JKW-KABAB-11-DA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག
Wylie title dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sngags spu gri'i thems yig JKW-KABAB-11-DA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 22, Pages 475-479 (Folios 1a to 3a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sngags spu gri'i thems yig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 475-479. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-046
Colophon
  • Treasure colophon: རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གུ་རུ་པདྨ་དང་༔ འགག་མེད་རང་རྩལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གཉིས༔ རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞུས་ལན་འདི༔ རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པའི་བྲག་རི་ལ༔ རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེའི་སྒྲོམ་བུར་སྦས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གཏེར༔ རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་གཏད༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་ལགས་སོ།
  • Treasure colophon: rig pa'i ye shes gu ru pad+ma dang :__'gag med rang rtsal khri srong lde'u btsan gnyis:__rang grol bde ba chen po'i zhus lan 'di:__rol pa 'gag pa med pa'i brag ri la:__rang bzhin skye ba med pa'i phyag rgyas btab:__snang sems gnyis med thig le'i sgrom bur sbas:__dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i gter:__rim par brgyud nas snod ldan rnams la gtad:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:_
  • Revealer colophon: gter ston chen po gru gu rdo rje yang dbang gter gyi snyan brgyud lags so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག་བཞུགས་སོ༔

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐེམས་བསྟན་པ༔ དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲི་འདྲ༔ རྣོ་ལ་ངར་གྱིས་གདགས་པ་བཞིན༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མ་ལུས་པ༔ ཞགས་པ་ལྟ་བུའི་སྔགས་ཀྱིས་བཅིང་༔ གནོད་བྱེད་དྲེགས་པ་ཐེམས་སུ་དྲང་༔ ཛཿ་་་་་་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་དྲང༌། ཧཱུྃ་་་་་ཞགས་པ་ལྟ་བུས་བཅིང༌། བྃ་་་་་་་ལྕགས་སྒྲོག་ལྟ་བུས་བསྡོམ། ཧོཿ་་་་་་དྲིལ་བུ་ལྟ་བུས་དབང་དུ་བསྡུ། ཏྲིག་ནན༔་་་་་་གནོད་བྱེད་ཡི་གེ་འབྲུ་གཉིས་པོ། ཧུར་ཐུམ་ཛཿ་་་་་་སྲོག་སྙིང་དྲག་པོའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔་་་་དྲེགས་པ་རང་སྲོག་རང་གིས་བཅད་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་བཞི། རྩ་སྦུར་སྲོག་ནན་བྲེང་ཤགས་ཡ་མ་རྦད༔་་་་་་་་ཐམས་ཅད་བརླག་ཅིང་ལས་ལ་འཛུད་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱད་དོ། དྲེགས་པ་སྤྱིའི་སྲོག་སརྦ་ཨེ༔ སྒོས་སྲོག་སོ་སོར་ཤེས་པར་བྱ༔ མིང་གི་ཡི་གེ་དང་པོའམ༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མིང་ཡིག་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ལ་བླང་༔ ལྕགས་བསྲེགས་ཁ་ཡི་རྩྭ་སྦུར་བཞིན༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརླག་པར་བྱེད༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྒོས་སྲོག་སོ་སོར་དྲངས་པ་ཡི༔ སོ་སོའི་དབྱེ་བ་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཐོག་མར་དྲེགས་པའི་སྒོས་སྲོག་ནི༔ ཡ་མ་ཡེ༔་་་་༡གཤིན་རྗེ། མ་མ་རུ་ལུ་མ༔་་་་་༢མ་མོ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཨ༔་་་་་༣ལྷ་ཆེན། ཏཱིརྟི་ཀ་དུ༔་་་་་༤མུ་སྟེགས། ཡཀྴ་ཤྭ༔་་་་་་༥གནོད་སྦྱིན། རཱ་ཙ་ཙ༔་་་་༦རྒྱལ་པོ། ཤུ་ལ་ཙ་ཙ༔་་་་་་༧དྲེགས་པ་སྲོག་ཟན་དམར་པོ། ཧཾ་ཤཾ་ཏྲི༔་་་་་༨འགོང་པོ། རཀྴ་ར༔་་་་༩སྲིན་པོ། རུ་དྲ་ཧཾ༔་་་་་༡༠བདུད། བཛྲ་སཱ་དྷཱུ་ཏྲི༔་་་་༡༡རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། རུ་དྲ་རུ༔་་་་༡༢དམ་སྲི། བི་ཥྞུ་ར༔་་་་་་༡༣གཟའ། མུན་མུན་པ༔་་་་་༡༤བདུད། བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཏྲི༔་་་་་་༡༥བགེགས། ཨ་བི་ཤུ་ལ་ཛ༔་་་་་༡༦བཙན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན། ཏྲི་ནུ་ཤུ་ལ་ཏྲི༔་་་་༡༧ཐེའུ་རང༌། ནཱ་ག་ཕུ༔་་་་་༡༨ཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང༌། ལྷ་འདྲེ་སོ་སོའི་སྒོས་སྲོག་ནི༔ ཨཿ་་་་ལྷ་ ནྲྀཿ་་་་མི། སུ༔་་་་ལྷ་མིན། ཏྲིཿ་་་་་ཡི་དྭགས། པྲེཿ་་་་་དུད་འགྲོ། དུཿ་་་་་དམྱལ་བ། བྷ་ཏྲ་ཐཱ༔་་་ཡུལ་གདོན། ཧྃ་ཏྲ་ཧ༔་་་་ཡུལ་གདོན་ནག་པོ། མ་ཛྙཱ་པ༔་་་་སྲིན་མོ་ རཀྴར༔་་་་སྲིན་པོ། ཨ་ལཾ་ཧཾ༔་་་་་བརྒྱ་བྱིན། ཨགྣེ་རཾ༔་་་་་མེ་ལྷ། ཏྲཀྴ་ཏྲི༔་་་་་བགེགས་རིགས། ཝ་རུ་ཎ་ནཾ༔་་་་་ཆུ་ལྷ། ལཾ་ཧ་ཡཾ༔་་་་འབྲོག་སྲིན། བཱ་ཡུ་ཡཾ༔་་་་རླུང་ལྷ། ཨ་ལོ་མ༔་་་་ཤྭ་ན་མ། པྲི་ཏེ་ཐེས༔་་་་རབས་ཆད། ཡཾ་རེ་མཾ་་་་་འབྲོག་སྲིན་མ། ས་ན་ཏྲེ༔་་་་་བྲག་སྲིན། ཡཾ་ཧོ་མ༔་་་་་་བྱང་སྨན། བཱ་ཡུ་ཡཾ་ཧོ་མ༔་་་་གཡབ་འདྲེ། ཧོ་བྲ་གོ་ར་ཡཾ༔་་་གཡའ་སྨན། མ་ཎི་ཧ༔་་་་གྲི་མོ། ཙ་དུ་ཧ༔་་་་་ཆང་འདྲེ། ཏིང་ལཾ་ནི༔་་་་སྨན་གྲི། ནནྟ་ཡ༔་་་་ཐབ་འདྲེ། པྲ་ཏ་ཧ༔་་་་གྲིབ་གནོན། མིང་སྲོག་བརྡ་ཡིས་སྤྱད་བྱས་ན༔ དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་སྡེ་མ་ལུས་པ༔ སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་ལས་ལ་མྱུར༔ དྲེགས་པ་སོ་སོའི་མིང་དང་སྲོག༔ འགུགས་བྱེད་ལ་སོགས་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ གང་ལ་དམིགས་པའི་མིང་མཐར་སྦྱར༔ སྤུ་གྲི་ངར་གྱིས་གདགས་པ་འདྲ༔ ཁྲི་སྲོང་བཙད་པོའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད༔ མི་ནུབ་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་ཞོག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གུ་རུ་པདྨ་དང་༔ འགག་མེད་རང་རྩལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གཉིས༔ རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞུས་ལན་འདི༔ རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པའི་བྲག་རི་ལ༔ རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེའི་སྒྲོམ་བུར་སྦས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གཏེར༔ རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་གཏད༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་ལགས་སོ། །

[edit]

dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sngags spu gri'i thems yig bzhugs so:__dpal rta mgrin dregs pa kun 'dul la phyag 'tshal lo/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas kyis:__lha srin sde brgyad thems bstan pa:__drag sngags gcod byed spu gri 'dra:__rno la ngar gyis gdags pa bzhin:__'jig rten dregs pa bco brgyad dang :__lha srin sde brgyad ma lus pa:__zhags pa lta bu'i sngags kyis bcing :__gnod byed dregs pa thems su drang :__dzaH lcags kyu lta bus drang*/__hU~M zhags pa lta bus bcing*/__ba~M lcags sgrog lta bus bsdom/__hoH dril bu lta bus dbang du bsdu/__trig nan: gnod byed yi ge 'bru gnyis po/__hur thum dzaH srog snying drag po'i yig 'bru gsum mA ra ya rbad: dregs pa rang srog rang gis bcad pa'i yi ge 'bru bzhi/__rtsa sbur srog nan breng shags ya ma rbad: thams cad brlag cing las la 'dzud pa'i yi ge brgyad do/__dregs pa spyi'i srog sarba e:__sgos srog so sor shes par bya:__ming gi yi ge dang po'am:__sde brgyad dregs pa thams cad kyi:__ming yig spu gri'i thems la blang :__lcags bsregs kha yi rtswa sbur bzhin:__skad cig nyid la brlag par byed:__'jig rten dregs pa bco brgyad dang :__snang srid lha 'dre thams cad kyi:__sgos srog so sor drangs pa yi:__so so'i dbye ba 'di lta ste:__thog mar dregs pa'i sgos srog ni:__ya ma ye: 1gshin rje/__ma ma ru lu ma: 2ma mo/__ma hA de wa a: 3lha chen/__tIrti ka du: 4mu stegs/__yak+sha shwa: 5gnod sbyin/_rA tsa tsa: 6rgyal po/__shu la tsa tsa: 7dregs pa srog zan dmar po/__haM shaM tri: 8'gong po/__rak+sha ra: 9srin po/__ru dra haM: 10bdud/__badz+ra sA d+hU tri: 11rdo rje legs pa/_ru dra ru: 12dam sri/__bi Sh+Nu ra: 13gza'/__mun mun pa: 14bdud/__bi nA ya ka tri: 15bgegs/_a bi shu la dza: 16btsan ya ba rkya bdun/__tri nu shu la tri: 17the'u rang*/__nA ga phu: 18klu bdud rnams kyi srog snying*/__lha 'dre so so'i sgos srog ni:__aH lha _nr-iH mi/_su: lha min/__triH yi dwags/_preH dud 'gro/__duH dmyal ba/__b+ha tra thA: yul gdon/__ha~M tra ha: yul gdon nag po/__ma dz+nyA pa: srin mo __rak+shar: srin po/__a laM haM: brgya byin/__ag+ne raM: me lha/__trak+sha tri: bgegs rigs/__wa ru Na naM: chu lha/__laM ha yaM: 'brog srin/__bA yu yaM: rlung lha/__a lo ma: shwa na ma/__pri te thes: rabs chad/__yaM re maM 'brog srin ma/__sa na tre: brag srin/__yaM ho ma: byang sman/_bA yu yaM ho ma: g.yab 'dre/__ho bra go ra yaM: g.ya' sman/__ma Ni ha: gri mo/__tsa du ha: chang 'dre/__ting laM ni: sman gri/__nan+ta ya: thab 'dre/__pra ta ha: grib gnon/__ming srog brda yis spyad byas na:__dbang chen rngams pa'i gzi brjid kyis:__'jig rten dregs sde ma lus pa:__srog snying phul nas las la myur:__dregs pa so so'i ming dang srog:__'gugs byed la sogs sngags kyis brgyan:__gang la dmigs pa'i ming mthar sbyar:__spu gri ngar gyis gdags pa 'dra:__khri srong btsad po'i phyag tu gtad:__mi nub bstan pa'i btsas su zhog:__rgya rgya rgya:__rig pa'i ye shes gu ru pad+ma dang :__'gag med rang rtsal khri srong lde'u btsan gnyis:__rang grol bde ba chen po'i zhus lan 'di:__rol pa 'gag pa med pa'i brag ri la:__rang bzhin skye ba med pa'i phyag rgyas btab:__snang sems gnyis med thig le'i sgrom bur sbas:__dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i gter:__rim par brgyud nas snod ldan rnams la gtad:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter ston chen po gru gu rdo rje yang dbang gter gyi snyan brgyud lags so/__/

Footnotes

Other Information