JKW-KABAB-18-TSHA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན།
Wylie title 'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston JKW-KABAB-18-TSHA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 23, Pages 151-153 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 151-153. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Prayers - smon lam
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa gzhon nu a b+hA yas gang shar gsol ba btab pa 'gro kun 'phags mchog phyag na pad+mo'i go 'phang thob pa'i rgyur gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
།འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ནི། །དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༌། །མི་ཕྱེད་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དངོས། །བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །མཚན་མའི་ཡུལ་ལས་རིང་དུ་འདས་གྱུར་ཀྱང༌། །སྣ་ཚོགས་སྤྲོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གཟུགས། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ནཱ་དའི་ཆོས་ཉིད་ལས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་པས། །སྐལ་བཟང་སྨིན་གྲོལ་ལང་ཚོ་རྒྱས་མཛད་པ། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས། །གདོད་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཤིས་ལུགས་སུ། །རང་གྲོལ་དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་ཀྱི་རྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །མཐའ་ཀླས་ཡིད་ཅན་སྲིད་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་གྲོང་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི། །ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །སྒྲིབ་པ་གཉིས་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །འདིས་མཚོན་དགེ་ཚོགས་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས་སུ་བསྔོ། །བདག་གཞན་རྙེད་དཀའི་དལ་བ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང༌། །སྐད་ཅིག་མི་རྟག་འཆི་བ་རྗེས་དྲན་ཤིང༌། །འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ལ། །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེས་མཐུས་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་གྱི། །ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་བསྙེན་ནས། །སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་བདུད་རྩི་བཏུང་བ་ལས། །ཐར་པའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གསང་གསུམ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྣང་ཆ་ཅན། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །དེ་ཚེ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །སྐད་ཅིག་རྗེན་པར་རང་ངོ་འཕྲོད་ནས་ཀྱང༌། །འཁོར་འདས་རྟོག་པའི་རི་མོ་མཐའ་དག་ཀུན། །གཏད་མེད་སྒྱུ་མར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ལྷ་སྐུར་དག །སྒྲ་གྲགས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་རྫོགས། །རླུང་སེམས་དྷཱུ་ཏིར་སྨིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ནམ་ཞིག་འདིར་སྣང་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །རང་སྣང་རྣམ་དག་ཡིད་འོང་པོ་ཏཱ་ལར། །དོན་དམ་འཕགས་པའི་རང་ཞལ་མྱུར་མཇལ་ནས། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སླར་ཡང་ཟག་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་ལས། །སྲིད་པར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས། །མ་ལུས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ཉིད་འགོག་བདེན་འདུས་མ་བྱས་པ་དང༌། །ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་པས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

/'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston ces bya ba/__na mo gu ru lo ke shwa rA ya/__rnam pa kun gyi mchog ldan ye shes ni/__/dmigs pa med pa'i snying rje chen po dang*/__/mi phyed sras bcas rgyal ba kun gyi dngos/__/bla ma spyan ras gzigs la gsol ba 'debs/__/gang gi rang bzhin rnam pa thams cad pa/__/mtshan ma'i yul las ring du 'das gyur kyang*/__/sna tshogs spros dang rjes su mthun pa'i gzugs/__/zung 'jug rdo rje'i sku la gsol ba 'debs/__/shin tu phra ba nA da'i chos nyid las/__/lung rtogs chos phung rgya mtsho'i char 'bebs pas/__/skal bzang smin grol lang tsho rgyas mdzad pa/__/zab gsang rdo rje'i gsung la gsol ba 'debs/__/sems dang yid dang rnam par shes pa'i tshogs/__/gdod nas 'gyur ba med pa'i gshis lugs su/__/rang grol don dam bden pa'i ngo bo nyid/__/'od gsal rdo rje'i thugs la gsol ba 'debs/__/khyod kyi rmad byung yon tan phrin las kyis/__/mtha' klas yid can srid pa'i chu gter las/__/byang chub snying po'i grong du dbugs dbyung ba'i/__/tshad med thugs rje can la gsol ba 'debs/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal mchod pa 'bul/__/sgrib pa gnyis bshags dge la rjes yi rang*/__/chos 'khor bskor zhing mya ngan mi 'da' bzhugs/__/'dis mtshon dge tshogs spros bral dbyings su bsngo/__/bdag gzhan rnyed dka'i dal ba thob gyur kyang*/__/skad cig mi rtag 'chi ba rjes dran shing*/__/'khor ba gar skyes sdug bsngal rang bzhin la/__/bcos min nges 'byung 'byong bar byin gyis rlobs/__/des mthus mtshan nyid kun ldan bshes gnyen gyi/__/zhabs pad mnyes pa gsum gyis legs bsnyen nas/__/smin grol zab mo'i bdud rtsi btung ba las/__/thar pa'i bcud len grub par byin gyis rlobs/__/skyabs kun 'dus zhal bla ma spyan ras gzigs/__/gsang gsum bde chen rdo rje'i snang cha can/__/rtse gcig bsgom nas gsol ba btab pa'i mthus/__/byin rlabs zab mo snying la 'jug par shog__/de tshe rig stong gnyug ma'i ye shes mchog__/skad cig rjen par rang ngo 'phrod nas kyang*/__/'khor 'das rtog pa'i ri mo mtha' dag kun/__/gtad med sgyu mar grol bar byin gyis rlobs/__/snang spyod thams cad 'od gsal lha skur dag__/sgra grags mi shigs rdo rje'i dbyangs su rdzogs/__/rlung sems d+hU tir smin pa'i ye shes kyis/__/mchog gi dngos grub brnyes par byin gyis rlobs/__/nam zhig 'dir snang nub par gyur pa'i tshe/__/rang snang rnam dag yid 'ong po tA lar/__/don dam 'phags pa'i rang zhal myur mjal nas/__/srid zhi'i mtha' las 'das par byin gyis rlobs/__/slar yang zag med snying rje'i gzhan dbang las/__/srid par rjes su chags pa'i sgyu thabs kyis/__/ma lus 'gro kun sgrol ba'i mthu thob nas/__/bcom ldan khyed dang mnyam par byin gyis rlobs/__/chos nyid 'gog bden 'dus ma byas pa dang*/__/chos can kun rdzob rten 'brel bslu med pas/__/ji ltar gsol ba btab pa'i 'bras bu yis/__/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa gzhon nu a b+hA yas gang shar gsol ba btab pa 'gro kun 'phags mchog phyag na pad+mo'i go 'phang thob pa'i rgyur gyur cig/__//__

Footnotes

Other Information