JKW-KABAB-19-DZA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།
Wylie title snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgra JKW-KABAB-19-DZA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 12, Pages 231-264 (Folios 1a to 17b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནཱ་གརྫུ་ན་ (Nāgārjuna)
Citation 'jam mgon kong sprul. snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgra. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 231-264. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ (rta mchog rol pa'i snying tig)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LA-029
Colophon

།དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཕྲན་འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ ༧ པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

dpal rta mchog rol pa'i rgyud lung man ngag rgya mtsho'i bcud 'dus pa'i snying thig lag tu len pa la nye bar mkho ba'i yig phran 'di'ang gter chen bla ma nyid kyi zhabs rdul la spyi bos reg pa'i rtsis med kyi rnal 'byor spyod pa _7_pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas bsam gtan gyi khang bur bkod pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༁ྃ༔ ན་མོ་གུ་རུུ་ས་རཱ་ཧ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ། དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །སྲིད་ཞི་ཀུན་དབང་མཛད་པ་དེར། །བཏུད་ནས་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོའི་བཅུད། །ལག་ལེན་ངེས་པའི་གལ་མདོ་དགོད། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དང༌། དབང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཤོམ་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་སྐབས་སུ་དེ་དང་དེར་དགོས་པའི་རྟེན་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་བར་བཀོད། ཚོགས་མཆོད་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ཙམ་ལ་རྟེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་བུའི་སྟེང་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་བཤམ། བགེགས་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པ་རྣམས་འདུ་བྱའོ། །ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །སྔོན་འགྲོ་ལ་བདུན། དང་པོ་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། བླ་མ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ། ཨ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ འགགས་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སྨོན་འཇུག་གི་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། བཞི་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། བགེགས་གཏོར་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རང་རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་རྣམས་སུ་ཁྃ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་ཡུལ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་བགེགས་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མ་སརྦ་སོགས་ནས། ཁཾ་གྲྀཧྣ་དྃ་བ་ལྱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ གསང་བ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་བགེགས༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་ལོངས༔ རང་རང་གནས་སུ་མྱུར་དུ་དེངས༔ ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ལ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། ལྔ་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ ནང་བཅུད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས༔ གཟུང་འཛིན་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་གཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་སྲུང་འཁོར་གསལ་ལ་བརྟན་པར་བསྒོམ། དྲུག་པ་བྱིན་འབེབས་པ་ནི། མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་སྤོས་རོལ་དབྱངས་སྙན་གྱིས་བསྐུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་རང་བཞིན་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདིར་གཤེགས་འདིར་བཞུགས་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ནུས་པའི་བཅུད་ཆེན་ཕོབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས། བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདུན། དང་པོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཱཿ རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་གཉུག་མའི་གཤིས༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་མཆོག་གི་གདངས༔ འགགས་མེད་ཟང་ཐལ་ཀུན་ཏུ་ཤར༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དང་བཅས་པས༔ ཁམས་གསུམ་སྟོང་ཞིང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ རྒྱུད་ལས་ཨེ་ཡྃ་བྃ་ལྃ་སུྃ༔ འཕྲོས་པས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང་༔ རི་རབ་སྟེང་དུ་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ དབང་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་ཟླ་གམ་འབར་བའི་དཀྱིལ༔ པདྨ་ཉི་ཟླ་ཀླུ་སྲིན་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿལས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ནི༔ སྒེག་དཔའ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཞལ་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་གདོང་པས་མཚན༔ སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་རོལ་པའི་ཕྱག༔ པདྨ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་དང་༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་དབྱུག་ཏོ་གདེངས༔ སྦྲུལ་དང་སྙིང་ཕྲེང་གཡས་ན་བསྣམས༔ ཐོད་ཁྲག་འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤིང་དང་༔ ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་མདའ་དང་གཞུ༔ སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་གཡོན་ན་བརྗིད༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས༔ ཡུམ་ནི་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ དམར་སྨུག་པདྨ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔ མཉམ་སྦྱོར་བརྐྱང་བསྐུམ་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་ན་འགྱིངས༔ ཚོགས་དྲུག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཁམས༔ ཉོན་མོངས་བཅུ་དྲུག་མཐའ་བཞིའི་ལྟ༔ རྣམ་དག་ཁམས་རྒྱ་མུས་ལོང་དང་༔ ཁྱི་སྤྱང་སྒོ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད༔ དགོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་གསུང་མཆོག་གིས༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་འདར་ཞིང་གཡོ༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་དང་ཞི་བའི་ཐུགས༔ མཁའ་ལ་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་ཁྱབ༔ ཅེས་གཙོ་བོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ངང་བཅས་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པར་བྱ། གཉིས་པ་རྒྱས་གདབ་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་གར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ སྐུ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོག་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ རྟ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་བྱོན༔ ཧྲཱིཿཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཨེ་ཨ་རལླི་ཛཿ བཞི་པ་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ བྱམས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ སྙིང་རྗེའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་རོ་མཉམ་བཅིང་༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧོ༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ནི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་ན་མེད༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐབས་མཆོག་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ ཤེས་རབ་པདྨ་གཟི་ལྡན་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ གཉིས་མེད་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དབང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ་འཛབ་དགོངས་ནི། རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་གཟི་ལྡན་ཡུམ༔ རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སྤངས་པའི་སྐུ༔ དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན༔ དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དུ༔ ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་མཉེས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་གྱི༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུས༔ འོད་དམར་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བསྒོམ༔ ཞེས་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུུ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པས། ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿཛཿ ཞེས་བཟླ། གྲངས་ཚད་ནི་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་གོ །ཐུན་མཐར་ཁ་སྐོང་དང་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་སྤྱི་ལྟར་འབུལ། ལུགས་འདིར་ཚེ་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བྱེད་ན་ཕྲིན་ལས་ཚང་བར་བཏང་དགོས་པས་མངོན་རྟོགས་བསྡེབ་ལུགས་སོགས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལ་ཕྲིན་ལས་ཚང་བར་སྦྱང་དགོས་ཀྱང༌། འདིར་ཞར་བྱུང་ཙམ་ལ། ཚེ་རྫས་སོགས་མདུན་རྟེན་ཡོད་ན། བདག་མདུན་ཅེས་དང༌། མེད་ན། བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གཡས༔ ཚེ་བུམ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་གསིལ༔ གཟི་ལྡན་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོད་པ་འཛིན༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་ལས༔ ཧི་ཧིའི་དབྱངས་སུ་རབ་འཚེར་བས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་སྡུད༔ པད་ཉི་དྲེགས་པ་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དབུས་འགྱིང་ཞིང་རོལ༔ གར་དགུས་བརྗིད་པའི་སྐུ་མཆོག་ལས༔ ཁམས་རྒྱ་མུས་ལོང་ལྕེ་སྤྱང་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དྲེགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ ཚེ་བཀུག་བྱིན་བསྐྱེད་སྲིད་དང་ཞིའི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བར་བསམ༔ ཞེས་པས་ལྷར་བསྐྱེད། ཐུགས་ཀའི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཨ་ཡི་ཚེ་རྟེན་ལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ཕོ་ཉའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་བཅས༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་ནས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ བར་སྣང་ཁམས་ནས་སྤྲིན་ལྟར་གཡོས༔ ས་གཞིའི་ཁམས་ནས་རླུང་ལྟར་བརྡོལ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཤིག་ཤིག་གཡོས༔ སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་འདར་ཞིང་བསྔངས༔ བརྟན་གཡོའི་དངས་བཅུད་དབང་མེད་འཕྲོགས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་ནི༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད་ལྟ་བུ༔ སྙིང་དབུས་ཚེ་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་སྙིང་པོའི་མཐར། ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཛ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བཟླ། དེ་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ཧྲཱིཿ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རིག་པ་རང་ཤར་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དཀར་ལ་འཚེར་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ བརྟན་པ་སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཁུག༔ པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དམར་ལ་འདྲིལ་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་ཁུག༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཐིང་ལ་འཚེར་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཁུག༔ རྣལ་འབྱོར་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བསྟིམ༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཁུག༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པའི་ཚེ༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་རྟེན་ལ་སྦ་ཞིང་བཅིང་བ་ནི། འཁོར་འདས་ཚེ་ཡི་དྭངས་བཅུད་རྣམས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་དང་སྙིང་དབུས་ཀྱི༔ ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི༔ བདེ་བ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ འོད་དམར་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐག་པ་ཡིས༔ སྐུ་བཅིང་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་བཅུག༔ ཐིག་ལེ་ཚེ་རྟེན་དྲྭ་བར་བསྡམ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྲོག་ལྡན་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་བཱ་ཙི་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ འདིར་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་མ་སྦྱར་ཡང་ཆོག་གོ །དེ་ནས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ་བྱིན་བརླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་མེ་རླུང་ཆུས༔ ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས༔ སྟོང་ཉིད་བྷནྡྷར་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དག་མཉམ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས༔ ཁ་སྦྱོར་རྩལ་འཆང་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དབང་གི་ལྷ༔ ཚུར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱོན༔ ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿཛ༔ མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བསྟབས་ཐུན་མོང་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་ཡིད་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་སྙིང་ནས་བཤགས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ ཨོཾ་ཧུ་ལུ་སོགས་བརྗོད། འདིར་སྤྲོ་ན་སྐོང་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གང་ལྕོགས་བཏང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་སུ་ལོངས་སྤྱོད། ལྷག་མ་སྤྱི་ལྟར་བྱིན་བརླབས་ལ། ཕེཾ་ཕེཾ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་བཞེས་ལ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ་དང་༔ རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། རྗེས་འབྲེལ་ཆད་མདོ་བཏང་ན། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་གསང་ཆེན་རྒྱུད༔ སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཚེ༔ གཡར་དམ་གཞེས་པའི་སྲུང་མ་དང་༔ རྗེས་འཇུག་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཀུན༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་གྲུབ་པ་དང་༔ བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། བྷྱོ༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ འདིར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔ གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་བདེ་བ་དང་༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་སྣོད་འོག་ཏུ་དགྲ་བགེགས་བཀུག་ལ། ཨོཾ༔ ཨེ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་རྟ་མཆོག་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བྲོ་བརྡུངས་བས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ༔ ཝྃ་གི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རཏྣ་རྟ་མཆོག་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་ཤོག༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ མཱ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ པདྨ་རྟ་མཆོག་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤྃ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཡཱ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀརྨ་རྟ་མཆོག་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཚར་གཅོད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བདུན། དང་པོ་མཆོད་བསྟོད་ནི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་འཁྲུལ་པ་ཞི༔ རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་ཐུལ༔ མཆོག་དངོས་གྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པ་ར་མ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྟེན་ཡོད་ན་གནས་གཞིར་གཏུགས༔ མེད་ན་བདུད་རྩི་མྱང༌། གསུམ་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད། བཞི་པ་གཤེགས་བསྡུ་ནི། དབང་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་མདུན་རྟེན་ཡོད་པའམ། དཀྱུས་ལའང་ཚོགས་མགྲོན་རྣམས་རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་རྟེན་མེད་ན། ཨོཾ༔ ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད༔ ཅེས་སོགས་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ལྔ་པ་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་ནི། ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷར་སྣང་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་སྐུ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཕ¿ཊ་ཕ¿ཊ་ཕ¿ཊ༔ ཅེས་ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང༌། དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོ༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས༔ འགྲོ་རྣམས་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་དག་ནས༔ ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་གསང་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་གཞན་ཡང་གདབ། བདུན་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐར་ཡས༔ རིག་པ་རང་སྣང་དབང་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་ནི། སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་མཐུན་བཀྲམ། མེད་ན་མནྡལ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དམར་པོ་གཅིག་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་ཁར་རྟ་ཞལ་ལྗང་གུ་རྔོག་མ་དམར་སེར་ནང་གཞུག་སྙིང་པོའི་སྔགས་ལྡན་སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་བཅས་བཀོད། གཡས་སུ་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་བཅས་པ། གཡོན་ཏུ་དཔལ་གཏོར་རྟ་ཞལ་གྱིས་མཚན་ཅིང་དར་གདུགས་དམར་པོས་སྤྲས་པ། མདུན་དུ་གསང་ཐོད་ཆང་དང་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ་དང་རིག་ཙཀ །དབང་ཕྲེང་དམར་པོ། རྒྱབ་ཏུ་སྙིང་པོ་ལྔ་དང་ཚེ་གལ་མཐུན་བསྡེབ་ཀྱི་ཚེ་འབྲང་རྟ་ཞལ་གྱིས་མཚན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་རྣམས་དང༌། སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཚོན་རྣམས་སྤྱི་ལུགས་ལྟར་བཤམ། གཞན་ཡང་མདའ་དར། ལས་བུམ། བགེགས་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། གཏོར་འབུལ་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ། ལས་བྱང་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། བདག་བདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད། བཟླས་པའི་དབུར་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། བུམ་ལྷ་གསལ་གདབ་དང་བདུད་རྩི་འབེབས་པའི་དམིགས་པ་སྤྱི་ལྟར་དྲང་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བཟླས་པ་གྲུབ་མཐར་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་དང་ཚེ་འགུགས་བཏང་ལ་ཚེ་བཅུད་བསྡུ། མཆོད་བསྟོད་དང་མཆོད་ཡོན་འབུལ་ལ་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་བྱིན་རླབས། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བཏབ་ཀྱི་བར་བཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ནོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་གི་ཆོ་ག་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ནས་ཆོས་བཤད་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་པར། དེའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་གསང་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་པདྨའི་རིགས་མཆོག་ཀུན་གྱི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་གང་ཉིད་གདུལ་བྱ་མི་སྲུན་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལ་རྒྱུད་དང་ལུང་གི་བྱེ་བྲག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་ནཱ་གཱརྫུ་ན་གཙོར་གྱུར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་མན་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་དུ་བཀྲལ་བ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དབང་ཆེན་ཞི་ཁྲོ་དངོས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཀ་རས་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་མོས་བློ་དང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་དགོངས་པའི་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་མཛད། ཕལ་ཆེར་མ་འོངས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་གྱི་བྱེ་བྲག་མང་དུ་སྦས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པའི་གདམས་སྐོར་འདི་ནི་གཞུང་ཉིད་ལས། པདྨ་དབང་ཆེན་ཏནྟྲ་ནི༔ མཁའ་ལྟར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་དོན༔ ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའི་གདིང་༔ བདག་ཉིད་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ གདམས་པ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་འདི༔ མ་འོངས་རིགས་སད་སྐྱེས་བུའི་དོན༔ འཕེལ་བའི་ཐིག་ལེའི་ཡི་གེ་ནི༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་སྲོག་ཏུ་བཟུང་༔ དུས་སུ་བབས་ཚེ་སྣོད་ལྡན་ལ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་གདམས་པ་སྟེ༔ སྔོན་ཆད་གཞན་དུུ་མ་བསྟན་པའི༔ སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ་འདི་ཁོ་ན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟ་མགྲིན་རྒྱུད་ལུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རྫོགས་མན་ངག་ཟབ་ཅིང་ཉུང་ལ་གནད་དུ་འདྲིལ་བ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་ཕྱི་མ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཟབ་མོ་སྙན་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐོར་ལས་བྱོན་པ་སྟེ། དེའང་མདོ་ཁམས་ཡོན་ཏན་གནས་ལྔ་གཅིག་འདུས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་པའི་ངང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པའི་དྲུང་དུ་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་དགུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་པདྨ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་གཅིག་ཉིད་དུ་མར་འཆར་བས་སོ་སོར་སྩལ་བ་ལས། འདིར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནཱ་གཱ་རྫུ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་པདྨ་དབང་གི་རིག་འཛིན་གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་གདམས་ཏེ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གནང་བ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སློབ་དཔོན་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ པདྨ་གཟི་ལྡན་དགྱེས་རོལ་པའི༔ བླ་མ་དབང་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ལ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ འགགས་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཕ་མར་གྱུར་པའི་མཁའ་མཉམ་གྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོའི་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ༔ ཞིང་མཆོག་དམ་པ་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཚོགས་གཉིས་བསགས་ཤིང་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བ་དང་དགེ་རྩ་ཡོངས་སུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་དོན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག༔ ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ། པདྨ་ཉི་ཟླ་ཀླུ་སྲིན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ། བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་འོད་འབར་བ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ། སྒེག་ཅིང་དཔའ་ལ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ་མདོག་དམར་ནག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་ཞལ་དམར་ལྗང་དཀར་སེར་རྣམས་དང་སྟེང་ཞལ་སྔོན་པོའི་གཙུག་ཏུ་རྟ་ཞལ་ལྗང་གུ་འཚེར་བ། སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་མཚོན་པའི་ཕྱག་གཡས་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་པདྨ། རིན་པོ་ཆེ། རལ་གྲི། ལྕགས་ཀྱུ། ཞགས་པ། དབྱུག་ཏོ། སྦྲུལ། སྙིང་ཕྲེང་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཐོད་ཁྲག །འཁོར་ལོ། གཏུན་ཤིང༌། ལྕགས་སྒྲོག །དྲིལ་བུ། མདའ། གཞུ། སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་བསྣམས་པ། དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྗིད་པའི་པང་དུ་ཡུམ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ་དམར་སྨུག་པདྨ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད་ཅིང་ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་པ། ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་དམར་ནག་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བའི་སྐུའི་གནས་རྣམས་སུ་ཚོགས་དྲུག་དག་པའི་ཁམས་རྒྱ་མ་དྲུག །ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དག་པའི་དམུས་ལོང་རྒྱབ་འབྲེལ་སོ་གཉིས། ཉོན་མོངས་བཅུ་དྲུག་དག་པའི་དཔལ་གྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སྤྱང་བརྒྱད། མཐའ་བཞིར་ལྟ་བ་དག་པའི་སྒོ་མ་བཞི་རྣམས་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་རྫོགས་པ། དགོད་པ་དང་གཤེ་བ་དང་དྲག་ཤུལ་གསུང་གི་ང་རོས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་རྔམས་དང་ཞི་བའི་ཐུགས་མཆོག་ལྡན་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་བསྒོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང༌། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་འདུན་དྲག་ཏུ་མཛོད་ཅིག །སྤོས་རོལ་དང། ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿཛཿ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ བརྗོད་ལ་དབབ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག །དབང་དངོས་གཞི་ལ་བུམ་པ་གསང་བ་ཤེར་ཡེ་བཞི་པ་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་ལྔ་དང༌། མཐའ་རྟེན་གྱི་དབང་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་ལ་དངོས་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བའི་ཐོག་མར་བུམ་དབང་དངོས་ཀྱི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུུ་མ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་གཏོར་ཅིང་བླུགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ གཏོར་ཞིང་བླུགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ལྔ་ཡི་སྒྲིབ་དག་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུས་གཏོར་ཅིང་བཀྲུས། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ཐིམ་པས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གནས་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟུང་འཛིན་བྲལ༔ གསུང་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་འཆར༔ ཐུགས་ནི་བདེ་སྟོང་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། བླ་མ་དང་མདུན་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་གཟི་ལྡན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་མའི་ཞལ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་སྲོག་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་པ་རང་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པར་ཚུར་འདུས་ནས་ཐིམ་པས་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ལ་གསང་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿཛཿ ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་བརྟན་པར་བྱས་པས་གྲགས་སྟོང་ནཱ་དའི་རང་བཞིན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ནུས་པ་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་ངམ་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ སྲིད་པའི་འབྱུང་བ་ལས་ཀྱི་རླུང་༔ དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ གནད་ནས་སྐུལ་བའི་སྔགས་ཀྱི་སྒོ༔ གྲགས་སྟོང་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྟ་ཞལ་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གསང་སྔགས་རིག་པའི་སྲོག་དང་ལྡན་པར་མཚོན་པས་དབང་བསྐུར་བས་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །རྟ་ཞལ་སྤྱི་བོ་དང་སྙིང་གར་གཏུགས་ལ། ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་ཞལ༔ རིག་པ་འགགས་མེད་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ ཟུང་འཇུག་གནས་ལུགས་གཉམ་པའི་བབས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ༔ ལུས་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག །བསྐྱེད་རིམ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ ཞི་བའི་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔ གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ༔ བླ་མ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཞུན་མ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་རྣམ་པར་པདྨ་བྷཉྫའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་མྱང་བས་སྲོག་རྩོལ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་གནས་གྱུར། སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་རང་སྒྲར་འཆར་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཞུན་མར་འཁྱིལ་བའི་བཅུད༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བསྟིམ་པ་ལས༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ངག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག །བདག་བྱིན་རླབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རྒྱས་པའི་ལས་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ༔ རྣམ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་བཅས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་རིགས་ཅན་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུུ་མ་གཏད་པ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁ་སྦྱོར་གསུམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར། རྟོག་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས༔ པདྨ་གཟི་ལྡན་ཆེན་པོ་སྟེ༔ རོལ་ཅིག་རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་མགྲིན༔ བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ངང་ནས་རོལ༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག །གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་བསྟེན་པ་ལ་དབང༌། དབང་གི་ལས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། བཞི་པ་ཚིག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ་བརྟེན་པ་དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཧཱི་ཧཱི་ཧཱི༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་སྐད་མཚེར་བའི་དབྱངས༔ གསལ་ཞིང་བརྗིད་པའི་གདངས་ཆེན་པོ༔ རང་བྱུང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་བསྒྲགས༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྟོས༔ ཞེས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག །དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་མཉམ་བཞག་པས༔ དང་པོ་སྐྱེ་མེད་སྟོང་སང་ངེ་༔ བར་དུ་གནས་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ༔ ཐ་མ་འགགས་མེད་རྗེན་ཅེ་རེ༔ རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་དྲན་པའི་ངང་༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་དབྱེར་མེད་འཇོག༔ འདི་དོན་རྟོགས་ན་དོན་གྱི་དབང་༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས༔ ཆ་མཉམ་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། དྲག་པོའི་ལས་དང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། གཏོར་སྣོད་དབང་ཆེན་ཟླ་གམ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་གཏོར་མ་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བ། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན། གནས་ལྔ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་རྩལ་རྫོགས་སུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དཔལ་གཏོར་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། ཧྲཱི༔ དང་པོར་ལྷ་ཡི་ངོ་བོར་བསྒྲུབས༔ བར་དུ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཐ་མར་དངོས་གྲུབ་དབྱིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ སརྦ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། གཏོར་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བ་མྱང་བས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མའི་ཆ་ཤས་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་བྱིན། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། ཁྱེད་རང་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གཡས༔ ཚེ་བུམ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་གསིལ༔ གཟི་ལྡན་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོད་པ་འཛིན༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་ལས༔ ཧི་ཧིའི་དབྱངས་སུ་རབ་འཚེར་བས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་སྡུད༔ པད་ཉི་དྲེགས་པ་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དབུས་འགྱིང་ཞིང་རོལ༔ གར་དགུས་བརྗིད་པའི་སྐུ་མཆོག་ལས༔ ཁམས་རྒྱ་མུས་ལོང་ལྕེ་སྤྱང་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དྲེགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ ཚེ་བཀུག་བྱིན་བསྐྱེད་སྲིད་དང་ཞིའི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བར་གསལ༔ དེའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གསལ་བ་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་རང་བྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདིར་གཤེགས་འདིར་བཞུགས་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱིལ༔ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ནུས་པའི་བཅུད་ལེན་ཕོབས༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲྭི་ཝ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས་དབབ་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། སྙིང་གར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཚེའི་རྟེན་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨའི་ཡི་གེ་གསལ་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕོ་ཉ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་དང་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དབང་མེད་དུ་བསྡུས། འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་འོད་ལྟ་བུ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ཅིང༌། ཧྲཱིཿ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རིག་པ་རང་ཤར་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དཀར་ལ་འཚེར་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ བརྟན་པ་སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཁུག༔ པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དམར་ལ་འདྲིལ་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་ཁུག༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཐིང་ལ་འཚེར་བའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཁུག༔ རྣལ་འབྱོར་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བསྟིམ༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཁུག༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པའི་ཚེ༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཛ་བྷྲཱུྃ༔ ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྐུ་མི་འགྱུར་བ་རྟག་པ་དམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣང་བའི་དངོས་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཛཿབྷྲཱུྃ༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་མ་ལུས་པ་འདུས་པའི་ཛ་གད་མགྲིན་པར་མྱང་བས་གསུང་མི་འགགས་པ་ནཱ་ད་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་ཆང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ཁར་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ གྲགས་པའི་དངོས་པོ་པདྨའི་ཚེ༔ མི་ཤིགས་དབྱངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཛཿབྷྲཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བསྟིམ་པས་ཐུགས་མི་ཤིགས་པ་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་རིལ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་མྱང་དུ་གཞུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ རིག་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཚེ༔ འཕོ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཛཿབྷྲཱུྃ༔ རྒྱས་གདབ་པ་ནི། འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་སྙིང་དབུས་ཀྱི༔ ཚེ་ཡི་རྟེན་ལ་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི༔ བདེ་བ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ འོད་དམར་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐག་པ་ཡིས༔ སྐུ་བཅིང་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་བཅུག༔ ཐིག་ལེ་ཚེ་རྟེན་དྲྭ་བར་བསྡམ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྲོག་ལྡན་གྱུར༔ ཚེ་མདས་རྒྱས་གདབ་ལ། ཨ༔ སྤྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཁྱབ་པའི་འོད༔ བསྡུས་པས་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ༔ སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་ཤིས་བརྗོད་ཅི་རིགས་སྤེལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ལགས། དེའི་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། དེའང་རྩ་བའི་གཞུང་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ནས༔ ཐོག་མར་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ༔ ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ རང་སྣང་ཡིན་ཏེ་རྨི་ལམ་འདྲ༔ སྣང་བ་མ་འགགས་སྒྱུ་མ་འདྲ༔ རང་བཞིན་བདེན་མེད་ཆུ་ཟླ་འདྲ༔ སྣང་མཁན་སེམས་ལ་ཚུར་དཔྱད་པས༔ ཆེས་ཕྲའི་ཡེ་ཤེས་ནང་དུ་གསལ༔ སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ༔ རྡུལ་བྲལ་འདུས་མ་བྱས་པ་སྟེ༔ རང་གི་རང་བཞིན་དེ་ཁོ་ན༔ འདི་ནི་གསལ་བ་འཁོར་བ་སྟེ༔ འདི་ནི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་འདས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དོན་རྟོགས་ན༔ གང་བལྟས་པདྨ་དབང་གི་ལྷ༔ ཅི་སྤྱོད་གཟི་ལྡན་རོལ་པའི་ཡུམ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ལྟ་བ་རྟོགས་ནས་ཐབས་གྲོལ་ལམ༔ ཟབ་མོའི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི༔ འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ལས་འགའ་མེད་ཀྱང་༔ དེ་ལ་ཞེན་པས་འཁོར་བར་འཆིང་༔ དེ་ཕྱིར་དེ་ཉིད་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ༔ མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བྲིས་སྐུ་དཀྲམ༔ སྟོང་པའི་བབས་སུ་ཡུན་རིང་བཞག༔ གསལ་བའི་གདངས་ལ་ཅེ་རེ་བལྟ༔ འགགས་མེད་ཧྲཱིཿཡིག་ཝལ་གྱིས་བསྒོམ༔ དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་ནས༔ ཡུལ་གསུམ་གསལ་བར་གྱུར་པ་ན༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་སྐུ་བསྒོམ༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསལ་སྣང་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་ཉེ་བར་བཞག༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དག་པ་དྲན་པས་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ སྲོག་རྩོལ་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱང་༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་སྡུད་རིམ་དང་༔ དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ངང་དུ་འཇོག༔ རེས་འགའ་ལྷ་སྔགས་ལམ་དུ་སློང་༔ རེས་འགའ་རླུང་གི་སྦྱོར་བ་དང་༔ རེས་འགའ་སེམས་དང་རོ་མཉམ་བལྟ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ལས༔ སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་རང་ཤར་ན༔ ཞོན་པའི་རྟ་ནི་རླུང་ཡིན་པས༔ རླུང་གི་སྲོག་རྩོལ་དབུ་མར་བཅད༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ བྱེད་པ་བཅིང་ཕྱིར་ལྟ་སྟངས་གཟིར༔ སྡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་ལམ་སྦྱངས་ཏེ༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན༔ ཞུ་བདེའི་རྣལ་འབྱོར་རྗེས་དྲན་པས༔ མི་འགྱུར་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་པ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་གཞུང་མང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་བཅུད་ཀྱི་ཡང་ཞུན་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མས་སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྨིན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ཁྲིད་དངོས་ལ་གསུམ། གཞི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ། ལམ་ཐབས་གྲོལ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ། དེ་ལས་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་མངོན་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དང་པོ་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་མདངས་སྒྱུ་མའི་དཔེ་གསུམ་གྱིས་བདེན་མེད་དུ་དཔྱད། ནང་འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་འདུས་མ་བྱས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ། གསལ་སྣང་འཁོར་བ་དེའི་རང་བཞིན་མྱང་འདས་ཏེ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་པདྨ་དབང་གི་ལྷར་གདོད་ནས་རང་ཤར་བ་ཐག་བཅད། གཉིས་པ་བསྒོམ་པས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ། རྟེན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་ས་བོན་ལ་སེམས་བཟུང་ཏེ་ཡུལ་གསུམ་གསལ་བ་ན། ལྷ་སྐུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅས་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ། སྲོག་རྩོལ་སྦྱང་ཕྱིར་སྔགས་བཟླ། མཐར་སྟོང་བཞི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་སྡུད་ཅིང་དེ་ཉིད་རྩལ་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་བཅས་བསྟན། དེ་ལ་གོམས་ནས་བརྟེན་པ་ཤེས་རབ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ། བྱེད་བཅིང་ལྟ་སྟང་གིས་སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་བུམ་ཅན་སྦྱོར་བས་སྲོག་དང་འཛིན་པ་ཞུ་བདེ་དང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་རྗེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན། གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ལམ་བསྒོམ་པས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་པ་ལགས་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད་འཚལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་གཅིག་རྫོགས་སུ་བགྱིས་གྲུབ་པ་ལགས་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་བྱིན་དབང་གི་རྗེས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ། གཏོར་སྐྱོང་བྲོ་བརྡུང་རྣམས་སོང་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་གཞུང་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུར་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་གྱིས། གེགས་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦྱོར་ནས་ཀྱང༌། དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་འཁོར་འདས་ལ། ཐེབས་ནས་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་གྱུར་ཅིག །དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཕྲན་འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ ༧ པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgra zhes bya ba bzhugs so// \u0f01\u0f83:__na mo gu ru+u sa rA ha ya shrI ye/__dbang chen rol pa'i gzi brjid kyis/__/srid zhi kun dbang mdzad pa der/__/btud nas snying thig snying po'i bcud/__/lag len nges pa'i gal mdo dgod/__/snyan brgyud rta mgrin snying thig la nye bar mkho ba'i yig cha phrin las kyi byang bu dang*/__dbang gi las rim gnyis las dang po phrin las kyi rim pa la gshom ni bsnyen sgrub dang dbang bskur gyi skabs su de dang der dgos pa'i rten dang yo byad tshang bar bkod/__tshogs mchod lta bu'i phrin las dkyus tsam la rten gyi spyan sngar stegs bu'i steng sman gtor rak+ta/__chu gnyis nyer spyod rnams bsham/__bgegs gtor/__tshogs kyi dam rdzas sogs phrin las la dgos pa rnams 'du bya'o/__/phrin las dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/sngon 'gro la bdun/__dang po brgyud 'debs sngon du 'gro bas skyabs su 'gro ba ni/__bla ma rta mchog rol pa'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar bdag gzhan 'gro kun sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__a:__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen rta mchog he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed pa ni/__smon 'jug gi don yid la dran bzhin pas/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__gsum pa tshogs bsags pa ni/__hoH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoHtshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__bzhi pa bgegs bskrad pa ni/__bgegs gtor la chab bran/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rang rang gi yid dang mthun pa'i snod rnams su kha~M las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin du 'char bar gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lan gsum gyis brlab/__sarba b+hU ta kar+Sha ya dzaHsa bgegs bkug__/sarba big+h+nAn na ma sarba sogs nas/__khaM gr-ih+na da~M ba l+ya di swA hA/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__hU~M/__khams gsum 'di na su yang rung :__gsang ba sgrub la bar chad bgegs:__gtor ma 'dod yon rgya mtsho longs:__rang rang gnas su myur du dengs:__zhes bka' bsgos la/__oM sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo yungs thun sogs kyis bskrad/__lnga pa mtshams bcad pa ni/__hrIH__phyi snod thams cad rdo rje'i gur:__nang bcud khrag 'thung rol pa'i lha:__sems nyid gdod nas skye med dbyings:__gzung 'dzin bgegs tshogs mtshams gcad do:__oM badz+ra dz+nyA na rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes srung 'khor gsal la brtan par bsgom/__drug pa byin 'bebs pa ni/__mos gus gdung shugs spos rol dbyangs snyan gyis bskul la/__hU~M:__mi mngon rang bzhin dbyings kyi pho brang nas:__rig pa'i rtsal las shar ba'i dkyil 'khor pa:__dbang chen rta mchog rol pa'i lha tshogs rnams:__'dir gshegs 'dir bzhugs byin phob dbang mchog bskur:__sgrub pa'i rdzas la nus pa'i bcud chen phob:__mchog dang thun mong dngos grub ma lus stsol:__oM ha ya grI ba a be sha ya hrIM hrIM pheM pheM hU~M hU~M hU~M:__zhes sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad bdag gnas yo byad rnams la thim par mos/__bdun pa mchod rdzas byin brlab pa ni/__oM AHhU~M:__dbyings kyi snod du rig pa'i bcud:__'dod yon rgya mtsho'i sprin 'phro ba:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar:__oM sarba pU dza AHhU~M:___gnyis pa dngos gzhi la bdun/__dang po dam tshig pa bskyed pa ni/__AH__rta mgrin rgyal po de bzhin nyid:__ma bcos ma bslad gnyug ma'i gshis:__dmigs med snying rje mchog gi gdangs:__'gags med zang thal kun tu shar:__rol pa chen po'i cho 'phrul las:__rgyu yi sa bon hrIHdmar po:__sngags kyi sgra gdangs dang bcas pas:__khams gsum stong zhing dbyings su thim:__rgyud las e ya~M ba~M la~M su~M:__'phros pas 'byung ba rim brtsegs steng :__ri rab steng du srung 'khor dbus:__dbang chen gzhal yas mtshan nyid rdzogs:__de dbus zla gam 'bar ba'i dkyil:__pad+ma nyi zla klu srin steng :__hrIHlas rta mchog rol pa ni:__sgeg dpa' 'jigs su rung ba'i sku:__ye shes lnga yi zhal dang ldan:__rdo rje rta yi gdong pas mtshan:__stong nyid bcu drug rol pa'i phyag:__pad+ma rin chen ral gri dang :__lcags kyu zhags pa dbyug to gdengs:__sbrul dang snying phreng g.yas na bsnams:__thod khrag 'khor lo gtun shing dang :__lcags sgrog dril bu mda' dang gzhu:__stong gi 'jig rten g.yon na brjid:__dpal dang dur khrod chas kun rdzogs:__yum ni pad+ma gzi ldan ma:__dmar smug pad+ma thod khrag 'dzin:__mnyam sbyor brkyang bskum dor stabs kyis:__ye shes me phung klong na 'gyings:__tshogs drug sum cu rtsa gnyis khams:__nyon mongs bcu drug mtha' bzhi'i lta:__rnam dag khams rgya mus long dang :__khyi spyang sgo ma'i tshogs dang bcas:__dpal chen sku yi dbyings su rdzogs:__sprul pa sna tshogs spro zhing sdud:__dgod gshe drag shul gsung mchog gis:__'jig rten gsum po 'dar zhing g.yo:__snying rje rngams dang zhi ba'i thugs:__mkha' la nyi gsal 'od bzhin khyab:__ces gtso bo lus dkyil gyi lha rnams ngang bcas gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin dang ldan par bya/__gnyis pa rgyas gdab cing dbang bskur ba ni/__spyi mgrin snying gar oM AHhU~M:__rdo rje gsum gyi ngo bor rdzogs:__byang chub sems kyi bdud rtsi'i chus:__sku lnga yongs rdzogs mchog dbang bskur:__oM AHhU~M:__hrIHoM trA~M hU~M AH___gsum pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/__hrIH__mgon po kun gshegs snying rje'i bdag:__rta mchog rnam par rol pa'i lha:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir byon:__hrIHha ya grI wa e a ral+li dzaH__bzhi pa dam ye gnyis med du bzhugs su gsol ba ni/__ho:__byams pa'i lcags kyus thugs rgyud bskul:__snying rje'i zhags pas rten dang bsre:__dga' ba'i sgrog gis ro mnyam bcing :__btang snyoms dril bus ye shes bskyed:__dza hU~M ba~M hoHsa ma ya s+t+waM:__lnga pa mchod pa ni/__ho:__rdo rje'i longs spyod chen po ni:__phyi nang gsang ba bla na med:__kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin:__yul dang dbang po gnyis med rol:__oM shrI badz+ra rA ga sarba pU dza me g+ha AHhU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__thabs mchog bde chen rdo rje rta mgrin rgyal:__shes rab pad+ma gzi ldan yum dang sbyor:__gnyis med sprul pa rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__dbang chen yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__bdun pa bzlas pa bya ba la 'dzab dgongs ni/__rang byung 'od gsal thugs kyi dbyings:__ye shes sems ma gzi ldan yum:__rgyan dang phyag mtshan spangs pa'i sku:__dwangs gsal 'od kyi rang bzhin can:__de yi tsit+ta'i gur khang du:__nyi steng hrIHla sngags kyis bskor:__'od zer mchod pa'i sprin du 'phros:__rgyal ba mnyes mchod 'gro kun gyi:__sgrib gnyis bag chags bcas pa sbyangs:__snod bcud ma lus dbang du bsdus:__'od dmar gzi brjid 'bar bar bsgom:__zhes dmigs pa'i 'phro 'du+u la sems rtse gcig pas/__oM hu lu hu lu e A ral+li hrIHdzaH__zhes bzla/__grangs tshad ni 'bum phrag bcu gcig go__/thun mthar kha skong dang stong tshigs mchod bstod spyi ltar 'bul/__lugs 'dir tshe sgrub ched du byed na phrin las tshang bar btang dgos pas mngon rtogs bsdeb lugs sogs rje nyid kyis mdzad pa'i rgyun khyer la phrin las tshang bar sbyang dgos kyang*/__'dir zhar byung tsam la/__tshe rdzas sogs mdun rten yod na/__bdag mdun ces dang*/__med na/__bdag nyid dbang chen rta mchog dpal:__nyi ma 'char kha'i mdangs 'od can:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__pad+ma lcags kyu zhags pa g.yas:__tshe bum lcags sgrog dril bu gsil:__gzi ldan lcags kyu thod pa 'dzin:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__spyi gtsug rta mgo ljang zhur las:__hi hi'i dbyangs su rab 'tsher bas:__'khor 'das dwangs bcud dbang med sdud:__pad nyi dregs pa lha chen steng :__ye shes me dbus 'gying zhing rol:__gar dgus brjid pa'i sku mchog las:__khams rgya mus long lce spyang sogs:__pho nya dregs pa'i 'phro 'du yis:__tshe bkug byin bskyed srid dang zhi'i:__dngos grub ma lus stsol bar bsam:__zhes pas lhar bskyed/__thugs ka'i nyi zla kha sbyor dbus:__hU~M nr-i a yi tshe rten la:__'chi med rdo rje'i sngags kyi phreng :__lu gu rgyud du bskor ba las:__'od 'phros pho nya'i thugs dam bskul:__sprul pa yang sprul bka' nyan bcas:__nam mkha'i khams nas glog ltar 'khyugs:__bar snang khams nas sprin ltar g.yos:__sa gzhi'i khams nas rlung ltar brdol:__khams gsum thams cad shig shig g.yos:__srid gsum dregs pa 'dar zhing bsngangs:__brtan g.yo'i dngas bcud dbang med 'phrogs:__'chi med tshe yi bdud rtsi ni:__nyi ma 'char kha'i 'od lta bu:__snying dbus tshe rten la thim pas:__rdo rje tshe yi mchog thob gyur:__ces dmigs la snying po'i mthar/__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIHdza b+h+rU~M:__zhes btags pa bzla/__de nas thugs dam bskul zhing tshe 'gugs pa ni/__hrIH__so sor rtog pa'i ye shes kyi:__rig pa rang shar rta mchog dpal:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thugs dam bskul lo gzi byin skyed:__rdo rje sku yi dkyil 'khor nas:__dkar la 'tsher ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__brtan pa snod kyi dwangs ma khug:__pad+ma gsung gi dkyil 'khor nas:__dmar la 'dril ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__srid pa bcud kyi tshe dpal khug:__'od gsal thugs kyi dkyil 'khor nas:__mthing la 'tsher ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__dbyings dang ye shes yon tan khug:__rnal 'byor lus ngag yid la bstim:__'chi med sgrub pa'i rdzas la khug:__mi 'gyur mi shigs rtag pa'i tshe:__dbang chen rol pa'i dngos grub stsol:__tshe rten la sba zhing bcing ba ni/__'khor 'das tshe yi dwangs bcud rnams:__sgrub pa'i rdzas dang snying dbus kyi:__tshe yi rten la gnyis med bstim:__yab yum snyoms zhugs rjes chags kyi:__bde ba mi phyed rdo rje'i srog:__'od dmar pad+ma rA ga'i phreng :__lu gu rgyud kyi thag pa yis:__sku bcing rlung rnams dbu mar bcug:__thig le tshe rten drwa bar bsdam:__cis kyang mi chod mi shigs pa'i:__rdo rje gsum gyi srog ldan bsam:__oM AHhU~M badz+ra kA bA tsi rak+Sha rak+Sha hU~M:__'dir rgyun gyi phrin las la tshe sgrub ma sbyar yang chog go__/de nas thun mtshams kyi bya ba tshogs mchod 'bul ba ni/__bza' bca' btung ba tshogs kyi yo byad ci 'byor bshams la byin brlabs ni/__ra~M ya~M kha~M:__dbyings rig zung 'jug me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsreg gtor bkrus:__stong nyid b+han+d+har bde ba che'i:__tshogs kyi 'du ba rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M hU~M hU~M:__dag mnyam chos sku'i klong yangs nas:__kha sbyor rtsal 'chang he ru ka:__rta mchog rol pa dbang gi lha:__tshur gshegs tshogs kyi 'du bar spyon:__oM hu lu hu lu e A ral+li hrIHdza:__mchod bshags bsgral bstabs thun mong ni/__oM AHhU~M:__dngos yid dam tshig rdzas kyis mchod:__nyams chags sdig ltung snying nas bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa bsgral ba'i tshogs:__khrag 'thung chen po'i zhal du sbyor:__oM hu lu sogs brjod/__'dir spro na skong ba spyi dang bye brag gang lcogs btang*/__tshogs la rol ba ni/__oM AHhU~M:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum yongs rdzogs dkyil 'khor te:__bza' bca' btung ba'i longs spyod kun:__rdo rje'i dam tshig chen por rol:__a la la ho:__zhes nang gi sreg blugs su longs spyod/__lhag ma spyi ltar byin brlabs la/__pheM pheM:__dpal gyi bka' sdod pho nya'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di bzhes la:__gzung 'dzin 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__ces phyi rol du btang*/__rjes 'brel chad mdo btang na/__hU~M:__sngon tshe pad+ma khrag 'thung gis:__chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:__ston 'khor dgongs pa dbyer med du:__byin gyis brlabs shing gsungs pa'i tshe:__g.yar dam gzhes pa'i srung ma dang :__rjes 'jug rig 'dzin grub pa yi:__dam tshig gnyer du gtad pa kun:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:__rnam bzhi'i las kun grub pa dang :__bstan pa dar ba'i phrin las sgrubs:__brtan ma bskyang ba ni/__b+h+yo:__bod khams skyong ba'i brtan ma'i tshogs:__'dir gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__gangs can mtha' dbus bde ba dang :__bshad sgrub bstan pa rgyas par mdzod:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:__rta bro ni/__gtor snod 'og tu dgra bgegs bkug la/__oM:__e yi tshogs kyi dkyil 'khor du:__rdo rje rta mchog nga rgyal gyis:__me long ye shes bro brdungs bas:__nad gdon 'jigs brgyad zhi bar shog:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__b+h+rU~M:__wa~M gi tshogs kyi dkyil 'khor du:__rat+na rta mchog nga rgyal gyis:__mnyam nyid ye shes bro brdungs pas:__tshe bsod dpal 'byor rgyas par shog:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__hrIH__mA yi tshogs kyi dkyil 'khor du:__pad+ma rta mchog nga rgyal gyis:__sor rtog ye shes bro brdungs pas:__khams gsum dbang du 'du bar shog:__hrIHwA sha~M ku ru ho:__hU~M:__yA yi tshogs kyi dkyil 'khor du:__karma rta mchog nga rgyal gyis:__bya grub ye shes bro brdungs pas:__mi mthun phyogs kun tshar gcod shog:__hU~M mA ra ya phaT:__gsum pa rjes kyi rim pa la bdun/__dang po mchod bstod ni phrin las ltar bya/___gnyis pa dngos grub gsol ba ni/__oM:__dbyings kyi ngang du 'khrul pa zhi:__rig pa'i rtsal las ye shes rgyas:__rlung sems dbang 'dus gzung 'dzin thul:__mchog dngos grub pa'i byin rlabs stsol:__ma hA pa ra ma sid+d+hi hU~M:__zhes rten yod na gnas gzhir gtugs:__med na bdud rtsi myang*/__gsum pa nongs bshags ni/__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya lan gsum brjod/__bzhi pa gshegs bsdu ni/__dbang dang bsnyen sgrub skabs mdun rten yod pa'am/__dkyus la'ang tshogs mgron rnams rten yod na/__'dir ni rten dang sogs kyi brtan bzhugs bya/__tshom bu'i dkyil 'khor dang rten med na/__oM:__khyed kyi sems can don kun mdzad:__ces sogs kyis gshegs su gsol/__lnga pa bdag bskyed bsdu ldang ni/__a a a:__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:___pha[¿]Ta pha[¿]Ta pha[¿]Ta:__ces lhar snang 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang*/__drug pa bsngo smon ni/__ho:__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:__kha sbyor bzhi ldan rta mchog dpal:__pad+ma khrag 'thung myur 'grub shog:__ces dang gsang chen thun mong ma yin pa'i smon lam gzhan yang gdab/__bdun pa shis brjod ni/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku snang mthar yas:__rig pa rang snang dbang chen longs spyod rdzogs:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces shis pa brjod pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go__/gnyis pa 'di nyid kyi dbang gis slob ma rjes su 'dzin pa la sbyor dngos rjes gsum/__dang po sbyor ba yo byad kyi gshom ni/__stegs kyi steng du ras bris kyi dkyil 'khor gzhung mthun bkram/__med na man+dal la me tog gi tshom bu dmar po gcig bkod pa'i dbus su khri'u'i khar rta zhal ljang gu rngog ma dmar ser nang gzhug snying po'i sngags ldan sku rten tsakli bcas bkod/__g.yas su bum pa so lnga'i bcud ldan kha rgyan mgul chings dmar po bcas pa/__g.yon tu dpal gtor rta zhal gyis mtshan cing dar gdugs dmar pos spras pa/__mdun du gsang thod chang dang mngar gsum sbyar ba dang rig tsaka__/dbang phreng dmar po/__rgyab tu snying po lnga dang tshe gal mthun bsdeb kyi tshe 'brang rta zhal gyis mtshan pa'i g.yas g.yon du tshe ril tshe chang rnams dang*/__sman gtor rak+ta/__phyi mtshon rnams spyi lugs ltar bsham/__gzhan yang mda' dar/__las bum/__bgegs gtor/__tshogs kyi yo byad/__gtor 'bul sogs nye bar mkho ba rnams tshogs par bya'o/__/dbang don sgrub mchod ni/__gsol 'debs skyabs sems nas brtsam/__las byang mthar chags su btang*/__bdag bdun dbyer med du bskyed/__bzlas pa'i dbur mdun dkyil gyi go sar dzaba? khang phyes la bdag mdun gnyis kar spro bsdu'i dmigs pa dang bzlas pa ci 'grub bya/__bum lha gsal gdab dang bdud rtsi 'bebs pa'i dmigs pa spyi ltar drang gzungs thag blangs la bzlas pa grub mthar tshe sgrub kyi dmigs bzlas dang tshe 'gugs btang la tshe bcud bsdu/__mchod bstod dang mchod yon 'bul la bum lha 'od zhu bya/__las bum du rta mgrin bskyed bzlas kyi byin rlabs/__srung ma'i gtor 'bul dang tshogs byin rlabs nas bsgral btab kyi bar btang*/__rig pa'i me tog dor la gnang ba nod par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi dbang gi cho ga ni/__slob ma rnams la khrus bya/__las byang ltar bgegs gtor btang la bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal btab nas chos bshad mtshams sbyor gyi khyad par/__de'ang de bzhin gshegs pa sras dang bcas pa thams cad kyi gsung gi gsang ba gcig tu bsdus pa pad+ma'i rigs mchog kun gyi mgon po bcom ldan 'das 'od mi 'gyur ba nyid longs spyod yongs su rdzogs pa'i skur bzhengs pa 'jig rten dbang phyug pad+ma'i snang ba rab tu rgyas pa gang nyid gdul bya mi srun pa rnams 'dul ba'i gnyen por pad+ma he ru ka dbang chen rta mchog rol pa'i rnam par snang ba la rgyud dang lung gi bye brag zab cing rgya che bar bzhugs pa rnams la brten nas slob dpon nA gArdzu na gtsor gyur mchog gi dngos grub brnyes pa'i rig 'dzin rnams kyis man ngag gi bka' srol rgyas bsdus mang du bkral ba rnams las khyad par du 'phags pa dbang chen zhi khro dngos dang gnyis su med pa'i rdo rje'i slob dpon pad+ma ka ras gangs can ljongs kyi gdul bya so so'i mos blo dang yul dus kyi gnas skabs la dgongs pa'i dbang chen rta mgrin dmar nag gi sgrub thabs man ngag che phra du ma mdzad/__phal cher ma 'ongs snyigs dus kyi gdul dka' 'dul ba'i don du gter gyi bye brag mang du sbas pa las/__skabs su babs pa'i gdams skor 'di ni gzhung nyid las/__pad+ma dbang chen tan+t+ra ni:__mkha' ltar zab cing rgya che'i don:__nA gardzu na'i dgongs pa'i gding :__bdag nyid pad+ma rgyal po yis:__gdams pa zab cing 'dril ba 'di:__ma 'ongs rigs sad skyes bu'i don:__'phel ba'i thig le'i yi ge ni:__dwangs ma mi shigs srog tu bzung :__dus su babs tshe snod ldan la:__snyan brgyud tshul du gdams pa ste:__sngon chad gzhan du+u ma bstan pa'i:__snying po'i snying po 'di kho na:__zhes gsungs pa ltar rta mgrin rgyud lung gi sgrub thabs bskyed rdzogs man ngag zab cing nyung la gnad du 'dril ba 'di nyid rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes pa'i phyi ma/__sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' gter chos sgo rab 'byams kyi bka' babs chen po bdun bzhugs pa'i nang tshan zab mo snyan tu brgyud pa'i chos skor las byon pa ste/__de'ang mdo khams yon tan gnas lnga gcig 'dus rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bzhugs pa'i skabs su dag pa'i snang ba 'byams klas pa'i ngang :__dur khrod chen po bsil ba'i tshal rang byung mchod rten bde byed brtsegs pa'i drung du bka' babs rig 'dzin chen po rnam pa dgus byin gyis brlabs shing rgyud dang sgrub sde'i gdams pa'i snying po rnams kun 'dus rig 'dzin pad+ma bde ba chen po ye shes sku'i rnam rol gcig nyid du mar 'char bas so sor stsal ba las/__'dir slob dpon chen po nA gA rdzu nas byin gyis brlabs shing pad+ma dbang gi rig 'dzin gu ru pad+ma rgyal pos rjes su gdams te snyan brgyud du gnang ba dpal rta mchog rol pa'i snying tig gi smin byed zab mo bsgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/slob dpon dbang chen rta mchog rol pa dngos su gsal ba la mos gus drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__hoH__pad+ma gzi ldan dgyes rol pa'i:__bla ma dbang mchog he ru kas:__bdag cag skal ldan slob ma la:__ye shes mchog gi dbang bskur stsol:__lan gsum/__dbang chen rta mchog rol pa rang snang ye shes kyi dkyil 'khor 'khor lo rtsa gsum rgyal ba chos srung dang bcas pa mkha' khyab tu bzhugs pa la bdag sogs sems can thams cad deng nas byang chub ma thob kyi bar du rtse gcig gus pa chen pos skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__a:__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen rta mchog he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__pha mar gyur pa'i mkha' mnyam gyi 'gro ba mtha' dag dpal pad+ma dbang chen gyi go 'phang mchog la 'god par bya/__de'i ched du gsang ba'i dkyil 'khor chen por smin byed zab mo'i sgor zhugs shing lam rim pa gnyis kyi rnal 'byor la brtson par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du:__zhing mchog dam pa de dag gi spyan sngar tshogs gnyis bsags shing sdig sgrib sbyang ba dang dge rtsa yongs su spel bar byed pa'i don dang ting nge 'dzin rjes su dran pas rgyun bshags yan lag brgyad pa 'di'i rjes zlos/__hoH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rangs:__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du dam bca' rnam gsum brtan por bzung snyam pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi gtong na:__rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyod dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa rdzogs gyur cig:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa'i byin rlabs dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus ngag yid gsum gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig:__las sngags kyis bsang*/__swA b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las snod rnam par dag pa zla gam dbang chen rol pa'i gzhal yas khang gi dbus su/__pad+ma nyi zla klu srin pho mo bsnol ba'i gdan la/__bcud rnam par dag pa rang gi rig pa'i ngo bo yi ge hrIHdmar po 'od 'bar ba/__de yongs su gyur pa las khyed rang skad cig gis dpal chen rta mchog rol pa/__sgeg cing dpa' la 'jigs su rung ba'i sku mdog dmar nag__/ye shes lnga mtshon pa'i zhal dmar ljang dkar ser rnams dang steng zhal sngon po'i gtsug tu rta zhal ljang gu 'tsher ba/__stong nyid bcu drug mtshon pa'i phyag g.yas pa brgyad kyis pad+ma/__rin po che/__ral gri/__lcags kyu/__zhags pa/__dbyug to/__sbrul/__snying phreng bsnams pa/__g.yon pa brgyad kyis thod khrag__/'khor lo/__gtun shing*/__lcags sgrog__/dril bu/__mda'/__gzhu/__stong gi 'jig rten bsnams pa/__dpal gyi chas bcu dang dur khrod kyi chas brgyad kyis brjid pa'i pang du yum pad+ma gzi ldan ma dmar smug pad+ma dang thod khrag 'dzin pas 'khyud cing khro bo'i chas rdzogs pa/__zhabs gnyis brkyang bskum 'dor stabs kyis ye shes kyi me phung dmar nag tu 'bar ba'i klong na 'gying ba'i sku'i gnas rnams su tshogs drug dag pa'i khams rgya ma drug__/khams sum cu rtsa gnyis dag pa'i dmus long rgyab 'brel so gnyis/__nyon mongs bcu drug dag pa'i dpal gyi khyi brgyad spyang brgyad/__mtha' bzhir lta ba dag pa'i sgo ma bzhi rnams gsal la ma 'dres par rdzogs pa/__dgod pa dang gshe ba dang drag shul gsung gi nga ros 'jig rten gsum po g.yo zhing snying rje rngams dang zhi ba'i thugs mchog ldan pa'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi ngo bo oM dkar AHdmar hU~M mthing rnams kyis mtshan pa dang*/__slob dpon dbang chen rta mchog rgyal por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer gyi snang ba chos kyi dbyings kun tu khyab par 'phros pas bsgom pa dang 'dra ba'i ye shes sems dpa' dang*/__rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyang dpal chen rta mchog rol pa'i sku gsung thugs kyi phyag rgya'i rnam par kha char bu yug 'tshubs pa ltar byon nas khyed rang rnams la thim pas byin gyis brlabs pa'i mos 'dun drag tu mdzod cig__/spos rol dang/__oM hu lu hu lu e A ral+li hrIHdzaH__dz+nyA na badz+ra A be sha ya a A:__brjod la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rgya gram mgor bzhag__/dbang dngos gzhi la bum pa gsang ba sher ye bzhi pa yongs rdzogs bcas lnga dang*/__mtha' rten gyi dbang rnams su yod pa las/__dang po bum pa'i dbang la dngos dang rjes 'brel gnyis su 'byung ba'i thog mar bum dbang dngos kyi slad du 'dun pa 'di bzhin mdzod cig__/slob dpon dbang chen rta mchog rol par gsal ba'i thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas dbang gi lha nam mkha' gang bar sad pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du+u ma dang ldan pas rnam rgyal bum pa'i bdud rtsi'i chu rgyun khyed rang rnams kyi spyi bo nas gtor cing blugs pas nyon mongs pa lnga'i sgrib pa dag__/ye shes lnga lhun gyis rdzogs par mos shig__/rnam bum spyi bor bzhag la/__oM:__bkra shis bum pa'i bdud rtsi'i chus:__gtor zhing blugs pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs lnga yi sgrib dag ste:__ye shes lnga ru lhun rdzogs shog:__hrIHoM trA~M hU~M AHka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bum chus gtor cing bkrus/__de'i rjes 'brel du sku gsung thugs kyi dbang bskur ba ni/__mdun bskyed kyi sku las ye shes kyi sku mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du 'phros/__khyed rang gi spyi bo nas zhugs te thim pas/__phung khams skye mched lha sku phyag rgya chen por gnas gyur pa'i mos pa mdzod/__sku tsaka spyi bor bzhag la/__hrIH__sku ni snang stong gzung 'dzin bral:__gsung dbyangs rdo rje'i sngags su 'char:__thugs ni bde stong nyams dang ldan:__ye shes sku yi dbang bskur ro:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__gsung bzlas pa'i lung sbyin pa la dmigs pa 'di ltar mdzod/__bla ma dang mdun bskyed dbyer med pa'i thugs kar ye shes sems dpa' pad+ma gzi ldan gyi thugs kar nyi steng hrIHyig sngags phreng gis bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas byung ste khyed rang lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar ye shes sems ma'i zhal nas brgyud de thugs srog nyi steng hrIHyig dmar po'i mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la mnyes mchod phul/__sems can thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs/__snod bcud ma lus pa rang dbang du bsdus te 'od zer dmar po'i rnam par tshur 'dus nas thim pas gzi brjid rab tu 'bar bar bsams la gsang sngags 'di'i rjes zlos/__oM hu lu hu lu e A ral+li hrIHdzaH__lan gsum rjes zlos byar gzhug__/sngags phreng mgrin par bzhag ste brtan par byas pas grags stong nA da'i rang bzhin gyi rdo rje'i gsung gi nus pa rdzogs par mos shig__/sngags byang ngam phreng ba mgrin par bzhag la/__hrIH__srid pa'i 'byung ba las kyi rlung :__dbu ma'i dbyings su thim pa las:__gnad nas skul ba'i sngags kyi sgo:__grags stong chen por dbang bskur ro:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rta zhal dbyings stong pa nyid la gsang sngags rig pa'i srog dang ldan par mtshon pas dbang bskur bas rig stong zung 'jug 'od gsal thugs kyi dgongs pa mngon tu gyur par mos shig__/rta zhal spyi bo dang snying gar gtugs la/__hrIH__dbyings ni rdo rje rta yi zhal:__rig pa 'gags med yi ge'i sprin:__zung 'jug gnas lugs gnyam pa'i babs:__'od gsal thugs kyi dbang bskur ro:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang bskur ba thob:__lus rtsa'i sgrib pa dag__/bskyed rim dbyibs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang :__zhi ba'i las dang rnam smin rig 'dzin 'grub:__'bras bu rdo rje sprul pa'i sku 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no:__gnyis pa gsang ba'i dbang gi slad du:__bla ma rta mchog he ru ka yab yum snyoms par zhugs pa'i bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi'i zhun ma hrIHyig dmar po'i rnam par pad+ma b+hany+dza'i bcud du 'khyil ba khyed rnams kyi mgrin par myang bas srog rtsol rlung gi rgyu ba thams cad rdo rje'i sngags su gnas gyur/__sgra grags thams cad mi shigs nA da'i rang sgrar 'char bar gyur pa'i mos pa mdzod/__thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__AH__byang chub sems kyi yi ge ni:__hrIHyig zhun mar 'khyil ba'i bcud:__rtsa khams rlung la bstim pa las:__gsal stong zung 'jug mngon gyur shog:__hrIHhrIHhrIHbo d+hi tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des nang lus kyi dkyil 'khor la brten nas gsang ba'i dbang bskur ba thob/__ngag rlung gi sgrib pa dag__/bdag byin rlabs pa'i rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__rgyas pa'i las dang tshe dbang rig 'dzin 'grub/__'bras bu gsung rdo rje longs spyod rdzogs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no:__gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du:__rnam med bde ba chen po'i ye shes rnam bcas phyag rgya'i gzugs su shar ba rigs can mchog gi mtshan nyid rdzogs pa'i pho nya gzhon nu+u ma gtad pa dang 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pas kha sbyor gsum gyi stobs kyis thig le bde ba chen po'i rang bzhin tu gnas gyur/__rtog tshogs ye shes chen po'i 'khor lor 'char bar mos shig__/rig tsaka gtad la/__hU~M:__'di ni chos kun 'byung ba'i gnas:__pad+ma gzi ldan chen po ste:__rol cig rdo rje rta yi mgrin:__bcu drug dga' ba'i ngang nas rol:__karma mu dra dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang bskur ba thob/__yid thig le'i sgrib pa dag__/gzhan lus pho nya'i myur lam bsten pa la dbang*/__dbang gi las dang phyag rgya'i rig 'dzin 'grub/__'bras bu thugs rdo rje chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__bzhi pa tshig gi dbang bskur ba ni/__sngar nyams su myong ba'i dpe'i ye shes la rten byas te brten pa don dam lhan cig skyes pa'i ye shes rdo rje'i tshig gis ngo sprad pa'i don la mnyam par zhog cig__/hI hI hI:__rdo rje'i rta skad mtsher ba'i dbyangs:__gsal zhing brjid pa'i gdangs chen po:__rang byung nam mkha'i dkyil nas bsgrags:__bde stong nyams kyi ngo bor ltos:__zhes cung zad mnyam par 'jog tu bcug__/de la rtse gcig mnyam bzhag pas:__dang po skye med stong sang nge :__bar du gnas med zang thal le:__tha ma 'gags med rjen ce re:__rang bzhin yongs shes dran pa'i ngang :__yid mig rlung gsum dbyer med 'jog:__'di don rtogs na don gyi dbang :__pad+ma dbang chen tshe 'dir 'grub:__d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des rang bzhin rdzogs pa chen po'i dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob pa yin pas:__cha mnyam shes bya'i sgrib pa dag__/'od gsal rdo rje snying po'i don bsgom pa la dbang*/__drag po'i las dang lhun grub rig 'dzin 'grub/__'bras bu mi 'gyur rdo rje mngon par byang chub pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ba la/__gtor snod dbang chen zla gam 'bar ba'i gzhal yas khang gi dbus su gtor ma dpal chen rta mchog rol pa yab yum lus dkyil gyi lha dang bcas pa mngon sum du gsal ba/__khyed rang gi spyi bor spyan drangs te dbang bskur ba la brten/__gnas lnga nas 'od zer kha dog lnga ldan bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa 'phros/__khyed rang gi gnas lngar thim pas sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa rtsal rdzogs su thob par mos shig__/dpal gtor gnas lngar bzhag la/__hrI:__dang por lha yi ngo bor bsgrubs:__bar du ye shes gzi byin 'bar:__tha mar dngos grub dbyig tu 'khyil:__yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ro:__sarba ba liM ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gtor ma'i lha 'od du zhu nas khyed rang la thim pas lha dang gnyis su med par gyur/__gtor rdzas bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba myang bas dngos grub rnam pa gnyis stan thog gcig tu thob par mos shig__/gtor ma'i cha shas bdud rtsi dang sbyar ba byin/__mtha' rten bkra shis tshe'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__khyed rang dbang chen rta mchog dpal:__nyi ma 'char kha'i mdangs 'od can:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__pad+ma lcags kyu zhags pa g.yas:__tshe bum lcags sgrog dril bu gsil:__gzi ldan lcags kyu thod pa 'dzin:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__spyi gtsug rta mgo ljang zhur las:__hi hi'i dbyangs su rab 'tsher bas:__'khor 'das dwangs bcud dbang med sdud:__pad nyi dregs pa lha chen steng :__ye shes me dbus 'gying zhing rol:__gar dgus brjid pa'i sku mchog las:__khams rgya mus long lce spyang sogs:__pho nya dregs pa'i 'phro 'du yis:__tshe bkug byin bskyed srid dang zhi'i:__dngos grub ma lus stsol bar gsal:__de'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi ngo bo yi ge 'bru gsum gsal ba dang slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes pa dpag tu med pa spyan drangs nas thim par mos shig__/hU~M:__mi mngon rang byung dbyings kyi pho brang nas:__rig pa'i rtsal las shar ba'i dkyil 'khor pa:__pad+ma dbang chen tshe yi lha tshogs rnams:__'dir gshegs 'dir bzhugs byin phob dbang mchog bskur:__'khor 'das dwangs bcud thig le gcig tu bskyil:__dwangs ma ye shes gzi byin phyogs bcur 'phros:__sgrub pa'i rdzas la nus pa'i bcud len phobs:__'chi med ye shes tshe yi dngos grub stsol:__oM ha ya grwi wa A yur+dz+nyA na A we sha ya hrIM hrIM pheM pheM hU~M hU~M hU~M:__zhes spos rol dbyangs bcas dbab la/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__snying gar nyi zla kha sbyor gyi dbus su tshe'i rten hrIHnr-i a'i yi ge gsal ba dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas kyang 'od zer 'phros/__pho nya las byed rnams kyi thugs rgyud bskul/__de dag las sprul pa yang sprul nam mkha' gang bar spros pa rnams kyis khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba thams cad dang 'khor 'das brtan g.yo'i bcud dang dwangs ma thams cad dbang med du bsdus/__'chi med tshe'i bdud rtsi nyi ma 'char kha'i mdangs 'od lta bu snying ga'i tshe rten la thim pas rdo rje tshe'i dngos grub thob par mos shig__/mda' dar g.yab cing*/__hrIH__so sor rtog pa'i ye shes kyi:__rig pa rang shar rta mchog dpal:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thugs dam bskul lo gzi byin skyed:__rdo rje sku yi dkyil 'khor nas:__dkar la 'tsher ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__brtan pa snod kyi dwangs ma khug:__pad+ma gsung gi dkyil 'khor nas:__dmar la 'dril ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__srid pa bcud kyi tshe dpal khug:__'od gsal thugs kyi dkyil 'khor nas:__mthing la 'tsher ba'i 'od zer dang :__pho nya'i tshogs kyi 'phro 'du yis:__dbyings dang ye shes yon tan khug:__rnal 'byor lus ngag yid la bstim:__'chi med sgrub pa'i rdzas la khug:__mi 'gyur mi shigs rtag pa'i tshe:__dbang chen rol pa'i dngos grub stsol:__oM hu lu hu lu e A ral+li hrIHdzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIHdza b+h+rU~M:__tshe'i 'brang rgyas lhar gsal ba spyi bor bzhag pas sku mi 'gyur ba rtag pa dam pa'i rdo rje tshe'i dngos grub thob par mos shig__/tshe bum spyi bor bzhag la/__oM:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__'jig rten khams ni rab 'byams kyi:__snang ba'i dngos po'i rdo rje'i tshe:__mi 'gyur rtag pa'i dngos grub stsol:__kA ya A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIHdzaHb+h+rU~M:__brtan g.yo'i dwangs ma ma lus pa 'dus pa'i dza gad mgrin par myang bas gsung mi 'gags pa nA da gzhom gzhig bral ba rdo rje tshe'i dngos grub thob par mos shig__/tshe chang mgrin par bzhag cing khar sbyin la/__AH__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__'jig rten khams ni rab 'byams kyi:__grags pa'i dngos po pad+ma'i tshe:__mi shigs dbyangs kyi dngos grub stsol:__wA ka A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIHdzaHb+h+rU~M:__'khor 'das kyi dwangs bcud gcig tu 'dril ba'i ril bu snying gar bstim pas thugs mi shigs pa ka dag 'od gsal chen po'i rdo rje tshe'i dngos grub thob par mos shig__/tshe ril snying gar bzhag cing myang du gzhug la/__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__'jig rten khams ni rab 'byams kyi:__rig pa'i rang bzhin 'od gsal tshe:__'pho med mchog gi dngos grub stsol:__tsit+ta A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIHdzaHb+h+rU~M:__rgyas gdab pa ni/__'khor 'das tshe bcud snying dbus kyi:__tshe yi rten la gnyis med bstim:__yab yum snyoms zhugs rjes chags kyi:__bde ba mi phyed rdo rje'i srog:__'od dmar pad+ma rA ga'i phreng :__lu gu rgyud kyi thag pa yis:__sku bcing rlung rnams dbu mar bcug:__thig le tshe rten drwa bar bsdam:__cis kyang mi chod mi shigs pa'i:__rdo rje gsum gyi srog ldan gyur:__tshe mdas rgyas gdab la/__a:__spros pas 'khor 'das khyab pa'i 'od:__bsdus pas gong bu gcig tu 'dril:__snying dbus mi shigs thig le'i dbus:__dbang chen rol pa'i rgyas gdab bo:__a a a:__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la shis brjod ci rigs spel/__de rnams kyis dbang chen rta mchog rol pa'i snying tig gi smin byed rjes 'brel bcas tshang ba grub pa lags/__de'i grol byed khrid kyi rim pa zab mo zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__de'ang rtsa ba'i gzhung nyid las/__de ltar dbang gis rgyud smin nas:__thog mar gnas lugs gtan la phab:__phyi rol snang ba ji snyed kun:__rang snang yin te rmi lam 'dra:__snang ba ma 'gags sgyu ma 'dra:__rang bzhin bden med chu zla 'dra:__snang mkhan sems la tshur dpyad pas:__ches phra'i ye shes nang du gsal:__stong nyid rdo rje nam mkha'i dkyil:__rdul bral 'dus ma byas pa ste:__rang gi rang bzhin de kho na:__'di ni gsal ba 'khor ba ste:__'di ni rang bzhin mya ngan 'das:__'khor 'das dbyer med don rtogs na:__gang bltas pad+ma dbang gi lha:__ci spyod gzi ldan rol pa'i yum:__de kho na nyid mngon du 'gyur:__sa ma ya:__lta ba rtogs nas thabs grol lam:__zab mo'i ting 'dzin bsgom pa ni:__'di ltar snang ba thams cad kun:__snang tsam nyid las 'ga' med kyang :__de la zhen pas 'khor bar 'ching :__de phyir de nyid sbyang ba'i phyir:__thog mar bskyed pa'i rim pa bsgom:__mtshan nyid tshang ba'i bris sku dkram:__stong pa'i babs su yun ring bzhag:__gsal ba'i gdangs la ce re blta:__'gags med hrIHyig wal gyis bsgom:__de la rtse gcig sems bzung nas:__yul gsum gsal bar gyur pa na:__rten dang brten pa'i lha sku bsgom:__spyi dang bye brag gsal snang la:__rtse gcig sems bzung gsal snang bsgrub:__nga rgyal brtan po nye bar bzhag:__gzhi lam 'bras gsum dbyer med pa'i:__dag pa dran pas lam du khyer:__srog rtsol bzlas pa sngags kyis sbyang :__stong pa bzhi yi sdud rim dang :__dbyer med 'od gsal ngang du 'jog:__res 'ga' lha sngags lam du slong :__res 'ga' rlung gi sbyor ba dang :__res 'ga' sems dang ro mnyam blta:__de ltar yang yang goms pa las:__snang ba lha skur rang shar na:__zhon pa'i rta ni rlung yin pas:__rlung gi srog rtsol dbu mar bcad:__lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:__byed pa bcing phyir lta stangs gzir:__sdod pa'i gzugs brnyan cir yang 'char:__rdo rje'i bzlas pas lam sbyangs te:__bum pa can gyi sbyor bas brtan:__zhu bde'i rnal 'byor rjes dran pas:__mi 'gyur bde ba'i ting 'dzin bsgrub:__de las ye shes ris med pa:__sku gsung thugs kyi rdo rje can:__tshe 'di nyid la 'grub par 'gyur:__zhes dpal rta mchog rol pa'i gzhung mang rgya mtsho lta bu'i bcud kyi yang zhun zab khrid kyi rim pa 'di la/__mtshan nyid dang ldan pa'i bla mas snod dang ldan pa'i slob ma la dbang bskur bas rgyud smin pa sngon du btang nas/__khrid dngos la gsum/__gzhi gnas lugs gtan la dbab/__lam thabs grol gnyis kyi ting 'dzin bsgom/__de las 'bras bu rdo rje gsum mngon tu 'byung ba'i tshul gsum gyis bsdus pa yin la/__dang po gnas lugs kyi lta ba gtan la 'bebs pa la phyi rol gyi snang ba thams cad sems kyi rang mdangs sgyu ma'i dpe gsum gyis bden med du dpyad/__nang 'dzin pa'i sems kyang stong nyid spros bral 'dus ma byas pa rang bzhin gyis 'od gsal ba/__gsal snang 'khor ba de'i rang bzhin myang 'das te 'khor 'das dbyer med pad+ma dbang gi lhar gdod nas rang shar ba thag bcad/__gnyis pa bsgom pas lam du byed pa la/__rten thabs kyi lam snang zhen sbyong byed bskyed pa'i rim pa la sa bon la sems bzung te yul gsum gsal ba na/__lha sku gzhal yas khang bcas gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin mthar phyin par bya/__srog rtsol sbyang phyir sngags bzla/__mthar stong bzhi 'od gsal gyi ngang du sdud cing de nyid rtsal sbyong ba'i tshul bcas bstan/__de la goms nas brten pa shes rab rdzogs pa'i rim pa/__byed bcing lta stang gis sor sdud bsam gtan rdo rje'i bzlas pa dang bum can sbyor bas srog dang 'dzin pa zhu bde dang mchog tu mi 'gyur bas rjes dran dang ting nge 'dzin bcas rdo rje'i rnal 'byor yan lag drug po bsgom pa'i tshul mdor bsdus te bstan/__gsum pa de ltar lam bsgom pas rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid dang mi 'gyur ba'i bde ba zung du 'jug pa mi phyed rdo rje gsum gyi sku dang ye shes rnam pa thams cad pa mchog tu 'gyur ba'i tshul rnams bstan pa lags pas rtse gcig tu nyams su blangs nas rgyud la sbyor bar mdzad 'tshal/__de rnams kyis dbang chen rta mchog rol pa'i snying tig gi dbang khrid gcig rdzogs su bgyis grub pa lags pas sogs kyis mtshams sbyar la dam tshig khas blang ba byin dbang gi rjes rim spyi ltar bya/__slob dpon gyis rjes kyi bya ba ni/__tshogs la rol zhing lhag ma/__gtor skyong bro brdung rnams song nas/__dkyil 'khor la gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__bsdu ldangs bsngo smon shis brjod kyi bar las byang gzhung ltar byas pas 'grub bo/__/gzhi lam 'bras bur rta skad thengs gsum gyis/__gegs med mnyam pa nyid du sbyor nas kyang*/__dbang chen rol pa'i phyag rgyas 'khor 'das la/__thebs nas gar gyi dbang phyug nyid gyur cig__/dpal rta mchog rol pa'i rgyud lung man ngag rgya mtsho'i bcud 'dus pa'i snying thig lag tu len pa la nye bar mkho ba'i yig phran 'di'ang gter chen bla ma nyid kyi zhabs rdul la spyi bos reg pa'i rtsis med kyi rnal 'byor spyod pa _7_pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas bsam gtan gyi khang bur bkod pa dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: