JKW-KABAB-16-MA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig las phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor JKW-KABAB-16-MA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 16, Text 3, Pages 207-210 (Folios 1a1 to 2b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. rtsa gsum 'od gsal snying thig las phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 16: 207-210. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity thod phreng rtsal
Karchag page JKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HUNG-003
Colophon

ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཕ་རན་སེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་སྡེ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་གསར་ཚུགས་སྐབས་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་འབོག་པའི་ཚེ་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

ces pa'ang dus gsum kun mkhyen bla ma'i phrin las kyis pha ran se'i rgyal khab tu rtsa gsum 'od gsal snying thig gi sgrub sde theg mchog 'od gsal gling gsar tshugs skabs tshul 'di'i smin grol 'bog pa'i tshe dad ldan rnams la nyer mkho'i dbang gis rgyal khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bsam gtan khang bu bkra shis dpal 'bar gling du bris pa dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i gsang gsum rdo rje'i dbyings su mngon par byang chub pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM/__dge'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས། བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལ་བཏུད་ནས། །དེ་ཡི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉིད། །ཉམས་སུ་ལེན་ལ་སྦྱོར་བའི་ཆོས། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཧོ༔ མར་གྱུར་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྡུག་བསྔལ་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཚད་མེད་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཧཱུྃ༔ ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རང་རྩལ་ནི༔ ཟུང་འཇུག་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཀུན༔ འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་ཕྱི་སྣོད་པདྨ་འོད༔ ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་མཛེས༔ དེ་དབུས་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་དབུས༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཉམ་སྦྱོར་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ རལ་པའི་སྐྲ་གསེབ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྐུ་ཡི་གནས་བརྒྱད་ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད༔ རྩ་ཁམས་ཉེར་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་དང་༔ སྒོ་བ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ༔ དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོ་གསལ༔ ཞེས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གསལ་སྣང་དང་ལུས་དཀྱིལ་མོས་བསྐྱེད་ཀྱི་གསལ་ལེགས་པར་བཏབ། རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས། སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡིས༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཛྲ་རྟ་གདོང་ཞལ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཆང་༔ གར་དགུའི་གཟི་འབར་རང་འོད་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་ཞབས་ཟུང་དོར་སྟབས་འགྱིངས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་ཐིམ༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཆིག་དྲིལ་བཟླ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང༌། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ། བསྡུ་ལྡང་ནི། ཧོཿ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཟུང་འཇུག་མཚན་མ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་དང་སྔགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པར་རྟག་ཏུ་སྤྱོད༔ བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧོ༔ ཕུང་ཁམས་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྨིན་ཅིང་༔ སྲོག་སྩོལ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཀློང་དུ་རྫོགས༔ རིག་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་མངོན་གྱུར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཕ་རན་སེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་སྡེ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་གསར་ཚུགས་སྐབས་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་འབོག་པའི་ཚེ་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor bzhugs/__bla ma rtsa gsum la btud nas/__/de yi rgyun gyi rnal 'byor nyid/__/nyams su len la sbyor ba'i chos/__/skyabs su 'gro zhing sems bskyed ni/__na mo:__bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus kun:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:__dkon mchog rtsa gsum sku gsum rgya mtsho la:__mi phyed gus pa chen pos skyabs su mchi:__ho:__mar gyur khams gsum rigs drug sems can kun:__sdug bsngal srid pa'i mtsho las bsgral bya'i phyir:__tshad med byams dang snying rje chen po'i blos:__smon 'jug don dam sems mchog bskyed par bgyi:__lan gsum/__dngos gzhi bskyed pa'i rnal 'byor ni/__hU~M:__ka dag de bzhin nyid dbyings ye shes las:__lhun grub kun snang snying rje'i rang rtsal ni:__zung 'jug rgyu yi ting 'dzin hU~M mthing nag:__de las 'od 'phros brtan g.yo'i dngos po kun:__'od gsal stong pa nyid kyi dbyings su thim:__skad cig dran rdzogs phyi snod pad+ma 'od:__shin tu nyams dga' ngo mtshar bkod pas mdzes:__de dbus thar pa chen po'i gzhal yas dbus:__lte bar rin chen pad+ma nyi zla'i steng :__rdo rje hU~M yig mnyam sbyor 'phro 'du las:__ral pa'i skra gseb rtsa brgyud bla ma dang :__sku yi gnas brgyad yi dam sgrub sde brgyad:__rtsa khams nyer bzhi dpa' bo mkha' 'gro ma:__phyogs mtshams thod phreng sde lnga mtshan brgyad dang :__sgo ba rtsa gsum chos skyong dang bcas pa:__dam ye gnyis med lhun grub chen po gsal:__zhes gtso bo yab yum gsal snang dang lus dkyil mos bskyed kyi gsal legs par btab/__rdo rje'i tha tshig bdun ma'i gsol 'debs kyis thugs rgyud bskul bas/__snying dbus ye shes sems dpa' yis:__thugs kar pad nyi dregs pa'i gdan gyi steng :__ye shes sems dpa' badz+ra rta gdong zhal:__mthing nag rdo rje'i gri gug thod khrag 'chang :__gar dgu'i gzi 'bar rang 'od yum dang sbyor:__dur khrod chas rdzogs zhabs zung dor stabs 'gyings:__de yi thugs dbus nyi zla kha sbyor sbubs:__hU~M mthar sngags kyis bskor ba'i 'od zer gyis:__'phags pa mchod cing 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:__tshur 'dus rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__byin rlabs dngos grub ye shes rang la thim:__zhi ba'i phrin las lhun gyis grub par gyur:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru badz+ra thod phreng rtsal sarba sid+d+hi hU~M:__chig dril bzla/__thun mthar dbyangs gsal/__rten snying*/__yig brgya bzlas la/__bsdu ldang ni/__hoH__snang stong sgyu 'phrul drwa ba'i ye shes lha:__zung 'jug mtshan ma med pa'i dbyings su gshegs:__slar yang snang grags rig pa lha dang sngags:__ye shes chen po'i dgongs par rtag tu spyod:__bsngo smon shis brjod ni/__ho:__phung khams 'ja' lus rdo rje'i skur smin cing :__srog stsol 'od gsal dbu ma'i klong du rdzogs:__rig stong brjod bral gdod ma'i gzhi dbyings su:__rab 'byams rtsa gsum mngon gyur bkra shis shog:__ces pa'ang dus gsum kun mkhyen bla ma'i phrin las kyis pha ran se'i rgyal khab tu rtsa gsum 'od gsal snying thig gi sgrub sde theg mchog 'od gsal gling gsar tshugs skabs tshul 'di'i smin grol 'bog pa'i tshe dad ldan rnams la nyer mkho'i dbang gis rgyal khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bsam gtan khang bu bkra shis dpal 'bar gling du bris pa dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i gsang gsum rdo rje'i dbyings su mngon par byang chub pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information