འབྱེར་བྱེད་པ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སྔོན་ཆད་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ལས་འདས། །ད་ནི་འཇིགས་པ་ཆེར་མཐོང་ནས། །ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ལགས་ཀྱི། །འཇིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྱག་བྱ། དབང་བསྐུར་ན་སྐབས་འདིར་བྱ། གང་ལྟར་ཡང༌། ཚེ་ལས་འདས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་འདོད་ཡོན་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་དངོས་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསམས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་གྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ལུས་སེམས་ཚིམས་བྱེད་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གནས་ཐོབ་ཁྱོད་ལ་འབུལ། །ཟག་མེད་དགའ་བདེས་རྟག་ཏུ་ཚིམས་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭཱ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་བསྔོ། ལམ་བསྟན་སྦྱང་ནི། ཉོན་ཅིག་ཚེ་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ། །རིགས་དྲུག་གནས་ན་བདེ་བ་མེད། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ལ་མ་ཆགས་པར། །མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་དྲན་པས་ཟུངས། །འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ། །བཅོམ་ལྡན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཞུགས། །གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །རང་རིག་རྩལ་གྱིས་འགྲོ་བར་གྱིས། །དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །ལྷ་དང་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུས། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྐད་ཅིག་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་བགྲོད་གྱུར་ཅིག །པདྨོ་འདམ་གྱིས་མ་གོས་ལྟར། སོགས་ཀྱི་མཐར། ཕཊ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པས་སྤྱི་བོ་ནས་ཐོན། འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དུ་སོང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་་་་་་་བྱང་ཆོག་ཁོ་ན་བྱ་འདོད་ན། འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་རོ་སྲེག་མེ་སྦར་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོགས་ཀྱིས་བྱང་བུ་སྲེག་པས་གྲུབ་གསུངས། མཆན། དེ་ནས་རོ་ཁང་རྙིང་པ་ལས་གུད་དུ་ཕྱུང་སྟེ། སྔར་བཞིན་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བཏང་ནས་དྲགས་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་རྟེན་ལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་པ་སོགས་བྱས་ལ་བགེགས་བསྐྲད། སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་སྔགས་བཟླས་པའི་བྱེ་ཡུངས་ཀྱིས་བྲབས་ཅིང་བུམ་ཆུས་བཀྲུ། དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས། སྟོད་གཡོགས་དང་སྨད་གཡོགས་དཀྲི། གནས་གསུམ་སོགས་སུ་བཏགས་གྲོལ་དང་གདགས་ཡིག་གི་རིམ་པ་ཅི་འབྱོར་བཏགས་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོར་སེམས་སུ་བསྐྱེད། ཅུང་ཟད་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས་རས་སོགས་སྟན་སྲབ་མོའི་ཁྱོགས་ལ་བཏེགས་ནས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཐབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་རྒུ་བར་བཞག་པའི་མདུན་ངོས་སུ་ཤིང་ཕྲ་བ་དང༌། རྒྱབ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྦོམ་པས་གཅིར་བའི་ཕྱིའི་མདུན་གྱི་རྩ་བ་སྦར་ཁུང༌། རྐེད་པར་རྫས་ཁུང་སྟེང་དུ་དུད་ཁུང་རྣམས་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་མཛེས་ཤིང་བསྟན་པར་བརྩིག །དཀར་རྩི་བྱུགས་ཅིང་གདུགས་དབུབ་པ་སོགས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་སོགས་སྔར་བཞིན་ལས་མེ་སྦར་བ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཐབ་ཁུང་དུ། །བདག་འཛིན་ཕུང་པོའི་བུད་ཤིང་ལ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་སྦར་བས། །ཚེ་འདས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་བསྲེག །སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་དང་ཡིག་བདུན་མཐར། ཨོཾ་ཨགྣེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསྲེག །གང་ཟག་མཆོག་ཡིན་ན་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་ཞིང་དམན་པ་ལ་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་མཆོད་རྫས་སུ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། སྤེལ་ཚིག་ཀྱང་དེས་འགྲེ་སྦྱར་བས་ཁ་སྒྱུར་ཞིང༌། ཆོ་ག་གཞན་ནི་སྔར་གྱི་དཀྱུས་བཞིན་རྫས་རྣམས་འབུལ་བ་ན། དམིགས་ཡུལ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་དེ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་སྔགས་བཟླས་ཤིང་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པས། བདག་དང་ལྷ་དང་མཆོད་རྫས་དང་མེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས་དམིགས་ཡུལ་ལ་ཐིམ་པས་དེའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཀྱི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བསམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྤེལ་ཚིག །སྐུ་ཚེ་དུས་ལས་འདས་པའི་ས་ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སམ། ཡང་ན། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྐབས་ཐོབ་སྦྱར་རོ། །དེ་ལྟར་རོ་བསྲེག་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་རང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས། བཛྲ་སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། ཞེས་རུས་བུ་རྣམས་རིན་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བཞག །དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫུའི་ཁར་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་སྨན་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གང་བ་ཁ་བརྒྱན་གཟུངས་སྡོར་བཅས་པ་དང༌། ཉེ་ལོགས་སུ་བ་བྱུང་ལྔའི་སྣོད་དང་ག་བུར་གུར་གུམ་སོགས་དྲི་བཟང་གི་ཆུའི་སྣོད་ཀྱང་སོ་སོར་བཤམ། བདག་སྐྱེད་མདོར་བསྡུས་ཛབ྄་བཟླས་ཡན་གྲུབ་རྗེས་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །བྷྲཱུྃ་གྱི་ཡི་གེ་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ནི། །བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་དབུས། །པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །སྐད་ཅིག་བླ་མ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་སོགས། བཟླས་དམིགས་ཀྱི། རྟ་མགྲིན་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དཀར་གསལ་ཞི་འཛུམ་མཆོག་སྦྱིན་པད་དཀར་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སོང༌། །བུམ་ལྷའི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབ་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ་རྩ་སྔགས་ཕྲེང་བསྐོར་ཙམ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་མགོ་དྲངས། མ་ཎི་གཙོ་བོར་སྟོང་ཕྲག་ལས་མི་ཉུང་བས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་སྤྲོ་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་རིང་ཀྱང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་འགྲུབ་བཟླ། དེ་ནས་དུང་ཆུ་མེ་ཏོག་བཅས་ཕུལ་ལ། ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བས་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་དངོས་པོ་གང་ལ་འཐོར་བས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས། རུས་བུའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨཿདཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པར་བསམ་ལ། རྩ་སྔགས་ཕྲེང་བསྐོར་ཙམ་དང༌། བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་ཡིག་བདུན་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་འགྲོ་ངེས་གྲངས་བཟུང༌། གཞན་ཡང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་རིང༌། རྡོར་སེམས་ཀུན་རིག །མི་འཁྲུགས། འཁོར་བ་དོངས་སྤྲུག །པདྨ་གཙུག་ཏོར། ཞི་ཁྲོ་སོགས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་ནས། ཨཱཿལས་བདུད་རྩི་བབས་པ་བུམ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དག་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། བྱེ་མ་ཕུས་འདེབས། གོང་དུ་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་སྐབས་ལྟར་སྦྱོང་བ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྩ་སྔགས་དང་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་སྔགས་བཟླས་པའི་བྱེ་མས་བྲབས། ཁྲུས་དུག་དབྱུང་བཅས་ཀྱིས་རུས་བུ་རྣམས་དག་པར་བཀྲུ། དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་བཏགས་ནས་དར་ཚགས་ལ་དྲངས། སྔར་གྱི་བུམ་ཆུ་དང༌། རྟེན་འདུས། ཆོས་སྨན། རིན་ཆེན། སྨན་སྣ། བ་བྱུང༌། དྲི་བཟང་རྣམས་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་འདམ་འཐག་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་བྱས་རྗེས་སླར་ཡང་དྲི་བཟང་དང༌། ས་བཟང་པོའི་འཇིམ་པ་རྣམས་བསྲེས་པས་ཡིག་བདུན་བཟླ་བཞིན་པས་བརྫིས་ལ། འཇིམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོར་བསམ་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འོག་མིན་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་སེམས་ཅན་ཀྱི་རྒྱུད་སྦྱངས་འཇིམ་པ་ལ་ཐིམ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ལག་གཡོན་པའི་ཐེའུ་ཆུང་མཐེ་འོས་མནན་པ་གྱེན་བསྟན་དང༌། གཡས་པའང་དེ་བཞིན་དུ་ཁ་སྦུབ་པའི་བར་དུ་འཇིམ་པ་བཞག་ལ་རྣམ་སྣང་གི་གཟུངས་རིང་ངམ། ཡང་ན། ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་གཅིག་དང་ཡིག་བདུན་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་འཇིམ་པ་བཅད། ཨོཾ་བཛྲོདྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འབྱུང་བར་བསམ་ལ་འབི་འབི་བྱ། ཨོཾ་ཨ་ར་ཛེ་བི་ར་ཛེ་སྭཱ་ཧཱ། ཡེ་ཤེས་སྡུལ་བྲལ་དུ་བསམས་ལ་སྣུམ་བྱུག །ཨོཾ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་གརྦྷ་སྭཱ་ཧཱ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྙེད་པར་བསམ་ཞིང་བརྐོས་ཕོར་དུ་བཅུག །ཨོཾ་བཛྲ་མུརྒ་ར་ཨཱ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པར་བསམས་ལ་གདབ། ཨོཾ་སརྦ་བིདྱ་སྭཱ་ཧཱ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བསམས་ལ་གུར་གུམ་གྱིས་བྲིས་པའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྔགས་དང༌། མ་ཎི་གྲངས་ཅི་འགྲུབ། རྟེན་སྙིང་གཟུངས་སུ་གཞུག །ཨོཾ་དྷརྨ་ར་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཆོས་སྐུ་ལས་གཟུགས་སྐུར་གྲུབ་པར་བསམ་ཞིང་ཕྱིར་འདོན། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ། །ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་བདག་སྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམ། སཱཙྪ་རྣམས་སྟེགས་བུའི་ཁར་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང་སྦྱོང་ཆས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམས། བགེགས་སྦྱང་བ་ནི། གཏོར་མ་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ། ཞེས་པ་ནས་གྲྀ་ཧྣེ་དཾ་བ་ལིནྟ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གསུམ་གྱིས་ཞི་བ། ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུ་བསྐོར་ཞིང་ཧཱུྃ་བཞི་པ་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུའང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་སོང་ཞིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཡེཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་དཀར་གྱིས་བྲབ། དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བ་སྟེ་དྲག་པོས་སྦྱོང་བའོ། །བུམ་ཆུས་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས། འདི་ནི་ཁྲུས་ཆོག་དཔལ་སོགས། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་སོགས། དེ་དག་སྐུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱིའོ། དེ་ནས་སཱཙྪ་རྣམས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། ཤཱུ་ནྱ་ཏས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་སྐུ་གང་དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྐྱོན་བྲལ་ཡང༌། །གུས་པས་འཕགས་པའི་སྤྱན་ནི་དབྱེ་བགྱིས་པས། །ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤྭཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། །བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་རང་གི་རྣམ་པར་གྱུར། འདི་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱིས་མཐར། སུ་ཏྲ་ཏིཥྛ་དང་ཡེ་དྷར་མང་དུ་བཟླས་པས་མེ་ཏོག་དོར། མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། བསྟོད་པར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཆོ་ག་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་པ་བྱེ་བ་སྙེད་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་སོགས་མཐར་དབྱུང༌། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ནི། རབ་ཏུ་གནས་པའི་སཱཙྪ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས། རུས་སྦྱོང་སྦྲེལ་ནས་ཞག་གི་བར་མ་ཆོད་ན་བདག་བསྐྱེད་མི་དགོས་ཀྱང་གཞན་དུ་ན་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་པ་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སོགས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་སཱཙྪ་རྣམས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །བྷྲཱུྃ་གྱི་ཡི་གེ་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་བུམ་པའི་དབུས། །སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །ཧྲཱིཿལས་བླ་མ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང༌། སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་དང༌། བསྙེན་དམིགས། རྟ་མགྲིན་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བ་སོགས་ནས། ཧྲཱིཿམཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཡས་སུ་འཁོར། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཞལ་ནས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས། །དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བཏབ་པས། །མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཡི་ཞལ་ནས་སྔགས་སྒྲ་དང༌། །ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་མེད་འཕྲོས། །དམིགས་ཡུལ་གཙོར་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག །སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །ཚུར་འདུས་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་འབར། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་སོགས་རྩ་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་དང༌། དངོས་གཞི་ཡིག་དྲུག་གཙོ་བོར་བཟླས་པའི་གྲངས་བཟུང༌། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་སོགས་མཆོད་བསྟོད་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། མཆོད་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སཱཙྪའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར། སླར་ཡང་གོང་གི་རབ་གནས་སྐབས་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དང༌། བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཇུག །འགག་མེད་སྣང་ཆར་ཤར་བའི་སོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་བར་མཐར་དབྱུང༌། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཡིག་བདུན་འབུམ་ཐེར་གཉིས་ཁ་སྐོང་བཅས་དེ་ཙམ་མ་འགྲུབ་ན། ཡིག་བདུན་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཁ་སྐོང་བཅས་ལས་ཉུང་མི་ལོ། མཚན་མའི་བསྙེན་པ་མཆོད་རྟེན་ལས་འོད་ཟེར་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སཱཙྪ་ནི། མཆོག་ཕལ་གང་ཡིན་ཀྱང་རྟེན་གྱི་ ནང་དུ་གཞུག་པ་དང༌། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་སོགས་བགྱིས་ཀྱང་རུང་མོད། མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་དང༌། ཕལ་པ་ལ་གནས་དབེན་པར་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་གཞུགས་པའམ། རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསམས་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་ལེགས་པར་དྲངས་པར་བྱའོ། །ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། རྒྱུད་ལས། དེས་ནི་ངེས་པར་དམྱལ་གནས་ནས། །དེ་བྱས་པས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས། གྲོལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་འབད་པར་བྱ་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་དར། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུས་འཛིན་མའི་བྱོན་ཀུན་གང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རུས་སྦྱོང་ཉིད་རྩ་བར་གཟུང༌། དེའི་གསལ་བྱེད་དང༌། སཱཙྪ་རབ་གནས། གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་བཅས་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་གཏོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དྲི་མ་མེད་པས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་མ་ཏིའི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་ཕྱིར། སྙིགས་དུས་ཀྱི་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་གཟུགས་བརྙན་གདོལ་སྤྱོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་སྦྱར་བ་འབྲེལ་ཐོབ་ཀྱིས་གཙོས་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__/yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon ces bya ba bzhugs so//__ na mo gu ru tri mU lA ya/__'gyur med bde chen byang chub sems rdo rje/__/rnam kun mchog ldan chos dbyings stong chen gnyis/__/zung 'jug skyabs gnas rtsa gsum yongs 'dus sku/__/ma hA gu ru'i zhabs la gus phyag 'tshal/__/rgyal ba'i mdzad phrin lha lam mthar khyab cing*/__/byis blos gzhal bar bzod pa ma yin mod/__/gzhan phan lhag bsam pad rtsa ltar dkar bas/__/lnga lam 'gror phan lam bzang dbye bar bya/__de la sngon du 'gro ba ro'am rus bu sogs bsreg blugs kyis sbyang dgos pas/__rdor sems sogs dkyil 'khor gang rung du bsreg kyang rung mod/__dmigs bsal 'di nyid kyi sbyin sreg zur gsal ltar bya bar spro na de'i cho ga'i khyad par ni/__bris thabs sogs kyi khar pha gu sogs kyis ro khang rgyar khru gang gi tshad dang dpangs su ji ltar rigs pa brtsig__/spar byed kyi me tshang mchod bsreg gi rdzas rnams tshogs par 'du byas la/__spro na rje bla ma kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyis mdzad pa'i gshin po rjes 'dzin spyi 'gro nyid sbyar nas pur la sdig sbyong grub na legs pas/__de'i tshul ni rtsa gsum bdag bskyed sngon du 'gro bas/__las bum du skad cig gis dpal rdo rje sems dpa' gsal ba'i sku las dag byed bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar bsams la/__yi ge brgya pa ci nus bzla/__hU~M zhes brjod pas bskyed pa'i lha 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur par bsam/__de nas mdun du ro'am rus pa ming byang sogs 'du bgyis la/__shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba'i gdan la ming byang phung po 'am rus bu sogs so sor kha bsgyur nr-iHlas tshe 'das kyi gzugs kyi rnam pa ji lta bar gyur/__na mo/__rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag cing*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du'ang rtsa gsum kun 'dus ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis dmigs yul tshe las 'das pa'i rnam par shes pa khams gsum rigs drug gang na gnas kyang skad cig gis 'dir mchis par gyur cig__/oM badz+ra a kar+Sha ya dzaHsa rnam shes dang*/_oM sarba pA paM a na ya hU~M/__gis sdig pa bkug nas/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rnams shes a dkar po'i rnam pas rten la thim par bsam/__gtor ma rten la bskor zhing*/__oM sarba big+h+nAn na maHsarba sogs lan gsum gyis zhi ba/__ting lo dang chang bus bskor zhing sum b+ha ni gsum gyis phyed ma/__rang nyid skad gcig gis bla ma drag po'i skur gyur/__na mo/__rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag cing*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du'ang rtsa gsum kun 'dus ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis dmigs yul tshe las 'das pa gson gyi dus na tshe gnas pa dang*/__gshin gyi dus na sdig pa sbyong ba la bar du gcod pa'i bgegs thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na khro bo'i ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar ba 'dis khyed rnams kyi mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__drag sngags dang bcas gtor ma phyi rol du dor ba ni drag po'i sbyang ba'o/__/de nas spro na rten gyi g.yas g.yon du me chu/__mdun du til cung zad bcas 'du bgyis la/__tshe las 'das pa'i sdig sgrib thams cad snying khar yi ge kaM nag po'i rnam par gnas pa lte ba'i gtum mo'i mes ded sna sgor nas sdig pa rwa can gyi rnam pas mdun gyi til la thim pa de nyid ye shes kyi me dang chus bsregs cing sbyangs par bsam la/__oM sarba pA paM da ha na b+hasmi ku ru ye swA hA/__tshe las 'das pas 'khor ba thog med nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad shin+taM ku ru ye swA hA/__zhes brjod cing phyir dor/__rtsa sngags dang*/__ngan song sbyong ba'i sngags bzlas pa'i bye mas brabs/__rten gyi gzugs brnyan me long gi ngos su shar ba las bum gyi chus bkru zhing*/__ji ltar bltams pa sogs dang*/__'di ni phyin drug rang bzhin chu/__/nyon drug dri ma sbyong mdzad cing*/__/phyin drug dri yis legs bsgos chus/__/khrus legs mdzad kyis khrus bgyi'o/__rtsa sngags dang*/__yig bdun yi ge brgya pa'i mthar/__tshe las 'das pa'i dug lnga ser sna dang nyon drug gnas su dag nas pha rol tu phyin pa drug rim gyis rdzogs te bla na med pa'i byang chub rin po che myur du thob pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/'di dag tshe 'das dug gsum ste/__/dkon mchog gsum po dug mi mnga'/__/mchog gsum bden pas dug bcom mo/__sngags mthar/__tshe las 'das pa'i dug gsum rgyu 'bras dang bcas pa thams cad dkon mchog gsum gyi bden pas shin+taM ku ru ye swA hA/__/'byung bzhi dug gi pha yin te/__/'byung bzhi dug gi ma yang yin/__/yum chen bzhi yi byin rlabs kyis/__/tshe 'das khyod la dug med shog__/sngags mthar/__tshe las 'das pa'i 'byung ba dang 'byung ba las gyur pa'i dug thams cad rigs kyi yum bzhi'i bden pas shin+taM ku ru ye swA hA/__byang chub snying por gshegs pa na sogs kyi mthar/__tshe las 'das pas gtsor byas pa'i sems can thams cad mi mthun pa'i phyogs thams cad las rnam par rgyal te shin tu bkra shis par gyur cig__/ces brjod cing me tog 'thor/__tshe 'das nyid dkon mchog rtsa gsum rgya mtshor phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro bar bsam la nye du sogs la phyag 'tshal du bcug ste/___/gang gi drin gyis bde chen nyid/__/skad cig nyid la 'char ba gang*/__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/mgon po thugs rje che ldan pa/__/thams cad mkhyen pa ston pa po/__/bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing*/__/de bzhin gshegs la phyag 'tshal lo/__/dag pa 'dod chags bral ba'i rgyu/__/dge bas ngan song las sgrol zhing*/__/gcig tu don dam mchog gyur pa/__/zhi gyur chos la phyag 'tshal lo/__/grol nas grol ba'i lam yang ston/__/bslab pa dag la rab tu gus/__/zhing gi dam pa yon tan zhing*/__/dge 'dun la yang phyag 'tshal lo/__/byin rlabs sprin phung rig 'dzin bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs yi dam zhi khro'i lha/__/phyi nang mkha' 'gro rdo rje'i srung mar bcas/__/gus pas phyag 'tshal mchog thun dngos grub stsol/__/ces dang*/__/spro na/__/gtso bo rgyal ba 'gro ba'i mgon/__/'gro ba skyob pa'i don brtson pa/__/stobs chen 'jigs pa rnam sel ba/__/bdag ni skyabs su mchi lags so/__/de yi thugs su chud pa'i chos/__/'khor ba'i 'jigs pa sel mdzad pa/__/byang chub sems dpa'i tshogs la yang*/__/de bzhin tshe 'das skyabs su mchi/__/tshe 'das 'jigs pa cher mthong nas/__kun tu bzang la tshe 'das 'bul/__/'jam pa'i dbyangs la tshe 'das kyi/__/lus 'di bdag gis dbul bar bgyi/__/thugs rje'i spyod pa ma 'khrul pa'i/__/spyan ras gzigs mgon de la yang*/__/nyam thag nga ros 'o dod 'bod/__/sdig ldan 'di la bskyab tu gsol/__/'phags pa nam mkha'i snying po dang*/__/sa yi snying po dag dang ni/__/thugs rje'i bdag nyid thams cad la/__/phyag 'tshal snying nas 'o dod 'bod/__/gang zhig mthong nas gshin rje yi/__/pho nya la sogs sdang ba rnams/__/skrag nas phyogs bcur 'byer byed pa/__/rdo rje can la skyabs su mchi/__/sngon chad khyed kyi bka' las 'das/__/da ni 'jigs pa cher mthong nas/__/khyed la skyabs su mchi lags kyi/__/'jigs pa myur du bsal du gsol/__zhes phyag bya/__dbang bskur na skabs 'dir bya/__gang ltar yang*/__tshe las 'das pa skad cig gis bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa'i skur gyur par bsam 'dod yon gyis dngos po rnams/__raM yaM khaM gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las 'dod yon gyi dngos po zad mi shes pa nam mkha' gang bar bsams la/__nam mkha' mdzod gyi sngags rgyas brlab/__phyogs dus kun na gzugs sgra dri dang ro/__/reg bya'i khyad par lus sems tshims byed rnams/__/rdo rje sems dpa'i gnas thob khyod la 'bul/__/zag med dga' bdes rtag tu tshims par shog__/oM badz+ra satwA pany+tsa kA ma gu Na pU dzi te AHhU~M/__zhes pas bsngo/__lam bstan sbyang ni/__nyon cig tshe 'das rigs kyi bu/__/rigs drug gnas na bde ba med/__/sdug bsngal las la ma chags par/__/ma yengs rtse gcig dran pas zungs/__/'og min bde chen zhing khams su/__/bcom ldan snang ba mtha' yas bzhugs/__/gnyis med sbyor ba'i mkha' dbyings su/__/rang rig rtsal gyis 'gro bar gyis/__/dkon mchog bden pa'i byin rlabs dang*/__/lha dang snying po phyag rgya'i mthus/__/lam lnga sa bcu skad cig la/__/thogs pa med par bgrod gyur cig__/pad+mo 'dam gyis ma gos ltar/__sogs kyi mthar/__phaT tshe las 'das pa'i rnam shes a thung gi rnam pas spyi bo nas thon/__'og min gyi zhing du song*/__bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi thugs kar thim pas rgyal ba'i sras su gyur te sangs rgyas par bsam la mnyam par bzhag byang chog kho na bya 'dod na/__'og tu 'byung ba'i ro sreg me sbar skabs kyi chos kyi dbyings sogs kyis byang bu sreg pas grub gsungs/__mchan/__de nas ro khang rnying pa las gud du phyung ste/__sngar bzhin bgegs la gtor ma btang nas drags sngags bzla zhing rol mo dang bcas pas rten la yungs thun gyis brabs gu gul gyis bdug pa sogs byas la bgegs bskrad/__sgrib sbyong gi sngags bzlas pa'i bye yungs kyis brabs cing bum chus bkru/__dri bzang gis byugs/__stod g.yogs dang smad g.yogs dkri/__gnas gsum sogs su btags grol dang gdags yig gi rim pa ci 'byor btags skad cig gis rdor sems su bskyed/__cung zad mchod cing bstod nas ras sogs stan srab mo'i khyogs la btegs nas rol mo dang bcas pas thab kyi nang du cung zad rgu bar bzhag pa'i mdun ngos su shing phra ba dang*/__rgyab rnams cung zad sbom pas gcir ba'i phyi'i mdun gyi rtsa ba sbar khung*/__rked par rdzas khung steng du dud khung rnams ma gtogs gzhan thams cad mdzes shing bstan par brtsig__/dkar rtsi byugs cing gdugs dbub pa sogs bya/__bdag bskyed sogs sngar bzhin las me sbar ba na/__chos kyi dbyings kyi thab khung du/__/bdag 'dzin phung po'i bud shing la/__/shes rab ye shes me sbar bas/__/tshe 'das nyon mongs bag chags bsreg__/spyi dril sngags dang yig bdun mthar/__oM ag+ne ye swA hA/__zhes brjod cing bsreg__/gang zag mchog yin na rten dkyil 'khor gyi gtso bo dang dbyer med du bya zhing dman pa la sha khrag bdud rtsi'i rang bzhin gyi mchod rdzas su dmigs pa yin la/__spel tshig kyang des 'gre sbyar bas kha sgyur zhing*/__cho ga gzhan ni sngar gyi dkyus bzhin rdzas rnams 'bul ba na/__dmigs yul rjes su dran pas de la phan pa'i bsam pas sngags bzlas shing sbyin sreg byas pas/__bdag dang lha dang mchod rdzas dang me las ye shes kyi 'od zer dkar po 'phros dmigs yul la thim pas de'i sdig sgrib kyi nyes pa thams cad sel bar bsam pa yin te/__spel tshig__/sku tshe dus las 'das pa'i sa lam la bar du gcod pa'i sdig sgrib thams cad shin+taM ku ru swA hA/__zhes sam/__yang na/__tshe las 'das pa'i las nyon sdig sgrib thams cad shin+taM ku ru swA hA/__zhes skabs thob sbyar ro/__/de ltar ro bsreg tshar ba'i rjes su rang lha'i nga rgyal gyis/__badz+ra saM ha ra Na hU~M/__zhes rus bu rnams rin chen sogs kyi snod du bzhag__/de'i steng du many+dzu'i khar rin po che'i bum pa sman dang dri bzang gi chus gang ba kha brgyan gzungs sdor bcas pa dang*/__nye logs su ba byung lnga'i snod dang ga bur gur gum sogs dri bzang gi chu'i snod kyang so sor bsham/__bdag skyed mdor bsdus dzaba? bzlas yan grub rjes bum pa sgrub pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA sogs/__stong pa'i ngang las pad+ma zla ba'i steng*/__/b+h+rU~M gyi yi ge yongs gyur skad cig gis/__/mtshan nyid yongs rdzogs rin chen bum pa ni/__/bdud rtsi'i chu yis yongs su gang ba'i dbus/__/pad nyi zla steng hrIHyig yongs gyur las/__/skad cig bla ma kun 'dus pad+ma 'byung sogs/__bzlas dmigs kyi/__rta mgrin thugs kar pad+ma zla ba'i steng*/__/ye shes sems dpa' 'phags mchog spyan ras gzigs/__/dkar gsal zhi 'dzum mchog sbyin pad dkar bsnams/__/dar dang rin chen rgyan rdzogs phyed skyil bzhugs/__/rang gi thugs ka'i sngags las 'od zer 'phros/__/gzungs thag la 'khril bum pa'i nang du song*/__/bum lha'i sku las byung ba'i bdud rtsi'i rgyun/__/bab pas bum pa yongs su gang bar gyur/__ces dmigs la rtsa sngags phreng bskor tsam ci nus kyis mgo drangs/__ma Ni gtso bor stong phrag las mi nyung bas legs par bsgrub spro na spyan ras gzigs kyi gzungs ring kyang brgya lnga bcu nyer gcig sogs ji 'grub bzla/__de nas dung chu me tog bcas phul la/__lha rnams 'od du zhu bas bum chu dang ro gcig tu 'dres pas dngos po gang la 'thor bas nyes pa thams cad sbyong ba'i bdud rtsir gyur par bsam/__de nas/__rus bu'i steng du zla ba la gnas pa'i aHdkar po 'od zer 'phro ba de las ye shes kyi bdud rtsi babs pas tshe 'das kyi sdig sgrib thams cad sbyangs par bsam la/__rtsa sngags phreng bskor tsam dang*/__bzlas pa'i dngos gzhi yig bdun 'bum phrag gcig 'gro nges grangs bzung*/__gzhan yang spyan ras gzigs kyi gzungs ring*/__rdor sems kun rig__/mi 'khrugs/__'khor ba dongs sprug__/pad+ma gtsug tor/__zhi khro sogs ngan song sbyong ba'i sngags mang du bzlas nas/__AHlas bdud rtsi babs pa bum chu la sogs pa'i rdzas rnams la thim pas dag byed kyi nus ldan du gyur par bsam la/__bye ma phus 'debs/__gong du gshin po rjes 'dzin skabs ltar sbyong ba gsum sngon du 'gro bas rtsa sngags dang ngan song sbyong ba'i sngags bzlas pa'i bye mas brabs/__khrus dug dbyung bcas kyis rus bu rnams dag par bkru/__de nyid shin tu zhib par btags nas dar tshags la drangs/__sngar gyi bum chu dang*/__rten 'dus/__chos sman/__rin chen/__sman sna/__ba byung*/__dri bzang rnams lhan cig sbyar ba 'dam 'thag lta bu cung zad byas rjes slar yang dri bzang dang*/__sa bzang po'i 'jim pa rnams bsres pas yig bdun bzla bzhin pas brdzis la/__'jim pa rin po che'i phung por bsam te/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyis 'og min du rnam par snang mdzad kyi thugs rgyud bskul/__de'i thugs ka nas 'od zer byung bas sems can kyi rgyud sbyangs 'jim pa la thim pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi ye shes rang bzhin du gyur par bsams la lag g.yon pa'i the'u chung mthe 'os mnan pa gyen bstan dang*/___g.yas pa'ang de bzhin du kha sbub pa'i bar du 'jim pa bzhag la rnam snang gi gzungs ring ngam/__yang na/__oM dzi na dzika? swA hA/__zhes nyer gcig dang yig bdun bzlas pas byin gyis brlabs/__oM badz+ra a yu She swA hA/__rdo rje'i srog thob par bsams la 'jim pa bcad/__oM badz+rod+b+ha wA ya swA hA/__ye shes rdo rje 'byung bar bsam la 'bi 'bi bya/__oM a ra dze bi ra dze swA hA/__ye shes sdul bral du bsams la snum byug__/oM d+harma d+ha tu gar+b+ha swA hA/__chos kyi dbyings kyi snying po rnyed par bsam zhing brkos phor du bcug__/oM badz+ra murga ra A ko Ta ya hU~M phaT/___sangs rgyas thams cad kyi phyag rgyas btab par bsams la gdab/__oM sarba bid+ya swA hA/__ye shes kyi snying po khong du chud par bsams la gur gum gyis bris pa'i rtsa gsum spyi sngags dang*/__ma Ni grangs ci 'grub/__rten snying gzungs su gzhug__/oM d+harma ra ti swA hA/__chos sku las gzugs skur grub par bsam zhing phyir 'don/__oM su pra tiSh+Tha badz+re swA hA/__sangs rgyas thams cad de la brtan par bzhugs par bsams la me tog 'thor zhing rab tu gnas par bya'o/__/cung zad rgyas par spro na bdag skyed sngon du 'gro bas/__las bum du skad cig gis bdud rtsi 'khyil pa gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun bab pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra a mr-i ta sogs ci nus bzlas mthar/__lha 'od du zhu nas bum pa'i chu nus pa dang ldan par gyur par bsam/__sAts+tsha rnams stegs bu'i khar legs par bkod pa'i mdun du mchod pa ci 'byor dang sbyong chas sogs dgos pa'i yo byad rnams bshams/__bgegs sbyang ba ni/__gtor ma rten la bskor zhing*/__oM sarba big+h+nan maHsarba ta thA ga te b+h+yo/__zhes pa nas gr-i h+ne daM ba lin+ta swA hA/__zhes gsum gyis zhi ba/__ting lo dang chang bu bskor zhing hU~M bzhi pa gsum gyis phyed ma/__na mo/__rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag cing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du'ang rtsa gsum kun 'dus ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis rab tu gnas pa'i cho ga bsgrub pa la bar du gcod pa'i gdon bgegs thams cad gtor ma 'dis tshims par gyis la dpag tshad dang rgyang grags su ma gnas par song zhig__/gal te mi 'gro na yeshes kyi rdo rje 'bar bas mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/___zhes brjod cing*/__gu gul gyis bdug__/yungs dkar gyis brab/__drag sngags bzla zhing rol mo'i sgra drag po dang bcas pas gtor ma rgyang ring du dor ba ste drag pos sbyong ba'o/__/bum chus khrus gsol zhing*/__ji ltar bltams pa sogs/__'di ni khrus chog dpal sogs/__rgyal ba'i sku gsung sogs/__de dag sku la sogs kyis sku phyi'o/__de nas sAts+tsha rnams/__a mr-i tas bsang*/__shU n+ya tas sbyangs/__stong pa'i ngang las seng ges btegs pa'i rin chen sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las rnam par snang mdzad sku mdog dkar po byang chub mchog gi phyag rgya can/__rin po ches brgyan pa zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang 'dra'i ye shes pa dbang lha dang bcas pa badz+ra sa ma dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__gnyis su med par thim/__dbang lhas dbang bskur sku gang dri ma dag chu'i lhag ma yar lud pa las rdo rje sems dpas dbur brgyan/__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__rdo rje rtse lnga'i phyag rgyas spyan dbye ba'i rgya dang bcas/__kun mkhyen ye shes spyan ldan skyon bral yang*/___/gus pas 'phags pa'i spyan ni dbye bgyis pas/__/nam mkha'i mthar thug gyur pa'i sems can kun/__/kun mkhyen ye shes spyan dang ldan par shog__/oM tsak+Shu tsak+Shu sa man+ta tsak+Shu bi shwA d+ha ni swA hA/__zhes dang mchod cing bstod la/__/bskyed pa'i lha yongs su gyur pa las rten rang gi rnam par gyur/__'di ni rten dang sogs kyis mthar/__su tra tiSh+Tha dang ye d+har mang du bzlas pas me tog dor/__me tog dam pa sogs kyis mchod/__bstod par 'os pa sogs kyis bstod nas shis brjod rgyas par bya'o/__/cho ga de lta bu'i sgo nas mchod rten gcig btab pa bye ba snyed btab par 'gyur zhing thams cad du skye ba dran par 'gyur ro/__/bdag bskyed bsdu ldang sogs mthar dbyung*/___dngos gzhi sgrub pa'i cho ga ni/__rab tu gnas pa'i sAts+tsha rnams kyi mdun du mchod pa rgya cher bshams/__rus sbyong sbrel nas zhag gi bar ma chod na bdag bskyed mi dgos kyang gzhan du na bdag bskyed sngon du 'gro bas mchod pa rnams/__ra~M ya~M kha~M/__bdag nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon sogs dang*/__oM badz+ra ar+g+haM nas badz+ra s+pha ra Na khaM/__gis byin gyis brlabs/__de nas sAts+tsha rnams/__oM ma hA shU n+ya tA sogs/__stong pa'i ngang las pad+ma zla ba'i steng*/__/b+h+rU~M gyi yi ge yongs gyur skad cig gis/__/mtshan nyid yongs rdzogs mchod rten bum pa'i dbus/__/sna tshogs pad+ma nyi ma zla ba'i steng*/__/hrIHlas bla ma kun 'dus pad+ma 'byung*/__sogs nas bstod pa'i bar dang*/__bsnyen dmigs/__rta mgrin thugs kar pad+ma zla ba sogs nas/__hrIHmthar sngags kyi phreng ba g.yas su 'khor/__rang nyid lhar gsal zhal nas sngags sgra sgrogs/__/dmigs yul gtso byas sems can thams cad kyi/__/sdig sgrib sbyangs du gsol zhes gsol btab pas/__/mdun bskyed lha yi zhal nas sngags sgra dang*/__/thugs rje'i 'od zer dkar po dpag med 'phros/__/dmigs yul gtsor gyur sems can rnams la phog__/sdig sgrib kun sbyangs 'phags pa'i go 'phang thob/__/tshur 'dus rten la thim pas gzi byin 'bar/__/snang srid lha sngags ye shes 'khor lor gyur/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa sogs rtsa sngags ci 'grub dang*/__dngos gzhi yig drug gtso bor bzlas pa'i grangs bzung*/__thun mthar dbyangs gsal rten snying lan gsum re'i mtshams oM AHhU~M dngos 'byor yid sprul sogs mchod bstod dang*/__yig brgya brjod/__mchod rten lha dang bcas pa 'od du zhu ba las sAts+tsha'i rnam pa ji lta bar gyur/__slar yang gong gi rab gnas skabs ltar mchod bstod dang*/__brtan bzhugs bya/__bdag bskyed kyi mjug__/'gag med snang char shar ba'i sogs nas bkra shis bar mthar dbyung*/__/de lta bu'i rim pas yig bdun 'bum ther gnyis kha skong bcas de tsam ma 'grub na/__yig bdun 'bum phrag gcig kha skong bcas las nyung mi lo/__mtshan ma'i bsnyen pa mchod rten las 'od zer 'bar ba la sogs pa'i rtags ma mthong gi bar du bzla bar gsungs so/__/de ltar tshul bzhin bsgrubs pa'i sAts+tsha ni/__mchog phal gang yin kyang rten gyi _nang du gzhug pa dang*/__khang bu brtsegs pa'i mchod rten sogs bgyis kyang rung mod/__mchog rnams la de rnams ci rigs dang*/__phal pa la gnas dben par bkur sti dang bcas te gzhugs pa'am/__rgya mtshor 'babs pa'i chu klung chen por de bzhin gshegs pa'i rdul phra rab tu bsams la smon lam dang bcas te legs par drangs par bya'o/__/cho ga'i rim pa 'di bzhin bsgrubs pa'i phan yon kyang*/__rgyud las/__des ni nges par dmyal gnas nas/__/de byas pas ni grol bar 'gyur/__yi dwags byol song sdug bsngal las/__grol te lha yi gnas su skye/__zhes sogs rgya cher bsngags la yid ches pa'i dad pa brtan pos 'bad par bya bar rigs pa nyid do/__/'di sbyar dge bas lung rtogs bstan pa dar/__/bstan 'dzin skyes bus 'dzin ma'i byon kun gang*/__/'gro kun phan bde'i dpal la spyod pa dang*/__/lhan cig phyir mi ldog pa'i sa thob shog__/de ltar snga 'gyur bstan pa'i gsal byed chen po gter chen 'gyur med rdo rjes mdzad pa'i rdor sems thugs kyi sgrub pa'i rus sbyong nyid rtsa bar gzung*/__de'i gsal byed dang*/__sAts+tsha rab gnas/__gshin po rjes 'dzin bcas sa gsum na 'gran zla dang bral ba'i gter gton grub thob yongs kyi 'khor los bsgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa nyid kyis mdzad pa'i rdo rje'i tshig dri ma med pas zur brgyan te/__lugs gnyis mkhyen spyan yangs pa'i ma ti'i thugs bzhed skong phyir/__snyigs dus kyi rig sngags 'chang ba'i gzugs brnyan gdol spyod pa bdud las rnam par rgyal ba'i sdes sbyar ba 'brel thob kyis gtsos mkha' khyab yid can rgya mtsho 'dren pa 'od dpag med kyi zhabs drung tu skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//_

Footnotes

Other Information