JKW-KABAB-09-TA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ།
Wylie title glang chen bcas chog rab tu zab pa JKW-KABAB-09-TA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 12, Pages 241-247 (Folios 1a to 4a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. glang chen bcas chog rab tu zab pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 241-247. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung  ·  Prosperity Rituals - gyang 'gugs  ·  Wealth Rituals - nor sgrub
Deity glang chen
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-030
Colophon
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་འབྲུག་གི་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ཤུ་བྷཾ།
  • Author colophon: འདིར་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ས་དཔྱད་ལས་གསུངས་པའི་གླང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གཅས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱས་ན་ལེགས་ཅེས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་གིས་གསུངས་སོ།།
  • Revealer colophon: gter ston bal po a hU~M gis spa gro cal gyi brag dmar nas 'brug gi lo ston zla ra ba'i nya la spyan drangs pa'i gdams ngag khyad par can no/__/shu b+haM/
  • Author colophon:'dir phur pa yang gsang bla med kyi sa dpyad las gsungs pa'i glang chen bkra shis 'byung ba'i gcas dang lhan cig tu byas na legs ces rje pad+ma gar dbang gis gsungs so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་བཞུགས་སོ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཧསྟི་རཏྣ་དྷ་ན་མེ་དྷི་ཧི་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ༔ བོད་སྐད་དུ༔ གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ནོར་བླང་བའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ༔ དགོས་འདོད་མ་ལུས་ཀུན་འབྱུང་བའི༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ རིན་ཆེན་བདུན་ཡང་ཁྱད་པར་འཕགས༔ གཏེར་མཛོད་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་འདོད་ཅིང་༔ གང་འདོད་ནོར་རྫས་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔ གཏེར་མཛོད་འདི་ལ་འབད་པར་བྱ༔ གླང་པོ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི༔ ནོར་སྒྲུབ་གང་ཞིག་བྱེད་འདོད་ན༔ བསྲེག་ཐུབ་རྫ་ས་བཟང་པོ་ལ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་བརྡར་བྱས་ཏེ༔ རྒྱ་གར་གླང་པོ་ཆེ་ཡི་གཟུགས༔ ཉམས་བག་ཆེ་ཞིང་ལྟ་ན་མཛེས༔ མཁས་པས་ནང་དང་ལྡན་བྱས་ཏེ༔ དེ་ཉིད་མེ་ཡིས་སྨིན་པར་བྱ༔ དེ་ཡི་ནང་དུ་གཞུག་པ་ནི༔ སྔགས་དང་རྫས་སུ་ཤེས་པར་བྱ༔ དང་པོ་སྔགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི༔ འགྲུབ་ན་གསེར་གྱིས་བྲི་བར་བྱ༔ མ་འགྲུབ་རྒྱ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ༔ རྒྱ་སྣག་དག་གིས་བྲིས་བྱས་ལ༔ དྲི་བཟང་ལྔ་ཡིས་རྩ་བ་མནན༔ དེ་ཡི་སྔགས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཧསྟི་རཏྣ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་པུཎྱེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དྷ་ནཾ་མེ་དྷཱིཿཧི་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ནོར་རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ནཱ་ནཱ་ཁ་དྷེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཁ་ཟས་ཀྱི་མཆོག་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དྷ་ལ་སཾ་བྷོ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྱཱད་ཡ་ཐེ་དན༔ བི་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ༔ ཨུག་གེ་ཨུག་གེ༔ སྭ་སྟི་ཏྲ་ས་ནི༔ ཨ་མུ་ཁེ་ཨ་མུ་ཁེ༔ པྲ་ས་ར་དྷ་པྲ་ས་ར་དྷ༔ སྭ་སྟི་བྲ་ཧ་གེ་མུ་ནེ་མུ་ནེ༔ གུ་ར་ཎེ་གུ་ར་ཎེ༔ ཨ་ཁེ་མུ་ཁེ༔ མུ་ར་གེ་མུ་ར་གེ༔ སྭ་སྟི་གུ་ཎཱ་ཡ༔ སརྦ་སྭ་སྟི༔ བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ སྭ་སྟི་སྭ་སྟི༔ མུ་ལེ་མུ་ལེ་ཀེ་ཤེ་ཀེ་ཤེ༔ ཙུརྞ་ཙུརྞ༔ བིར་མ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀང་ཀཱ་ར་ཀང་ཀཱ་ར༔ ནིར་གད་ཙ་ཏ་ནིར་གད་ཙ་ཏ་སྭ་སྟི༔ བདག་ཆེ་གེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱིམ་ཕོ་བྲང་འདི་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱིས་གང་བར་གྱུར་ཅིག༔ འབྲུ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཆར་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་བརྡོལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ འབྱོར་པ་དམུ་གཡང་ཀྱི་མཚོ་དང་འཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག༔ འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན་ལྟར་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག༔ བུ་ཚའི་རིགས་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྙན་པ་གྲགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རྐྱེན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཚེ་སྲོག་བྲག་བས་སྲ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ལོངས་སྤྱོད་འཕྲུལ་དགའི་ལྷ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ནོར་རྫས་ཐམས་ཅད་སྤྱད་ཅིང་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཟས་ནོར་གྱི་དབྱིག་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ མི་ནོར་ཟས་གསུམ་ལུད་ཅིང་གང་བར་གྱུར་ཅིག༔ འབྲུ་དང་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་བཞིན་དུ་གང་བར་གྱུར་ཅིག༔ འཐོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུས་ཤིག༔ ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་གསོས་ཤིག༔ ཟད་པ་ཐམས་ཅད་སྣོན་ཅིག༔ དམའ་བ་ཐམས་ཅད་ཁོངས་ཤིག༔ ཁེངས་པ་ཐམས་ཅད་ལུད་ཅིག༔ དམུ་གཡང་ཀྱི་ཞག་ཆེན་པོ་ཕོབ་ཅིག༔ བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་རྒྱ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ༔ རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་བྲིས་བྱས་ཏེ༔ རང་རང་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་འདི་བྲི༔ ཨོཾ་ཙཀྲ་་་་་འཁོར་ལོ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་་་་ནོར་བུ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བསྟྲི་་་་་་བཙུན་མོ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏ་་་་་་བློན་པོ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧསྟི་་་་་་གླང་པོ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཏུ་རཾ་ག་་་་་་་རྟ་མཆོག ཨ་ཤྭ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་གྷ་ཏི་་་་་དམག་དཔོན་རཏྣ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་རྒྱ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཚང་བར་བྲི༔ དེ་རྣམས་གླང་ཆེན་ཁོག་པར་གཞུག་་་་་་ཡེ་དྷརྨཱ་བྲིས་ལ༔ གཉིས་པ་རྫས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ བྲེ་དགུ་་་་་་ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོའི་བྲེ་སྲང་ཡུལ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་བྲེ་སྤྱི་སྲང་ སྲང་དགུའི་དྲེག་པ་དང་༔ ཕྱུག་དགུའི་ཞིང་ས་དང་ཁང་ས་དང་༔ འཕན་པོ་་་་་་་་མི་དང་པོའི་རྣམས་ཀྱི་ཁང་ས་དང་༔ གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་དུང་དང་ནི༔ མན་ཤེལ་བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་དང་༔ འབྲུ་སྣ་་་་་་་་འབྲས་ནས་གྲོ་ཏིལ་དཀར་ནག་གཉིས་ ལྔ་དང་དར་ཟབ་དང་༔ ཟས་སྣ་་་་་བཟང་པོ་ མང་པོ་དག་དང་ནི༔ དཀར་གསུམ་་་་་་འོ་མ་ཞོ་ དང་ནི་མངར་གསུམ་་་་ཀ་ར་བུར་སྦྲང་ དང་༔ མཛོ་དང་དྲེའུ་མ་ཡིན་པའི༔ ཕྱུགས་ནི་ཞགས་ཆགས་དགུ་ཡི་་་་སྣ་ཚོགས་ སྤུ༔ རྟ་དང་ར་ལུག་སྤུ་རྣམས་དང་༔ འབྲི་གཡག་རྣམ་གཉིས་སྤུ་དང་ནི༔ བཟང་དྲུག་སྨན་དང་མེ་ཏོག་དང་༔ ཕྱུག་པོ་བདུན་གྱི་ནས་འབྲུ་དང་༔ བཀྲ་ཤིས་འཛོམས་པའི་ནོར་རྫས་རྣམས༔ མ་ལུས་་་་་་་་་གོང་གི་རྫས་སྔགས་དེ་རྣམས་ གླང་ཆེན་ཁོག་པར་བཅུག༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་་་་་་ཡེ་དྷར་ བརྒྱད༔ བཟླས་པ་་་་་་འབྲུ་ལ་ གོང་གི་རྫས་ལ་འདེབས༔ དེ་ནས་ཞབས་སྡོམ་ལེགས་པར་བྱ༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་་་་་་་ཏིང་འཛིན་ ལྷ་ཡུལ་ནས༔ དགོས་འདོད་མ་ལུས་འབྱུང་བ་ཡི༔ གླང་པོ་་་་་་་་ཧསྟི་རཏྣ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛ༔ ཞེས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་ རིན་ཆེན་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ༔ བསྟིམས་པས་རྫས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་ཉིད་དུ་གྱུར༔ གྱུར་པས་བདག་གི་དགོས་འདོད་ཀུན༔ གླང་པོ་དེ་ལས་འབྱུང་བར་བསམ༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་གླང་པོ་ཆེ༔ རང་གི་མཛོད་ཀྱི་ཕུགས་སུ་ཡང་༔ ནས་ཚུགས་སམ་ནི་བང་མཛོད་དུ༔ བཞག་པའི་ཐབས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ དར་སྣ་ལྔ་ཡིས་དར་ཐག་ཀྱང་༔ ཀླང་ཆེན་སྣ་ལ་བཏགས་བྱས་ལ༔ སེང་ལྡེང་ཕུར་བུ་སོར་བཞི་ལ༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་བརྟོད་ལ་བཞག༔ དེ་ལ་རབ་གནས་གོང་ལྟར་བྱ༔ འབྲང་རྒྱས་བྱས་ལ་བཀྲ་ཤིས་གསོལ༔ དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཉིན་་་་་་་གླང་པོ་རིན་ཆེན་གྱི་བཅའ་གཞི་རབ་གནས་བྱེད་པའི་ཚེ་ པར་ལ༔ ནོར་རྫས་སྟེར་བ་བྱུང་གྱུར་ན༔ ཤིན་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་འགྱུར་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་རྟགས༔ དེ་ནས་རྫས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ༔ མི་ཡིས་མཐོང་བར་མི་བྱ་ཞིང་༔ འགོམ་ཞིང་འཐུར་ཡུགས་མི་གཏོང་བར༔ ཤིན་ཏུ་གཅེས་སྤྲས་ལྡན་བྱས་ལ༔ མི་ལག་འགྲིམ་པར་མི་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མངའ་ཕྱུག་ཅིང་༔ ལོངས་སྤྱོད་འཕྲུལ་དགའི་ལྷ་དང་མཉམ༔ ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་སྨོན་པར་འགྱུར༔ ནོར་རྫས་འབྱོར་པ་སྤྲིན་ལྟར་འདུ༔ མི་བརྒྱུད་ནགས་ཚལ་བཞིན་དུ་རྒྱས༔ ནད་དང་གདོན་ལས་གྲོལ་འགྱུར་ཏེ༔ བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ༔ མདོར་ན་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཀུན༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་ཉིད་དང་མཚུངས༔ དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་འབད་པར་བྱ༔ དེ་ལས་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་ནོར་གྱི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཟས་ནོར་སྤྲིན་ལྟར་སྡུད་པའི་མན་ངག༔ འབྱོར་པ་དམུུ་གཡང་ཀྱི་མཚོ་དང་འཕྲད་པར་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་འབྲུག་གི་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ཤུ་བྷཾ། འདིར་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ས་དཔྱད་ལས་གསུངས་པའི་གླང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གཅས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱས་ན་ལེགས་ཅེས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་གིས་གསུངས་སོ།། །།
[edit]

@#/__/glang chen bcas chog rab tu zab pa bzhugs so:__rgya gar skad du:__hasti rat+na d+ha na me d+hi hi u pa de sha nA ma:__bod skad du:__glang po rin po che las nor blang ba'i man ngag ces bya ba:__dgos 'dod ma lus kun 'byung ba'i:__yid bzhin nor mchog rin po che:__rin chen bdun yang khyad par 'phags:__gter mdzod khyed la phyag 'tshal lo:__dbul ba'i sdug bsngal sel 'dod cing :__gang 'dod nor rdzas bsgrub 'dod na:__gter mdzod 'di la 'bad par bya:__glang po gter mdzod ces bya ba'i:__nor sgrub gang zhig byed 'dod na:__bsreg thub rdza sa bzang po la:__rin chen sna lnga brdar byas te:__rgya gar glang po che yi gzugs:__nyams bag che zhing lta na mdzes:___mkhas pas nang dang ldan byas te:__de nyid me yis smin par bya:__de yi nang du gzhug pa ni:__sngags dang rdzas su shes par bya:__dang po sngags kyi mtshan nyid ni:__'grub na gser gyis bri bar bya:__ma 'grub rgya shog dkar po la:__rgya snag dag gis bris byas la:__dri bzang lnga yis rtsa ba mnan:__de yi sngags ni 'di lta ste:__oM ma hA hasti rat+na sarba sid+d+hi pha la hU~M:__rat+na puN+ye sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__rin po che gter gyi dngos grub chen po thob par gyur cig:__d+ha naM me d+hIHhi sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__nor rdzas dang longs spyod kyi dngos grub chen po thob par gyur cig:__nA nA kha d+he sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__kha zas kyi mchog chen po thams cad kyi dngos grub chen po thob par gyur cig:__d+ha la saM b+ho sid+d+hi sid+d+hi hU~M dzaHdzaH__'khor dang longs spyod kyi dngos grub chen po thob par gyur cig:__bkra shis par gyur cig:__s+yAd ya the dan:__bi dza ye bi dza ye:__ug ge ug ge:__swa sti tra sa ni:__a mu khe a mu khe:__pra sa ra d+ha pra sa ra d+ha:__swa sti bra ha ge mu ne mu ne:__gu ra Ne gu ra Ne:__a khe mu khe:__mu ra ge mu ra ge:__swa sti gu NA ya:__sarba swa sti:__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M:__swa sti swa sti:__mu le mu le ke she ke she:__tsur+Na tsur+Na:__bir ma le swA hA:__oM kang kA ra kang kA ra:__nir gad tsa ta nir gad tsa ta swa sti:___bdag che ge zhes bya ba'i khyim pho brang 'di ru rin po che gter gyis gang bar gyur cig:__'bru dang longs spyod kyi char 'bab par gyur cig:__zad mi shes pa'i gter chen po brdol bar gyur cig:__'byor pa dmu g.yang kyi mtsho dang 'phrad par gyur cig:__'khor dang longs spyod sprin ltar 'du bar gyur cig:__bu tsha'i rigs brgyud thams cad dar zhing rgyas par gyur cig:__snyan pa grags pa nam mkha' dang mnyam par gyur cig:__rkyen dang bar gcod thams cad nye bar zhi bar gyur cig:__tshe ring nad med bde skyid phun sum tshogs par gyur cig:__tshe srog brag bas sra bar gyur cig:__longs spyod 'phrul dga'i lha dang mnyam par gyur cig:__nor rdzas thams cad spyad cing 'phel bar gyur cig:__zas nor gyi dbyig chen po thob par gyur cig:__mi nor zas gsum lud cing gang bar gyur cig:__'bru dang bang mdzod thams cad kyang til gyi gang bu bzhin du gang bar gyur cig:__'thor ba thams cad sdus shig:__nyams pa thams cad gsos shig:__zad pa thams cad snon cig:__dma' ba thams cad khongs shig:__khengs pa thams cad lud cig:__dmu g.yang kyi zhag chen po phob cig:__bde legs phun sum tshogs par 'byung bar gyur cig:__de nas rgya shog dkar po la:__rin chen sna bdun bris byas te:__rang rang rgyab tu sngags 'di bri:__oM tsakra 'khor lo rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM ma Ni nor bu rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM bas+t+ri btsun mo rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM ma hA ta blon po rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM hasti glang po rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM tu raM ga rta mchog_a shwa rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__oM g+ha ti dmag dpon rat+na sid+d+hi pha la hU~M:__gzhan yang rgya shog dkar po la:__bkra shis rdzas brgyad tshang bar bri:__de rnams glang chen khog par gzhug ye d+harmA bris la:__gnyis pa rdzas kyi rim pa ni:__bre dgu phyug po chen po'i bre srang yul chen po'i spyi bre spyi srang _srang dgu'i dreg pa dang :__phyug dgu'i zhing sa dang khang sa dang :__'phan po mi dang po'i rnams kyi khang sa dang :__gser dngul zangs lcags dung dang ni:__man shel byu ru mu tig dang :__'bru sna 'bras nas gro til dkar nag gnyis _lnga dang dar zab dang :__zas sna bzang po _mang po dag dang ni:__dkar gsum 'o ma zho _dang ni mngar gsum ka ra bur sbrang _dang :__mdzo dang dre'u ma yin pa'i:__phyugs ni zhags chags dgu yi sna tshogs _spu:__rta dang ra lug spu rnams dang :__'bri g.yag rnam gnyis spu dang ni:__bzang drug sman dang me tog dang :__phyug po bdun gyi nas 'bru dang :__bkra shis 'dzoms pa'i nor rdzas rnams:__ma lus gong gi rdzas sngags de rnams __glang chen khog par bcug:__rten 'brel snying po brgya rtsa ye d+har _brgyad:__bzlas pa 'bru la _gong gi rdzas la 'debs:__de nas zhabs sdom legs par bya:__sum cu rtsa gsum ting 'dzin _lha yul nas:__dgos 'dod ma lus 'byung ba yi:__glang po hasti rat+na sa ma ya hU~M dza:__zhes 'od zer lcags kyu lta bus _rin chen spyan drangs la:__de la gnyis su med par bstim:__bstims pas rdzas kyi glang po che:__glang po rin chen nyid du gyur:__gyur pas bdag gi dgos 'dod kun:__glang po de las 'byung bar bsam:__dgos 'dod 'byung ba'i glang po che:__rang gi mdzod kyi phugs su yang :__nas tshugs sam ni bang mdzod du:__bzhag pa'i thabs ni 'di lta ste:__dar sna lnga yis dar thag kyang :__klang chen sna la btags byas la:__seng ldeng phur bu sor bzhi la:__glang po rin chen brtod la bzhag:__de la rab gnas gong ltar bya:__'brang rgyas byas la bkra shis gsol:__de tshe de yi nyin glang po rin chen gyi bca' gzhi rab gnas byed pa'i tshe _par la:__nor rdzas ster ba byung gyur na:__shin tu rten 'brel bzang 'gyur te:__dngos grub chen po 'byung ba'i rtags:__de nas rdzas kyi glang po che:__mi yis mthong bar mi bya zhing :__'gom zhing 'thur yugs mi gtong bar:__shin tu gces spras ldan byas la:__mi lag 'grim par mi bya'o:__de ltar byas pa'i yon tan ni:__bdag nyid shin tu mnga' phyug cing :__longs spyod 'phrul dga'i lha dang mnyam:__ci bsam lhun gyis 'grub 'gyur te:__sems can kun gyis smon par 'gyur:__nor rdzas 'byor pa sprin ltar 'du:__mi brgyud nags tshal bzhin du rgyas:__nad dang gdon las grol 'gyur te:__bde legs phun sum tshogs pa thob:__mdor na yon tan ma lus kun:__glang po rin chen nyid dang mtshungs:__de phyir 'di la 'bad par bya:__de las dgos 'dod thams cad 'byung :__glang po rin chen nor gyi char chen po 'bebs pa zhes bya ba:__zas nor sprin ltar sdud pa'i man ngag:__'byor pa dmu+u g.yang kyi mtsho dang 'phrad par byed pa rdzogs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__gter ston bal po a hU~M gis spa gro cal gyi brag dmar nas 'brug gi lo ston zla ra ba'i nya la spyan drangs pa'i gdams ngag khyad par can no/__/shu b+haM/__'dir phur pa yang gsang bla med kyi sa dpyad las gsungs pa'i glang chen bkra shis 'byung ba'i gcas dang lhan cig tu byas na legs ces rje pad+ma gar dbang gis gsungs so//__//

Footnotes

Other Information