JKW-KABAB-09-TA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས།
Wylie title dpal gsang ba'i bdag po rdo rje'i me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigs JKW-KABAB-09-TA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 26, Pages 581-597 (Folios 1a to 9a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dbu ru ston pa shAkya 'od, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal gsang ba'i bdag po rdo rje'i me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 581-597. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ (dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar)
Deity phyag na rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SA-012
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་སྔོན་མེད་པའི་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་འདི་ཉིད་ཀྱང༌། གསང་བ་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྩལ་ཏེ་བཀའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
  • Author colophon: ces sngon med pa'i zab gsang snying po'i bcud 'dril 'di nyid kyang*/__gsang ba kun gyi mnga' bdag 'jigs bral gyi slob dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas smin grol gyi bdud rtsi stsal te bka'i gnang ba thob pa ltar/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o
[edit]
༄༅། །དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །༄༅། །གུ་རུ་བཛྲ་ཙཎྜ་ན་མཱ་མི། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མཁའ་འདྲ་བ། །ཁྲོ་ལ་ཁྲོས་པར་བསྟན་ལ་འདུད། །རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་ལ། །ཕྲིན་ལས་དབང་གི་མཛེས་རྒྱན་དགོད། །དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དུ་དྲིལ་བ་འདིའི་ཕྲིན་ལས་བྱ་བ་ལ། སྦྱོར་བ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཙམ་བཤམ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བུར་མ་འབྱོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གསང་བདག་ལྷར། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོར། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །གསང་བདག་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། ཚོགས་བསགས་ནི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས། མཆོད་བརླབ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ ཀུན་གཞི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྭ་གདེངས་པའི༔ མར་རྩེ་སྡེ་བརྒྱད་དམ་སྲིའི་སྙིང་ལ་གཟིར༔ ལྟེ་བ་སྦུབས་སྟོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཕྱི་ནང་དྲག་མེ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ བདག་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་མདོག་ཅན་དཔའ་ཞིང་གཏུམ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གནོད་སྦྱིན་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེས་གདོན་བགེགས་ཀླད་ནས་འཇོམས༔ གཡོན་པའི་ཞགས་པས་མ་རུངས་འཆིང་ཞིང་འདྲེན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ཅན་ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྩེར་ཁྱུང་དམར་ཁྲ་ཐབས་འགྱེད༔ ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་ནག་སེང་ལྡེང་དབྱུགས་ཏོ་ཞགས་པ་འཕེན༔ མར་རྩེ་ལས་བྱེད་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ནག༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་འཛིན་སྤྲུལ་པ་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བྱིན་བཟོད་པར་དཀའ༔ སྟེང་འོག་བར་གསུམ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་གྱི་སྲོག་འཕྲོག་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་འོད་སྐུར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད༔ མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ གསང་བདག་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་ཕྱག་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག༔ གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་འཁོར་དང་བཅས༔ དྲེགས་པ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་བསེན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨཱ་ན་ལ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་ཤིང་དངས་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏི་ཙ་ཧོ༔ མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས༔ ཤབྡ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་ས་གསུམ་གདུག་པ་སྲེག༔ གཙོ་འཁོར་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀར་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ཞིང་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་ནུས་བདག་ལ་བསྡུས༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཕཊ༔ ཅེས་གཙོ་བོར་བཟླ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལས་སྦྱོར་གཅིག་དྲིལ་ནི། སླར་ཡང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་དང་རྟ་མཆོག་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོའི་སྡེ༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་མནན་བཀའ་ཡི་དམ་འོག་བཅུག༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་བཞེངས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨཱ་ན་ལ་ཛྭཱ་ལ་ཀྲང་ཀྲང་ཀྲིང་ཀྲིང་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཏྲི་ཤཱུའུ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ མཱ་ར་མཱ་ར༔ གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ད་ཧ༔ པ་ཙ་པ་ཙ༔ ནཱ་ཤ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པའི་བསྙེན་པའི་དྲུག་ཆ་ཙམ་དུ་བཟླའོ། །བཟླས་པ་གྲུབ་ནས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་རྟེན་བྱེད་བཅས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། མཆོད་བསྟོད་བྱ། རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཧཱུྃ༔ བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག༔ དེ་ཡང་ཐིག་ལེ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གསལ་འཚེར་དངོས་མེད་ཀུན་ཟླུམ་ངོ་བོས་སྟོང་༔ རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་པ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་འགྲོ་མི་འགྱུར་ཁྱབ་པ་ཆེ༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་དགྲར་ལངས་ཀྱང་༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་གསང་བ་འཛིན་པའི་དངོས༔ རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །ལྡང་བ་ན། སླར་ཡང་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་སྐུ། །གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེས་བསྲུང་བར་གྱུར། །དགེ་འདིས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན། །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི། །གོ་འཕང་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས། །བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག །བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་གསང་བའི་བདག །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ནོར་ལྷ་གཏེར་སྲུང་སོགས། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་དོ། །འདི་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་ན། བསྙེན་པ་ཁ་རྐྱང་ལ་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ལྟར་ལས་བཤམ་བཀོད་མི་དགོས། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སྦྲེལ་མ་སྟབས་བདེ་བས། མདུན་རྟེན་སྒྲུབ་གཏོར་དཔལ་བཤོས་རྒྱན་ལྡན་ལ་ཡོད་ན་སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་བཙུགས་པའི་མདུན་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་བཀོད། རྗེས་སུ་སྲུང་བའི་རྫས་སྒྲུབ་ན། རིལ་བུ་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་རྭ་སྲུང་ངམ་ལྕགས་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་བཞག །ཐོག་མར་དཀར་བགེགས་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་དང་བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་གཅོད་སྤྱི་འགྲོའམ་རིགས་མཐུན་ནས་ལེན། ཕྲིན་ལས་གཞུང་ལྟར་ལ་བསྙེན་པའི་གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པས་རབ་བཞི་འགྱུར། དེ་ཙམ་མི་འགྲུབ་ཀྱང་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་འགྲོ་ངེས་པ་མ་བྱུང་བར་སྔགས་རིང་མི་བཟླ། བསྙེན་པ་ཐེམས་ནས་བཟླས་པའི་དབུར་ཛབ¿་ཁང་ཕྱེས་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་འཕྲོ་འདུའི་ཏིང་འཛིན་གསལ་བས་ཐོག་མར་བསྙེན་པ་ཁྱུག་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལས་སྦྱོར་གཅིག་དྲིལ་ཉིད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་འགྲོ་ངེས་པར་བྱ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམས་ནས་སྲུང་བའི་རྫས་བསྒྲུབ་པར་ཆིག་དྲིལ་ལ་གཏེར་གཞུང་གི་རྫས་སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་བཏགས་ལ་ཁྲི་ཚོ་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ། ཐོག་མཐའི་བྱ་བ་གཞན་གསང་བ་སྤྱིས་འགྲེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་ན་མཎྜལ་ལ་མེ་ཏོག་སྔོན་པོའི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་ཁྲིའུར་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན་ཆིངས་སྔོན་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། མདུན་དུ་ལྷ་ཙཀ་བཞི། གཡས་སུ་རཀྴ་འམ་ཐོད་ཕྲེང༌། གཡོན་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་བྲིས་པའི་ཙཀླི། རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་གཏོར་རྒྱན་ལྡན་རྣམས་བཀོད། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་རྣམས་བཤམ། ལས་བུམ་སོགས་ཀྱང་འདུ་བྱ། ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ་ཛབ¿་ཁང་དབྱེ། བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། བུམ་བཟླས་ཟུར་དུ་སྤྲོ་ན་སྤྱི་འགྲེའི་གསལ་གདབ་བཅས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བཟླས་པའི་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། ཏིང་འཛིན་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་ངམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ནོད་དོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་དང་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེའང་དུས་གསུམ་དུ་གཤེགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་རྫོགས་པར་འཛིན་ཅིང་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲང་ནས་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་འཇོམས་ཤིང་སྲུང་བར་མཛད་པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ། གསང་བདག་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་ནི་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་གཏུམ་པོ་མེ་འབར་གྱི༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་འདི༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྲུང་བར་གདམས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་པྲ་དུན་རྩེ་རུ་སྦོས༔ སྔགས་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ སྔ་མའི་མིང་ཅན་དབུ་རུའི་སྟོན་པ་ཆེ༔ དྲག་སྔགས་མཐུ་ལྡན་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་ཚེ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པའི་རྗེས༔ ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་རུ་གཉིས་ལྷག་དུས༔ གདམས་པ་འདི་དང་དྲག་པོའི་གཏེར་མང་འདོན༔ དུས་དེར་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་ན༔ གསང་བའི་བརྡ་རིས་ཌཱ་ཀིའི་ལག་ཏུ་གཏོད༔ མ་འོངས་རྩུབས་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་གསུང་སྤྲུལ་པདྨའི་མིང་ལ་སྤྲོད༔ དེས་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་གསང་བར་སྤེལ༔ དུས་མཐའི་འགྲོ་བ་འགའ་ཡི་དོན་བྱེད་ཅིང་༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་ལ་ཕན་པའི་བཙས་སུ་འགྱུར༔ ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ལ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་དུ་གདམས་ཏེ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦ་བར་མཛད་དོ། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་བྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་ཅེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་ལུང་དུ་བསྟན་པ། བོད་ཡུལ་སྔགས་འཆང་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་དབུ་རུ་ལྷ་སའི་སྟོན་པ་ནུས་ལྡན་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་ཤོག་སེར་སླར་ཡང་ཌཱ་ཀིའི་ཕྱག་ཏུ་གཉེར་གཏད་པ། དེང་སང་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་དུས་སུ་སོན་པ་ན། གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་མཛོད་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སྤྱོད་པར་མཛད་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་རྗེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་སྩལ་བ་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་ཟུངས་སུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གསང་བདག་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་གསོལ་ཏེ། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་གསང་བའི་བདག་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་བཏང་སྙོམས་མ་ཤོར་བར་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་སོགས་བརྗོད། སྣང་སྲིད་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། དེའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་མ་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་པའི་མདོག་ལྟ་བུ། དཔའ་ཞིང་གཏུམ་ལ་གནོད་སྦྱིན་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་པས་ཞགས་པ་ཕྱར་ཐབས་སུ་བསྣམས་པ། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་འདོར་སྟབས་བསྐལ་མེ་དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་ན་འགྱིང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཡར་གྱི་རྭ་རྩེ་ཁྱུང་དམར་ཁྲ་ཐབས་སུ་འགྱེད་ཅིང་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་དབྱུག་ཏོ་ཕྱར་ཞིང་ཞགས་པ་འཕེན་པ། མར་གྱི་རྭ་རྩེ་ལས་བྱེད་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་རླུང་དམར་འཚུབས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་དུ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་ཡི་གེས་མཚན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕྲོས་པས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་སེར་ཆེན་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག༔ གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་འཁོར་དང་བཅས༔ དྲེགས་པ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་བསེན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨཱ་ན་ལ་ཛྭཱ་ལ་ཀྲང་ཀྲང་ཀྲིང་ཀྲིང་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཏྲི་ཤཱུའུ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ མཱ་ར་མཱ་ར༔ གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ད་ཧ༔ པ་ཙ་པ་ཙ༔ ནཱ་ཤ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་དབང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས། དངོས་གཞི་ལ་བུམ་དབང་བསྐུར་བ། གཟི་བྱིན་སྐྱེད་པ། བྱིན་རླབས་རྟེན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་འབྱུང་བའི་དང་པོ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་གི་རང་བཞིན་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ནང་དུ་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་འཁྱིལ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ཁྱེད་རང་གི་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བཀྲུས་ཤིང་གཏོར། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བླུག་ཅིང་བཞག་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བུམ་པའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ འོད་ཞུ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་ནུས་རྫོགས་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཀཱ་ལ་ཤ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ གཉིས་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད་པའི་ཐོག་མར་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་གི་སླད་དུ། ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་སོ་སོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙག་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ས་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ གསང་བདག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཙཎྜ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཁྲོཾཿ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཀླུ་གདོན་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ ཁྱུང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ག་རུ་ཌ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ ཁྲོ་རྒྱལ་རྗེ་བཙུན་རྟ་མཆོག་དབང་གི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱལ་བསེན་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ དབང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལས་བྱེད་སྟོབས་ལྡན་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཡིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས༔ གནོད་སྦྱིན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་ལུས་ལྷ་སྐུ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་འདེབས་པ་སྣང་སྟོང་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་དང་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་དང་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཕ་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་འཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་དེ་ཉིད་གཡས་སུ་འཁོར་ཞིང་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བས། རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཐུ་བྱིན་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པར་མོས་ལ་བསྙེན་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཆད། ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་དེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས། ཁྱུང་དང་རྟ་མཆོག་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་ཁྱབ། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་གཟིར་བསྐྲད་ཅིང་མནན་པ་དང་དམ་འོག་ཏུ་བཙུད། སྣང་གྲགས་རྟོགས་པའི་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་སོང་བར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨཱ་ན་ལ་ཛྭཱ་ལ་ཀྲང་ཀྲང་ཀྲིང་ཀྲིང་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཏྲི་ཤཱུའུ་ལ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ མཱ་ར་མཱ་ར༔ གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ད་ཧ༔ པ་ཙ་པ་ཙ༔ ནཱ་ཤ་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །དབང་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྒྲ་ཡི་སྙིང་པོ་གསང་ཆེན་ཡི་གེ་ཧཱུྃ༔ དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་སྒྲ་སྐད་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་ངག་གསང་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་གྱི་སྒྲ་སྐད་ལ་བཟླས་པ་སྔགས་དང་འཕྲོ་འདུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཟེར་འདེབས་པ་གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སླད་དུ། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་འོད་འབར་བ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་རྟོགས་དགོངས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་སྔོན་ཙཀླི་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འདུས༔ སྟོང་སྲོག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྫོགས་རིམ་རིག་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ལྟར་སྒོམས་ལ་ལྷ་སྣང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། ཧཱུྃ༔ བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག༔ དེ་ཡང་ཐིག་ལེ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གསལ་འཚེར་དངོས་མེད་ཀུན་ཟླུམ་ངོ་བོས་སྟོང་༔ རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་པ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་འགྲོ་མི་འགྱུར་ཁྱབ་པ་ཆེ༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་དགྲར་ལངས་ཀྱང་༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་གསང་བ་འཛིན་པའི་དངོས༔ རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཅེས་བརྗོད། དེས་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ལ་དགོངས་པ་མི་གཡོ་བའི་གཟེར་འདེབས་པ་རིག་སྟོང་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་མ་གཡོས་པར་གྱིས་ཤིག །གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་རྟེན་བྱེད་གཏོར་དབང་གི་སླད་དུ། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ལས་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པས། གསང་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །དཔལ་གཏོར་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གསང་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཁྱུང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ནག༔ གཉེན་པོ་རིགས་འདུས་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་བྱིན་རླབས་ནུས་རྩལ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ སརྦ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཤིས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དབང་རྗེས་དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་རང་ལ་བསྡུ་བའམ་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། བདག་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྟར་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ལྷར་ལྡངས་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །མཚན་འཛིན་སྤྲིན་ཚོགས་ཀ་དག་དབྱིངས། །ཞི་ཡང་འབར་བ་ཆེན་པོའི་གར། །སྲིད་ཞི་ཁྱབ་པར་སྒྱུར་བ་ཡིས། །གཉིས་སྣང་རྩད་ནས་གཅོད་པར་ཤོག །ཅེས་སྔོན་མེད་པའི་ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་འདི་ཉིད་ཀྱང༌། གསང་བ་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྩལ་ཏེ་བཀའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྒྱུར་བའོ།།
[edit]

@#/__/dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigs zhes bya ba bzhugs so/__/@#/__/gu ru badz+ra tsaN+Da na mA mi/__/rdo rje snying po mkha' 'dra ba/__/khro la khros par bstan la 'dud/__/rnal 'byor gsum dril snying po la/__/phrin las dbang gi mdzes rgyan dgod/__/dpal gsang ba'i bdag po'i sgrub thabs rgya mtsho'i snying po rnal 'byor gsum du dril ba 'di'i phrin las bya ba la/__sbyor ba sman raka gtor gsum/__phyi mchod tsam bsham/__rgyun gyi rnal 'byor lta bur ma 'byor na ting nge 'dzin la brten te phrin las dngos la gsum/__dang po sngon 'gro skyabs sems ni/__bla ma mchog gsum gsang bdag lhar/__/gus pas skyabs mchi mkha' mnyam 'gror/__/bla med byang chub mchog thob phyir/__/gsang bdag lha tshogs bsgrub par bgyi/__/lan gsum/__tshogs bsags ni/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs/__mchod brlab ni/__raM yaM khaM/__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bus:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM ma hA sarba pU dza a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__dngos gzhi bskyed pa'i rnal 'byor ni/__hU~M:__snang srid gzung 'dzin mi dmigs stong pa'i ngang :__kun gzhi gsang ba chen po'i ye shes rtsal:__hU~M yig mthing nag yongs su gyur pa las:__gnam lcags rdo rje rtse dgu rwa gdengs pa'i:__mar rtse sde brgyad dam sri'i snying la gzir:__lte ba sbubs stong yangs shing rgya che ba:__phyi nang drag me 'bar zhing 'khrugs pa'i klong :__bdag nyid gsang ba'i bdag po he ru ka:__mthing nag char sprin mdog can dpa' zhing gtum:__zhal gcig phyag gnyis gnod sbyin khros pa'i nyams:__phyag g.yas rdo rjes gdon bgegs klad nas 'joms:__g.yon pa'i zhags pas ma rungs 'ching zhing 'dren:__dur khrod chas can zhabs gnyis dor stabs kyis:__pad+ma nyi ma dregs pa'i gdan la 'gying :__rdo rje'i rwa rtser khyung dmar khra thabs 'gyed:__lte ba'i thad du dbang chen rta mchog dpal:__dmar nag seng ldeng dbyugs to zhags pa 'phen:__mar rtse las byed yak+Sha kA la nag:__lcags kyu zhags 'dzin sprul pa rlung ltar 'tshubs:__kun kyang khro gtum gzi byin bzod par dka':__steng 'og bar gsum sde brgyad 'byung po'i tshogs:__kun gyi srog 'phrog srid zhi'i spyi dpal che:__snang stong zung 'jug chu zla 'ja' tshon ltar:__ma 'dres yongs rdzogs 'od skur lam gyis gsal:__hU~M:__de ltar gsal ba'i gnas gsum rdo rje gsum:__yi ge gsum mtshan lcags kyu lta bu'i 'od:__mkha' khyab 'phros pas rtsa gsum rab 'byams kun:__gsang bdag gnyen po stobs kyi phyag rgyar bzhengs:__spyan 'dren bzhugs phyag ni/__hU~M hU~M:__dbyings nas sku skyod bcom ldan gsang ba'i bdag:__gtum chen rdo rje me 'bar 'khor dang bcas:__dregs pa gza' klu rgyal bsen 'dul ba'i phyir:__drag shul stobs kyis gnas 'dir spyan 'dren gshegs:__oM badz+ra tsaN+Da A na la sa pA ri bA ra badz+ra sa mA dza:__dam tshig ye shes dbyer med chen por bzhugs:__sgo gsum gus shing dngas bas phyag 'tshal lo:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya s+t+waM:__a ti pu ho:__pra ti tsa ho:__mchod bstod ni/__hU~M:__khams gsum gdug pa ma lus bsgral ba yi:__drag po'i nyer spyod 'dod pa'i yon tan dang :__sman gtor rak+ta tshogs kyi longs spyod kun:__'bul lo bzhes nas dngos grub rnam gnyis stsol:__oM badz+ra tsaN+Da sa pA ri bA ra ar+g+haM sogs:__shab+da pU dza me g+ha kA ma gu Na pra tIts+tsha AHhU~M:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza hoH__hU~M:__dpal ldan gsang ba'i bdag po rdo rje 'dzin:__ye shes me 'bar sa gsum gdug pa sreg:__gtso 'khor gnyen po stobs kyi phyag rgya can:__he ru ka dpal 'khor dang bcas la bstod:__bzlas pa'i rnal 'byor la dang po bsnyen pa ni/__hU~M:__thugs kar pha lam rdo rje'i lte bar hU~M:__sngags phreng 'khor zhing 'bar ba'i 'od zer gyis:__rtsa gsum rgyal ba'i byin nus bdag la bsdus:__'khor 'das zil gnon ye shes thig ler rdzogs:__hU~M badz+ra tsaN+Da phaT:__ces gtso bor bzla/__gnyis pa sgrub pa las sbyor gcig dril ni/__slar yang sgrub pa'i sngags kyi phreng ba las:__rdo rje khyung dang rta mchog gnod sbyin tshogs:__nyi zer rdul ltar khams gsum kun tu 'phros:__gza' klu rgyal 'gong gnod sbyin 'byung po'i sde:__bsad gzir bskrad mnan bka' yi dam 'og bcug:__snang grags lha dang sngags kyi rang sgrar bzhengs:__dran rtog 'od gsal dbyings kyi ngo bor thim:__hU~M badz+ra tsaN+Da A na la dz+wA la krang krang kring kring ha ha hi hi hU~M hU~M tri shU'u la sarba duSh+tAn kha kha khA hi khA hiH__mA ra mA ra:__gr-ih+Na gr-ih+Na:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na:__da ha da ha:__pa tsa pa tsa:__nA sha ya mA ra ya hU~M phaT:__ces pa'i bsnyen pa'i drug cha tsam du bzla'o/__/bzlas pa grub nas lhag chad kha skong rten byed bcas spyi ltar dang*/__mchod bstod bya/__rdzogs pa'i rnal 'byor ni/__hU~M:__bskyed pa'i gsal snang yi ge hU~M mthing ga:__de yang thig le nam mkha' dwangs pa'i mdog:__gsal 'tsher dngos med kun zlum ngo bos stong :__rig pa byang chub sems dang dbyer med pa:__'khor 'das kun 'gro mi 'gyur khyab pa che:__srid dang zhi ba thams cad dgrar langs kyang :__cis kyang mi chod mi shigs rdo rje'i bdag:__don gyi dpal chen gsang ba 'dzin pa'i dngos:__rang bzhin rdzogs pa chen po'i dbyings su bzhag:__a a aH__zhes ci gnas su mnyam par bzhag__/ldang ba na/__slar yang bdag nyid rdo rje gtum po'i sku/__/gnas gsum rdo rje'i yi ges bsrung bar gyur/__/dge 'dis mkha' mnyam sems can kun/__/gsang bdag rdo rje me 'bar gyi/__/go 'phang byang chub myur thob nas/__/bdud las rnam par rgyal bar shog__/byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs yi dam gsang ba'i bdag__/dam can rgya mtsho nor lha gter srung sogs/__/rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i bkra shis shog__/ces bsngo smon dang shis pa brjod do/__/'di la bsnyen sgrub byed na/__bsnyen pa kha rkyang la phrin las dkyus ltar las bsham bkod mi dgos/__bsnyen sgrub las gsum sbrel ma stabs bde bas/__mdun rten sgrub gtor dpal bshos rgyan ldan la yod na sku rten tsakli btsugs pa'i mdun tu phyi nang gi mchod pa bkod/__rjes su srung ba'i rdzas sgrub na/__ril bu legs par byas te rwa srung ngam lcags snod du blugs la bzhag__/thog mar dkar bgegs gtor ma bsngo ba dang bgegs bskrad mtshams gcod spyi 'gro'am rigs mthun nas len/__phrin las gzhung ltar la bsnyen pa'i grangs tshad 'bum phrag drug tu gsungs pas rab bzhi 'gyur/__de tsam mi 'grub kyang 'bum phrag drug 'gro nges pa ma byung bar sngags ring mi bzla/__bsnyen pa thems nas bzlas pa'i dbur dzab[¿] khang phyes la bdag mdun gnyis kar 'phro 'du'i ting 'dzin gsal bas thog mar bsnyen pa khyug tsam dang*/__de nas sgrub pa las sbyor gcig dril nyid 'bum phrag gcig 'gro nges par bya/__bsnyen sgrub thems nas srung ba'i rdzas bsgrub par chig dril la gter gzhung gi rdzas sgrub sngags sham btags la khri tsho gcig gis bsgrub/__thog mtha'i bya ba gzhan gsang ba spyis 'gre shes par bya'o/__/'di'i sgo nas slob ma rjes su 'dzin na maN+Dal la me tog sngon po'i tshom bu gcig bkod pa'i steng khri'ur rnam bum bcud ldan chings sngon kha rgyan dang bcas pa/__mdun du lha tsaka bzhi/__g.yas su rak+sha 'am thod phreng*/__g.yon du hU~M sngon po bris pa'i tsakli/__rgyab tu dpal gtor rgyan ldan rnams bkod/__sman rag gtor gsum/__phyi mchod rnams bsham/__las bum sogs kyang 'du bya/__las gzhung bsrangs la dzab[¿] khang dbye/__bzlas pa ci 'grub bya/__bum bzlas zur du spro na spyi 'gre'i gsal gdab bcas gzungs thag blangs la bzlas pa'i mthar mchod bstod bum lha 'od zhu bya/__las bum 'khyil pa'i sngags kyis byin brlab/__ting 'dzin 'od zer gyis dbang ngam rig pa'i me tog dor la gnang ba nod do/__/de nas slob ma la khrus dang bgegs bskrad srung 'khor spyi 'gre ltar sems bskyed gsal btab la/__de'ang dus gsum du gshegs pa'i sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i gsang ba rdzogs par 'dzin cing rgyal ba sras dang slob mar bcas pa'i phyi bzhin du 'brang nas bdud kyi bar chad 'joms shing srung bar mdzad pa sogs phrin las kyi rnam par 'phrul pa bsam gyis mi khyab pa mnga' ba/__gsang bdag lag na rdo rje la rgyud dang sgrub thabs mtha' yas pa bzhugs pa las/__'dir ni gter gzhung rdo rje'i gsung las/__dpal chen gsang bdag gtum po me 'bar gyi:__rgyud lung man ngag snying po'i yang zhun 'di:__da lta mnga' bdag yab sras srung bar gdams:__ma 'ongs don phyir pra dun rtse ru sbos:__sngags pa shAkya 'od kyi skye ba'i mtha':__snga ma'i ming can dbu ru'i ston pa che:__drag sngags mthu ldan de 'dra byung ba'i tshe:__o rgyan nga nyid srin yul gshegs pa'i rjes:__lo ni brgya dang bcu ru gnyis lhag dus:__gdams pa 'di dang drag po'i gter mang 'don:__dus der 'gro phan rgya cher ma byung na:__gsang ba'i brda ris DA ki'i lag tu gtod:__ma 'ongs rtsubs 'gyur shin tu gdul dka'i tshe:__mnga' bdag gsung sprul pad+ma'i ming la sprod:__des kyang gtan la phab ste gsang bar spel:__dus mtha'i 'gro ba 'ga' yi don byed cing :__snying po'i bstan la phan pa'i btsas su 'gyur:__ces 'byung ba ltar/__sangs rgyas gnyis pa rdo rje thod phreng rtsal gyis mnga' bdag chos rgyal yab sras la snying po'i bcud dril du gdams te phyi ma phyi ma'i don la dgongs nas zab mo'i gter du sba bar mdzad do/__ji skad du/__byang gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas byung :__gter ston dbu ru ston shAka ces bya 'byung :__zhes lung du bstan pa/__bod yul sngags 'chang kun gyi gtso bo shAkya 'od kyi skye mtha' dbu ru lha sa'i ston pa nus ldan shAkya 'od kyi byang pra dun rtse nas spyan drangs te thugs nyams su bzhes shing shog ser slar yang DA ki'i phyag tu gnyer gtad pa/__deng sang rdo rje'i lung gi dus su son pa na/__gsang chen rdo rje'i chos mdzod la ci dgar longs spyod par mdzad pa'i gter ston grub thob rgya mtsho'i spyi rje pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros shog ser dngos su stsal ba las gtan la phab ste bstan dang 'gro la phan bde'i zungs su spel bar mdzad pa'i gsang bdag rdo rje me 'bar rnal 'byor gsum dril gyi smin byed bsgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__gsang bdag gtso bo khyod la 'dud/__/thar pa chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' bor skyabs gsol te/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__/lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__bla ma dang gsang ba'i bdag po gnyis su med pa la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor te bzhugs pa'i drung du rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin tu bya ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/sogs lan gsum/__de nas dbang gi gzhi 'god pa la ye shes pa dbab pa yin pas khyed rang rnams sgo gsum btang snyoms ma shor bar dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/oM ma hA shUn+ya tA sogs brjod/__snang srid gzung 'dzin gyi chos thams cad mi dmigs te stong par gyur/__de'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi ma dregs pa pho mo'i gdan la rang rig pa'i ngo bo yi ge hU~M mthing nag__/de yongs su gyur pa las skad cig gis khyed rang rnams gsang bdag he ru ka zhal gcig phyag gnyis pa/__sku mdog mthing nag char sprin 'khrugs pa'i mdog lta bu/__dpa' zhing gtum la gnod sbyin khros pa'i nyams can/__phyag g.yas pas rdo rje dang g.yon pas zhags pa phyar thabs su bsnams pa/__dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan cing zhabs 'dor stabs bskal me drag tu 'bar ba'i klong na 'gying ba rdo rje'i yar gyi rwa rtse khyung dmar khra thabs su 'gyed cing lte ba'i thad du rta mgrin dmar nag dbyug to phyar zhing zhags pa 'phen pa/__mar gyi rwa rtse las byed yak+Sha kA la lcags kyu zhags pa thogs pa'i sprul pa rlung dmar 'tshubs pa/__thams cad kyang khro zhing gtum la bzod par dka' ba'i gzi brjid can du gsal ba'i gnas gsum oM AHhU~M gi yi ges mtshan pa dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas kyang lcags kyu lta bu'i 'od zer nam mkha' gang ba 'phros pas mkha' khyab tu bzhugs pa'i rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud bskul/__thams cad gsang bdag he ru ka'i sku gsung thugs kyi phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par bzhengs nas ser chen babs pa ltar byon te khyed rang rnams la thim par mos shig__/spos rol bcas/__hU~M hU~M:__dbyings nas sku skyod bcom ldan gsang ba'i bdag:__gtum chen rdo rje me 'bar 'khor dang bcas:__dregs pa gza' klu rgyal bsen 'dul ba'i phyir:__drag shul stobs kyis gnas 'dir spyan 'dren gshegs:__hU~M badz+ra tsaN+Da A na la dz+wA la krang krang kring kring ha ha hi hi hU~M hU~M tri shU'u la sarba duSh+tAn kha kha khA hi khA hiH__mA ra mA ra:__gr-ih+Na gr-ih+Na:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na:__da ha da ha:__pa tsa pa tsa:__nA sha ya mA ra ya hU~M phaT:__dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__zhes brjod/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/__de rnams kyis sbyor ba dbang gi sngon du 'gro ba'i chos rnams song nas/__dngos gzhi la bum dbang bskur ba/__gzi byin skyed pa/__byin rlabs rten byed kyi rim pa gsum du 'byung ba'i dang po la 'dun pa 'di ltar du mdzod/__rang byung lhun gyis grub pa'i pho brang gi rang bzhin rnam rgyal bum pa'i nang du dpal gsang ba'i bdag po'i lha tshogs rdo rje bdud rtsi'i ngo bor 'khyil pa'i rgyun gyis dbang bskur bas khyed rang gi rtog sgrib bag chags thams cad bkrus shing gtor/__sku dang ye shes kyi nus pa rgyud la blug cing bzhag par mos shig__/rnam bum gyis dbang bskur la/__hU~M:__rang byung lhun grub bum pa'i gzhal yas su:__gtum chen rdo rje me 'bar lha tshogs bzhugs:__'od zhu rdo rje bdud rtsis dbang bskur bas:__sku dang ye shes byin rlabs nus rdzogs shog:__hU~M badz+ra tsaN+Da phaT:__badz+ra kA la sha hU~M oM trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa mi:__gnyis pa lha sngags ye shes kyi phyag rgyas gzi byin skyed pa'i thog mar sku phyag rgya'i dbang gi slad du/__lha tshogs gtso 'khor rnams las ye shes kyi lha sku gnyis pa re 'phros/__khyed rang rnams lhar gsal ba la thim pas so so'i ye shes kyi phyag rgya dngos su gyur par mos shig__/sku tsag rnams kyis rim par dbang bskur la/__hU~M:__rigs kun khyab bdag rdo rje gtum po yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sa gsum gdug pa ma lus tshar bcad nas:__gsang bdag ye shes sku ru 'grub par shog:__badz+ra tsaN+Da kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__khroMH__ye shes sprul pa'i bya khyung ga ru Das:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__klu gdon gdug pa ma lus tshar bcad nas:__khyung chen ye shes sku ru 'grub par shog:__ga ru Da kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__khro rgyal rje btsun rta mchog dbang gi lhas:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rgyal bsen gdug pa ma lus tshar bcad nas:__dbang chen ye shes sku ru 'grub par shog:__ha ya grI ba kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__las byed stobs ldan yak+Sha kA la yis:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgra bgegs gdug pa ma lus tshar bcad nas:__gnod sbyin ye shes sku ru 'grub par shog:__yak+Sha kA la kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__des lus lha sku bsgom pa la dbang ba yin pas/__deng phyin chad tha mal gyi snang zhen la bskyed rim phyag rgya'i gzer 'debs pa snang stong lha'i dkyil 'khor sgom pa dang ma bral bar gyis shig__/de nas gsung bzlas pa'i lung gi slad du slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo dang dbyer ma mchis pa dang khyed rang gnyis ka'i thugs kar pha lam gyi rdo rje'i lte bar hU~M mthing nag sngags kyis bskor ba/__slob dpon la mos gus byas pas thugs ka'i sngags phreng las gnyis pa 'phros/__zhal nas 'thon/__khyed rang rnams kyi zhal nas zhugs/__thugs ka'i sngags phreng la thim pas de nyid g.yas su 'khor zhing 'od zer rab tu 'bar bas/__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i mthu byin bsdus te thim pas 'khor 'das thams cad zil gyis non pa'i nus rtsal rdzogs par mos la bsnyen sngags 'di'i rjes zlos/__hU~M badz+ra tsaN+Da phaT:__lan gsum/__yang slob dpon gyi thugs ka nas sgrub pa'i sngags phreng gnyis pa chad/__zhal nas zhal du brgyud de khyed rang rnams kyi thugs srog hU~M yig la g.yas su 'khor ba las/__khyung dang rta mchog gnod sbyin gyi sprul pa nyi zer gyi rdul ltar 'phros pas khams gsum khyab/__gdug pa can thams cad bsad gzir bskrad cing mnan pa dang dam 'og tu btsud/__snang grags rtogs pa'i tshogs lha sngags chos nyid kyi rol par song bar mos la rjes zlos/__hU~M badz+ra tsaN+Da A na la dz+wA la krang krang kring kring ha ha hi hi hU~M hU~M tri shU'u la sarba duSh+tAn kha kha khA hi khA hiH__mA ra mA ra:__gr-ih+Na gr-ih+Na:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na:__da ha da ha:__pa tsa pa tsa:__nA sha ya mA ra ya hU~M phaT:__lan gsum/__phreng ba mgrin par bzhag pas byin rlabs kyi rgyun brtan par byas par mos shig__/dbang phreng mgrin par bzhag la/__hU~M:__sgra yi snying po gsang chen yi ge hU~M:__drag po'i sngags kyi cho 'phrul cir yang shar:__lha sngags dbyer med phreng ba'i dbang bskur bas:__phyi nang sgra skad sngags su rdzogs par shog:__hU~M hU~M hU~M wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__des ngag gsang sngags bzla ba la dbang ba yin pas/__deng phyin chad tha mal gyi sgra skad la bzlas pa sngags dang 'phro 'du ting nge 'dzin gyi gzer 'debs pa grags stong rdo rje'i bzlas pa chu bo'i rgyun lta bu gyis shig__/de nas thugs ye shes chen po'i byin rlabs 'pho ba'i slad du/__gtso bo'i thugs ka nas hU~M yig sngon po 'od 'bar ba 'phros/__khyed rang gi snying gar thim pas rtogs dgongs dbyer med du gyur par mos shig__/hU~M sngon tsakli snying gar bzhag la/__hU~M:__ma bcos byang chub sems kyi ngo bo hU~M:__rig pa mi 'gyur thig le gcig tu 'dus:__stong srog rang byung ye shes dbang bskur bas:__don gyi he ru ka dpal mngon gyur shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M hU~M:__rdzogs rim rig 'dzin gyi rnal 'byor 'di ltar sgoms la lha snang 'od gsal du bsdu zhing ka dag gi ngang du mnyam par 'jog par zhu/__hU~M:__bskyed pa'i gsal snang yi ge hU~M mthing ga:__de yang thig le nam mkha' dwangs pa'i mdog:__gsal 'tsher dngos med kun zlum ngo bos stong :__rig pa byang chub sems dang dbyer med pa:__'khor 'das kun 'gro mi 'gyur khyab pa che:__srid dang zhi ba thams cad dgrar langs kyang :__cis kyang mi chod mi shigs rdo rje'i bdag:__don gyi dpal chen gsang ba 'dzin pa'i dngos:__rang bzhin rdzogs pa chen po'i dbyings su bzhag:__a a a:__ces brjod/__des sems chos nyid kyi don bsgom pa la dbang ba yin pas/__deng phyin chad tha mal gyi rtog tshogs la dgongs pa mi g.yo ba'i gzer 'debs pa rig stong 'od gsal gyi rnal 'byor las ma g.yos par gyis shig__/gsum pa byin rlabs rten byed gtor dbang gi slad du/__gtor ma 'di nyid gsang bdag rdo rje me 'bar las byed sprul pa'i lha gsum rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa mngon sum gsal ba spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlab pas/__gsang bdag 'khor dang bcas pa'i byin rlabs nus pa'i stobs yongs su rdzogs shing brtan par byas par mos shig__/dpal gtor gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__rdo rje me 'bar gsang bdag ye shes lha:__khyung chen rta mchog yak+Sha kA la nag:__gnyen po rigs 'dus stobs kyi dbang bskur bas:__khro rgyal byin rlabs nus rtsal yongs rdzogs shog:__sarba ba liM ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__gtor ma'i lha 'od du zhu ste khyed rang rnams la thim nas dbyer med du gyur pa la shis pa brjod pas kyang mnga' gsol bar mos shig__/shis brjod bya zhing me tog 'thor/__dbang rjes dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal sogs spyi ltar dang*/__cho ga'i rjes rim mchod bstod/__nongs bshags/__mdun bskyed rang la bsdu ba'am rten yod na brtan bzhugs gsol/__bdag bskyed rdzogs rim ltar bsdu zhing thun mtshams lhar ldangs la bsngo smon shis brjod bya'o/__/mtshan 'dzin sprin tshogs ka dag dbyings/__/zhi yang 'bar ba chen po'i gar/__/srid zhi khyab par sgyur ba yis/__/gnyis snang rtsad nas gcod par shog__/ces sngon med pa'i zab gsang snying po'i bcud 'dril 'di nyid kyang*/__gsang ba kun gyi mnga' bdag 'jigs bral gyi slob dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas smin grol gyi bdud rtsi stsal te bka'i gnang ba thob pa ltar/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel/__/phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsgyur ba'o//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: