JKW-KABAB-01-KA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
Wylie title zab chos rig 'dzin thugs thig las byin 'bebs dngos grub char 'bebs JKW-KABAB-01-KA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 14, Pages 605-606 (Folios 1a1 to 1b5)
Author གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje. Zab chos rig 'dzin thugs thig las byin 'bebs dngos grub char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 605-606. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs
Cycle ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ (zab chos rig 'dzin thugs thig)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-007; Terdzo-CHI-027
Colophon

རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།

rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma lung nas spyan drangs pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། ༁ྃ༁ྃཿ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༨༠༩༠ རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་རིམ་པ་བསྟན་པ་ནི༔ ཕྲིན་ལས་ལས་སྦྱོར་གང་བྱེད་ཀྱང་༔ འདི་ཉིད་བྱ་བ་གནད་དུ་ཆེ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ དེ་ལ་སྨྱུག་རྒོད་ཚིགས་གསུམ་མདའི༔ མགུལ་དུ་དར་ཚོན་ཅོད་པན་བཏགས༔ གུ་གུལ་སྐྲ་སེན་སྦྱར་སྤོས་བསྲེགས༔ རོལ་མོ་ལྡིར་ཞིང་མདའ་དར་གཡོབ༔ གདུང་དབྱངས་སྙན་པོས་འདི་སྐད་དོ༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡངས་པ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་༔ འཇའ་འོད་ཟེར་མདངས་འཁྲིགས་པའི་གུར་ཁང་ནས༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རྩ་བ་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཕྱི་ནང་ཞི་ཁྲོ་དང་༔ ཐེག་དགུའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བྱིན༴ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལངྐ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་བསྟན་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་བྱིན༴ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ནས་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་དབང་བསྐུར་བྱིན༴ སྣང་སྲིད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བརྗོད་བྲལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀློང་ཕྱག་འཚལ༔ རྣམ་དག་རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མ་གཡེལ་འདིར་གཤེགས་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ གནས་ཁང་འདི་ལ་ཕོབ་གཟི་བརྗིད་སྩོལ༔ ཚོགས་གཏོར་ལོངས་སྤྱོད་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ༔ སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་སྤུངས་རྫས་འདི་ལ༔ ཚེ་བཅུད་ནུས་སྤར་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་ཕོབ༔ འདི་ཉིད་རེག་མྱང་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ འགྲོ་ཀུན་ཟག་མེད་དྭངས་མ་འོད་སྐུར་ཡལ༔ ས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ལྡན༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་གྲུབ་པ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ད་ལྟ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ་པར་བྱའོ༔ ཕེབས་རྟགས་བདེ་གསལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ༔ ཉམས་འུར་བརྡ་དང་གླུ་དབྱངས་ལེན༔ འཁྲབ་ལྡིང་གསང་བའི་བརྡ་སྐད་སྨྲ༔ སྒོ་གསུམ་འཇུག་འགྱུར་གནས་ཁང་རྣམས༔ བྱིན་ཆེ་གཟི་འབར་བག་དྲོ་འབྱུང་༔ སྱི་མྱི་ལྱི༔ བདག་འདྲ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཆ་རྐྱེན་དུ༔ བྱིན་འབེབས་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་བཀོད༔ མ་འོངས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་བཞིན་ལོ་ཙཱ་བ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དམ་ཅན་དྲག་པོ་ལྔ་ལ་གཏད་དོ༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/zab chos rig 'dzin thugs thig las:__byin 'bebs dngos grub char 'bebs bzhugs so/__\u0f01\u0f83\u0f01\u0f83\u0f7f_1234567898090_____rtsa gsum lha la phyag 'tshal lo:__zab chos rig 'dzin thugs thig las:___byin 'bebs rim pa bstan pa ni:__phrin las las sbyor gang byed kyang :__'di nyid bya ba gnad du che:__sA mA yA:__de la smyug rgod tshigs gsum mda'i:__mgul du dar tshon cod pan btags:__gu gul skra sen sbyar spos bsregs:__rol mo ldir zhing mda' dar g.yob:__gdung dbyangs snyan pos 'di skad do:__hrIH__chos dbyings khyab brdal yangs pa rgyal ba'i zhing :__'ja' 'od zer mdangs 'khrigs pa'i gur khang nas:__dgongs brda snyan brgyud rtsa ba brgyud bcas kyi:__rig 'dzin bla ma rnams kyis byin phob cig:__'og min rdo rje dbyings kyi zhing khams nas:__bde gshegs rigs lnga phyi nang zhi khro dang :__theg dgu'i yi dam lha yi tshogs rnams kyis:__mchog dang thun mong dngos grub byin=__nyi shu rtsa bzhi gnas yul dur khrod nas:__dpa' bo mkha' 'gro ging dang lang+ka dang :__chos srung bstan skyong dam can rgya mtsho yis:__phrin las rnam bzhi 'grub pa'i byin=__rtsa brgyud bla ma sangs rgyas byang sems dang :__yi dam mkha' 'gro chos srung 'khor dang bcas:__rab 'byams phyogs bcu'i zhing nas skur bzhengs la:__thugs rjes brtser dgongs dbang bskur byin=__snang srid phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__brjod bral dag pa rab 'byams klong phyag 'tshal:__rnam dag rang byung rig pa'i lha tshogs rnams:__ma g.yel 'dir gshegs dbang bskur byin phob cig:__gnas khang 'di la phob gzi brjid stsol:__tshogs gtor longs spyod 'di la bcud cig phob:__srid zhi'i yon tan kun spungs rdzas 'di la:__tshe bcud nus spar dngos grub char chen phob:__'di nyid reg myang mthong ba tsam gyis kyang :__'gro kun zag med dwangs ma 'od skur yal:__sa phyogs kun tu bkra shis bde legs ldan:__mchog thun dngos grub ma lus grub pa yi:__byin rlabs nus pa da lta stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal de wa DA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__zhes pas byin dbab par bya'o:__phebs rtags bde gsal rtogs pa skye:__nyams 'ur brda dang glu dbyangs len:__'khrab lding gsang ba'i brda skad smra:__sgo gsum 'jug 'gyur gnas khang rnams:__byin che gzi 'bar bag dro 'byung :__s+yi myi l+yi:__bdag 'dra pad+ma thod phreng gis:__rig 'dzin thugs thig cha rkyen du:__byin 'bebs cho ga 'di nyid bkod:__ma 'ongs 'gro ba 'dren par shog:__sA mA yA:__slob dpon gyi gsung bzhin lo tsA ba bdag gis yi ger bris nas gter du sbas pa dam can drag po lnga la gtad do:__thub par srungs shig:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma lung nas spyan drangs pa'o//__//_

Footnotes

Other Information