JKW-KABAB-19-DZA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
Wylie title 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar JKW-KABAB-19-DZA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 3, Pages 25 (Folios 1a1 to 1a6)
Author མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ (Mañjuśrīmitra)
Citation mchog gyur gling pa. 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 25. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)
Deity 'jam dpal gshin rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-015-002
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSA-033
Colophon

ཅེས་པའང་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པས་མདོ་གཞུང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་མེ་ཡོས་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཉེར་དགུའི་སྲོད་ལ་བྲིས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang mchog gyur bde chen zhig po gling pas mdo gzhung e waM chos sgar me yos khrums stod zla ba'i nyer dgu'i srod la bris pa phyi nang gsang ba'i bdud sde tshar gcod par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །མཁྱེན་རབ་མངའ་བདག་ལོངས་སྐུའི་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྤྲུལ་སྐུ་འཁོར་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཤོག །སྐུ་ཡི་རིག་འཛིན་མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཞབས། །དྲག་སྔགས་གཤིན་རྗེའི་བཀའ་བབས་གནུབས་ཆེན་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཤོག །འཇམ་དཔལ་ཆོས་རྒྱལ་ཚུལ་བཟུང་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །དབྱངས་ཅན་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །སྙན་བརྒྱུད་མཛོད་འཆང་འཇིགས་བྲལ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཤོག །གནས་པའི་འཁོར་ལོས་གཞི་དབྱིངས་གཏན་ལ་ཕབས། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོས་འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོས་སྨིན་གྲོལ་ནུས་མཐུ་ཐོབ། །གཅོད་པའི་འཁོར་ལོས་འགྲོ་ཀུན་ཡོངས་སྒྲོལ་ཤོག །ཅེས་པའང་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པས་མདོ་གཞུང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་མེ་ཡོས་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཉེར་དགུའི་སྲོད་ལ་བྲིས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

!__//'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar zhes bya ba bzhugs/__rgyal kun yab gcig chos sku kun tu bzang*/__/mkhyen rab mnga' bdag longs sku'i 'jam pa'i dbyangs/__/sprul sku 'khor 'das phyag rgya zil gnon la/__/gsol ba 'debs so gzung 'dzin tshar gcod shog__/sku yi rig 'dzin many+dzu shrI mi tra/__/smra ba'i seng ge blo ldan mchog sred zhabs/__/drag sngags gshin rje'i bka' babs gnubs chen la/__gsol ba 'debs so gzung 'dzin tshar gcod shog__/'jam dpal chos rgyal tshul bzung khri srong rje/__/dbyangs can sprul pa ye shes mtsho rgyal ma/__/snyan brgyud mdzod 'chang 'jigs bral mdo sngags gling*/__/gsol ba 'debs so gzung 'dzin tshar gcod shog__/gnas pa'i 'khor los gzhi dbyings gtan la phabs/__/srid pa'i 'khor los 'khrul snang dbyings su bsgral/__/sprul pa'i 'khor los smin grol nus mthu thob/__/gcod pa'i 'khor los 'gro kun yongs sgrol shog__/ces pa'ang mchog gyur bde chen zhig po gling pas mdo gzhung e waM chos sgar me yos khrums stod zla ba'i nyer dgu'i srod la bris pa phyi nang gsang ba'i bdud sde tshar gcod par gyur cig/__//

Footnotes

Other Information