JKW-KABAB-10-THA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང༌།
Wylie title tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byung JKW-KABAB-10-THA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 12, Pages 291-309 (Folios 1a to 10a1)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ཏའུ་རོང་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ta'u rong pa rog rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Source Author(s) འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Associated People བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ (Bai ro tsa na)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 291-309. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་འབྱུང་ (tshe sgrub gsang ba rmad 'byung)
Parent Cycle རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ (rta mgrin yid bzhin 'bar ba)
Deity tshe dpag med
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WA-041
Colophon

ཅེས་པ་འདིའང་རྩོད་བྲལ་གྱི་ཟབ་གཏེར་དུ་གྲུབ་ཀྱང་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀོན་པ་ལ། རྗེ་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བའི་སྣོད་ལྡན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྒྱུན་ལ་དམིགས་ནས་དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིག་གནང་བ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་རིགས་མཐུན་ནས་བསྣན་ཅིང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འདོན་བདེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang rtsod bral gyi zab gter du grub kyang mtshan tsam yang thos par dkon pa la/__rje bla ma mtsho skyes rgyal ba'i zhal skyin mchog gi bka' drin las zab chos bdud rtsi bskyil ba'i snod ldan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rgyun la dmigs nas dbang gi chog bsgrig gnang ba la phun tshogs rnam rgyal pas sgrub thabs kyi thog mtha' rigs mthun nas bsnan cing dkyus gcig tu 'don bder bkod pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། །ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་འཆི་བདག་གི །མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་དབྱིག །གཅིག་ཆར་སྩོལ་མཛད་བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷར། །བཏུད་ནས་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དབང་ཆོག་དགོད། །རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བའི་ཆ་ལག་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཚེའི་དབང་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་ཞི་དཀྱིལ་ལམ་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བར་སྐུའམ་ཚེ་བུམ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་ཁ་རྒྱན་བཅས། མདུན་ཏུ་དཔལ་གཏོར་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་ཙག་བཙུགས་པ། བུམ་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་དང༌། གཏོར་མའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཕྲེང་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་བཅས་ཀྱི་མཐའ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ལས་བུམ་སོགས་ཉེར་མཁོ་རྣམས་འདུ་བྱ། ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ཅིང་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་བསགས་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་བདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ གནས་ཡོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷྃ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསལ་བ་ནི། ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་གཉུག་མ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྩལ༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེར་ཤར༔ སྣང་སྲིད་ཧྲཱིཿཡིག་འོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འོད་འཁྲུགས༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེ་ཕོ་བྲང་དབུས༔ རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བདག་མདུན་ཧྲཱི་ལས་རིགས་བདག་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཞིང་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་མཉམ་བཞག་སྟེང་༔ ཚེ་བུམ་འཛིན་པར་རིག་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱི༔ མདའ་དར་བུམ་པ་འཛིན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཡོ་མེད་ལྷམ་མེར་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་བདག་ཧ་ཡ་གྲཱི༔ དམར་སྨུག་པདྨ་ཚེ་ཡི་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་དང་རྣམ་འགྱུར་ཟད་མི་ཤེས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་བཞད༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ༔ ཐུགས་སྲོག་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ བརྟན་པར་བཞུགས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷན༔ བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་འཆི་བདག་བདུད་པུང་འཇོམས༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་གྱི་འདོད་འཇོ་བ༔ ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་དང་༔ རང་བྱུང་འདོད་ཡོན་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲིཿ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་སྐུ་མདོག་དམར་པོར་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བརྟན་ཐོབ་པར་འབད། འཛབ་བཟླ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་བ་མ་འགགས་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ སྟོང་པའི་རིག་མདངས་འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཞི་ཁྲོ་དབྱེར་མེད་འཛབ་ཀྱི་ལས་ལ་བསྐུལ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿདང་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་པ་མཉེས་མཆོད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་དང་གྲངས་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གསུངས། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དམ་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་ཀྱང་རུང༌། བུམ་པ་གཉིས་སྒྲུབ་ཚུལ་སྤྱི་དང་འདྲ། དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་དཀར་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ཆུ་ཡི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ བདེ་གཤེགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་སེར་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ས་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔ རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་དམར་པོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་མེ་ཡི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ པདྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་ལྗང་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་རླུང་གི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ ཀརྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་སྔོན་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ནམ་མཁའི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་དང་༔ ཚེ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ བླ་ཚེ་སྲོག་དབུག་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྣོད་ཀྱི་དཔལ་དང་བཅུད་ཀྱི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ བདག་ལ་བསྟིམས་པས་འཆི་མེད་གྲུབ༔ རྫས་ལ་བསྟིམས་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ གནས་ལ་བསྟིམས་པས་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་བསྟིམ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ད་ནི་ཚེ་བསྟིམས་རྒྱ་ཡང་གདབ༔ སྣོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུས་ལ་བསྟིམས༔ སྲོག་གི་གཟི་མདངས་ངག་ལ་བསྟིམས༔ བཅུད་ཀྱི་དངས་མ་སེམས་ལ་བསྟིམས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྩ་རླུང་ཐིག༔ འོད་གསལ་རྟག་པའི་ཚེ་ལ་ཐིམ༔ འཕོ་མེད་གཉུག་མའི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་སྐྱེ་འཆི་བྲལ༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཨ་ཨཿ དབང་དང་མ་འབྲེལ་ན་འོག་གི་བསྡུ་ལྡང་ལ་འཇུག་ཆོག་ཅིང་དབང་གི་སྐབས་སྨིན་ལུགས་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ལྟ་བུས་གཏོར་འབུལ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ལེན་བྱས་ནས། སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེའང་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གདོང་དམར་མུན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྨུ་རྒོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་སྐྱབས་མེད་པ་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་པར་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་ཞིང་དགོས་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་སྐོང་བར་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རས་སྔོན་དུས་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལས་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་འདི་ཉིད། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནས་གཅིག་དང་དུ་མར་སྟོན་པ་སོགས་སོ་སྐྱེའི་བློ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པར་མཛད་པ་ལས། མདོ་ཁམས་རྟ་འུའི་ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས། མདོ་སྨད་ཀྲེ་བོའི་སའི་ཆར་གཏོགས་རྟ་འུའི་རོང་དོང་ལུང་པ་ནག་པོའི་སྲིན་རྫོང་བྲག་དམར་དཀྱིལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བའི་ཆ་ལག་རིག་འཛིན་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང་འདི་ནི། གཞུང་ལས། རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡང་ཟབ་ཆོས༔ ཐེམས་སུ་མ་བསྟན་སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་གདམས༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་རང་གི་ཐུགས་དམ་མཛོད༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གར་རོང་མཚམས་སུ་སྦོས༔ སྤྲུལ་པས་རྙེད་ནས་རང་གསང་ཉམས་སུ་ལོངས༔ འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ སྤྲུལ་པ་དམར་མཐིང་ཅོད་པན་འཆང་བ་དང་༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་མཐའ་སྐལ་བཟང་མིང་ཅན་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་སོགས་ལ་འདི་འཕྲོད་ན༔ སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཅེས་པའི་ལུང་དོན་རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་དང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་ནས་ཕྱག་ཏུ་མ་འཕྲོད་ཀྱང་༔ ཀུན་གཟིགས་ཏཱའི་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལ་གསང་ཐབས་ལྟ་བུ་ཕུལ་བས་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་ཕྲིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་མཐར་ཕྱིན། སླད་ཀྱིས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། གཏེར་སྟོན་དང་ཆོས་བདག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཆར་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་དབང་ལུང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་དང་འབྲེལ་བར་ཚེ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ནས་སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ བླ་མ་དབང་ཆེན་ཚེ་ཡི་བདག༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། འདིར་སྤྲོ་ན་སྐྱབས་སེམས་དང་རྒྱུན་བཤགས་གོང་ལྟར་སྦྱར། བསྡུ་ན། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་གཉིས་སུ་མེད་པ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོ་སོར་གསལ་ཐོབ་ལ་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྦྱང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། །ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོ་བར་ཆད་སེལ་བའི་དབང་དང༌། དངོས་གཞི་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པའི་དབང་གཉིས་ལས། དང་པོའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། དཔལ་གཏོར་འདི་ཉིད་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་ལྟར་འབར་བ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན། འོད་ཟེར་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་ཤོག །དཔལ་གཏོར་སྐུ་རྟེན་བཅས་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྟ་མཆོག་དབང་གི་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་ཡི་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཚེ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་བཞི་སོགས་ནད་གདོན་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ལུས་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བསལ་བར་མོས་ཤིག །གཉིས་པ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པའི་དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་རྣམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །དེ་ལྟར་ལྷ་བསྟིམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་ཁྱེད་རང་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བསལ། འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྱེད་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་མཐིལ་ན་ཚེ་བུམ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་པང་དུ་ཡུམ་འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱི་དམར་མོ་མདའ་དར་དང་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། གཉིས་ཀའང་ཞི་འཛུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཉམས་ལྡན་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན། མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། དེའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེའི་བདག་པོ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དམར་སྨུག་པདྨ་དང་བྷནྡྷ་བསྣམས་པ། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་སྦྱོར་བ། དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆ་བྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེ་རྣམས་གྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་དབུས་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེ་དང་བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་རང་འདྲ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ བརྟན་པར་བཞུགས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཎི་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་མང་དུ་བཟླ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག །དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་དང་འོད་ཟེར་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྱབ་པར་སྤྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ། སྡེ་བརྒྱད་མཐུ་བོ་ཆེས་བརྐུས་འཕྲོག་གཞོམ་པ་རྣམས་དང༌། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དཔལ་དང་དྭངས་མ་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསྡུས། བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ། སྲོག་རྟེན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་ཐིམས་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་དཀར་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ཆུ་ཡི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ བདེ་གཤེགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་སེར་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ས་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔ རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་དམར་པོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་མེ་ཡི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ པདྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་ལྗང་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་རླུང་གི་བཅུད་སྡུས་ལ༔ ཀརྨ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མགྱོགས་མ་སྔོན་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ འཁོར་འདས་ནམ་མཁའི་བཅུད་བསྡུས་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་དང་༔ ཚེ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ བླ་ཚེ་སྲོག་དབུག་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྣོད་ཀྱི་དཔལ་དང་བཅུད་ཀྱི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ བདག་ལ་བསྟིམས་པས་འཆི་མེད་གྲུབ༔ རྫས་ལ་བསྟིམས་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ གནས་ལ་བསྟིམས་པས་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། བུམ་ཆུ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སྐུའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི༔ སྐུ་ཡི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྐུ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པ་ནས་ཞུགས། མགོན་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་གསུང་གི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི༔ གསུང་གི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ གསུང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་ཞུགས། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི༔ ཐུགས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་འདུས་པའི་རིལ་བུ་བྱིན་པས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་རིལ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི༔ ཡོན་ཏན་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཡོན་ཏན་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་བསྡུས་པའི་བདུད་རྩི་མྱང་བས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་འདི་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྩལ་ཐོབ་ཤོག༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་ཚེ་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་འཆི་མེད་ཚེའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ། དེའང་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་རྒྱས་བཏབ་པས་ནམ་ཡང་སྐྱེ་འཆི་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་རྟག་པ་དམ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག །ཚེ་བསྟིམ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ད་ནི་ཚེ་བསྟིམས་རྒྱ་ཡང་གདབ༔ སྣོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུས་ལ་བསྟིམས༔ སྲོག་གི་གཟི་མདངས་ངག་ལ་བསྟིམས༔ བཅུད་ཀྱི་དངས་མ་སེམས་ལ་བསྟིམས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྩ་རླུང་ཐིག༔ འོད་གསལ་རྟག་པའི་ཚེ་ལ་ཐིམ༔ འཕོ་མེད་གཉུག་མའི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་སྐྱེ་འཆི་བྲལ༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཨ་ཨཿ སྤྲོ་ན་རྒྱལ་སྲིད་རྟགས་རྫས་ཀྱི་མཐའ་རྟེན་སྦྱིན་ལ་ཤིས་བརྗོད་སྤེལ། དབང་གི་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་པའི་ཞག་ཐེམས་ཏིང་འཛིན་ཉི་ཟླ་གསལ༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་ད་བབ་པས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སོགས་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་གཤེགས་བསྟིམ་གང་འོས་དང༌། བདག་བསྐྱེད་ལ་བསྡུ་ལྡང་བྱ་བ་ནི། ཨ༔ ལྷར་སྣང་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ རྗེས་སྤྱོད་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། རྗེས་སྤྱོད་དབྱིངས་རིག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་དབང་ཆེན་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །འདི་དགེས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས། མི་ཤིགས་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཚུགས། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པས། །རྒྱལ་བསྟན་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་རྩོད་བྲལ་གྱི་ཟབ་གཏེར་དུ་གྲུབ་ཀྱང་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀོན་པ་ལ། རྗེ་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བའི་སྣོད་ལྡན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྒྱུན་ལ་དམིགས་ནས་དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིག་གནང་བ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་རིགས་མཐུན་ནས་བསྣན་ཅིང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འདོན་བདེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byung zhes bya ba bzhugs so//__@#/__/gang gi mtshan tsam 'dzin pas 'chi bdag gi__/mun pa gtan bcom tshe dbang dngos grub dbyig__/gcig char stsol mdzad bla ma lhag pa'i lhar/__/btud nas shin tu rmad byung dbang chog dgod/__/rta mgrin yid bzhin 'bar ba'i cha lag byin rlabs zab mos khyad par du byas pa'i tshe'i dbang bsgrub pa la gsum/__sbyor dngos rjes so/__/dang po la cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba ni/__stegs bu'i steng zhi dkyil lam maN+Dal pad+ma 'dab brgyad lte bar sku'am tshe bum bris pa'i dbus su many+dzi'i khar bum pa nyer lnga'i bcud mgul chings dmar po kha rgyan bcas/__mdun tu dpal gtor rta mgrin gyi sku tsag btsugs pa/__bum pa'i g.yas g.yon du tshe ril tshe chang dang*/__gtor ma'i g.yas g.yon du phreng ba dang*/__rdo rje bcas kyi mtha' phyi nang gi mchod pas bskor ba dang*/__gzhan yang las bum sogs nyer mkho rnams 'du bya/__cho ga'i sbyor ba la skyabs yul gsal btab cing thog mar skyabs su 'gro ba ni/__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__sems bskyed ni/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__tshogs bsags ni/__ho:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rangs:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol bdebs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__gnas yo byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+ha~M pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrI ThA:__lan gsum/__gnyis pa dngos gzhi ting 'dzin gsal ba ni/__hrI:__'chi med gnyug ma de bzhin nyid kyi rtsal:__kun snang snying rje rgyu yi yi ger shar:__snang srid hrIHyig 'od kyis stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las ye shes byin 'od 'khrugs:__'ja' tshon lta bu'i rdo rje pho brang dbus:__rma byas btegs pa'i rin chen pad zla'i steng :__bdag mdun hrI las rigs bdag tshe yi lha:__sku mdog dmar gsal zhing 'dzum rjes chags nyams:__dar dang rin chen rgyan rdzogs mnyam bzhag steng :__tshe bum 'dzin par rig yum tsaN+Da lI:__mda' dar bum pa 'dzin dang mnyam par sbyor:__rdo rje skyil krung g.yo med lham mer bzhugs:__thugs kar pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__ye shes sems dpa' tshe bdag ha ya grI:__dmar smug pad+ma tshe yi b+han+d+ha bsnams:__khro bo'i chas dang rnam 'gyur zad mi shes:__rdo rje phag mo yum dang gnyis med 'khril:__yab yum spyi bor rta gdong phag zhal bzhad:__rtsa gsum tshe lha pho nya mgyogs ma'i tshogs:__spro zhing bsdu ba'i bdag nyid chen por gsal:__thugs srog 'od kyis ye shes spyan drangs thim:__ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni spos rol dbyangs dang bcas pas/__hU~M hrI:__'chi med tshe yi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__tshe dbang dngos grub stsol phyir gnas 'dir gshegs:__dbang dang byin rlabs ye shes char ltar phob:__brtan par bzhugs la phrin las mdzad du gsol:__oM hrIH a pa ri mi ta a yur+dz+nyA na sa ma ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhan:__brda phyag 'tshal ba ni/__hU~M hrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__mtshan tsam thos pas 'chi bdag bdud pung 'joms:__'chi med ye shes dpal gyi 'dod 'jo ba:__yid bzhin re skong mchog la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tits+tsha hoH__mchod pa ni/__hU~M hrI:__lha rdzas nyer spyod phyi yi mchod pa dang :__rang byung 'dod yon nang gi mchod pa dang :__sman rag gtor tshogs gsang ba'i mchod pa 'bul:__bzhes nas tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA:__ma hA pU dza a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__bstod pa ni/__hU~M hriH__sor rtog ye shes pad+ma rigs kyi lha:__tshe dbang mchog stsol sku mdog dmar por bzhugs:__thugs rje'i gter chen mgon po tshe dpag med:__zhi khro yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__de ltar lha sku sgyu ma lta bu la ting nge 'dzin gsal brtan thob par 'bad/__'dzab bzla ba ni/__hU~M hrI:__snang ba ma 'gags bcom ldan tshe yi lha:__stong pa'i rig mdangs 'chi med tsaN+Da lI:__zhi khro dbyer med 'dzab kyi las la bskul:__thugs srog hrIHdang sngags kyi 'od zer gyis:__'phags pa mnyes mchod 'gro ba'i tshe bsod spel:__'khor 'das dwangs bcud bsdus nas rang la thim:__'chi med tshe yi dngos grub thob par gyur:__oM badz+ra A yu She ha ya grI wa tshe b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M swA hA:__zhes ci nus dang grangs bsnyen 'bum phrag gsum bzlas pas tshe'i dngos grub thob par gsungs/__bdag mdun dbyer med dam tha dad du bsgrub kyang rung*/__bum pa gnyis sgrub tshul spyi dang 'dra/__dbyangs gsal yig brgyas lhag chad bskang zhing stong tshig phul/__de nas tshe 'gugs pa ni/__mda' dar g.yab la/__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma dkar mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das chu yi bcud sdus la:__bde gshegs tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma ser mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das sa yi bcud bsdus la:__rin chen tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma dmar po'i tshogs spros pas:__'khor 'das me yi bcud sdus la:__pad+ma tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma ljang mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das rlung gi bcud sdus la:__karma tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma sngon mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das nam mkha'i bcud bsdus la:__rdo rje tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon yab yum dang :__khro rgyal rta mgrin dbang gi lha:__tshe yi rig 'dzin drang srong dang :__tshe lha rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__ma g.yel thugs dam dus la bab:__thugs rje'i pho nya phyogs bcur 'phros:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa po'i:__bla tshe srog dbug yar ba khug:__sde brgyad 'byung po'i bar chad sol:__snod kyi dpal dang bcud kyi tshe:__ye shes chen po'i dngos grub kun:__bdag la bstims pas 'chi med grub:__rdzas la bstims pas gzi byin bskyed:__gnas la bstims pas bkra shis stsol:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsol:__sa ma ya A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dzaHsid+d+hi pha la hU~M hU~M:__tshe bstim zhing rgyas gdab pa ni/__hU~M hrIH__da ni tshe bstims rgya yang gdab:__snod kyi dpal 'byor lus la bstims:__srog gi gzi mdangs ngag la bstims:__bcud kyi dngas ma sems la bstims:__lus ngag yid gsum rtsa rlung thig:__'od gsal rtag pa'i tshe la thim:__'pho med gnyug ma'i rgyas btab pas:__mi 'gyur mi shigs skye 'chi bral:__oM b+h+rU~M badz+ra dz+nyA na A yu She oM AHhU~M a a aH__dbang dang ma 'brel na 'og gi bsdu ldang la 'jug chog cing dbang gi skabs smin lugs dam can spyi gtor lta bus gtor 'bul dang*/__ting nge 'dzin gyi dbang len byas nas/__slob ma la khrus bya/__bgegs bskrad srung 'khor dang*/__sems bskyed gsal btab la/__de'ang mkha' khyab kyi 'gro ba ris su ma chad pa spyi dang khyad par gdong dmar mun pa'i rgyal khams su skyes pa'i rmu rgod kyi skye bo skyabs med pa rnams la dus rtag par dmigs pa med pa'i thugs rje chen pos gang la gang 'dul gyi phrin las mdzad pa la mnga' brnyes zhing dgos 'dod kyi re ba yid bzhin tu skong bar mdzad pa/__sangs rgyas kun dngos 'chi med pad+mA ka ras sngon dus skal ldan rje 'bangs rnams la stsal ba'i 'chi med tshe dbang sgrub pa'i gdams pa bye ba phrag brgya las snying por gyur pa 'di nyid/__sprul pa'i lo tsA ba chen po bai ro tsa nas gcig dang du mar ston pa sogs so skye'i blo las 'das pa'i ye shes sgyu ma'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa ston par mdzad pa las/__mdo khams rta 'u'i sa char sku 'khrungs pa rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal gyis/__mdo smad kre bo'i sa'i char gtogs rta 'u'i rong dong lung pa nag po'i srin rdzong brag dmar dkyil nas spyan drangs pa'i rta mgrin yid bzhin 'bar ba'i cha lag rig 'dzin tshe'i sgrub thabs gsang ba rmad byung 'di ni/__gzhung las/__rta mgrin yid bzhin nor bu yang zab chos:___thems su ma bstan snyan brgyud tshul du gdams:__bai ro tsa na rang gi thugs dam mdzod:__ma 'ongs don phyir gar rong mtshams su sbos:__sprul pas rnyed nas rang gsang nyams su longs:__'od dpag med dang spyan ras gzigs dbang gi:__sprul pa dmar mthing cod pan 'chang ba dang :__mnga' bdag skye mtha' skal bzang ming can dang :__chos kyi spyan ldan sogs la 'di 'phrod na:__sku tshe brtan cing phrin las rgyas par 'gyur:__ces pa'i lung don rgyal dbang zhwa dmar nag dang skal bzang rgya mtsho rnams yul dus kyis bskal nas phyag tu ma 'phrod kyang :__kun gzigs tA'i si tu chos kyi 'byung gnas la gsang thabs lta bu phul bas sku tshe dang mdzad phrin nam mkha' dang mnyam zhing mthar phyin/__slad kyis snyigs dus kyi thams cad mkhyen cing gzigs pa chen po rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__gter ston dang chos bdag si tu rin po che rnam pa gnyis char gyis byin rlabs thob pas dbang lung nye brgyud kyi tshul du spel bar mdzad pa'i tshe sgrub zab mo 'di nyid dang 'brel bar tshe dbang bskur ba la slob dpon gyi bya ba sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/de nas snyims pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyar te mi phyed dad pa'i gdung shugs chen pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod:__bla ma dbang chen tshe yi bdag:__'chi med mgon po dgongs su gsol:__bdag cag tshe yi bar chad sol:__tshe dang ye shes dbang bskur stsol:__lan gsum/__'dir spro na skyabs sems dang rgyun bshags gong ltar sbyar/__bsdu na/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__bla ma dang bcom ldan 'das tshe dpag med gnyis su med pa rtsa gsum srung ma'i tshogs dang bcas pa'i spyan sngar yan lag brgyad pa tshul bzhin bgyi ba'i ting nge 'dzin so sor gsal thob la rgyun bshags kyi rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs lan gsum bya/__de ltar rgyud sbyang ba sngon du song nas/__/tshe'i dbang bskur ba dngos la/__sngon 'gro bar chad sel ba'i dbang dang*/__dngos gzhi tshe'i dngos grub sbyin pa'i dbang gnyis las/__dang po'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__dpal gtor 'di nyid rta mgrin dbang chen gzi brjid nyi ma ltar 'bar ba khyed rang gi spyi bor byon/__'od zer gyis lus kyi phyi nang thams cad du khyab/__sdig sgrib nad gdon bar du gcod pa thams cad sangs kyis bsal bar mos shog__/dpal gtor sku rten bcas spyi bor bzhag la/__hU~M hrIH__dpal gyi gtor ma ye shes gzi byin 'bar:__rta mchog dbang gi lha dang gnyis su med:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tshe yi bar chad ma lus zhi bar shog:__hrIHha ya grI wa ba liM ta a b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M hU~M:__gtor ma dpal rta mgrin du gsal ba khyed rang la thim pas tshe la bar du gcod pa'i bdud bzhi sogs nad gdon bgegs dang 'byung po lus srog la bar du gcod pa thams cad lhag med du bsal bar mos shig__/gnyis pa tshe'i dngos grub sbyin pa'i dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa dbab pa yin pas dmigs pa rnams rtse gcig tu sgoms shig__/de ltar lha bstims pa'i rkyen gyis khyed rang gi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i ma dag pa'i dngos po thams cad stong par gyur pa'i mos pa mdzod/___oM swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las gnas khang 'og min pad+ma drwa ba'i zhing dang gzhal yas khang chen por khyed rang gang du gnas pa'i go sar rma byas bteg pa'i rin po che'i khri dang pad+ma dang zla ba'i steng du khyed rang gi rig pa'i ngo bo hrIHyig dmar po de las 'od zer 'phros/__sems can gyi don byas/__dus ma yin pa'i 'chi ba bsal/__'chi med rig 'dzin gyi go 'phang la bkod/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__khyed rang bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa sku mdog dmar gsal phyag gnyis mnyam bzhag gi mthil na tshe bum bdud rtsis gang ba 'dzin pa/__zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa/__de'i pang du yum 'chi med tsaN+Da lI dmar mo mda' dar dang tshe bum 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba/__gnyis ka'ang zhi 'dzum rjes su chags pa'i nyams ldan dar dang rin po che'i rgyan can/__mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba'i skur gyur/__de'i thugs kar pad+ma nyi ma bam ro'i steng du ye shes sems dpa' tshe'i bdag po rta mgrin rgyal po dmar smug pad+ma dang b+han+d+ha bsnams pa/__yum rdo rje phag mo gri thod 'dzin pa dang sbyor ba/__dpal dang dur khrod kyi cha byad yongs su rdzogs pa/__de rnams gyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs dbus hrIHdmar po/__de dang bdag mdun gyi thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros pas nub phyogs bde ba can sogs phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams nas/__bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa sogs sangs rgyas byang sems rtsa gsum chos skyong rgya mtsho'i thugs rgyud bskul/__de rnams kyi gnas gsum nas mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam pa dpag tu med pa nyi zer gyi rdul 'khrigs pa ltar spyan drangs pa dang mdun bskyed kyi thugs ka nas kyang rang 'dra dpag tu med pa byung ste khyed rang gi spyi bo nas sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod cig__/spos rol dang bcas te/__hU~M hrI:__'chi med tshe yi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__tshe dbang dngos grub stsol phyir gnas 'dir gshegs:__dbang dang byin rlabs ye shes char ltar phob:__brtan par bzhugs la phrin las mdzad du gsol:__oM badz+ra A yu She h+ya grI ba tshe b+h+rU~M Ni dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M swA hA:__oM dz+nyA na A be sha ya a AH__zhes mang du bzla/__de ltar dbab pa'i ye shes pa'i byin rlabs sgo gsum la rab tu gnas par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje spyi bor bzhag__/de nas tshe 'gugs pa'i slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod/__bla ma mgon po tshe dpag tu med pa la mos gus byas pas de'i thugs ka nas pho nya mgyogs ma'i tshogs dang 'od zer steng 'og phyogs mtshams khyab par spros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba/__sde brgyad mthu bo ches brkus 'phrog gzhom pa rnams dang*/__snod bcud kyi dpal dang dwangs ma 'khor 'das kun gyi tshe'i dngos grub thams cad bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par nam mkha' gang bar bsdus/__ba spu'i bu ga nas sib kyis thim/__srog rten mi shigs pa'i thig ler thims pas 'chi med tshe'i rig 'dzin thob par mos shig__/mda' dar g.yab la/__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma dkar mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das chu yi bcud sdus la:__bde gshegs tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma ser mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das sa yi bcud bsdus la:__rin chen tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma dmar po'i tshogs spros pas:__'khor 'das me yi bcud sdus la:__pad+ma tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma ljang mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das rlung gi bcud sdus la:__karma tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon thugs ka nas:__mgyogs ma sngon mo'i tshogs spros pas:__'khor 'das nam mkha'i bcud bsdus la:__rdo rje tshe yi dngos grub stsol:__hU~M hrI:__tshe dpag med mgon yab yum dang :__khro rgyal rta mgrin dbang gi lha:__tshe yi rig 'dzin drang srong dang :__tshe lha rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__ma g.yel thugs dam dus la bab:__thugs rje'i pho nya phyogs bcur 'phros:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa po'i:__bla tshe srog dbug yar ba khug:__sde brgyad 'byung po'i bar chad sol:__snod kyi dpal dang bcud kyi tshe:__ye shes chen po'i dngos grub kun:__bdag la bstims pas 'chi med grub:__rdzas la bstims pas gzi byin bskyed:__gnas la bstims pas bkra shis stsol:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsol:__sa ma ya A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dzaHsid+d+hi pha la hU~M hU~M:__rnam bum thogs la/__bum chu 'chi med ye shes kyi chu rgyun spyi bo nas zhugs/__lus thams cad gang*/__mgon po tshe dpag med pa'i sku'i dbang dang byin rlabs thob par mos shig__/hU~M hrIH__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yi:__sku yi dbang dang dngos grub ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__rdo rje'i sku dang dbyer med 'grub par shog:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__sku mi zad pa rgyan gyi 'khor lo lha dang gnyis su med pa 'chi med tshe'i dbang mchog thob par gyur cig__/sngags phreng mgrin par bzhag pas ye shes kyi sngags phreng mgrin pa nas zhugs/__mgon tshe dpag med pa'i gsung gi dbang dang byin rlabs thob par mos shig__/hU~M hrIH__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yi:__gsung gi dbang dang dngos grub ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__rdo rje'i gsung dang dbyer med 'grub par shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__gsung mi zad pa rgyan gyi 'khor lo lha dang gnyis su med pa 'chi med tshe'i dbang mchog thob par gyur cig__/rdo rje snying gar bzhag nas ye shes kyi phyag mtshan snying gar zhugs/__mgon po tshe dpag med pa'i thugs kyi dbang dang byin rlabs thob par mos shig__/hU~M hrIH__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yi:__thugs kyi dbang dang dngos grub ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__rdo rje'i thugs dang dbyer med 'grub par shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo lha dang gnyis su med pa 'chi med tshe'i dbang mchog thob par gyur cig__/'khor 'das kyi tshe bcud 'dus pa'i ril bu byin pas mgon po tshe dpag med pa'i yon tan gyi dbang dang dngos grub thob par mos shig__/tshe ril sbyin la/__hU~M hrIH__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yi:__yon tan dbang dang dngos grub ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__yon tan mi zad rgyan gyi dpal thob shog:__gu Na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__yon tan mi zad pa rgyan gyi 'khor lo lha dang gnyis su med pa 'chi med tshe'i dbang mchog thob par gyur cig__/brtan g.yo'i dwangs bcud bsdus pa'i bdud rtsi myang bas mgon po tshe dpag med pa'i phrin las kyi dbang dang dngos grub thob par mos shig__/tshe chang sbyin la/__hU~M hrIH__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yi:__phrin las dbang dang dngos grub ma lus pa:__skal ldan slob ma 'di la stsal nas kyang :__phrin las thogs pa med pa'i rtsal thob shog:__karma a b+hi Shiny+tsa AH__phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo lha dang gnyis su med pa 'chi med tshe'i dbang mchog thob par gyur cig__/de ltar tshe dbang bskur bas lus kyi nang 'chi med tshe'i bcud kyis gang ba'i dwangs ma thams cad sgo gsum mi shigs pa'i thig le la thim/__de'ang rang byung 'od gsal ye shes kyi thig le chen po'i klong du rgyas btab pas nam yang skye 'chi 'pho 'gyur dang bral ba rdo rje rtag pa dam pa'i go 'phang mngon tu gyur par sgoms shig__/tshe bstim zhing rgyas gdab pa ni/__hU~M hrIH__da ni tshe bstims rgya yang gdab:__snod kyi dpal 'byor lus la bstims:__srog gi gzi mdangs ngag la bstims:__bcud kyi dngas ma sems la bstims:__lus ngag yid gsum rtsa rlung thig:__'od gsal rtag pa'i tshe la thim:__'pho med gnyug ma'i rgyas btab pas:__mi 'gyur mi shigs skye 'chi bral:__oM b+h+rU~M badz+ra dz+nyA na A yu She oM AHhU~M a a aH__spro na rgyal srid rtags rdzas kyi mtha' rten sbyin la shis brjod spel/__dbang gi dam tshig khas blangs sogs spyi ltar bya/__gsum pa rjes ni/__dkyil 'khor pa rnams la gong ltar mchod cing bstod nas/__dngos grub blang ba ni/__hU~M hrIH__'chi med tshe yi lha tshogs dgongs su gsol:__sgrub pa'i zhag thems ting 'dzin nyi zla gsal:__dngos grub 'byung ba'i dus la da bab pas:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi pha la A yu She hU~M AH__zhes bskul zhing bum pa spyi bor bzhag cing bum chu sogs rdzas la longs spyod/__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__dkyil 'khor pa gshegs bstim gang 'os dang*/__bdag bskyed la bsdu ldang bya ba ni/___a:__lhar snang spros bral ma bcos gnyug ma'i dbyings:__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__rjes spyod lhar ldang ba ni/__rjes spyod dbyings rig phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsungs thugs kyi rol par shar:__oM AHhU~M:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha haM:__smon lam gdab pa ni/__ho:__bla ma dbang chen tshe yi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__shis brjod ni/__oM:_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__ces bsngo smon dang shis brjod kyi mtha' brgyan par bya'o/__/'di dges bstan 'dzin skyes bu rnams/__mi shigs srog gi ka ba tshugs/__/gzhan phan phrin las mtha' yas pas/__/rgyal bstan mkha' khyab spel byed shog__/ces pa 'di'ang rtsod bral gyi zab gter du grub kyang mtshan tsam yang thos par dkon pa la/__rje bla ma mtsho skyes rgyal ba'i zhal skyin mchog gi bka' drin las zab chos bdud rtsi bskyil ba'i snod ldan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rgyun la dmigs nas dbang gi chog bsgrig gnang ba la phun tshogs rnam rgyal pas sgrub thabs kyi thog mtha' rigs mthun nas bsnan cing dkyus gcig tu 'don bder bkod pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: