JKW-KABAB-09-TA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར།
Wylie title sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster JKW-KABAB-09-TA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 27, Pages 599 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, long po bsam gtan bde chen gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 599. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ (bka' brgyad dregs pa kun 'dul)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-035
Colophon

ཞེས་པའང་ཁྱབ་བདག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang khyab bdag rig 'dzin chen po nyid kyis rjes su gnang ba ltar blo gros mtha' yas kyis bris pa dge

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་ཞི་དང་ཁྲོ། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ། །དཔལ་ཆེན་མངོན་གྲུབ་རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བཀའ་བབས་མི་དགུ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །གསང་འཛིན་སྨུག་ནག་དབང་གི་མཁའ་འགྲོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །ཕྱི་ནང་བསྐྱེད་པའི་ལྷར་སྣང་གསལ་ཞིང་བརྟན། །རིམ་པ་རྣམ་ལྔའི་རྫོགས་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ཁྱབ་བདག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

@#/__/sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster zhes bya ba bzhugs so//__khyab bdag kun bzang rigs lnga zhi dang khro/__/rdo rje chos dang las kyi dbang mo che/__/dpal chen mngon grub rig 'dzin rnam brgyad la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/bde gshegs kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal/__/bka' babs mi dgu bsam gtan bde chen gling*/__/gsang 'dzin smug nag dbang gi mkha' 'gro la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/bka' babs bdun ldan pad+ma mdo sngags gling*/__/rtsa brgyud bla ma sgrub pa bka' brgyad lha/__/gnas gsum mkha' 'gro dam can chos skyong la/__/gsol ba 'debs so dbang bskur byin gyis rlobs/__/smin byed dbang thob dam tshig rnam par dag__/phyi nang bskyed pa'i lhar snang gsal zhing brtan/__/rim pa rnam lnga'i rdzogs rim la brten nas/__/mchog thun dngos grub thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang khyab bdag rig 'dzin chen po nyid kyis rjes su gnang ba ltar blo gros mtha' yas kyis bris pa dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: