JKW-KABAB-02-KHA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
Wylie title bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug JKW-KABAB-02-KHA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 6, Pages 49-50 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 49-50. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

ཅེས་དབང་བཞིའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མཐུན་པར་མདོ་ཙམ་དུ་སྨོས་པ་འདི་ཡང་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེས་བཅུའི་འདུ་བའི་ཚེ་གང་ཤར་དུ་བླངས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།

ces dbang bzhi'i lam khyer dang mthun par mdo tsam du smos pa 'di yang dus kyi rgyal po tshes bcu'i 'du ba'i tshe gang shar du blangs pa dza yan+tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ།། ༄༅། །ཨ་ཧོ། །རྟག་ཆད་མཚན་མའི་ཆོས་ཀུན་ཟུང་འཇུག་ཏུ་རོལ་པས། །འཕོ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ། །ཉེར་ལེན་ཟག་བྲལ་བློ་འདས་གཉུག་མ་ཡི་གཤིས་ལུགས། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཉིད་སྐུའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་རོལ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་བརྗོད་བྲལ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས། །རང་བཞིན་གསལ་ཁྱབ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པས། །ཐུགས་རྗེ་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རོལ་པ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཐ་མལ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱྀས་མི་མཚོན། །ངང་བཞག་འདུ་འབྲལ་སྤངས་པའི་ཆོས་སྐུ་ཡི་ཀློང་དུ། །ལམ་མཆོག་གྲོལ་བཞིའི་གདིང་གིས་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ། །སྐྱེ་འགག་སྔ་ཕྱི་བྲལ་བའི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རོལ་པས། །དབྱེར་མེད་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་དུ་ཤར་རོ། །སྒྲོན་བཞིའི་འཛུམ་ཟེར་གསར་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིས་བསུས་པས། །སྣང་བཞིའི་ལམ་དུ་མཚན་མའི་འཁྲུལ་ཆོས་ཀུན་ཟད་དེ། །ཐིག་ལེ་བཞི་ཡི་འགྲོས་ཀུན་དབུ་མ་རུ་བསྔགས་ནས། །ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་སྐུ་བཞི་རུ་ཐིམ་མོ། །མཐར་ཐུག་གཟུང་འཛིན་ཡུལ་ལས་རྣམ་གྲོལ་གྱི་རིག་པ། །སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་མ་གོས་བསམ་བྲལ་གྱྀ་ངོ་བོར། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ལ་རོལ་པས། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །ཅེས་དབང་བཞིའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མཐུན་པར་མདོ་ཙམ་དུ་སྨོས་པ་འདི་ཡང་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེས་བཅུའི་འདུ་བའི་ཚེ་གང་ཤར་དུ་བླངས་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །།
[edit]

@#/__/bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug ces bya ba//__@#/__/a ho/__/rtag chad mtshan ma'i chos kun zung 'jug tu rol pas/__/'pho med lhan skyes bde stong dbyer med kyi ngo bo/__/nyer len zag bral blo 'das gnyug ma yi gshis lugs/__/rig stong zung 'jug nyid sku'i bla ma de mkhyen no/__/ye shes rdo rjer rol par byin gyis rang rlobs shig__/ngo bo stong nyid brjod bral skye med kyi ngang nas/__/rang bzhin gsal khyab phra ba'i ye shes su smin pas/__/thugs rje 'khor 'das mnyam nyid sna tshogs kyi rol pa/__/bsam gyis mi khyab tha mal yid dpyod ky-is mi mtshon/__/ngang bzhag 'du 'bral spangs pa'i chos sku yi klong du/__/lam mchog grol bzhi'i gding gis rtog tshogs kyi 'khrul pa/__/skye 'gag snga phyi bral ba'i lhun grub kyi rol pas/__/dbyer med rnam pa kun gyi mchog ldan du shar ro/__/sgron bzhi'i 'dzum zer gsar pa'i pho nya yis bsus pas/__/snang bzhi'i lam du mtshan ma'i 'khrul chos kun zad de/__/thig le bzhi yi 'gros kun dbu ma ru bsngags nas/__/nang gsal khyad chos drug ldan sku bzhi ru thim mo/__/mthar thug gzung 'dzin yul las rnam grol gyi rig pa/__/so skye'i blo yis ma gos bsam bral gy-i ngo bor/__/sku dang ye shes mdzad pa phrin las la rol pas/__/lhun gyis grub pa'i ye shes brnyes pa ru shog cig__/ces dbang bzhi'i lam khyer dang mthun par mdo tsam du smos pa 'di yang dus kyi rgyal po tshes bcu'i 'du ba'i tshe gang shar du blangs pa dza yan+tu//__//

Footnotes

Other Information