སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title smin gling rdor sems brgyud 'debs JKW-KABAB-01-KA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 9, Pages 417-418 (Folios 1a1 to 1b2)
Author གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje. Smin gling rdor sems brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 417-418. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-003
Colophon

།ཅེས་མདོ་ཁམས་གོ་འཇོ་བླ་མ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་དང་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།

ces mdo khams go 'jo bla ma shes rab 'od zer dang bsod nams phun tshogs gnyis kyis bskul ngor 'gyur med rdo rjes bris pa'o

Notes This is a slightly different version from the one found in the Terdzo and has been augmented to include subsequent lineage holders.
[edit]
༄༅། །ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཟུང་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞབས། །གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་དང༌། །ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་དོན་གཟིགས་བི་མ་ལར། །གསོལ་བ་འདེས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་པདྨ་འབྱུང༌། །མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང༌། །ངེས་དོན་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་བཻ་རོ་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཏེར་བདག་གླིང༌། །བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིན་ཆེན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རིག་འཛིན་ས་བརྙེས་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས༴ །ངེས་གསང་ལམ་སྟོན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །མཆོག་གཟིགས་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ལྕམ་དྲལ་ཟུང༌། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ༴ །པདྨ་དབང་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྗེ། །སྣང་མཛད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། །འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོ་འགྲོ་འདུལ་གླིང༌། གསོལ་བ༴ སྨིན་གྲོལ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་བླ་མ་རྗེ། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ཡི་དམ་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །གསོལ་བ༴ འདིས་ཐོབ་དགེ་བས་བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར། །ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བ་མཐར་ཕྱིན་ཐོད་རྒལ་གྱི། །འཕོ་མེད་ཟབ་ལམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་མདོ་ཁམས་གོ་འཇོ་བླ་མ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་དང་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/khyab bdag dang po'i mgon po kun tu bzang*/__/bde stong dbyer med dpal ldan rdo rje sems/__/rgyal tshab ston pa dga' rab rdo rje la/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/zung 'jug mthar phyin shrI siM ha'i zhabs/__/gsang ba'i mdzod 'dzin rdo rje hU~M mdzad dang*/__/zab lam snying po'i don gzigs bi ma lar/__/gsol ba 'des so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/dus gsum sangs rgyas kun dngos pad+ma 'byung*/__/mkha' spyod dbang mo ye shes mtsho rgyal dang*/__/nges don lam bzang gsal mdzad bai ro rjer/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/snga 'gyur bstan pa'i nyi ma gter bdag gling*/__/bi ma'i rnam 'phrul rin chen rnam par rgyal/__/rig 'dzin sa brnyes pad+ma bstan 'dzin la/__/gsol ba 'debs=__/nges gsang lam ston phrin las rnam par rgyal/__/mchog gzigs pad+ma dbang rgyal lcam dral zung*/__/mkhyen brtse'i dbang po blo gros mtha' yas la/__/gsol ba=__/pad+ma dbang rgyal chos kyi blo gros rje/__/snang mdzad grub pa'i rdo rje bkra shis dpal/__/'gyur med nges don dbang po 'gro 'dul gling*/__gsol ba=__smin grol 'dod dgu'i mchog stsol bla ma rje/__/bde chen sgyu ma'i rnam rol yi dam lha/__/phrin las thogs med mkha' 'gro chos skyong la/__/gsol ba=__'dis thob dge bas bdag gzhan mkha' mnyam 'gro/__/byang chub sems 'byongs gang snang lha skur shar/__/khregs chod lta ba mthar phyin thod rgal gyi/__/'pho med zab lam mtha' ru phyin par shog__/ces mdo khams go 'jo bla ma shes rab 'od zer dang bsod nams phun tshogs gnyis kyis bskul ngor 'gyur med rdo rjes bris pa'o//__//_

Footnotes

Other Information