དྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsol JKW-KABAB-07-JA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 9, Pages 373 (Folios 1a1 to 1a4)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Citation Mi pham rgya mtsho. drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 373. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

ཞེས་པའང་ཟླ་༨ཚེས༢༦ལ་མི་ཕམ་པས་སོ། །ཤུ་བྷཾ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang zla 8 tshes 26 la mi pham pas so/__/shu b+haM mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ། ཧོ། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྔགས་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ། །བར་ཆད་མེད་པར་ཐོབ་པ་དང༌། །ནད་དང་འཇིགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་གདོན། །བྱད་ཕུར་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་སོགས། །མི་མཐུན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྲུང་དང་ཞི་དང་བཟློག་པ་དང༌། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པའི། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །གེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་རུ། །ཁྱེད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་དང༌། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པའང་ཟླ་༨ཚེས༢༦ལ་མི་ཕམ་པས་སོ། །ཤུ་བྷཾ་མངྒ་ལཾ།།
[edit]

!_/drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsol/__ho/__/drang srong chen po 'khor bcas kyis/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gi__/las dang ye shes rab 'byams kyi/__/sngags kyi grub pa tshul bzhin du/__/bar chad med par thob pa dang*/__/nad dang 'jigs pa sde brgyad gdon/__/byad phur drang srong dmod pa sogs/__/mi mthun bar chad thams cad kun/__/srung dang zhi dang bzlog pa dang*/__/mdor na yid la gang 'dod pa'i/__/mchog thun dngos grub ma lus pa/__/gegs med yid bzhin 'grub pa ru/__/khyed kyis smon lam gdab pa dang*/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/zhes pa'ang zla 8tshes26la mi pham pas so/__/shu b+haM mang+ga laM//__

Footnotes

Other Information