JKW-KABAB-03-GA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར།
Wylie title thugs sgrub yid bzhin nor bu'i brgyud pa'i gsol 'debs grub gnyis dpyid ster JKW-KABAB-03-GA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 8, Pages 177-178 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. thugs sgrub yid bzhin nor bu'i brgyud pa'i gsol 'debs grub gnyis dpyid ster. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 177-178. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-029
Colophon

།འདི་འང་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཟུང་གིས་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། མངྒ་ལཾ། །དགེའོ།།

'di 'ang mchog gi rig 'dzin zung gis byin rlabs rjes gnang thun mong ma yin pa thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag tu gsol ba btab pa dge legs 'phel/__mang+ga laM/__/dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རང་བྱུང་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །བརྟན་གཡོའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཀུན་བཟང་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀ་དག་ལྟ་བ་རྩལ་རྫོགས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་འོད་ལྔའི་ཞིངས་ཁམས་སུ། །མ་བཅོས་རང་གསལ་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རྣམ་སྣང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ་པ་ཚད་ཕེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཀློང་ཡངས་སུ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤུགས་འབྱུང་སྤྱོད་པ་ལམ་སློང་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུ་མ་རོ་གཅིག་གསང་བའི་མཛོད་ཁང་ན། །དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེའི་ཞབས། །དམ་འཛིན་ལྷ་ཡི་སྲས་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷུན་རྫོགས་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསམ་ཡས་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཁྲུལ་རྟོགས་བར་ཆད་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལུང་ཟིན་ཆོས་ཀྱི་གཉེར་ཐོབ་རིག་པ་འཛིན། །རྩ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་དབྱིངས་རིགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །རྩ་གསུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །གཏེར་སྲུང་དམ་ལྡན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞི་ཡི་རིགས་སད་རང་རྒྱུད་ཞིང་ས་དུལ། །སྨིན་བྱེད་ས་བོན་གྲོལ་བྱེད་གདམས་པས་སྨིན། །རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ཚེ་འདིར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །སྐུ་ལྔའི་འབྲས་བུ་བདེ་བླག་བརྙེས་པར་ཤོག །འདི་འང་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཟུང་གིས་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། མངྒ་ལཾ། །དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/rang byung 'od gsal bde ba chen po'i dbyings/__/brtan g.yo'i khyab bdag bla ma chos kyi sku/__/kun bzang 'od dpag med la gsol ba 'debs/__/ka dag lta ba rtsal rdzogs byin gyis rlobs/__/dwangs ma lnga ldan 'od lnga'i zhings khams su/__/ma bcos rang gsal bla ma longs spyod rdzogs/__/rnam snang spyan ras gzigs la gsol ba 'debs/__/lhun grub sgom pa tshad phebs byin gyis rlobs/__/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i klong yangs su/__/bde ba chen po bla ma sprul pa'i sku/__/sangs rgyas pad+ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/shugs 'byung spyod pa lam slong byin gyis rlobs/__/du ma ro gcig gsang ba'i mdzod khang na/__/dbyings phyug mtsho rgyal 'jam mgon khri lde'i zhabs/__/dam 'dzin lha yi sras por gsol ba 'debs/__/lhun rdzogs 'bras bu mngon gyur byin gyis rlobs/__/bsam yas ye shes yangs pa'i rgyal khams su/__/rdo rje gzi brjid mchog gyur bde chen gling*/__/gter 'byin grub pa'i spyi rjer gsol ba 'debs/__/'khrul rtogs bar chad sel bar byin gyis rlobs/__/ye shes 'dod rgur sgyur ba'i pho brang du/__/lung zin chos kyi gnyer thob rig pa 'dzin/__/rtsa brgyud dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/bsam don lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs/__/khyab brdal lhun grub dbyings rigs dkyil 'khor du/__/rtsa gsum sprul 'khor bka' sdod chos skyong tshogs/__/gter srung dam ldan rnams la gsol ba 'debs/__/mchog thun dngos grub thob par byin gyis rlobs/__/gzhi yi rigs sad rang rgyud zhing sa dul/__/smin byed sa bon grol byed gdams pas smin/__/rdo rje'i gseng lam tshe 'dir mthar phyin te/__/sku lnga'i 'bras bu bde blag brnyes par shog__/'di 'ang mchog gi rig 'dzin zung gis byin rlabs rjes gnang thun mong ma yin pa thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag tu gsol ba btab pa dge legs 'phel/__mang+ga laM/__/dge'o//__//

Footnotes

Other Information