JKW-KABAB-05-CA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs JKW-KABAB-05-CA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 2, Pages 55 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 55. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།།

ces mang+ga las so

[edit]
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས། ༄༅། །ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་རྩལ། །ལས་ཀྱི་དབང་མོ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང༌། །པདྨ་གར་དབང་པདྨ་ཐེག་མཆོག་རྩལ། །འཇམ་མགོན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །བསྙེན་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །སྒྲུབ་པས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཕྲ་མོ་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི། །གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་དག །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་དབང་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཤོག །ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།། །།
[edit]

_____________rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs/__@#/__/kun bzang chos sku mtha' yas 'od dpag med/__/dbang chen he ru ka dpal longs spyod rdzogs/__/sprul sku rig 'dzin rdo rje chos rab rtsal/__/las kyi dbang mo pad+ma saM b+ha wa/__/chos rgyal khri srong lo chen bai ro'i zhabs/__/mkhar chen mtsho rgyal rong zom chos kyi bzang*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa dang*/__/pad+ma gar dbang pad+ma theg mchog rtsal/__/'jam mgon pad+ma ye shes rdo rje sogs/__/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/chos srung dam can bcas la gsol ba 'debs/__/thugs rje brtse ba chen pos dgongs nas kyang*/__/dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus stsol/__/bsnyen pas ye shes lha yi thugs rjes zin/__/sgrub pas gnas skabs mthar thug dngos grub thob/__/phra mo sna tshogs grub pa chen po brgyad/__/mchog gi las sbyor mtha' ru phyin par shog__/srid zhi'i khyab bdag bde chen lhan cig skyes/__/bden gnyis dbyer med ye shes d+hA ki nI'i/__/go 'phang mngon gyur rlung sems dbyings su dag__/'khor 'das brtan g.yo dbang du sgyur byed shog__/ces mang+ga las so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]