JKW-KABAB-09-TA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར།
Wylie title yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zer JKW-KABAB-09-TA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 22, Pages 457-479 (Folios 1a to 12a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་, རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po, rong pa gter ston bdud 'dul gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zer. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 457-479. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (sgrol ma 'jigs pa kun skyob)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CI-002
Colophon

།ཅེས་སྔ་ན་མེད་པའི་ཟབ་གསང་མཆོག་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།

ces snga na med pa'i zab gsang mchog 'di'i zhabs tog tu dmigs nas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bris pa dge legs 'phel/__/phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༁ྃ༔ ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཡེ། །འགྲོ་བ་ཀུན་སྐྱོབས་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལས་ཆེས་འཕགས་པ། །མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་དགྱེས་ཞལ་གྱིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བསྐྱང་བར་མཛོད། །སྒྲོལ་ལྗང་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བྱ་བ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི། དབང་བསྐུར་དང་འབྲེལ་ན་འོག་ཏུ་སྨོས་པ་ལྟར་ལ་དཀྱུས་ཙམ་དུ། གནས་ཁང་གི་གུད་དུ་འཕགས་མའི་སྣང་བརྙན་རྟེན་ཡོད་ན་བཀྲམ། སྟེགས་གཙང་མར་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན། དཀར་གསུམ་གྱི་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་ཕུད་བཅས་པ་བཞག །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་མོ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་པད་འབྱུང་མཚོ་རྒྱལ་ལྕམ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་དང༌། །བདུད་འདུལ་གླིང་པ་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀཱ། །བཀའ་བབས་བདུན་འཆང་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་རྣམས་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་གཅིག །མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྩལ། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཐུན་མོངས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་ཐོབ། །འཕགས་མའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །དཀར་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་གསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ལན་གསུམ། བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་མགྲོན་འགུག །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་གླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སོགས་སྤྱི་ལྟར་གྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། །སྔགས་མཐར། གཙྪ་བཏགས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ། བགེགས་གཏོར་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་རྣམས་སུ་ཁཾ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་ཡུལ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་གྱུར། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་བཞིའི་དྲག་སྔགས་བརྗོད་ལ་བསྐྲད། མཚམས་གཅོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཚོགས་བསགས་སྐྱབས་སེམས་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་ཚོགས་རྟེན་གསལ་གདབ་ལ། ན་མོ། འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་གཟུང་བར་བགྱི༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། །མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་དངོས་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བིདྱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མནྟྲོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨ་པ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་སྤེལ་ལོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་གཉིས། བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། བཟླས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཏཱྃཿ སྟོང་ཉིད་རང་གདངས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཨུཏྤལ་ཏཱྃ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ ཞི་འཛུམ་དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་འཆང་༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་འོད་ལྔའི་ཀློང་བཞུགས༔ མཐའ་སྐོར་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་སོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་ཡས་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཚན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་གྱུར༔ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ནི། སྤོས་བཏུལ། དབྱངས་རོལ་མོས་གུས་དང་བཅས་པས། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བྱ་བ་ནི། སླར་ཡང་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་ཆུ་ལྷག་གྱེན་དུ་འཁྱིལ༔ རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པ་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་དང་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་ལ། བཟླས་དམིགས་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་ཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏཱྃ༔ སྟེང་དུ་ཨོཾ༔ འོག་ཏུ་ཧཱ༔ འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རཱེ་སྭཱ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པས་མཚན་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་གདབ། བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཁོ་ན་བཟླ། ལྷ་སྔགས་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་བྱ་སྟེ། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སེམས་དཔའ་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ༔ བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱས༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་ཡང་ཡང་དམིགས་ལ་ཡིག་བཅུ་བཟླའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་གོང་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། གཏོར་འབུལ་ནི། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་བསྟན་པའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན་གྱིས་འབུལ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། བཛྲ་མུ༔ གཏོར་མགྲོན་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པའམ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱས་ཀྱང་ཆོག །གཏོར་མ་གཙང་སར་བསྐྱལ། རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཞེས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ༔ འཕགས་མའི་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱེ་ཀ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ༔ ཞེས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་ཞིང་བསྲུང་༔ རྗེས་ཐོབ་སྒྲོལ་མའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔ ཧོ༔ བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔ ཐ་མ་དུས་འདི་ཡན་ཆད་དུ༔ འཕགས་མ་མཆོད་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔ སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཆོས་བཞིན་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་ནས༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབས་མཛད་མ༔ ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གང་འདུལ་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་མཛད༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དགེ་ལེགས་མཆོག་གི་སྣང་བ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་དབྱངས་སུ་གྱེར་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་བསྒྲག་གོ །འདིའི་བསྙེན་པ་བྱེད་ན་ཐུན་གྱི་གཅོད་ཚུལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་ལ། སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་ཉིན་དང་པོའི་ཐུན་མགོ་ལས་མི་དགོས། སྲུང་འཁོར་གསལ་འདེབས་ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་ན་ལེགས༌། ལས་བྱང་གཞན་བསྣོན་འདྲི་མེད་པ་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་བཏང༌། བསྙེན་པའི་གྲངས་ནི་ཡིག་བཅུ་འབུམ་ཕྲག་བཞི། དུས་བསྙེན་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ཤིང་སྤྱིར་རྩོད་དུས་སུ་བཞི་འགྱུར་དགོས་པར་བཤད་པ་ལྟར་གྲུབ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཚད་ནི་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་རྣམས་སུ་སྐུ་མཐོང་བ། གསུང་ཐོས་པ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་རྙེད་པ། གཞན་ཡང་ལྟས་བཟང་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང༌། བསྙེན་པ་ཐེམས་ནས་སྒྲུབ་མཆོད་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། འོག་ཏུ་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཆོད་གཏོར་ཅི་འབྱོར་རྒྱས་པར་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མདུན་བུམ་བསྐྱེད་བཟླས་གཙོར་བཏོན། ཐུན་མཐར་གཏོར་འབུལ་བྱ། གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་འདྲེན་དང་གཤེགས་གསོལ་མི་དགོས། མཆོད་བསྟོད། འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་བྱ། ཞག་བདུན་སོགས་ལ་སྒྲུབ་ཚར་སྐབས་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་དབང་བླངས་ལ་རྗེས་ཆོག་རྣམས་བྱའོ། ༈ །འདིའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རིམ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་ཞི་དཀྱིལ་སྤྱི་འགྲེ་ཅན་གྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱ། དེ་རྒྱབ་ཉེར་གཅིག །དེ་རྒྱབ་བརྒྱ་རྩ་རྣམས་རིམ་པར་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཨུཏྤལ་ལྗང་གུ། འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཐིག་ལེ་ལྗང་གུ་རེ་རེ་བཀོད་པའི་རས་བྲིས་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་མཎྜལ་ལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་གྲངས་གོང་མཚུངས་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་སྟེང་རྣམ་བུམ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་ལྗང་གུ་ཁ་རྒྱན་ལྡན་པ་བཀོད། རྒྱབ་ཏུ་དབང་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན་གཏོར་གདུགས་དང་བཅས་པ། སྐུ་ཙཀ །ཕྲེང་བ། ཕྱག་མཚན་ཨུཏྥལ་ལྗང་གུའི་ཙཀླི་རྣམས་གཡས་གཡོན་གང་བདེར་བཞག །མདུན་དུ་དཀར་གསུམ་གྱི་འབུལ་གཏོར། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་བཤམ། ལས་བུམ་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་དང་སྔོན་གཏོར་ནས་བརྩམ། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བཏང༌། སླར་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། མདུན་དཀྱིལ་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ སྟོང་ཉིད་རང་གདངས་སོགས་མངོན་རྟོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སོགས་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་བཅས་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། སླར་མཆོད་པ་གསོས་ལ་སྔགས་ཙམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། ཏཱྃཿ རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་གྱིས་བུམ་བསྐྱེད༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་དམིགས་ལ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཡིག་བཅུ་བཟླ༔ གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ་བཅས་པ་དང༌། མཆོད་བསྟོད་བྱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དུང་ཆུ་བུམ་པར་ཕུལ། ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་པར་གྱུར་ཅེས་མོས། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་ནམ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གང་རུང་གསལ་གདབ་ལ་སྙིང་པོ་བཟླ། བདག་འཇུག་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང་མི་ལྕོགས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླངས་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ། ཆོས་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་པར། དེའང་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཇི་སྙེད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་སྟོབས་ཤེས་བྱའི་ཁོང་ན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པས་མྱུར་མ་དཔལ་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་དབྱངས་སྙན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་སུ་ཁྱབ་པ། རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྒྱུད་དང་གདམས་པའི་བཀའ་སྲོལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་བྱོན་པ་ལས། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རང་གཟུགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དེ་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་ཤར་ཕྱོགས་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་གདམས་ངག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་གནང༌། མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་འབྲིང་པོ་སྒྲོལ་མ་ཨུཏྤ་ལའི་སྐོར་མོན་གྱི་ཆུ་མོ་ཕུག་ནས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སྐྱེ་མཐའ་མཚོ་རྒྱལ་བྱིན་བརླབས་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས། གདམས་སྐོར་རྒྱས་པ་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་གི་གཏེར་ལུང་དུ་བདུན་པར་སྦས་པ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་ཞིག་གིས་རྙེད་པར་གསུངས་པ་རྗེ་བླ་མའི་གཏེར་ཁ་ཡིན་པར་འདུག་ཀྱང་དངོས་སུ་བཞེས་པ་མ་བྱུང༌། དགུངས་གྲངས་ཉེར་བཞི་ལ་ཆུ་སྟག་སྣོན་ཟླར་ཕྱོགས་དེར་ཕེབ་སྐབས་དགོངས་གཏེར་དུ་སྩལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་པ་དང༌། རབ་ཚེས་མེ་ཡོས་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་ལྷན་རྒྱས་མཛད་སྐབས་གཏེར་ཆེན་ནས་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བརྙན་གཏེར་བྱོན་ཁྱད་པར་ཅན་གཟིགས་པའི་ཚེ་སྐུ་དེས་ལེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་ལན་གསུམ་སྩལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའང་ཕྱོགས་འདིར་གཏོགས་ཤིང༌། བསྡུས་པ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་འདི་ཉིད་གཙང་འོ་ཡུག་གཡག་སྡེར་སྦས་པ་ལ། ཇི་སྐད་དུ། འོ་ཡུག་གཡག་སྡེར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོར་གྲགས་པ་འབྱུང་༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་དུ་གཏེར་གནས་དང་ཉེ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུལ་དེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་སྟོང་དུར་ཅེས་པའི་ལུང་ལག་གཡག་ལྕེ་ཕྲ་མོ་བྲག་ནས་བཻ་རོ་ཙ་ནས་སྦས་པའི་ཆོས་བོན་གཉིས་ཀའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། སྒྲོལ་མ་འདིའི་ཤོག་སེར་རྣམས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་དུ་སླར་སྦས་པ་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་ནས་སླར་ཡང་འདབ་གཏེར་དུ་བཞུགས་པ་དུས་ཕྱིས་རབ་ཚེས་ས་སྟག་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ལ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀཱས་མནལ་ལམ་དུ་ཤོག་སེར་ཕུལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་སྩལ་བའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་བ་མནལ་སད་པ་ན་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་ཤོག་གུ་ལྗང་སེར་ཞེང་སོར་དོ་དཀྱུས་མཛུབ་གང་བ་བརྡ་རིས་ཀྱིས་གཏམས་པ་ཞིག་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་རིམ་པར་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་མོར་སྐྱབས་སོང་སྟེ། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། ལན་གསུམ། དབང་གི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ལ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་གལ་ཆེ་བས། བླ་མ་དང་མདུན་བསྐྱེད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། བདག་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་གཟུང་བར་བགྱི༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ལས་བུམ་ཆུ་འཐོར། ལས་སྔགས་དང༌། སྭཱ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ངོ་མཚར་རྒྱན་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཏཱྃ་ལྗང་གུ་རེ་གསལ་ཐོབ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་པ་ལས་ཨུཏྤལ་ལྗང་གུ་ཏཱྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ་བ། དར་གྱི་ལྷབ་ལྷུབ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་སྤྲས་པ། ཕྱག་གཡས་པས་མཆོག་སྦྱིན་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་ཐུགས་ཀར་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བས་ཨུཏྤ་ལ་ལྗང་གུའི་སྡོང་བུ་འཛིན་པ། ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འབར་བའི་གློང་ན་བཞུགས་པ། མཐའ་སྐོར་དུ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས། རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག །མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་པ་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་གསལ། དེ་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པའི་སླད་དུ་གནས་གསུམ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་དང༌། མདུན་བསྐྱེད་སློབ་དཔོན་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་གཡུ་ལོ་བཀོད་དང་པོ་ཏ་ལ་སོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་གི་རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དང་རོལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མང་དུ་བརྗོད་ལ་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་མགོར་བཞག །དེ་ནས་དབང་དངོས་ཀྱི་དང་པོ་རྩ་བ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལགས་པས་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་བུམ་པ་བཟང་པོའི་ནང་༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ལྔའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་དག༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ བུམ་པ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག །བུམ་ཆུ་འཐོར་ཅིང་སྦྱིན། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ༔ རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར༔ གཉིས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་གི་སླད་དུ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་སྣང་སྟོང་འཕགས་མའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡི་ཡུམ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད༔ སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ ཎི་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏཱྃ། མཐའ་བསྐོར་ཡིག་བཅུས་མཚན་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་ཞལ་ནས་འཐོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཨུཏྤལ་ཁ་སྦྱོར་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མཆོད། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ཞིང་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ངག་གྲགས་སྟོང་འཕགས་མའི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་སྙིང་པོའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། དེའི་ནུས་མཐུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་གི་ཡུམ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི༔ སྙིང་པོ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མདུན་གྱི་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་ཨུཏྤལ་ལ་ལྗང་གུ་འོད་འབར་བའི་རྣམ་པར་བྱོན། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་རིག་སྟོང་འཕགས་མའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས། ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུམ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། གཏོར་སྣོད་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ། འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ། རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག །མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། སྐུའི་གནས་རྣམས་ནས་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པ་བྱོན། ཁྱེད་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དབང་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཏཱཾ༔ གཏོར་མ་ཟླུམ་པོ་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་དབུས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་བྱོན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ནུས་པ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །དེ་ནས། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབས་མཛད་མ༔ ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གང་འདུལ་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་མཛད༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དགེ་ལེགས་མཆོག་གི་སྣང་བ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཞེསབཀྲ་ཤིས་བརྗོད། དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱི་གྲུབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་དང༌། ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བྱའོ། །སྲིད་མཚོར་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཡིས་གཙེས་པ་རྣམས། །ཐར་པ་ཞི་བའི་གྲོང་དུ་དབུགས་ཕྱིན་ནས། །རྒྱལ་ཡུམ་འཕགས་མའི་རྣམ་ཐར་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་བདག་སོགས་འགྲོ་བས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་སྔ་ན་མེད་པའི་ཟབ་གསང་མཆོག་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།
[edit]

\u0f01\u0f83:__yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zer ces bya ba bzhugs so//__\u0f01\u0f83:__na mo gu ru Ar+YA tA rA ye/__/'gro ba kun skyobs thugs rje'i stobs/__/sras bcas rgyal las ches 'phags pa/__/myur ma dpa' mo'i dgyes zhal gyis/__/byang chub bar du bskyang bar mdzod/__/sgrol ljang 'jigs pa kun skyob kyi phrin las bya ba la/__sbyor ba gshom ni/__dbang bskur dang 'brel na 'og tu smos pa ltar la dkyus tsam du/__gnas khang gi gud du 'phags ma'i snang brnyan rten yod na bkram/__stegs gtsang mar rin po che'i snod du 'bul gtor dkar zlum rgyan ldan/__dkar gsum gyi bza' btung dang sman phud bcas pa bzhag__/chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__sngon gtor dkar bgegs sogs nyer mkho'i yo byad spyi ltar tshogs par bya'o/__/phrin las dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi rjes kyi rim pa'o/__/dang po la brgyud pa'i gsol 'debs ni/__'phags bzhi'i skyed yum chos sku kun bzang mo/__/rdo rje phag mo ye shes longs spyod rdzogs/__/rje btsun 'phags ma sgrol ma sprul pa'i sku/__/rgyal ba kun 'dus pad 'byung mtsho rgyal lcam/__/lo chen bai ro g.yag phyar sngon mo dang*/__/bdud 'dul gling pa mkha' 'gro tsaN+Di kA/__/bka' babs bdun 'chang pad+ma mdo sngags gling*/__/brgyud pa drug ldan rtsa brgyud bla ma'i tshogs/__/'jigs pa brgyad skyob rnams 'phrul nyi shu gcig__/mtshan mchog brgya rtsa la sogs dkyil 'khor la/__/DA ki chos skyong ye shes rol pa'i rtsal/__/thugs rje'i spyan ldan rnams la gsol ba 'debs/__/gnas skabs mthar thug 'jigs pa kun las sgrol/__/rnam bzhi'i phrin las rtsol med lhun gyis grub/__/thun mongs mchog gi dngos grub bde blag thob/__/'phags ma'i gsang ba gsum dang dbyer med shog__/dkar gtor/__ra~M ya~M kha~M gis gsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M hoH__lan gsum/__b+hu mi pa ti sa pa ri bA ra badz+ra sa mA dzaH__zhes pas mgron 'gug__/b+hU mi pa ti sa pA ri bA ra oM a kA ro sogs lan gsum gyis 'bul/__gang dag 'dir gnas lha dang glu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyed kyis stsal du gsol/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag sogs spyi ltar gyis phrin las bcol/__/sngags mthar/__gats+tsha btags pas gshegs su gsol/__bgegs gtor bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rang rang gi yid dang mthun pa'i snod rnams su khaM las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin du 'char bar gyur/__a kA ro lan gsum gyis byin brlab/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka'i skur gyur/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos la bka' bsgo ba ni/__hU~M hrI:__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__zhes dang hU~M bzhi'i drag sngags brjod la bskrad/__mtshams gcod pa ni/__hU~MH__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__su yang 'da' bar ma byed cig:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI badz+ra kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__tshogs bsags skyabs sems ni/__rang gi snying gar zla ba la gnas pa'i tA~M yig ljang gu'i 'od zer gyi snang bas rje btsun ma 'phags ma sgrol ma rgyal ba sras dang bcas pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs te bzhugs par gyur/__zhes tshogs rten gsal gdab la/__na mo/__'jigs dang sdug bsngal kun sel ba'i:__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs:__pad+ma zla ba'i gdan la bzhugs:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__rtse gcig yid kyis skyabs su mchi:__byang chub mchog tu sems bskyed do:__sdom pa ma lus gzung bar bgyi:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__lan gsum/__tshogs zhing rnams 'od gsal gyi ngang du thim par gyur/__/mchod pa byin brlab ni/__hU~M:__brtan g.yo'i snang ba thams cad kun:__g.yu lo bkod pa'i zhing khams su:__phyi nang mchod pa'i dngos po'i tshogs:__kun bzang mchod sprin rgya mtshor gyur:__na mo rat+na tra yA ya/__na mo b+ha ga ba te badz+ra sA ra pra mar+d+ha nA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te/__samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re ma hA badz+re ma hA te dzo badz+re ma hA bid+ya badz+re/__ma hA bo d+hi tsit+ta badz+re ma hA bo d+hi man+t+ro pa saM kra ma Na badz+re sarba karma a pa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__zhes mchod pa'i sprin 'byung ba'i sngags lan gsum brjod pas spel lo/__/gnyis pa dngos gzhi gnyis/__bskyed pa'i rnal 'byor yan lag dang bcas pa/__bzlas pa'i rim pa'o/__/dang po ni/__tA~MH__stong nyid rang gdangs rdo rje'i srung 'khor dbus:__rin chen gzhal med mtshan nyid yongs su rdzogs:__pad zla'i steng du sa bon tA~M ljang gu:__'od zer 'phros 'dus ut+pal tA~M gyis mtshan:__de las rje btsun sgrol ma sku mdog ljang :__zhi 'dzum dbu skra gnag snum sil bur grol:__dar dang rin chen me tog phreng bas brgyan:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pas ut+pal 'chang :__zhabs gnyis phyed skyil 'od lnga'i klong bzhugs:__mtha' skor 'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma dang :__rnam 'phrul nyer gcig mtshan mchog brgya rtsa sogs:__sprul pa'i sprin phung bsam yas spro zhing bsdu:__gnas gsum oM AHhU~M mtshan 'od zer gyis:__ye shes lha tshogs spyan drangs gnyis med gyur:__spyan 'dren bzhugs gsol ni/__spos btul/__dbyangs rol mos gus dang bcas pas/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__dam ye gnyis med du gyur pa la dbang bskur rgyas gdab bya ba ni/__slar yang dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__sku gang sgrib dag chu lhag gyen du 'khyil:__rigs bdag 'od dpag med pas dbu brgyan gyur:__oM a pa ri mi tA a b+hi Shiny+tsa hrI:__phyag dang mchod pa 'bul ba ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ni bid+yA shap+da sarba pU dza sa ma ya hoH__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pa bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__ces dang bstod pa'i rgyud phyag 'tshal nyer gcig kyang brjod do/__/gnyis pa la/__bzlas dmigs ni/__rang gi thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs kha sar+pa Ni tshon gang ba:__de'i thugs kar ut+pal sngon po 'dab ma brgyad pa kha sbyor gyi dbus su tA~M:__steng du oM:__'og tu hA:__'dab ma brgyad la tA re tut+tA re tu rA+e swA zhes pa'i yig 'bru brgyad 'od zer 'bar ba dang bcas pas mtshan par gyur:__ces gsal gdab/__bzla bya'i sngags ni/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__zhes yi ge bcu pa kho na bzla/__lha sngags la sems rtse gcig tu gtad/__gsal snang skyes pa na spro bsdu'i dmigs pa bya ste/__bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer phyogs kun tu 'phros:__zhing rab 'byams kyi rgyal ba sems dpa' 'phags ma'i tshogs la thugs mnyes pa'i mchod pa 'bul:__'gro ba rigs drug gi 'jigs pa dang sdug bsngal thams cad bsal:__bde bas tshim par byas:__'od zer tshur 'dus bdag la thim pas mchog dang thun mong gi dngos grub thams cad thob par gyur:__ces yang yang dmigs la yig bcu bzla'o/__/gsum pa rjes ni/__thun mthar mchod bstod gong ltar ram/__bsdu na sngags tsam gyis mchod cing bstod/__rje btsun ma sgrol mas bdag dang sems can thams cad 'jigs pa dang sdug bsngal mtha' dag las skyob cing mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsol bar mdzad du gsol/__ces 'dod don gsol/__yig brgya brjod la nongs pa bshags/__gtor 'bul ni/__oM h+ya grI ba hU~M phaTaH__oM swA b+hA ba sogs kyi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__lag pa g.yas g.yon gnyis ka bstan pa'i rgya dang*/__oM AHhU~M gsum gyis byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros rje btsun 'phags ma sgrol ma rnam 'phrul mtha' yas pa'i 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i ljags rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas mnyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun gyis 'bul la 'dod don gsol ba ni/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ces gsol ba gdab/__badz+ra mu:__gtor mgron rang bzhin gyi gnas su gshegs pa'am rten la brtan bzhugs byas kyang chog__/gtor ma gtsang sar bskyal/__rang dang snang ba thams cad kun:__rig stong 'od gsal dbyings su thim:__zhes dam ye dbyer med ye shes kyi dbyings su bsdu:__slar yang chu las rlabs bzhin du:__'phags ma'i gsang gsum phyag rgyar bzhengs:__oM Ar+YA tA rA+e ka wA tsi rak+Sha haM:__zhes lha'i skur ldang zhing bsrung :__rjes thob sgrol ma'i nga rgyal dang bcas dge ba bsngo zhing smon lam gdab pa ni:__ho:__bdag gis tshe rabs thog med nas:__tha ma dus 'di yan chad du:__'phags ma mchod cing bsgrubs pa'i mthus:__skye zhing skye ba thams cad du:__bdag dang mtha' yas 'gro ba kun:__rje btsun sgrol mas rjes bzung nas:__'gal rkyen thams cad zhi ba dang :__mthun rkyen ma lus phun sum tshogs:__chos bzhin bsam pa myur 'grub nas:__byang chub go 'phang thob par shog:__bkra shis brjod pa ni:__oM:__dus gsum rgyal ba'i phrin las bdag:__'phags ma sgrol ma'i bkra shis shog:__'jigs pa thams cad skyobs mdzad ma:__lha mo brgyad kyi bkra shis shog:__gang 'dul dngos grub ma lus stsol:__rnam 'phrul nyer gcig bkra shis shog:__mkha' mnyam 'gro ba'i don kun mdzad:__mtshan brgya brgyad kyi bkra shis shog:__dge legs mchog gi snang ba yis:__rtag tu dpal gnas bkra shis shog:__ces dbyangs su gyer la me tog 'thor la rol mo'i sgra bsgrag go__/'di'i bsnyen pa byed na thun gyi gcod tshul sogs spyi ltar la/__sngon gtor dkar bgegs nyin dang po'i thun mgo las mi dgos/__srung 'khor gsal 'debs thun phyi ma rnams la'ang sbyar na legs*/__las byang gzhan bsnon 'dri med pa thun re re bzhin btang*/__bsnyen pa'i grangs ni yig bcu 'bum phrag bzhi/__dus bsnyen zla ba gcig tu gsungs shing spyir rtsod dus su bzhi 'gyur dgos par bshad pa ltar grub na mchog tu 'gyur la/__rtags tshad ni dngos nyams rmi lam rnams su sku mthong ba/__gsung thos pa/__thugs phyag mtshan rnyed pa/__gzhan yang ltas bzang ci rigs pa 'byung*/__bsnyen pa thems nas sgrub mchod byed par spro na/__'og tu bshad pa'i dkyil 'khor dang bum pa la sogs pa dang mchod gtor ci 'byor rgyas par bsham/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa sngon du 'gro bas/__mdun bum bskyed bzlas gtsor bton/__thun mthar gtor 'bul bya/__gtor mgron spyan 'dren dang gshegs gsol mi dgos/__mchod bstod/__'dod don gsol gdab nongs bshags/__brtan bzhugs/__smon lam shis brjod bcas thun re re bzhin bya/__zhag bdun sogs la sgrub tshar skabs bdag 'jug gi tshul du dbang blangs la rjes chog rnams bya'o/__!__/'di'i sgo nas slob ma rjes su bzung ba'i rim pa ni/__dkyil 'khor sgo rdzogs zhi dkyil spyi 'gre can gyi dbus su sna tshogs pad+ma 'dab brgya/__de rgyab nyer gcig__/de rgyab brgya rtsa rnams rim par bskor ba'i lte bar ut+pal ljang gu/__'dab ma rnams la thig le ljang gu re re bkod pa'i ras bris bkram/__ma 'dzom na maN+Dal la 'bru dkar gyi tshom bu grangs gong mtshungs bkod pa'i dbus su khri'u'i steng rnam bum nyer lnga'i bcud ldan mgul chings ljang gu kha rgyan ldan pa bkod/__rgyab tu dbang gtor dkar zlum rgyan ldan gtor gdugs dang bcas pa/__sku tsaka__/phreng ba/__phyag mtshan ut+phal ljang gu'i tsakli rnams g.yas g.yon gang bder bzhag__/mdun du dkar gsum gyi 'bul gtor/__chu gnyis nyer spyod g.yas bskor bsham/__las bum sogs mkho ba'i yo byad rnams tshogs par byas la/__brgyud 'debs dang sngon gtor nas brtsam/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa btang*/__slar mchod kha gsos la mchod pa byin brlab/__mdun dkyil las sngags kyis bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__mdun gyi dkyil 'khor mi dmigs stong pa'i ngang :__stong nyid rang gdangs sogs mngon rtogs nas bstod pa'i bar/__mdun bskyed kyi thugs kar sogs dmigs pa'i 'phro 'du bcas bzlas pa ci 'grub bya/__slar mchod pa gsos la sngags tsam gyis byin brlab/__tA~MH__rin chen bum pa mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__pad zla'i steng du sa bon tA~M ljang gu:__sogs nas bstod pa'i bar gyis bum bskyed:__gzungs thag blangs la dmigs la spyi mthun gyi yig bcu bzla:__gong du smos pa ltar gtor 'bul 'dod gsol bcas pa dang*/__mchod bstod bya/__oM AHhU~M gis dung chu bum par phul/__lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig par gyur ces mos/__las bum du rta mgrin nam bdud rtsi 'khyil pa gang rung gsal gdab la snying po bzla/__bdag 'jug grub na legs shing mi lcogs na ting nge 'dzin gyi dbang blangs slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/de nas slob ma rnams la khrus bya/__bgegs gtor bsngos la bka' bsgo zhing srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal btab/__chos bshad kyi khyad par/__de'ang dus gsum gyi rgyal ba sras dang bcas pa thams cad kyi phrin las ji snyed pa sgrub cing mkha' khyab kyi 'gro ba mtha' dag 'jigs pa dang sdug bsngal kun las skyobs pa'i thugs rje'i mthu stobs shes bya'i khong na mtshungs zla ma mchis pas myur ma dpal mo zhes pa'i mtshan gyi dbyangs snyan sangs rgyas kyi zhing rab 'byams su khyab pa/__rje btsun ma 'phags ma sgrol ma la rgyud dang gdams pa'i bka' srol bsam gyis mi khyab pa 'phags bod gnyis su byon pa las/__'dir skabs su babs pa/__mgon po 'od dpag med kyi sprul pa'i rang gzugs o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma saM b+ha ba de nyid 'phags yul shar phyogs mA ra ti ka'i brag phug tu zab lam snying po'i sgrub pa la brtson pa'i tshul bstan pa'i skabs su rje btsun sgrol ma dngos su byon nas rgyud lung man ngag gi rim pa rgya cher stsal ba rnams kyi nang nas snying po'i bcud phyungs te gdams ngag rgyas 'bring bsdus pa'i tshul du gtan la phab nas bod kyi skal ldan rje 'bangs rnams la gnang*/__ma 'ongs pa'i gdul bya rnams kyi don du gter kha gsum du rgyas btab pa las 'bring po sgrol ma ut+pa la'i skor mon gyi chu mo phug nas rgyal ba mchog dbyangs skye mtha' mtsho rgyal byin brlabs dge slong rdo rje 'dzin pa tshe brtan rgyal mtshan gyis spyan drangs/__gdams skor rgyas pa shangs zab bu lung gi gter lung du bdun par sbas pa chos rgyal gyi skye mtha' zhig gis rnyed par gsungs pa rje bla ma'i gter kha yin par 'dug kyang dngos su bzhes pa ma byung*/__dgungs grangs nyer bzhi la chu stag snon zlar phyogs der pheb skabs dgongs gter du stsal ba'i rdo rje'i tshig rkang bzhugs pa dang*/__rab tshes me yos chu stod zla bar mchog gyur gling pa dang lhan rgyas mdzad skabs gter chen nas sgrol ma'i sku brnyan gter byon khyad par can gzigs pa'i tshe sku des legs so'i dbugs dbyung lan gsum stsal ba'i byin rlabs kyis dgongs gter sgrol ma'i zab tig gtan la phab pa'ang phyogs 'dir gtogs shing*/__bsdus pa sgrol ma 'jigs pa kun skyob 'di nyid gtsang 'o yug g.yag sder sbas pa la/__ji skad du/__'o yug g.yag sder sbas pa'i gter kha 'di:__mi gzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung :__gter ston g.yag phyar sngon mor grags pa 'byung :__zhes lung bstan pa lo chen bai ro'i rnam 'phrul de nyid rab byung bzhi pa'i nang du gter gnas dang nye bar sku 'khrungs/__yul de dag gi bye brag stong dur ces pa'i lung lag g.yag lce phra mo brag nas bai ro tsa nas sbas pa'i chos bon gnyis ka'i zab gter rgya cher thon par grags shing 'gro don ci rigs mdzad/__sgrol ma 'di'i shog ser rnams yer pa se ba lung du slar sbas pa rong pa bdud 'dul gling pas spyan drangs nas slar yang 'dab gter du bzhugs pa dus phyis rab tshes sa stag lo'i cho 'phrul zla ba'i yar tshes brgyad la gter ston grub thob rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la mkha' 'gro tsaN+Di kAs mnal lam du shog ser phul zhing byin rlabs stsal ba'i gzigs snang byung ba mnal sad pa na mngon sum du snang ba'i shog gu ljang ser zheng sor do dkyus mdzub gang ba brda ris kyis gtams pa zhig las gtan la phab cing skal ldan rnams la rim par spel bar mdzad pa'i smin byed sgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__myur ma dpa' mo khyod la 'dud/__/thar pa chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' mor skyabs song ste/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__lan gsum/__dbang gi snod du rung ba la rgyud rnam par dag pa gal che bas/__bla ma dang mdun bskyed 'phags ma sgrol ma'i dkyil 'khor rgyal ba sras dang bcas pa mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar/__bdag sogs nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyis phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba dang*/__byang chub mchog tu sems bskyed cing thun mong dang thun mong ma yin pa'i sdom pa mtha' dag tshul bzhin du bzung ba'i 'dun pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__na mo:__'jigs dang sdug bsngal kun sel ba'i:__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs:__pad+ma zla ba'i gdan la bzhugs:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__rtse gcig yid kyis skyabs su mchi:__byang chub mchog tu sems bskyed do:__sdom pa ma lus gzung bar bgyi:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__lan gsum/__de nas dbang gi gzhi dgod pa'i phyir ye shes pa dbab pa yin pas sgo gsum gyi gnad gcun la dmigs pa 'di ltar rtse gcig tu sgoms shig__/las bum chu 'thor/__las sngags dang*/__swA b+hA bas sbyang*/__gzung 'dzin gyi chos thams cad 'od gsal stong pa nyid kyi ngang du sbyangs/__stong pa'i ngang las/__snod rnam par dag pa g.yu lo bkod pa'i zhing khams ngo mtshar rgyan bkod phun sum tshogs pa'i dbus su/__khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma dang zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du bcud rnam par dag pa rang gi rig pa'i ngo bo yi ge tA~M ljang gu re gsal thob/__de las 'od zer 'phros/__rgyal ba sras bcas mchod/__sems can rnams kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs/__tshur 'dus pa las ut+pal ljang gu tA~M yig gis mtshan par gyur/__de las skad cig gis khyed rang rnams rje btsun sgrol ma sku mdog ljang gu zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__dbu skra gnag snum sil bur grol ba/__dar gyi lhab lhub rin po che'i rgyan dang me tog gi phreng bas spras pa/__phyag g.yas pas mchog sbyin pus mo'i steng du brkyang zhing g.yon thugs kar mtheb srin sbyar bas ut+pa la ljang gu'i sdong bu 'dzin pa/__zhabs gnyis phyed skyil gyis ye shes kyi 'od lnga 'bar ba'i glong na bzhugs pa/__mtha' skor du 'jigs pa brgyad skyobs/__rnam 'phrul nyer gcig__/mtshan brgya rtsa brgyad sogs sprul pa'i rnam rol mtha' yas pa nyi ma dang 'od zer gyi tshul du bzhugs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gsum gyis mtshan par gsal/__de nas rgyud rnam par dag pa ye shes lha'i byin rlabs dbab pa'i slad du gnas gsum gyi yig 'bru dang*/__mdun bskyed slob dpon dang bcas pa'i thugs ka nas kyang 'od zer gyi snang ba bsam gyis mi khyab pa 'phros:__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang khyad par g.yu lo bkod dang po ta la sogs dag pa'i zhing khams rab 'byams nas rje btsun sgrol ma'i thugs rgyud bskul/__de rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad sku dang sngags phreng phyag mtshan 'ja' 'od zer thig gi rnam pa nam mkha' gang ba tsam du byon nas khyed rang rnams kyi sgo gsum la thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos shig__/spos dang rol mo sbyar la/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__dz+nyA na A be sha ya a AH__mang du brjod la dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes chen po'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu brtan par gyur pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje rgya gram du mgor bzhag__/de nas dbang dngos kyi dang po rtsa ba bum pa'i dbang bskur ba lags pas 'dun pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dbang gi lha mdun gyi nam mkhar spyan drangs pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i rgyun gyis gang bas spyi bo nas mngon par dbang bskur bar mos shig__/rnam bum thogs la/__hU~M:___spros bral chos sku'i bum pa bzang po'i nang :__longs spyod yongs rdzogs rigs lnga'i bcud kyis gtams:__sprul sku'i rang bzhin bdud rtsi'i chu rgyun gyis:__skal ldan slob ma'i nyon mongs sgrib pa dag:__phung po gnas gyur rigs lnga'i dngos grub thob:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__bum pa mgo bo'i gnas lngar bzhag__/bum chu 'thor cing sbyin/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__oM pad+ma ka la sha a b+hi Shiny+tsa hrIH__oM badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM rat+na ka la sha a b+hi Shiny+tsa trA~M:__oM bud+d+ha ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:__oM karma ka la sha a b+hi Shiny+tsa AH__zhes dbang bskur sgrib pa thams cad dag:__dbang thams cad thob:__rigs bdag snang ba mtha' yas kyis dbu brgyan par gyur:__gnyis pa sku gsung thugs kyi nus pa 'jug pa'i dbang gi slad du/__mdun bskyed kyi sku las ye shes kyi phyag rgya gnyis pa 'phros/__khyed rang gi lus la thim pas lus snang stong 'phags ma'i sku dang dbyer med du gyur par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun gyi sku yi yum:__rje btsun 'phags ma sgrol ma yi:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__rdo rje'i sku dang dbyer med shog:__kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gsung bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod:__slob dpon la mos gus byas pa'i rkyen gyis thugs ka nas 'od zer 'phros mdun bskyed la phog pas thugs rgyud bskul/__de'i thugs kar ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs kha sar+pa _Ni de'i thugs kar ut+pal sngon po 'dab ma kha sbyor gyi dbus su tA~M/__mtha' bskor yig bcus mtshan pa las sngags phreng gnyis pa byung zhal nas 'thon te khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__snying gar ye shes sems dpa'i thugs ut+pal kha sbyor tA~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer phyogs kun tu 'phros/__rgyal ba sras dang bcas pa mchod/__'gro ba rigs drug gi 'jigs pa dang sdug bsngal bsal zhing bde bas tshim par byas/__'od zer tshur 'dus rang la thim pas mchog thun mong gi dngos grub thob/__ngag grags stong 'phags ma'i gsung dang dbyer med du gyur par mos la snying po'i rjes zlos lan gsum mdzod/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__lan gsum/__de'i nus mthu brtan par byas par mos shig__/phreng ba mgrin par bzhag la/__AH__sangs rgyas kun gyi gsung gi yum:__rje btsun 'phags ma sgrol ma yi:__snying po lung gi dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung dang dbyer med shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mdun gyi 'phags ma'i thugs ka nas phyag mtshan ut+pal la ljang gu 'od 'bar ba'i rnam par byon/__khyed rang gi snying gar thim pas yid rig stong 'phags ma'i thugs dang dbyer med du gyur par mos/__phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi thugs kyi yum:__rje btsun 'phags ma sgrol ma yi:__thugs kyi dgongs pas dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs dang dbyer med shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gsum pa mtha' rten gtor ma'i dbang bskur ba la 'dun pa 'di bzhin mdzod/__gtor snod rin po che'i gzhal med khang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang du gtor ma bcom ldan 'das 'phags ma sgrol ma la/__'jigs pa brgyad skyob/__rnam 'phrul nyer gcig__/mtshan brgya rtsa brgyad/__sangs rgyas byang sems dpag tu med pas bskor ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pas/__sku'i gnas rnams nas bdud rtsi 'od zer kha dog lnga ldan gyi rgyun bar ma chad pa byon/__khyed rang gi gnas lngar thim pas sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dbang dang dngos grub ma lus pa gcig char du thob par mos shig__/dbang gtor spyi bor bzhag la/__tAM:__gtor ma zlum po rin chen gzhal med dbus:__rje btsun sgrol ma 'jigs skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyer gcig mtshan brgya rtsa brgyad sogs:__sangs rgyas byang sems 'phags pa'i sprin phung 'phro:__dad mos can gyi spyi bor mngon sum byon:__sku gsung thugs yon phrin las dbang bskur bas:__lha dang dbyer med nus pa 'phel zhing brtan:__mchog thun dngos grub rab 'byams dbang thob shog:__sarba a b+hi Shiny+tsa hrI:__gtor ma'i lha tshogs rnams 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim par mos shig__/de nas/__oM:__dus gsum rgyal ba'i phrin las bdag:__'phags ma sgrol ma'i bkra shis shog:__'jigs pa thams cad skyobs mdzad ma:__lha mo brgyad kyi bkra shis shog:__gang 'dul dngos grub ma lus stsol:__rnam 'phrul nyer gcig bkra shis shog:__mkha' mnyam 'gro ba'i don kun mdzad:__mtshan brgya brgyad kyi bkra shis shog:__dge legs mchog gi snang ba yis:__rtag tu dpal gnas bkra shis shog:__zhesabakra shis brjod/__dam tshig bsgrub bzung*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul dge bsngo bcas kyi grub/__slob dpon gyis dkyil 'khor pa la gtang rag mchod bstod dang*/__nongs pa bshags/__mdun gyi ye shes pa rten yod na brtan bzhugs dang med na gshegs gsol bya/__dam tshig pa rang la bsdu/__bdag bskyed bsdu ldangs bsngo smon shis brjod kyi bar las byang ltar bya'o/__/srid mtshor sdug bsngal brgya yis gtses pa rnams/__/thar pa zhi ba'i grong du dbugs phyin nas/__/rgyal yum 'phags ma'i rnam thar ci 'dra ba/__/de 'dra bdag sogs 'gro bas myur 'grub shog__/ces snga na med pa'i zab gsang mchog 'di'i zhabs tog tu dmigs nas pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bris pa dge legs 'phel/__/phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o/

Footnotes

Other Information