JKW-KABAB-18-TSHA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin JKW-KABAB-18-TSHA-035.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 35, Pages 223-226 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 223-226. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-16-MA-011
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-048
Colophon

།དེ་ལྟར་རིགས་རྣམས་ཀུན་འདུས་པ། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི། །སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་འདི། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང༌། །འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་འཇིགས་པ་མེད་པས་སྦྱར། །དགེ་བས་སྐལ་བཟང་སློབ་མ་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །ས་མ་ཡ། གུ་ཧྱ།།

de ltar rigs rnams kun 'dus pa/__/yang gsang bla ma'i sgrub pa ni/__/'od gsal thig le'i rgya can gyi/__/smin byed ye shes mchog sbyin 'di/__/gangs ri thod dkar o rgyan rdzong*/__/'od zer sprin gyi skyed tshal du/__/gtad med kun tu rgyu ba yi/__/rnal 'byor 'jigs pa med pas sbyar/__/dge bas skal bzang slob ma rnams/__/kun mkhyen bla ma'i ye shes skus/__/mngon sum nyid du rjes bzung nas/__/gdod ma'i gzhi dbyings grol gyur cig__/sa ma ya/__gu h+ya/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བེ། །དྲི་མེད་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །ཕྱག་འཚལ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ལའོ། །གང་དེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱིས། །རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་པ། །སྐལ་བཟང་སློབ་མའི་དོན་ཏུ་དབྱེ། །དེ་ཡང་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས། །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་སར། །མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དཀྱིལ་འཁོར་དམར་ཟླུམ་བཀོད་ལེགས་སྟེང༌། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྫས་དང༌། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམ། །བསྙེན་རྫོགས་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་བཟླས་དང༌། །རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པའི་རྗེས། །དད་ལྡན་དམ་ཚིག་སྲུང་ནུས་པའི། །སློབ་མ་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་ལ་འཁོད། །བགེགས་ཕྲལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་བསྒོས། །ལོ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱར་མཎྜལ་འབུལ། །དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །ལན་གསུམ་སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་གསུམ་སྦྱིན། །ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་གཉིས་མེད་བསྟིམ། །དེ་ནས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བསྐུར། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག །རྩ་སྔགས་དང༌། ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། །རྗེས་འབྲེལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། །བཞུགས་སྟངས་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བསླབ། །བླ་མའི་སྣང་བརྙན་སྤྱི་བོར་བཞག ཨོཾ། རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གཞལ་ཡས་སུ། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །རིག་པ་ཚད་ཕེབ་དོན་གྱི་བླ་མའི་སྐུས། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ། །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་སྦྱིན། ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྷནྡྷ་རུ། །ནང་བཅུད་བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །སྲོག་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ །རྗེས་འབྲེལ་གཟིག་བསྟངས་རྣམ་གསུམ་དང༌། །རླུང་གི་གནད་ལ་བསླབ་པའི་རྗེས། །ཐུན་མོང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ཞིང༌། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་ནི། །ཚར་གཅིག་བཀླགས་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཨཱཿ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །ཡི་གེའི་འཁོར་ལོ་ཤར་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཁམས་སུ་རྣམ་དག་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་མཆོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཤེས་རབ་གཟུངས་མ་བྱིན་བརླབས་སྦྱིན། ཧྲཱིཿ བཅུ་དྲུག་དགའ་བ་སྟོང་པའི་ཕོ་ཉ་མོ། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འདི་གཏད་ཅིང༌། །ལྷན་སྐྱེས་ཐར་པ་བསྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །རྟོག་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་སྨིན་པར་ཤོག །དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ང་རྒྱལ་གྱིས། །སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །རྗེས་འབྲེལ་བདེ་སྟོང་དོན་ངོ་སྤྲོད། །ཌཱ་མ་རུ་དང་ཁ་ཊྭྃ་སོགས། བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྦྱིན། ཧཱུྃ། ཕྱི་དང་ནང་གི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན། །རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་གཅིག་གིས་བགྲོད་པའི་སླད། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བསྟན། ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་གཉུག་མའི་དྭངས་ཤེལ་ལས། །གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་འཇའ་ཟེར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་དཔེ་དོན་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ རྗེས་འབྲེལ་གཉིས་ཀས་མཉམ་བཞག་ངང༌། །ཨ་ཞེས་དགོངས་པའི་དྲོད་གཏད་ཅིང༌། །ཕཊ་ཀྱིས་རིག་རྩལ་གོང་དུ་སྤར། །ཟབ་མོའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་དང༌། །སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲད་ཅིང༌། །སྙིང་ཏིག་གླེགས་བམ་སྤྱི་བོར་བཞག ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང༌། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་བི་མ་ལ། །དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་བརླབས་པས། །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོ་ཤར། །སྒྲ་གྲགས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་སྨིན། །ཀ་དག་རིག་པ་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་ནས། །ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། །རྗེས་སུ་ཤིས་བརྗོད་མེ་ཏོག་འཐོར། །དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་ཕུལ། །དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ། །དེ་ལྟར་རིགས་རྣམས་ཀུན་འདུས་པ། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི། །སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་འདི། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང༌། །འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་འཇིགས་པ་མེད་པས་སྦྱར། །དགེ་བས་སྐལ་བཟང་སློབ་མ་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །ས་མ་ཡ། གུ་ཧྱ།། །།
[edit]

yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru be/__/dri med ka dag chos kyi sku/__/mkhyen brtse'i 'od zer longs spyod rdzogs/__/gang 'dul sprul pa'i rnam rol can/__/phyag 'tshal rig 'dzin bla ma la'o/__/gang de'i rdo rje'i rnal 'byor dang*/__/rjes su 'brel ba'i smin byed kyis/__/rnam grol ye shes mchog sbyin pa/__/skal bzang slob ma'i don tu dbye/__/de yang dben zhing nyams dga'i gnas/__/byin rlabs bkra shis 'byung ba'i sar/__/mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi tshe/__/dkyil 'khor dmar zlum bkod legs steng*/__/phyi nang gsang ba'i dbang rdzas dang*/__/tshogs kyi mchod gtor bzang du bsham/__/bsnyen rdzogs rtogs ldan rnal 'byor pas/__/bdag mdun dbyer med bskyed bzlas dang*/__/rig pa'i me tog dor ba yis/__/ye shes dkyil 'khor 'jug pa'i rjes/__/dad ldan dam tshig srung nus pa'i/__/slob ma khrus byas gral la 'khod/__/bgegs phral srung ba'i 'khor lor bsgos/__/lo rgyus mtshams sbyar maN+Dal 'bul/__/de nas gsol ba gdab pa ni/__/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/rdo rje'i slob dpon bdag la dgongs/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor du/__/'jug cing smin pa'i bka' drin stsol/__/lan gsum skyabs sems sdom gsum sbyin/__/ye shes dbab cing gnyis med bstim/__/de nas bum pa spyi bor bskur/__hrIH__ka dag gzhon nu bum sku'i grong khyer du/__/lhun grub snang stong bla ma'i dkyil 'khor shar/__/zung 'jug bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas/__/phung khams skye mched lha skur dag par shog__/rtsa sngags dang*/__nirma kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__/rjes 'brel bskyed pa'i rim pa dang*/__/bzhugs stangs rnam pa gsum la bslab/__/bla ma'i snang brnyan spyi bor bzhag__oM/__rig gdangs chos nyid mngon sum gzhal yas su/___/nyams snang gong 'phel 'ja' zer thig le'i klong*/__/rig pa tshad pheb don gyi bla ma'i skus/__/chos zad blo 'das chen por dbang bskur ro/__/badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa mi/__myong grol bdud rtsi mgrin par sbyin/__hrIH__phyi snod rtsa gsum 'khor lo'i b+han+d+ha ru/__/nang bcud bde chen byang sems bdud rtsir bskyil/__/deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/srog rtsol dbu ma'i dbyings su rdzogs par shog__/saM b+ho kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__/rjes 'brel gzig bstangs rnam gsum dang*/__/rlung gi gnad la bslab pa'i rjes/__/thun mong bzlas pa'i lung sbyin zhing*/__/khyad par rig 'dzin srog 'khor ni/__/tshar gcig bklags la spyi bor bzhag__/AH__sras bcas rgyal ba kun gyi rdo rje'i gsung*/__/yi ge'i 'khor lo shar ba'i dbang bskur bas/__/las rlung ye shes khams su rnam dag pa'i/__/chos kyi rgyal srid mchog la dbang bsgyur shog__/badz+ra wA ka a b+hi Shiny+tsa mi/__shes rab gzungs ma byin brlabs sbyin/__hrIH__bcu drug dga' ba stong pa'i pho nya mo/__/yid 'ong sna tshogs gzugs can 'di gtad cing*/__/lhan skyes thar pa bsten pa'i dbang bskur bas/__/rtog tshogs bde stong chen por smin par shog__/d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/__rdor sems yab yum nga rgyal gyis/__/snyoms 'jug bde chen ye shes bskyed/__/rjes 'brel bde stong don ngo sprod/__/DA ma ru dang kha T+wa~M sogs/__brtul zhugs spyod pa'i yo byad sbyin/__hU~M/__phyi dang nang gi gnas yul dur khrod kun/__/rdo rje'i brtul zhugs gcig gis bgrod pa'i slad/__/dpa' bo DA ki'i phyag rgyas dbang bskur bas/__/nye rgyu'i spyod pa'i 'bras bu mthar phyin shog__/badz+ra tsit+ta a b+hi Shiny+tsa mi/__rdo rje sems dpa'i me long bstan/__hrIH__gzhi dbyings ka dag gnyug ma'i dwangs shel las/__/gzhi snang lhun grub rig pa'i 'ja' zer shar/__/zung 'jug dpe don 'brel ba'i dbang bskur bas/__/sku dang ye shes dbyer med mngon gyur shog__/dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa hrIH__rjes 'brel gnyis kas mnyam bzhag ngang*/__/a zhes dgongs pa'i drod gtad cing*/__/phaT kyis rig rtsal gong du spar/__/zab mo'i lta sgom spyod 'bras dang*/__/snang bzhi'i 'char tshul ngo sprad cing*/__/snying tig glegs bam spyi bor bzhag__oM AHhU~M/__/kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/__/'jam dpal bshes gnyes shrI siM ha dang*/__/dz+nyA na sU tra 'chi med pad+ma 'byung*/__/'od gsal snying po'i shing rta bi ma la/__/dbyer med kun mkhyen chos kyi rgyal po yi/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyis/__/deng 'dir skal ldan khyod la byin brlabs pas/__/cir snang sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lo shar/__/sgra grags mi shigs rdo rje'i dbyings su smin/__/ka dag rig pa gdod ma'i gnas lugs rtogs/__/lhun grub snang ba rnam bzhi'i rtsal rdzogs nas/__/tshe gcig 'ja' lus rdo rje'i srog 'grub shog__/badz+ra kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa mi/__/rjes su shis brjod me tog 'thor/__/dam tshig khas blang gtang rag phul/__/dga' ston tshogs kyi 'khor lo dang*/__/rdo rje'i glu dang gar la rol/__/de ltar rigs rnams kun 'dus pa/__/yang gsang bla ma'i sgrub pa ni/__/'od gsal thig le'i rgya can gyi/__/smin byed ye shes mchog sbyin 'di/__/gangs ri thod dkar o rgyan rdzong*/__/'od zer sprin gyi skyed tshal du/__/gtad med kun tu rgyu ba yi/__/rnal 'byor 'jigs pa med pas sbyar/__/dge bas skal bzang slob ma rnams/__/kun mkhyen bla ma'i ye shes skus/__/mngon sum nyid du rjes bzung nas/__/gdod ma'i gzhi dbyings grol gyur cig__/sa ma ya/__gu h+ya//__//____

Footnotes

Other Information