JKW-KABAB-14-PHA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rta JKW-KABAB-14-PHA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 6, Pages 91-143 (Folios 1a to 27a4)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་, པདྨ་འབྱུང་གནས་, དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ (Vimalamitra, pad+ma 'byung gnas, Śrīsiṃha)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rta. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 91-143. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (bla sgrub byin rlabs snying po)
Parent Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་ལ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་ཆིངས་གཙོ་བོར་སྦྱོར་བ་འདི་ནི། ཡུལ་བྲག་གཡབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་གཟུགས་ཙམ་པོ་བ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་བསྡེབས་པ་སྟེ། དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་འཆི་མེད་བི་མ་མི་ཏྲའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

ces bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang la rtsa gsum spyi yi sgrub khog gi chings gtso bor sbyor ba 'di ni/__yul brag g.yab tu skyes pa'i chos gzugs tsam po ba phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas bsdebs pa ste/__dge bas 'gro ba kun gyi rgyud la 'chi med bi ma mi tra'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ༄༅། ཀ་དག་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རིའི་འོད་དཀར་ཅན། །ཕྲིན་ལས་བསིལ་ཟེར་བྱེ་བའི་བདག །བླ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ཡི། །བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ལ་སྦྱར་བའི། །སྒྲུབ་ཁོག་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་སྤེལ། དེ་ལ་འདིར་སྒྲུབ་པ་པོ་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་ཐེམས་པས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བྱེ་བའི་ཡང་བཅུད་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། དང་པོ་ལ། སྒྲུབ་གཞི་སེམས་ཉིད་བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་གི་ལྷ་སྐུ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཉིད། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཡིས་བསྒྲུབ་པས། མཐར་འབྲས་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལའང་སྟོན་པ་གནས་དང་དུས་དང་འཁོར། ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་ལྔར་ལྡན་ནོ། ཞེས་པ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་ངོ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤོམ་ནི། གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་དེར་ཕྱག་དར་དང་སྐྱང་ནུལ་ལེགས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཕུགས་ལོགས་སུ་ས་ལྷའི་མཆོད་གཏོར་སྨིན་ལུགས་བཤོས་ཟླུམ་དཀར་པོ་རྒྱན་ལྡན། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་སྦྲེང་ཚར་དུ་བཤམས། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་འབྲུ་ཚོམ་གཅིག་བཀོད་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་ས་ལྷའི་དཀར་གཏོར། མདུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས། བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་བསྐོར་དུ་བཤམས། འོག་ཏུ་དགོས་པའི་དབང་མཆོག་ཕུར་པ་དར་ལེབ་རྒན་གྱི་ཅོད་པན་ཅན་དང༌། བགེགས་གཏོར། གཞན་ཡང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ། ཐོ་བ། རྒྱལ་ཐོ་བཞི། སྒོ་བྱང་ལས་གཤིན་དང་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ་གཉིས། དམ་སྲི་མནན་པ་ལ་དགོས་པའི་ལིང་ག །གཡབ་དར། གུལ་ཡུངས་ཀྱི་ཐུན་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདུ་བྱ། སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་ལ། བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་ས་གཞི་སློང༌། དབང་བྱས་སྦྱོང་དང་སྲུང་བ་དང༌། ཅེས་པ་ལྟར་དྲུག་ལས་དང་པོ་བདག་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལས་བྱང་གི་དཀར་བགེགས་བྱིན་འབེབས་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་དོར་ཏེ། སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་བཟླས་པའི་མཐར་ལྷག་ཆད་བསྐང་ལ་སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ནས། བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། གཉིས་པ་ས་སློང་བ་ནི། ས་ལྷའི་མཆོད་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ད་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རཏྣའི་སྣོད་དུ་གཏོར་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པར་གྱུར། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། རྡོ་ཐལ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་བས། སྠཱ་ན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་༔ གནས་དང་ཡུལ་གྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ཀུན༔ རིན་ཆེན་ས་གླུད་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་གི་གནས་འདིར་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ༔ ཀོ་ལོང་མ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡོང་གྲོགས་གྱིས༔ མཐར་ཕྱིན་བར་དུ་དགེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས༔ ས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་མཛད་དུ་གསོལ༔ བྷཱུ་མི་པ་ཏི་གཙྪ༔ གནང་བ་བྱིན་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཏོར་མ་གཙང་སར་གཤེགས། ཚོམ་བུ་མཆོད་གཏོར་དང་བཅས་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། དབང་མཆོག་ཕུར་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ་པས། དེ་ཉིད་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ། སྐུ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་ཅན་རྟ་སྐད་སྟོང་གསུམ་སྒྲོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་དབང་མཛད་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་རྟ་སྐད་སྒྲོགས༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད༔ ས་འདི་བདག་ལ་དབང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲིཏ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ས་གཞིར་བཏབ་ལ་སྔགས་ལན་བདུན་བཟླས་པས། རྟ་སྐད་བསྒྲགས་ཤིང་འོད་དམར་པོས་ས་གཞི་ཁྱབ་པས་བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། བཞི་པ་སྦྱོང་བ་ལ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྦྱོང་བ་ནི། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ༔ ཞེས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྲན་བཞིན་པས་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པ་སར་བསྣུན་ཏེ་སྔགས་དེ་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྦྱོང་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་ཧྲཱིཿཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡི་གེ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་དུ་གྱུར་པ་མེ་རླུང་ཆུའི་རང་བཞིན་གྱིས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཏེ། སྟོང་པར་སྦྱངས། ས་གཞིའི་ཁྱོན་རྣམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་བསམ་མོ། ལྔ་པ་སྲུང་བ་ལ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆས་ཞུགས་བྱ་བའམ་མེད་ཀྱང་རུང་ཏེ་རྡོར་དྲིལ་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཁྲི་འུའི་ཁར་བཞུགས། མདུན་དུ་བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། གཏོར་མ་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་སུ་ཁཾ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་ཡུལ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ གཏོར་མ་འདི་ལོངས་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཞེས་བཀའ་བསྒོ། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་བརྗོད། ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པ་དང་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམ་གྱིས་བསྐྲད།

སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སྣང་གདལ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ དབྱེར་མེད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞེངས་ཏེ་ལས་ཕུར་ཐོགས་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གཞི་གང་བར་གྱུར། ཕུར་བུ་རྣམས་སྟོད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་སྐུ་སྨད་ལྕགས་ཕུར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ཞིང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཁྲོ་ཆུང་དང་མེའི་འོད་ཀྱིས་ས་གཞི་ཁེངས་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གསོར་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཧེ་རུ་ཀའི་སྙེམས་པ་དང་བཅས་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང༌། རྩེ་གསུམ་འགྲོས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གར་གྱིས་བཅག་གོ །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་རིམ་པ། ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ། གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་སྟེ། མཚམས་གསུམ་རྟེན་བཅའ་སྟ་གོན་བྱ། རྒྱན་འགོད་མངའ་གསོལ་བརྡ་སྦྱར་ཅིང༌། བསྲེ་བསྣན་སྐོས་གདབ་བྱིན་འབེབས་སོ། ཞེས་པའི་དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུའམ་སྔགས་བྱང་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་ལ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་གཙང་མར་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་ཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་བཅས་བཤམ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རོལ་ཆས་སོགས་སེར་སྦྲེང་གི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་དོན་ཏེ་ཤར་གྱི་ཐོ་མདུན་དུ་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔གིས་སྦྱང། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་པི་ཝཾ་དུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ་དྲི་ཟའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ་བཅས། ཧཱུྃ༔ གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང་༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་དྡྷྲིཥྟ་རཥྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །དྲི་ཟའི་མངའ་བདག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཞི་བའི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར། །ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་པི་ཝཾ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུང་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་དྡྷྲིཥྟཱ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷོའི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔གིས་སྦྱང། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་རལ་གྲིར་གྱུར༌། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཛིན་པ་གཤིན་རྗེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ། ཧཱུྃ༔ གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང་༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བེ་རུ་དྷ་ཀ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །གཤིན་རྗེའི་མངའ་བདག་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་སྔོ། །ཚར་གཅོད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུང་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བེ་རུ་དྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔གིས་སྦྱང། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་སྦྲུལ་ཞགས་སུ་གྱུར༌། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྤྱན་མི་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ་ཀླུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ། ཧཱུྃ༔ གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང་༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བི་རུ་པཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །ཀླུ་ཡི་མངའ་བདག་སྤྱན་མི་བཟང༌། །དབང་གི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དམར། །ཚོགས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུང་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བི་རུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བྱང་གི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔གིས་སྦྱང། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་ནེའུ་ལེར་གྱུར༌། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལྗང་གུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ། ཧཱུྃ༔ གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང་༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །གནོད་སྦྱིན་མངའ་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས། །རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་ལྗང་སེར་སྐུ། །གཏེར་འཆང་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུང་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ།

།གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས། དམ་སྲི་མནན་པ། སྒོ་བྱང་གདགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྱ་མཆུ་ཅན་ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པའི་སྙིང་གར་ཛ་ཏྲི་ཛ་ཁ་སྤྲོད་མཐར་མགྲིན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་པ། ཡ་མ་དམ་སྲི་གམ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿནནཿ ཏྲི་འུ་ཏྲི་འུ་མཱ་ར་ཡ་ན་མ་ཤོ་ཛཿ ཁུག་ནན༔ ཞེས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ། དུས་དྲུག་དང་བཅུར་རྒྱུ་བའི་ཉུལ་ལེ་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཐུ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ནོན་ཅིག༔ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཛ་ཁྲོམ་གྱིས་བསྐོར་བ་བྲིས་ལ། འགྲུབ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྔ་ཉིན་ལྟ་བུར་ཕུར་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང་བའི་ཚོགས་ཐ་མའི་གདབ་ཁ་དང་འབྲེལ་བར་བཀུག་བསྟིམ་གྲངས་མང་བྱས་ལ་ཐུན་གདབ། འདྲེ་ལྟེབ་ཏུ་བཅག་ཅིང་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིང༌། ཐོད་ངན་ནམ་ཁྱི་ཐོད་ལྟ་བུར་བཅུག །ཕུང་རེས་དྲིལ་ལ་རྩང་གིས་གཟིར་བའི་མནན་ཆས་བྱ། སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པ་ལ་བཀོད། དེ་ཙམ་མི་འགྲུབ་ན་ལིངྒ་རྐྱང་པ་དོང་ནང་དུ་བཏིང་བས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད༔ མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས༔ བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔ གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད༔ སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་༔ ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ༔ གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད༔ ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨེ་ཡྃ་རྃ། ཛྭ་ལ་རྃ། བྲུབ་ཁུངས་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་གཟུགས་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛ༔ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་དགུག་བཞུག་བྱས་ལ། འོག་གི་འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་ཏེ་སྐྱེར་ཕུར་སོར་བཞི་པ་གདབ། ཐུན་རྫས་བྲབ། གུ་གུལ་བདུག །དུར་རྡོ་ལ་རི་གླིང་དང༌། རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ དམ་སྲི་བྱ་བའི་ལས་ངན་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བསྡོས༔ མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་གཙེས༔ རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་མི་དགེ་བཏང་༔ གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་སྒོ་ཡང་བཀག༔ བཀའ་འདས་ནམ་ཡང་མི་བཏང་བས༔ ད་ནི་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་ཚོགས་གདབ༔ ཐུན་ཚོགས་གདབ་སྟེ་དུད་ཚོགས་གཏིབ༔ གཏུབ་ཅིང་སྲིན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པའི་འོག་ཏུ་མནན༔ ཞེས་པའི་མཐར་འབེབས་རིང་འོག་ས་ཆུ་མེ་རླུང་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་རེ་དང༌། ས་ཙྪ་ནག་པོས་མནན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ གཅིག་ནི་བརྗོད་མེད་ཉག་གཅིག་རྒྱ༔ གཉིས་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་རྒྱ༔ ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྒྱ༔ དྲུག་པ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྒྱ༔ བདུན་པ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་རྒྱ༔ བརྒྱད་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱ༔ དགུ་པ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྒྱ༔ བཅུ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་ཡི་རྒྱ༔ ཁྱེད་ལ་རྒྱ་བཅུ་བརྩེགས་ཏེ་བཏབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པས་སྟེང་ནས་མནན༔ དཔའ་བོའི་བྲོ་རྭ་བྱས་ཏེ་བརྡུངས༔ བསྐལ་པ་བྱེ་སྙེད་མཐའ་རུ་མནན༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་སྲིན་ལག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་བྲོ་རྭ་བསྐོར་ལ། རྒྱས་པར་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང་བར་གསུངས་ཀྱང་འདིར་བསྡུས་པའི་ཕྱོགས་སུ་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དམ་སྲིའི་དཔུང་༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དུས་གསུམ་མཚན་མ་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟམྦྷ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་ལ་བྲོ་བརྡུངས། གཉིས་པ་སྒོ་བྱང་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། ཕྱིའི་སྒོའི་གོང་དུ་རོ་རས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་སྙིང་པོ་འདོད་གསོལ་བྲིས་པ་དང་སྐྱེར་ཕུར་ལ་སྙིང་པོ་བྲིས་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་བཏགས་པ་བཀོད་དམར་གཏོར་དང་ཉེར་སྤྱོད་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའ་གང་བ། གཏོར་སྣོད་བྷཉྫ་འབར་བར། གཏོར་རྫས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔གིས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་ནག་པོ་བེ་ཅོན་དང་འཁོར་ལོ་ཐོགས་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ལྡན་མ་ཧེ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་སྩལ་ལྟར༔ བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་སྒྲུབ་པས༔ འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་རྣམས༔ ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་ཞིག༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནང་སྒོར་ཤིང་བྱང་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ་སྔགས་འདོད་གསོལ་སྐྱེར་ཕུར་སྔགས་ལྡན་བཅས་བཀོད་དམར་གཏོར་དང་ཉེར་སྤྱོད་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའ་གང་བ། གཏོར་སྣོད་བྷཉྫ་འབར་བར། གཏོར་རྫས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དགྲ་སྟྭ་ཐོགས་ཏེ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་པ་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་སྐྱིལ༔ དམ་སྲི་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །སྒོ་བྱང་གཉིས་མ་འཛོམ་པའམ་བསྡུ་ན་ཕྱི་སྒོའི་གཤིན་རྗེ་ཁོ་ནས་ཆོག །སྒོ་ཐེམ་ཕྱི་ནང་དུ་གྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡེང་ངམ་སྐྱེར་པའི་ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏབ་པས་བཏགས། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད། གསང་མཚམས་ལ་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་དང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་བོ།

དང་པོ་ནི། བླ་མེད་ཡིན་ཕྱིན་དུར་ཁྲཽད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མ་ཏྲཾ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག །སྟེགས་བུའི་ཤར་ངོས་སུ་སློབ་དཔོན་ཞལ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་གཡབ་དར་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ནས། ཨ་མྲྀ་ཏ་བརྗོད་ལ། བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། པར་བསམ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་དྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ། ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ནས། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ལ་བསྒྲིབས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲཽད་ཆེན་པོར་བྱས༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་གང་ལས་བྱུང་༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་བདག་ལས་བྱུང་༔ བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཨཱ་ཀརྴ་རུ་དྲ་ཛ༔ ཁ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཞེས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དུ། མ་ཏྲཾ་གྱི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཡས་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ་ནི༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀས༔ མགོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན༔ རྐང་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཞབས་ནི་གཡས་གཡོན་གྱིས༔ གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་མནན༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་ཧཱ་དེ་ཝ་རུ་དྲ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྦྲེང་བ་ཁ་ཏྲཾ་གའི་རྒྱས་སྙིང་གར་བསྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་དྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲི་ནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མ་ཏྲཾ་གྱི་ལྷུ་ཚིགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ། ནུབ་ཏུ་སྙིང༌། ནུབ་བྱང་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་གསང་གནས། ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་ལྷོར་ལག་གཡས། ལྷོར་གློ་བ་སྟེ་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས་བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ། ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྭ་བ་མེ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར་པར་བསམ། ཁོག་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཕྱི་དང་གཡོན་ནང་དུ་བྱས་པའི་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་གར་གྱིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད། ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུ་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡིང་གི་ཕུར་བུ་ཙནྡན་དམར་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཞིང་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཅིངས་པ་བཅུ་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་བཅུ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྟོད་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན་སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་རྒྱ་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལག་གཡས་ཀྱིས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་པས་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་བླ་ན་མེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྟོབས་དང་ལྡན༔ ཏ་ཀྲིཏ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ འཇིགས་ཚུལ་རྔམས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས༔ གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བརླག་པར་མཛོད༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བགེགས་མཚམས་བཅད་ཕྱིར༔ ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་གདབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཤར་གྱི་ཤར་དུ་བཏབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་ལྷོ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་ནུབ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་བྱང་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱང་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱང་ཤར་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་མ་ཧ་བ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་ཀྱི་ནུབ་བཅས་ལ་འབར་བའི་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས་གདབ་པས། བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཕུག་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྲིགས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཅེས་དང༌། སྲུང་འཁོར། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སྣང་གདལ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ དབྱེར་མེད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་ཕུར་པ་དེ་དག་རེ་ཞིག་བསྡུས་ནས་རྒྱན་བཀོད་སྐབས་སུ་བཀྲམ་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། དུང་ཕོར་རམ་ཀ་པཱ་ལར་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔར་སྦྱར་བའི་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱབ་པར་ཁྱེམ་མེད་པ་བྱུག་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་པའི༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཕྱིར༔ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆག་ཆག་འདེབས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཞི་རོལ་བྱ། དེ་ནས་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་ཙམ་ལ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་མི་འཁོ་བས་འདིར་མ་སྨོས་སོ། ལྔ་པ་སྟ་གོན་ལ་གསུམ། ལྷ། བུམ་པ། ཡོ་བྱད་དོ། །དང་པོ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་བདུད་རྩི་དྲི་བཟང་སྦྱར་བའི་ཆབ་ཀྱིས་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞིར་བྱ། དེའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར། ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་རིག་པའི་རྩལ༔ སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས་བརྩམས་ཏེ། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། དབང་བསྐུར་སྤྱན་འདྲེན་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་སོང་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཧོཿ དུས་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མ་ལུས་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་ལེགས་བྲིས་ནས༔ བདག་ཅག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སེ་གོལ་གསུམ་བྱས་ལ་ལྷ་རྣམས་བར་སྣང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བར་བཞུགས་པར་མོས། ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསྡུའོ། །བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། རྣམ་བུམ་དང་ལས་བུམ་འདུ་བྱ། སྡེར་མོའི་སྔགས་དང་ཡུང་ཐུན་གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་ནང་བཅུད་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་ལྡན་པ་བཀོད། མཆོད་པ་བཤམས་ཤིང་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་པུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརླབ། བུམ་པ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་མཆོད། སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་གྲགས་སྟོང་འོད་གསལ་ངང་༔ གདོད་ནས་གཉུག་མའི་གསང་བ་གསུམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་ནས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་མཐར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཅེས་བརྗོད༌། དེ་ནས་ལས་བུམ་སྒྲུབ་པ་ནི། ལས་བུམ་གྱི་ནང་དུ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་སྡིག་འཛུབ་མཛད་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཅན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླའོ།

།ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་ནི་སྒྲུབ་རྟེན་རྣམས་ཚང་བར་བསགས་ལ། སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྀ་དབྱིག་ཏུ་གྱུར་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་པ་བཅས་ཀྱིས་ཉིན་དང་པོ་གྲུབ། །ཉིན་གཉིས་པར་དྲུག་པ་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། སྒྲུབ་རྫས་ལ། སྐུ་རྟེན་བི་མིའི་བླ་སྐུའམ་ཙཀླི། གསུང་རྟེན་རྒྱུད་པོད་དམ་སྔགས་བྱང༌། ཐུགས་རྟེན་རྡོ་རྗེ། སྔར་སྒྲུབ་ཟིན་གྱི་རྣམ་བུམ། ཕུར་པ་བཅས་སྤྱི་ལྟར། གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཡོད་པའི་འོག་མར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་ལོགས་གང་བདེར་བཤམ། སྒྲུབ་པའི་གཏོར་ཆེན། སྨན་རཀ སྒྲུབ་རྟེན་གཙོ་བོ་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གསུམ་པར་ཚེ་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུས་བཀང་ལ་དར་དམར་གྱི་ཁ་བཅད་པ་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་ར་ཤེལ་རྡོ་བཅས་དང་གཞན་ཡང་ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་ཆང༌། ཚེ་རིལ། མདའ་དར། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་རྫས་སོགས་གཞི་མདུན་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་དགོད། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པའི་བར་སོང་ནས་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། སླར་ཡང་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་འཛིན་པས་སྣ་དྲངས། རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་རྣམ་བུམ། རྒྱལ་ཐེབ་བཞིས་ཐོད་པ། གཏོར་ཆེན། ཚེ་བུམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཐོག་ལ་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་མདུན་དུ་འཁོད་དེ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་བཀོད་པ་ནི༔ ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲོ་ཀུན་ཐར་པར་འདྲེན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ ཕོ་བྲང་སྣོད་བཅུད་རྟགས་ལྡན་རྒྱན་དུ་བཞུགས༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐུགས་རྗེས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཅས༔ གསང་བའི་དམ་རྫས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང་༔ སྣོད་གཅུད་ཡོངས་རྫོགས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་གསལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས༔ མ་རིག་ལོག་རྟོག་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་གྲི༔ ཤེས་རབ་ཐབས་ལྡན་ལོག་རྟོག་འབིག་པའི་མདའ༔ དྲི་མེད་རང་གསལ་སྐུ་གསུམ་མེ་ལོང་འཛིན༔ རིགས་ལྔ་རབ་མཚོན་དར་སྣ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔ དག་བྱེད་ཁྲུས་བུམ་ཚོན་སྐུད་དྲྭ་བ་དང་༔ དར་དཔྱངས་གཟུངས་ཐག་སྒབ་སྐོར་འཕན་བྲན་དང་༔ ཀུན་ཁྱབ་བླ་བྲེ་ཤེས་སྐྱོབས་ཡོལ་བ་དང་༔ རྒྱན་དྲུག་ཅོད་པན་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྔ་དང་ཌ་མ་རུ༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུ་ཕོ་གླིང་མོ་གླིང་དང་༔ དུང་དང་ཆ་ལང་མཁར་རྔ་ཏིང་ཏིང་ཤག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་འགྲུབ་ཅིང་༔ འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་འདིར་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཤུ་ནྱ་ཏིགྣ༔ མ་ཧ་ཤ་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ མུ་ཀུ་ལེན་དྷ་རི་ཀ་ར་ཧཱུྃ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་ཞི་རོལ་བྱ་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལས་སློབ་སོགས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཅིང་བག་དྲོ་ལྷུན་ཆགས་དྭང་བ་འདྲེན་པར་དགོད། དེའང་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཁྲིའུ་ཁར་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐོད་པ། རྣམ་བུམ་སོགས་བཀོད། ལྡིང་ཁྲི་གོང་མར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་གཏོར་ཆེན་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན། ཚེ་འབྲང་ཚེ་རིལ་ཆང་སོགས་ཕྱོགས་གང་བདེར་བཀོད། རྡོ་རྭའི་སྟེང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བུ། མཐའ་བསྐོར་ཤར་དུ་མཆོད་ཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་མཚམས་འཛིན་བཅས། ཕྱོགས་བཞིར་རལ་གྲི་བཞི། མཚམས་བཞིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་ཅན་བཞི་བཙུགས་པ་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བས་སྦྲེལ། གཞན་ཡང་ཟུར་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་ལོགས་བཞིར་འཕན། དར་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་སོགས་ཕྱག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་མཛེས་བརྗིད་ཆགས་པ་དང༌། སྟེང་ན་དར་གྱི་གདུགས་དབུབ། བཤམ་དུ་སྟག་གཟིག་གི་སྒབ་དཀྲིས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་མཆོད་གཏོར་ཁ་ཟས་བཟང་དགུས་བརྒྱན་པ་གཡས་གཡོན་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར། ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཡོད་ན་མཐའ་བསྐོར་སྟེགས་བུ་རིམ་པ་ཅན་ལ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་བཀོད། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་སྤུངས། ཆད་མདོ་བརྟན་མ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མཚོན་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པ་རྣམས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལྕགས་ཧོམ་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ། ལས་ཕུར་སྟེགས་བཅས། ཡུང་ཀར་སོགས་ཐུན་རྫས་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་གཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ལས་བུམ། ཌཱ་མ་རུ། མེ་ཏོག་གི་སྣོད་རྣམས་བཞག་ལ་མཆོད་རྫས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་རུང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་མངའ་གསོལ་ཞིང་གནས་སུ་དགོད་པ་ནི། རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཐོད་ཆང་མར་ཟེད་ཅན་ཚིག་བསྟུན་སོ་སོར་དྲང་བ་སོགས་ལག་ལེན་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང་༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་ལས་པར། ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཀརྨ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ གིང་ལ། བར་གཅོད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྤྱན་པར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དུས་མཚམས་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱག་ཚང༌། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ བྱན་མོ་ལ། གཡོ་མཁན་ཆད་ལྷག་མེད་ཅིང་གཙང་སྒྲ་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་བྱན་མོར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཆེད་ལྕམ་གཞན་རྣམས་ལ། གསལ་དག་ཛབ྄་མཁས་དད་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་ལྕམ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡུལ་འཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་འཕྱག་སྐྱེས་བུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་སོ་སོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་འཕྱུགས་པར་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་གདོད་མ་ནས༔ རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་༔ མ་རྟོག་གཉིས་འཛིན་སྒྲིབ་གཡོག་སྒོ༔ རང་རིག་བརྡ་ཡིས་དབྱེ་བར་བྱ༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་བའི༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད༔ བརྡ་དང་གར་གྱིས་མཚོན་ནས་ཀྱང་༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ། དགུ་པ་བསྲེ་བསྣན་བྱ་བ་ནི། སྐབས་འདིར་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་ལོགས་སུ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་རྡོར་དྲིལ། བདུད་རྩི། ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་པའི་བདུད་རྩི་ཟུར་འདེབས་བཞིན་སྨན་མཆོད་ཕུལ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབས། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་བགེགས་བསྐྲད་བརྗོད། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པ་རོལ་མོ་སོགས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། གསར་བུ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྦྱང་པའི་ཕྱིར་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག་སྟེ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ སོགས་བརྗོད། སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་རེ་ཡོད་པར་བསྒོམས་ལ་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྵ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་ འཐུང་༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཅེས་བྱིན་པས། སློབ་མས་ཀྱང༌། ཨི་དནྟེ་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱོངས་པ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམ་ཞིང་གཙོ་སྔགས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་བདུད་རྩི་མྱོང་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ༔ ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ༔ ཞེས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་གྱིས་ཤིག ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་གྱི་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ དམ་ཚིག་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་གཏོང་༔ ཞེས་དྲིན་ལན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཛབ྄་བསྙེན་བགྲང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་གཟུངས་ཐག་ལ༔ དམ་ཚིག་སྲོག་གིས་བསྡུས་པའི་མཆེད་དང་ལྕམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དེ་དམ་ཚིག་གི་བསླབ་བྱ་རྒྱས་པར་བྱ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར་བ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ༔ ཞེས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་དང་རོལ་ཆེན་བརྒྱ་བརྡུང་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཆེར་བསྒྲགས་སོ། །བཅུ་པ་ལྷ་བསྟིམ་ཞིང་བྱིན་དབབ་པ་ནི། རང་གྲལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པར་བཞེངས་ལ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་བསམ་ལ་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་མེད་རྟོགས་པ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་དོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི༔ སྤྲུལ་པ་དབྱིངས་ནས་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པར་མོས། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞྭ་གོས་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར། དར་སྣའི་གཡབ་མོ་དང་སྤོས་དུད་དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ གཟུགས་སྐུ་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ དབང་མཆོག་མ་ལུས་བདག་ལ་སྐུར༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ གསུང་གི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཅིག་ཕོབ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ མཐུ་དང་རྩལ་གྱི་ནུས་པ་ཕྱུངས༔ རྟག་དང་མཚན་མ་དངོས་སུ་སྟོན༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ་ཨཿ ཞེས་མཐར་རོལ་འོག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་གནས་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ལ་བྱིན་ཕབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་དེ་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་རྒྱུན་སྤྱོད་སོགས་བྱས་པས་ཉིན་གཉིས་པ་འགྲུབ་བོ། །ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ་ཡིན་ཏེ་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། ཛབ྄་དགོངས་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ། དེའི་བར་གཅོད་བསལ་བ། དུས་གྲངས་རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་དགོས་པས་ལས་གཞུང་ཉིད་རབ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་སྟེ་དུས་དྲུག །འབྲིང་ཉིན་གཉིས་མཚན་གཉིས་ཏེ་དུས་བཞི། ཐ་མས་ཀྱང་ཉིན་མཚན་ལ་ཚར་རེ་བསྲང་དགོས་པ་ལས་འདིར་རབ་འབྲིང་གཉིས་པོ་གང་བདེ་ལག་ཏུ་བླང་སྟེ་ཐུན་དང་པོ་ལ་བརྒྱུད་འདེབས། སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཏང༌། དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་པ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་ཞིང་མཆོད་བསྟོད་བྱ། བཟླས་པའི་དབུར། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་སརྦ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་ཕྱེ༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་པར༔ མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དབྱེ་ཛབ྄་བསྐུལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ བློ་འདས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྲག་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ རང་བྱུང་ཛབ྄་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐུལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པ་མཉམ་ཉིད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ལྷུན་འགྲུབ་རིག་རྩལ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ལས་བྱང་གི་བཟླས་དམིགས་ལ་འཇུག །གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཟླས་པ་གསུང་མི་ཆད་དུ་བྱ་དགོས་པས། ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲུབ་ན་ལས་བྱང་གི་མངོན་རྟོགས་གསལ་གདབ་ལ་སྔགས་རྒྱུན་བླང༌། དེ་ནས་བཟུང་གྲོལ་ཉིན་ཐུན་ཐ་མའི་བར་སྔགས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཆད་པར་བྱ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་རྒྱས་པར་མི་ལྕོགས་པར་སྟབས་བདེ་བྱེད་ན། རྡོ་རྗེ་མཚམས་པས་གུ་གུལ་དུད་པ་དང་ཐུན་བྲབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་སྐོར་ལ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྡེར་མོའི་སྔགས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཚར་བཅད་པས་མཐུས། དེ་མ་ཐག་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ལྷ་འབྱུང་བས་བྱིན་དབབ་དགོས་པར་གསུངས་པས་ཆས་སོགས་སྔོན་བཤད་ལྟར་བྱས་ལ་ཚིགས་བདུན་དང་བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་བརྗོད་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ༔ ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ༔ དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོའི་རྗེས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དུ་གྱེར་བས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། གཉིས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་རླབས་ཙམ་ལས་སྔོན་འགྲོ་གཞན་མི་དགོས། ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ཕྱིན་ཆད་ཐུན་དང་པོ་དང་འདྲ། ཐུན་གསུམ་པར་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་ལ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་བཅས་གྲུབ་པ་དང་སྨིན་ལུགས་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་དང་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཤགས་སྐོང་ལས་བྱང་གི་ཚོགས་བསྒྲལ་བའི་བར་གྲུབ་ནས། སྨིན་ལུགས་ལྟར་ན་སྐབས་འདིར་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་བཏང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཙོན་དུ་འཛིན། རྗེས་བཤགས་སྐོང་མཇུག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་སྨོན་ལམ་གདབ། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་རྣམས་དང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་བཅས་གྲུབ་ནས་མུན་རུབ་ཙམ་དུ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཉུལ་ལེ་རྒྱས་པར་བསྐྲད་ནས་བྱིན་འབེབས་དང་། ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བཅས་གྲོལ་ལོ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོར་འདོན་འགྲིགས་ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ་དང་མཚུངས་ལ་ཐུན་མཇུག་སོ་སོར་དྲག་སྔགས་བརྗོད་པས་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་བྱིན་འབེབས་པ་མ་ཆད་པར་བྱའོ། །འབྱོར་འཁོས་ཅན་གྱིས་སྤྲོས་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་ཕྱིར་རྡོར་སེམས། འཆི་མེད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཚེ་ཆོག །བར་ཆད་གསལ་བའི་ཕྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱང་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལ་བཀའ་བསྒོ་དགེ་སྦྱོར་བསྐུལ། ཞེས་ཆེད་དུ་གསུངས་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུབ་མཆེད་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་དམ་ཚིག་བཤད། བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་པ་གོ་སླ་དོན་འདུས་བཤད་གྲུབ་ན་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་བསལ་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཐེབས་མདུན་དུ་ཧོམ་ཁུང་ཉུ་ལེའི་ལིངྒ་བཅས་པ་དང༌། ལས་ཕུར། ཐུན་རྫས་རྣམས་དགོད་ལ། རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡྃ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ གྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲིཿལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམས་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིགས་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡྃ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་འགུག་གཞུག་བྱས་ལ། ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ། ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཁྲོ་གཏུམ་སྐུར་བསྟན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུས་འགུགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུང་ལ་ཕུར་པ་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཕུར་བསྐོར་བྱས་པས་གདབ་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀར་པོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲག་དོག་དམར་མོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔ སྤྱན་རྩ་དམར་ཟླུམ་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྨིན་མ་གློ་འཁྱུག་བར་སྣང་གོ་སྐབས་འབྱེད༔ བུ་ཡུགས་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྱུག༔ བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔ རྔམ་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་སྲེག༔ བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་འབྲུག་སྟོང་སྒྲོགས༔ ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔ སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལ་མེ་ཆེན་འབར༔ བ་སྤུ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མའི་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔ སྨིན་མཚམས་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔ རལ་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲག་གི་ཆར་པ་འབེབས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔ སྲིན་མོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆང་པར་བཅུག་ནས་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔ དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་སྒྲོལ༔ ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་མནན༔ བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་གསོལ༔ སྲིན་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔ དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔ བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ལ་སོགས༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས་ལ་དོན་སྙིང་སྲེགས༔ དམ་ཉམས་ཉུལ་ལེའི་བར་ཆད་རྡུལ་དུ་རློག༔ དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་བུ་གྲུ༔ ཨ་པ་ཙེ༔ རུ་པ་ཙེ༔ ན་ལ་ཙེ༔ ཙ་མེ་ཐུན་ཐུན༔ ན་ཤ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ༔ ཡཀྵ་བྱིན༔ ཡཀྵ་བྱིན༔ ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ༔ རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན༔ ཙིཏྟ་རྦད་ནན༔ ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སོགས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པྲ་མ་རཱ་ཛ་ཏྲིག་ནན༔ དྷ་ན་རཀྵ་རྦུད་ལིང་༔ ཏྲིའུ་ཏྲིའུ་མ་མ་ན་ཡ་ཤེན་ཛ་མཱ་ར་ཡ༔ རྦད་རྦད༔ དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་སྡིགས་ཤིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞྭ་གོས་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར། ཚིགས་བདུན་དང་བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་བརྗོད།

དར་སྣའི་གཡབ་མོ་དང་སྤོས་དུད་དབྱངས་རོལ་བཅས་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ གཟུགས་སྐུ་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ དབང་མཆོག་མ་ལུས་བདག་ལ་སྐུར༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ གསུང་གི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཅིག་ཕོབ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ མཐུ་དང་རྩལ་གྱི་ནུས་པ་ཕྱུངས༔ རྟག་དང་མཚན་མ་དངོས་སུ་སྟོན༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོའི་འོག་དཀྱིལ་འཁོར་ལན་གསུམ་བསྐོར་བཞག་རོལ་རྗེས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དུ་གྱེར་རོ། །གསུམ་པ་ཚད་མ་དུས་གྲངས་རྟགས་གསུམ་ལས། དུས་སྨིན་སློབ་ཟླ་བ་དྲུག མོས་སློབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གམ། ཞག་བདུན་ནམ། ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱིས་མཐའ་བརྟེན་པར་བསྒྲུབ་པས་ཀྱང་དུས་དང་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །རྟགས་ཚད་ངན་པ་བྱུང་ན་ཉུ་ལེ་སྤྲོད། རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། དམ་སེལ་གྱི་ལྟས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་བཤགས་རྒྱུད་བཀླག གྲིབ་མི་གཙང་བ་ལ་རྣམ་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱི་བུམ་ཁྲུས་བྱ། རྟགས་ཚད་བཟང་ངན་གང་ལའང་རེ་དོགས་དང་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེལ་བ་གནད་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བཟང་ངེས་པ་ཅན་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་དུ་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཟིན་པ་གནད་དུ་ཆེ་བས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བས་བཀང་བ་མདུན་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ ཚེ་དང་ཆོས་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དང་༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་མཐོང་རིལ་བུ་མཁའ་སྤྱོད་དང་༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤེས་ནུས་མཐུ་དང་༔ སྲིད་ནོར་ཟས་དང་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་བདུད་རྩི་མྱོང༌། གསུམ་པ་སྒྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་ནི་དངོས་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཀྱང་མོས་སློབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བླང་བ་ལ་གསུམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཤམ་པ་ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ། ཆོ་ག་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་སང་གྲོལ་རྒྱུའི་དེ་རིང་གི་དགོང་ཐུན་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྫས་བཤམས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་གཞི་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོའི་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་བཟང་གི་ཕྱེ་མ་མངར་གསུམ་དང་ཞོ་མར་འོ་མས་སྤྲུས་པའི་ནོར་བུ་འབར་བའི་གཟུགས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་མངར་གསུམ་ཐུད་དང་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ་དང༌། གཡོན་དུ་བྷནྡྷ་བཟང་པོར་འབྲུ་བཅུད་བདུད་རྩི་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཏབ་པའང་བཤམ། དགོང་ཐུན་བཟླས་པའི་གཤམ་དུ། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པས་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ། ཕྱི་ནང་ཐོར་ཐུན་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ། བཟླས་པ་ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིགས་བཅས་གྲུབ་ནས་བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་གྲོལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྔགས་བཏགས་པ་རྒྱུན་བཟླས་བྱ། ཡང་ཕྱག་ལེན་ཕལ་མོ་ཆེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དེ་ནང་རང་དུ་བཤམ། སྔ་ནུབ་དམིགས་བཟླས་འདི་མི་བྱེད་པའང་ཡོད་པས་ལོངས་ཁྱབ་དང་བསྟུན་ཆོག །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ལ་མི་དབང་བའི་ལྟ་ངན་གྱི་བགེགས་ཚར་གཅད་པའི་ཕྱིར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཚམ་རྔམས་བྱས་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས་བྱིན་དབབ། སྤྱི་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ལྟ་བུ་བརྗོད་ལ་མཁོན་ལྕུགས་སྦྱང༌། གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ འདིར་འདུས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས༔ སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཞུང་བསྲངས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན༔ ལས་དང་ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་སྩལ་དང་སྩོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་༔ ཚོགས་ལམ་སྦྱོར་ལམ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་མཐུས༔ ཚེ་དང་ཆོས་དང་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་དང་༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་སྨན་རིལ་བུ་མཁའ་སྤྱོད་དང་༔ སྲིད་དང་ཟས་ནོར་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བས༔ རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ སྦྱོར་མཚམས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྒྱུད་སྦྱངས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་ཚུར་བསྡུས་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ༔ ཐིམ་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ཆེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་ཏྲཱྃ༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ སརྦ་ལོ་ཀ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་གམ་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླས་པས། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་རྣམ་པས་བདག་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པར་བསམ། སྐྱ་རེངས་འཆར་ག་དང་བསྟུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སོགས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལས་རྡོར་གྱིས་བཏེགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚངས་པའི་དབྱངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གཟུངས་དྲན་ཏིང་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བུམ་པ་བཟང་༔ འདོད་འབྱུང་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་མོས་པ་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཐོགས་མེད་འཇུག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྲུང་དང་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་རིལ་བུ་མིག་སྨན་རྐང་མགྱོགས་སོགས༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་ཡོ་བྱད་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་ལ་སོགས༔ ཕྱི་ནང་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང༌། ཨ༔ མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཚད་ཕེབས་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བློ་འདས་ཆོས་ཟད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨ་ཡུརྫྙ་ན་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྒྲུབ་རྫས་གནས་ལྔར་བཏུགས། རྫས་རྣམས་བཟའ་བཏུང་བྱས་ཏེ་ལོངས་སྤྱད་པས། སྟན་ཐོག་དེ་ཉིད་དུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་གི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང༌། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་སྐབས་འདིར་སྤེལ་ལོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་མཐའ་རྒྱས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་ཆོག །ཕྱི་མཚམས་དཀྲོལ་བ། སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ།

དང་པོ་ནི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ཁོ་ནའམ་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་གཏོར་བསྔོ་དང་བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། ཚོགས་ཐ་མའི་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་ལ་ཆ་གཅིག་ཆོས་སྲུང་གཏོར་མར་བསྟབ། །ཆ་གཅིག་མནན་པའིདོན་དུ་བཞག །ལྷག་མ་བཏང་ཞིང་སྔར་བཙོན་དུ་བཟུང་བའི་ལྷག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་ཁང་ལྷོ་ནུབ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་སྐྱེལ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སྐབས་རྒྱུན་བཞག་གཏོར་མ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་ཐོག་ལྟ་བུར་འབུལ། ཆད་བརྟན་ལས་བྱང་དུ་མེད་པས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་འདི་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། ཆད་མདོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་བི་མ་ལར༔ བདུད་རྩི་བཀའ་བབ་བརྙེས་པ་དང་༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་ཕྱུང་བའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང་༔ མ་འོང་རྗེས་འཇུག་རིག་འཛིན་རྣམས༔ བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་མ་ཆད་དམ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་དེང་དགོངས་ལ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་དང་༔ སྨན་རཀ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་བཟློག༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་ཀློང་དུ་སྒྲོལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ འཆི་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། དེ་ནས་བརྟན་མ་བསྐྱངས་བ་ནི། བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩིར་བརླབ་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་སྦྱོར་འཕོ་བ་གནས་དག་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་བརྟན་སྐྱོང་མ་སྲིང་ཚོགས༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ བོད་ཁམས་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཨཱ་མྲྀ་ཏ་པུ་ཛ་ཧོ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པར་ལིངྒ་བསྲེགས་ཐལ་བླུགས་ཏེ་སས་གཡོགས་པའི་ཁར་གཏོར་སྣོད་སྦུབས་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ལ་རྟ་བྲོ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་དམ་སྲིའི་དཔུང་༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཨེ་དབྱིངས་མནན༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དུས་གསུམ་མཚན་མ་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཅེས་དང་རྗེས་གཏང་རཀ་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་རྒྱུན་སྤྱོད་དང་གོ་བསྒོ་དམིགས་བསལ་བྱེད་ན། ཧཱུྃ༔ ངར་འཛིན་རྣམ་དག་སྒྱུ་ལུས་འཇའ་འདྲ་འདི༔ བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་ཏེ༔ རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་སྤྱོད་ལམ་བྱའོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཡིན༔ མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་བཅོམ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གཟིགས་ན༔ གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ག་ལ་མཐོང་༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། གཉིས་པ་མཚམས་བཀྲོལ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱལ་ཐོ་བཞི་ལ་ཟླུམ་གཏོར་བཞི། སྒོ་བྱང་གཉིས་ལ་དམར་གཏོར་རེ་རེ་དང་ཕྱི་མཆོད་བཅས་བཤམ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤར་གྱི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ཏེ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་སྔར་ལྟར་རམ་བསྡུ་ན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་དྷྲིཥྟ་རཱཥྟ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ དེ་ནས་ལྷོ་ཡི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བེ་རུ་དྷ་ཀཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ༌། ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་སྐུ་མདོག་སྔོ་༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་མཛད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབང་ལྡན་བརྗིད་པའི་སྐུ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་སྤུ་གྲི་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ བྱང་གི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ རིན་ཆེན་གཏེར་བདག་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ ཞེས་གཤེགས། སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་བཀྲོལ་བ་ནི། ཕྱི་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བགེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་རོལ་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ བཛྲ་མུ༔ ཞེས་ལྷ་གཤེགས་སྒོ་བྱང་བསྡུའོ། །ནང་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ བཛྲ་མུ༔ ལྷ་གཤེགས། སྒོ་བྱང་བསྡུ། དེ་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་ལ་སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཚབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་འཁོད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུུ་ཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་སྟེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སྭ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་ནོངས་བཤགས་དང་བཀའ་དྲིན་གསོལ་བ་ནི་འདིར་མ་སྤྲོས་ལ་དེ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཀྱེ་ཧོ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ནས༔ འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟག་ཏུ་བརྩོན༔ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམས་རྣམས༔ འབྲལ་མེད་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཚོགས་པར་སྨོན༔ བླ་མེད་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་བར༔ ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་དང༌། ཁྱད་པར་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་སུ་མར་མེ་དང་སྤོས་རེང་ཐོགས། རྒྱལ་ཐེབས་པས་དབྱངས་བོར་ལེན་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉེན་གྱིས་དབུ་མཛད་ནས༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར༔ འཁོར་བའི་གཡངས་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང་༔ མ་རིག་མུན་པའི་ནང་དུ་མི་འཁྱམས་ཤོག༔ གཅོང་རོང་དོག་མོའི་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང་༔ དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་གནས་སུ་མི་ལྷུང་ཞིང་༔ གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྒྲ་སྐད་མི་གྲགས་ཤིང་༔ མཚོན་ཆ་གདུག་པའི་དབལ་གྱིས་མི་ཕོག་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང་༔ མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔ ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ མ་རིག་དབང་གིས་འཁོར་བར་ལྟུང་སྲིད་ན༔ སྣང་གསལ་མར་མེས་མ་རིག་སྡུག་བསྔལ་སོལ༔ ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་གནས་འཁྱམས་ན༔ སྣང་གསལ་མར་མེས་འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སོལ༔ རྒྱུ་མཆོག་འདི་ཡིས་ས་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་ཏེ༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་བྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ཤོག༔ སྣང་གསལ་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་ལྡན་འདི༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔ ས་བཅུ་འདས་ཏེ་ས་རྣམས་ཡོངས་ནོན་ཤོག༔ ཀུན་ཏུ་འོད་དང་མ་ཆགས་པདྨའི་སྤྱན༔ འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ས༔ དེ་བ་ཀོ་ཤ་ཀུན་བཟང་དབྱེར་མེད་པ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་མིང་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས༔ བླ་མའི་ས་དང་སྲིད་གསུམ་གཞི་རྫོགས་སོགས༔ རྩོལ་བྲལ་ལྷུན་པོའི་ས་ལ་ཐིག་ལེ་ཡིས༔ ས་ལམ་འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་སྤྲོ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེར་གདབ་པས། དུས་གཉན་པའི་ཕྱིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས། དེ་ནས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་འགོ་དྲངས། ལས་གཞུང་ནས་འབྱུང་བས་མཚོན་པའི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་ཏེ་རོལ་མོ་སྙན་པར་ཁྲོལ་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ། ཁ་སྐོང་དང་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་འགྲུབ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བས་སྨན་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། གཞན་ཡང་གནས་སྲུང་བ་དང་དགའ་སྟོན་སོགས་མཐའ་རྒྱས་ཅི་འགྲུབ་བྱས་པས་ཕྱིན་ཆད་ལེགས་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྨྲས་པ། བླ་མེད་ཐེག་པ་ཀུན་ལས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཁོ་ན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཡིན་གསུངས་པས། །ལག་ལེན་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། །འདི་ལ་འགལ་དང་མ་འབྲེལ་གྱུར་པ་སོགས། །ཉེས་པ་གང་མཆིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་བཤགས། །ཅུང་ཟད་འབད་པའི་ལེགས་བྱས་ཟླ་སྣང་གིས། །ཕན་བདེའི་ཀུ་མུད་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་མཆོག་རྨད་བྱུང་བ། །བླ་མའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །གསང་གསུམ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེར། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་མྱུར་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཤོག །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་ཇི་སྲིད་འབར། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཟབ་གནད་མཐར་ཐུག་པ། །འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་པདྨའི་ཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བར་ཤོག །ཅེས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་ལ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་ཆིངས་གཙོ་བོར་སྦྱོར་བ་འདི་ནི། ཡུལ་བྲག་གཡབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་གཟུགས་ཙམ་པོ་བ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་བསྡེབས་པ་སྟེ། དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་འཆི་མེད་བི་མ་མི་ཏྲའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__/'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rta zhes bya ba bzhugs so/__@#/__ka dag bsam brjod bral ba'i dbyings/__/ye shes bdud ri'i 'od dkar can/__/phrin las bsil zer bye ba'i bdag__/bla ma'i zhabs la gus btud nas/__/bla sgrub byin rlabs snying po yi/__/bdud rtsi sgrub pa'i cha rkyen du/__/phrin las byang bu la sbyar ba'i/__/sgrub khog bde chen shing rta spel/__de la 'dir sgrub pa po dbang thob cing dam tshig la gnas pa bsnyen sgrub legs par thems pas rgyud lung man ngag bye ba'i yang bcud bla sgrub byin rlabs snying po'i tshom bu tshogs kyi sgrub pa ji ltar nyams su blang ba'i tshul la gsum ste/__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi bya ba'o/__dang po la/__sgrub gzhi sems nyid bde chen rang byung gi lha sku dbyings dang ye shes zung du 'jug pa de nyid/__sgrub byed kyi lam bsnyen sgrub yan lag bzhi yis bsgrub pas/__mthar 'bras gnyug ma rdo rje gsum gyi go 'phang mngon du 'gyur bar byed pa ste/__de la'ang ston pa gnas dang dus dang 'khor/__yo byad la sogs lngar ldan no/__zhes pa ltar phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ngo/__gnyis pa dngos gzhi la sgrub pa'i sngon 'gro dang dngos gzhi gnyis las dang po la yo byad kyi shom ni/__gang du bya ba'i gnas der phyag dar dang skyang nul legs par bya zhing*/__phugs logs su sa lha'i mchod gtor smin lugs bshos zlum dkar po rgyan ldan/__g.yas g.yon du sman raka__/chu gnyis nyer spyod lnga sbreng tshar du bshams/__stegs bu'i dbus su maN+Dal 'bru tshom gcig bkod pa'i khar many+dzi'i steng sa lha'i dkar gtor/__mdun du gser skyems/__byang shar du mtshams 'dzin me tog nas brtsam chu gnyis nyer spyod g.yon bskor du bshams/__'og tu dgos pa'i dbang mchog phur pa dar leb rgan gyi cod pan can dang*/__bgegs gtor/__gzhan yang khro bcu'i phur pa/__tho ba/__rgyal tho bzhi/__sgo byang las gshin dang bdud rtsi 'khyil pa'i sku gnyis/__dam sri mnan pa la dgos pa'i ling ga__/g.yab dar/__gul yungs kyi thun sogs ma tshang ba med pa 'du bya/__sngon 'gro'i cho ga la/__bdag nyid lhar bskyed sa gzhi slong*/__dbang byas sbyong dang srung ba dang*/__ces pa ltar drug las dang po bdag nyid lha'i rnal 'byor bsgom pa ni/__tshig bdun gsol 'debs dang*/__brgyud 'debs sngon du 'gro bas las byang gi dkar bgegs byin 'bebs tshe sgrub tshogs mchod sogs dor te/__skyabs sems nas brtsams bzlas pa'i mthar lhag chad bskang la stong tshig phul nas/__bsdu ldang bsngo smon shis brjod bcas kyis grub/__gnyis pa sa slong ba ni/__sa lha'i mchod gtor/___ra~M ya~M kha~M:__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__oM badz+ra a mr-i da kun+Da li ha na ha na hU~M phaT:__kyis bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las rat+na'i snod du gtor rgyu ye shes kyi bdud rtsir 'khyil par gyur/__b+hU mi pa ti sa pa ri wa ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tI ts+tsha swA hA'i bar phyag rgya dang bcas pas mchod/__rdo thal kha gyen du phye bas/__s+thA na k+She tra pA lany+tsa sa pa ri wa ra na maHsarba ta thA sogs nam mkha' mdzod kyi sngags lan gsum gyis gtor ma 'bul/__phrin las gsol ba ni/__hU~M:__sa bdag lha klu 'jig rten skyong ba dang :__gnas dang yul gyi bdag por gyur pa kun:__rin chen sa glud mchod pa 'di bzhes la:__bdag gi gnas 'dir snying po byang chub bsgrub:__ko long ma mdzad khyod kyis sdong grogs gyis:__mthar phyin bar du dge ba'i mthun rkyen sgrubs:__sa 'di bkra shis byin chags mdzad du gsol:__b+hU mi pa ti gats+tsha:__gnang ba byin nas rang gnas su gshegs par bsam/__'jam rol dang bcas gtor ma gtsang sar gshegs/__tshom bu mchod gtor dang bcas bsdu'o/__/gsum pa dbang du bya ba ni/__dbang mchog phur pa slob dpon gyis bzung la/__bdag nyid las kyi he ru ka zhal gcig phyag gnyis par gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros phur bu la thim pas/__de nyid rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba/__sku smad phur pa'i dbal can rta skad stong gsum sgrogs pa gcig tu gyur par bsam la/__hU~M:__khams gsum dbang mdzad rta mchog dpal:__stong gsum kun tu rta skad sgrogs:__snang srid thams cad dbang du sdud:__sa 'di bdag la dbang bar mdzod:__oM pad+mAn+ta krita sarba big+h+nAn ha na ha na hU~M phaT:__ces sa gzhir btab la sngags lan bdun bzlas pas/__rta skad bsgrags shing 'od dmar pos sa gzhi khyab pas bdag gi dbang du gyur par bsam mo/__bzhi pa sbyong ba la/__sngags dang phyag rgyas sbyong ba ni/__rang nyid lhar gsal ba'i phyag g.yas rdo rje rtse lnga par gyur/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho \u0f85haM:__zhes chos nyid de bzhin nyid kyi don dran bzhin pas lag g.yas rdo rje dang bcas pa sar bsnun te sngags de lan gsum brjod/__ting nge 'dzin gyi sbyong ba ni/__bdag gi thugs ka'i hrIHlas hrIHphra mo grangs med pa 'phros/__'phags pa mchod sems can gyi don byas/__tshur 'dus yi ge ra~M ya~M kha~M du gyur pa me rlung chu'i rang bzhin gyis ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsregs gtor bkrus te/__stong par sbyangs/__sa gzhi'i khyon rnams bde bar gshegs pa'i zhing khams chen por bsam mo/__lnga pa srung ba la/__rgyas par spro na rdo rje'i rgyal tshab chas zhugs bya ba'am med kyang rung te rdor dril bcas dkyil 'khor gyi dbus su khri 'u'i khar bzhugs/__mdun du bgegs gtor bshams la/__rang nyid skad cig gis dpal chen che mchog he ru ka'i skur gyur/__gtor ma la chab bran/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las yid dang mthun pa'i snod su khaM las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa so so'i spyod yul bzhin du 'char bar gyur/__oM a kA ro sogs lan gsum gyis brlabs/__sarba b+hU ta a kar+Sha ya dzaHsa mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo sogs lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__snang srid gzhir bzhengs dkyil 'khor 'dir:__bar du gcod pa'i gdon bgegs kun:__gtor ma 'di longs gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__zhes bka' bsgo/__sum+b+ha ni'i drag sngags brjod/__yungs thun gu gul dud pa dang rol mo'i tsham rngam gyis bskrad/__srung 'khor ni/__hU~M:__dbyings snang gdal ba chen po'i zhing :__rig pa rdo rje srung ba'i gur:__dbyer med lha sngags chos sku'i klong :__glo bur 'khrul rtog mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__de nas slob dpon dkyil 'khor dbus su bzhengs te las phur thogs la/__bdag gi thugs ka nas khro bo bcu spros pa'i tshogs kyis sa gzhi gang bar gyur/__phur bu rnams stod zhal gsum phyag drug phur bu 'dril ba sku smad lcags phur me'i tshwa tshwa 'phro bar gyur/__phur bu bsgril zhing*/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya sarba duSh+tAn badz+ra d+ha rod a dz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsit+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__phur bu las 'phros pa'i khro chung dang me'i 'od kyis sa gzhi khengs par gyur/__slob dpon gyis rdo rje gsor dril bu dkrol zhing*/__he ru ka'i snyems pa dang bcas dbang ldan nas brtsams te g.yas bskor gyis hU~M bzhi'i sngags dang*/__rtse gsum 'gros sogs rdo rje'i gar gyis bcag go__/rtsa ba'i gnyis pa dngos gzhi la gsum ye shes kyi lha bsnyen pa dang nye bar bsnyen pa'i rim pa/__lha dang dbyer med du byed pa'i sgrub pa'i rim pa/__grub nas dngos grub len pa sgrub pa chen po'i rim pa'o/__/dang po la bcu ste/__mtshams gsum rten bca' sta gon bya/__rgyan 'god mnga' gsol brda sbyar cing*/__bsre bsnan skos gdab byin 'bebs so/__zhes pa'i dang po phyi mtshams bcad pa ni/__dkyil 'khor gyi khang pa'i phyogs bzhir tho bzhi la rgyal chen so so'i sku'am sngags byang rgyal mtshan dang bcas pa btsugs la so so'i mdun du stegs gtsang mar gtor ma dkar zlum mdun du theb kyu ril bus mtshan pa re dang*/__de'i mdun du g.yon phyogs nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod lnga bcas bsham/__sgrub pa po rnams rol chas sogs ser sbreng gi tshul gyis sgrub khang nas don te shar gyi tho mdun du 'khod la/__mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M:gis sbyang/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wi d+ya shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas pi waM du gyur/__de yongs su gyur pa las yul 'khor srung dkar po pi waM 'dzin pa dri za'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__bsdu rgya bcas/__hU~M:__gsang bdag spyan sngar dam mnos shing :__bstan pa srung bar zhal bzhes pa:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__'dir gshegs rten la brtan par bzhugs:__badz+ra sa mA ya dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM d+d+h+riSh+ta raSh+ta ya swA hA:__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rtsa sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/dri za'i mnga' bdag yul 'khor srung*/__/zhi ba'i las mdzad sku mdog dkar/__/lha yi thugs dam pi waM bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srung shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM d+d+h+riSh+tA rASh+tA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__de bzhin du lho'i tho rtsar 'khod la mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M:gis sbyang/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wi d+ya shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas ral grir gyur*/__de yongs su gyur pa las 'phags skyes po sngon po ral gri 'dzin pa gshin rje'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__bsdu rgya/__hU~M:__gsang bdag spyan sngar dam mnos shing :__bstan pa srung bar zhal bzhes pa:__rgyal po chen po 'phags skyes po:__'dir gshegs rten la brtan par bzhugs:__badz+ra sa mA ya dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM be ru d+ha ka ya swA hA:__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rtsa sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/gshin rje'i mnga' bdag 'phags skyes po/__/mngon spyod las mdzad sku mdog sngo/__/tshar gcod be con ral gri bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srung shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM be ru d+ha kA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__nub kyi tho rtsar 'khod la mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M:gis sbyang/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wi d+ya shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas sbrul zhags su gyur*/__de yongs su gyur pa las spyan mi bzang dmar po sbrul zhags 'dzin pa klu'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__bsdu rgya/__hU~M:__gsang bdag spyan sngar dam mnos shing :__bstan pa srung bar zhal bzhes pa:__rgyal po chen po spyan mi bzang :__'dir gshegs rten la brtan par bzhugs:__badz+ra sa mA ya dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM bi ru pak+Sha ya swA hA:__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/klu yi mnga' bdag spyan mi bzang*/__/dbang gi las mdzad sku mdog dmar/__/tshogs rdzogs mchod rten sbrul zhags bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srung shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM bi ru pak+ShA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__byang gi tho rtsar 'khod la mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M:gis sbyang/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wi d+ya shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas ne'u ler gyur*/__de yongs su gyur pa las rnam thos sras ljang gu ne'u le 'dzin pa gnod sbyin gyi 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__bsdu rgya/__hU~M:__gsang bdag spyan sngar dam mnos shing :__bstan pa srung bar zhal bzhes pa:__rgyal po chen po rnam thos sras:__'dir gshegs rten la brtan par bzhugs:__badz+ra sa mA ya dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM bai shra ma NA ya swA hA:__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/gnod sbyin mnga' bdag rnam thos sras/__/rgyas pa'i las mdzad ljang ser sku/__/gter 'chang be con ne'u le bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srung shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis/__dam sri mnan pa/__sgo byang gdags pa'o/__/dang po ni dug shog la dam sri'i ling+ga bya mchu can yan lag lcags sgrog gis bsdams pa'i snying gar dza tri dza kha sprod mthar mgrin pa nas brtsams te yig mgo phyir bstan pa/__ya ma dam sri gam pa ri mA ra ya dzaHdzaHnanaH__tri 'u tri 'u mA ra ya na ma sho dzaH__khug nan:__zhes dang*/__gzugs kyi mthar yig mgo nang du bstan la/__dus drug dang bcur rgyu ba'i nyul le dam sri rgyal 'gong 'byung po'i tshogs dang bcas pa'i lus ngag yid gsum mthu stobs thams cad non cig:__bskal pa ma stong gi bar du ma ldangs shig:__oM laM hU~M laM s+t+wam+b+ha ya nan:__zhes pa rnams kyi mthar dza khrom gyis bskor ba bris la/__'grub na sgrub pa'i snga nyin lta bur phur pa sogs drag po'i phrin las btang ba'i tshogs tha ma'i gdab kha dang 'brel bar bkug bstim grangs mang byas la thun gdab/__'dre lteb tu bcag cing tshon skud kyis bcing*/__thod ngan nam khyi thod lta bur bcug__/phung res dril la rtsang gis gzir ba'i mnan chas bya/__sgo drung du dong gru gsum brus pa la bkod/__de tsam mi 'grub na ling+ga rkyang pa dong nang du bting bas kyang rung ngo*/__slob dpon gyis gser skyems thogs la/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha hoHhrI:__lan gsum gyis byin brlabs la/__hU~M:__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang :__bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha:__khyad par bdud rtsi yon tan lha tshogs rnams:__gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed:__ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs:__dregs pa'i sde dpon sum bcu yab yum sras:__bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyis:__gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed:__sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang :__sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag:__lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lha:__gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed:__ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems phul/__rang nyid skad cig gis che mchog he ru ka yi skur gyur par bsam la/__e ya~M ra~M/__dz+wa la ra~M/__brub khungs yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo gzugs rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du dpal chen che mchog he ru ka'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis dngos grub la bar du gcod pa'i ya ma dam sri thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dza:__tri badz+ra aM _ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__lan gsum gyis dgug bzhug byas la/__'og gi 'don tshig dang bstun te skyer phur sor bzhi pa gdab/__thun rdzas brab/__gu gul bdug__/dur rdo la ri gling dang*/__rgya gram bris pas mnan la/__hU~M:__dam sri bya ba'i las ngan 'dis:__rdo rje slob dpon sku la bsdos:__mched lcam rnams la gnod cing gtses:__rgyal khams kun tu mi dge btang :__gsang sngags lam gyi sgo yang bkag:__bka' 'das nam yang mi btang bas:__da ni khro bo'i phur tshogs gdab:__thun tshogs gdab ste dud tshogs gtib:__gtub cing srin po'i zhal du bstab:__ri rab brjid pa'i 'og tu mnan:__zhes pa'i mthar 'bebs ring 'og sa chu me rlung rim pa bcu gsum re dang*/__sa ts+tsha nag pos mnan te/__hU~M:__gcig ni brjod med nyag gcig rgya:__gnyis pa thabs dang shes rab rgya:__gsum pa sku gsung thugs kyi rgya:__bzhi pa phyag rgya bzhi yi rgya:__lnga pa ye shes lnga yi rgya:__drug pa pha rol phyin drug rgya:__bdun pa yan lag bdun gyi rgya:__brgyad pa rnam thar brgyad kyi rgya:__dgu pa theg pa rim dgu'i rgya:__bcu pa khro rgyal bcu yi rgya:__khyed la rgya bcu brtsegs te btab:__ri rab brjid pas steng nas mnan:__dpa' bo'i bro rwa byas te brdungs:__bskal pa bye snyed mtha' ru mnan:__oM laM hU~M laM s+t+wa~M b+ha ya nan:__'byung bzhi ri rab dang bcas pa'i steng du khro rgyal 'khor bcas bzhugs par bsams la/__mched lcam rnams srin lag lu gu rgyud du sbrel te bro rwa bskor la/__rgyas par las bzhi'i bro brdung bar gsungs kyang 'dir bsdus pa'i phyogs su byas te/__hU~M:__bdag tu lta ba'i dam sri'i dpung :__bdag med rdo rje'i e dbyings mnan:__rnam thar gsum gyi bro brdungs pas:__dus gsum mtshan ma dbyings su yal:__sarba big+h+nAn stam+b+ha ya a a a:__zhes dang*/__hU~M bzhi'i sngags brjod la bro brdungs/__gnyis pa sgo byang la phyi nang gnyis las/__phyi'i sgo'i gong du ro ras la gshin rje gshed kyi sku snying po 'dod gsol bris pa dang skyer phur la snying po bris te rgyab tu btags pa bkod dmar gtor dang nyer spyod bshams la/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las a las b+hany+dza'i snod du mchod pa'i dngos po 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med par 'char bas nam mkha' gang ba/__gtor snod b+hany+dza 'bar bar/__gtor rdzas oM AHhU~M zhu ba las 'dod yon gyi phung po zad mi shes pa'i longs spyod kyi gter du gyur/__oM AHhU~M:__lan gsum gyis brlab/__oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M:gis bsang*/__swA b+hA bas sbyang*/__stong pa'i ngang las las kyi gshin rje nag po be con dang 'khor lo thogs pa khro bo'i chas ldan ma he nyi zla pad+ma'i gdan la bzhengs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od 'phros/__rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M:__lan bdun/__ar+g+haM sogs nas shab+da'i bar gyis mchod/__kro d+ha ya ma rA dza i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__gsang chen lhun grub pho brang nas:__bcom ldan chos rjes bka' stsal ltar:__bdag cag rig 'dzin sgrub pa pos:__bka' gsang gzhung chen 'di sgrub pas:__'di la gnod cing bar gcod rnams:__sa 'di yan chad ma btang zhig:__phyi 'khor skyong ba'i mu ran la:__rdo rje'i yal gam thub par mdzod:__oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM:__zhes lan gsum bzlas nas me tog gtor zhing*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__nang sgor shing byang la bdud rtsi 'khyil pa'i sku sngags 'dod gsol skyer phur sngags ldan bcas bkod dmar gtor dang nyer spyod bshams la/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las a las b+hany+dza'i snod du mchod pa'i dngos po 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med par 'char bas nam mkha' gang ba/__gtor snod b+hany+dza 'bar bar/__gtor rdzas oM AHhU~M zhu ba las 'dod yon gyi phung po zad mi shes pa'i longs spyod kyi gter du gyur/__oM AHhU~M:__lan gsum gyis brlab/__a mr-i tas bsang*/__swA b+ha was sbyang*/__stong pa'i ngang las pad nyi'i gdan la bdud rtsi 'khyil ba ljang nag rgya gram dang dgra s+t+wa thogs te bzhengs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros/__rang 'dra'i ye shes pa badz+ra pa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__lan bdun/__ar+g+haM sogs nas shab+da'i bar gyis mchod/__badz+ra kro d+ha a mr-i ta kun+Da lI i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__khro bo bdud rtsi 'khyil pa'i sku:__sprul pa'i 'od zer dgra bgegs 'dul:__dngos grub bdud rtsi'i rgya mtsho skyil:__dam sri thal ba rdul du rlog:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI tshin+d+ha tshin+d+ha dam sri mA ra ya phaT:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/sgo byang gnyis ma 'dzom pa'am bsdu na phyi sgo'i gshin rje kho nas chog__/sgo them phyi nang du grub khung zhig gi nang du zan ling la seng ldeng ngam skyer pa'i phur bu'i dbal la mi g.yo ba'i sngags dang*/__mgul du rgya shog la sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces bris te btab pas btags/__sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces brjod/__gsang mtshams la ma traM bsgral ba dang khro bcu'i phur gdab bo/__dang po ni/__bla med yin phyin dur khraud gsang ba mchog gi dkyil 'khor du lhun gyis grub pas/__dkyil 'khor gyi gzhir ma traM gyi gzugs brnyan mgo lho nub tu bstan pa gan rkyal du bzhag__/stegs bu'i shar ngos su slob dpon zhal nub tu phyogs te phyag tu g.yab dar dril bu bsnams nas/__a mr-i ta brjod la/__bdag nyid las kyi he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur/__par bsam/__lcags kyu'i phyag rgya bcings te/__ma traM ka ru dra dzaH__lan bdun brjod/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__/dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par du dpal chen khro bo rol pa'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__rnam pa ma traM ru dra/__ngo bo dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang log 'dren thams cad ma traM ru dra A kar+sha ya dzaH__tri yaM dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes bkug ste gzugs la bstims nas/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__sngon yang sgrub pa kun la bsgribs:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__bsgral nas dur khraud chen por byas:__khungs dang rdzas bcas gang las byung :__khungs dang rdzas bcas bdag las byung :__bdag med stong pa'i tho bas gzhom:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swA b+hA wa At+ma ko\u0f85 haMH__ma traM ru dra dzaH__A kar+sha ru dra dza:__kha traM ru dra dzaH__zhes pas chos dang gang zag gi bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don du/__ma traM gyi gzugs de nyid slob dpon gyi zhabs g.yas pa'i dor stabs kyis mnan la/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__rol pa'i stabs kyis mnan pa ni:__'jigs byed chen po he ru kas:__mgo ni lho nub mtshams su bstan:__rkang pa byang shar mtshams su bstan:__khro rgyal zhabs ni g.yas g.yon gyis:__gyad kyi dor stabs tshul du mnan:__oM ma hA shrI he ru ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__ma hA de wa ru dra dza:__dzaHhU~M zhes lan bdun bzla zhing*/__thams cad kyi lag g.yas kyi sor mo gsum sbreng ba kha traM ga'i rgyas snying gar bsnun tshul byas la/__gzugs phung hrul gyis zhig__/ma rig sgo lnga'i sbubs dral/__rnam shes tri nag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sbyangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis su med par gyur par bsam zhing*/__las kyi rdo rjes ma traM gyi lhu tshigs so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo/__nub tu snying*/__nub byang lag g.yon/__byang du rkang g.yon/__byang shar du gsang gnas/__shar du rkang g.yas/__shar lhor lag g.yas/__lhor glo ba ste phyogs mtshams rnams so sor bkod/__slob dpon shar du gnas pas b+h+rU~M dz+nyA na maN+Dal b+h+rU~M/__thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang dur khrod brgyad rwa ba me dang bcas pas bskor bar gyur par bsam/__khog pa ye shes rol pa'i gzhal yas khang chen por gyur/__thams cad kyi lag g.yas phyi dang g.yon nang du byas pa'i khu tshur dpung mgor bsnol zhing*/__hU~M pra be sha ya phaT:__ces lan bdun bzlas nas rgya bkrol te/__dkyil 'khor gyi sgo shag gis phye bar gyur par bsam la/__de nas slob dpon rdo rje'i 'gros gar gyis/__hU~M hU~M hU~M:__ha ha ha:__phaT phaT phaT:__ces brjod nas dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas/__dkyil 'khor gyi nang du tshud par gyur/__zhes brjod/__khro bcu'i phur gdab ni/__stegs bu'i dbus kyi khri'u khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs pa'i mdun du seng lding gi phur bu tsan+dan dmar pos kha dog bsgyur zhing rtse mor me tog gi phreng ba bcings pa bcu bsham/__dkyil 'khor gyi phyogs mtshams brgyad dang shar nub kyi phyi rnams su phur gdan bcu bkod la/__rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros phur bu rnams la thim pa yongs su gyur pa las stod khro bo'i gzugs can smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur par bsam la/__thams cad kyis hU~M mdzad kyi rgya dang*/__sum+b+ha ni'i sngags kyis phyogs bcu'i bgegs rnams bkug pa la/__slob dpon gyis lag g.yas kyis tho ba dang*/__g.yon pas phur bu bzung la/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams 'jig rten kun:__zhe sdang rdo rje bla na med:__sku gsung thugs sprul stobs dang ldan:__ta krita khrag 'thung khro rgyal bcu:__'jigs tshul rngams pa'i stangs stabs kyis:__gdug pa'i tshogs rnams brlag par mdzod:__dur khrod gsang ba'i gnas mchog 'dir:__rang byung khro rgyal chen po bcu:__log 'dren bdud bgegs mtshams bcad phyir:__khro bcu'i phur pa gdab par bya:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta hU~M ka ra hU~M:__gnod byed 'byung po gardza gardza hU~M phaT:__ces shar gyi shar du btab/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta bi dza ya hU~M/__gnod byed 'byung po ha na ha na hU~M phaT:__shar dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta nI la daN+Da hU~M:__gnod byed 'byung po da ha da ha hU~M phaT:__shar lho dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta ya mAn ta ka hU~M:__gnod byed 'byung po pa tsa pa tsa hU~M phaT:__lho dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta Ar+ya a tsa la hU~M:__gnod byed 'byung po b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__lho nub dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta ha ya grI wa hU~M:__gnod byed 'byung po hu lu hu lu hU~M phaT:__nub dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta a pa rA dzi ta hU~M:__gnod byed 'byung po tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__nub byang dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta a mr-i ta kuN+Da li hU~M:__gnod byed 'byung po tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__byang dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta trai lo kya bi dza ya hU~M:__gnod byed 'byung po b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__byang shar dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta ma ha ba la hU~M:__gnod byed 'byung po s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__nub kyi nub bcas la 'bar ba'i stangs stabs dang bcas gdab pas/__bgegs rnams kyi snying phug nas g.yo 'gul med cing 'od gsal bar gyur par bsam zhing*/__phur bu las byung ba'i 'od zer srung ba'i 'khor lor 'khrigs pas phyogs mtshams thams cad khyab par gyur/__ces dang*/__srung 'khor/__hU~M:__dbyings snang gdal ba chen po'i zhing :__rig pa rdo rje srung ba'i gur:__dbyer med lha sngags chos sku'i klong :__glo bur 'khrul rtogs mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__ces brjod/__de nas phur pa de dag re zhig bsdus nas rgyan bkod skabs su bkram par bya'o/__/bzhi pa rten gyi dkyil 'khor bca' ba la thog mar chag chag gdab pa ni/__dung phor ram ka pA lar bdud rtsi rnam pa lngar sbyar ba'i dri bzang gi chus dkyil 'khor gyi gzhi la rdo rje khu tshur gyis byang shar nas g.yas bskor du khyab par khyem med pa byug cing*/__hU~M:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__dam rdzas bdud rtsi ye shes lnga ldan pa'i:__bde gshegs rgyal ba'i sku gsung thugs sgrub phyir:__bka' gsang rmad du byung ba'i chag chag 'debs:__oM ma hA a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__zhes brjod cing zhi rol bya/__de nas thig tshon gyi bya ba la 'jug pa yin kyang dkyil 'khor ras bris tsam la bsten pa'i skabs su mi 'kho bas 'dir ma smos so/__lnga pa sta gon la gsum/__lha/__bum pa/__yo byad do/__/dang po lha sta gon ni/__dkyil 'khor bya ba'i stegs bu'i dbus su bdud rtsi dri bzang sbyar ba'i chab kyis thig le gru bzhir bya/__de'i nang du/__oM AHhU~M badz+ra ma ha gu ru bi ma mu tra sa ma ya s+t+wa~M:__zhes brjod cing me tog gi tshom bu gcig bkod/__phyi nang gi mchod pas bskor/__AH__ye shes dbyings las rig pa'i rtsal:__sogs las byang ltar mchod pa byin brlab nas brtsams te/__dam tshig pa bskyed/__dbang bskur spyan 'dren phyag mchod bstod pa'i bar song nas/__thams cad kyis thal mo sbyar te/__hoH__dus gsum bla ma yi dam lha:__yi dam rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__mkha' 'gro dam can ma lus dgongs:__dkyil 'khor bzang po legs bris nas:__bdag cag bsnyen sgrub las gzhung bsrang :__sta gon la ni gnas par mdzod:__lan gsum brjod/__rdo rje slob dpon gyis se gol gsum byas la lha rnams bar snang 'od kyi drwa bar bzhugs par mos/__tshom bu dang mchod gtor rnams bsdu'o/__/bum pa sta gon ni/__rnam bum dang las bum 'du bya/___sder mo'i sngags dang yung thun gu gul gyi dud pas bgegs bskrad/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__ces brjod la nang bcud mgul chings kha rgyan ldan pa bkod/__mchod pa bshams shing ra~M ya~M kha~M:__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pu dza sa ma ya hU~M:__zhes brlab/__bum pa a mr-i tas bsang swA b+ha was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las phyi rin po che'i bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil ba'i dbus su 'chi med rig 'dzin rnam gsum gyi dkyil 'khor gyi lha tshogs mtsho rdzing dwangs par zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pu dza ho:__zhes mchod/__snang grags rtog pa'i chos rnams kun:__snang stong grags stong 'od gsal ngang :__gdod nas gnyug ma'i gsang ba gsum:__rdo rje'i sku gsung thugs la bstod:__ces bstod nas gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros bum pa'i lha rnams la phog__/snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems ye shes kyi bcud du 'khyil bar bsam/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__ces ci nus mthar oM AHhU~M gis bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur/__ces brjod*/__de nas las bum sgrub pa ni/__las bum gyi nang du pad nyi'i gdan la khro bo bdud rtsi 'khyil pa ljang nag rgya gram dang sdig 'dzub mdzad pa khro bo'i chas can skad cig gis gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun bab pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra a mr-i ta kun+Da li ha na ha na hU~M phaT:__ces brgya rtsa brgyad bzla'o/__/yo byad sta gon ni sgrub rten rnams tshang bar bsags la/__sgrub rdzas rnams ngo bo rnam par dag pa chos kyi dbyings kyi rang bzhin ye shes kyi snang ba cir yang 'char ba'i byin rlabs dngos grub 'byung ba'-i dbyig tu gyur ces brjod cing bsam pa bcas kyis nyin dang po grub/__/nyin gnyis par drug pa rgyan bkod pa ni/__sgrub rdzas la/__sku rten bi mi'i bla sku'am tsakli/__gsung rten rgyud pod dam sngags byang*/__thugs rten rdo rje/__sngar sgrub zin gyi rnam bum/__phur pa bcas spyi ltar/__gzhan yang dkyil 'khor lding khri rim gsum mam gnyis yod pa'i 'og mar ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__bdag bskyed kyi mchod gtor logs gang bder bsham/__sgrub pa'i gtor chen/__sman raka__sgrub rten gtso bo thod pa dum bu gsum par tshe rdzas kyi ril bus bkang la dar dmar gyi kha bcad pa me long sin+d+hu ra shel rdo bcas dang gzhan yang tshe 'brang*/__tshe chang*/__tshe ril/__mda' dar/__zhi rgyas dbang drag dang bka' gter srung ma'i gtor ma dkyil 'khor rgyan rdzas sogs gzhi mdun stegs bu'i steng du dgod/__bdag gi rnal 'byor bzlas pa'i bar song nas stong tshigs phul/__slar yang dzaba? dbyangs bya ba'i tshe rdo rje slob dpon gyis dril spos 'dzin pas sna drangs/__rgyal tshab kyi rnam bum/__rgyal theb bzhis thod pa/__gtor chen/__tshe bum/__sku gsung thugs rten/__gzhan rnams kyis rten sgrub mchod pa'i rdzas rnams thog la ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas bskor lan gsum byas te mdun du 'khod de dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__kun tu bzang po'i mchod sprin bkod pa ni:__thugs rje'i sku mchog 'gro kun thar par 'dren:__sku gsung thugs rten dngos grub kun 'byung gnas:__yon tan phrin las ma lus rdzogs pa'i dpal:__pho brang snod bcud rtags ldan rgyan du bzhugs:__chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:__thugs rjes rnam 'phrul gtso 'khor lha tshogs bcas:__gsang ba'i dam rdzas sman gtor rak+ta dang :__snod gcud yongs rdzogs bum pa gzhal yas gsal:__sku gsung thugs yon phrin las ma lus rdzogs:__ma rig log rtog drwa ba gcod pa'i gri:__shes rab thabs ldan log rtog 'big pa'i mda':__dri med rang gsal sku gsum me long 'dzin:__rigs lnga rab mtshon dar sna lnga yis brgyan:__dag byed khrus bum tshon skud drwa ba dang :__dar dpyangs gzungs thag sgab skor 'phan bran dang :__kun khyab bla bre shes skyobs yol ba dang :__rgyan drug cod pan mi nub rgyal mtshan dang :__rdo rje dril bu rnga dang Da ma ru:__pi waM gling bu pho gling mo gling dang :__dung dang cha lang mkhar rnga ting ting shag:__sku gsung thugs rten mchod pa'i tshogs dpag med:__skal ldan bdag cag dngos grub yongs 'grub cing :__'gro kun sdug bsngal rgya mtsho bsgral bya'i phyir:__dkyil 'khor gzhal yas khang 'dir dgyes par bzhugs:__oM dz+nyA na sa ma ye ma hA dz+nyA na shu n+ya tig+na:__ma ha sha kI la ya d+harma kA ya badz+ra tiSh+Tha dz+nyA na sa ma ye hU~M:__mu ku len d+ha ri ka ra hU~M:__d+harma d+hA tu sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes zhi rol bya zhing sgrub rdzas rnams las slob sogs kyis nor 'khrul med cing bag dro lhun chags dwang ba 'dren par dgod/__de'ang dkyil 'khor dbus su khri'u khar sgrub rdzas kyi gtso bo thod pa/__rnam bum sogs bkod/__lding khri gong mar sku gsung thugs rten dkyil 'khor gyi rgyab ngos su gtor chen rgyan spros can/__tshe 'brang tshe ril chang sogs phyogs gang bder bkod/__rdo rwa'i steng khro bcu'i phur bu/__mtha' bskor shar du mchod yon nas brtsams te chu gnyis nyer spyod mtshams 'dzin bcas/__phyogs bzhir ral gri bzhi/__mtshams bzhir mda' dar me long can bzhi btsugs pa tshon skud kyi drwa bas sbrel/__gzhan yang zur bzhir rgyal mtshan logs bzhir 'phan/__dar gyi drwa phyed sogs phyag len las byung ba ltar mdzes brjid chags pa dang*/__steng na dar gyi gdugs dbub/__bsham du stag gzig gi sgab dkris kyis bskor/__dkyil 'khor mdun rgyab gang bder mchod gtor kha zas bzang dgus brgyan pa g.yas g.yon chos gter srung ma'i gtor 'bul/__chad brtan rgyun bzhag__/chu gnyis nyer spyod phreng tshar/__phyi mchod brgya rtsa sogs yod na mtha' bskor stegs bu rim pa can la go rim ma 'chol bar bkod/__gzhan yang nyin re bzhin 'bul rgyu'i chos skyong gtor spungs/__chad mdo brtan ma/__tshogs kyi yo byad kyis mtshon phrin las la dgos pa rnams dang*/__dkyil 'khor gyi byang phyogs su lcags hom du nyul le'i ling+ga/__las phur stegs bcas/__yung kar sogs thun rdzas rnams kyang 'du bya/__slob dpon gyi mdun g.yon nas brtsams te nang mchod/__rdor dril/__las bum/__DA ma ru/__me tog gi snod rnams bzhag la mchod rdzas rnams byin gyis brlabs pa ni/__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te:__dam tshig bzhin las ci bder bzhes su gsol:__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu She b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+phar Na i maM ga ga na khaM swA hA:__zhes nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas mkha' khyab tu spel bar bya'o/__/bdun pa tshogs sgrub kyi las la 'jug rung gi bya ba sgrub pa po rnams mnga' gsol zhing gnas su dgod pa ni/__rgyal thebs kyis dbyangs bor len dang las kyi rdo rjes thod chang mar zed can tshig bstun so sor drang ba sogs lag len ltar byas la/__hU~M:__sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:__dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:__ston pa'i sgron mer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rgyal tshab la/__hU~M:__bla ma'i gdung 'tshob sku gsung thugs kyi sras:__dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:__dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:__rgyal tshab ston par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__yum la/__gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang :__kun bzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rdo rje las par/__phrin las gzhung bsrangs bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:__rdo rje karma mnga' gsol dgyes par bzhugs:__ging la/__bar gcod bgegs bsgral gzugs phung lha la stob:__rdo rje ging mchog mnga' gsol dgyes par bzhugs:__mtshams par/__phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung :__rdo rje mtshams par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__spyan par/__dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:__rdo rje spyan par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__dus mtshams par/__phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:__rdo rje dus mtshams mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyag tshang*/__phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:__rdo rje phyag tshang mnga' gsol dgyes par bzhugs:__byan mo la/__g.yo mkhan chad lhag med cing gtsang sgra ldan:__rdo rje byan mor mnga' gsol dgyes par bzhugs:__mched lcam gzhan rnams la/__gsal dag dzaba? mkhas dad ldan brtson par bzhugs:__gser phreng mched lcam mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rdul 'phyag la/__kun gyi bka' sgrub phyi yi nyu le skrod:__rdul 'phyag skyes bu mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes so sor mnga' gsol zhing rang gral du 'khod pa las nam yang ma 'phyugs par bya'o/__/brgyad pa brda sgo dbye zhing phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__snang srid 'khor 'das gdod ma nas:__rnam dag lhun grub rgyal ba'i zhing :__ma rtog gnyis 'dzin sgrib g.yog sgo:__rang rig brda yis dbye bar bya:__b+h+rU~M pra we sha ya phaT:__ces brda sgo dbye/__hU~M:__khams gsum ye nas rang byung ba'i:__bde gshegs rgyal ba'i dkyil 'khor nyid:__brda dang gar gyis mtshon nas kyang :__gnyis su med par phyag bgyi'o:__a a a hoH__a ti pU ho:__pra tI ts+tsha ho:__zhes brda phyag 'tshal/__dgu pa bsre bsnan bya ba ni/__skabs 'dir dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor byang shar lta bur logs su phye/__slob dpon gyi mdun rdor dril/__bdud rtsi/__yungs thun sogs bkod nas/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab pa'i bdud rtsi zur 'debs bzhin sman mchod phul la/__slob dpon gyis/__bdag nyid dpal he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags kyi sdig pa mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/__de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par gyur par bsam zhing*/__oM AHhU~M badz+ra yak+Sha kro d+ha ha na ha na hU~M phaT:__ces bzla zhing yungs thun gyis brabs/__las byang ltar bka' bsgo bgegs bskrad brjod/__drag sngags yungs thun gu gul dud pa rol mo sogs tsham rngams kyis bgegs bskrad/__gsar bu rnams kyi rgyud sbyang pa'i phyir rjes zlos byar gzhug ste/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__sogs brjod/__snying gar ye shes sems dpa' tshon gang ba re yod par bsgoms la bdud rtsi rdo rjes lce thog tu lan gsum bzhag nas/__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dang rdo rje 'dzin:__de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:__de dag la ni snying ring na:__rdo rje yak+Sha gnod sbyin gyis:__khyod kyis snying la zhugs te _'thung :__snying la yang dag gnas pa'o:__'di ni sems can dmyal ba'i chu:__dam tshig nyams na sreg par byed:__dam tshig bsrungs na dngos grub ni:__rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:__ces byin pas/__slob mas kyang*/__i dan+te na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:__zhes myongs pa snying ga'i ye shes sems dpa' la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/__rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor gyis gsar rnying thams cad la brim zhing gtso sngags dzaba? dbyangs lan gsum mjug tu 'jam rol dang bcas pas bdud rtsi myong nas thams cad kyis/__oM:__dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:__rdo rje mi phyed sku dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje sku yi dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swA b+hA wa At+ma ko\u0f85 ha~M:__AH__dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:__rdo rje mi phyed gsung dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje gsung gi dngos grub stsol:__AHsarba ta thA ga ta wA ka badz+ra swA b+hA wa At+ma ko\u0f85ha~M:__hU~M:__dpal ldan sangs rgyas thugs 'chang ba:__rdo rje mi phyed thugs dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyis:__rdo rje thugs kyi dngos grub stsol:__hU~M sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 ha~M:__zhes dang*/__slob dpon gyis/__deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal ba mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dus pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du bsrung bar gyis shig__ces bsgo/__thams cad kyi phyag thal sbyar gyi bar du me tog bzung la/__sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang :__dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:__sgrub mchog rnams su byin gyis brlabs pa yi:__bka' drin rjes su dran phyir gtang rag gtong :__zhes drin lan gyi me tog 'thor/__de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/__mched gsar pa rnams kyis/__rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang :__bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing bsgrub pa dang :__yi dam lha tshogs dzaba? bsnyen bgrang ba'i phyir:__dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang :__zhes brjod cing rang gral du 'khod/__slob dpon gyis/__hU~M:__rdo rje 'du 'bral med pa'i gzungs thag la:__dam tshig srog gis bsdus pa'i mched dang lcam:__sku gsung thugs kyi dngos grub thob bya'i phyir:__thams cad dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:__ces brjod de dam tshig gi bslab bya rgyas par bya/__de nas thams cad lha'i nga rgyal dang ldan pas/__oM ma hA badz+ra hU~M/__zhes rdo rje thugs kar gsor ba dang*/__oM badz+ra g+hAN+De hU~M:__zhes dril bu dkrol zhing dkur bsten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 ha~M:__zhes thugs kar 'khyud rgya byas la dril bu dkrol ba dang rol chen brgya brdung sogs rol mo'i sgra cher bsgrags so/__/bcu pa lha bstim zhing byin dbab pa ni/__rang gral nas dkyil 'khor la phyogs par bzhengs la/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ye shes kyi lha tshogs rnams sprin gtibs pa bzhin byon nas rang rang gi gnas su bzhugs par bsam la rol mo dang bcas pas/__hU~M:__spros med rtogs pa mkha' dbyings dag pa nas:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro don rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__dkyil 'khor lha tshogs yab yum sras 'khor bcas:__stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul gyi:__sprul pa dbyings nas rol zhing gshegs su gsol:__ces dang*/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M sa ma ya tiSh+Tha lhan:__sta gon gyi lha nam mkhar bzhugs pa de nyid dkyil 'khor la thim par mos/__sgrub pa po rnams zhwa gos sogs gzi byin bskyed de dkyil 'khor la bskor/__dar sna'i g.yab mo dang spos dud dbyangs rol bcas/__hU~M:__dus gsum bde gshegs rgyal ba rnams:__chos sku skye ba med pa las:__gzugs sku 'gro ba'i don bgyid phyir:__gnyis med dbyings nas sku bzhengs shig:__rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa pos:__dngos grub ma lus thob bya'i phyir:__lha dang rig 'dzin srung ma'i tshogs:__sprul pa 'khor dang bcas pa rnams:__mkha' la sprin ltar gtibs nas kyang :__dngos grub ma lus char ltar phob:__dbang mchog ma lus bdag la skur:__sku yi gar stabs glog ltar 'khyug:__gsung gi nga ro 'brug ltar ldir:__thugs kyi brtse bas bdag la dgongs:__dkyil 'khor 'di la byin cig phob:__sgrub rdzas rnams la byin gyis rlobs:__gzhal yas 'di la brtan par bzhugs:__mthu dang rtsal gyi nus pa phyungs:__rtag dang mtshan ma dngos su ston:__thugs dam gnyan po'i dus la bab:__sa ma ya A be sha ya hU~M hU~M a aH__zhes mthar rol 'og tu dkyil 'khor la bskor ba lan gsum byas te gnas dang sgrub pa po dkyil 'khor yo byad dang bcas pa la byin phab pas sku gsung thugs ye shes chen po'i rol par gyur par bsam la rang gral du 'khod de dzaba? dbyangs lan gsum dang bdag bskyed bsdu ldang bsngo smon rgyun spyod sogs byas pas nyin gnyis pa 'grub bo/__/nye bar bsnyen pa ni phrin las kyi gzhung bsrang ba yin te 'og nas 'byung ngo*/__/gnyis pa lha dang dbyer med du byed pa sgrub pa dngos la gsum/__dzaba? dgongs bzlas pas dngos grub sgrub pa/__de'i bar gcod bsal ba/__dus grangs rtags tshad kyi rim pa'o/__/dang po ni phrin las dang 'brel dgos pas las gzhung nyid rab nyin lan gsum mtshan lan gsum ste dus drug__/'bring nyin gnyis mtshan gnyis te dus bzhi/__tha mas kyang nyin mtshan la tshar re bsrang dgos pa las 'dir rab 'bring gnyis po gang bde lag tu blang ste thun dang po la brgyud 'debs/__skyabs sems nas brtsam sngon 'gro rnams rgyas par btang*/__dngos gzhi ting 'dzin gsum gyis bdag mdun dbyer med du bsgoms pa ye shes 'khor lo bstim zhing mchod bstod bya/__bzlas pa'i dbur/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he sarba gu ru maN+Da la phaT dzaH__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa phye:__mdun gyi rten dang dbyer med par:__mngon sum bzhin du bzhugs par gyur:__ces dbye dzaba? bskul ba ni/__oM:__blo 'das 'od gsal dbyings kyi gzhal yas su:__rig pa tshad phebs bla ma'i dkyil 'khor shar:__nyams snang gong 'phel sprul pa'i tshogs dang bcas:__chos nyid mngon sum grag stong sngags kyi sgra:__rang byung dzaba? kyis rdo rje'i ye shes skul:__ting 'dzin dgongs pa mnyam nyid phrin las kyis:__nyams chag rtog sgrib ka dag dbyings su zhi:__lhun 'grub rig rtsal rgyas par mdzad du gsol:__ces brjod cing las byang gi bzlas dmigs la 'jug__/gzungs thag blangs la dzaba? dbyangs lan gsum sngon du 'gro ba'i bdag mdun gnyis kar spro bsdu'i dmigs pa dang bzlas pa gsung mi chad du bya dgos pas/__thun pa rnams kyis kyang 'grub na las byang gi mngon rtogs gsal gdab la sngags rgyun blang*/__de nas bzung grol nyin thun tha ma'i bar sngags sgra skad cig kyang ma chad par bya/__thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams kyis lhag chad kha bskang zhing nus pa brtan par byas la stong tshigs phul/__nyu le bskrad gzir rgyas par mi lcogs par stabs bde byed na/__rdo rje mtshams pas gu gul dud pa dang thun brab ste dkyil 'khor skor la/__drag sngags so lnga pa dang*/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+tAn badz+ra d+ha rod A dz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsit+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaT:__ces sder mo'i sngags drag tu brjod pas tshar bcad pas mthus/__de ma thag dngos grub ster ba'i lha 'byung bas byin dbab dgos par gsungs pas chas sogs sngon bshad ltar byas la tshigs bdun dang bzhengs shig pad+ma 'byung gnas sogs brjod spos rol dbyangs dang bcas pas/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab:__khyad par bstan pa'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__byin gyis rlobs pa'i dus la bab:__dbang mchog bskur ba'i dus la bab:__dngos grub stsol ba'i dus la bab:__mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das:__byin chen byin phob bcom ldan 'das:__dbang chen dbang bskur bcom ldan 'das:__dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das:__bdag cag las 'bras mchis par mdzod:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra ra tsA la ya tsA la ya AHha dz+haiM:__ces brjod cing brgyud gsum rol mo'i rjes dzaba? dbyangs lan gsum du gyer bas thun dang po grub/__gnyis pa la mchod pa kha gsos la byin rlabs tsam las sngon 'gro gzhan mi dgos/__ting 'dzin rnam gsum phyin chad thun dang po dang 'dra/__thun gsum par yang de dang mtshungs la bzlas pa stong tshigs bcas grub pa dang smin lugs dam can spyi gtor dang 'di nyid kyi bshags skong las byang gi tshogs bsgral ba'i bar grub nas/__smin lugs ltar na skabs 'dir phyi rol du cha gsum gtor ma btang*/__tshogs la rol cing lhag ma btson du 'dzin/__rjes bshags skong mjug gi khyad par gyi smon lam gdab/__chos skyong gtor 'bul dang 'og nas 'byung ba'i chad brtan rta bro rnams dang*/__gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__brtan bzhugs/__bsngo smon/__shis brjod bcas grub nas mun rub tsam du 'og nas 'byung ba bzhin nyul le rgyas par bskrad nas byin 'bebs dang /__dzaba? dbyangs lan gsum bcas grol lo/__mtshan thun gsum por 'don 'grigs nyin thun gnyis pa dang mtshungs la thun mjug so sor drag sngags brjod pas bar chad bsal zhing byin 'bebs pa ma chad par bya'o/__/'byor 'khos can gyis spros pa rgyas par byed na/__nyams chags skong ba'i phyir rdor sems/__'chi med kyi dngos grub spel ba'i phyir tshe chog__/bar chad gsal ba'i phyi rdo rje phur pa'i dkyil 'khor la brten pa'i sgrub mchod kyang bya bar gsungs so/__/rgyud las/__'khor la bka' bsgo dge sbyor bskul/__zhes ched du gsungs pas rdo rje slob dpon gyis sgrub mched rnams la skabs su blang dor gyi bslab bya dang dam tshig bshad/__bskyed bzlas kyi dmigs pa go sla don 'dus bshad grub na gal che'o/__/gnyis pa dngos grub la bar du gcod pa bsal cing byin rlabs kyi gzi byin dbab pa ni/__slob dpon nam rgyal thebs mdun du hom khung nyu le'i ling+ga bcas pa dang*/__las phur/__thun rdzas rnams dgod la/__rten bskyed pa ni/__e ya~M dz+wa la ra~M:__grub khung yangs shing gting zab pa'i nang du triHlas dngos grub la bar du gcod cing log par lta ba'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyams thag pa'i lus can du gyur par bsams la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags dang rigs sngags dang gzungs sngags snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par dpal chen che mchog bdud rtsi yon tan gyi lha tshogs bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri ya~M dzaH__tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes lan gsum gyis 'gug gzhug byas la/__phur thun tshom bur bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha/__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad khro gtum skur bstan pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__sras 'khor sprul pa bye ba 'bum:__bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:__drag po'i lha tshogs dus la bab:__g.yas kyi phyag na phur pa 'dril:__g.yon gyi phyag na lcags kyus 'gugs:__lcags kyus zung la phur pa thob:__gnod byed dgra bgegs rdul du rlog:__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li ki la ya ma hA yak+Sha kA la ru pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__gnod byed dgra bgegs 'byung po thams cad ma ra ya hU~M hU~M phaT:__ces drag sngags brjod cing phur bskor byas pas gdab thun gyis brab/__khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/__hU~M:__shar phyogs dkar po dung gi gzhal yas nas:__khrag dog dmar mo bse yi lan phran can:__spyan rtsa dmar zlum nyi ma'i zer ltar 'phro:__smin ma glo 'khyug bar snang go skabs 'byed:__bu yugs thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khyug:__bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:__rngam pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:__ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa sreg:__bskal pa'i 'brug sgra snyan nas 'brug stong sgrogs:__lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:__sen mo lcags kyu'i rtse la me chen 'bar:__ba spu gnam lcags zhun ma'i rdo rje 'khrugs:__smin mtshams lcags kyi khro chung char 'bebs shing :__zhabs kyi phur pas srin mo lnga brgya gzir:__ral pa'i gseb nas khrag gi char pa 'bebs:__shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:__srin mo'i snying 'byin chang par bcug nas gsol:__shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:__dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin sgrol:__khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:__na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gsol:__phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis mnan:__bdud la bab na snying khrag dron mo gsol:__srin la bab na srog rtsa dmar po gcod:__dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:__bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:__dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las sprul:__dam nyams dgra dang 'byung po bgegs la sogs:__phung po dum bur gtubs la don snying sregs:__dam nyams nyul le'i bar chad rdul du rlog:__dam tshig dus la bab bo sa ma ya:__hU~M:__gru bu gru:__a pa tse:__ru pa tse:__na la tse:__tsa me thun thun:__na sha s+t+wa~M b+ha ya:__yak+Sha byin:__yak+Sha byin:__phye ma phye ma:__rdul phran rdul phran:__tsit+ta rbad nan:__oM suM b+ha ni sogs dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya pra ma rA dza trig nan:__d+ha na rak+Sha rbud ling :__tri'u tri'u ma ma na ya shen dza mA ra ya:__rbad rbad:__drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas sdigs shing thun gyis brab/__sgrub pa po rnams zhwa gos sogs gzi byin bskyed de dkyil 'khor la bskor/__tshigs bdun dang bzhengs shig pad+ma 'byung gnas sogs brjod/__dar sna'i g.yab mo dang spos dud dbyangs rol bcas byin dbab pa ni/__hU~M:__dus gsum bde gshegs rgyal ba rnams:__chos sku skye ba med pa las:__gzugs sku 'gro ba'i don bgyid phyir:__gnyis med dbyings nas sku bzhengs shig:__rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa pos:__dngos grub ma lus thob bya'i phyir:__lha dang rig 'dzin srung ma'i tshogs:__sprul pa 'khor dang bcas pa rnams:__mkha' la sprin ltar gtibs nas kyang :__dngos grub ma lus char ltar phob:__dbang mchog ma lus bdag la skur:__sku yi gar stabs glog ltar 'khyug:__gsung gi nga ro 'brug ltar ldir:__thugs kyi brtse bas bdag la dgongs:__dkyil 'khor 'di la byin cig phob:__sgrub rdzas rnams la byin gyis rlobs:__gzhal yas 'di la brtan par bzhugs:__mthu dang rtsal gyi nus pa phyungs:__rtag dang mtshan ma dngos su ston:__thugs dam gnyan po'i dus la bab:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra ra tsA la ya tsA la ya AHha dz+haiM:__ces brjod cing brgyud gsum rol mo'i 'og dkyil 'khor lan gsum bskor bzhag rol rjes dzaba? dbyangs lan gsum du gyer ro/__/gsum pa tshad ma dus grangs rtags gsum las/__dus smin slob zla ba drug__mos slob kyi dbang du mdzad nas zla ba gcig gam/__zhag bdun nam/__nyin zhag gsum gyis mtha' brten par bsgrub pas kyang dus dang dbang po dang mthun par dngos grub ci rigs pa thob par 'gyur bar gsungs so/__/rtags tshad ngan pa byung na nyu le sprod/__rta bro brdung*/__dam sel gyi ltas la yig brgya bzla zhing bshags rgyud bklag__grib mi gtsang ba la rnam 'joms sme brtsegs sogs kyi bum khrus bya/__rtags tshad bzang ngan gang la'ang re dogs dang dgag sgrub med par dbyings su bskyel ba gnad yin/__dngos grub kyi ltas bzang nges pa can byung na de nyid du rgyun gyi dngos grub zin pa gnad du che bas thod pa mtshan ldan dang chos sman sbyar bas bkang ba mdun du bzhag la/__hU~M:__bde gshegs rgyal ba ma lus dgongs su gsol:__rig 'dzin mkha' 'gro dam can srung ma'i tshogs:__lha yi dge bsnyen dam ldan thams cad kyis:__tshul bzhin bsgrub pa'i rnal 'byor bdag cag la:__tshe dang chos dang phrin las rnam bzhi dang :__rkang mgyogs mig mthong ril bu mkha' spyod dang :__mthu dang rdzu 'phrul mngon shes nus mthu dang :__srid nor zas dang 'dod dgu'i dngos grub stsol:__a la la ho:__zhes brjod la bdud rtsi myong*/__gsum pa sgrub nas dngos grub blang ba sgrub pa chen po'i las rim ni dngos sbyor sgrol la brten pa yin kyang mos slob kyi skabs su rdzas la brten te blang ba la gsum/__dngos grub kyi rdzas bsham pa cho ga'i sngon 'gro/__cho ga dngos so/__/dang po ni/__sgrub pa sang grol rgyu'i de ring gi dgong thun nas dngos grub blang ba'i rdzas bshams te/__dkyil 'khor gyi mdun du gzhi dkar po'i steng du gro'i g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i dbus su rin po che'i snod du 'bru bzang gi phye ma mngar gsum dang zho mar 'o mas sprus pa'i nor bu 'bar ba'i gzugs dang phyogs bzhir las bzhi'i 'brang rgyas bza' bca' sna tshogs pas bskor ba/__g.yas su mngar gsum thud dang bsres pa'i ril bu dang*/__g.yon du b+han+d+ha bzang por 'bru bcud bdud rtsi la a mr-i ta btab pa'ang bsham/__dgong thun bzlas pa'i gsham du/__slar yang rang gi thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu lta bu grangs med pa 'phros/__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thugs kar phog pas sngon gyi thugs dam rjes su dgongs te sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad 'od zer sna lnga'i rnam pas bdag dang sgrub rdzas la thim pas ye shes mchog gi gzi byin 'bar bar gyur/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes brgya rtsa tsam bzla/__phyi nang thor thun la phrin las gzhung bsrangs te/__bzlas pa kha skong stong tshigs bcas grub nas bsnyen rgyun snga ma grol/__dngos grub blang ba'i sngags btags pa rgyun bzlas bya/__yang phyag len phal mo cher dngos grub kyi rdzas de nang rang du bsham/__snga nub dmigs bzlas 'di mi byed pa'ang yod pas longs khyab dang bstun chog__/gnyis pa dngos grub la mi dbang ba'i lta ngan gyi bgegs tshar gcad pa'i phyir las byang ltar bgegs bskrad cing drag sngags yungs thun sogs tsham rngams byas la srung 'khor bsgom/__spos rol g.yab dar bcas byin dbab/__spyi bshags ye shes sku mchog lta bu brjod la mkhon lcugs sbyang*/__gsum pa dngos grub bskul ba ni/__hU~M:__lha dang rig 'dzin mkha' 'gro dgongs:__'dir 'dus rig 'dzin bdag cag rnams:__smin grol gnyis kyis rgyud sbyangs shing :__bskyed rdzogs gnyis kyi las gzhung bsrangs:__bsnyen sgrub rnam bzhi mtha' ru phyin:__las dang thugs rje mthun pa yis:__zhi rgyas dbang drag yid bzhin gter:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M AH__hU~M:__dngos grub stsal dang stsol bar mi dmigs kyang :__bde gshegs rgyal ba rnams kyi byin gyis brlabs:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs rje dang :__tshogs lam sbyor lam gnas pa'i rig 'dzin dang :__bde gshegs yongs rdzogs rnams kyis zhal bzhes ltar:__sgrub mchog bdag la sngon gyi smon lam mthus:__tshe dang chos dang las bzhi lhun grub dang :__rkang mgyogs mig sman ril bu mkha' spyod dang :__srid dang zas nor mthu rtsal dngos grub stsol:__sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__de ltar rtse gcig thugs dam brgyud bskul bas:__rtsa ba'i dkyil 'khor lha rnams mnyam sbyor ba'i:__sbyor mtshams 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros:__'gro drug sems can rgyud sbyangs mkha' khyab kyi:__bde bar gshegs pa rnams la dgyes pa bskyed:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi:__dngos grub tshur bsdus bdag dang sgrub rdzas la:__thim pas 'chi med bdud rtsi'i dwangs ma che:__dngos grub kun gyi snying por 'khyil bar gyur:__zhes gsal btab la/__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya sid+d+hi oM:__wAka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__gu Na sid+d+hi trA~M:__karma sid+d+hi hrI:__sarba lo ka sid+d+hi pha la hU~M:__zhes stong phrag gam brgya rtsa las mi nyung ba bzlas pas/__dngos grub thams cad 'od zer 'ja' tshon lta bu'i rnam pas bdag gi gnas lngar thim par bsam/__skya rengs 'char ga dang bstun sku gsung thugs rten/__rnam rgyal bum pa sogs sgrub rdzas rnams las rdor gyis btegs la dngos grub len pa ni/__hrI:__ye shes lus can 'gran du med pa yi:__gzi brjid sku yi dngos grub stsal du gsol:__tshangs pa'i dbyangs la chos kyi char chen 'bebs:__nus pa sngags kyi dngos grub stsal du gsol:__gzungs dran ting 'dzin mkhyen brtse yongs kyi gzhi:__'od gsal snying po'i dngos grub stsal du gsol:__yid bzhin nor bu dpag bsam bum pa bzang :__'dod 'byung gter gyi dngos grub stsal du gsol:___gdul bya so so'i mos pa ji bzhin du:__thogs med 'jug pa'i dngos grub stsal du gsol:__srung dang zhi rgyas dbang dang mngon spyod sogs:__thun mong las kyi dngos grub stsal du gsol:__mkha' spyod ril bu mig sman rkang mgyogs sogs:__khyad par grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__tshe dang yo byad 'dod rgur bsgyur la sogs:__phyi nang dbang bcu'i dngos grub stsal du gsol:__mthong thos dran reg gdul bya smin cing grol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__zhes dang*/__a:__mngon sum ye shes las byung ba'i:__nyams snang gong 'phel pho brang nas:__tshad phebs don gyi lha tshogs kyis:__blo 'das chos zad dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra sarba sid+d+hi hU~M:__ kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma a yur+dz+nya na sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M swA hA:__zhes brjod cing sgrub rdzas gnas lngar btugs/__rdzas rnams bza' btung byas te longs spyad pas/__stan thog de nyid du dngos grub rnam gnyis bde blag gi tshul gyis thob par bsam la dgongs pa'i gding bzung*/__gzhan don dbang bskur byed na rgyas bsdus gang 'os skabs 'dir spel lo/__/rtsa ba'i gsum pa mtha' rgyas rjes kyi rim pa la gsum/__dkyil 'khor dang 'brel ba'i rjes chog__/phyi mtshams dkrol ba/__smon lam dang shis brjod bya ba'o/__dang po ni/__dngos grub blang ba kho na'am dbang bskur grub pa'i rjes su gtor bsngo dang bshags skong*/__tshogs mchod sogs rgyas par byas nas/__tshogs tha ma'i skabs nyul le'i ling+ga mer bsregs la cha gcig chos srung gtor mar bstab/__/cha gcig mnan pa'idon du bzhag__/lhag ma btang zhing sngar btson du bzung ba'i lhag ma dang lhan cig sgrub khang lho nub gom pa bdun cu'i sar skyel/__chos srung gtor 'bul skabs rgyun bzhag gtor ma rnams kyang yang thog lta bur 'bul/__chad brtan las byang du med pas sgrub pa'i skabs gong 'og kun tu 'di sbyar bar bya ste/__chad mdo ni/__hU~M:__sngon tshe rig 'dzin bi ma lar:__bdud rtsi bka' bab brnyes pa dang :__'od gsal sprul pa'i rdo rje yis:__dgongs pa'i klong nas phyung ba'i tshe:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__chos srung dam can rgya mtsho kun:__mkha' la sprin ltar gtibs nas kyang :__ma 'ong rjes 'jug rig 'dzin rnams:__bu bzhin skyong ba ma chad dam:__rdo rje'i tha tshig deng dgongs la:__'dod yon rgya mtsho'i gtor ma dang :__sman raka phud kyi mchod pa bzhes:__bdud bzhi'i bar chad dbyings su bzlog:__gzung 'dzin dgra bgegs klong du sgrol:__bde ba chen po'i ye shes kyis:__'chi med 'grub pa'i phrin las mdzod:__sa ma ya sarba karma ku ru ho:__zhes gtor ma phyi rol du dor/__de nas brtan ma bskyangs ba ni/__bshal chu bdud rtsir brlab la/__hU~M:__dus sbyor 'pho ba gnas dag pa'i:__rdo rje'i brtan skyong ma sring tshogs:__bshal chu'i bdud rtsi 'di gsol la:__bod khams bde ba'i phrin las sgrubs:__ma ma hrIM hrIM A mr-i ta pu dza ho:__ces brjod la phyi rol du dor/__sgo drung du dong gru gsum brus par ling+ga bsregs thal blugs te sas g.yogs pa'i khar gtor snod sbubs steng du rdo rje rgya gram gyis rgyas btab la rta bro bya ba ni/__hU~M:__bdag tu lta ba'i dam sri'i dpung :__bdag med rdo rje'i e dbyings mnan:__rnam thar gsum gyi bro brdungs pas:__dus gsum mtshan ma dbyings su yal:__sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya a a a:__ces dang rjes gtang raka gi mchod bstod rgyas par byas la nongs pa bshags/__mdun bskyed kyi lha ye shes pa rnams ras bris kyi dkyil 'khor ram rten la brtan bzhugs bya/__dam tshig pa rang la bsdu bdag gi rnal 'byor yang 'od gsal du bsdu zhing rgyun spyod dang go bsgo dmigs bsal byed na/__hU~M:__ngar 'dzin rnam dag sgyu lus 'ja' 'dra 'di:__bla med sku gsung thugs su rgyas btab nas:__bden pa dbyer med lta spyod zung 'brel te:__rgyun du 'gro ba 'dren pa'i spyod lam bya'o/__oM AHhU~M:__badz+ra hrIHAH__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i gur:__stong pa'i go cha bla na med:__chos sku skye med rdo rje yin:__mtshan ma'i spyod yul kun bcom nas:__chos kyi dbyings su rgyas btab pas:__sangs rgyas kyis kyang mi gzigs na:__gnod byed bgegs kyi ga la mthong :__hU~M hU~M hU~M:__badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M:__oM badz+ra kA ya wA ka tsit+ta hU~M:__zhes rgyas gdab bo/__gnyis pa mtshams bkrol cing dkyil 'khor bsdu ba ni/__rgyal tho bzhi la zlum gtor bzhi/__sgo byang gnyis la dmar gtor re re dang phyi mchod bcas bsham/__phyi rol gyi shar gyi tho rtsar phyin te mchod gtor byin rlabs sngar ltar ram bsdu na/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~M:__gsum gyis brlabs la/__hU~M:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM d+h+riSh+ta rASh+ta ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__shar phyogs rgyal po chen po yul 'khor srung :__zhi ba'i phrin las mthar phyin sku mdog dkar:__thugs rje'i dbang gis 'gro don pi waM bsnams:__shar phyogs dri za'i mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__de nas lho yi tho rtsar phyin la mchod gtor rnams/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po 'phags skyes po:__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM be ru d+ha kA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum*/__ar+g+haM sogs/__hU~M:__lho phyogs rgyal po chen po 'phags skyes po:__mngon spyod tshul gyis 'gro don sku mdog sngo :__dug gsum 'joms mdzad be con ral gri bsnams:__lho phyogs gshin rje'i mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__nub kyi tho rtsar 'khod la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po spyan mi bzang :__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM bi rU pAk+Sha ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum/__ar+g+haM sogs/__hU~M:__nub phyogs rgyal po chen po spyan mi bzang :__sku mdog smug nag dbang ldan brjid pa'i sku:__bsod nams tshogs rdzogs spu gri sbrul zhags bsnams:__nub phyogs klu dbang mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__byang gi tho rtsar 'khod la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po rnam thos sras:__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM bai shra ba NA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum gyis phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__hU~M:__byang phyogs rgyal po chen po rnam thos sras:__che ba'i yon tan mthar phyin sku mdog ljang :__rin chen gter bdag rgyal mtshan ne'u le 'dzin:__byang phyogs gnod sbyin mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__zhes gshegs/__sgo byang phyi nang bkrol ba ni/__phyi sgor mchod gtor bshams la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum dang*/__oM kro d+ha ya ma rA dza i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__bgegs kyi gnyen po gshin rje gshed:__ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:__phyi rol sgo yi srung ma mdzad:__khyod kyi thugs dam ngo mtshar che:__gtang rag mchod bzhes dbyings su gshegs:__badz+ra mu:__zhes lha gshegs sgo byang bsdu'o/__/nang sgor mchod gtor bshams la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__oM kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum/__ar+g+haM sogs/__hU~M:__khro bo'i rgyal po bdud rtsi 'khyil:__ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:__phyi nang sgo yi srung ma mdzad:__khyed kyi thugs dam ngo mtshar che:__gtang rag mchod bzhes dbyings su gshegs:__badz+ra mu:__lha gshegs/__sgo byang bsdu/__de nas nang du phyin la slob dpon nam rgyal tshab pas dkyil 'khor nub 'khod la/__oM badz+ra kI la ya u+u t+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+ha rod A dz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M phaT swA hA:__zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang por gdab rim las ldog phyogs su byung ste/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha swa d+ha ni swA hA:__zhes phur rtse 'o mas bkru/__chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te dril bu dkrol zhing*/__a kA ro'i sngags brjod bzhin pas 'jam rol dang bcas ras bris kyi dkyil 'khor bsdu'o/__/gsum pa nongs bshags dang bka' drin gsol ba ni 'dir ma spros la de nas smon lam gdab pa ni/__thal mo sbyar la/__kye ho:__mi gnas ye shes chos kyi dkyil 'khor du:__ma bcos lhun grub yon tan rdzogs pa'i dpal:__rab 'byams rgyal ba'i bka' lung yongs rdzogs nas:__'gro ba yongs kyi dpal du 'gyur bar shog:__'di lta bu yi dkyil 'khor rtag tu brtson:__bka' drin che ba'i rdo rje slob dpon dang :__lu gu brgyud kyi 'brel ba'i mched lcams rnams:__'bral med dag pa'i zhing du tshogs par smon:__bla med sgrub pa'i dkyil 'khor chen po 'dir:__sku gsung thugs kyi dngos grub ma thob bar:__sa lam mthar phyin 'gro ba thabs kyis sgrol:__sku gsum ye shes lnga la spyod par shog:__ces dang*/__khyad par mar me'i smon lam bya ba ni/__thams cad kyis lag g.yas su mar me dang spos reng thogs/__rgyal thebs pas dbyangs bor len byas te/__hU~M:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:__rdo rje slob dpon gnyen gyis dbu mdzad nas:__dam tshig ldan pa'i mched dang lcam dral rnams:__deng nas byang chub snying po ma thob bar:__'khor ba'i g.yangs sa chen por mi ltung zhing :__ma rig mun pa'i nang du mi 'khyams shog:__gcong rong dog mo'i gnas su mi skye dang :__dmyal ba'i zangs khar gnas su mi lhung zhing :__gcan gzan gdug pa'i sgra skad mi grags shing :__mtshon cha gdug pa'i dbal gyis mi phog shog:__rdo rje slob dpon bka' drin che ba dang :__mtshan ldan gzungs ma rdo rje mched lcam rnams:__mi 'bral 'grogs pa'i ting 'dzin rtse gcig gis:__sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog:__nam zhig tshe 'phos 'chi ba'i dus byung tshe:__ma rig dbang gis 'khor bar ltung srid na:__snang gsal mar mes ma rig sdug bsngal sol:__nyon mongs dbang gis rigs drug gnas 'khyams na:__snang gsal mar mes 'gro drug sdug bsngal sol:__rgyu mchog 'di yis sa bcu yongs sgrol te:__shes bya'i sgrib byang phyir mi ldog par shog:__snang gsal go 'byed zhun mar mdangs ldan 'di:__bde gshegs yongs la phul ba'i mthu byin gyis:__sa bcu 'das te sa rnams yongs non shog:__kun tu 'od dang ma chags pad+ma'i spyan:__'khor lo tshogs chen stug po bkod pa'i sa:__de ba ko sha kun bzang dbyer med pa:__rdo rje sems ming lcang lo can gyi gnas:__bla ma'i sa dang srid gsum gzhi rdzogs sogs:__rtsol bral lhun po'i sa la thig le yis:__sa lam 'gro rnams ma lus lhun grub nas:__gzugs sku gnyis kyi 'gro don yongs rdzogs shog:__ces dang gzhan yang spro na theg pa chen po'i smon lam spyi dang khyad par rgya cher gdab pas/__dus gnyan pa'i phyir 'grub par 'gyur bar gsungs/__de nas zhal nas gsungs pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pas 'go drangs/__las gzhung nas 'byung bas mtshon pa'i shis brjod rgyas par spel la me tog char du bsnyil te rol mo snyan par khrol ba sogs kyi dge legs su bya/__kha skong dang las myur du 'grub pa'i sbyin sreg 'grub na mchog tu 'gyur bas sman sgrub las 'byung ba ltar bya/__gzhan yang gnas srung ba dang dga' ston sogs mtha' rgyas ci 'grub byas pas phyin chad legs tshogs rgya cher 'phel bar 'gyur ro/__/smras pa/__bla med theg pa kun las mgrin gcig tu/__/zab lam bla ma'i rnal 'byor 'di kho na/__/bskyed rdzogs yongs kyi mthar thug yin gsungs pas/__/lag len bde chen shing rta khrigs su bsdebs/__/'di la 'gal dang ma 'brel gyur pa sogs/__/nyes pa gang mchis rtsa gsum lha la bshags/__/cung zad 'bad pa'i legs byas zla snang gis/__/phan bde'i ku mud sa gsum khyab gyur cig__/rdo rje theg pa'i lam mchog rmad byung ba/__/bla ma'i lam gyi sgrub pa la brten nas/__/gsang gsum mi zad rgyan gyi 'khor lo cher/__/mkha' mnyam 'gro rnams myur du dbugs dbyung shog__/bdag kyang skye ba'i phreng bar ji srid 'bar/__/thub bstan yongs kyi zab gnad mthar thug pa/__/'od gsal rdzogs chen 'dzin skyong spel ba yis/__/rgyal ba pad+ma'i phrin las skyong bar shog__/ces bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang la rtsa gsum spyi yi sgrub khog gi chings gtso bor sbyor ba 'di ni/__yul brag g.yab tu skyes pa'i chos gzugs tsam po ba phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas bsdebs pa ste/__dge bas 'gro ba kun gyi rgyud la 'chi med bi ma mi tra'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]