JKW-KABAB-10-THA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།
Wylie title nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba JKW-KABAB-10-THA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 15, Pages 391-421 (Folios 1a to 16a2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyang ral nyi ma 'od zer, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 391-421. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ (nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZHA-038
Colophon

།འདི་ཉིད་གངས་ཅན་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཀྱང་དེང་སང་རྒྱུན་དཀོན་པས་གཏེར་གཞུང་ཁོ་ནར་གོ་སླ་ཁྱེར་བདེའི་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཁམས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di nyid gangs can mgon po'i sgrub thabs thams cad kyi rgyal por gyur kyang deng sang rgyun dkon pas gter gzhung kho nar go sla khyer bde'i gsal byed phran bus brgyan te pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis khams kyi zab bu lung rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། །སྣང་མཐའ་ཡས་སོགས་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པར་དབང་བསྐུར་བ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །བདག་སོགས་སྲིད་པའི་འདམ་ལས་མྱུར་དྲང་མཛོད། །ཟབ་གཏེར་ཀུན་གཙོ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དུ། །ཡོངས་གྲགས་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་བྱོན་པ། །འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་འོས། །འདིར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཆོད་དབང་བསྐུར་སོགས་དང་སྦྲེལ་བ་སྤྱི་མཐུན་ཁྱེར་བདེར་བཏང་བའི་ལུགས་དགོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་དབང་བསྐུར་ལྟ་བུར་དེའི་ལུགས་ལྟར་བྱ་དགོས་ལ། སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་ལ་འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་གཙང་མར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་ན་བཏིང༌། མེད་ན་མཎྜལ་ལ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་ལས་བཞིའི་དབྱིབས་མདོག་རྫས་ལྡན་གྱི་མཆོད་གཏོར། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། ཕྲིན་ལས་བཞིའི་ཚོགས་རྫས། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར་སོགས་འདུ་བྱའོ། །ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕོ་བྲང་རི་བོ་ཏ་ལའི་རྩེ་མོ་ན༔ ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོ་གནས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མི་མངོན་རིག་འཛིན་མཁའ་སྤྱོད་ན༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་རིམ་གསུམ་ན༔ རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྲག་སྣ་བོ་ལྕོག་པོའི་ཡང་དབེན་དུ༔ རྗེ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དེ་ཡི་བརྒྱུད་པ་མཐར་འཛིན་པ༔ སྲས་བརྒྱུད་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གསོལ་འདེབས་བརྒྱུད་འཛིན་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བྱིན་རླབས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཕོབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དབང་བསྐུར་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཉམས་ལེན་ཁྱད་འཕགས་སྐོར་ལས་བྱུང་བར་བརྗོད། དེ་ནས་སྤྲོ་ན་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང༌། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨ་ཉི་ཟླ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གསལ༔ རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ། །ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་བགེགས་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང་ན་ཆོག །གཞུང་ནས་མ་གསུངས་པས་མ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། ནང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སྐད་ཅིག་ལ་རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་དབང་སྡུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། གཡོན་པདྨ་བསྣམས་པ་ཁྲོ་ཚུལ་ཅན། ཚེ་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནས། བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཅེས་པས། རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་ཞུ་ལུབ་ཏུ་གྱོན་པས་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་གྱུར། རྃ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཨ་ན་ལཱརྐ་ཧཱུྃ། ཅེས་བརྗོད་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དང༌། ནང་གི་ཐོ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མེ་དཔུང་གིས་བསྐོར་བར་གྱུར། དེ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨའི་གདན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་བར་གྱུར། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཅེས་བརྗོད་པས། བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ལ། མ་སཱུརྻ་མ་དྷ་ལ་ཞེས་པས་ཉི་མའི་གདན་འབུལ། ཨ་ཙནྡྲ་མ་དྷ་ལ་ཞེས་པས་ཟླ་བའི་གདན་འབུལ། པྃ་པདྨ་མ་དྷ་ལ་ཞེས་པས་པདྨའི་གདན་དབུལ་བར་གྱུར། དེ་ནས་བདུན་རྣམ་དག་གིས་ཚོགས་བསག་སྟེ། བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་བཞེས༔ སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅི་བགྱིས་འགྱོད་པས་བཤགས༔ དུས་གསུམ་དགེ་རྩ་ཅི་བགྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དབུལ༔ ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་དོན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ དགེ་རྩ་ཅི་དང་ཅི་བགྱིས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ཡི༔ གནས་ནས་ཐོན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ཚོགས་ཞིང་མི་དམིགས་པར་བཞག །ཚད་མེད་བཞི་དམིགས་འདོན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལས་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་ངང་༔ མ་ནོར་མ་བཅོས་སྙིང་པོ་སེམས་ཉིད་ཀློང་༔ ཡེ་ནས་སྤྲོས་བྲལ་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ ཨཱོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད། སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །འགྲོ་དྲུག་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྙིང་རྗེ་ནི༔ བྱམས་པ་ཕྱོགས་མེད་སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགའ༔ བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་མཉམ་པ་རིས་མེད་ངང་༔ ཚད་མེད་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་དོན་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཨཱོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སྙིང་རྗེ་བྱམས་པ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ རིག་པའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རུ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཿསྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ བདག་གི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་གཅིག་ཏུ་བསམ༔ ཧྲཱིཿའོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རྒྱུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྒྱན་མེད་པ༔ ཕྱག་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་གཅིག་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་དཔལ་བེའུ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་དྲུག་པ༔ དབུས་ན་ཧྲཱིཿ ཟུར་དྲུག་ལ་ཡི་གེ་དྲུག་སྤུས་བྲིས་པ་ཙམ་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བར་བསམས་ལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་བྱུང་བས༔ དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་ཕོག་པས་མཆོད་པ་ཕུལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཕོག་པས་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ལས་བསླངས༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་སྒྲིབ་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་དག་པར་བསམ་མོ༔ དེ་ནས་འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་པས༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་བྷྲཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་ལས༔ ཡི་གེ་བྷྲུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བརྡལ༔ སྟེང་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་ཁྱབ་པར་གསལ༔ འོག་ཕྱོགས་པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན༔ དབུས་ན་པདྨའི་པ་ཏྲ་མཛེས་པར་ལྡན༔ ཕྱི་རིམ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་དྲུག་མཛེས༔ བར་ཁྱམས་སྒོ་བཞི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་འཛིན༔ སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་འཁོར་ཡུག་རྡོ་རྗེ་འབར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་འཁོར་བའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས༔ ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱ་ཆད་མེད་པ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་གནས༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་མ་དྷ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ གདན་བསྐྱེད་པ་ནི། ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆུ་ཤེལ་ཟླ་བ་དང་༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་མེ་ཤེལ་ཉི་མ་དང་༔ སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པདྨས་རབ་ཏུ་མཛེས༔ བདེ་གཤེགས་བཞུགས་པ་ཁྱད་པར་ལྷ་ཡི་གདན༔ མ་སཱུརྻ་མ་དྷ་ལ༔ ཨ་ཙནྡྲ་མ་དྷ་ལ༔ པྃ་པདྨ་མ་དྷ་ལ༔ ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། གདན་སྟེང་རྒྱུའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དོན་གཉིས་བྱས། །ཚུར་འདུས་རང་ལྷའི་སྐུར་གསལ་བར་མོས་ལ། གདན་སྟེང་རྒྱུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བབས༔ སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམས་མདངས་སྤྱན་དམར་འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ ཕྱག་གཉིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཐུགས་ཀར་སྦྱོར༔ གཡས་པ་ཤེལ་ཕྲེང་འགྲོ་བ་གནས་ནས་འདྲེན༔ གཡོན་པས་པདྨ་འཁོར་བའི་སྐྱོན་མ་གོས༔ ཞབས་གཉིས་ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞུགས༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་རང་ལ་ཤར་བས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་ཤར་བས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་ལ་བཞུགས༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ ཡུམ་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀྱི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཡི་གེ་དྲུག་མ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོ་ཡབ་དང་མཐུན༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་པ་སྐོང་ཕྱིར་ཡུམ་གྱི་ཚུལ༔ དེ་ནས་སྲས་བསྐྱེད་པ། ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ནས་གཡས་སུ་ཧྲཱིཿའཕྲོས་པས༔ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོར་བུ་འཛིན་པ་དཀར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་སྐོང་༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའོ༔ ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་ཧྲཱི༔འཕྲོས་པས༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་རིག་སྔགས་འཛིན་མ་དཀར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཤེལ་ཕྲེང་འཁོར་བ་འདྲེན༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་འདོད་ཡོན་གནས་སུ་དག༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿདང་ཡིག་འབྲུའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ པདྨ་འདབ་དྲུག་འོད་ཀྱི་གདན་སྟེང་དུ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དཀར་པོ་པདྨ་བསྣམས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མཐིང་ཁ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་པདྨ་བསྣམས༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་ཁུ་རྒྱ་གྲམ་ཐོགས༔ ཀུན་ཀྱང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་མཉམ་པར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་ཡུམ་ཆེན་དྲུག༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཡུམ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་གོས་དཀར་མོ༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་མཱ་མ་ཀཱི༔ བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་འཛིན༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཡབ་དང་སྦྱོར༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀཱའི་ཧྲཱིཿདང་ཡིག་འབྲུའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ སྒོ་བཞིར་པདྨ་འོད་ཀྱི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཤར་སྒོར་བརྒྱ་བྱིན་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ལྷ་མིན་ཐུབ་པ་སྔོན་པོ་གོ་ཆ་བསྣམས༔ ལྷོ་སྒོར་ཤཱཀ་ཐུབ་སེར་པོ་གསེག་ཤང་པར་བུ་བསྣམས༔ བྱོལ་སོང་ཐུབ་པ་ནག་པོ་པོ་ཏི་བསྣམས༔ ནུབ་སྒོར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནི་དམར་པོ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས༔ བྱང་སྒོར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེ་ཆུ་བསྣམས༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་དྲུག་འགྲོ་དྲུག་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གནས་འགྱུར་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱོཾ༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་པས། སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿདམར་པོ༔ སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔ དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབྱིག་བསྡུས༔ འབྲུ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ དེ་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔས༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་བདག་གྱུར་ལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨཱོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་དབང་རྟགས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ལ། དང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ་ནས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱོན་པར་གྱུར༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ཡེ་ཤེས་གནས་མཆོག་ནས༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལ་བཞེངས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་དོན་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་མཛད་སླད་དུ༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་པས། བདག་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས་ཏེ་ཞལ་བསྟན་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་དང་གཉིས་མེད་ལྷ༔ ཆེ་ཆུང་བཟང་ངན་གཉིས་འཛིན་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཛ་ཧོཿ ཅེས་པས་དམ་ཚིག་པས་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་ཕྱག་དང༌། དེའི་ཕྱག་ལེན་གནང་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་དགོངས་པར་བསམ། དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཐོག་མར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨཱོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ་གིས་བསང༌། ཨཱོཾ་སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སོ་སོ་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ མཆོད་རྫས་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་བྱེད་ལས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་སྐྱེད་ནུས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར༔ ཨཱོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་བར་བརྗོད་ལ་བྱིན་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་ཉེར་སྤྱོད་ཕུལ་བ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་བདུག་སྤོས་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་རེ་རེ་ལའང་ཁ་དོག་ལྔ་ལྔར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། འགྲོ་དོན་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ནས་སྐུར་སྟོན་པ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ བདེར་གཤེགས་རིགས་དྲུག་ཡབ་དང་ཡུམ་དུ་བཅས༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་དྲུག་འགྲོ་དྲུག་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ ཡང་དག་སྐུ་ལ་སྒྲིབས་སྐྱེམས་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་སྤེལ་ཞིང་བསགས་པའི་ཕྱིར༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ནས༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཉེས་ཤིང་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཙ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཤངས་ཀྱི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཁོང་ཁྲོ་དག་པར་ཤོག༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཆུ་སྐྱེས་ཐང་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེས་མེ་ཏོག་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ༴ སྤྱན་གྱི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་པུཥྤེ་པཱུ་ཙ་ཧཱུྃ༔ ཙནྡན་ག་བུར་གུར་གུམ་གླ་རྩིའི་དྲི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ སྐུ་ཡི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་ཀུན་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་གནྡྷེ་ཧཱུྃ༔ ཁ་དོག་རོ་བཅུད་དྲི་ལྡན་ཞལ་ཟས་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་ཀུན་ཉོན་མོངས་སེར་སྣ་དག་པར་ཤོག༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ནཻ་བདྱེ་ཧཱུྃ༔ དམར་གསལ་འོད་ལྡན་མུན་སེལ་མར་མེ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ སྤྱན་གྱི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པཱུ་ཙ་ཧཱུྃ༔ རྔ་སྒྲ་དུང་དང་དྲིལ་བུ་ཆ་ལང་སྒྲ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ སྙན་གྱི་དབང་པོ་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་དག་པར་ཤོག༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཤཔྡ་པཱུ་ཙ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཕུལ་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ལས་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོ་ལྔ་སྤྲུལ་ནས་ཕར་མཆོད་ནས་དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚུར་ལའང་མཆོད་པར་བསམས་ལ། གཟུགས་དང་དབྱིབས་སོགས་ལྟ་ན་མཛེས་དགུར་ལྡན༔ གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སྤྱན་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྒྲར་གྲགས་ཡིད་འཕྲོག་སྙན་པའི་སྒྲ་དགུར་ལྡན༔ སྒྲ་ཡི་མཆོད་པ་སྙན་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཡེ་ཤེས་སྙན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ དྲི་ཞིམ་གདངས་ལ་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཚིམས༔ དྲི་ཡི་མཆོད་པ་ཤངས་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཤངས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རོ་མཆོག་རོ་བྲོ་སྣ་ཚོགས་བདེའི་དགུར་ལྡན༔ རོ་ཡི་མཆོད་པ་ལྗགས་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྗགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རེག་འཇམ་མཉེན་ལྕུག་རེག་ན་བདེ་བ་སྐྱེ༔ རེག་བྱའི་མཆོད་པ་སྐུ་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གསལ་སྟོང་རིག་པ་བདེ་གསལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཐུགས་ལ་ཕུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཱུ་ཙ་པཉྩ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་དམ་ཡེ་བསྲེ་བ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ སེམས་ཅན་དོན་ལ་ཐུགས་ཀྱིས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ མི་གཉིས་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་སླད་དུ༔ བདག་ལ་གསལ་ཅིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟར་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ། དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསལ་འདེབས་པ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཉོན་མོངས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་རྟགས༔ ཞལ་གཅིག་འཛུམ་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་རྟགས༔ སྤྱན་གཉིས་ཞི་བས་གཟིགས་པ་ནི༔ ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་རྟགས༔ ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྦྱོར་བའི༴ གཡས་ཀྱི་འོག་མས་བགྲང་འཕྲེང་འཛིན༔ འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲེན་པའི༴ གཡོན་ན་པདྨ་དམར་པོ་བསྣམས༔ ཆགས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས༴ ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པ་ནི༔ མཉམ་ཉིད་དོན་ལས་མ་གཡོས༔ པདྨའི་གདན་ལ་ཞུགས་པ་ནི༔ ཆགས་མེད་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་རྟགས༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྟོད༔ བདག་དང་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆགས་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་གནས་ནས་དྲང་དུ་གསོལ༔ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་གཞོམ་དུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཐུགས་རྗེ་དང་ནི་ཤེས་རབ་གཉིས༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཐུགས་མངའ་བ༔ ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར༔ དཔལ་ལྡན་མཉམ་སྦྱོར་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་གཙོ༔ གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་བགྲང་འཕྲེང་འཛིན༔ མུ་ཏིག་ལྟར་དཀར་གཡས་ན་བསྣམས༔ རིག་སྔགས་འཆང་ལ་ཕྱག༴ འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པས༔ དག་པའི་ཤེས་རབ་འོད་གསལ་བ༔ པདྨ་དཀར་པོ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཕྱག་ན་པདྨོ་ལ་ཕྱག་འཚལ༴ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་དྲི་མེད་ཞལ༔ ཟླ་བའི་འོད་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ༔ གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡིད་འོང་སྐུ༔ ཡིག་དྲུག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ༴ མཐའ་ཡས་འོད་ལྡན་ཤེལ་མདོག་ཅན༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་ལྟར༔ སེམས་ཅན་དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་མཛད༔ ནོར་བུ་འཛིན་ལ་ཕྱག༴ རང་བཞིན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ གསང་སྔགས་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་སྐྱོབ༔ བུད་མེད་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ རིག་སྔགས་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདག་དང་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆགས་བསལ་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་འདམ་ནས་དྲང་དུ་གསོལ༔ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་གཞོམ་དུ་གསོལ༔ དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་བསལ་དུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་མང་པོས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པས་སྐུ་སྔར་བས་ཀྱང་གསལ་ལ་གཟི་བྱིན་ཆེ་བར་བསམ། དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། བདག་དོན། གཞན་དོན། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་བཟླས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྒྱན་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར༔ དཔལ་བེའུ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་དྲུག་པ༔ དབུས་ན་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཟུར་དྲུག་ལ་ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བཀོད་ལ། ཛབ྄་བཟླས་པས༔ འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔའམ་དྲུག་ཕར་འཕྲོས་པས༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕོག་པས༔ མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་གཏན་ནས་བྱང་༔ ལུས་ཤེལ་སྒོང་ཕྱིས་པ་ལྟར་སང་སང་སོང་བར་བསམས་ལ་ཡིག་དྲུག་བཟླ༔ གཉིས་པ་ནི་བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དྲུག་ཏུ་འཕྲོས་པས༔ རིགས་དྲུག་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕོག་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ༔ རིགས་དྲུག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཐུབ་པ་དྲུག་ལ་འཕྲོས་པས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ་ནས༔ འགྲོ་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་བྱང་ནས༔ སྐྱེ་བའི་སྒོ་བཀག་ནས་འཁོར་བའི་གནས་སྟོང་པར་བསམ། ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁྱབ། དེར་གནས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་མོས་ལ་བཟླ། གསུམ་པ་ནི། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་སམ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ༔ སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསུང་གྲགས་སྟོང་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ༔ སེམས་ཀྱི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟ་བུར་བསམ་པ་སྟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བཟླ༔ བཟླས་པའི་མཐར་འཛབ་བསྟོད་བྱ་བ་ནི། ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨཱོཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔར་ལྡན༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ༔ མ་ཀུན་ལ་བྱམས་ཤིང་བུ་ལྟར་བརྩེ༔ ཡི་གེ་དྲུག་མ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ༔ ཎི་དངོས་པོར་འཛིན་ལས་འཁོར་བ་བཟློག༔ ནོར་བུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ༔ པད་འཁོར་བར་དོན་མཛད་སྐྱོན་མ་གོས༔ རིག་སྔགས་འཛིན་མ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ༔ མེ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་ཉོན་མོངས་སྲེག༔ རྣམ་རྟོག་དུག་ལྔའི་ནད་རྣམས་སྲེག༔ རིགས་དྲུག་ཡུམ་དྲུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ༔ ཧཱུྃ་གསང་བའི་ཡི་གེ་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཐུབ་དྲུག་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་འདུལ༔ གསུང་ཡིག་འབྲུ་དྲུག་བྱིན་རླབས་ཅན༔ ཕར་འཕྲོས་པས་ནི་འགྲོ་དྲུག་འདུལ༔ ཚུར་འདུས་པས་ནི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ༔ ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུ་ཟུར་དྲུག་ལ༔ ཡི་གེ་དྲུག་པ་གསལ་བཀོད་དེ༔ ཧྲཱི༔དཀར་མགལ་མེའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ཉི་མ་ཤར་བའི་འོད་ལྟར་འཕྲོས༔ ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་ངོ་བོ་གྱུར༔ ཕར་སྤྲོས་པས་ནི་འགྲོ་དོན་མཛད༔ ཚུར་འདུས་པས་ནི་དངོས་གྲུབ་ལེན༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་བསལ་དུ་གསོལ༔ མ་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་བུ་བཞིན་བསྐྱང་དུ་གསོལ༔ ཎི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བའི་འདམ་ནས་དྲང་དུ་གསོལ༔ པད་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་བསལ་དུ་གསོལ༔ མེ་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་ལོག་རྟོག་བསྲེག་ཏུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དྲུག་དུག་ལྔ་གདུལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་འཛབ་བསྟོད་བྱ་ཞིང་གསལ་གདབ་པར་བྱའོ། །བཟླས་དམིགས་འདི་ནི་སྤྱི་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་ཡིན་ལ་བཟླ་ཚུལ་གྱི་བྱཻ་བྲག་གཞན་མང་པོ་དང་ལས་བཞིའི་བཟླས་པ་སོགས་གཞུང་ཉིད་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས། བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེས་པ་དྲུག་དང་བྲལ་བ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་ལ། ཚད་ནི་གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེ་བ། དུས་ཀྱི་བསྙེན་པ་ལོ་གསུམ། མཚན་མའི་བསྙེན་པ་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་རྟགས་སྤྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་དགོས་སོ། །བཟླས་སྒོམ་གྱིས་སྐྱོན་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་སྟེ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། འདས་གཏོར་སྤྱི་འགྲེ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཆོག་མོད། བཞི་སྐོར་ཆ་ལག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཞི་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་དཀར་གསུམ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འབྲུ་དཀར་ཆན་དང་བཅས་པ། རྒྱས་གཏོར་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་ཁུར་བ་ཤིང་ཏོག་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་ཆན་སེར་པོ། དབང་གཏོར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་མངར་གསུམ་སིནྡྷཱུ་ར་ཆང་དང་མེ་ཏོག་འབྲུ་ཆན་དམར་པོ། དྲག་གཏོར་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་ཤ་ཁྲག་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་ནག་ཆན་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམ། ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ། ཨཱོཾ་གྱིས་འཛད་པ་མེད་པར་སྤེལ༔ ཨཱཿས་མ་དག་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་ཞུ༔ ཧྲཱི༔ཡིག་གང་ལ་གང་འདོད་པའི་མཆོད་རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་སྤེལ་ཞིང་བསགས་པའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ་བཞེས༔ ཞི་གཏོར་ཟླུམ་པོ་རྒྱས་གཏོར་གྲུ་བཞི་དང་༔ དབང་གཏོར་ཟླ་གམ་དྲག་གཏོར་ཟུར་གསུམ་རྣམས༔ གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་འཁོར་ཡུག་རྒྱ་ཆེན་དུ༔ གཏོར་མ་རི་རབ་གླིང་བཞིའི་དབང་དང་མཉམ༔ དཀར་སེར་དམར་ནག་གཏོར་མ་བཅུད་དང་ལྡན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པར་རོལ་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞི་བའི་གཏོར་མ་དཀར་གཏོར་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཞི་བས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ རྒྱས་པའི་གཏོར་མ་སེར་པོར་མཆོད་པར་འབུལ༔ རྒྱས་པས་འབྱོར་པ་དྲུག་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དབང་གི་གཏོར་མ་དམར་པོར་མཆོད་པར་འབུལ༔ དབང་གིས་མོས་པ་རྣམ་བཞིས་དབང་དུ་སྡུས༔ དྲག་པོའི་གཏོར་མ་ནག་པོར་མཆོད་པར་འབུལ༔ དྲག་པོས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ནད་དང་གནོད་པ་མི་མཐུན་ཚོགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་དང་དབང་ཐང་བུ་ནོར་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ ལོག་ལྟ་དགྲ་བགེགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་དབང་དུ་སྡུས༔ བསྟན་པ་འཇིག་པའི་དགྲ་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒྲོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་ཝ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ཆོས་སྲུང་གཏེར་སྲུང་གི་གཏོར་ཆོག་ཀྱང་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཚོགས་རྫས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གོང་སྨོས་གཏོར་མའི་སྐབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་འདུ་བྱས་ལ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿའི་འོད་ལས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་གནས་ཁང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གྱུར༔ སླར་ཡང་ཧྲཱིཿའི་འོད་ལས་ཨཱོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འཕྲོས་པས༔ ཨཱོཾ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེག༔ ཨཱཿས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུས་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བཀྲུས༔ ཧཱུྃ་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་ནས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ཟད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱི༔ལས་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔ་འཕྲོས་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྱོན་པར་བསམ་མོ༔ ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཟང་དུ༔ སྤོས་དང་སྨན་དང་དྲི་ཡི་ཆག་ཆག་བཏབ༔ ན་བཟའ་གདན་ཁྲི་ལྷབ་ལྷུབ་མཛེས་པར་བྲེས༔ བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩི་རོ་མཆོག་རི་ལྟར་སྤུངས༔ གོས་དང་རྒྱན་དང་རིན་ཆེན་ཆས་ཀྱིས་མཛེས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་གནས་མཆོག་འདིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ གྷ་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་མོས་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་སོ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ དད་དང་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིད་ན༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན་མོ་པཱུ་རུ་ཤ་ཧོཿ དེ་ནས་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་རྣམས་དང་སྦྱར་ནས་འབུལ་བ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྐུ་ལ་སྦྲེབས་དང་སྐྱེམས་པ་མི་མངའ་ཡང་༔ འགྲོ་རྣམས་བསོད་ནམས་སྤེལ་བའི་དོན་སླད་དུ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་གྱིས་བཞེས༔ ཞོ་དང་འོ་མ་མར་ཐུད་ཕྲུམ་ལ་སོགས༔ དཀར་གསུམ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་དམ་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ ཞི་བས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འབྲས་ཆན་འབྲུ་ཆན་སྲན་ཆན་ཤིང་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང་༔ བྲ་ཁུར་གྲོ་ཁུར་ཟན་དང་བཤོས་ལ་སོགས༔ བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ རྒྱས་པ་འབྱོར་པ་དྲུག་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འབྲས་ཆང་འབྲུ་ཆང་རྒུན་ཆང་ནས་ཆང་དང་༔ བུར་རམ་སྦྲང་རྩི་ཀ་ར་སྟར་ཆང་དང་༔ བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ དབང་གིས་མོས་པ་རྣམ་བཞིས་དབང་དུ་སྡུད༔ ཤ་ཁྲག་བཙོས་དང་བསྲེགས་པ་རློན་པ་ཡིབ་པ་དང་༔ རི་སྒོག་ཀླུང་སྒོག་ཤ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ ཚ་དང་རྩུབ་དང་ཁ་མངར་སྐྱུར་ལ་སོགས༔ སྣ་ཚོགས་རོ་མཆོག་ཚོགས་མཆོད་དམ་པ་འདི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ དྲག་པོས་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ གྷ་ཎ་ཙཀྲ་སརྦ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་དབུལ་ལོ། དེ་ནས་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོས་མཆོད་པ་དབུལ་བ་ནི། གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་མེ་ལོང་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་ལ་འབུལ༔ སྒྲ་ཡི་ལྷ་མོ་སེར་མོ་པི་ཝང་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སྙན་ལ་འབུལ༔ དྲི་ཡི་ལྷ་མོ་སྔོན་མོ་སྤོས་མེ་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཤངས་ལ་འབུལ༔ རོ་ཡི་ལྷ་མོ་དམར་མོ་ཞལ་ཟས་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་ལ་འབུལ༔ རེག་བྱའི་ལྷ་མོ་ལྗང་གུ་ན་བཟའ་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་ལ་འབུལ༔ ཆོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་མཐིང་ག་རྡོ་རྗེ་མ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ལ་འབུལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡི་ལྷ་མོ་ཡིས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨཱོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཉྩ་དེ་བཱི་པཱུ་ཙ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་པས་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པར་བྱ། ཚོགས་ཕུད་ཕུལ་ལ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ གཙང་སྦྱོར་མ་ལྡན་ཕུད་དང་ལྷག་མ་ཉམས༔ འབྱོར་ཚོགས་མ་འབྱོར་གཏོར་ཚོགས་ཆེ་མ་འབྱོར༔ བྱིན་རླབས་རྩལ་ཆུང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མ་མཉེས༔ དམ་ཚིག་མ་གཙང་བཀའ་སྲུང་ཐུགས་དང་འགལ༔ མོས་གུས་ཆུང་བས་སློབ་དཔོན་ཐུགས་མ་མཉེས༔ བརྩེ་གདུང་ཆུང་བས་མཆེད་ལྕམ་ཐུགས་དང་འགལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞེས་བཤགས་པ་བྱ། དེ་ནས་ནང་གི་སྲེག་བླུགས་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ལ་རོལ། དེ་ལྟར་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱས་པས། ཚེ་འདི་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས། ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ། རྐྱེན་དང་བར་གཅོད་སེལ། ཕྱི་མ་ལ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་དཀར་དམར་དང་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་རྣམས་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བདུད་རྩིར་བརླབས་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འཁོར་ནས༔ དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ནི༔ ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད༔ གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་དང་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ༔ རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ ཧ་རི་ཀ་དང་པན་ཙི་ཀ༔ འཕྲོག་མའི་བུ་དང་བཅས་པ་དང་༔ གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མ་རྣམས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ ཞི་དང་དབང་དང་རྒྱས་པ་དང་༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མིའམ་ཅི༔ ལྟོ་འཕྱེ་སྲིན་པོ་གྲུལ་བུམ་དང་༔ དྲི་ཟ་གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ཀྱང་༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ༔ སོ་སོའི་བགེགས་རིགས་བཀའ་བསྒྱུར་ལ༔ བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་རྒྱུན་བཅད་ནས༔ ཅི་ལྟར་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་ཡི་ཚོགས༔ བྱོལ་སོང་ཡི་དྭགས་དམྱལ་བ་རྣམས༔ རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ བཀའ་ཡི་ཕམ་ཕབ་གཏོར་མ་འདི༔ ཕམ་རྒྱལ་མེད་པར་བསྔོས་པ་ཡིས༔ ཅི་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔ ཨཱོཾ་མ་ཎཱི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ བ་ལིནྟ་སརྦ་པཱུ་ཙ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། དེ་ནས་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི། མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ། སུམ་སྐོར་ལས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ པདྨ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས༔ དེ་ལ་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་བིདྱ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ལ༔ འཇིག་རྟེན་འདིའམ་གཞན་དག་ན༔ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཅི་སྙེད་པ༔ བདག་གིས་དད་པས་འབུལ་བར་བགྱི༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་མཐའ་ནས༔ སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅི་བགྱིས་པ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱེད༔ དང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ཐ་མ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ༔ འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དགོངས་མཛོད་དང་༔ ཀུན་མཁྱེན་བཏང་སྙོམས་མ་བཞུགས་པར༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་སླད་དུ༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱེད༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ད་ལྟ་དགེ་རྩ་ཅི་སྤྱད་པ༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ནས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས༔ ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་ཡོངས་བགྲོད་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་ནི། བདག་ནི་མ་ཤེས་མ་རིག་པས༔ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་མ་འབྱོར་དང་༔ དག་ཅིང་གཙང་མར་མ་གྱུར་པ༔ མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར་པ་དང་༔ ཏིང་འཛིན་ལེ་ལོར་གྱུར་པ་དང་༔ མཆོད་པ་གཙང་སྨེར་གྱུར་པ་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་ཁྱེད་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་དབྱངས་གསལ་བརྗོད་ལ་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང༌། རས་བྲིས་སོགས་རྟེན་ཡོད་ན་ཚོགས་མགྲོན་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རྟེན་མེད་ན། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས༔ སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་ལགས་ཀྱིས༔ རང་བཞིན་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཏན་དུ་གཤེགས་པ་མ་ལགས་ཀྱིས༔ སླར་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་ལ་བྱོན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མུཾཿ ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོལ། བདག་བསྐྱེད་དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་རྣམས་ཡུམ་ལ་ཐིམ། ཡུམ་ཡབ་ལ་ཐིམ། ཡབ་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེའང་མི་དམིགས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར། བསྔོ་སྨོན་ནི། བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ མཆོད་ཅིང་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ནས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས༔ ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་རབ་རྫོགས་ནས༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གཞན་ཡང་ཅི་ལྟར་འོས་པ་གདབ། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བ༔ ཆེ་དགུས་མཆོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་སྤྲིན་ཚོགས་སུ༔ གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་སྟོན་པ་ཆར་འབེབས་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ སྐྱོབས་པའི་ཆོས་ལ་ལེགས་པའི་སྩོལ་མངའ་བ༔ ཤིན་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་བའི་བདེ་ལྡན་པའི༔ འཁོར་བ་རྟག་བདེ་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ དགེ་འདུན་ཆེ་ལ་མཐུ་རྩལ་མངའ་བ་པོ༔ བསླབ་གཞི་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན༔ བདག་གཞན་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་ལམ་ཞུགས་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང་༔ ཚེ་རིང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་༔ ཆོས་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་མཐར་ཕྱིན་པ༔ ལྔ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཅེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྒྱས་པར་བརྗོད་ལ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །དྲི་མེད་ཟླ་ཤེལ་དང་མཚུངས་དབྱིག་གི་སྙིང༌། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཕྲེང་བར་བརྒྱུས་པ་འདི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགྲིན་པའི་མཛེས་རྒྱན་གྱུར། །ཀུན་ཀྱང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །འདི་ཉིད་གངས་ཅན་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཀྱང་དེང་སང་རྒྱུན་དཀོན་པས་གཏེར་གཞུང་ཁོ་ནར་གོ་སླ་ཁྱེར་བདེའི་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཁམས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las/__nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba zhes bya ba bzhugs so//__@#/___/na mo gu ru ma hA kA ru Ni kA ya/__/snang mtha' yas sogs phyogs dus rgyal rnams kyis/__/mkha' mnyam 'gro ba'i 'dren par dbang bskur ba/__/thugs rje chen pos thugs bskyed lcags kyu yis/__/bdag sogs srid pa'i 'dam las myur drang mdzod/__/zab gter kun gtso bla rdzogs thugs gsum du/__/yongs grags thugs rje'i sgrub thabs kun gyi phul/__/mnga' bdag chen po'i bka' srol las byon pa/__/'di nyid yin no blo ldan don gnyer 'os/__/'dir nang sgrub kyi phrin las sgrub mchod dbang bskur sogs dang sbrel ba spyi mthun khyer bder btang ba'i lugs dgod par bya ste/__de la sbyor ba yo byad kyi gshom dbang bskur lta bur de'i lugs ltar bya dgos la/__sgrub mchod dkyus 'gre tsam la 'phags pa'i sku gsung thugs kyi rten bkram pa'i spyan sngar stegs gtsang mar ras bris kyi dkyil 'khor yod na bting*/__med na maN+Dal la 'bru'i tshom bu lha grangs dang mnyam par bkod pa'i mdun du las bzhi'i dbyibs mdog rdzas ldan gyi mchod gtor/__chu gnyis nyer spyod/__phrin las bzhi'i tshogs rdzas/__srung ma'i gtor 'bul/__sngon gtor sogs 'du bya'o/__/phrin las dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la brgyud pa'i gsol 'debs ni/__oM AHhU~M hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M:__nub bde ba can gyi zhing khams na:__chos sku snang ba mtha' yas la gsol ba 'debs:__pho brang ri bo ta la'i rtse mo na:__longs sku thugs rje chen po la gsol ba 'debs:__lho nub srin po gnas pa'i 'jig rten na:__sprul sku pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mi mngon rig 'dzin mkha' spyod na:__ye shes mkha' 'gro mtsho rgyal la gsol ba 'debs:__bsam yas dbu rtse rim gsum na:__rje sprul sku khri srong lde'u btsan la gsol ba 'debs:__brag sna bo lcog po'i yang dben du:__rje mnga' bdag chen po la gsol ba 'debs:__de yi brgyud pa mthar 'dzin pa:__sras brgyud slob brgyud rnams la gsol ba 'debs:__spyi gtsug nyi zla'i gdan steng du:__drin chen rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs:__rang lus rgyal ba'i dkyil 'khor du:__yi dam dkyil 'khor lha tshogs la gsol ba 'debs:__gsol 'debs brgyud 'dzin bu la byin gyis rlobs:__byin rlabs chu bo'i rgyun bzhin phob:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__dbang bskur smin par mdzad du gsol:__zhes nyams len khyad 'phags skor las byung bar brjod/___de nas spro na dkar gtor spyi ltar btang*/__skyabs su 'gro ba ni/__mdun gyi nam mkhar pad+ma nyi zla yangs shing rgya che bar gsal:__rang skad cig gis thugs rje chen por gsal ba'i thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros/__phyogs bcu'i sangs rgyas byang sems bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs spyan drangs te gdan la bzhugs par gyur:__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang chos dang dge 'dun dang byang chub sems dpa' thams cad la skyabs su mchi'o:__bla ma rdo rje 'dzin pa dang yi dam gyi lha dang jo bo thugs rje chen po dang :__ye shes kyi mkha' 'gro ma rnams la skyabs su mchi'o:__lan gsum/__sems bskyed ni/__bdag gis sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas thob par bya/__de'i ched du jo bo thugs rje chen po'i sgom bzlas la 'jug par bgyi'o/__/lan gsum brjod la 'khor gsum mi dmigs pa'i ngang du mnyam par bzhag__/de nas phrin las la thog mar 'jug pa'i skabs su bgegs gtor spyi ltar btang na chog__/gzhung nas ma gsungs pas ma byas kyang rung*/__nang mtshams bcad pa ni/__oM ma Ni pad+me hU~M:__skad cig la rang nyid thugs rje chen por gsal ba'i thugs kar dpal rta mgrin sku mdog dmar po/__zhal gcig phyag gnyis g.yas dbang sdud kyi phyag rgya can/__g.yon pad+ma bsnams pa khro tshul can/__tshe dang bar du gcod pa'i bgegs thams cad srung ba gcig tu bsgom mo/__/de nas/__badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M ces pas/__rdo rje'i go khrab kyis zhu lub tu gyon pas bgegs dang bar chad kyis mi tshugs par gyur/__ra~M badz+ra dz+wa la ra~M a na lArka hU~M/__ces brjod pas/__gzhal yas khang gi phyi rol dang*/__nang gi tho phyi thams cad du me dpung gis bskor bar gyur/__de nas bsod nams kyi tshogs bsags pa ni/__mdun gyi nam mkhar pad+ma'i gdan rgya chen po gsal bar gyur/__badz+ra sa ma ya dzaH__ces brjod pas/__bla ma dang thugs rje chen po'i lha tshogs mdun gyi nam mkha' la spyan drangs la/__ma sUr+Ya ma d+ha la zhes pas nyi ma'i gdan 'bul/__a tsan+d+ra ma d+ha la zhes pas zla ba'i gdan 'bul/__pa~M pad+ma ma d+ha la zhes pas pad+ma'i gdan dbul bar gyur/__de nas bdun rnam dag gis tshogs bsag ste/__bla ma thugs rje chen po 'khor bcas rnams:__nyi zla pad+ma'i gdan la dgyes par bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang mchod pa dngos bshams yid sprul bzhes:__sdig pa'i las rnams ci bgyis 'gyod pas bshags:__dus gsum dge rtsa ci bgyis rjes su yi rang dbul:__yongs su mya ngan mi 'da' bzhugs par gsol ba 'debs:__'gro don chos kyi 'khor lo rgya chen bskor bar bskul:__dge rtsa ci dang ci bgyis sems can don du bsngo:__rigs drug sems can thams cad 'khor ba yi:__gnas nas thon nas byang chub thob par shog:__ces lan gsum brjod la tshogs zhing mi dmigs par bzhag__/tshad med bzhi dmigs 'don spyi ltar bya/__gnyis pa dngos gzhi la ting nge 'dzin gsum las dam tshig gi 'khor lo bskyed pa ni/__chos rnams thams cad skye med stong pa'i ngang :__ma nor ma bcos snying po sems nyid klong :__ye nas spros bral bdag med de bzhin nyid:__ma bcos spros med dbyings su bsgom par bya:__A+oM shU n+ya tA dz+nyA na swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM:__zhes pas chos thams cad stong pa nyid/__skye ba med pa snying po byang chub sems spros bral gyi ngang du mnyam par bzhag go__/'gro drug kun la khyab pa'i snying rje ni:__byams pa phyogs med sems can don la dga':__btang snyoms chen po mnyam pa ris med ngang :__tshad med rnam bzhis 'gro don sems bskyed do:__A+oM d+harma d+hA tu swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haMH__sems can thams cad la khyab pa'i snying rje byams pa dga' ba btang snyoms tshad med par bsgom par bya'o/__sems kyi rang bzhin skye ba med pa las:__skye ba'i cho 'phrul rang byung ye shes sems:__rig pa'i ngo bo thig le byang chub sems:__thams cad skye ba'i rgyu ru bsgom par bya:__badz+ra tsit+ta hrIHswa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM:__bdag gi rig pa byang chub sems hrIHdkar po gcig tu bsam:__hrIH'od du zhu ba las rgyu'i thugs rje chen po ye shes sems dpa':__sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa rgyan med pa:__phyag mnyam bzhag gi phyag rgya can gcig tu gsal ba'i thugs dpal be'u rin po che zur drug pa:__dbus na hrIH__zur drug la yi ge drug spus bris pa tsam g.yon bskor du 'khor bar bsams la/__de las 'od zer kha dog sna lnga byung bas:__dus gsum bde bar gshegs pa la phog pas mchod pa phul:__byang chub sems dpa' rnams la phog pas shes bya'i sgrib pa sbyangs:__nyan thos dang rang sangs rgyas la phog pas zhi ba phyogs gcig pa las bslangs:__'gro drug sems can la phog pas sgrib pa dus gcig tu dag par bsam mo:__de nas 'od zer tshur 'dus pas:__bdag la dbang bskur byin gyis brlab par gyur par bsam/__ye shes sems dpa'i thugs ka'i b+h+rU~M las 'od zer 'phros pas phyi snod thams cad sbyangs ye shes kyi gzhal yas khang du gyur par mos la/__chos dbyings ye shes che ba'i khyad par las:__yi ge b+h+ru~M las 'od zer khyab par 'phros:__stong gsum 'jig rten khams kun khyab par brdal:__steng phyogs 'khor lo rtsibs stong khyab par gsal:__'og phyogs pad+ma 'dab ma stong dang ldan:__dbus na pad+ma'i pa tra mdzes par ldan:__phyi rim sna tshogs pad+ma 'dab drug mdzes:__bar khyams sgo bzhi phyogs kyi kha dog 'dzin:__sgo bzhi rta babs 'khor yug rdo rje 'bar:__ye shes me 'bar 'khor ba'i bud shing bsregs:__phyogs bcu rgya chad med pa sangs rgyas bzhugs pa'i gnas:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he dz+nyA na tsakra ma d+ha la b+h+rU~M:__gdan bskyed pa ni/__thabs kyi rang bzhin chu shel zla ba dang :__shes rab rang bzhin me shel nyi ma dang :__skyon gyis ma gos pad+mas rab tu mdzes:__bde gshegs bzhugs pa khyad par lha yi gdan:__ma sUr+Ya ma d+ha la:__a tsan+d+ra ma d+ha la:__pa~M pad+ma ma d+ha la:__lha bskyed pa ni/__gdan steng rgyu'i ye shes sems dpa' las 'od zer spro bsdu'i don gnyis byas/__/tshur 'dus rang lha'i skur gsal bar mos la/__gdan steng rgyu yi ye shes sems dpa' babs:__spro bsdu'i sbyor bas thugs rje chen por gyur:__sku mdog dkar po zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzums mdangs spyan dmar 'gro la thugs rjes gzigs:__phyag gnyis thabs dang shes rab thugs kar sbyor:__g.yas pa shel phreng 'gro ba gnas nas 'dren:__g.yon pas pad+ma 'khor ba'i skyon ma gos:__zhabs gnyis chos nyid don la mnyam par bzhugs:__'dod yon ma spangs rang la shar bas rin chen rgyan gyis mdzes:__thugs kar ye shes rang la shar bas ye shes sems dpa' bzhugs:__rigs kyi bdag po sangs rgyas snang ba mtha' yas dbu la bzhugs:__snang la rang bzhin med pa ye shes sgyu ma'i sku:__yum bskyed pa/__ye shes sems dpa'i thugs kyi hrIHyig las:__shes rab rang bzhin yi ge drug ma ni:__zhal gcig phyag gnyis gtso bo yab la 'khyud:__rgyan dang cha lugs gtso bo yab dang mthun:__gnyis med dgyes pa skong phyir yum gyi tshul:__de nas sras bskyed pa/__yab kyi thugs nas g.yas su hrIH'phros pas:__thabs kyi rang bzhin nor bu 'dzin pa dkar:__zhal gcig phyag gnyis nor bu dgos 'dod skong :__rin chen rgyan gyis mdzes par brgyan pa'o:__yum gyi thugs nas g.yon phyogs hrI:'phros pas:__shes rab rang bzhin rig sngags 'dzin ma dkar:__zhal gcig phyag gnyis shel phreng 'khor ba 'dren:__rin chen rgyan chas 'dod yon gnas su dag:__yab yum sras dang bcas pa'i sku ru gsal:__'khor gyi lha bskyed pa ni/__thugs ka'i hrIHdang yig 'bru'i 'phro 'du las:__pad+ma 'dab drug 'od kyi gdan steng du:__spyan ras gzigs dbang dkar po pad+ma bsnams:__rnam par snang mdzad dkar po 'khor lo bskor:__rdo rje sems dpa' mthing kha rdo rje 'dzin:__rin chen 'byung ldan ser po rin po che:__snang ba mtha' yas dmar po pad+ma bsnams:__don yod grub pa ljang khu rgya gram thogs:__kun kyang rin chen rgyan gyis mdzes par brgyan:__nyi zla pad+ma'i gdan la mnyam par bzhugs:__gnyis med dbyings kyi sbyor ba'i yum chen drug:__shes rab pha rol phyin ma yum chen chos kyi sku:__bsam gtan pha rol phyin ma sangs rgyas spyan:__brtson 'grus pha rol phyin ma kun tu bzang :__sbyin pa'i pha rol phyin ma gos dkar mo:__tshul khrims pha rol phyin ma mA ma kI:__bzod pa'i pha rol phyin ma dam tshig sgrol:__rigs kyi gtso bo'i sku mdog phyag mtshan 'dzin:__dbyings dang ye shes gnyis med yab dang sbyor:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__thugs kA'i hrIHdang yig 'bru'i 'phro 'du las:__sgo bzhir pad+ma 'od kyi gdan steng du:__shar sgor brgya byin dkar po pi waM bsnams:__lha min thub pa sngon po go cha bsnams:__lho sgor shAka thub ser po gseg shang par bu bsnams:__byol song thub pa nag po po ti bsnams:__nub sgor nam mkha' mdzod ni dmar po rin chen sgrom bu bsnams:__byang sgor chos kyi rgyal po me chu bsnams:__sprul sku thub drug 'gro drug skye sgo gcod:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__de nas sku gsung thugs byin gyis brlab pa ni/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi:__sku gsung thugs su byin brlabs pas:__lus ngag yid gsum gnas 'gyur nas:__sku gsung thugs su lhun gyis grub:__kA ya A+oM:__wA ka AH__tsit+ta hU~M:__ces pas/__spyi gtsug 'khor lo rtsibs bzhi'i steng du oM dkar po:__mgrin par pad+ma dmar po'i steng du AHdmar po:__snying gar rdo rje rgya gram steng du hU~M mthing nag:__de rnams las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__bde bar gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs la mnyes pa'i mchod pa phul:__byin rlabs kyi dbyig bsdus:__'bru gsum la thim pas bde bar gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi dbang bskur byin gyis brlabs par gyur:__de nas dbang bskur te/__bde bar gshegs pa thams cad kyi:__rigs lnga ye shes rnam pa lngas:__dbang bskur byin gyis brlab pa dang :__rigs kyi gtso bor bdag gyur la:__dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__A+oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa AH__rang gi thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros rigs lnga 'khor bcas spyan drangs:__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__A+oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa tu mAM:__zhes gsol ba btab pas/__de rnams kyis dbang bskur/__sku gang dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las dbang rtags spyi gtsug tu snang ba mtha' yas dmar po mnyam bzhag gi phyag rgya can bzhugs par gyur/__de nas ye shes kyi dkyil 'khor bsgrub pa la/__dang po ye shes pa spyan 'dren pa ni/__rang gi snying ga'i hrIHlas 'od zer 'phros pas:__thugs rje chen po 'khor dang bcas pa 'gro ba'i don la bskul nas:__mdun gyi nam mkha' la byon par gyur:__chos dbyings skye med ye shes gnas mchog nas:__spyan 'dren gshegs su gsol ba mi dmigs kyang :__'gro ba sems can thams cad kun gyi don gyi phyir:__thugs rje chen po 'khor bcas gshegs su gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya dzaH__bzhugs su gsol ba ni:__thugs rje chen po ye shes lha yi lha:__ye shes sku la bzhengs bzhugs mi mnga' yang :__'gro don thugs rje thabs kyis mdzad slad du:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs su gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ces pas/__bdag dang 'gro ba'i don la dgongs te zhal bstan dgyes pa'i tshul gyis byin gyis rlob cing bzhugs par bsam mo/__/de nas phyag 'tshal te/__thugs rje chen po rang dang gnyis med lha:__che chung bzang ngan gnyis 'dzin mi mnga' yang :__'gro ba'i don la phrin las mdzad pa'i phyir:__gnyis su med pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__na mo pu ru sha ya a ti pu hoH__pra tI dza hoH__ces pas dam tshig pas ye shes pa la phyag dang*/__de'i phyag len gnang nas/__thugs rje chen po'i phrin las dbyer med du sems can gyi don la dgongs par bsam/__de nas mchod pa 'bul ba'i thog mar mchod pa byin rlabs ni/__A+oM pad+mAn+ta kr-ita hU~M gis bsang*/__A+oM swa b+ha was sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod du so so rang rang gi ming yig dang po yongs su gyur pa las:__mchod rdzas rnams rang bzhin stong pa rnam pa mchod rdzas byed las zag med kyi bde ba skyed nus pa'i mchod sprin bsam gyis mi khyab par gyur:__A+oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da AHhU~M bar brjod la byin brlab bo/__/de nas nyer spyod phul ba ni/__thugs ka'i hrIHlas bdug spos la sogs pa'i lha mo re re la'ang kha dog lnga lngar bsam gyis mi khyab par sprul nas mchod par bsams la/__'gro don thugs rjes dgongs nas skur ston pa:__thugs rje chen po yab yum sras dang bcas:__bder gshegs rigs drug yab dang yum du bcas:__sprul sku thub drug 'gro drug thabs kyis 'dul:__yang dag sku la sgribs skyems mi mnga' yang :__'gro ba'i bsod nams spel zhing bsags pa'i phyir:__dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul nas:__dgyes pa'i tshul gyis mnyes shing mchod pa bzhes:__A+oM ma Ni pad+me hU~M sarba pU tsa me g+ha AHhU~M swA hA:__lhan cig skyes dang sbyar ba'i bdug spos 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__shangs kyi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro rnams nyon mongs khong khro dag par shog:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra d+hU pe pU dza hU~M:__chu skyes thang skyes shing skyes me tog 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la=__spyan gyi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro rnams nyon mongs nga rgyal dag par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra puSh+pe pU tsa hU~M:__tsan+dan ga bur gur gum gla rtsi'i dri:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__sku yi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro kun nyon mongs 'dod chags dag par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra gan+d+he hU~M:__kha dog ro bcud dri ldan zhal zas 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__ljags kyi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro kun nyon mongs ser sna dag par shog:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra nai bad+ye hU~M:__dmar gsal 'od ldan mun sel mar me 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__spyan gyi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro rnams nyon mongs gti mug dag par shog:__oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra A lo ke pU tsa hU~M:__rnga sgra dung dang dril bu cha lang sgra:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__snyan gyi dbang po mnyes shing tshims gyur nas:__'gro rnams nyon mongs zhe sdang dag par shog:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__badz+ra shap+da pU tsa hU~M:__de nas 'dod yon lnga phul ba ni/__bdag gi thugs las 'dod yon lha mo lnga sprul nas phar mchod nas drin lan gyi tshul du tshur la'ang mchod par bsams la/__gzugs dang dbyibs sogs lta na mdzes dgur ldan:__gzugs kyi mchod pa spyan la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs thugs dam skong gyur cig:__ye shes spyan gyi dngos grub stsal du gsol:__sgrar grags yid 'phrog snyan pa'i sgra dgur ldan:__sgra yi mchod pa snyan la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs thugs dam skong gyur cig:__ye shes snyan gyi dngos grub stsal du gsol:__dri zhim gdangs la yid kyi dbang po tshims:__dri yi mchod pa shangs la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__ye shes shangs kyi dngos grub stsal du gsol:__ro mchog ro bro sna tshogs bde'i dgur ldan:__ro yi mchod pa ljags la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__ye shes ljags kyi dngos grub stsal du gsol:__reg 'jam mnyen lcug reg na bde ba skye:__reg bya'i mchod pa sku la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs thugs dam skong gyur cig:__ye shes sku yi dngos grub stsal du gsol:__gsal stong rig pa bde gsal nyams dang ldan:__chos kyi mchod pa thugs la phul lags na:__thugs rje chen po'i lha tshogs thugs dam skong gyur cig:__ye shes chos kyi dngos grub stsal du gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__sarba pU tsa pany+tsa sa ma ye hU~M:__de nas dam ye bsre ba ni/__thugs rje chen po ye shes lha yi lha:__sems can don la thugs kyis bdag la dgongs nas kyang :__mi gnyis don gyi dngos grub stsol slad du:__bdag la gsal cing brtan par bzhugs su gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ye shes sems dpa' dang dam tshig sems dpa' gtso 'khor rnams chu dang 'o ma 'dres pa ltar gnyis su med par gyur par bsam/__dam ye gnyis med la bstod cing gsal 'debs pa ni/__thugs rje chen po spyan ras gzigs:__sku mdog dkar la 'od zer 'phro:__nyon mongs skyon gyis ma gos rtags:__zhal gcig 'dzum pa'i tshul ston pa:__sems can kun la byams pa'i rtags:__spyan gnyis zhi bas gzigs pa ni:__thugs rjes kun la gzigs pa'i rtags:__phyag gnyis thugs kar thal mo sbyar:__thabs dang shes rab sbyor ba'i=__g.yas kyi 'og mas bgrang 'phreng 'dzin:__'khor ba'i gnas nas 'dren pa'i=__g.yon na pad+ma dmar po bsnams:__chags pa'i skyon gyis ma gos=__zhabs gnyis skyil krung bzhugs pa ni:__mnyam nyid don las ma g.yos:__pad+ma'i gdan la zhugs pa ni:__chags med 'gro don mdzad pa'i rtags:__spyan ras gzigs la phyag 'tshal stod:__bdag dang mos pa'i gang zag la:__thugs rje'i spyan gyis gzigs su gsol:__dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__sdig sgrib nyams chags sbyang du gsol:__'khor ba'i gnas nas drang du gsol:__dug lnga dug gsum gzhom du gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__skyon gyis ma gos sku mdog dkar:__rdzogs sangs rgyas kyi dbu rgyan can:__thugs rje'i spyan gyis 'gro la gzigs:__spyan ras gzigs la phyag 'tshal bstod:__thugs rje dang ni shes rab gnyis:__mnyam par sbyor ba'i thugs mnga' ba:__phyag gnyis thugs kar thal mo sbyar:__dpal ldan mnyam sbyor khyed la phyag 'tshal bstod:__sangs rgyas kun gyi snying po gtso:__gsang sngags rgyal po bgrang 'phreng 'dzin:__mu tig ltar dkar g.yas na bsnams:__rig sngags 'chang la phyag=__'khor ba'i skyon gyis ma gos pas:__dag pa'i shes rab 'od gsal ba:__pad+ma dkar po g.yon na 'dzin:__phyag na pad+mo la phyag 'tshal=__chos dbyings rnam dag dri med zhal:__zla ba'i 'od ldan rgyal ba'i yum:__gzugs kyi lha mo yid 'ong sku:__yig drug ma la phyag 'tshal=__mtha' yas 'od ldan shel mdog can:__yid bzhin nor bu chen po ltar:__sems can dgos 'dod re skong mdzad:__nor bu 'dzin la phyag=__rang bzhin mi dmigs stong pa'i ngang :__gsang sngags ngo bo shes rab skyob:__bud med gzugs kyis 'gro ba 'dul:__rig sngags 'dzin la phyag 'tshal bstod:__bdag dang mos pa'i gang zag la:__thugs rje'i spyan gyis gzigs su gsol:__dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__sdig sgrib nyams chags bsal du gsol:__'khor ba'i 'dam nas drang du gsol:__dug lnga dug gsum gzhom du gsol:__dgra bgegs bar chad bsal du gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__zhes thugs ka nas sprul pa'i lha mo mang pos glu dbyangs kyi bstod pas sku sngar bas kyang gsal la gzi byin che bar bsam/__de nas bzlas pa bya ba la gsum/__bdag don/__gzhan don/__mkha' khyab kyi bzlas pa'o/__/dang po ni/__bdag nyid thugs rje chen por gsal ba'i thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du ye shes sems dpa' tshon gang ba:__zhal gcig phyag gnyis rgyan med pa'i thugs kar:__dpal be'u rin po che zur drug pa:__dbus na hrIHdkar po zur drug la A+oM ma Ni pad+me hU~M:__ces bkod la/__dzaba? bzlas pas:__'od zer rnam pa lnga'am drug phar 'phros pas:__bde bar gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs la phog pas:__mnyes pa'i mchod pa phul:__khams gsum gyi sems can la phog pas:__sgo gsum gyi sgrib pa sbyangs:__'od zer tshur 'dus bdag la thim pas:__lus ngag yid gsum gyi sgrib pa gtan nas byang :__lus shel sgong phyis pa ltar sang sang song bar bsams la yig drug bzla:__gnyis pa ni bdag gi thugs ka nas 'od zer kha dog drug tu 'phros pas:__rigs drug yab yum la phog nas 'gro ba'i don la bskul:__rigs drug gi thugs ka nas 'od zer thub pa drug la 'phros pas:__'gro ba'i don la bskul nas:__'gro drug gi sdug bsngal gtan nas byang nas:__skye ba'i sgo bkag nas 'khor ba'i gnas stong par bsam/__nam mkhas gar khyab 'od zer gyis khyab/__der gnas pa'i 'gro ba thams cad 'dul bar mos la bzla/__gsum pa ni/__stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams thams cad thugs rje chen po'i zhing khams sam gzhal yas khang :__gzugs su snang ba thams cad thugs rje chen po'i sku snang la rang bzhin med pa me long gi gzugs brnyan lta bu:__sgrar grags pa thams cad thugs rje chen po'i gsung grags stong brag cha lta bu:__sems kyi dran rtog thams cad thugs rje chen po'i thugs gsal stong nam mkha'i dbyings lta bur bsam pa ste sku gsung thugs kyi dgongs pa dang ldan pa'i ngang nas bzla:__bzlas pa'i mthar 'dzab bstod bya ba ni/__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__A+oM ye shes lnga dang sku lngar ldan:__thugs rje spyan ras gzigs kyi sku:__ma kun la byams shing bu ltar brtse:__yi ge drug ma nyid kyi sku:__Ni dngos por 'dzin las 'khor ba bzlog:__nor bu 'dzin pa nyid kyi sku:__pad 'khor bar don mdzad skyon ma gos:__rig sngags 'dzin ma nyid kyi sku:__me ye shes me yis nyon mongs sreg:__rnam rtog dug lnga'i nad rnams sreg:__rigs drug yum drug nyid kyi sku:__hU~M gsang ba'i yi ge thugs rje can:__thub drug 'gro ba rigs drug 'dul:__gsung yig 'bru drug byin rlabs can:__phar 'phros pas ni 'gro drug 'dul:__tshur 'dus pas ni sgrib pa sbyong :__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__thugs rje chen po'i thugs ka nas:__ye shes sems dpa' tshon gang ba:__thugs ka'i dpal be'u zur drug la:__yi ge drug pa gsal bkod de:__hrI:dkar mgal me'i 'phro 'du las:__nyi ma shar ba'i 'od ltar 'phros:__thams cad lha yi ngo bo gyur:__phar spros pas ni 'gro don mdzad:__tshur 'dus pas ni dngos grub len:__dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__oM ye shes lnga yi byin rlabs kyis:__'gro drug sdug bsngal bsal du gsol:__ma byams pa chen po'i byin rlabs kyis:__'gro drug bu bzhin bskyang du gsol:__Ni thugs rje chen po'i byin rlabs kyis:__'gro drug 'khor ba'i 'dam nas drang du gsol:__pad dga' ba chen po'i byin rlabs kyis:__'gro drug sdug bsngal bsal du gsol:__me btang snyoms chen po'i byin rlabs kyis:__'gro drug log rtog bsreg tu gsol:__hU~M gsang ba sngags kyi byin rlabs kyis:__'gro drug dug lnga gdul du gsol:__ces 'dzab bstod bya zhing gsal gdab par bya'o/__/bzlas dmigs 'di ni spyi 'gro mdor bsdus yin la bzla tshul gyi byai brag gzhan mang po dang las bzhi'i bzlas pa sogs gzhung nyid las rtogs par bya dgos/__bzlas pa'i skabs su nyes pa drug dang bral ba gal che bar gsungs la/__tshad ni grangs kyi bsnyen pa bye ba/__dus kyi bsnyen pa lo gsum/__mtshan ma'i bsnyen pa rab 'bring tha ma'i rtags spyi ltar 'byung ba dgos so/__/bzlas sgom gyis skyon rdzogs pa'i rim pa bsgom ste 'og tu 'byung ba ltar ro/__/thun mtshams kyi bya ba gtor ma 'bul ba ni/___'das gtor spyi 'gre tsam gyis kyang chog mod/__bzhi skor cha lag las 'byung ba ltar na/__zhi gtor dkar zlum dkar gsum me tog dkar po 'bru dkar chan dang bcas pa/__rgyas gtor gru bzhi ser po khur ba shing tog me tog dang 'bru chan ser po/__dbang gtor zla gam dmar po mngar gsum sin+d+hU ra chang dang me tog 'bru chan dmar po/__drag gtor gru gsum nag po sha khrag me tog dang 'bru nag chan gyis brgyan pa bsham/__A+oM AHhU~M hrIHlan gsum/__A+oM gyis 'dzad pa med par spel:__AHsa ma dag pa'i dri ma thams cad sbyangs:__hU~M gis bdud rtsi'i rgya mtshor zhu:__hrI:yig gang la gang 'dod pa'i mchod rdzas phun sum tshogs par gyur:__zhes byin gyis brlabs la 'bul ba ni/__thugs rje chen po'i lha tshogs dgongs su gsol:__'gro ba'i bsod nams spel zhing bsags pa'i phyir:__thugs rjes dgongs la gnas 'dir gshegs su gsol:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs su gsol:__phyag 'tshal mchod 'bul thugs rjes dgongs la bzhes:__zhi gtor zlum po rgyas gtor gru bzhi dang :__dbang gtor zla gam drag gtor zur gsum rnams:__gtor snod rin chen 'khor yug rgya chen du:__gtor ma ri rab gling bzhi'i dbang dang mnyam:__dkar ser dmar nag gtor ma bcud dang ldan:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__dgyes par rol pa'i mchod pa bzhes nas kyang :__phrin las rnam bzhi'i dngos grub stsal du gsol:__zhi ba'i gtor ma dkar gtor mchod par 'bul:__zhi bas 'jigs pa brgyad las bskyab tu gsol:__rgyas pa'i gtor ma ser por mchod par 'bul:__rgyas pas 'byor pa drug ldan dngos grub stsol:__dbang gi gtor ma dmar por mchod par 'bul:__dbang gis mos pa rnam bzhis dbang du sdus:__drag po'i gtor ma nag por mchod par 'bul:__drag pos dgra bgegs gdug pa bsgral du gsol:__nad dang gnod pa mi mthun tshogs rnams zhi bar mdzod:__tshe dang dbang thang bu nor rgyas par spel:__log lta dgra bgegs mi mthun phyogs rnams dbang du sdus:__bstan pa 'jig pa'i dgra bgegs myur du sgrol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__shAn+tiM puSh+tiM wa shaM mA ra ya ba liM ta pU tsa khA hi khA hi:__sngags lan gsum gyis 'bul/__chos srung gter srung gi gtor chog kyang skabs 'dir bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa la/__tshogs mchod 'bul ba ni/__tshogs rdzas zhi rgyas dbang drag gong smos gtor ma'i skabs su gsal ba ltar 'du byas la/__byin gyis brlab pa ni/__rang nyid thugs rje chen por gsal ba'i thugs ka'i hrIH'i 'od las b+h+rU~M 'phros gnas khang rin po che'i gzhal yas khang rnam par bkra zhing rgya che bar gyur:__slar yang hrIH'i 'od las A+oM AHhU~M 'phros pas:__A+oM gyis ye shes kyi mes bsreg:__AHsa ye shes kyi chus bag chags thams cad bkrus:__hU~M gis ye shes kyi bdud rtsir gyur nas:__tshogs kyi zhal zas thams cad bdud rtsi'i ro mchog brgya dang ldan pa zad med nam mkha' mdzod kyi gter chen por gyur:__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__rang gi thugs ka'i hrI:las 'od zer rnam pa lnga 'phros pas thugs rje chen po'i lha tshogs dang :__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang :__dpa' bo dang dpa' mo thams cad gzhal yas khang gi nang du spyan drangs nas byon par bsam mo:__hrIH__rin chen sna lnga'i gzhal yas khang bzang du:__spos dang sman dang dri yi chag chag btab:__na bza' gdan khri lhab lhub mdzes par bres:__bza' btung bdud rtsi ro mchog ri ltar spungs:__gos dang rgyan dang rin chen chas kyis mdzes:__'dod pa'i yon tan lnga ldan gnas mchog 'dir:__thugs rje chen po yab yum sras dang bcas:__sangs rgyas byang chub sems dpa' thams cad dang :__dpa' bo dpa' mo rig 'dzin grub thob rnams:__zhal zas tshogs la spyan 'dren bzhugs su gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__g+ha Na tsakra pU tsa dzaHhU~M ba~M hoH__gzhal yas khang gi nang du bzhugs pa la phyag 'tshal bar mos la/__bde bar gshegs so thugs rje che:__bde bar gshegs so ye shes che:__bde bar gshegs so bcom ldan 'das:__rgyal ba rgya mtsho'i tshogs bcas la:__dad dang gus pas phyag bgyid na:__gnyis med dgyes pa'i tshul gyis bzhes su gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__sarba ta thA ga ta na mo pU ru sha hoH__de nas tshogs mchod phrin las rnams dang sbyar nas 'bul ba/__thugs rje chen po'i lha tshogs 'khor bcas la:__sku la sbrebs dang skyems pa mi mnga' yang :__'gro rnams bsod nams spel ba'i don slad du:__zhal zas tshogs kyi mchod pa 'bul gyis bzhes:__zho dang 'o ma mar thud phrum la sogs:__dkar gsum tshogs kyi tshogs mchod dam pa 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__zhi bas 'jigs pa brgyad las skyob pa'i dngos grub stsol:__'bras chan 'bru chan sran chan shing tog sna tshogs dang :__bra khur gro khur zan dang bshos la sogs:__bza' btung sna tshogs mchod pa dam pa 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__rgyas pa 'byor pa drug ldan dngos grub stsol:__'bras chang 'bru chang rgun chang nas chang dang :__bur ram sbrang rtsi ka ra star chang dang :__btung ba sna tshogs mchod pa dam pa 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__dbang gis mos pa rnam bzhis dbang du sdud:__sha khrag btsos dang bsregs pa rlon pa yib pa dang :__ri sgog klung sgog sha mo sna tshogs dang :__tsha dang rtsub dang kha mngar skyur la sogs:__sna tshogs ro mchog tshogs mchod dam pa 'di:__thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la 'bul:__drag pos dgra bgegs tshar gcod dngos grub stsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__g+ha Na tsakra sarba pU tsa khA hi:__zhes pas zhal zas sna tshogs bdud rtsi'i bcud du byin gyis brlabs la dbul lo/__de nas 'dod yon gyi lha mos mchod pa dbul ba ni/__gzugs kyi lha mo dkar mo me long ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs spyan la 'bul:__sgra yi lha mo ser mo pi wang ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs snyan la 'bul:__dri yi lha mo sngon mo spos me ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs shangs la 'bul:__ro yi lha mo dmar mo zhal zas ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs ljags la 'bul:__reg bya'i lha mo ljang gu na bza' ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs sku la 'bul:__chos kyi lha mo mthing ga rdo rje ma:__thugs rje chen po'i lha tshogs thugs la 'bul:__'dod pa'i yon tan lnga yi lha mo yis:__thugs rje chen po'i lha tshogs mnyes gyur nas:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las dang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__A+oM ma Ni pad+me hU~M:__sarba pany+tsa de bI pU tsa me g+ha hU~M:__ces pas 'dod yon gyi lha mo nam mkha'i khams gang bar sprul nas mchod par bya/__tshogs phud phul la bshags pa bya ba ni/__thugs rje chen po'i lha tshogs dgongs su gsol:__gtsang sbyor ma ldan phud dang lhag ma nyams:__'byor tshogs ma 'byor gtor tshogs che ma 'byor:__byin rlabs rtsal chung ye shes lha ma mnyes:__dam tshig ma gtsang bka' srung thugs dang 'gal:__mos gus chung bas slob dpon thugs ma mnyes:__brtse gdung chung bas mched lcam thugs dang 'gal:__thugs rje'i lha tshogs spyan sngar mthol lo bshags:__zhal zas tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__zhes bshags pa bya/__de nas nang gi sreg blugs dang ldan pas tshogs la rol/__de ltar tshogs kyi 'khor lo byas pas/__tshe 'di la bsod nams kyi tshogs rdzogs/__zas nor longs spyod 'phel/__rkyen dang bar gcod sel/__phyi ma la sgrib pa sbyangs nas ye shes tshogs rdzogs/__bla na med pa'i byang chub thob par 'gyur bar gsungs so/__/de nas gtor ma dkar dmar dang tshogs kyi lhag ma rnams 'bru gsum gyis bdud rtsir brlabs la/__thugs rje chen po'i bka' 'khor nas:__dam pa chos skyong srung ma ni:__lha chen brgyad dang klu chen brgyad:__gza' chen brgyad dang gnod sbyin brgyad:__rgyal chen bzhi dang phyogs skyong bcu:__rgyu skar nyi shu rtsa brgyad dang :__ha ri ka dang pan tsi ka:__'phrog ma'i bu dang bcas pa dang :__gtsug lag khang gi srung ma rnams:__dpal ldan mgon po lcam dral dang :__dam pa chos kyi srung ma rnams:__bka' yi gtor ma 'di longs la:__zhi dang dbang dang rgyas pa dang :__mngon spyod phrin las grub par mdzod:__lha dang lha min mi'am ci:__lto 'phye srin po grul bum dang :__dri za gnod sbyin la sogs pa:__lha srin sde brgyad 'khor bcas kyang :__bka' yi gtor ma 'di long la:__so so'i bgegs rigs bka' bsgyur la:__bgegs kyi gnod pa rgyun bcad nas:__ci ltar nus pa'i phrin las mdzod:__lha dang lha min mi yi tshogs:__byol song yi dwags dmyal ba rnams:__rigs drug sems can thams cad la:__bka' yi pham phab gtor ma 'di:__pham rgyal med par bsngos pa yis:__ci 'dod phun sum tshogs par shog:__A+oM ma NI pad+me hU~M:__ba lin+ta sarba pU tsa sa ma ye swA hA:__zhes phyi rol du btang*/__de nas rjes kyi cho ga ni/__mchod pa kha gsos la/__sum skor las 'byung ba'i yan lag bcu pa ni/__spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo:__thugs rje che la phyag 'tshal lo:__rgyal sras mchog la phyag 'tshal lo:__pad+ma bsnams la phyag 'tshal lo:__'khor ba'i skyon gyis ma gos pa:__pad+ma zla ba'i gdan la bzhugs:__rdzogs pa'i sangs rgyas dbu brgyan cing :__thugs rje'i spyan gyis 'gro la gzigs:__de la gus par phyag 'tshal lo:__oM badz+ra d+hu pe AHhU~M:__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M:__oM badz+ra A lo ke AHhU~M:__oM badz+ra gan+d+he AHhU~M:__oM badz+ra nai bid+ya AHhU~M:__mgon po spyan ras gzigs dbang la:__'jig rten 'di'am gzhan dag na:__mchod pa'i bye brag ci snyed pa:__bdag gis dad pas 'bul bar bgyi:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__thog ma med pa'i dus mtha' nas:__sdig pa'i las rnams ci bgyis pa:__thugs rje chen po'i spyan sngar bshags:__mgon po spyan ras gzigs dbang khyed:__dang po byang chub sems bskyed nas:__tha ma mngon par sangs rgyas te:__'gro don mdzad la rjes yi rang :__thugs rje chen po dgongs mdzod dang :__kun mkhyen btang snyoms ma bzhugs par:__'gro ba sems can don slad du:__chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__mgon po spyan ras gzigs dbang khyed:__'gro ba sems can drang ba'i phyir:__bskal pa zhing gi rdul snyed du:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__dang po byang chub sems bskyed nas:__da lta dge rtsa ci spyad pa:__bdag dang sems can don gyi phyir:__byang chub dam par bsngo bar bgyi:__bdag dang sems can thams cad kyi:__sgrib gnyis byang nas tshogs gnyis rdzogs:__lam lnga sa bcu yongs bgrod nas:__bla med byang chub thob par shog:__nongs bshags bzod gsol ni/__bdag ni ma shes ma rig pas:__mchod pa'i yo byad ma 'byor dang :__dag cing gtsang mar ma gyur pa:__mgon po khyed kyi spyan sngar bshags:__cho ga lhag chad gyur pa dang :__ting 'dzin le lor gyur pa dang :__mchod pa gtsang smer gyur pa rnams:__thugs rje che mnga' khyed la bzod par gsol:__ces dang yig brgya dbyangs gsal brjod la lhag chad kha bskang*/__ras bris sogs rten yod na tshogs mgron ye shes pa brtan bzhugs bya/__rten med na/__bla ma bde gshegs khyed rnams kyis:__sems can don kun mdzad lags kyis:__rang bzhin gnas su gshegs su gsol:__gtan du gshegs pa ma lags kyis:__slar yang sems can don la byon:__oM AHhU~M:__muMH__zhes gshegs su gsol/__bdag bskyed dam tshig pa'i dkyil 'khor gyi 'khor rnams yum la thim/__yum yab la thim/__yab thugs ka'i ye shes sems dpa' la/__de ting nge 'dzin sems dpa' hrIHla thim/__de'ang mi dmigs pa chos dbyings spros pa dang bral ba'i ngang du thim par gyur/__ces bsams la mnyam par bzhag__/slar skad cig gis thugs rje chen po zhal gcig phyag gnyis pa'i skur gyur par bsams la snang grags rig gsum lha sngags chos sku'i rol par lam du khyer/__bsngo smon ni/__bdag cag yon mchod 'khor bcas kyis:__mchod cing dge ba ci mchis pa:__mtha' yas sems can don gyi phyir:__byang chub dam par bsngo bar bgyi:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__sgrib gnyis byang nas tshogs gnyis rdzogs:__lam lnga sa bcu rab rdzogs nas:__rdzogs pa'i sangs rgyas thob par shog:__ces dang theg pa chen po'i smon lam gzhan yang ci ltar 'os pa gdab/__de nas bkra shis brjod la me tog 'thor la dbyangs dang bcas te/__sangs rgyas gtso la yon tan mchog mnga' ba:__che dgus mchod cing smon lam sprin tshogs su:__go 'phang mchog brnyes ston pa char 'bebs pa:__bkra shis dam pa des kyang deng 'dir bde legs shog:__skyobs pa'i chos la legs pa'i stsol mnga' ba:__shin tu phan dang bde ba'i bde ldan pa'i:__'khor ba rtag bde mya ngan 'das thob pa:__bkra shis dam pa des kyang deng 'dir bde legs shog:__dge 'dun che la mthu rtsal mnga' ba po:__bslab gzhi legs par brgyan pa'i brtson 'grus can:__bdag gzhan don chen 'grub pa'i lam zhugs pa:__bkra shis dam pa des kyang deng 'dir bde legs shog:__lo brgya thub cing ston brgya mthong ba dang :__tshe ring ba dang longs spyod 'phel ba dang :__chos la bar chad med par mthar phyin pa:__lnga po des kyang deng 'dir bde legs shog:__ces bkra shis kyi tshigs bcad rgyas par brjod la dge legs kyi snang ba spel bar bya'o/__/dri med zla shel dang mtshungs dbyig gi snying*/__/rdo rje'i tshig rkang phreng bar brgyus pa 'di/__'jig rten gsum gyi mgrin pa'i mdzes rgyan gyur/__/kun kyang spyan ras gzigs kyi mchog 'grub shog__/'di nyid gangs can mgon po'i sgrub thabs thams cad kyi rgyal por gyur kyang deng sang rgyun dkon pas gter gzhung kho nar go sla khyer bde'i gsal byed phran bus brgyan te pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis khams kyi zab bu lung rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: