JKW-KABAB-04-NGA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྦྱིན་སྟོན།
Wylie title rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg bsdus pa grub gnyis dpal sbyin ston JKW-KABAB-04-NGA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 17, Pages 149-165 (Folios 1a to 9a3)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation phun tshogs rnam rgyal. rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg bsdus pa grub gnyis dpal sbyin ston. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 149-165. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Notes We are awaiting the input for this text.
[edit]
༄༅། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྦྱིན་སྟོན།


Footnotes

Other Information