JKW-KABAB-04-NGA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debs JKW-KABAB-04-NGA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 27, Pages 493-494 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 493-494. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-011
Colophon

།ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགསསོ། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་འོད་དཔག་མེད། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གར་དབང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ། །རྒྱས་སྲས་ལྷ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །མཚན་ལྡན་ལྷ་ཡི་སྲས་མོ་ལེགས་བཞེར་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་ཉི་མ་སེང་གེ་རྩལ། །བཀའ་བབ་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་འདུལ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཆོས་གཏེར་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨིན་བྱེད་གསོས་ཐེབས་སྒོམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར། །བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་ཐོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །སེམས་བྱུང་རྙོགས་མ་ཞི་ནས་ཆོས་ཉིད་མཐོང༌། །ཟུང་འཇུག་ཉམས་འཕེལ་སྣང་རིག་ཚད་ལ་ཕེབ། །ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟད། །ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་རྒྱས་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྐྱེས་བརྟན་གོང་དུ་འཕེལ། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བགྲོད། །འགྲོ་འདུལ་པདྨ་རྒྱལ་དང་དབྱེར་མེད་པར། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/___/yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debs bzhugasaso/____/gdod ma'i mgon po kun bzang 'od dpag med/__nges pa lnga ldan gar dbang spyan ras gzigs/__/thugs rje'i sgyu 'phrul pad+mA ka ra la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/dbyings phyug mkha' 'gro'i gtso mo mtsho rgyal yum/__/rgyas sras lha rje ye shes mchog grub rgyal/__/mtshan ldan lha yi sras mo legs bzher mar/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/zab gter mnga' bdag nyi ma seng ge rtsal/__/bka' bab bdun ldan pad+ma mdo sngags gling*/__/chos bdag rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/'gro 'dul pad+ma rgyal po'i dkyil 'khor lha/__/rgyal ba sras bcas dpa' bo rnal 'byor ma/__/chos gter srung ma dam can rgya mtsho la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/smin byed gsos thebs sgom pa'i mthun rkyen 'byor/__/bskyed rim brtan thob bsnyen sgrub mtha' ru phyin/__/thun mong khyad par las kyi sbyor ba yis/__/mkha' khyab 'gro kun dbyings su sgrol bar shog__/sems byung rnyogs ma zhi nas chos nyid mthong*/__/zung 'jug nyams 'phel snang rig tshad la pheb/__/chos can 'khrul pa chos nyid dbyings su zad/__/ye shes rtsal kha phyogs med rgyas par shog__/byang chub sems mchog skyes brtan gong du 'phel/__/lam lnga sa bcu skad cig nyid la bgrod/__/'gro 'dul pad+ma rgyal dang dbyer med par/__/nam mkha' ji srid gzhan don lhun grub shog__/ces pa'ang pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information