JKW-KABAB-03-GA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las gsol 'debs bsam pa lhun grub JKW-KABAB-03-GA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 12, Pages 229-236 (Folios 1a to 4b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las gsol 'debs bsam pa lhun grub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 229-236. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Supplications - gsol 'debs
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-033
Colophon

ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་རིན་ཆེན་འབར་བའི་མགུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞལ་གདམས་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ལས་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pas mdo khams nor bu spun gsum gyi brag rin chen 'bar ba'i mgul nas spyan drangs pa'i bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i zhal gdams man ngag bcu gsum las phyi gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa khol du phyung ba ste/__'dis kyang ris su ma chad pa'i bstan 'gro'i phan bde'i 'dod dgu lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ༔

ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ནང་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་བདག་འདྲ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔ མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔ དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔ འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་རླག་པར་བྱེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྲོད་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་རིན་ཆེན་འབར་བའི་མགུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞལ་གདམས་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ལས་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__gsol 'debs bsam pa lhun grub bzhugs so:e ma ho:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__'dzam bu'i gling du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung brgyud mtha' nas ma stongs bar:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po'i gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sku ni lho nub srin po'i kha gnon mdzad:__thugs rjes bod kyi sems can yongs la gzigs:__ma rig log pa'i sems can 'dren pa'i dpal:__nyon mongs gdul dka'i sems can thabs kyis 'dul:__brtse gdung rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__dus ngan snyigs ma'i mtha' la thug pa'i tshe:__nang re dgong re bod kyi don la byon:__nyi zer 'char sdud mdangs la chibs te byon:__yar ngo tshes bcu'i dus su dngos su byon:__'gro don stobs chen mdzad pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__lnga brgya'i tha ma rtsod dus snyigs ma la:__sems can thams cad nyon mongs dug lnga rags:__nyon mongs dug lnga rang rgyud spyod pa'i tshe:__de 'dra'i dus na bdag 'dra thugs rjes skyobs:__dad ldan mtho ris 'dren pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__hor sog 'jigs pa'i dmag gis mtha' bskor nas:__chos 'khor gnyan po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru lha srin sde brgyad 'khor dang bcas:__hor sog dmag dpung bzlog par the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sems can sgyu lus 'jig pa'i nad byung tshe:__mi bzod sdug bsngal nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru sman gyi bla dang dbyer med pas:__tshe zad ma yin bar chad nges par sel:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__'byung ba dgrar langs sa bcud nyams pa'i tshe:__sems can mu ge'i nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru mkha' 'gro nor lha'i tshogs dang bcas:__dbul phongs bkres skom sel bar the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__las can 'gro ba'i don du gter 'don na:__dam tshig zol zog med pa'i dpa' gding gis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru yi dam lha dang dbyer med pas:__pha nor bu yis lon par the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sbas yul nags khrod dben sa snyogs pa'i tshe:__kha char bu yug 'tshubs shing lam 'gags na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru gzhi bdag gnyan po'i 'khor dang bcas:__chos mdzad lam sna 'dren par the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__stag gzig dom dred dug sbrul mche ba can:__'brog chen 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:___yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru dpa' bo ging dang srung mar bcas:__gdug pa'i sems can skrod par the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sa chu me rlung 'byung ba'i bar chad kyis:__sgyu lus g.yar po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru 'byung ba bzhi yi lha mor bcas:__'byung ba rang sar zhi bar the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__lam srang 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:__bsad khyer jag pa chom pos nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru phyag rgya bzhi yi dgongs par ldan:__tsau ra mi rgod rngam sems rlag par byed:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__gang zhig gshed ma'i dmag gis mtha' bskor nas:__mtshon cha rnon pos 'debs shing nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru rdo rje'i gur dang ldan pa yis:__gshed ma bred cing mtshon cha 'thor bar 'gyur:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__nam zhig tshe zad 'chi ba'i dus byung tshe:__gnad gcod sdug bsngal 'du 'phrod nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru snang ba mtha' yas sprul pa ste:__bde ba can gyi zhing du nges par skye:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sgyu lus g.yar po zhig pa'i bar do ru:__'khrul snang nying 'khrul sdug bsngal nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru dus gsum mkhyen pa'i thugs rje yis:__'khrul snang rang sar grol bar the tshom med:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__gzhan yang las dang rkyen gyi dbang gyur te:__'khrul snang dngos por zhen cing sdug bsngal na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru bde chen rgyal po'i ngo bo ste:__sdug bsngal 'khrul pa rtsad nas gzhig par byed:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__'gro drug sdug bsngal chen pos nyen pa dang :__khyad par bod kyi rje 'bangs sdug bsngal na:__dad gus mos pa'i gdung shugs drag po yis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru'i thugs rjes 'pho 'gyur med par gzigs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pas mdo khams nor bu spun gsum gyi brag rin chen 'bar ba'i mgul nas spyan drangs pa'i bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i zhal gdams man ngag bcu gsum las phyi gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa khol du phyung ba ste/__'dis kyang ris su ma chad pa'i bstan 'gro'i phan bde'i 'dod dgu lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information