JKW-KABAB-03-GA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ།
Wylie title 'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying po dril ba JKW-KABAB-03-GA-036.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 36, Pages 627-630 (Folios 1a1 to 2b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying po dril ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 627-630. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ (rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba)
Deity nor rgyun ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-038
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མདྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__/sarba dA mad+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾསྭ་སྟི། འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་རྐྱང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླངས་བར་འདོད་པས། དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས། གཞན་གྱི་དོན་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐྱོད་དེ། ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་དབང་བསྒྱུར་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སེམས་ཅན་དོན༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་དང༌། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དག་དང་བྲལ་བར་ཤོག བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱོང༌། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ རིག་གདངས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་བྃ་སེར་པོ༔ གསེར་མདོག་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔ ནོར་བུའི་ཆར་འབེབས་རབ་ཏུ་བསྣམས༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་༔ རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མཆོག་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ནོར་བུའི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔ ནཻའུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་བཟུང་༔ ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སྒེག་ཅིང་རྗེས་ཆགས་གཏུམ་པའི་ཉམས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཨོཾཿ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨཿ པཱ་དྱཾ་བྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་ཨཱཿ ནཻ་བིདྱེ་ཨོཾ༔ ཤཔྡ་ཧོཿ རཱུ་པ་ ཤཔྡ་ གནྡྷེ ར་ས་སྤརྵེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔ མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུར༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་བྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ འཁོར་འདས་འདོད་རྒུའི་དགེ་མཚན་ཀུན༔ ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་བསྡུས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བ་སུ་ཎི་དྷ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅི་ནུས་དང༌། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ །ཞེས་པའང་ཅི་ནུས་བཟླས། མཐར་བསྡུ་རིམ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་འདས་འོད་ཞུ་རང་ལ་འདུས༔ ཐུགས་སྲོག་ནཱ་ད་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་དུ་ཐིམ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེ། །སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད། །འཕགས་པའི་གསང་གསུམ་རོལ་པར་ཤར༔ ཞེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས་པ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མདྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying por dril ba bzhugs so//____oMswa sti/__'phags ma nor rgyun ma'i sgrub thabs 'dod rgu'i sprin gyi ting nge 'dzin chen po'i snying po yab yum gtso rkyang gi rnal 'byor nyams su blangs bar 'dod pas/__dbang thob cing dam tshig la gnas pas/__gzhan gyi don du snying rje chen pos yid rang dbang med par bskyod de/__phan bde bla na med pa'i sde bzhi'i dpal 'byor phun sum tshogs pa rang dbang bsgyur bar 'dod pa'i bsam pas/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum bzhugs pa'i spyan sngar/__na mo:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__dkon mchog rtsa gsum lha tshogs la:__gus pas skyabs mchi sems can don:__bla med byang chub bsgrub par bgyi:__lan gsum gyis skyabs sems dang*/__sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal dag dang bral bar shog__bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces tshad med bzhis blo sbyong*/__dzaHhU~M ba~M hoH__tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__dngos gzhi lha bskyed pa ni/__aH__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__zung 'jug 'dus ma byas pa'i dbyings:__rig gdangs brtse ba'i snying rje'i rtsal:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__rgyu yi sa bon ba~M ser po:__gser mdog nyi ma lta bur shar:__de las 'od 'phros snod bcud sbyangs:__rin chen bkod pa'i zhing khams dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__'phags ma nor rgyun lha mo ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__dgos 'byung gang ba'i 'bras bu dang :__g.yon pas skyabs sbyin 'bras snye ni:__nor bu'i char 'bebs rab tu bsnams:__sna tshogs dar gyi na bza' dang :__rnam mang rin chen rgyan gyis brgyan:__mchog tu sgeg cing 'dzum pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__rang 'od thabs mchog dzam+b+ha la:__ser gsal zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas yum gyi mgul nas 'khyud:__bI dza pU ra'i 'bras bu bsnams:__g.yon pas nor bu'i rgyun stsol ba'i:__nai'u le yi mgrin pa bzung :__ut+pal dar dang rin chen brgyan:__sgeg cing rjes chags gtum pa'i nyams:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__sku gsung thugs su lhun gyis grub:__byang sems bdud rtsis dbang bskur bas:__ye shes rigs lnga'i phyag rgyas btab:__oM AHhU~MH__trA~M oM hU~M hrIHAH__oM:__bcom ldan lha mo nor rgyun ma:__yab yum sprul pa 'khor dang bcas:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs te:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__oM shrI sarba ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pA ri wA ra e h+ya hi:__ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__dzaHhU~M baM hoH__a ti pU hoH__pra tI ts+tsha hoH__oMH__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen gter:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun tu bzang po'i sprin gyis mchod:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM aH__pA d+yaM ba~M:__puSh+pe trA~M:__d+hU pe hU~M:__A lo ke hrIH__gan+d+he AH__nai bid+ye oM:__shap+da hoH__rU pa __shap+da _gan+d+he__ra sa spar+She d+harma d+hA tu hoH__sarba pU dza ga ga na me g+ha sa ma ya hU~M:__hU~M:__rin chen rnam par blta ba yi:__ye shes gser mdog yid 'ong sku:__mtshan dpe'i sgyu 'phrul rol pas mdzes:__dkyil 'khor dbang phyug ma la 'dud:__bzlas pa bya ba ni/__rang gi thugs ka'i dpal be'ur:__brtan g.yo'i dwangs ma 'od lnga'i klong :__mi 'gyur thugs srog ba~M yig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od 'phros rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun dbul phongs sdug bsngal bsal:__'khor 'das 'dod rgu'i dge mtshan kun:__nyi ma 'char ka'i mdangs ltar bsdus:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur ba'i:__yid bzhin dngos grub mchog thob gyur:__oM ba su Ni d+ha rI swA hA:__ci nus dang*/__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__/zhes pa'ang ci nus bzlas/__mthar bsdu rim ni/__thugs ka'i sa bon 'od zer gyis:__'khor 'das 'od zhu rang la 'dus:__thugs srog nA da 'od gsal dbyings:__mi dmigs stong pa'i ngang du thim:__ces brjod cing bsams la mnyam par bzhag__/slar yang rang nyid lha yi sku/__/zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba che/__/snang grags rtog pa'i chos ji snyed/__/'phags pa'i gsang gsum rol par shar:__zhes thun mtshams kyi lha skur ldang la/__dge ba 'di yis myur du bdag__/nor rgyun lha mo 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog_/ces bsngo smon dang*/__'bad dang rtsol bas ma gos pa/__/yid bzhin nor bu dpag bsam bzhin/__/sems can re ba skong mdzad pa/__/bsam pa 'grub pa'i bkra shis shog__/ces sogs shis pa brjod pa ji ltar rigs pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__/sarba dA mad+ga laM//__//

Footnotes

Other Information