JKW-KABAB-09-TA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs JKW-KABAB-09-TA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 16, Pages 319-346 (Folios 1a to 14b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 319-346. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Wealth Rituals - nor sgrub
Cycle བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)
Deity dzaM nag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-033
Colophon

།ཅེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟབ་ཆོས་བསྐལ་དུས་འདི་འདྲར་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་བྱུང་ན་ཕན་འདོད་ལྷག་པའི་བསམ་པས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཁ་འཕང་རིགས་ཡང་གཏེར་གཞན་ནས་བསབས་ཏེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces rmad du byung ba'i zab chos bskal dus 'di 'drar shin tu rnyed par dka' ba 'di nyid nyams su bstar ba byung na phan 'dod lhag pa'i bsam pas/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes kha 'phang rigs yang gter gzhan nas bsabs te rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bklags chog tu bkod pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། །མི་བསྐྱོད་དབྱིངས་ལས་སྙིང་རྗེས་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །ནམ་མཁའི་མདངས་ཅན་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་པ། །གང་དེར་འདུད་དོ་སྙིགས་འགྲོའི་མྱ་ངམ་ཐང༌། །རྫོགས་ལྡན་ནོར་བུའི་སྤྲིན་གྱིས་འཚོ་བར་མཛོད། །འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་བདེ་བླག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་མི་བསྐྱོད་ཛམྦྷ་ལའི་ནོར་སྒྲུབ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་རྟེན་བཅའ་བ། དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱྀ་རིམ་པ། རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཀྲ་ཤིས་ལ་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་སུ། ཉི་མ་བྱང་བགྲོད་ཀྱི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཟའ་སྐར་དུས་སྦྱོར་བཟང་པོའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གུང་དུ་སྟེགས་བུ་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་སྟེང་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་ལྡན་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་འབྲུའམ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་དགུ། དེ་རྒྱབ་བཞི་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་སྟེང་ཐུགས་རྟེན་ཐོད་པ་གསེར་མདོག་དུམ་བུ་གསུམ་པའི་ནང་ཉེར་ལྔའི་རྫས་ཀྱི་ཁུ་བས་བྱུགས་ཤིང༌། ཉེར་ལྔ་ཁྲོལ་བུ་སོགས་རྫས་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་ནང་དུ་གསུང་རྟེན་རྒྱས་པར་སྲོག་འཁོར་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཞུང་གསལ་ལམ། མི་འགྲུབ་ན་བསྡུས་པ་གང་རུང་མདུན་ཕྱོགས་སུ་མགོ་གཞུག་མ་ནོར་བ་བཞག །སྐུ་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའམ་དཔལ་ཅན་ས་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རྫས་སྔགས་ནང་གཞུག་རབ་གནས་ལྡན་པའམ་མ་འབྱོར་ན་བྲིས་སྐུ་རྒྱབ་གཟུངས་ཅན་ཙཀྲའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞག །བནྡྷའི་གཡས་སུ་ཡོན་ཏན་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ནོར་བུ་འབར་བའི་དབྱིབས་ཅན་ཁ་ཟས་བཟང་རྒུས་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་ཕྲིན་ལས་རྟེན་གཡང་ཕོར་མར་ཁུས་བཀང་བ། གཡང་སྒྱེ་དང་རིན་ཆེན་དར་གོས་འབྲུ་སྨན་སོགས་དཔལ་ཅན་གྱི་གཡང་རྫས་གང་འབྱོར། རྒྱབ་ཏུ་མདའ་དར་རྒྱན་ལྡན། མདུན་ངོས་འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་འབྲུ་སྣའི་ཆན་བཟའ་བཏུང་གི་ཕུད་དཀར་སྐྱེམས་དང་བཅས་པ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་བཤམ། འབྱོར་ན་སྟེང་དུ་གདུགས་དང་བླ་བྲེ་དབུབ། མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བསྒྲེང༌། དར་དཔྱངས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཏེ་བག་དྲོ་ལྷུན་ཆགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རྟེན་གྱི་སྲོག་འཁོར་བསྡུས་པ་ནི། རབ་དར་ནག་གམ་མཐིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲི། མ་འབྱོར་ན་རས་སམ་རྒྱ་ཤོག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲེས་པའི་རྒྱ་སྣག་གིས་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བདུན་བསྐོར། ལྟེ་བར་ཧཱུྃ། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཧཱུྃ་གི་དབུ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བ་སུ་དྷ་རི་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་བྲིས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་འདབ་མ་རེ་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྔགས་གཉིས་རེ་བརྩེགས་མར་བྲི་སྟེ། ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཙནྡྲ་ཀཱནྟྱེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་དཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་དྷ་ན་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སུ་དཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཀེ་ལི་མཱ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་གུཔྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ཁེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་དེ་བྱཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཙ་རེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སྭཱ་ར་སྭ་ཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་གཟུངས་དང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྙིང་པོ་བྲི་སྟེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་རུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། སརྦ་ཨརྠ་མེ་སཱ་དྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་སུ་ནི། ཧི་ལི་མི་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་དྷཱྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻ་རུ་དྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བི་རུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་གོང་གནོན་གཉེན་པོའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཚར་གཅིག་གམ་གསུམ་ཙམ་བྲི། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་རྣམས་དང༌། འདོད་གསོལ་ནི། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ་ཡབ་ཡུམ། ནོར་ལྷ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད། ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་རྟེན་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འཁོར་འདས་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པའི་དཔལ་ཡོན་དབང་པོ་དྲུག་གི་འདོད་ཡོན་ལྷའི་བདུད་རྩི་ཀླུའི་ནོར་བུ་གནོད་སྦྱིན་གཏེར་ཆེན་གླིང་བཞིའི་མི་ཕོ་བྲང་མཁར་རིགས་བརྒྱུད་སྲས་མངའ་རིས་བདེ་སྐྱིད་དཔའ་རྩལ་སྟོབས་སྲ་བརྟན་གོ་ཆ་རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད་བཟའ་ཤིང་སྨན་ཞིམ་མངར་ཟས་བཀྲག་ལྡན་གོས་ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན་བརྗིད་ཅན་ནོར་མཁས་པའི་མཁྱེན་རབ་གྲུབ་པའི་ནུས་མཐུ་འཕགས་པའི་སྤངས་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འཆི་མེད་ཚེ་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་སྙན་གྲགས་དཔལ་འབྱོར་ནད་མེད་བདེ་བ་རྒས་མེད་ལང་ཚོ་མདོར་ན་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་སྩོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པཱ་ཤང་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་སམ་དེའི་དོན་བསྡུས་པ་ཙམ་བྲི། དེ་རྒྱབ་རྡོ་ར་དང་ཕྱི་རོལ་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། འཛོམ་ན་སྲོག་འཁོར་རྒྱས་པའི་རྫས་ཀྱི་གནད་ཡིག་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུགས། མ་འཛོམ་ན་སྨན་སྣ་རིན་ཆེན་ལྔ་ཚན་ལྔ་དང༌། ས་སྣ་ཆུ་སྣ་ཆོས་སྨན་རྣམས་དྲི་བཟང་དང་སྦྱར་བས་བྱུག །སྦྱོང་ཁྲུས་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་བྱས་ལ་ལེགས་པར་བསྟབས་ཏེ་དར་སྣས་དྲིལ་ལོ། །གནོད་སྦྱིན་རྒྱུན་མཆོད་ཀྱི་སྤོས་སྦྱོར་ནི། བཟང་དྲུག །ཙནྡན་དཀར་དམར། ཨ་ག་རུ། དྲི་བཟང༌། ག་བུར། ཤུ་དག །ཤིང་ཚ། སྤོས་དཀར། སྤང་སྤོས། ལ་ཕུག །གོ་སྙོད། ཏོང་ཀུན་རྣམས་སྦྱར་བའོ། །སྤྱིར་འདིའི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་མེད་ཀ་མེད་ཡིན་ཀྱང་མ་འཛོམ་པ་དང་ཉིན་ཆོག་ལྟ་བུར། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་གཏོར་མ་གོང་གསལ་སྔགས་རྣམས་གཟུངས་བསྒྲིལ་བྱས་ནས་བཅུག་པ་བཤམ། རྒྱབ་ཏུ་བྲིས་སྐུ་བཀྲམ། མེད་ན་ཙཀླི་གཏོར་མ་ལ་བཙུགས་ཤིང་དར་གུར་དབུབ། གཡས་གཡོན་ཏུ་ཕྱྭ་ཆ་དཀོར་ཆ་གང་འབྱོར་གྱི་སྒྲོམ་དང་སྣོད། མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཀོད་པས་ཆོག་པའང་གཞུང་གི་དགོངས་པའོ། །གཞན་ཡང་ཆུ་སྦྱིན་གྱི་ཆས། དཀར་མངར། ཚོགས་མཆོད། སྔོན་གཏོར་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བཞི། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ། བདག་བསྐྱེད། མདུན་བསྐྱེད། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་པོའི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཉིད་དང་པོར་བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ། མགྲོན་འགུགས་པ། སྔགས་སྔོས་ལན་གསུམ་བཅས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བགེགས་ཚོགས་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་དྲག་སྔགས་བརྗོད། གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རང་རྩལ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་མེ་མཚོན་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུ༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་བདག་བསྐྱེད་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྒོམ་བཟླས་ནི། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ འབར་བ་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཞེན་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ འོད་གསལ་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དབུས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་སྐུ་བཞེངས་གསང་བའི་བདག༔ མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་པའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཁྲོ་གཏུམ་ཉམས༔ རྩ་ཕྱག་སྡིག་མཛུབ་སྦྲེལ་བ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་ལ་འཁྲིལ༔ ལྷག་མ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གདེངས༔ ཕག་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་དུ་འགྱིང་༔ ཕྱོགས་བཞིར་དཔའ་བོ་སྡེ་བཞི་པོ༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོར་བཅས༔ དཀར་སེར་དམར་མཐིང་གཡས་རང་རྟགས༔ གཡོན་རྣམས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་རོལ༔ འབར་ཞིང་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ ཐོད་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ པད་ཉི་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ཀུན༔ བདག་སྐྱོབས་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ཇི་བཞིན་གསལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔ ཐུགས་དབུས་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་བདག་ལ་ཐིམ༔ གསང་བདག་དཔལ་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་བ་ནི་བསྙེན་པ་སྟེ་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་སོ། །དེའི་གྲངས་ཐེམས་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་སྦྱོར་སྦྲེལ་བ་ནི། སླར་ཡང་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐུགས་ནས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅིང་༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་ལས་ལ་བསྐུལ༔ གང་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གོ །ཡུམ་དང་འཁོར་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཚད་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གོ །ནོར་སྒྲུབ་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་ལའང་བཟླས་གྲངས་མང་ཉུང་དེའི་རིགས་པས་དཔག །གསུམ་པ་མདུན་བསྐྱེད་ནོར་ལྷའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་དང་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ལས༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་རྩལ༔ མདུན་དུ་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པས་ཡོངས་གང་དབུས༔ རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདྨ་ནི༔ སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་འོད་དུ་འབར༔ དེ་ཡི་ཟེའུ་འབྲུར་ཉི་མ་དང་༔ ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ཆེ༔ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་ཟུང་བཅས་པའི༔ སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འབར༔ དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་འདས་དཔལ་འབྱོར་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ མཐིང་ནག་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདྲིལ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་སྒྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་བདག་པོའི་ཚུལ༔ གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས༔ མིའུ་ཐུང་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་གསོར༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་སྤྱི་ནས་འགེམས༔ གཡོན་པས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས༔ མི་མཐུན་བདུད་ཀྱི་དཔུང་ལས་རྒྱལ༔ གཡས་འོག་རིན་ཆེན་ཐོད་པ་བསྣམས༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ གཡོན་འོག་བརྗིད་ལྡན་ནེའུ་ལེ་བཟང་༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཐོད་སྐམ་རཏྣའི་རྩེ་བྲན་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་བཞུགས༔ སྐུ་ལ་སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་༔ སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ རྟགས་ཀྱི་མཚན་མ་འགྲེང་ཞིང་འབར༔ ཞབས་གཉིས་གཡོན་བརྐྱངས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་རོལ༔ གཡོན་ན་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ལྗང་༔ ལྕགས་ཀྱུ་གཏེར་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ ཕྱོགས་མཚམས་འདབ་བརྒྱད་པདྨ་ལ༔ ནོར་བུ་བཟང་སོགས་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཡབ་རྣམས་བནྡྷ་ནེའུ་ལེ༔ ཡུམ་རྣམས་ལྕགས་ཀྱུ་གཏེར་བུམ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ ཉི་མ་ནོར་སྐྱུགས་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ སྒེག་མཛེས་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ལྡན་འགྱིང་༔ སྒོ་བཞིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ ཕྱི་ནང་བར་མཚམས་ཁོར་ཡུག་ཏུ༔ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་སྡེ་དཔོན་དང་༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཅེས་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཀུག་པ་ནི། སྤོས་སྦྱོར་བསྲེག །དབྱངས་རོལ་གདུང་ཤུགས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ཕྱིར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ སེམས་ཅན་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ཡི༔ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པར་ཞལ་བཞེས་ཤིང་༔ དམ་བཅས་དུས་ནི་དེང་ལགས་པས༔ མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རྒྱུན་ཆོད་ལ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སྤེལ༔ སྲིད་གསུམ་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཞེས་སྤྱན་དྲང༌། བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་བདག་ཉིད་ལ༔ གུས་ཤིང་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ན་མོ་ན་མཱ་མི༔ ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩི་ཞལ་དུ་འབུལ༔ ཆུ་གཙང་འདག་ཆལ་ཞབས་ལ་འབུལ༔ མཚར་སྡུག་མེ་ཏོག་དབུ་ལ་འབུལ༔ དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་ཤངས་ལ་འབུལ༔ གཟི་ལྡན་སྒྲོན་མེ་སྤྱན་ལ་འབུལ༔ དྲི་བཟང་ཆར་རྒྱུན་སྐུ་ལ་འབུལ༔ བཅུད་ལྡན་ཞལ་ཟས་ལྗགས་ལ་འབུལ༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་སྙན་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཡིད་འོང་གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྙན་འགྱུར་སྒྲ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སིམ་བྱེད་དྲི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཞིམ་མངར་རོ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དགེ་ལེགས་རྟགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྒྱལ་སྲིད་གཏེར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཤྲཱི་མ་ཧཱ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པའི་མཎྜལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ༴ འདོད་ཡོན་གཏོར་མའི་མཆོད་པ༴ དཀར་མངར་ཕུད་ཀྱི་མཆོད༴ ཟས་མཆོག་ཕུད་ཀྱི༴ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི༴ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ར་ཏཱ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་འབུལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སེམས་དཔའི་ཚུལ༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་ཁྱབ་བདག་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ སྐུ་མདོག་གནག་ཅིང་སྣུམ་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཁྲོ་ཞིང་སྒེག༔ མིའུ་ཐུང་གཏུམ་པའི་ཚུལ་འཆང་ལ༔ མཆོད༴ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཐོད་སྐམ་ནོར་བུའི་རྩེ་བྲན་དང་༔ རིགས་བདག་ཅོད་པན་འཆང་བ་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་འཁྱིལ་ཞིང་གཟིགས༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ བདུད་བཞི་འདུལ་མཛད་དཔའ་བོ་ཆེར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཕྱག་བཞིའི་ཐོ་བས་ལོག་འདྲེན་འདུལ༔ ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཐོད་པས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ནོར་སྐྱུགས་གཏེར་གྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་ཛམྦྷ་ལར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་༴ སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ལྷར༔ མཆོད༴ བདེ་ཆེན་མཚན་མ་རབ་ཏུ་བསྒྲེངས༔ གཏེར་བུམ་ནོར་སྦྱིན་གདན་དུ་བཏིང་༔ ཡཀྵ་བྱེ་བའི་སྡེ་དཔོན་ཆེར༔ མཆོད་ཅིང་༴ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ བརླ་གཡོན་འཁྱུད་ཅིང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ༴ ཕྱོགས་མཚམས་སྐྱོང་བའི་གཏེར་བདག་ཆེ༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་ཡབ་དང་ཡུམ༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་༴ སྒོ་བཞི་སྲུང་བའི་ནོར་ལྷ་ཆེ༔ འཇིག་རྟེན་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང༴ གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེས་བཞུགས་པ་ཡི༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ནོངས་བཤགས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས་བགྱིས་པ༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བཟོད་པར་བཞེས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལུས༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ནས། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་ཡུན་རིང་བཟུང༌། བཟླས་པའི་ཐོག་མར་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལ་ཐིམ༔ ནུས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་ཚོགས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་ཁྱབ་པ་ལས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཟླ་བ་ནི་གྲངས་ཀྱི་ཚད་དོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་བསྐྱེད་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ གཏུམ་ཞིང་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བཅུད་དང་དཔལ༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༔ རང་དབང་མེད་པར་འུབས་ཀྱིས་བསྡུས༔ བདག་གི་བང་མཛོད་གནས་ཁང་དང་༔ ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱུར་བུར་ཁེངས༔ དྭངས་མ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་དཔལ་དུ་བསམ༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བ་སུ་དྷ་རཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་ནི། བཟླས་ཐུན་འཇོག་པ་ན་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་གྲུབ་ན་ལེགས་ཀྱང་མི་ལྕོགས་ན་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་ཐོག་མཐའི་ཤློ་ཀ་རེ་རེ་བྱ། ཆུ་སྦྱིན་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་ཟངས་གཞོང་གི་ནང་དུ་སྐུའམ་བཤོས་བུ་ནོར་གཟུགས་མ་བཤམ། ཆུ་བུམ་འདུ་བྱས་ལ། ཟངས་གཞོང་གི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་གཏེར་བུམ་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་ལ་ཞབས་བརྟེན་པའི་མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོ་ཡུམ་ནོར་རྒྱུན་མས་འཁྱུད་པ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་བརྒྱད། ཕྱི་རོལ་དུ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྟེན་གྱི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། བདག་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཟླ་བ་ལ་བྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས་པས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པར་གྱུར། ཆུ་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་དུ་སྦྲེང་ལ། ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ནི་མུ་ཁཾ་བྷྲ་མ་ར་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམླུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་འབུལ། ཛམ་བྷ་ལའི་ཞལ་དང་ནོར་སྐྱུགས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པར་བསམ། མཐར། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་ཐིམ། དམ་ཚིག་པ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་ཆུ་འདོད་རྒུའི་བདུད་རྩིར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཆུ་ཐིགས་ལྕེར་བཞག་ལ་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ཁྱིམ་དང་བང་མཛོད་ཞིང་སླས་སོགས་སུ་འཐོར། འདི་ནི་ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་དུས་རྒྱུན་དུ་མ་ཆགས་འགྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། དེའི་སྐབས་སུའང་འདོན་སྒོམ་འདི་ལྟར་ལ། རྟེན་གྱི་གནས་ནས། ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ། རང་བཞིན་གྱི་གནས། ཞེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ། ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་ཡོན་མི་ཟད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འགྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ། གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་དགྱེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་འབུལ། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་ཡོན་དང་༔ མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང་བཅས་པའི༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ འཛད་མེད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། གཏོར་མ་ཕུད་དང་བཅས་པ་མཛོད་ཕུག་སོགས་གཙང་སར་གཤེགས་པའམ་རང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ། ཕྱིར་མི་གཏོང་བ་གནད་དོ། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། དཀར་མངར་ལ་དུ་ལ་ཕུག་སོགས་གཙང་ཞིང་བསོད་པའི་བཟའ་བཏུང་བཤམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་ཚོགས་མཆོད་བདུད་རྩིའི་སོགས་གོང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། ཚོགས་ཕུད་ཆ་ལྔར་བསྒོས་པའི་དང་པོ། ཚོགས་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་རིགས་བདག་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་འབུལ་ལོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་གྷ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གཉིས་པ། ཚོགས་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཡི་དམ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་འབུལ་ལོ། །མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་གྷ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ གསུམ་པ། ཚོགས་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ། ཚོགས་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཛམྦྷ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་འབུལ་ལོ། །མི་འཛད་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ལྔ་པ། ཚོགས་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་མཚམས་སྐྱོང་བའི་གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི། ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ལོངས་སྤྱོད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་སྩོལ་བར་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་ཡཀྵ་བ་སུ་དེ་བ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིང་ཛཿསརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ། བར་པ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་དམིགས་ལ་རང་གིས་རོལ། ལྷག་མ་ཆང་བུ་བྱས་ལ། ལྷག་གཏོར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ལྷག་མ་ལ་དབང་བའི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནོ། །དགྱེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ཞེས་སྦྱིན། འདིར་རྩ་བའི་གཞུང་དུ་སྔགས་བསྔོས་རྐྱང་པ་ལས་མ་གསུངས་ཤིང་ཚིག་ལྷུག་རྣམས་གསར་དུ་སྤྲོས་པ་ཡིན་པས་བསྡུ་ན་སྔགས་བསྔོས་ཁོ་ནས་ཆོག །ཕྲིན་ལས་ཚར་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྐབས་འདི་རྣམས་ཚང་བ་བཏང༌། ཐུན་གསུམ་བྱེད་ན་བཟླས་པ་མཆོད་བསྟོད་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། ཐུན་དང་པོ་ལ་ཆུ་སྦྱིན། བར་པར་གཏོར་འབུལ། ཕྱི་མ་ལ་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བས་འཐུས་སོ། །དེ་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་བསྐྱེད་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ནས། དཔལ་དུ་གྱུར༔ བར་གོང་སྒྲུབ་བཟླས་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་གསལ་གདབ། གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་མཆོད་པའི་དཔུང་བསྐྱེད། སྦྱར་སྤོས་བསྲེག །དབྱངས་རོལ་གདུང་ཤུགས་བཅས་པས་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་གྲུབ་པའི་ཞིང་༔ ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཞལ་བཟང་དུས་འདིར་སྟོན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ སྣོད་བཅུད་རི་གླིང་འབྱོར་པའི་ཚོགས༔ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བུམ་བཟང་འདོད་འཇོ་དཔག་བསམ་ཤིང་༔ གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་རོ་བཅུད་ལྡན༔ ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ གཡར་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ སྟོང་གསུམ་འཁོར་འདས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ མཛེས་སྡུག་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ སྙན་བརྗིད་སྒྲ་ཡི༴ བསུང་ཞིམ་དྲི་ཡི་ཕྱྭ༴ བཅུད་ལྡན་རོ་ཡི༴ འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱའི༴ ཡིད་མཐུན་ཆོས་ཀྱི༴ ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིའི༴ ཀླུ་ཡི་ནོར་བུའི༴ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི༴ གླིང་བཞི་མི་ཡི༴ ཕོ་བྲང་མཁར་གྱི་ཕྱྭ༴ རིགས་བརྒྱུད་སྲས་ཀྱི༴ མངའ་རིས་བདེ་སྐྱིད་ཕྱྭ༴ དཔའ་རྩལ་སྟོབས་ཀྱི༴ སྲ་བརྟན་གོ་ཆའི༴ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི༴ ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད་ཕྱྭ་༴ བཟའ་ཤིང་སྨན་གྱི་ཕྱྭ༴ ཞིམ་མངར་ཟས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བཀྲག་ཅན་གོས་ཀྱི༴ ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན་གྱི་ཕྱྭ༔ བརྗིད་ཅན་ནོར་གྱི་ཕྱྭ༴ མཁས་པའི་མཁྱེན་རྩལ་ཕྱྭ༴ གྲུབ་པའི་ནུས་མཐུའི་ཕྱྭ་གཡང་༴ འཕགས་པའི་སྤངས་རྟོགས་ཕྱྭ༴ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཕྱྭ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ༴ བསོད་ནམས་དབང་ཐང་༴ སྙན་ཅིང་གྲགས་པའི་ཕྱྭ༴ དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ༴ ནད་མེད་བདེ་བའི་ཕྱྭ༴ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་ཕྱྭ༴ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕྱྭ༴ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཎཱི་སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ། ཤར་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་འོད༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབས་ལགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཞལ་བཟང་སོགས་ནས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་ཙནྡྲ་ཀནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་གང་བ་བཟང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་སྦྱིན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སོགས་འགྲེ༔ ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲཱ་ཡ་དཏྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ནོར་སྦྱིན་དང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་སྦྱིན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པ་སོགས༴ ཨོཾ་དྷ་ན་དཱྀ་ཡ་སུདཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་འཕགས་མ་དང་༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ཨཱརྨཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རོལ་པའི་ཕྲེང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་བཟང་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༔ ཨོཾ་ཀི་ལི་མཱ་ལི་ནི་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཀུཎྜ་ལི༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་སྦས་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་སུ་གུཔྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་སྒོ་ཡི་དབང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་མཛེས་མ་དང་༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་མུ་ཁནྡྲཱེ་ཡ་དེ་བྱ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་གཡོ་བའི་དབང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་དབྱངས་ཅན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་ཙ་རནྡྲཱེ་ཡ་སྭ་ར་སྭཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་ཟློག་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་ཞལ་བཞེས་པའི༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་དཔུང་བཅས་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་བཻ་རུ་དྷ་ཀཱ་ཡ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ནས༔ དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་པའི༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ༔ སརྦ་ཨརྠ་མེ་སཱ་དྷ་ནི༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ སུ་དྷ་ནི༔ སུ་ར་སྱཿ སུ་མ་ཏི༔ སུ་པུ་ཁིཿ ཧི་ལི་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལོ། །སྒྲུབ་པ་ཞག་གསུམ་མམ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཉིན་རེ་ཐུན་བཞིའམ་གསུམ་སོགས་བྱེད་ན་འདི་ཡན་ཆད་ཚར་གཅིག་བྱ། ཐུན་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་ནས་འདི་ཡན་བསྐྱར། ཚར་གྲངས་གྲུབ་པའི་ཐུན་རྗེས་མའི་སྐབས་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་ཐུན་མཚམས་སྐབས་ལྟར་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བས་རྟེན་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ཉིད་མཐིང་ནག་འོད་འབར་བ་ལ་སེམས་ཅི་གནས་སུ་བཟུང༌། དེའང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་ལྷ་དང་སྣང་བ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད། སླར་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྐུར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན་པའོ། །དགེ་བསྔོ་ནི། བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་བགྱིས་ལ་སོགས༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འགྲོ་ཀུན་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་འོས་ཤིང་འཐད་པའི་སྨོན་ལམ་མང་དུ་གདབ། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཐོག་དྲངས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་དོ། །གསུམ་པ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་ནི། ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་བའམ། ཞག་གྲངས་ཐེམས་པའི་ཚེ་བཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་ཉི་ཤར་ལ་འགྲིགས་པར་བྱས་ཏེ་ཞྭ་གོས་སོགས་རྒྱན་ཆས་སྤྲས། ཕྲིན་ལས་ཚར་གཅིག་བཏང་བའི་སྐབས་གཏོར་མ་དང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་འབུལ་ཞིང༌། རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་ཀྱང་རྒྱས་པར་བྱ། ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཛམྦྷ་ལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས༔ དང་པོར་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་བསྙེན༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བརྗོད། བྱེ་བྲག་སོ་སོར་བླང་བ་ནི། སྐུ་རྟེན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ གཟི་བརྗིད་སྟོབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ སྔགས་བརྗོད་པ་འདི་ཕྱྀན་ལ་འགྲེས། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་གྱུར༔ གསུང་རྟེན་ཙཀྲ་མགྲིན་པར་གཏུགས་ལ། ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འགག་མེད་གསུང་གི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ནུས་རྩལ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་གྱུར༔ ཐུགས་རྟེན་ཐོད་པ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་གྱུར༔ ཡོན་ཏན་རྟེན་གཏོར་མ་ལྟེ་བར་བཞག་ལ། སྭཱ་ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འདོད་འབྱུང་ཡོན་ཏན་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ༔ ཡོན་ཏན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་གྱུར༔ ཕྲིན་ལས་རྟེན་གཡང་རྫས་རྣམས་མདུན་དུ་བཀྲམ་ལ། ཧཱཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ གང་འདུལ་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱ༔ ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཕུད་ལ་ལོངས་སྤྱོད། རྟེན་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཀོད་ལ་སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་དང་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པར་བྱ། སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རང་གི་ལུས་ལ་འཆང༌། མི་ལྕོགས་ན་རྟེན་གཏོར་དང་ལྷན་ཅིག་མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་སྦས་ལ་དུས་དང་རྒྱུན་ཏུ་ཅི་འབྱོར་པའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པས་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འབྱིན་པ་དང་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་བའི་དོན་དུ་ཐུན་མཚམས་སུ་མེ་མཆོད་འབུལ་བར་སྤྲོ་ན། རྒྱས་པའི་ཐབ་ཏུ་འབྲས་བུ་དང་དྲི་བཟང་པོ་ལྡན་པའི་བུད་ཤིང་གྲུ་བཞིར་བརྩིག །བསྲེག་རྫས་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་ཕྱེ་ཕུར་སོགས་གང་འབྱོར་དང༌། རང་འདོད་པའི་ནོར་སྣ་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ་མེ་སྦར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱས་པའི་ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་མེ་གསེར་མདོག་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཛམྦྷ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་དང༌། རཱུ་པ་སོགས་ལ། པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་སྦྱར་བས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ན༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཅེས་བསྟོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ། །བསྲེགས་རྫས་རྣམས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩི༔ མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད༔ རྒྱན་ཕྲེང་ན་བཟའ་སོགས་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་གྱུར་ནས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་པར་བསམས་ལ་༔ ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སརྦ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་འབུལ་བའི་མཐར། ཡེ་ཤེས་པ་སྲོག་འཁོར་སོགས་རྟེན་ལ་ཐིམ། དམ་ཚིག་པ་མེ་འབར་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་ཏུ་ཆགས་པའི་གསེབ་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པས་རང་གི་གནས་གང་བང་མཛོད་ཡུལ་ཕྱོགས་སོགས་ཕྱུར་བུར་ཁེངས་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམ་མོ། །འདིའི་ཟབ་གནད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཕྱི་ཆུ་སྦྱིན། ནང་གཏོར་མ། གསང་བ་གྭའུ། ཡང་གསང་ཐོད་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དང་དེ་དག་སོ་སོའི་དུས་གནད་བཅས་གཞུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རེ་རེ་ལའང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང༌། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་ཐེམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འབྱུང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་དང་བཅས་པ། ཡི་གེ་བཅུ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་ལག་ཏུ་བླང་བར་བྱའོ། །ནོར་ལྷ་གཞན་ལ་སྒབ་འདྲེ་མནན་པ་དང་བསེ་རག་བཀར་བ་སོགས་དགོས་ཀྱང་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཁྲོས་པའི་རིགས་ཡིན་པས་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཤུགས་ཀྱིས་ནོན། བཀའ་བཙན་ལ་བྱིན་ཆེ་བས་དེ་དག་མི་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དབུལ་ཕོངས་བསྐལ་བ་ཤར་བ་སྙིགས་མའི་དུས། །སྐྱོབ་བྱེད་ཟབ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཚུངས་པར། །སྤྱོད་འདི་བསོད་ནམས་ལྡན་པ་ཤེས་གྱིས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་དོན་ཡོད་མཛོད། །མི་བསྐྱོད་ཁྲོས་པས་བདུད་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས། །འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས། །ཆོས་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་སྐབས་གསུམ་གྲོང་ཁྱེར་ཉིད། །ས་ལ་འཕོས་པས་སྐྱེ་དགུར་བདེ་སྟེར་ཤོག །ཅེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟབ་ཆོས་བསྐལ་དུས་འདི་འདྲར་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་བྱུང་ན་ཕན་འདོད་ལྷག་པའི་བསམ་པས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཁ་འཕང་རིགས་ཡང་གཏེར་གཞན་ནས་བསབས་ཏེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__@##/__/na mo gu ru badz+ra yak+Sha kA lA ya/__/mi bskyod dbyings las snying rjes khros pa'i gzugs/__/nam mkha'i mdangs can 'dod rgu'i char 'bebs pa/__/gang der 'dud do snyigs 'gro'i mya ngam thang*/__/rdzogs ldan nor bu'i sprin gyis 'tsho bar mdzod/__/'dod rgu'i dpal 'byor bde blag tu rgyas par byed pa mi bskyod dzam+b+ha la'i nor sgrub bya ba la gsum/__sbyor ba rten bca' ba/__dngos gzhi bsnyen sgrub ky-i rim pa/__rjes dngos grub blang ba sogs so/__/dang po ni/__bkra shis la nyams dga' ba'i gnas su/__nyi ma byang bgrod kyi yar ngo'i tshes gza' skar dus sbyor bzang po'i snga dro'i char gnas khang byi dor byas pa'i gung du stegs bu ser po gru bzhi pa la rin chen 'bru sman spos dang me tog gcal du bkram pa'i steng ras bris kyi dkyil 'khor tshad ldan bkram/__ma 'dzom na 'bru'am me tog gi tshom bu gtso 'khor dgu/__de rgyab bzhi bkod pa'i dbus su khri'u'i steng thugs rten thod pa gser mdog dum bu gsum pa'i nang nyer lnga'i rdzas kyi khu bas byugs shing*/__nyer lnga khrol bu sogs rdzas bcud kyis gtams pa'i nang du gsung rten rgyas par srog 'khor bcas chog yid bzhin nor bu gzhung gsal lam/__mi 'grub na bsdus pa gang rung mdun phyogs su mgo gzhug ma nor ba bzhag__/sku rten rin po che'am dpal can sa la yab yum gnyis kyi sku gzugs rdzas sngags nang gzhug rab gnas ldan pa'am ma 'byor na bris sku rgyab gzungs can tsakra'i rgyab tu bzhag__/ban+d+ha'i g.yas su yon tan rten rin po che'i snod du gtor ma nor bu 'bar ba'i dbyibs can kha zas bzang rgus bskor ba/__g.yon du phrin las rten g.yang phor mar khus bkang ba/__g.yang sgye dang rin chen dar gos 'bru sman sogs dpal can gyi g.yang rdzas gang 'byor/__rgyab tu mda' dar rgyan ldan/__mdun ngos 'bul gtor dkar zlum 'bru sna'i chan bza' btung gi phud dkar skyems dang bcas pa/__chu gnyis nyer spyod sogs bsham/__'byor na steng du gdugs dang bla bre dbub/__mtha' skor du rgyal mtshan dang ba dan bsgreng*/__dar dpyangs dang rin po che'i phreng bas brgyan te bag dro lhun chags par bya'o/__/de la rten gyi srog 'khor bsdus pa ni/__rab dar nag gam mthing shog la gser gyis bri/__ma 'byor na ras sam rgya shog la rin po che bsres pa'i rgya snag gis mu khyud rim pa bdun bskor/__lte bar hU~M/__mtha' bskor du hU~M gi dbu nas brtsams te/__oM dzam b+ha la dza len+d+rA ya swA hA/__oM yak+Sha kA la dzam b+ha la dza len+d+rA ya ba su d+ha ri sarba tsit+ta rat+na sid+d+hi hrIM hrIM dza swA hA/__de rgyab mu khyud la pad+ma 'dab ma brgyad bris pa'i dbu phyogs nas g.yas bskor du 'dab ma re la yab yum sngags gnyis re brtsegs mar bri ste/__oM ma Ni b+ha drA ya swA hA/__oM tsan+d+ra kAn+t+ye swA hA/__oM pur+Na b+ha drA ya swA hA/__oM dat+tA yai swA hA/__oM d+ha na dA ya swA hA/__oM su dat+tA yai swA hA/__oM bai shra ma NA ya swA hA/____oM Ar+Ya yai swA hA/__oM ke li mA li ni swA hA/__oM su b+ha drA yai swA hA/__oM pi tsi kuN+Da li ni swA hA/__oM gup+tA ye swA hA/__oM mu khen+d+rA ya swA hA/__oM de byai swA hA/__oM tsa ren+d+rA ya swA hA/__oM swA ra swa t+yai swA hA/__de rgyab mu khyud la nor lha spyi'i gzungs dang rgyal chen sde bzhi'i snying po bri ste/__tad+ya thA/__hi li ma Ni b+ha dra/__hi li hi li ma Ni b+ha dra/__ki li ma Ni b+ha dra/__ki li ki li ma Ni b+ha dra/__ku ru ma Ni b+ha dra/__ku ru ku ru ma Ni b+ha dra/__tu ru ma Ni b+ha dra/__tu ru tu ru ma Ni b+ha dra/__su ru ma Ni b+ha dra/__su ru ru ru ma Ni b+ha dra/__tsu ru ma Ni b+ha dra/__tsu ru tsu ru ma Ni b+ha dra/__oM e h+ye hi/__tiSh+Tha tiSh+Tha/__sarba ar+tha me sA d+ha ni/__tad+ya thA/__su d+ha ni/__su ra s+ya/__su ma ti/__su su ni/__hi li mi le swA hA/__oM d+h-ISh+ta rASh+tA ya swA hA/__oM bai ru d+ha kA ya swA hA/__oM bi ru pAk+Sha ya swA hA/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__de rgyab mu khyud la gong gnon gnyen po'i sngags ni/__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT/__oM badz+ra b+ha ra he kro d+hI kA li ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIng hrIng sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT/__ces tshar gcig gam gsum tsam bri/__de rgyab mu khyud la/__A li kA li/__rten 'brel snying po rnams dang*/__'dod gsol ni/__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la yab yum/__nor lha pho brgyad mo brgyad/__nor lha gter bdag bye ba'i 'khor dang bcas pa rnams rten 'di la brtan par bzhugs nas sngon gyi thugs dam ma g.yel bar sgrub pa po la stong gsum 'jig rten 'khor 'das rab 'byams thams cad kyi snod kyi 'byung ba'i dwangs ma bcud kyi 'byor pa'i dpal yon dbang po drug gi 'dod yon lha'i bdud rtsi klu'i nor bu gnod sbyin gter chen gling bzhi'i mi pho brang mkhar rigs brgyud sras mnga' ris bde skyid dpa' rtsal stobs sra brtan go cha rkang bzhi phyugs lo tog 'bru bcud bza' shing sman zhim mngar zas bkrag ldan gos yid 'phrog rgyan brjid can nor mkhas pa'i mkhyen rab grub pa'i nus mthu 'phags pa'i spangs rtogs dam pa'i chos bshad sgrub bstan pa 'chi med tshe bsod nams dbang thang snyan grags dpal 'byor nad med bde ba rgas med lang tsho mdor na ci bsam yid bzhin tu 'grub pa'i phywa g.yang dngos grub ma lus pa thogs med myur du stsol bar mdzad du gsol/__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pA shang ku ru ho:__zhes sam de'i don bsdus pa tsam bri/__de rgyab rdo ra dang phyi rol 'od lnga 'bar ba'i phreng bas bskor/__'dzom na srog 'khor rgyas pa'i rdzas kyi gnad yig las 'byung ba rnams kyis byugs/__ma 'dzom na sman sna rin chen lnga tshan lnga dang*/__sa sna chu sna chos sman rnams dri bzang dang sbyar bas byug__/sbyong khrus rab gnas mdor bsdus byas la legs par bstabs te dar snas dril lo/__/gnod sbyin rgyun mchod kyi spos sbyor ni/__bzang drug__/tsan+dan dkar dmar/__a ga ru/__dri bzang*/__ga bur/__shu dag__/shing tsha/__spos dkar/__spang spos/__la phug__/go snyod/__tong kun rnams sbyar ba'o/__/spyir 'di'i rten gyi gtso bo thod pa mtshan ldan med ka med yin kyang ma 'dzom pa dang nyin chog lta bur/__dkyil 'khor dbus su gtor ma gong gsal sngags rnams gzungs bsgril byas nas bcug pa bsham/__rgyab tu bris sku bkram/__med na tsakli gtor ma la btsugs shing dar gur dbub/__g.yas g.yon tu phywa cha dkor cha gang 'byor gyi sgrom dang snod/__mdun du mchod gtor bkod pas chog pa'ang gzhung gi dgongs pa'o/__/gzhan yang chu sbyin gyi chas/__dkar mngar/__tshogs mchod/__sngon gtor sogs nyer mkho'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la bzhi/__cho ga'i sngon 'gro/__bdag bskyed/__mdun bskyed/__thun mtshams kyi bya ba rnams so/__/dang po ni/__brgyud 'debs sngon du 'gro bas skyabs 'gro ni/__na mo:__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyi byin gyis rlobs:__sku gsum ngang du gnas gyur cig:__lan gsum/__sems bskyed pa ni/__bdag gis sems can thams cad kun:__sangs rgyas sa la 'god pa'i phyir:__gnod sbyin dbang po'i bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__lan gsum/__nyid dang por bgegs gtor byin brlab/__mgron 'gugs pa/__sngags sngos lan gsum bcas spyi ltar bya/__bka' bsgo ba ni/__hU~M:__rtsa gsum lha yi dkyil 'khor 'dir:__bgegs tshogs 'dug pa'i skabs med pas:__rang rang gnas su bde bar dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__hU~M bzhi'i drag sngags brjod/__gu gul yungs thun sogs kyis bskrad/__srung mtshams bcad pa ni/__hU~M:__nga ni mnyam nyid ngang gis khro:__thugs rje khros pa'i rang rtsal las:__rdo rje me mtshon khro tshogs kyis:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__badz+ra kro d+ha rak+Sha hU~M:__mchod gtor byin brlab ni/__ra~M ya~M kha~M:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bu:__dpag yas nam mkha' mdzod du gyur:__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/__shap+da AHhU~M:__zhes dang nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis brlab bo/__/gnyis pa bdag bskyed gsang ba'i bdag po'i sgom bzlas ni/__hU~M:__spros bral ngang las ye shes rtsal:__'bar ba hU~M gi 'od zer gyis:__snod bcud zhen 'dzin stong par sbyangs:__'od gsal ngang las skad cig gis:__sra brtan rdo rje'i srung 'khor dang :__rang byung lhun grub pho brang dbus:__pad nyi dregs pa'i gdan gyi steng :__hU~M las sku bzhengs gsang ba'i bdag:__mthing nag char sprin 'khrugs pa'i mdog:__zhal gcig phyag bzhi khro gtum nyams:__rtsa phyag sdig mdzub sbrel ba yis:__rdo rje dril 'dzin yum la 'khril:__lhag ma lcags kyu zhags pa gdengs:__phag mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__khro bo'i chas rdzogs dor stabs kyis:__ye shes me phung klong du 'gying :__phyogs bzhir dpa' bo sde bzhi po:__so so'i rigs kyi mkha' 'gror bcas:__dkar ser dmar mthing g.yas rang rtags:__g.yon rnams thod pa khrag bkang rol:__'bar zhing chags pa'i nyams 'gyur rdzogs:__thod sprul rin chen rus pas brgyan:__pad nyi bdud bzhi'i gdan la rol:__gzhan yang steng 'og bar mtshams kun:__bdag skyobs lha dang mkha' 'gro'i tshogs:__char sprin gtibs pa ji bzhin gsal:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan:__thugs dbus nyi steng rdo rje'i sbubs:__hU~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas rgyud bskul 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__byin rlabs nus stobs bdag la thim:__gsang bdag dpal dang dbyer med bsam:__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__ces bzla ba ni bsnyen pa ste tshad 'bum phrag gnyis so/__/de'i grangs thems nas sgrub pa dang las sbyor sbrel ba ni/__slar yang gtso 'khor thams cad kyi:__thugs nas 'bar ba'i 'od zer gyis:__bgegs kyi tshogs rnams tshar bcad cing :__gnod sbyin nor bdag las la bskul:__gang 'dod dngos grub thob par gyur:__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__ces bzla/__tshad 'bum phrag gcig go__/yum dang 'khor sngags ni/__oM ba~M badz+ra b+ha ra he kro d+hI kA lI ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:___ces bzla/__tshad khri phrag gcig go__/nor sgrub dkyus 'gre tsam la'ang bzlas grangs mang nyung de'i rigs pas dpag__/gsum pa mdun bskyed nor lha'i bsnyen sgrub ni/__dkyil 'khor dang rten rdzas rnams la dmigs te/__hU~M:__skye med chos dbyings rnam dag las:__snang stong sgyu ma'i ting 'dzin rtsal:__mdun du rin chen gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__'dod rgu'i 'byor pas yongs gang dbus:__rab tu rgyas pa'i pad+ma ni:__sna tshogs mdog can 'od du 'bar:__de yi ze'u 'brur nyi ma dang :__yid bzhin gter gyi bum pa che:__gnod sbyin pho mo zung bcas pa'i:__steng du hU~M yig mthing nag 'bar:__de las rdo rje hU~M gis mtshan:__kun tu khyab pa'i 'od zer gyis:__'khor 'das dpal 'byor dwangs bcud bsdus:__mthing nag 'od kyi gong bur 'dril:__de nyid yongs sgyur skad cig gis:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i bdag po'i tshul:__gnag cing snum pa'i mdangs 'od 'tsher:__zhal gcig phyag bzhi spyan gsum g.yo:__mche ba bzhi gtsigs khro gnyer bsdus:__mi'u thung gtum zhing khros pa'i nyams:__phyag g.yas rdo rje'i tho ba gsor:__log 'dren 'byung po'i spyi nas 'gems:__g.yon pas nor bu'i rgyal mtshan bsgrengs:__mi mthun bdud kyi dpung las rgyal:__g.yas 'og rin chen thod pa bsnams:__sgrub pa po la dngos grub ster:__g.yon 'og brjid ldan ne'u le bzang :__'dod rgu'i longs spyod char ltar 'bebs:__dbu skra dmar ser gyen du brdzes:__thod skam rat+na'i rtse bran dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng :__rigs bdag mi bskyod rdo rje bzhugs:__sku la stag lpags sham thabs 'phyang :__sbrul rigs lnga dang rin chen brgyan:__rtags kyi mtshan ma 'greng zhing 'bar:__zhabs gnyis g.yon brkyangs dor stabs kyis:__ye shes me 'od klong na rol:__g.yon na nor rgyun lha mo ljang :__lcags kyu gter bum bsnams pas 'khyud:__phyogs mtshams 'dab brgyad pad+ma la:__nor bu bzang sogs gnod sbyin brgyad:__rang rang rigs kyi yum dang 'khril:__in+d+ra nI la'i mdangs 'od 'tsher:__yab rnams ban+d+ha ne'u le:__yum rnams lcags kyu gter bum bsnams:__dar dang rin chen me tog brgyan:__nyi ma nor skyugs pho mo'i steng :__sgeg mdzes khro ba'i nyams ldan 'gying :__sgo bzhir rgyal po chen po bzhi:__phyi nang bar mtshams khor yug tu:__'jig rten skyong ba'i sde dpon dang :__nor lha gter bdag bye ba'i tshogs:__sprin phung gtibs pa lta bur bzhugs:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__ye shes sems dpa' spyan drangs gyur:__ces dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa la ye shes kyi 'khor lo bkug pa ni/__spos sbyor bsreg__/dbyangs rol gdung shugs dang bcas te/__hU~M:__byang phyogs gter gyi gzhal yas nas:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i tshogs dang bcas:__mchod cing bstod phyir spyan 'dren na:__sems can dbul zhing phongs pa yi:__mgon skyabs mdzad par zhal bzhes shing :__dam bcas dus ni deng lags pas:__ma thogs myur du gshegs su gsol:__bgegs kyi sbyor ba rgyun chod la:__tshe bsod dpal dang 'byor pa spel:__srid gsum phywa g.yang longs spyod kyi:__dngos grub 'dod rgu'i byin chen phob:__oM yak+Sha dzam+b+ha la sa pa ri wa ra badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__zhes spyan drang*/__bzhugs gsol phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__dam tshig ye shes dbyer med par:__bkra shis dge ba'i gdan la bzhugs:__mi bskyod rdo rjes bdag nyid la:__gus shing dang bas phyag 'tshal lo:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya A sa na tiSh+Tha lhan:__na mo na mA mi:__phyi nang gi mchod pa ni/__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__mchod yon bdud rtsi zhal du 'bul:__chu gtsang 'dag chal zhabs la 'bul:__mtshar sdug me tog dbu la 'bul:__dri zhim bdug spos shangs la 'bul:__gzi ldan sgron me spyan la 'bul:__dri bzang char rgyun sku la 'bul:__bcud ldan zhal zas ljags la 'bul:__rol mo'i sgra dbyangs snyan la 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pra tIts+tsha swA hA:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__yid 'ong gzugs kyi mchod pa 'bul:__snyan 'gyur sgra yi mchod pa 'bul:__sim byed dri yi mchod pa 'bul:__zhim mngar ro yi mchod pa 'bul:__'jam 'khril reg bya'i mchod pa 'bul:__bde chen chos kyi mchod pa 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pA ri wA ra rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma ma hA su kha pra tIts+tsha swA hA:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__dge legs rtags kyi mchod pa 'bul:__bkra shis rdzas kyi mchod pa 'bul:__rgyal srid gter gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra aSh+ta mang+ga laM pU dza ho:__mang+ga laM ku ru pU dza ho:__shrI ma hA rat+na pU dza hoH__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__snod bcud 'byor pa'i maN+Dal 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra sarba maN+Dal pU dza ho:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab=__'dod yon gtor ma'i mchod pa=__dkar mngar phud kyi mchod=__zas mchog phud kyi=__bzhes nas 'dod rgu'i=__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ma hA ba lin+ta khA hi:__ma hA su ra tA khA hiH__ma hA rA sa yA na khA hiH__zhes 'bul/__bstod pa ni/__hU~M:__mi bskyod ye shes rdo rje sems:__'gro ba'i don du sems dpa'i tshul:__gnod sbyin gter gyi khyab bdag la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__sku mdog gnag cing snum 'od 'tsher:__zhal gcig phyag bzhi khro zhing sgeg:__mi'u thung gtum pa'i tshul 'chang la:__mchod=__dbu skra dmar ser gyen du brdzes:__thod skam nor bu'i rtse bran dang :__rigs bdag cod pan 'chang ba la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__spyan gsum dmar zlum 'khyil zhing gzigs:__zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs:__bdud bzhi 'dul mdzad dpa' bo cher:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__phyag bzhi'i tho bas log 'dren 'dul:__nor bu'i rgyal mtshan phyogs las rgyal:__khams gsum kun gyi dbang phyug la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__thod pas 'dod pa'i dngos grub ster:__nor skyugs gter gyi char chen 'bebs:__sgrub po'i re skong dzam+b+ha lar:__mchod cing bstod de phyag =__sbrul dang rin chen rus pa sogs:__'dod yon ma spangs longs spyod rgyan:__che ba'i yon tan yongs rdzogs lhar:__mchod=__bde chen mtshan ma rab tu bsgrengs:__gter bum nor sbyin gdan du bting :__yak+Sha bye ba'i sde dpon cher:__mchod cing =__btsun mo dpal ldan nor gyi rgyun:__brla g.yon 'khyud cing 'khril ba'i tshul:__dngos grub gter gyi dbang phyug mar:__mchod cing bstod de=__phyogs mtshams skyong ba'i gter bdag che:__gnod sbyin dbang po yab dang yum:__rang rang rigs kyi 'khor bcas la:__mchod cing =__sgo bzhi srung ba'i nor lha che:__'jig rten dpal mgon rgyal chen bzhi:__btsun mo sras dang g.yog bcas la:__mchod cing=__gzhan yang gter gyi pho brang cher:__dam tshig thugs rjes bzhugs pa yi:__nor lha bye ba'i tshogs rnams la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__nongs bshags 'dod don gsol ba ni/__oM:__bdag cag ma rig 'khrul pa yis:__nor lha gter bdag tshogs rnams kyi:__thugs dang 'gal ba'i las bgyis pa:__snying nas 'gyod pas mthol zhing bshags:__ye shes chen pos bzod par bzhes:__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lus:__gnod sbyin gter gyi longs spyod sogs:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM dzam b+ha la sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes phrin las kyi gzhung bsrangs nas/__lha sku'i gsal snang la sems yun ring bzung*/__bzlas pa'i thog mar bsnyen pa ni/__bdag nyid lha yi thugs ka nas:__'od dmar lcags kyu'i dbyibs can 'phros:__mdun bskyed thugs kar nyi ma'i steng :__rdo rje rtse lnga'i lte bar hU~M:__sngags kyi phreng bas bskor la thim:__nus pa bskyed cing gzi byin 'bar:__thugs dam rgyud bskul 'od zer tshogs:__mkha' la sprin ltar khyab pa las:__'dod rgu'i char chen 'bebs par bsam:__oM dzam b+ha la dza len+d+rA ye swA hA:__zhes 'bum phrag bcu bzla ba ni grangs kyi tshad do/__/de nas sgrub pa ni/__slar yang thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun bskyed 'khor bcas thugs rgyud bskul:__gtum zhing sgeg pa'i gzi byin bskyed:__rdo rje'i sngags kyi sgra chen bsgrags:__ye shes 'od zer mkha' khyab 'phros:__stong gsum 'jig rten khams kun g.yos:__'khor 'das kun gyi bcud dang dpal:__lha klu mi yi longs spyod tshogs:__rang dbang med par 'ubs kyis bsdus:__bdag gi bang mdzod gnas khang dang :__yul phyogs thams cad phyur bur khengs:__dwangs ma rten rdzas rnams la thim:__yid bzhin 'dod 'jo'i dpal du bsam:__oM yak+Sha kA la dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ba su d+ha rI sarba tsit+ta rat+na sid+d+hi hrIng hrIng dzaHswA hA:__zhes 'bum phrag bzhi bzla bar gsungs so/__/bzhi pa ni/__bzlas thun 'jog pa na mchod bstod rgyas par grub na legs kyang mi lcogs na sngags tsam gyis mchod/__bstod pa thog mtha'i sh+lo ka re re bya/__chu sbyin ni/__rang gi mdun du zangs gzhong gi nang du sku'am bshos bu nor gzugs ma bsham/__chu bum 'du byas la/__zangs gzhong gi nang du sna tshogs pad+ma 'dab brgyad kyi lte bar nyi ma gter bum gnod sbyin pho mo la zhabs brten pa'i mgon po dzam b+ha la nag po yum nor rgyun mas 'khyud pa/__'dab ma brgyad la gnod sbyin pho mo brgyad/__phyi rol du gter bdag bye ba'i 'khor dang bcas pa gsal ba'i gnas gsum du yi ge 'bru gsum gyis mtshan pa'i 'od zer gyis rten gyi gnas nas ye shes pa spyan drangs/__badz+ra sa mA dza:__dza hU~M ba~M hoH__gnyis su med par gyur/__bdag nyid gsang ba'i bdag po'i phyag g.yas pa'i mthil du zla ba la ba~M yig gis mtshan pa las bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa babs pas gnod sbyin 'khor bcas shin tu dgyes par gyur/__chu rgyun bar ma chad du sbreng la/__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__oM in+d+rA ni mu khaM b+h+ra ma ra swA hA:__oM dzam+luM swA hA:__ba~M badz+ra a mr-i ta u da ka hU~M hU~M:__ces brgya rtsa brgyad sogs 'bul/__dzam b+ha la'i zhal dang nor skyugs dang ba spu'i khung bu tshun chad nas 'dod rgu'i char chen po babs par bsam/__mthar/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__'og nas 'byung ba'i shwa lo ka gcig gis bstod/__ye shes pa rten la thim/__dam tshig pa 'od du zhu ba'i chu 'dod rgu'i bdud rtsir bsams la/__oM dzam b+ha la sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes chu thigs lcer bzhag la dngos grub blang*/__khyim dang bang mdzod zhing slas sogs su 'thor/__'di ni nor lha spyi'i dam tshig gal po che yin pas dus rgyun du ma chags 'grub na legs shing*/__de'i skabs su'ang 'don sgom 'di ltar la/__rten gyi gnas nas/__zhes pa'i tshab tu/__rang bzhin gyi gnas/__zhes dang*/__ye shes pa rang la thim/__zhes pa ni khyad par ro/__/gtor ma 'bul ba ni/__ra~M ya~M kha~M:__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs pa 'dod yon mi zad pa'i sprin phung 'gro bar gyur/__oM AHhU~M:__gsum/__gnod sbyin dbang po 'khor dang bcas pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas dgyes par gyur/__oM yak+Sha kA la dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA pU dza ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__zhes lan lnga'am bdun gyis 'bul/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__byang phyogs gter gyi gzhal yas nas:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i tshogs bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__bdud rtsi mchog gi mchod yon dang :__me tog la sogs nyer spyod tshogs:__bza' bca' btung ba dang bcas pa'i:__'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor bar chad sol:__tshe dang bsod nams snyan grags spel:__'dzad med 'bru nor longs spyod dang :__gnod sbyin gter gyi dngos grub stsol:__oM shrI yak+Sha dzam+b+ha la sid+d+hi pha la ho:__zhes bstod cing phrin las bcol/__gtor ma phud dang bcas pa mdzod phug sogs gtsang sar gshegs pa'am rang gis dngos grub tu rol/__phyir mi gtong ba gnad do/__tshogs mchod 'bul ba ni/__dkar mngar la du la phug sogs gtsang zhing bsod pa'i bza' btung bsham/__ra~M ya~M kha~M:__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar tshogs mchod bdud rtsi'i sogs gong ltar byin brlab/__tshogs phud cha lngar bsgos pa'i dang po/__tshogs mchod 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid rigs bdag bla ma mi bskyod rdo rje'i zhal du 'bul lo/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__oM gu ru badz+ra ak+Sho b+h+ya sarba kA ma gu Na g+ha Na pU dza hoH__gnyis pa/__tshogs mchod 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid yi dam phyag na rdo rje'i zhal du 'bul lo/__/mchog thun mong gi dngos grub stsol bar mdzad du gsol/__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__sarba kA ma gu Na g+ha Na pU dza ho:__gsum pa/__tshogs mchod 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid dpa' bo dang mkha' 'gro ma rnams la 'bul lo/__/phrin las rnam bzhi thogs med du sgrub par mdzad du gsol/__oM ba~M badz+ra wA ra hI ha ri ni sa ra tsa hri ya sarba sid+d+hi hU~M:__sarba kA ma gu Na ga Na pU dza hoH__bzhi pa/__tshogs mchod 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid dkyil 'khor gtso bo dpal ldan rdo rje dzam+b+ha la yab yum gyi zhal du 'bul lo/__/mi 'dzad gter gyi dngos grub chen po stsal du gsol/__oM badz+ra yak+Sha dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__sarba kA ma gu Na ga Na pU dza hoH__lnga pa/__tshogs mchod 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid phyogs mtshams skyong ba'i gnod sbyin yab yum brgyad/__rgyal po chen po sde bzhi/__nor lha gter bdag bye ba'i tshogs dang bcas pa rnams la 'bul lo/__/longs spyod nor gyi dngos grub chu bo'i rgyun bzhin du stsol bar mdzod cig__/oM yak+Sha ba su de ba sarba sid+d+hi hrIng dzaHsarba kA ma gu Na ga Na pU dza hoH__zhes pa rnams kyis phul/__bar pa dngos grub tu dmigs la rang gis rol/__lhag ma chang bu byas la/__lhag gtor 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa 'di nyid lhag ma la dbang ba'i 'byung po rnams la sbyin no/__/dgyes shing tshims nas byang chub kyi sems dang ldan par gyur cig__/oM uts+tshiSh+ta ba liM ta b+huny+dza hoH__zhes sbyin/__'dir rtsa ba'i gzhung du sngags bsngos rkyang pa las ma gsungs shing tshig lhug rnams gsar du spros pa yin pas bsdu na sngags bsngos kho nas chog__/phrin las tshar gcig kho na'i skabs 'di rnams tshang ba btang*/__thun gsum byed na bzlas pa mchod bstod bcas grub pa dang*/__thun dang po la chu sbyin/__bar par gtor 'bul/__phyi ma la tshogs mchod phul bas 'thus so/__/de nas thugs dam bskul ba ni/__bdag gi thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun bskyed 'khor bcas thugs rgyud bskul:__nas/__dpal du gyur:__bar gong sgrub bzlas skabs kyi dmigs pa gsal gdab/__gtor ma gser skyems sogs mchod pa'i dpung bskyed/__sbyar spos bsreg__/dbyangs rol gdung shugs bcas pas mda' dar g.yab la/__hU~M:__bkra shis yid 'ong grub pa'i zhing :__longs spyod gter gyi pho brang nas:__rigs kyi khyab bdag dzaM b+ha la:__btsun mo dpal ldan nor gyi rgyun:__nor lha rab 'byams tshogs dang bcas:__rtse gcig gus pas bsgrub lags na:__byams pa'i zhal bzang dus 'dir ston:__dgyes pa chen po'i gzi byin bskyed:__dngos bshams yid las byung ba yi:__nyer spyod 'dod yon sprin ltar gtibs:__snod bcud ri gling 'byor pa'i tshogs:__bkra shis rtags rdzas rgyal srid bdun:__bum bzang 'dod 'jo dpag bsam shing :__gtor ma skyems phud ro bcud ldan:__zad mi shes pa'i longs spyod kyis:__g.yar dam bskang zhing nyams chags bshags:__mos shing gdung bas rgyud bskul na:__thugs rje thugs dam dbyings nas dgongs:__stong gsum 'khor 'das rab 'byams kyi:__snod kyi 'byung ba'i phywa g.yang khug:__bcud kyi 'byor pa'i phywa g.yang khug:__mdzes sdug gzugs kyi phywa=__snyan brjid sgra yi=__bsung zhim dri yi phywa=__bcud ldan ro yi=__'jam 'khril reg bya'i=__yid mthun chos kyi=__lha yi bdud rtsi'i=__klu yi nor bu'i=__gnod sbyin gter gyi=__gling bzhi mi yi=__pho brang mkhar gyi phywa=__rigs brgyud sras kyi=__mnga' ris bde skyid phywa=__dpa' rtsal stobs kyi=__sra brtan go cha'i=__rkang bzhi phyugs kyi=__lo tog 'bru bcud phywa =__bza' shing sman gyi phywa=__zhim mngar zas kyi phywa=__bkrag can gos kyi=__yid 'phrog rgyan gyi phywa:__brjid can nor gyi phywa=__mkhas pa'i mkhyen rtsal phywa=__grub pa'i nus mthu'i phywa g.yang =__'phags pa'i spangs rtogs phywa=__dam pa'i chos kyi phywa=__bshad sgrub bstan pa'i phywa=__'chi med tshe yi phywa=__bsod nams dbang thang =__snyan cing grags pa'i phywa=__dpal dang 'byor pa'i phywa=__nad med bde ba'i phywa=__rgas med lang tsho'i phywa=__ci bsam 'grub pa'i phywa=__phywa khug g.yang skyobs dngos grub stsol:__bkra shis bde legs rgyas par mdzod:__oM dzam b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__shrI ba su d+hA ri NI sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M/__shar nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon nor bu bzang :__btsun mo dpal ldan zla ba'i 'od:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pas bsgrubs lags na:__byams pa'i zhal bzang sogs nas/__bkra shis bde legs rgyas par mdzod:__oM ma Ni b+ha drA ya tsan+d+ra kan+t+yai swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__lho nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon gang ba bzang :__btsun mo dpal ldan nor sbyin ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pas sogs 'gre:__oM pur+Na b+ha drA ya dat+tA ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__nub nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon nor sbyin dang :__btsun mo dpal ldan rab sbyin ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pa sogs=__oM d+ha na d-I ya sudat+tA yai swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__byang nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon rnam thos sras:__btsun mo dpal ldan 'phags ma dang :__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM bai shra ma NA ya ArmA ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__shar lho'i dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon rol pa'i phreng :___btsun mo dpal ldan rab bzang ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs:__oM ki li mA li ni su b+ha drA ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:___hU~M:__lho nub dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon kuN+Da li:__btsun mo dpal ldan rab sbas ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM pi tsi kuN+Da li su gup+tA ye swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__nub byang dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon sgo yi dbang :__btsun mo dpal ldan mdzes ma dang :__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM mu khan+d+rA+e ya de bya swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__byang shar dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon g.yo ba'i dbang :__btsun mo dpal ldan dbyangs can ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM tsa ran+d+rA+e ya swa ra swat+yai swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__dkyil 'khor chen po'i sgo bzhi nas:__sgrub la bar chad zlog pa dang :__dngos grub stsol bar zhal bzhes pa'i:__mthu chen rgyal po chen po bzhi:__rang rang rigs kyi dpung bcas rnams:__rtse gcig sogs=__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya bai ru d+ha kA ya bi rU pak+ShA ya bai shra ma NA ya swA hA:___sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__gzhan yang steng 'og bar mtshams nas:__dngos grub rin chen char 'bebs pa'i:__nor lha gter bdag rab 'byams tshogs:__rtse gcig sogs=__tad+ya thA:__oM hi li ma Ni b+ha dra:__hi li hi li ma Ni b+ha dra:__ki li ma Ni b+ha dra:__ki li ki li ma Ni b+ha dra:__ku ru ma Ni b+ha dra:__ku ru ku ru ma Ni b+ha dra:__tu ru ma Ni b+ha dra:__tu ru tu ru ma Ni b+ha dra:__su ru ma Ni b+ha dra:__su ru su ru ma Ni b+ha dra:__tsu ru ma Ni b+ha dra:__tsu ru tsu ru ma Ni b+ha dra:__oM e h+ye hiH__tiSh+Tha tiSh+Tha:__sarba ar+tha me sA d+ha ni:__tad+ya thA:__su d+ha ni:__su ra s+yaH__su ma ti:__su pu khiH__hi li mi li swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:___zhes bskul lo/__/sgrub pa zhag gsum mam bdun la sogs pa nyin re thun bzhi'am gsum sogs byed na 'di yan chad tshar gcig bya/__thun rjes ma rnams la mchod kha gsos la mchod pa byin brlab/__mdun bskyed nas 'di yan bskyar/__tshar grangs grub pa'i thun rjes ma'i skabs bka' gter srung ma'i gtor 'bul bya/__mdun bskyed la mchod bstod thun mtshams skabs ltar dang*/__yig brgya brjod/__ma rnyed yongs su ma tshang sogs kyis nongs pa bshags/__brtan bzhugs rgyas bsdus gang yang rung bas rten rnams la brtan bzhugs bya/__bdag nyid lhar gsal ba 'od du zhu nas thugs srog hU~M yig la thim par bsam/__de nyid mthing nag 'od 'bar ba la sems ci gnas su bzung*/__de'ang mi dmigs pa 'od gsal stong pa nyid kyi ngang du gyur/__ces mos la lha dang snang ba gsum dbyer mi phyed pa'i dgongs pa'i gding bskyed/__slar gsang ba'i bdag po'i skur gsal ba'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi yi ges mtshan pa'o/__/dge bsngo ni/__bdag gis bsnyen sgrub bgyis la sogs:__dge ba'i rtsa ba la brten nas:__'gro kun 'dod rgu'i dpal 'byor rgyas:__byang chub go 'phang myur thob shog:__ces dang gzhan yang 'os shing 'thad pa'i smon lam mang du gdab/__zhal nas gsungs pa'i tshigs su bcad pas thog drangs bkra shis rgyas par brjod do/__/gsum pa rjes dngos grub blang ba sogs ni/__tshul bzhin bsgrubs pas grub pa'i rtags gzhung las gsungs pa rnams dngos nyams rmi lam du byung ba'am/__zhag grangs thems pa'i tshe bza' skar tshes grangs dge zhing shis pa'i nyi shar la 'grigs par byas te zhwa gos sogs rgyan chas spras/__phrin las tshar gcig btang ba'i skabs gtor ma dang tshogs mchod rgya cher 'bul zhing*/__rjes kyi mchod bstod kyang rgyas par bya/__nongs bshags bzod gsol yan grub pa dang*/__gdung ba'i shugs bskyed la dngos grub spyir gsol ba ni/__hU~M:__dpal ldan rdo rje dzam+b+ha la:__yab yum sras 'khor sprul pa bcas:__dang por gdung bas rtse gcig bsnyen:__bar du dngos grub ting 'dzin bsgrubs:__da lta gsol ba'i dus lags na:__sngon gyi zhal bzhes dam bcas ltar:__thugs rje thugs dam dbyings nas dgongs:__ye shes chen po'i mthu rtsal skyed:__byin gyis rlobs shig bar chad sol:__'dod rgu'i longs spyod char ltar phob:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__bsnyen sgrub sngags kyi mthar/__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes btags pa brjod/__bye brag so sor blang ba ni/__sku rten spyi bor bzhag la:__oM:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'gyur med sku yi sgo phyes la:__gzi brjid stobs kyi dngos grub stsol:__sku yi rdo rjer bdag sgrubs shig:__sngags brjod pa 'di phy-in la 'gres/__kA ya sid+d+hi oM:__sku yi dngos grub kun thob gyur:__gsung rten tsakra mgrin par gtugs la/___AH__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'gag med gsung gi sgo phyes la:__nus rtsal sngags kyi dngos grub stsol:__gsung gi rdo rjer bdag sgrubs shig:__wA ka sid+d+hi AH__gsung gi dngos grub kun thob gyur:___thugs rten thod pa snying gar bzhag la/__hU~M:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'khrul med thugs kyi sgo phyes la:__mkhyen brtse ye shes dngos grub stsol:__thugs kyi rdo rjer bdag sgrubs shig:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__thugs kyi dngos grub kun thob gyur:__yon tan rten gtor ma lte bar bzhag la/__swA __bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'dod 'byung yon tan sgo phyes la:__longs spyod rgyan gyi dngos grub stsol:__yon tan rdo rjer bdag sgrubs shig:__gu Na sid+d+hi swA:__yon tan dngos grub kun thob gyur:__phrin las rten g.yang rdzas rnams mdun du bkram la/___hAH__bcom ldan mgon po dzam b+ha las:__thogs med phrin las sgo phyes la:__gang 'dul yid bzhin dngos grub stsol:__phrin las rdo rjer bdag sgrubs shig:__karma sid+d+hi hA:__phrin las dngos grub kun thob gyur:__ces dmigs la bza' bca' btung ba'i phud la longs spyod/__rten rnams dkyil 'khor du bkod la slar yang mchod bstod dang brtan bzhugs rgyas par bya/__smon lam gdab cing shis pa brjod/__sku gsung thugs rten rang gi lus la 'chang*/__mi lcogs na rten gtor dang lhan cig mdzod kyi phug tu sbas la dus dang rgyun tu ci 'byor pa'i phud kyis mchod pas byin rlabs dang dngos grub chen po gdon mi za bar 'byung bar 'gyur ro/__/sgrub pa'i 'bras bu myur du 'byin pa dang lhag chad kha skong ba'i don du thun mtshams su me mchod 'bul bar spro na/__rgyas pa'i thab tu 'bras bu dang dri bzang po ldan pa'i bud shing gru bzhir brtsig__/bsreg rdzas rin po che 'bru sman dar zab phye phur sogs gang 'byor dang*/__rang 'dod pa'i nor sna rnams 'du byas la me sbar/__stong pa'i ngang las rgyas pa'i thab khung gru bzhi ser po mtshan nyid yongs su rdzogs shing me gser mdog tu 'bar ba'i dbus su dpal ldan mgon po rdo rje dzam+b+ha la yab yum gnod sbyin nor lha'i 'khor dang bcas pa skad cig gis gsal bar gyur/__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pA ri wA ra ar+g+haM sogs dang*/__rU pa sogs la/__pra tIts+tsha swA hA sbyar bas mchod/__hU~M:__byang phyogs gter gyi gzhal yas na:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i tshogs bcas la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__ces bstod/__oM AHhU~M gsum/__/bsregs rdzas rnams zag pa med pa'i bdud rtsi:__mkho rgu'i longs spyod:__rgyan phreng na bza' sogs sprin phung ltar gyur nas gnod sbyin 'khor bcas thugs mnyes shing 'dod rgu'i dngos grub char bzhin du 'bebs par bsams la :__oM dzam b+ha la dza len+d+rA ye swA hA:__oM ag+na ye sarba pU dza sa ma ya ho:__sarba rat+na ba su sid+d+hi sdus sdus puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes brgya rtsa sogs ci nus 'bul ba'i mthar/__ye shes pa srog 'khor sogs rten la thim/__dam tshig pa me 'bar ba rab tu rgyas pa las 'od zer mkha' la sprin bzhin tu chags pa'i gseb nas 'dod rgu'i char chen po babs pas rang gi gnas gang bang mdzod yul phyogs sogs phyur bur khengs par gyur/__ces bsgom mo/__/'di'i zab gnad thun mong ma yin pa/__phyi chu sbyin/__nang gtor ma/__gsang ba gwa'u/__yang gsang thod pa la brten te sgrub pa dang de dag so so'i dus gnad bcas gzhung du gsal ba ltar grub na re re la'ang dgos pa chen po yod cing*/__spyi dang bye brag gi bsnyen sgrub legs par thems pa'i rnal 'byor pas las kyi sbyor ba 'byung bzhi yongs rdzogs dang bcas pa/__yi ge bcu so so la brten pa rnams kyang lag tu blang bar bya'o/__/nor lha gzhan la sgab 'dre mnan pa dang bse rag bkar ba sogs dgos kyang 'di ni rdo rje mi bskyod pa khros pa'i rigs yin pas bgegs dang bar chad thams cad shugs kyis non/__bka' btsan la byin che bas de dag mi dgos par gsungs so/__/dbul phongs bskal ba shar ba snyigs ma'i dus/__/skyob byed zab chos yid bzhin nor mtshungs par/__/spyod 'di bsod nams ldan pa shes gyis la/__bsnyen sgrub las kyi sbyor bas don yod mdzod/__/mi bskyod khros pas bdud bgegs tshar bcad nas/__/'dod rgu'i dpal 'byor dbyar gyi mtsho ltar rgyas/__/chos ldan longs spyod skabs gsum grong khyer nyid/__/sa la 'phos pas skye dgur bde ster shog__/ces rmad du byung ba'i zab chos bskal dus 'di 'drar shin tu rnyed par dka' ba 'di nyid nyams su bstar ba byung na phan 'dod lhag pa'i bsam pas/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes kha 'phang rigs yang gter gzhan nas bsabs te rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bklags chog tu bkod pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information