JKW-KABAB-10-THA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའི་འདོད་འཇོ།
Wylie title yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'jo JKW-KABAB-10-THA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 4, Pages 135-203 (Folios 1a to 35a1)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gar dbang las 'phro gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'jo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 135-203. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་ (phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tig)
Deity phag dkar
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
Colophon

།ཅེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་གཏེར་གཞུང་ལ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པས་བརྒྱན་ཏེ་རང་འདྲའི་ཤེས་བརྩོན་ཞན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁུར་བཟུང་བ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་བདག་པོར་དབུག་དབྱུང་ཐོབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས། ༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་བོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces 'jam mgon blo gros mtha' yas kyi zin tho'i dgongs don dang mthun par gter gzhung la mtshams sbyor mdor bsdus pas brgyan te rang 'dra'i shes brtson zhan kyang rdo rje slob dpon gyi khur bzung ba dag la phan pa'i bsam pas 'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i zhal snga nas/__zab chos 'di dag gi bdag por dbug dbyung thob pa phun tshogs rnam rgyal pas/__2008_lor bka' babs skor bskyar bsgrig skabs bod zla gsum pa'i tshes gsum la rdzong gsar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur grub par bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༁ྃ༔ ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྐྱེ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་བཏུད་ནས། །དེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ། །སྨིན་བྱེད་ཆོ་ག་འདིར་གསལ་བྱ། །དེ་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་གཤོམ་གྱི་རིམ་པ་ནི། སྟེགས་བུར་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ལ། རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་འབྱུང་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་གྲི་གུག་འཁོར་ལོས་མཚན་པའམ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་གང་རུང་བྲི། མཐའ་བསྐོར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་རྡོ་ར་མེ་རིས་བསྐོར་བ་དགོད། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་བདུད་རྩིས་བརླན་པ་ལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད། དེའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བས་བཀང་བའི་ཁར་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷཱུ་ར་བརྡལ་བ་ལ་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿ གྲྭ་བཞིར་དགའ་བ་འཁྱིལ་བས་མཚན་པ་བྲིས་ལ་བཀབ། གཡས་སུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྔར་བསྒྲུབས་པའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་ཡོད་ན་རབ། མེད་ན་ཆོས་སྨན་ནམ་རིལ་བུ་གང་འཛོམ་ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་ལ་དར་སྣས་དྲིལ། དབུ་རྒྱན་དང་རྡོར་དྲིལ་བཅིངས་པ་བཀོད། གཡོན་དུ་མར་མེ་གསལ་བ། མདུན་དུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དུ་གཞུང་གསལ་ཚེ་རིལ་བླུགས་ལ་དར་དམར་གྱིས་ཁ་བཅད་པ་དང་ཚེ་ཆང་བཞག །སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་གི་སྐབས་སུ་མཁོ་བ་སྤྱི་མཐུན་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱ། འབྱོར་ན་སྐོང་ཆོག་གི་མཆོད་རྫས་མར་མེ་སོགས་བརྒྱ་རྩ་ཅི་འབྱོར་དུ་བཤམ་མོ། །གཉིས་པ་དབང་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ནི། ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས་དབུ་ནས་བརྩམས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བདུན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོད་པ་གྲུབ་ཀྱི་བར་བཏང་ནས། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་མའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཁ་ཊཱྃ་ག་དཀར་པོ་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ལས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འབར་བའི་རྩེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིར་སྤྱན་དྲངས༔ རང་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང༌། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་མ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབས་ལགས་ན༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕོ་ཉ་མང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་སྤྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྟོགས་པ་རྒྱས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཨཿ རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ མི་འགྱུར་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཚེ་སྦའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་པ་ནི། ཁྲོལ་བུ། ཕྱེ་མ། ལྡེ་གུ། རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་བཞིན་འགྲུབ་ན་ལེགས་ཀྱང་མི་ལྕོགས་ན་འདི་སྐབས་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་རིལ་བུ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབས། སྨན་ཐོད་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་བྱུང་པདྨ་བྷནྡྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབུས་སུ༔ པད་ཉི་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། རིལ་བུ་རྣམས་ཧྲཱིཿལས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྭངས་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ༔ ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར་བ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ནག་པོ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་བཞི་གཙིགས་པ༔ ཕྱག་གཡས་པས་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་ཅིང་༔ གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་བཞིའི་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་འབེབས་པ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊཱྃ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་རྩེར་འཁོར་ལོས་མཚན་ཅིང་ལྷག་མ་སིལ་བུར་གྲོལ་བས་སྐུ་སྐེད་ཡན་ཆད་ཁེབས་པ༔ ནུ་འབུར་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་སྐམ་པོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་གཡས་པ་སྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་ཞུགས་པའི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་མཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿདཀར་པོས་མཚན་པ་ལ་སེམས་གཏད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས༔ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་རྩ་འདབ་བཞི་ལ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི༔ ཕྱི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་མདུད་རྣམས་སུ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པར་གསལ་གདབ༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ༔ ལྟེ་བར་ཧོཿསེར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཞེས་ང་རྒྱལ་གཟུང་༔ མིག་གྱེན་དུ་བལྟ་ཞིང་འབར་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཕཻཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ༔ སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོད་མེད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སླར་ཡང་ཕཻཾ་ཞེས་པས་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སུ་ར་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ༔ ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྤེལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤཾ༔ དྷཱུ་པཾ༔ དཱི་པཾ༔ གནྡྷཾ༔ ནཻ་བིདྱཾ༔ ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཀྟ་པི་པ་ཧོ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞ་བྷཱུཉྫ་ཧོ༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཆེར་འབར་བ༔ ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་སྤོས་བསྲེག༔ རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང་༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་དང་ཡུལ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ གསུང་གི་ཛབ྄་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཡོན་ཏན་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་དང་༔ ཕྲིན་ལས་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ སྙོམས་འཇུག་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དྭངས་མ་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ གཟི་བརྗིད་དཔལ་དང་ནུས་བཅུད་ཀུན༔ ཐོགས་པ་མེད་པར་གནས་འདིར་སྡུས༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྤོར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བྱིན་ཕེབས་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་བར་བྱ༔ དེ་ནས་བཟླས་དམིགས་ནི༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བ་བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་བདེ་བ་མཆོག་གིས་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋ༔ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་མཐར། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ གནས་གསུམ་ནས་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཅི་རིགས་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བྱ་ཞིང་སྒྲུབ་རྟེན་གནས་བཞིར་གཏུག་ལ་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ལས་བྱང་གི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནས་ཚོགས་ཕུད་ཆ་གསུམ་ཕུལ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་པའི་བར་གྲུབ་ནས། བདག་འཇུག་རྫོགས་པར་བླང་བའམ། མི་འགྲུབ་ན་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པའི་གནང་བ་ཞུ། གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ལས་བྱང་དབུ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། རྒྱུད་སྦྱང་གི་གཤམ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཚམས་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་གང་འོས་དང་ཁྱད་པར། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཟབ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དང་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་སོ་སོའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱིན་རླབས་གྱི་གཟི་བྱིན་ལྡན་ཅིང་སྐལ་པ་དང་འཚམས་པའི་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཤ་སྟག་བྱོན་པ་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་འདི་ཉིད་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་ལས་ཆེས་ཟབ་ཅིང་ཁྱད་པར་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་སྒྲོམ་དུ་ཚུད་པའི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལུང་གི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་སྩོལ་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ས་སྟེང་དུ་དཀོན་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་བཅུད་ཕྱུང་བ་འདི་ནི༔ དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་གྱིས༔ རྗེ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན༔ འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས༔ ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འོད༔ ཨཱ་ཙརྻ་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས༔ བདག་བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་སོགས་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་རྣམས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་དབང་བསྐུར༔ རྒྱུད་བཤད༔ གདམས་ངག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀའ་སྩལ་ནས་སླར་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་རྗེས་སུ་གདམས་པར་མཛད་དོ༔ ཨེ་མ་འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ཉོན༔ རང་བྱུང་པདྨ་བཛྲ་བདག༔ ཆོས་སྐུ་བཟང་མོའི་ཀློང་དུ་འཁྱིལ༔ ལོངས་སྐུའི་ཕག་མོར་བདེ་བས་རོལ༔ སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འཆར་བ་ན༔ སྣང་ཚུལ་ཙམ་གྱི་ཐབས་མཁས་པས༔ པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་ནོས༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ རིག་པ་འཛིན་པ་ཐོབ་ཚུལ་བསྟན༔ ཁྱད་པར་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་འདུན་ས་ཆེར༔ བཅོམ་ལྡན་ཕག་མོའི་ཞལ་བསྟན་ཅིང་༔ རྒྱུད་དང་གདམས་པ་རྒྱ་ཆེར་སྩལ༔ སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་གསུངས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ༔ སྨིན་ཅིང་དག་པའི་ཐབས་དང་བཅས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྩོལ་མེད་འབྱུང་༔ ཞེས་གསུངས་བདེ་སྟོང་ངང་དུ་བཞུགས༔ ལྷན་སྐྱེས་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས༔ དེ་དོན་རྒྱས་པར་མཚོན་པའི་དོན༔ འདིར་ནི་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བར་བསྟན༔ འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བུ༔ རང་བྱུང་པདྨ་བདག་ཉིད་དང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་པས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ གནས་སྐབས་ལས་ཀུན་ཐོགས་པ་མེད༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཟབ་མོའི་དོན༔ རྒྱས་པར་བུམ་ཐང་ལུང་པར་སྦས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེ་མཆོག་བྱིན་རླབས་སྤྲུལ༔ ཁྱུང་པོ་དཔལ་གྱི་མིང་གིས་འདོན༔ སྦས་ཚུལ་འགྲོ་དོན་ཅུང་ཟད་བྱེད༔ རང་ཉམས་བླངས་པས་ཡེ་ཤེས་སྨིན༔ འབྲིང་པོ་ཁ་རག་ཕུག་ཏུ་སྦས༔ དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འཕྲུལ༔ བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྐལ་བར་འགྱུར༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཅི་རིགས་འབྱུང་༔ བསྡུས་པ་འདི་ནི་ཡུལ་དབུས་ལྷོ༔ པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པར་སྦས༔ དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་མཐས༔ མ་འགགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྤྱོད་པས་བཏོན༔ རྒྱ་ཆེའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་དོན་ལ༔ བརྟེན་ནས་རང་གཞན་དཔལ་དུ་འགྱུར༔ ཟབ་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་འདི༔ སླར་ཡང་འདབས་གཏེར་ཚུལ་དུ་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་རྩུབས་འགྱུར་འཇིགས་པའི་དུས༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས༔ བདག་གིས་བྱིན་བརླབས་རིག་པ་འཛིན༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ནི༔ ཚེ་འདིའི་ལྟོས་ཐག་ཆོད་པ་ལས༔ སུ་དང་མི་མཐུན་ཡན་གར་བ༔ རྒྱུད་ཚོད་སུས་ཀྱང་དཔག་དཀའ་བ་༔ མ་འགགས་ཤེས་རབ་ཐོད་རྒལ་ཅན༔ པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ བཀའ་བབས་ཆུ་བོ་བདུན་གྱི་བདག༔ སྒྲ་སྒྲོགས་རྒྱལ་པོ་ལྕགས་ཀྱི་ལོ༔ མཁའ་འགྲོའི་མིང་པོ་དཔའ་བོ་ཆེར༔ གཏེར་བདག་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བརྡ་ཡི་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་གཏད༔ དོན་གྱི་བྱིན་རླབས་བདག་གིས་སྩལ༔ ཚིག་གི་གདམས་པའི་སྨིན་དང་གྲོལ༔ དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་སྟོན༔ གདམས་སྐོར་རྣམ་བཞིའི་དོན་བརྒྱུད་རྫོགས༔ རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལས༔ རྩོལ་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཀྱང་༔ བཻ་རོ་དཔལ་སེང་མཆོག་གི་དབྱངས༔ གནུབས་ཀྱི་དགེ་སློང་རིག་སྔགས་འཆང་༔ བདུད་འཇོམས་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་སོགས༔ སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་གཙོར་གྱུར་པའི༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་ཞིག་དོན་དུ་འགྱུར༔ སྙིང་པོའི་མན་ངག་དམ་རྫས་བཅས༔ ལྷོ་བྲག་བན་པའི་རི་སུལ་སྦོས༔ འདམ་སྐྱེས་པདྨ་ལྟ་བུ་ཡི༔ མཆོག་གི་མིང་ཅན་སྐྱེས་བུས་འདོན༔ རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་མ་གྱུར་ན༔ རང་གཞན་འབྲེལ་ཚད་དོན་དུ་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀ་རའི་ཐུགས་བཅུད་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་གངས་ཅན་གྱི་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་དོན་དུ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་གདམས་སྐོར་བཞིར་ཕྱེས་ནས་གཏེར་གནས་སོ་སོར་སྦས་པ་ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་བཏོན། དེ་དག་ནི་ནང་ནས་ཟབ་མོ་བསྡུས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་འདི། ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་ཨེ་སྤེལ་ལྕོགས་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མཐར་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩཻགས་པ་ནས་མ་འགགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པས་སྤྱན་དྲངས། གསང་བའི་ཐུགས་དམ་དུ་མཛད། སླར་ཤོག་སེར་ལུང་བྱང་ལྟར་འདབས་གཏེར་དུ་བཞུགས་པ། དེང་སང་གདུལ་བྱའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་ཕུལ། གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པས་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤིང་ཆོས་སྒོ་དབྱེ་བའི་གདམས་པ་སྩལ་བ་ལྟར། རབ་ཚེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བ་སྟེ། ཆོས་འདིའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེ་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ༔ ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་སྐུ་རུ་ཤར༔ དེ་ཡི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ལམ་ཁྱེར་ཏིང་འཛིན་འཁོར་ལོ་ནི༔ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐོར་བ་ལས༔ གཟུང་འཛིན་དྲྭ་བ་ཐུག་ཕྲད་གཅོད༔ ལྷ་དང་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དབྱེར་མེད་དྷཱུ་ཏིར་སྨིན་པ་ལས༔ ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་འབྱུང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ལས་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ཐོས་དོན་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལོངས༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ལ་སྔོན་བྱོན་གཏེར་ཁ་བཞིའི་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུ་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པའང༌། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། ལོངས་སྐུ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བཛྲ། རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་འདུས་པ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ །སྤྲུལ་སྐུ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། མཆོག་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། དེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བ་ལས་ལེགས་པར་བརྒྱུད་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་སོགས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་གདབ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་བཞུགས་པ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སྔོན་ཆད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་རས་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོང་འཆིང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མིག་དར་གཏད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་མེ་ཏོག་རིགས་ལྔ་བརྒྱུས་པའི་ཕྲེང་རེ་ཡང་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མེ་ཏོག་གཏད། རྒྱུད་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པས་འདི་རྗེས་བཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རངས་ཤིང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་༔ མྱ་ངན་མི་འདར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ལས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་སྡོམ་པ་གཟུང་༔ བསོད་ནམས་འདི་དང་གཞན་རྣམས་ཀུན༔ མ་ལུས་བློ་ཡིས་ཡོངས་བསྡོམས་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གནང་བར་ཞུ། བུ་རྣམས་སྙིང་གར་ཟླ་བ་ལ༔ གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྒོམ༔ བདེན་པ་གཉིས་པོ་དབྱེར་མེད་པར༔ ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག༔ ཅེས་གདམས་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་གྲུབ་ནས་ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དྲུང་དུ་འཁོད་ནས་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་བྱ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཤྲཱི་གུ་རུ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མེ་ན་བྷནྡྷ་ནཾ་ཀ་རོ་མི༔ ཞེས་ཕྱག་བཙལ་བས་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ཆགས་སྦྱངས་ཤིང་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་མནའ་ཆུ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩི་ཆུ་ནན་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། བདུད་རྩིའི་མནའ་ཆུ་བྱིན་ལ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ དམ་བསྲུངས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཉམས་ན་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་སྲེག༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་སྲུངས༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ ཞེས་པས་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛད་དེ་མྱང་བར་ཞུ། ས་མ་ཡ་རཀྵཱ་མི༔ ཞེས་བཏུང་དུ་གཞུག

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲང༌། རླུང་རོ་བསལ། བར་རླུང་བཟུང་ནས་དམིག་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པར་ཞུ། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྭངས་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ༔ ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར་བ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ནག་པོ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་བཞི་གཙིགས་པ༔ ཕྱག་གཡས་པས་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་ཅིང་༔ གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་བཞིའི་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་འབེབས་པ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊཱྃ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་རྩེར་འཁོར་ལོས་མཚན་ཅིང་ལྷག་མ་སིལ་བུར་གྲོལ་བས་སྐུ་སྐེད་ཡན་ཆད་ཁེབས་པ༔ ནུ་འབུར་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་སྐམ་པོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་གཡས་པ་སྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་ཞུགས་པའི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་མཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿདཀར་པོས་མཚན་པ་ལ་སེམས་གཏད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས༔ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་རྩ་འདབ་བཞི་ལ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི༔ ཕྱི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་མདུད་རྣམས་སུ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་གྱུར༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ༔ ལྟེ་བར་ཧོཿསེར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་ལམ་གྱིས་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད༔ ཁྱད་པར་གྱི་སྦྱོར་བའི་སྤོས་དང་ཐོད་རྔའི་སྒྲས་སྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོད་མེད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབབ། དེས་མ་ཕེབས་ན་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་ཙོག་པུར་འཁོད། མིག་སྨིན་མཚམས་སུ་གཏད། སྨིན་མའི་དབུས་སུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་དགའ་འཁྱིལ་དམར་པོ་གཡོན་སྐོར་དུ་མྱུར་བར་འཁོར་བ་ལ་སེམས་གཏད་པས་དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཤིག་ཤིག་མེར་མེར་གཡོས༔ མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར༔ སྣང་བ་ཕག་མོའི་སྐུ་གྲངས་མེད་པ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་སོགས་བཞད་སྒྲ་དང་བཅས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་བ་ལྷག་པར་འབར་ཞིང་སེམས་རྟོག་མེད་དུ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཤུག་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་བཅས༔ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཻཾ་ཕཻཾ་ཕཊ་ཕཊ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧཱུྃ་ཛ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ཧྃ༔ དེ་བ་དཏྟ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམདུ་བཞག་སྟེ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུལ་བའི་མོས་པས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛད་དེ་འདོར་བར་ཞུ། ཨོཾ་པུཥྤེ་མཱ་ལ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་བླང་སྟེ་ལྷག་པའི་ལྷའི་རྣམ་པར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་ལྷ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་པུཥྤེ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དོན་དམ་རང་རིག་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པའི་མཚན་མ་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། གློ་བུར་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོག་མཐའ་དག་མིག་རས་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ རིག་པ་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡིས༔ ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་རབ་རིབ་བསལ༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཤཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་རས་བསལ༔ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ་ནི། ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ཐོབ་པས༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཧེ་མཎྜལ་པཱ་ཤྱ་ཧོ༔ བལྟ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་ངོ་སྤྲད་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏད་འཚལ༔ དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་མདུན་དཀྱིལ་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པམངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི༔ འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྭངས་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ༔ ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར་བ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ནག་པོ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་བཞི་གཙིགས་པ༔ ཕྱག་གཡས་པས་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་ཅིང་༔ གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་བཞིའི་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་འབེབས་པ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊཱྃ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་རྩེར་འཁོར་ལོས་མཚན་ཅིང་ལྷག་མ་སིལ་བུར་གྲོལ་བས་སྐུ་སྐེད་ཡན་ཆད་ཁེབས་པ༔ ནུ་འབུར་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་སྐམ་པོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་གཡས་པ་སྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་ཞུགས་པའི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་མཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿདཀར་པོས་མཚན་པ་སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་རྩ་འདབ་བཞི་ལ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི༔ ཕྱི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་མདུད་རྣམས་སུ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟ་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་ཀྱང་ནང་ལྟར་རང་རང་གི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། གསང་བ་ལྟར་ན་རང་གི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རིག་རྩལ་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རང་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་སྙམ་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་འཚལ། དེ་དག་ནི་ནང་ལྟར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལགས། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིག་སྟེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེའི༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ཁྱབ་བདག་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ༔ རྒྱུད་ལས༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ ཟབ་མོའི་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པས་རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཀ་པཱ་ལའི་བདུད་རྩི་ཐོགས་ཏེ༔ ཨོཾཿ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསང་བ་གསུམ་ལས་བྱུང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ རིག་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་པོ་སྦྱིན༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི་མི་བསྐྱོད་པ་ཆུའི་དབང་ཡིན། སླར་ཡང་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག་པ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ཡིན། ཡང་བཛྲ་དྷརྨ་ཧྲཱིཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་སྦྱིན་པ་ནི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཡིན། ཡང་བཛྲ་ཀརྨ་ཨཱཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩི་ལུས་ཀྱི་གནས་རྣམས་སུ་འཐོར་བ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར༔ ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་སུ་དག༔ ཆུ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སོགས་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པ་ལ༔ དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཛྲ་ནཱ་མ༔ ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བཏགས་པས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མིང་གི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿདབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པ་ལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རབ་ཏུ་གནས་པས་བརྟན་པར་བྱས་པ་ལགས། དེ་ལ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤཾ༔ དྷཱུ་པཾ༔ དཱི་པཾ༔ གནྡྷཾ༔ ནཻ་བིདྱཾ༔ ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་རྣམས་ནི་སློབ་མའི་དབང་ཡིན། དེ་ནས་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་བྱུང༌། གཙོ་མོའི་སྐུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གཙོ་མོའི་སྐུ་ལུས་དཀྱིལ་དང་བཅས་ལྷག་པར་གསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག །གསུང་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ་དམིག་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས། ཡེ་ཤེས་སེམས་མའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭ་འུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཡོན་སྐོར་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་ འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ ཡབ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་རྩེ་མོ་ནས་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྩ་བ་ནས་བརྒྱུད་གསང་བའི་པདྨོ་ནས་གྱེན་དུ་བྱུང་༔ དེ་ལྟར་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་མོས་ལ་ འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་གཡོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་རྡུལ་ཕྲན་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པས་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར༔ འདུལ་ཐབས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ལ་ འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ལན་གསུམ།

དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ རིན་ཆེན་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ལ༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་དེང་ཕྱིན་ཆད་སྒྲར་སྣང་ཞིང་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསུང་རྡོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག༔ སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་རྣམ་པར་སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག༔ ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། གླེགས་བམ་གཏད་ལ༔ ཧྲཱི༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞི༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདོད་འབྱུང་ཡོན་ཏན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ གུ་ཎ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རོལ་པར་ཤེས་པས་ཟབ་མོའི་སྔགས་རྒྱུད་འཆད་པ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་བདུད་རྩི་བྱིན་ལ༔ ཧོ༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀརྨ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་བྱེད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས་སུ་ཤེས་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེ་དག་གིས་ནི་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྲུབ་པ་ལགས། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་དང་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ བསྐྱེད་བཟླས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ༔ དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་བུམ་པའི་དབང་འཁོར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་ནས། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྟོན་པ་ལ། དང་པོ་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་དག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པ་དབེན་ཞིང་ཟིལ་ཆེ་བའི་གནས་སུ༔ སྒྲུབ་པའི་ཁང་པ་བྱི་དོར་བྱ་ཞིང་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ༔ མཎྜལ་གྱི་གཞིར་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་འདུ་བྱས་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ནང་སྒྲུབ་པའི་དཔལ་གཏོར་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་བྲིས་སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་བརྒྱན་ཅིང་དར་གདུགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་དང་༔ དེའི་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམ༔ རང་ཉིད་སྐྲ་གྲོལ་ཞིང་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པ་ལ་མོས་འདུན་དྲག་པོ་རྩེ་གཅིག་པས་རྒྱུད་སྦྱང་བ་ནི༔ ཚོགས་ཤིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་བྱས་མཐར་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྟིམ། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ནི་རང་གི་སྤྱི་བོར་སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་དང་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས༔ ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་དང་གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན༔ མི་འཆབ་མི་སྦེད་སྙིང་ནས་བཤགས༔ སླན་ཆད་སྡོམ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག་པར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར་བཤགས་སྡོམ་དང་བཅས་རང་ལ་བསྟིམ༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་གནད་འབེབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་མདུན་ནམ་མཁའ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ མཐིང་གསལ་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ སྐུ་ནི་དགེ་འདུན་གསུང་དམ་ཆོས༔ ཐུགས་ནི་གདོད་ནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་ལྟར་སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་རྫོགས༔ ནང་དུ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ གསང་བ་བྱང་སེམས་མཎྜ་ལ༔ འབུལ་ལོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བདག་ཉིད་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་དང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་མཐར་དབང་བླང་བ་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་བབས༔ རང་གི་གནས་བཞིའི་འཁོར་ལོ་གང་༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞི་ཐོབ༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས༔ སྐུ་བཞི་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས༔ མཐར་ནི་རང་ཐིམ་གཉིས་མེད་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་རིག་པ་མ་བཅོས་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག༔ འདི་རྣམས་རྟགས་ཐོན་པར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་༔ དེ་ནས་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བསྲུང་བ་ནི༔ རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་གི་སྒྲས་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་སུ་སྤྲོས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཚོགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་བསམས་ལ་ཧཱུྃ་བཞི་པའི་སྔགས་བརྗོད༔ ཁྲོ་ཚོགས་རྣམས་སླར་འདུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གོ་སྐབས་མེད་པས་གཏམས་པའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ༔ སྟེང་འོག་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩིབས་ལ་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་རྔམས་བརྗིད་འབར་བ་དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ༔ མེའི་གུར༔ མདའི་དྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བསྐལ་པའི་རླུང་གིས་ཀྱང་གཞོམ་ཞིང་གཞིག་པར་མི་ནུས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཙཀྲ་བཛྲ་སཱ་ར་ཨ་ན་ལ་ཛྭ་ལ་སྃ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་བགེགས་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་གི་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་པའི་དབུས་སུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སྟོང་པའི་རང་བཞིན༔ བདེ་བའི་རྣམ་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་མོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ན་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བོདྡྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ དངོས་གཞི་ནི༔ ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་རང་ཉིད་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྭངས་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ༔ ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར་བ༔ རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་ནག་པོ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་བཞི་གཙིགས་པ༔ ཕྱག་གཡས་པས་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་ཅིང་༔ གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་བཞིའི་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་འབེབས་པ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊཱྃ་གའི་རྣམ་པར་འཆང་བས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་རྩེར་འཁོར་ལོས་མཚན་ཅིང་ལྷག་མ་སིལ་བུར་གྲོལ་བས་སྐུ་སྐེད་ཡན་ཆད་ཁེབས་པ༔ ནུ་འབུར་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་སྐམ་པོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་གཡས་པ་སྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་ཞུགས་པའི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པ་མཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་ཧྲཱིཿ དཀར་པོས་མཚན་པ་ལ་སེམས་གཏད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས༔ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་རྩ་འདབ་བཞི་ལ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི༔ ཕྱི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་མདུད་རྣམས་སུ་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པར་གསལ་གདབ༔ ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ༔ ལྟེ་བར་ཧོཿསེར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧྃ༔ ཞེས་ང་རྒྱལ་གཟུང་༔ མིག་གྱེན་དུ་བལྟ་ཞིང་འབར་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཕཻཾ་ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ༔ སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོད་མེད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ༔ སླར་ཡང་ཕཻཾ་ཞེས་པས་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་དག༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སུ་ར་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ༔ ཞེས་བརྗོད༔ ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྤེལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤཾ༔ དྷཱུ་པཾ༔ དཱི་པཾ༔ གནྡྷཾ༔ ནཻ་བིདྱཾ༔ ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཀྟ་བི་པ་ཧོ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞ་བྷཱུཉྫ་ཧོ༔ ཨོཾཿ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཆེར་འབར་བ༔ ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་ཐོག་མར་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་དང་༔ རིམ་པར་ནང་རྩ་ཁམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་༔ གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་བསྲེས་ནས་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ ཕྱི་ནང་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཆོས་སོ་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་ཅིང་༔ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷ་སོ་བདུན་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔

གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་མའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭ་འུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཡོན་སྐོར་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་ནང་དུ་གཏད་དེ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་བཞིན་པས༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་བ་ནི་བསྙེན་པའོ༔ ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ ཡབ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་རྩེ་མོ་ནས་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྩ་བ་ནས་བརྒྱུད་གསང་བའི་པདྨོ་ནས་གྱེན་དུ་བྱུང་༔ དེ་ལྟར་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་གཉིས་བཟླ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའོ༔ སླར་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་གཡོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་རྡུལ་ཕྲན་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པས་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར༔ འདུལ་ཐབས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླ་བ་ནི་ལས་སྦྱོར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་གསུང་བཟླས་པ་ཉེར་བར་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ དེས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁྲིད་སོང་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པ་དང་༔ གྲོལ་བ་དང་༔ མཐར་ཕྱིན་པའི་སླད་དུ་མཆོག་གི་དབང་གསུམ་བསྐུར་བ་ལ༔ ཐོག་མར་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིག་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དབྱེར་མེད་པ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ གུུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་མྱང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མྱང་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་ཁྱབ་སྟེ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བས་གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པར་མོས་ནས། རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ངག་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག༔ སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ༔ དེས་ངག་སྨིན་པར་བྱེད་པ་གསང་དབང་གྲུབ་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ལ། གསུམ་པ་ཐུགས་རྫོགས་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་སྔོན་འགྲོ་གོང་དུ་སོང༌། དངོས་གཞི་ལ་བཞི༔ བཀོད་པ་རྩའི་རྣལ་འབྱོར༔ གཡོ་བ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར༔ དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ དེ་ལ་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་གསལ་སྣང་ཐོན་པས༔ དང་པོ་བཀོད་པ་རྩའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་ཤིན་ཏུ་དྲང་པོར་བསྲང་༔ མིག་བར་སྣང་ལ་ཧ་རེ་གཏད༔ རླུང་རོ་བསལ༔ སེམས་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་བསྐྱང་༔ དེའི་ངང་ལས་རང་ལུས་ཕག་མོའི་སྐུ་སྟོང་ར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་བཅས་དྭངས་ཞིང་རྙོགས་པ་མེད་པར་བསྒོམ༔ སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་ཀྱི་དབུས་སུ་ཧྲཱི༔ ནང་སྐོར་གྱི་འདབ་བཞིར་མདུན་ནས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་མཱྃ་ཏཱྃ་པཱྃ་ལཱྃ༔ ཕྱི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པར་ཨཱྃ་དང་ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་གཡོན་སྐོར༔ སྤྱི་བོར་ཧྃ་དང་ཀཱ་ལི་སོ་གཉིས་གཡས་སྐོར༔ ལྟེ་བ་རཀྵཿདང་ཀཱ་ལི་སོ་གཉིས་ཚར་གཉིས་གཡས་སྐོར༔ སྤྱི་བོར་པཱུ༔ སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཛ༔ རྣ་བ་གཡས་པར་ཨོ༔ ལྟག་པར་ཨཿ རྣ་བ་གཡོན་པར་གོ༔ སྨིན་མའི་དབུས་སུ་ར༔ མིག་གཉིས་སུ་དེ༔ ཕྲག་པ་གཉིས་སུ་མ༔ མཆན་ཁུང་གཉིས་སུ་ཀ༔ ནུ་མ་གཉིས་སུ་ཨོ༔ ལྟེ་བར་ཏྲི༔ སྣ་རྩེར་ཀོ༔ ཡ་རྐན་ལ་ཀ༔ མགྲིན་པར་ལ༔ སྙིང་ལ་ཧི༔ མཚན་མ་ལ་པྲེ༔ བཤང་ལམ་དུ་གྲྀ༔ བརླ་ལ་སཽ༔ བྱིན་པ་ལ་སུ༔ རྐང་སོར་བརྒྱད་ལ་ནཱ༔ བོལ་གོང་ལ་སི༔ རྐང་པའི་མཐེ་བོ་གཉིས་ལ་མ༔ པུས་མོ་གཉིས་ལ་ཀུ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་མདུད་ཁམས་དང་བཅས་ངོ་བོ་ལྷ་ལ་རྣམ་པ་ཡི་གེའི་གཟུགས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་ཕྱིར་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་འོད་འཚེར་བ་གསལ་གདབ༔ རླུང་འཇམ་པོར་བཟུང་ནས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སྣ་བུག་གི་རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྣང་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་མཉེས༔ སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བའི་དྭངས་བཅུད་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་ཞིང་གཟི་མདངས་ཆེར་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་རྩ་གནས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་རྩ་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་མ་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་གསལ་ཞིང་རྙོགས་པ་མེད་པ་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རླུང་འཇམ་པོར་བཟུང་༔ མཐར་དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་བུན་གྱིས་ལངས་པས་ལུས་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་ཤས་གང་ལ་རེག་པ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར༔ དེ་རྣམས་རིམ་གྱིས་འདུས་ཏེ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ དེའང་ཡལ་གྱིས་ཡལ་བར་བསམས་ལ་དམིགས་བསམ་བརྗོད་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་ཆམ་མེར་བཞག༔ སླར་ཡང་དྭངས་མའི་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བ་ལྟར་སྔར་བཞིན་གསལ་བཏབ་ནས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་སོགས་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་རྩ་མདུད་གྲོལ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ཀྱི་ནད་རྙིང་པར་འབྱོངས༔ གསར་པ་མི་སྐྱེ༔ ཚེ་རིང་༔ རྒས་སྲ༔ ལུས་ཤིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་ལྟར་ཡང་ཤིང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ མཐར་ཐུག་རགས་ལུས་དྭངས་མར་གནས་གྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ལུས་གནད་བསྲང་༔ རང་ལུས་རྩ་འཁོར་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གསལ༔ རླུང་རོ་ཕྱིར་དྲག་ཏུ་བུས་པ་དང་མཉམ་ལུས་ཀྱི་རླུང་གི་སྙིགས་མ་ཐམས་ཅད་དུ་བའི་རྣམ་པས་འཚུབས་ཤིང་འཁྱིལ་བ་ཕྱིར་ཐོན་པར་བསམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་འཛིན༔ དེ་ནས་སྟེང་རླུང་དལ་བུས་རྔུབས༔ འོག་རླུང་གྱེན་དུ་དྲངས༔ ལྟེ་བར་ཁ་སྦྱར༔ དགང་ཞིང་གཞིལ༔ མི་ཐུབ་ན་ཕྱིར་སངས་ཀྱིས་བུས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤངས་བུག་ནས་ཞུགས༔ སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱེད༔ སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པས་ཤངས་བུག་ནས་ཐོན༔ རང་གི་སྣ་སྒོའི་རླུང་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་དྲངས་ཏེ་ཁ་སྦྱར༔ ལྟེ་བའི་རླུང་གི་དྭངས་མ་སྙིང་གའི་ཧྲཱི༔ལ་ཐིམ༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་ནས་རྩ་ཁམས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གིས་ཁྱབ༔ སྟོང་གསལ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿདང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་བུམ་ཅན་ཅི་ནུས་འཛིན༔ དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་བུམ་ཅན་མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་བསླབ༔ ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་རླུང་གེགས་སེལ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཀྱང་བྱ༔ དེས་གནས་སྐབས་སུ་རླུང་ཟིན་པས་སེམས་ཟིནཿ འོད་གསལ་གྱི་རྟགས་འཆར༔ ཕྲ་ཡང་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཚིག་གི་མཆོག་འགྲུབ༔ ལས་བཞི་རྩོལ་མེད་དུ་བྱེད༔ མཐར་ཐུག་ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པས་གསལ་སྟོང་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་ཞིང་༔ མི་ཤིགས་པ་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་ཐུགས་འདུན་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུ། སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་དབྱེར་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བདེ་ཆེན་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞུ་བདེའི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐིག་ལེ་ལྟེ་བར་བཀོད་པས་གཏུམ་མོའི་མེ་འབར༔ ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་གྲོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཡིད་དང་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ༔ དེས་ཡིད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གྲུབ་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ལ། གསུམ་པ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ལུས་བསྲངས༔ རླུང་རོ་བསལ༔ རང་ལུས་རྩ་འཁོར་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་སྔར་བཞིན་དུ་གསལ༔ ལྷག་པར་ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འཛོམས་པར་དྲོད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཙཎྜ་ལཱི་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་མེ་འབར་ལ་ཁད་པ་གསལ་གདབ༔ རླུང་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་དུ་བཟུང་བས་ཨ་ཤད་ལས་མེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འབར༔ རིམ་གྱིས་བསགས་པས་ལྟེ་འོག་གི་རྩ་གསུམ་ནང་དམར་མེར་གྱིས་ཁེངས་པར་བསམ༔ དེ་ནི་གཞི་བཅའ་བའོ༔ དེ་ནས་མེ་དེ་ལས་དྭངས་མ་གློག་གི་ཟེར་མ་ལྟ་བུ་དམར་ཁྱུག་གིས་གཡས་རོ་མ་ནས་བརྒྱུད༔ སྣ་བུག་གི་རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན༔ མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས༔ སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་འདྲེས༔ ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེའི་དྭངས་བཅུད་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་བརྒྱུད༔ རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་རང་གི་སྣ་གཡོན་ནས་རྐྱང་མའི་ནང་བརྒྱུད་དེ་ལྟེ་བའི་མེ་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་འབར་བར་བསམས་ལ་རླུང་བཟུང་༔ དེ་ནི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ༔

དེ་ནས་ལྟེ་འོག་གི་གཏུམ་མོའི་མེ་ཆེར་འབར་བས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ནས་བཟུང་རྩ་ཁམས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ལ་རིམ་གྱིས་ཞུགས་ཁམས་སྙིགས་མ་རྣམས་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལྷག་པར་འཕེལ༔ རྩ་སྦུབས་ཐམས་ཅད་མེས་ཁེངས་པ་ལས་མཆེད་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་དང་༔ ཕྱི་རོལ་གྱི་བར་དུ་མེ་འབར་བས་རང་ཉིད་རྩ་ཐིག་རླུང་སེམས་དང་བཅས་པ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར་ཞིང་སྐུ་མདོག་ཀྱང་ལྕགས་གོང་དཀར་པོ་མེར་བསྲེགས་པ་ལྟར་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ལྷག་པར་འཚེར་བར་བསམ༔ དེ་ནི་གཏུམ་མོའི་མེ་སྦར་བའི་རིམ་པའོ༔ སླར་མེའི་དྭངས་མ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་ལྷག་པར་ཚ་བ་ཞིག་དམར་ཁྱུག་གིས་འཕྲོས་ཏེ་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལ་རེག་པས་བདེ་ཕྲིལ་གྱིས་སོང་༔ དེ་ལས་བདེ་ཆེན་གྱི་རང་བཞིན་ཀུནྡའི་རྒྱུན་ཕྲ་བ་ནར་གྱིས་བབས་པས་མེ་མར་མནན༔ བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོ་ནས་བཟུང་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་རྩ་ཁམས་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཏེ་རླུང་བཟུང་༔ དེ་ནི་ཐིག་ལེས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ སླར་ཡང་མེ་ཆེར་འབར་བ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཐལ་གྱིས་སོང་༔ སྤྱི་གཙུག་ནས་ཐོན༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་འབར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཞུ་བཏུལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཤངས་བུག་གཡས་ནས་ཐོན༔ རང་གི་རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣ་བུག་གཡོན་བརྒྱུད་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལ་རེག་པས་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་དྭངས་མ་སྔར་བཞིན་བབས་པས་རྩ་ཐིག་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ལ་ཁྱབ་ཅིང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་རླུང་བཟུང་༔ དེ་ནི་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རིམ་པའོ༔ མཐར་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ལ་ཡིད་གཏད༔ རླུང་དལ་བུས་བཟུང་༔ མིག་ནམ་མཁར་གཏད༔ སེམས་ཀྱིས་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ལ་བཟླ་བའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ལྟར་སྒོམ་པའི་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ཐིག་ལེ་དབབ་བཟློག་དགྲམ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཡང་བྱ་བ་གཅེས་སོ༔ ཐིག་ལེ་འཛིན་འགྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ༔ དེས་ནི་གནས་སྐབས་སུ་དྲོད་དང་བདེ་བ་སྐྱེ༔ མི་རྟོག་པའི་གཞི་ཐིངས༔ གཏུམ་མོའི་གོས་དང་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས་འཚོ༔ སྣང་སེམས་རགས་པ་འདྲེས༔ འབྱུང་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ༔ སྒྱུ་མ་འོད་གསལ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མང་པོ་བྱེ༔ མཐར་ཐུག་ཐིག་ལེ་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ཞིང་ཟག་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གནས་ལུགས་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ༔ དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་བདེ་བས་དྲངས་པའི་སྟོང་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ཨཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སོ་སོ་རང་རིག་པ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ༔ དེ་ལྟར་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ༔ དེས་སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དབང་བཞི་པ་གྲུབ་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ལ། བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་ཉིད་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རྩ་འཁོར་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གསལ་བཞིན་པའི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད༔ སེམས་དང་ཧྲཱིཿཡིག་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན༔ དེ་ཀའི་ངང་དུ་མཚན་མ་དང་༔ རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་༔ ཡིད་ལ་བྱེད་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་མི་ཤིགས་པའི་ཧྲཱིཿདང་མ་བཅོས་པའི་སེམས་གཉུག་མ་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ དེ་ནས་ཧྲཱི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འབར་བའི་མེ་ལྟ་བུ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཤིག་ཤིག་མེར་མེར་གཡོས༔ མ་དག་པའི་སྣང་ཞེན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་རྡུལ་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་ཞིང་དང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གསལ་བ་ལ་སེམས་གཏད༔ མཐར་དེ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ༔ རང་ཉིད་རྩ་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་རླུང་དང་བཅས་པ་སྙིང་གའི་དབུ་མའི་ཧྲཱིཿལ་འདུས༔ དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བློ་བཞག༔ མཐར་དེའང་མི་དམིགས་པར་གློག་ཡལ་བ་ལྟར་སྟོང་པར་སྦྱངས་ནས་སེམས་དང་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ངང་༔ འདས་པ་ལ་འཕྲོ་མི་མཐུད༔ མ་འོངས་པའི་མདུན་མི་དྲངས༔ ད་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ལྷན་པ་མི་གདབ་པར་རང་བཞིན་གཉུག་མ་མ་བཅོས་པ་གསལ་ལ་རྟོག་མེད༔ བདེ་ལ་ཞེན་མེད༔ མི་རྟོག་པ་ལ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ སླར་ཡང་སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རྩ་འཁོར་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ལམ་གྱིས་གསལ༔ དེ་ཉིད་སྣང་སྟོང་ངོས་གཟུང་མེད་པ་རང་རིག་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་དབྱེར་མེད་པར་སེམས་གཟུང་༔ དེ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གནས་སྐབས་སུ་སྣང་བ་སྒྱུ་མར་འཆར༔ སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཟུང་འཇུག་གི་རིག་རྩལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་ཤར་བས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྤྱན་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་འཐོབ༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གོ་འཕང་ལ་དབང་འབྱོར་པར་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་སྒོམ་པའི་སྐབས་ཉིན་པར་ཐུན་མཚམས་སུ་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའི་ལུས༔ རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་རྩལ་སྦྱང་༔ ཉལ་བའི་སྐབས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བར་རླུང་འཛིན་བཞིན་གཉིད་ལོག་པས་སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་ངོས་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང་༔ སྦྱང་སྤེལ་སྤྲུལ་སྒྱུར་ཀྱང་དེ་ཁོ་ནས་དོན་གྲུབ༔ གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན་འཆི་ཁར་འཚང་རྒྱ་བ་འདའ་ཀ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ལུས་དང་དབུ་མའི་སྟོང་ར་བསྒོམ༔ སྙིང་གར་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པའི་སྟེང་དུ་རླུང་དཀྱིལ་ལ་རླུང་སེམས་ཧྲཱིཿའི་རྣམ་པར་གསལ༔ དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་༔ ཟིན་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསལ་གདབ༔ གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ༔ འོག་རླུང་གྱེན་དུ་དྲང་༔ སྟེང་རླུང་ཕྱིར་འཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཞེས་བརྗོད་པས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿདབུ་མའི་ལམ་ནས་གྱེན་དུ་ཡར་གྱིས་སོང་༔ ཧིཀ་ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་ཐོན༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བ་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་བསྟིམས་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ ཡང་ཀ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཧྲཱིཿཡིག་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་༔ སྟེང་རླུང་མནན་པ་དང་མཉམ་དུ་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གར་འཁོད་པར་བསམ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་སྦྱང་༔ ཐུན་འཇོག་པ་ན་ཧྲཱིཿཡིག་མར་བབ་རྗེས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་ཞུ༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཚངས་བུག་ཀྱང་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་སྲ་ཞིང་འཐས་པས་བཀག་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོ་ཟ་བ་དང་༔ སྐྲངས་པ་དང་༔ ཆུ་སེར་གྱིས་ཟིལ་པ་ཕྲུམ་པ་སོགས་རྟགས་མ་བྱུང་བར་འབད༔ དེ་ནས་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་ཙམ་དུ་བསྐྱང་༔ འཆི་བའི་དུས་སུ་བབས་པ་ན་རྣམ་ཤེས་ཧྲཱིཿཡིག་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་གློག་འཁྱུགས་པ་ལྟར་གཤེགས་པར་བསམས་ལ་བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བར་དོ་མེད་པར་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ འདའ་ཀ་མ་མ་ཐེབས་ན་བར་དོའི་རྣལ་འབྱོར་གལ་ཆེ་བས༔ ད་ལྟ་ནས་ཉིན་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེའང་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས༔ སྣང་ཆ་གཟུགས་སྐུ་དང་བསྲེ༔ སྟོང་ཆ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ༔ རིག་རྩལ་མ་འགགས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་གསུམ་ལ་གོམས་པས་བར་དོར་ཡང་དྲན་པས་ཟིན་ཏེ་ལམ་གྱི་འཕྲོ་མཐུད་ཅིང་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ཡན་ལག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ༔ དེ་དག་གིས་ཐུགས་འོད་གསལ་རྫོགས་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྟན་ཟིན་ཏོ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས། ༈

།གཉིས་པ་སྨིན་པར་སློབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཐའ་རྟེན་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་ཐུན་མོང་དུ་གཅེས་པ་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་འབུལ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་དབང་གི་དོན་དུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དག་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པས་འདི་རྗེས་བཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རངས་ཤིང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་༔ མྱ་ངན་མི་འདར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ལས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་སྡོམ་པ་གཟུང་༔ བསོད་ནམས་འདི་དང་གཞན་རྣམས་ཀུན༔ མ་ལུས་བློ་ཡིས་ཡོངས་བསྡོམས་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་པའི་སླད་དུ་ དམིག་པ་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས༔ འོག་མིན་གྱི་ཞིང་ནས་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ དེ་དག་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་གླུ་གར་དང་གསང་བའི་བུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཐོད་པའི་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཨོཾ༔ རང་བྱུང་དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ དག་བྱེད་རིག་པའི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱུད་དག་ཡེ་ཤེས་ནུས་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷཉྫ་ཀ་ལ་ཤ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ འཐོར་འཐུང་བྱ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་གནས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས་ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བྱང་ཞིང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་མཛོད༔ ཉམས་སྐོང་བའི་དབང་གི་དངོས་གཞི་མར་མེ་གསལ་བ་འདི་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ག་རྣམས་སུ་བཞག་ཅིང་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གནས་དབང་བཞིའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་སད་ནས་སྨིན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། མར་མེ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཨོཾ༔ ལུས་གནས་རྩ་ཡི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྲོན་མེ་སྦར༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ལ༔ ཨཱཿ སྲོག་རྩོལ་རླུང་གི་ཀོང་བུ་རུ༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྲོན་མེ་སྦར༔ རིག་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་རླུང་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དཀར་དམར་ཐིག་ལེའི་ཀོང་བུ་རུ༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྲོན་མེ་སྤར༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་མིག་སྒོར་བསྟན་ལ༔ ཧོ༔ ཆོས་ཅན་རྟོག་པའི་ཀོང་བུ་རུ༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྲོན་མེ་སྦར༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་ལས༔ ཡུལ་ཀུན་སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ ཡུལ་ཅན་གསལ་ལ་མི་རྟོག་ངང་༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བས་ཚིམ༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་དོན་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ། ཧོ༔ གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པའི་མཆེད་ལྕམ་གྱིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྐོང་བའི་ཆོ་གར་བརྩོན་པའི་མཐུས༔ རྒྱུད་དག་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ བུམ་དབང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སོར་ཆུད་ཅིང་༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་དབྱུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ གསང་བའི་དབང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ༔ རླུང་སེམས་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་པ་དང་༔ པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པར་ཤོག༔ གསུམ་པའི་དབང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དག༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ༔ འོད་གསལ་ངང་ལས་ལྷན་སྐྱེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཆེན་བདེ་བས་དབུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ དོན་གྱི་དབང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་གྲོལ༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ༔ སློབ་པ་མིན་པའི་གོ་འཕང་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ལ་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག༔ ཚེ་འདིར་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ བར་དོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ སྐྱེ་སྲིད་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ རླུང་སེམས་འཁྲུལ་སྣང་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་མར་མེའི་སྣང་བས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ བདེ་སྟོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས༔ ཕྱམས་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཅེས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་བཏབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར་པ་ལ་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྣང་སྲིད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་དག །སྒྲར་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་སྨིན། །དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སད། །གསང་གསུམ་མངོན་གྱུར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེས་ནི་དབང་བཞིའི་ཉམས་ཆགས་དང་༔ སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཞི་གོང་དུ་འཕེལ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་དབང་གྲུབ་པ་ལགས། ༈

།གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་གི་དོན་དུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀས༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པས་འདི་རྗེས་བཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་སྡིག་ལྟུང་དང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རངས་ཤིང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་༔ མྱ་ངན་མི་འདར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ལས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་སྡོམ་པ་གཟུང་༔ བསོད་ནམས་འདི་དང་གཞན་རྣམས་ཀུན༔ མ་ལུས་བློ་ཡིས་ཡོངས་བསྡོམས་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་དགོད་པའི་སླད་དུ་ དམིག་པ་འདི་ལྟར་གནང་བར་ཞུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས༔ འོག་མིན་གྱི་ཞིང་ནས་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤོས་དང་ཌཱ་དྲིལ་བཅས། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རང་བྱུང་པདྨ་བྷནྡྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབུས་སུ། པད་ཉི་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། རིལ་བུ་རྣམས་ཧྲཱིཿལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཐོང་བའི་དངོས་ཀུན་ལྷ་རུ་དག༔ བུམ་དབང་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤྱི་བོར་བཞག །མིག་ལམ་དུ་བསྟན་ཅིང༌། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་ངོ་ཤེས་པས་སྣང་སྟོང་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་སད་བུམ་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། མགྲིན་པར་བཞག་ལ༔ ཨཱཿ བདེ་བཤེགས་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བའི་འགྲོ་འོང་སྔགས་སུ་ཤར༔ གསང་དབང་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རིལ་བུ་མེ་ལ་སྲེག་པའི་དྲི་ཚོར་དུ་གཞུག་ལ། རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་རྣམ་པ་བདུག་པའི་སྤྲིན་དུ་གྱུར་པ་ཚོར་བས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་མོས་ལ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས་པས་གསང་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ མྱངས་པས་བདེ་ཆེན་རྟོགས་པ་འབར༔ གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ཧྲིཿཡིག་འབའ་ཞིག་གི་རྣམ་པས་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿ་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་རིལ་བུ་རེ་རེ་ཁྱུར་མིད་མཛད་པར་ཞུ། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཡིད་ཀྱི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་ངོ་ཤེས་པས་དབང་གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། རིལ་བུ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ༔ ཧོ༔ བདེ་གཤེགས་དབྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ རེག་པས་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ལས་གྲོལ༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ སྤྲོ་ན་སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་བྱ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མ་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བར་ངོ་ཤེས་པས་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པའི་མོས་པ་མཛོད་ལ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་བདུད་རྩིའི་དབང་བཞི་བསྐུར་བས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག༔ སྣང་སྟོང་གྲགས་སྟོང་བདེ་སྟོང་རིག་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་བཞི་སྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པས་མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་མཛོད། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨོཾཿ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་གསུམ་གྱི༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་རྟག་པ་དམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཐོང་ཚོང་མྱོང་རེག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་རྒྱུད་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཡི༔ གྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་འདིར་འབྲེལ་ཚད་ཀུན༔ གནས་སྐབས་ཚེ་སྲིང་ཉམས་ཆག་སྐོང་༔ ཡིད་འཕྲོག་དབང་འགྱུར་ནད་གདོན་ཞི༔ གཏུམ་ཆེན་དྲག་པོའང་ལྷན་ནེར་འགྱུར༔ མཐར་ཐུག་མཐོང་ཚོར་མྱོང་དང་རེག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཐོབ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་སྐྱེ༔ ཚེ་གཅིག་རྣམ་གྲོལ་ཆེ་ལ་སྦྱོར༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །དེས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་པ་ལགས། ༈

།གསུམ་པ་མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་མའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཁ་ཊཱྃ་ག་དཀར་པོ་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ། ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཐུགས་སྲོག་ལས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འབར་བའི་རྩེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ རང་དང་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་མ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབས་ལགས་ན༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕོ་ཉ་མང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་སྤྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྟོགས་པ་རྒྱས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། སྣོད་རང་བྱུང་པདྨ་བྷཉྫ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་བཅུད་འཆི་མེད་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྫས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ག་རྣམས་སུ་རིམ་པར་བཞག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆི་མེད་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཚེའི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྒྲུབ་རྫས་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ མི་འགྱུར་སྐུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ རྣལ་འབྱོར་དབུ་མའི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱའ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་རེག་ལ༔ ཨཱཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ རྣལ་འབྱོར་སྲོག་གི་སྙིང་པོར་སྟིམས༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ སྙིང་གར་རེག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ རྣལ་འབྱོར་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་སྟིམས༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཚེའི་བཟའ་བཏུང་རོལ་ལ༔ ཧོཿ ཐབས་ཤེས་ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་དང་༔ ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས༔ དུས་མིན་འཆི་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་རྒྱས་གདབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་འདུས་ཤིང་དབུ་མའི་ཡས་མར་གྱི་སྒོ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གྱིས་བཅད༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁྱིམ་གྱི་གཡོགས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་ལ། ཨཿ རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ མི་འགྱུར་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཚེ་སྦའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད། མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་དེ་ལྟར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱྀལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པས་ཤིས་པར་བརྗོད་པས་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དགྱེས་པ་ཆེ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད། དེ་ལྟར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས། སྨིན་གྲོལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དམ་ཚིག་ནི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པས་བསྟན༔ ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་ལས༔ ཇི་སྐད་གསུངས་ཤིང་དམ་བཅས་པ༔ ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་པར་བསྲུང་༔ ཁྱད་པར་ནང་གི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་དང་༔ ཡན་ལག་སྦོམ་པོའི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད༔ དབང་བཞིའི་མཉམ་རྗེས་བཟའ་བ་དང་༔ བཅང་དང་བསྲུང་བ་དག་པར་བྱ༔ ལྷག་པ་གསང་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་བསྒོམ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་སྤྱོད་པ་བྱ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ དངོས་པོ་གང་ལའང་ཆགས་མི་བྱ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སྨྲ་ཞིང་བུད་མེད་བསྟེན་པར་བྱ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ རྒྱུག་ཅིང་མཆོད་པའི་སྤྱོད་པ་བྱ༔ མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཤེས་རབ་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔ་བསྟེན༔ ཤ་ཆེན་བཟའ་ཞིང་ཅང་ཏེའུ་བརྡུང་༔ རུས་པའི་རྒྱན་འཆང་གར་སྟབས་བཅས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པར་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམ་གསུམ་ནི༔ མི་ཕོད་རྫི་དང་འཁྲི་བ་གཅོད༔ ཞེན་པ་ལྡོག་པ་རྣམས་གསུམ་ཡིན༔ སྣང་ཡུལ་མི་ཕོད་ཐོག་ཏུ་བརྫི༔ འཁྲི་བ་ཟས་ནོར་གཏམས་ལ་བཅད༔ ཞེན་པ་གཉེན་འཁོར་གཡོག་ལ་ལྡོག༔ ཅིལའང་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པར༔ ཟང་ཐལ་རིག་པ་རྗེན་པར་བསྐྱང་༔ འདི་ནི་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ཅེས་གསུངས་པས་མཚོན་སྤྱྀ་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་གིས་བསྡུས་པ་མཐའ་དག་ཅི་ནུས་སུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར། སོགས་དང་མཎྜལ་ལུས་དབུལ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལས་བྱང་གི་ལྷག་མ་བཏང་བ་ནས༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་འབད་པའི་ལེགས་བྱས་མཐུས། །གཏི་མུག་མུན་པར་འཁྱམས་པའི་ཁམས་གསུམ་འགྲོ། །དགའ་བ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་བདེ་བའི་གར་བྱེད་ཤོག །ཅེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་གཏེར་གཞུང་ལ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པས་བརྒྱན་ཏེ་རང་འདྲའི་ཤེས་བརྩོན་ཞན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁུར་བཟུང་བ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་བདག་པོར་དབུག་དབྱུང་ཐོབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས། ༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་བོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'jo zhes bya ba bzhugs so//__skye med ye shes mkha' 'gro'i sku/__/rdo rje phag mo la btud nas/__/de yi dkyil 'khor chen po ru/__/smin byed cho ga 'dir gsal bya/__/de la ngo mtshar rmad du byung ba'i gsang ba chen po phag dkar ye shes 'khor lo'i dbang bskur yan lag dang bcas pa'i tshul la/__thog mar gshom gyi rim pa ni/__stegs bur bdud rtsi lnga'i chus chag chag gdab pa la/__rdul tshon nam ras bris kyi dkyil 'khor chos 'byung phyi dkar la nang dmar ba'i dbus su pad+ma 'dab bzhi'i lte bar gri gug 'khor los mtshan pa'am hrIHyig dkar po gang rung bri/__mtha' bskor dur khrod brgyad dang rdo ra me ris bskor ba dgod/__ma 'byor na maN+Dal bdud rtsis brlan pa la 'bru dkar gyi tshom bu gcig bkod/__de'i dbus su many+dzi'i steng du thod pa mtshan ldan chang dang chos sman sbyar bas bkang ba'i khar me long la sin+d+hU ra brdal ba la chos 'byung bsnol ma'i dbus su hrIH__grwa bzhir dga' ba 'khyil bas mtshan pa bris la bkab/__g.yas su 'di nyid kyi sgo nas sngar bsgrubs pa'i bdud rtsi ril bu yod na rab/__med na chos sman nam ril bu gang 'dzom pho mo'i thod pa kha sbyor du bcug la dar snas dril/__dbu rgyan dang rdor dril bcings pa bkod/__g.yon du mar me gsal ba/__mdun du thod pa mtshan ldan du gzhung gsal tshe ril blugs la dar dmar gyis kha bcad pa dang tshe chang bzhag__/sman gtor rak+ta/__chu gnyis nyer spyod/__gtor 'bul dang tshogs kyi longs spyod sogs phrin las dang dbang gi skabs su mkho ba spyi mthun rnams kyang tshogs par bya/__'byor na skong chog gi mchod rdzas mar me sogs brgya rtsa ci 'byor du bsham mo/__/gnyis pa dbang don sgrub cing mchod pa ni/__tshig bdun dang brgyud 'debs sngon tu 'gro bas/__las byang bde chen bcud 'bebs dbu nas brtsams mdun bskyed kyi bdun pa ting nge 'dzin gyi mchod pa grub kyi bar btang nas/__rdo rje'i tshe sgrub pa ni/___bdag mdun gyi thugs kar ye shes sems ma'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi lte bar kha TA~M ga dkar po lte bar hrIHsa mtshan pa:__rang gi thugs srog las sngags kyi 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__mdun bskyed kyi thugs kar zhugs:__thugs rgyud bskul:__de las 'od zer mkha' khyab tu 'bar ba'i rtse las rdo rje pho nya mo'i tshogs dpag tu med pa 'phros:__rang gi bla tshe chad nyams yar ba dang :__'khor 'das kyi dwangs bcud thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsir spyan drangs:__rang dang sgrub rdzas la thim pas rdo rje tshe'i dngos grub thob par bsams la/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__ces ci rigs bzlas mthar/__mchod bstod mdor bsdus dang*/__mda' dar g.yab la/__oM:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__tshe dang ye shes dbang phyug ma:__mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs dang bcas:__rtse gcig gus pas bsgrubs lags na:__thugs dam chen po'i dus la bab:__pho nya mang po'i tshogs dang bcas:__'od dang 'od zer mkha' khyab spros:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__sde brgyad 'byung pos phrogs pa khug:__'byung bzhi'i dwangs bcud skye 'gro'i tshe:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__rgyun gyis rtag pa'i ye shes byin:__'chi med bdud rtsi'i rnam par sdus:__bdag cag rnams la stsal nas kyang :__dus min 'chi ba'i bar chad zhi:__tshe bsod dpal 'byor rtogs pa rgyas:__rdo rje'i sku mchog 'grub mdzad gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__tshe rgyas gdab pa ni/__aH__rtag pa rgyun gyi ye shes tshe:__mi 'gyur gnyug ma'i thig ler thim:__bde stong rdo rjes rgyas btab nas:__chos kyi dbyings su tshe sba'o:__a a a:__zhes brjod cing dgongs pa bskyang :__de nas sman sgrub pa ni/__khrol bu/__phye ma/__lde gu/__ril bu'i sgrub pa bzhin 'grub na legs kyang mi lcogs na 'di skabs bsgrubs zin pa'i ril bu la brten pa'i dbang du byas te/__mchod kha gsos la byin brlabs/__sman thod bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rang byung pad+ma b+han+d+ha'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba bdud rtsi bde ba chen po'i pho brang du lhun gyis grub pa'i dbus su:__pad nyi 'jigs byed dus mtshan dang bcas pa'i gdan gyi steng du/__ril bu rnams hrIHlas skad cig gis bcom ldan 'das ma sku mdog ston ka'i zla ba ltar rab tu dkar zhing dwangs ba'i mdangs dang ldan pa:__zhi zhing 'dzum la cung zad khro bo'i nyams dang bcas rjes su chags pa'i gzi byin ches cher 'bar ba:__rna ltag g.yas su phag zhal nag po ngur sgra sgrogs pas sa gsum g.yo ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba'i myu gu bzhi gtsigs pa:__phyag g.yas pas 'khor los mtshan pa'i gri gug nam mkhar 'phyar bas gzung 'dzin gyi rnam rtog gcod cing :__g.yon thod pa bdud bzhi'i khrag gis gang ba thugs kar bsnams pas bde chen ye shes kyi rgyun 'bebs pa:__gru mo g.yon du yab he ru ka sbas pa'i tshul gyis rdo rje'i kha TA~M ga'i rnam par 'chang bas bde stong gnyis su med pa:__dbu skra thor cog spyi bor bcings pa'i rtser 'khor los mtshan cing lhag ma sil bur grol bas sku sked yan chad khebs pa:__nu 'bur mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa:__thod pa skam po lngas dbu brgyan cing skam po lnga bcu'i do shal can:__rus pa'i phyag rgya lnga dang dar dpyangs kyis brgyan pa:__zhabs g.yas pa skums shing g.yon brkyangs pa'i gar stabs kyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na zhugs pa'i snying ga'i dbus su rang 'dra ba'i ye shes sems pa mtshon gang ba:__de'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor hrIHdkar pos mtshan pa la sems gtad pas bde ba chen po'i ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes pa'i rkyen gyis de las 'od zer 'phros:__lus kyi nang thams cad mun khung du sgron me btegs pa ltar gsal bar byas:__de'i rkyen gyis skad cig gis snying ga'i nang skor gyi rtsa 'dab bzhi la snying po'i rnal 'byor ma bzhi:__phyi skor brgyad la sgo mtshams ma brgyad:__spyi bo la sogs pa'i rtsa mdud rnams su yul nyi shu rtsa bzhi'i rnal 'byor ma rnams dang :__gzhan yang rtsa khams thams cad dpa' bo dang mkha' 'gro'i tshogs kyis yongs su gang ba gdod nas lhun grub tu bzhugs par gsal gdab:__lha rnams kyi spyi bor oM dkar po:__mgrin par AHdmar po:__thugs kar hU~M sngon po:__lte bar hoHser po rnams kyis mtshan pa las de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs ye shes rdo rje'i bdag nyid du bsams la:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85ha~M:__zhes nga rgyal gzung :__mig gyen du blta zhing 'bar ba'i rgya dang bcas phaiM zhes brjod pas ye shes kyi 'khor lo mkha' khyab tu sad par bsams la:__oM:__stong pa shin tu yod med las:__ye shes sgyu ma'i phyag rgyar bzhengs:__dam tshig chen po'i dkyil 'khor 'dir:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM badz+ra b+hA rA hI sa pa ri wA ra e h+ye hi:__zhes pas spyan drang :__badz+ra dz+nyA na sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoH__slar yang phaiM zhes pas dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa rnams kyis byang chub sems kyi bdud rtsi'i sprin chen pos mngon par dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag:__bde ba mchog gi ye shes mngon du byas:__chu lhag ma spyi bor brtan pa las rnam par snang mdzad kyis dbu brgyan par bsams la:__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa ma hA su kha su ra s+t+waM a haM:__thugs ka nas sprul pa'i phyi nang gi mchod pa'i lha mo rnams kyis mngon par mchod cing bstod pas bde chen ye shes kyi gzi byin spel bar bsams la:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+paM:__d+hU paM:__dI paM:__gan+d+haM:__nai bid+yaM:__shap+da pra tIts+tsha AHhU~M:__pany+tsa kA ma gu Na sa ma ya ho:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__sarba pany+tsa a mr-i ta oM AHhU~M:__rak+ta pi pa ho:__i daM ba liM gr-ih+Na b+hUny+dza ho:__oM:__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__zla ba ltar dkar rjes chags nyams:__ye shes gzi byin cher 'bar ba:__khams gsum dbang phyug ma la bstod:__bzlas pa'i skabs su thugs dam bskul zhing byin dbab pa'i slad spos bsreg:__rol mo 'khrol:__mda' dar g.yab cing gdung ba'i shugs bskyed la:__hU~M:__'og min rdo rje btsun mo'i zhing :__mkha' khyab ye shes 'khor lo dang :__he ru ka yi gnas dang yul:__dur khrod brgyad na bzhugs pa yi:__bcom ldan badz+ra wA rA hI:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor ma:__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__sku yi gar stabs glog ltar 'khyugs:__gsung gi dzaba? dbyangs sngags sgra sgrogs:__thugs kyi ye shes rtsal skyed la:__yon tan bde chen 'od zer dang :__phrin las pho nya phyogs bcur spros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__mkhyen brtse nus pa'i ye shes dang :__snyoms 'jug zag med bdud rtsi'i bcud:__'byung ba lnga yi dwangs ma dang :__lha klu mi yi tshe bsod stobs:__gzi brjid dpal dang nus bcud kun:__thogs pa med par gnas 'dir sdus:__'khor 'das dbyer med byin chen phob:__dam tshig sgrub pa'i rdzas la stims:__mthong tshor myong reg grol ba yi:__bde chen rdo rje'i gzi byin spor:__las dang ye shes dngos grub kun:__lhun gyis grub pa'i dbang mchog skur:__snod bcud rdo rje btsun mo yi:__rten dang brten par byin rlobs shig:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha sid+d+hi A be sha ya a AH__zhes byin phebs pa'i rtags ma byung bar bya:__de nas bzlas dmigs ni:__bdag gi thugs ka nas sngags kyi sgra dang 'od zer bde ba chen po'i gzi byin 'bar ba bar ma chad par 'phros:__mdun bskyed kyi bcom ldan 'das ma lus dkyil gyi lha dang bcas pa'i thugs kar phog pas bde ba mchog gis dgyes pa'i 'od zer gyi sprin chen pos rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi ye shes dang :__brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:__thugs kar thim pas mthong tshor myang reg thams cad grol ba'i bde ba chen po'i ye shes kyi gzi byin mchog tu 'bar bar bsams la:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI:Tha:__zhes ci 'grub mthar/__bdag gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__gnas gsum nas bdud rtsi bde ba chen po'i rdo rje gsum gyi dngos grub thams cad 'od dang 'od zer gyis rang gi gnas gsum du thim pas bstsal zhing brtan par bsams la:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI:Tha:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M zhes ci rigs bzlas pas dngos grub dbang du bya zhing sgrub rten gnas bzhir gtug la dngos grub blang*/__las byang gi gtor ma 'bul ba nas tshogs phud cha gsum phul la yig brgya brjod pa'i bar grub nas/__bdag 'jug rdzogs par blang ba'am/__mi 'grub na rig pa'i me tog dor la slob ma gzhug pa'i gnang ba zhu/__gsum pa dbang bskur ba la/__slob ma rnams khrus nas dbyung*/__las byang dbu nas 'byung ba ltar bgegs gtor btang*/__rgyud sbyang gi gsham nas 'byung ba ltar mtshams bcad la srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab/__chos bshad gang 'os dang khyad par/__'dir skabs su babs pa'i 'chad bya/__gsang sngags rdo rje theg pa rnal 'byor bla med ma rgyud thams cad kyi yang zab bcom ldan 'das ma rdo rje rnal 'byor ma'i rgyud dang sgrub thabs snga 'gyur rnying ma dang phyi 'gyur gsar ma rnams kyi grub pa'i slob dpon so so'i bka' srol las rigs mi 'dra ba ji snyed cig byon pa thams cad kyang byin rlabs gyi gzi byin ldan cing skal pa dang 'tshams pa'i las dang dngos grub 'grub pa sha stag byon pa las/__phag mo dkar mo 'di nyid dngos grub rnam pa gnyis sgrub pa la gzhan las ches zab cing khyad par mtha' drug tshul bzhi'i sgrom du tshud pa'i gsang ba chen po'i rgyud lung gi dgongs pa zab mo bde blag tu rtogs pa'i blo gros kyi snang ba chags thogs med pa stsol bar mdzad pa ste/__de lta bu'i sgrub thabs sa steng du dkon la khyad par 'phags pa 'di nyid kyi lo rgyus kyang rtsa ba rdo rje'i gsung las 'byung ba ni 'di lta ste/__rdo rje phag mo dkar mo'i sgrub thabs lam gyi rim pa zab cing 'dril ba thugs kyi thig le'i bcud phyung ba 'di ni:__dpal gyi bsam yas mchims phu nags kyi dur khrod chen por dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo ma hA gu ru pad+ma badz+ra gyis:__rje mnga' bdag yab sras dang :__lo tsA ba chen po bai ro tsa na:__'brog mi dpal gyi ye shes:__lo chung dkon mchog 'od:__A tsar+Ya dran pa ye shes:__bdag bud med mtsho rgyal sogs skal ldan 'dus pa rnams la rdzu 'phrul gyi bkod pa bsam gyis mi khyab pas dbang bskur:__rgyud bshad:__gdams ngag rgyas 'bring bsdus pa snying po'i tshul du skad cig gis bka' stsal nas slar yang 'di skad ces rjes su gdams par mdzad do:__e ma 'dus pa'i 'khor rnams nyon:__rang byung pad+ma badz+ra bdag:__chos sku bzang mo'i klong du 'khyil:__longs sku'i phag mor bde bas rol:__sprul sku 'gro ba 'dul ba'i phyir:__dzam+bu'i gling du 'char ba na:__snang tshul tsam gyi thabs mkhas pas:__paN grub rnams la gdams ngag nos:__dben pa'i gnas su rtse gcig bsgrubs:__rig pa 'dzin pa thob tshul bstan:__khyad par dur khrod bsil ba'i tshal:__dpa' bo DA ki'i 'dun sa cher:__bcom ldan phag mo'i zhal bstan cing :__rgyud dang gdams pa rgya cher stsal:__snying po rdo rje'i tshig 'di gsungs:__rdo rje phag mo'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las ye shes bsgrub:__smin cing dag pa'i thabs dang bcas:__dngos grub rnam gnyis rtsol med 'byung :__zhes gsungs bde stong ngang du bzhugs:__lhan skyes las kyi dbang mo ches:__de don rgyas par mtshon pa'i don:__'dir ni zab cing 'dril bar bstan:__'di ltar nyams su len pa'i bu:__rang byung pad+ma bdag nyid dang :__dpa' bo mkha' 'gros byin brlabs pas:__rtsa khams rlung la ye shes 'phel:__mthar thug 'bras bu myur du 'grub:__gnas skabs las kun thogs pa med:__rang gzhan don gnyis lhun grub 'gyur:__sa ma ya:__de lta bu yi zab mo'i don:__rgyas par bum thang lung par sbas:__lo tsA che mchog byin rlabs sprul:__khyung po dpal gyi ming gis 'don:__sbas tshul 'gro don cung zad byed:__rang nyams blangs pas ye shes smin:__'bring po kha rag phug tu sbas:__dpal gyi ye shes rnam par 'phrul:__bde chen gling pa'i skal bar 'gyur:__rang gzhan don gnyis ci rigs 'byung :__bsdus pa 'di ni yul dbus lho:__pad+ma brtsegs pa'i phug par sbas:__dkon mchog 'od kyi skye ba'i mthas:__ma 'gags rdzu 'phrul spyod pas bton:__rgya che'i snyan brgyud zab don la:__brten nas rang gzhan dpal du 'gyur:__zab tig ye shes 'khor lo 'di:__slar yang 'dabs gter tshul du sbos:__nam zhig rtsubs 'gyur 'jigs pa'i dus:__mnga' bdag yab sras thugs bskyed las:__bdag gis byin brlabs rig pa 'dzin:__sgyu ma lta bu'i skyes bu ni:__tshe 'di'i ltos thag chod pa las:__su dang mi mthun yan gar ba:__rgyud tshod sus kyang dpag dka' ba :__ma 'gags shes rab thod rgal can:__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling :__bka' babs chu bo bdun gyi bdag:__sgra sgrogs rgyal po lcags kyi lo:__mkha' 'gro'i ming po dpa' bo cher:__gter bdag DA ki'i tshogs rnams kyis:__brda yi shog ser dngos su gtad:__don gyi byin rlabs bdag gis stsal:__tshig gi gdams pa'i smin dang grol:__dkon mchog 'od kyi sprul pas ston:__gdams skor rnam bzhi'i don brgyud rdzogs:__rgyu rkyen rten 'brel tshogs pa las:__rtsol med gtan la phab nas kyang :__bai ro dpal seng mchog gi dbyangs:__gnubs kyi dge slong rig sngags 'chang :__bdud 'joms dran pa ye shes sogs:__sprul pa'i rig 'dzin gtsor gyur pa'i:__skal ldan 'ga' zhig don du 'gyur:__snying po'i man ngag dam rdzas bcas:__lho brag ban pa'i ri sul sbos:__'dam skyes pad+ma lta bu yi:__mchog gi ming can skyes bus 'don:__rten 'brel gzhan dbang ma gyur na:__rang gzhan 'brel tshad don du 'gyur:__ces gsungs pa ltar/__rgyal dbang pad+ma ka ra'i thugs bcud zab mo 'di nyid gangs can gyi skal ldan rje 'bangs rnams la bka' drin tu stsal te ma 'ongs pa'i don du rgyas 'bring bsdus pa snying po'i gdams skor bzhir phyes nas gter gnas so sor sbas pa phyis sprul pa'i gter ston rnams kyis rim par bton/__de dag ni nang nas zab mo bsdus pa rmad du byung ba'i gsang ba rdo rje phag mo'i sgrub thabs ye shes 'khor lo 'di/__lo chung dkon mchog 'od kyi skye mtha' e spel lcogs gar dbang las 'phro gling pas/__rab byung dgu pa'i mthar yar klung shel brag pad+ma brtsaigs pa nas ma 'gags rdzu 'phrul gyi rol pas spyan drangs/__gsang ba'i thugs dam du mdzad/__slar shog ser lung byang ltar 'dabs gter du bzhugs pa/__deng sang gdul bya'i dus la babs pa na gter ston de nyid dang thugs rgyud gcig pa bka' babs chen po bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu chos bdag ye shes mkha' 'gros shog ser dngos su phul/__gter ston nyid kyi ye shes kyi skus smin grol gdams pas byin gyis rlabs shing chos sgo dbye ba'i gdams pa stsal ba ltar/__rab tshes lcags 'brug lo'i cho 'phrul zla bar gtan la phab ste bdag cag la smin grol chig rdzogs su stsal ba ste/__chos 'di'i che ba'i yon tan dang thob pa'i phan yon kyang*/__gzhung las/__rdo rje stong nyid nam mkha'i dkyil:__phag mo bde chen sku ru shar:__de yi go 'phang sgrub pa'i thabs:__mi zad rgyan gyi ye shes lnga:__lam khyer ting 'dzin 'khor lo ni:__rgyun mi chad par bskor ba las:__gzung 'dzin drwa ba thug phrad gcod:__lha dang bde chen byang chub sems:__dbyer med d+hU tir smin pa las:__thun mong phrin las rtsol med 'byung :__mchog gi dngos grub phyag rgya che:__ye shes sgyu ma myur du 'grub:__de phyir snying las gces par zung :__thos don rtse gcig nyams su longs:__'brel tshad don ldan e ma ho:__zhes bsngags par mdzad pa 'di nyid la sngon byon gter kha bzhi'i brgyud pa'i byin rlabs kyi chu bo gcig tu 'du ba ste/__de lta bu'i rim pa'ang*/__chos sku kun bzang rdo rje 'chang*/__longs sku 'khor lo bde mchog__/sprul sku rdo rje phag mo/__/ye shes kyi mkha' 'gro ma las kyi dbang mo/__/o rgyan pad+ma badz+ra/__rgyal yum ye shes mtsho rgyal/__mnga' bdag rje 'bangs 'dus pa/__sprul pa'i gter ston khyung po dpal dge__/sprul sku bde chen gling pa/__mchog ldan mdo sngags gling pa/__gar dbang las 'phro gling pa/__gter ston grub thob rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__des 'jam mgon blo gros mtha' yas sogs la bka' drin tu stsal ba las legs par brgyud pa ste de lta bu'i sgo nas smin byed kyi dbang bskur ba la rtsa ba dang yan lag gnyis las thog mar rtsa ba'i dbang bskur bsgrub pa la bdag nyid kyis bgyi bar 'os pa sogs mtshams sbyor spyi ltar byas la maN+Dal 'bul gzhug__/de ltar maN+Dal phul nas bla ma dang rdo rje btsun mo dbyer mi phyed pa la mos gus drag pos dbang bskur bar gsol ba gdab 'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag bzhugs pa:__bla ma rdo rje rnal 'byor mas:__byin rlabs dbang bskur stsal du gsol:__lan gsum/__sngon chad rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor ma mthong ba'i mtshon byed du ras yug dmar po res gdong 'ching ba'i mos pa mdzod/__a khaM wi ra hU~M gis mig dar gtad/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten du me tog rigs lnga brgyus pa'i phreng re yang byin pa'i mos pa mdzod/__a khaM wi ra hU~M gis me tog gtad/__rgyud sbyang ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rgyal yum rdo rje phag mo la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mngon sum lta bur mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar skyabs su 'gro ba la sogs pa yan lag bcu pa tshig ris dang mthun par gsal btab bzhin pas 'di rjes bzlos lan gsum mdzod/__na mo:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__dus 'di nas bzung byang chub bar:__phyogs bcur bzhugs pa'i bla ma dang :__yi dam lha dang mkha' 'gro la:__gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi:__dngos bshams yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__tshe rabs thog med sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags snying nas bshags:__dge ba kun la yi rangs shing :__chos kyi 'khor lo bskor ba dang :__mya ngan mi 'dar bzhugs gsol 'debs:__gzhan don rdzogs pa'i byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__sgo gsum lha sngags ye shes las:__mi 'da' rdo rje'i sdom pa gzung :__bsod nams 'di dang gzhan rnams kun:__ma lus blo yis yongs bsdoms nas:__chos kyi dbyings su bsngos pa'i mthus:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__lan gsum/__thams cad rnal 'byor du sems bskyed pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin gnang bar zhu/__bu rnams snying gar zla ba la:__gnas pa'i rdo rje rtse lnga bsgom:__bden pa gnyis po dbyer med par:__lhag pa'i byang chub sems bskyed cig:__ces gdams la/__khyed rang rnams kyis snying gar rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgya 'ching nas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya ho:__sems bskyed pa brtan par bya ba'i phyir rdo rje snying gar bzhag la/__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+wa~M:__de rnams kyis phyi ltar 'jug pa'i rim pa grub nas nang 'jug gi slad du slob dpon gyis/_dzaHhU~M ba~M hoHzhes brjod pas khyed rang rnams dkyil 'khor gyi drung du 'khod nas bla ma dang rdo rje rnal 'byor ma dbyer med pa la sku gsung thugs kyi phyag bya ba'i mos pas thal mo gnas gsum du sbyor la 'di'i rjes zlos mdzod/__shrI gu ru badz+ra wA ra hI kA ya wA ka tsit+ta pra Na me na b+han+d+ha naM ka ro mi:__zhes phyag btsal bas bla ma rnal 'byor ma'i gnas gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__slob ma'i gnas gsum du zhugs pas sgo gsum gyi nyams chags sbyangs shing snod du gyur pa'i mos pa mdzod/__slar yang khyed rang rnams dkyil 'khor gyi shar sgor 'khod pa la dam tshig gi mna' chu rdo rje'i bdud rtsi chu nan byin pa'i mos pa mdzod/__bdud rtsi'i mna' chu byin la:__'di ni dam tshig bdud rtsi'i chu:__dam bsrungs mchog gi dngos grub thob:__nyams na dmyal me bzod dkas sreg:__de phyir dam tshig mchog tu srungs:__badz+ra a mr-i ta u da ka Tha Tha Tha:__zhes pas byin pa de nyid rdo rje'i bro bor ba 'di yi rjes zlos mdzad de myang bar zhu/__sa ma ya rak+ShA mi:__zhes btung du gzhug__de nas ye shes kyi gzi byin dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus gnad bsrang*/__rlung ro bsal/__bar rlung bzung nas dmig pa 'di ltar gsal btab par zhu/__hU~M zhes brjod pas khyed rang rnams skad cig gis 'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du chos kyi 'byung gnas yangs shing rgya che ba'i phyi rol tu dur khrod chen po brgyad kyis yongs su bskor ba'i lte bar sna tshogs pad nyi 'jigs byed dus mtshan dang bcas pa'i gdan gyi steng du rang sems gnyug ma mi shigs pa'i thig le hrIHyig dkar gsal yongs su gyur pa las skad cig gis bcom ldan 'das ma sku mdog ston ka'i zla ba ltar rab tu dkar zhing dwangs ba'i mdangs dang ldan pa:__zhi zhing 'dzum la cung zad khro bo'i nyams dang bcas rjes su chags pa'i gzi byin ches cher 'bar ba:__rna ltag g.yas su phag zhal nag po ngur sgra sgrogs pas sa gsum g.yo ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba'i myu gu bzhi gtsigs pa:__phyag g.yas pas 'khor los mtshan pa'i gri gug nam mkhar 'phyar bas gzung 'dzin gyi rnam rtog gcod cing :__g.yon thod pa bdud bzhi'i khrag gis gang ba thugs kar bsnams pas bde chen ye shes kyi rgyun 'bebs pa:__gru mo g.yon du yab he ru ka sbas pa'i tshul gyis rdo rje'i kha TA~M ga'i rnam par 'chang bas bde stong gnyis su med pa:__dbu skra thor cog spyi bor bcings pa'i rtser 'khor los mtshan cing lhag ma sil bur grol bas sku sked yan chad khebs pa:__nu 'bur mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa:__thod pa skam po lngas dbu brgyan cing skam po lnga bcu'i do shal can:__rus pa'i phyag rgya lnga dang dar dpyangs kyis brgyan pa:__zhabs g.yas pa skums shing g.yon brkyangs pa'i gar stabs kyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na zhugs pa'i snying ga'i dbus su rang 'dra ba'i ye shes sems pa mtshon gang ba:__de'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor hrIHdkar pos mtshan pa la sems gtad pas bde ba chen po'i ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes pa'i rkyen gyis de las 'od zer 'phros:__lus kyi nang thams cad mun khung du sgron me btegs pa ltar gsal bar byas:__de'i rkyen gyis skad cig gis snying ga'i nang skor gyi rtsa 'dab bzhi la snying po'i rnal 'byor ma bzhi:__phyi skor brgyad la sgo mtshams ma brgyad:__spyi bo la sogs pa'i rtsa mdud rnams su yul nyi shu rtsa bzhi'i rnal 'byor ma rnams dang :__gzhan yang rtsa khams thams cad dpa' bo dang mkha' 'gro'i tshogs kyis yongs su gang ba gdod nas lhun grub tu bzhugs pa rnams lam gyis gsal bar gyur:__lha rnams kyi spyi bor oM dkar po:__mgrin par AHdmar po:__thugs kar hU~M sngon po:__lte bar hoHser po rnams kyis mtshan pa las de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs ye shes rdo rje'i bdag nyid du lam gyis gyur pa'i mos pa mdzod:__slob dpon gyi thugs ka nas lcags kyu lta bu'i 'od zer gyis bskul bas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams thams cad rdo rje rnal 'byor ma'i rnam par spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pa'i mos pa mdzod:__khyad par gyi sbyor ba'i spos dang thod rnga'i sgras skul te/__oM:__stong pa shin tu yod med las:__ye shes sgyu ma'i phyag rgyar bzhengs:__dam tshig chen po'i dkyil 'khor 'dir:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__zhes yang yang brjod pas dbab/__des ma phebs na slar yang khyed rang rnams lus tsog pur 'khod/__mig smin mtshams su gtad/__smin ma'i dbus su bde ba chen po'i ye shes kyi ngo bo dga' 'khyil dmar po g.yon skor du myur bar 'khor ba la sems gtad pas de las bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__snod bcud thams cad shig shig mer mer g.yos:__mgal me ltar 'khor:__snang ba phag mo'i sku grangs med pa ha ha hi hi sogs bzhad sgra dang bcas khyed rang rnams la thim pas bde ba lhag par 'bar zhing sems rtog med du thim pa'i mos pa mdzod/__bshug pa sogs kyi sgra dang bcas:__ha ha hi hi hU~M hU~M phaiM phaiM phaT phaT badz+ra A ral+li hU~M dza:__ma hA su kha a ha~M:__de ba dat+ta hU~M hU~M dzaHdzaH__zhes brjod pas nyams skyes pa na spyi bor rdo rje rgya gramadu bzhag ste tiSh+Tha badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de nas khyed rang rnams la sngar byin pa'i me tog de nyid dkyil 'khor gyi gtso mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa la phul ba'i mos pas 'di yi rjes zlos mdzad de 'dor bar zhu/__oM puSh+pe mA la pra tIts+tsha hoH__slar yang slob dpon gyis me tog de nyid blang ste lhag pa'i lha'i rnam par khyed rang rnams kyi spyi bor bcings pas lha de nyid khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs snying dbus mi shig pa'i thig le dang dbyer med du 'dres pa'i mos pa mdzod/__oM puSh+pe dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__don dam rang rig ka dag gi gnas lugs la sgrib pa'i mtshan ma gdod ma nas ma grub kyang*/__glo bur ma rig 'khrul pa'i sgrib g.yog mtha' dag mig ras dang lhan gcig tu bsal ba'i mos pa mdzod/__mig thur thogs la:__rdo rje btsun mo'i ye shes rtsal:__rig pa gser gyi thur ma yis:__tha mal 'khrul pa'i rab rib bsal:__rang byung dkyil 'khor mngon 'gyur shog:__dz+nyA na shak+ShuHpra we sha ya phaT:__ces mig ras bsal:__de ltar ye shes kyi spyan thob pa la dkyil 'khor blta bar bskul ba ni/__e ma skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni ye shes spyan thob pas:__snying po'i dkyil 'khor 'di la ltos:__zab mo'i lam mchog brtson par gyis:__he maN+Dal pA sh+ya ho:__blta bya'i dkyil 'khor rgyas par ngo sprad pa 'di la snyan gtad 'tshal:__de yang 'di ltar khyed rang rnams kyis slob dpon mdun dkyil dang bcas pa'i dkyil 'khor rten dang brten par bcas pamangon sum bzhin du mthong bar gyur pa ni:__'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du chos kyi 'byung gnas yangs shing rgya che ba'i phyi rol tu dur khrod chen po brgyad kyis yongs su bskor ba'i lte bar sna tshogs pad nyi 'jigs byed dus mtshan dang bcas pa'i gdan gyi steng du rang sems gnyug ma mi shigs pa'i thig le hrIHyig dkar gsal yongs su gyur pa las skad cig gis bcom ldan 'das ma sku mdog ston ka'i zla ba ltar rab tu dkar zhing dwangs ba'i mdangs dang ldan pa:__zhi zhing 'dzum la cung zad khro bo'i nyams dang bcas rjes su chags pa'i gzi byin ches cher 'bar ba:__rna ltag g.yas su phag zhal nag po ngur sgra sgrogs pas sa gsum g.yo ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba'i myu gu bzhi gtsigs pa:__phyag g.yas pas 'khor los mtshan pa'i gri gug nam mkhar 'phyar bas gzung 'dzin gyi rnam rtog gcod cing :__g.yon thod pa bdud bzhi'i khrag gis gang ba thugs kar bsnams pas bde chen ye shes kyi rgyun 'bebs pa:__gru mo g.yon du yab he ru ka sbas pa'i tshul gyis rdo rje'i kha TA~M ga'i rnam par 'chang bas bde stong gnyis su med pa:__dbu skra thor cog spyi bor bcings pa'i rtser 'khor los mtshan cing lhag ma sil bur grol bas sku sked yan chad khebs pa:__nu 'bur mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa:__thod pa skam po lngas dbu brgyan cing skam po lnga bcu'i do shal can:__rus pa'i phyag rgya lnga dang dar dpyangs kyis brgyan pa:__zhabs g.yas pa skums shing g.yon brkyangs pa'i gar stabs kyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na zhugs pa'i snying ga'i dbus su rang 'dra ba'i ye shes sems pa mtshon gang ba:__de'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor hrIHdkar pos mtshan pa snying ga'i nang skor gyi rtsa 'dab bzhi la snying po'i rnal 'byor ma bzhi:__phyi skor brgyad la sgo mtshams ma brgyad:__spyi bo la sogs pa'i rtsa mdud rnams su yul nyi shu rtsa bzhi'i rnal 'byor ma rnams dang :__gzhan yang rtsa khams thams cad dpa' bo dang mkha' 'gro'i tshogs kyis yongs su gang ba gdod nas lhun grub tu bzhugs pa mngon sum bzhin du gsal bar mthong ba'i mos pa mdzod/__de lta bu rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor de nyid kyang nang ltar rang rang gi rdo rje lus kyi dkyil 'khor dang /__gsang ba ltar na rang gi sems nyid rang byung gi ye shes kyi rig rtsal ma 'gags cir yang 'char ba'i rang bzhin lhun 'grub kyi dkyil 'khor yin snyam du nges shes bskyed 'tshal/__de dag ni nang ltar 'jug pa'i rim pa lags/__de nas dngos gzhi'i dbang bskur zhu ba'i yon du dmig ste maN+Dal 'bul bar zhu/__ces 'bul du gzhug__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa la gdung shugs drag pos gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rnal 'byor ma dpal sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che'i:__dbang dang byin rlabs dngos grub kun:__khyab bdag bdag la stsal du gsol:__lan gsum/__zhes gsol ba btab pa la:__rgyud las:__bum pa'i dbang bskur sngon 'gro bas:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__ye shes rgyud la bskyed pa dang :__zab mo'i dbang mchog sbyin par bya:__zhes gsungs pas slob dpon gyi thugs ka'i 'od kyis dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa dang lhan cig pas rang byung gsang ba chen po'i bum pa spyi bor bzhag cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__ka pA la'i bdud rtsi thogs te:__oMH__khyab bdag rdo rje btsun mo yi:__ye shes gsang ba gsum las byung :__byang chub sems kyi bdud rtsi yis:__rig pa'i dbang bskur chen po sbyin:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:__zhes brjod cing bdud rtsis khrus bya ba ni mi bskyod pa chu'i dbang yin/__slar yang oM hU~M trA~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa mi zhes brjod cing spyi bo'i gnas lngar bzhag pa ni rin chen 'byung ldan cod pan gyi dbang yin/__yang badz+ra d+harma hrIHzhes brjod cing bdud rtsi lce la sbyin pa ni snang ba mtha' yas rdo rje'i dbang yin/__yang badz+ra karma AHzhes brjod cing bdud rtsi lus kyi gnas rnams su 'thor ba ni don yod grub pa dril bu'i dbang yin no/__/de ltar dbang bskur bas ye shes kyi bdud rtsis lus thams cad gang :__phung po gnas gyur:__nyon mongs ye shes su dag:__chu zhabs spyi bor brtan pa las rnam par snang mdzad sogs rigs lngas dbu brgyan pa la:__dpal rnam par snang mdzad badz+ra nA ma:__zhes sogs rdo rje'i mtshan btags pas rnam par snang mdzad ming gi dbang thob pa'i mos pa mdzod/__dzaHhU~M ba~M hoHdbang gi lha rnams khyed rang rnams la thim par gyur pa la/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA/__zhes rab tu gnas pas brtan par byas pa lags/__de la nam mkhar bzhugs pa'i lha mo rnams kyis mchod pa ni/__oM shrI badz+ra rA ga puSh+paM:__d+hU paM:__dI paM:__gan+d+haM:__nai bid+yaM:__shap+da pra tIts+tsha AHhU~M:__chos sku nam mkha' bzhin du dbyer med kyang sogs kyis shis pa brjod/__de rnams ni slob ma'i dbang yin/__de nas 'khor lo'i dbang phyug ma'i sku gsung thugs yon tan phrin las kyi ngo bor rdo rje slob dpon gyi dbang bskur ba ni/__slob dpon dang dkyil 'khor gtso mo'i sku las rang 'dra ba'i ye shes kyi sku gnyis pa byung*/__gtso mo'i sku lus dkyil gyi lha dang bcas par gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor bzhag cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__dkyil 'khor rab 'byams sku la rdzogs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__snang stong sku yi dbang thob shog:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes dbang bskur bas spyi bo nas zhugs shing thim pas khyed rang rnams gtso mo'i sku lus dkyil dang bcas lhag par gsal ba'i mos pa mdzod/__deng phyin chad cir snang thams cad rdo rje phag mo'i sku snang stong zung 'jug tu shes par gyis la nyams su longs shig__/gsung bzlas lung gi slad du dmig pa 'di ltar mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i nyi zla kha sbyor gyi lte bar hrIHyig gi mthar sngags phreng gis bskor ba las gnyis pa 'phros/__khyed rang rnams kyi zhal nas zhugs/__ye shes sems ma'i thugs kar nyi zla'i gwa 'u kha sbyor gyi lte bar hrIHdkar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba g.yon skor du 'khod par mos la _'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA:__lan gsum/__yang khyed rang rnams lhar gsal ba'i thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa byung :__zhal nas thon:__yab he ru ka'i ngo bo kha T+wA~M ga'i rtse mo nas zhugs:__bde ba chen po'i gzi byin 'bar:__rtsa ba nas brgyud gsang ba'i pad+mo nas gyen du byung :__de ltar bar ma chad par 'khor bas mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes brtan par mos la _'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__lan gsum/__slar yang sngags phreng las bde ba chen po'i ye shes kyi 'od zer rab tu 'bar bas 'khor 'das kyi khams thams cad khyab cing g.yos:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi byin rlabs bsdus te bdag la thim:__khams gsum gyi 'gro kun sgrib gnyis bag chags dang bcas pa bsregs shing sbyangs:__dwangs ma rdul phran 'od gsal gyi ye shes lha sngags chos sku'i phyag rgyar sad:__pho nya gsum gyi byin rlabs dang nus stobs thams cad rang la thim pas mkha' spyod chen po'i ye shes la dbang bsgyur:__'dul thabs bzhi'i phrin las thams cad lhun gyis grub par mos la _'di yi rjes zlos lan gsum mdzod/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha sarba sid+d+hi A be sha ya a AH__lan gsum/__de nyid brtan par bya ba'i slad du sngags phreng mgrin par bzhag cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__AH__rin chen thod pa'i phreng ba la:__snying po sngags kyi nus pa rdzogs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__grags stong gsung gi dbang thob shog:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH___skal ldan rigs kyi bu rnams la snying po sngags kyi dbang bskur bas deng phyin chad sgrar snang zhing grags pa thams cad rdo rje phag mo'i gsung rdo rje'i gsang sngags grags stong zung 'jug tu shes par gyis la nyams su longs shig:__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas thugs phyag mtshan rdo rje'i kha T+wA~M ga'i rnam par spros te khyed rang rnams kyi snying gar thim pas byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__gnyis med ye shes kha T+wA~M ga:__rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rig stong thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad lha sngags kyis mtshon pa'i rtog tshogs thams cad rig stong zung 'jug tu shes par gyis la nyams su longs shig:__yon tan yongs rdzogs glegs bam gyi dbang bskur ba ni/__glegs bam gtad la:__hrI:__mchog thun dngos grub kun gyi gzhi:__rdo rje btsun mo'i sngags rgyud kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'dod 'byung yon tan dbang thob shog:__gu Na dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hrI:__deng phyin chad sgo gsum gyi byed pa thams cad rdo rje phag mo'i yon tan gyi rol par shes pas zab mo'i sngags rgyud 'chad pa sogs rdo rje slob dpon gyi las rab 'byams rjes su sgrub par gyis shig:__phrin las sna tshogs rdo rje dang bdud rtsi'i dbang bskur ba ni/__sna tshogs rdo rje dang bdud rtsi byin la:__ho:__thun mong mchog gi las kyi tshogs:__mtshon byed rtags kyi phyag rgya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro 'dul phrin las dbang thob shog:__karma dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa ho:__deng phyin chad byed spyod thams cad rdo rje phag mo'i phrin las su shes pas mchog dang thun mong gi dngos grub sgrub pa la brtson par gyis shig:__de dag gis ni don gnyis phun sum tshogs par byed pa rdo rje slob dpon gyi dbang grub pa lags/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas lus dang rtsa'i sgrib pa dag:__bskyed bzlas phrin las sgrub pa la dbang :__'bras bu sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o:__de dag rnams kyis lus smin par byed pa'i bum pa'i dbang 'khor dang bcas pa grub nas/__de'i rjes 'brel du grol byed khrid kyi rim pa ston pa la/__dang po sku bskyed rim phyag rgya'i sgrub thabs ni:__dbang gis rgyud smin cing dam tshig dag pa'i rnal 'byor pas dur khrod la sogs pa dben zhing zil che ba'i gnas su:__sgrub pa'i khang pa byi dor bya zhing bdud rtsi lnga'i chus chag chag gdab:__maN+Dal gyi gzhir mtshan ma'i dkyil 'khor ji ltar rigs pa 'du byas pa'i khar many+dzi'i steng du thod pa mtshan ldan nang sgrub pa'i dpal gtor brjid dang ldan pa bris sku dang sngags byang brgyan cing dar gdugs kyis spras pa dang :__de'i mdun du sman gtor rak+ta mchod pa'i yo byad ci 'byor pa bsham:__rang nyid skra grol zhing kha nub tu phyogs pas lhag pa'i lha dang bla ma dbyer med par shes pa la mos 'dun drag po rtse gcig pas rgyud sbyang ba ni:__tshogs shing mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar:__skyabs su 'gro ba sogs byas mthar tshogs zhing rnams rang la bstim/__rdor sems sgom bzlas ni rang gi spyi bor seng ges bteg pa'i rin po che'i khri pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du rtsa ba'i bla ma rigs thams cad kyi khyab bdag dpal rdo rje sems dpa' he ru ka sku mdog dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum rdo rje snyems ma gri thod 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba:__dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis mnyam par sbyor ba'i yab kyi thugs kar zla ba'i steng du hU~M dkar po las 'od zer 'phros:__phyogs bcu dus bzhi'i bla ma yi dam sangs rgyas byang sems dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad kyi thugs ka dang sbyor mtshams nas ye shes kyi bdud rtsi spyan drangs:__hU~M la thim pas byin rlabs dang gzi brjid 'od du 'bar bar bsam:__oM:__bla ma khyab bdag rdo rje sems:__skyabs gnas kun 'dus bdag la dgongs:__bdag gi tshe rabs thog med nas:__bsags pa'i sdig ltung nyams chags kun:__mi 'chab mi sbed snying nas bshags:__slan chad sdom par dam bca' na:__ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis:__dag cing tshangs par stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pas thugs ka'i hU~M las bdud rtsi'i rgyun byung :__rang gi spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang gang :__nad gdon sdig sgrib bag chags dang bcas pa byang zhing dag par bsams la yi ge brgya pa ci nus bzlas mthar bshags sdom dang bcas rang la bstim:__khyad par byin rlabs gnad 'bebs kyi rnal 'byor ni:__rang mdun nam mkha' 'od lnga'i klong :__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__mthing gsal rdor dril yum dang 'khril:__dar dang rin chen rgyan gyis spras:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na bzhugs:__sku ni dge 'dun gsung dam chos:__thugs ni gdod nas rdzogs sangs rgyas:__phung khams skye mched yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung tshogs:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor gyur:__ces gsal btab la tshogs bsag pa'i slad du maN+Dal 'bul ba ni:__oM AHhU~M:__phyi ltar snod bcud bkod pa rdzogs:__nang du lus dang longs spyod rgyan:__gsang ba byang sems maN+Da la:__'bul lo byin rlabs dngos grub stsol:__rat+na maN+Dal pU dza ho:__mos gus drag pos gsol ba gdab pa ni:__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__skyabs gnas kun 'dus bdag nyid la:__snying nas gus pas gsol ba 'debs:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsol:__zhes brgya stong sogs dang :__oM AHhU~M ma hA gu ru badz+ra d+ha ra dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__zhes bzlas mthar dbang blang ba ni:__bla ma yab yum sbyor mtshams nas:__ye shes bdud rtsi'i char rgyun babs:__rang gi gnas bzhi'i 'khor lo gang :__sgrib bzhi dag cing dbang bzhi thob:__dga' bzhi'i ye shes rgyud la skyes:__sku bzhi thob pa'i rten 'brel bsgrigs:__mthar ni rang thim gnyis med gyur:__ces dmigs pa gsal btab la:__thugs yid bsres te rig pa ma bcos spro bsdu bral ba'i ngang bskyangs te mnyam par bzhag:__'di rnams rtags thon par nyams su blang ngo :__de nas bgegs bskrad cing mtshams bsrung ba ni:__rang skad cig gis dpal he ru kar gsal ba'i thugs ka nas hU~M gi sgras khro bo'i sprin rab 'byams su spros te rnal 'byor zab mo bsgom pa la bar du gcod pa'i bgegs tshogs rnams rgyang ring du bskrad par bsams la hU~M bzhi pa'i sngags brjod:__khro tshogs rnams slar 'dus te rang la thim pa 'od du zhu ba las srung ba'i 'khor lo rtsibs bcu pa yangs shing rgya che ba go skabs med pas gtams pa'i dbus su rang nyid gtsug tor 'khor los sgyur ba:__steng 'og dang phyogs mtshams kyi rtsibs la sprul pa'i khro bo bcu rngams brjid 'bar ba de'i phyi rol tu rdo rje'i rwa ba:__me'i gur:__mda'i drwa ba rnams kyis bskor ba bskal pa'i rlung gis kyang gzhom zhing gzhig par mi nus pa'i srung ba'i 'khor lo gsal zhing brtan par bsams la:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__tsakra badz+ra sA ra a na la dz+wa la sa~M rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes brtan par bya'o:__de nas mchod pa'i yo byad rnams la dmigs te:__hU~M hU~M hU~M:__zhes brjod pas bgegs bsang zhing stong par sbyang :__stong pa'i ngang las gnas yul dur khrod zhing gi bkod pa 'byams klas pa'i dbus su:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas stong pa'i rang bzhin:__bde ba'i rnam pa:__ye shes kyi rol mo mkha' khyab tu 'char bar bsams la:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da AHhU~M:__oM pany+tsa kA ma gu na AHhU~M:__oM bod+d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__ma hA su kha dz+nyA na badz+ra s+pha ra Na khaM:__zhes pas byin gyis brlabs shing rgyas par spel:__dngos gzhi ni:__hU~M zhes brjod pas rang nyid gtsug tor 'khor los sgyur ba 'od du zhu ba las 'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du chos kyi 'byung gnas yangs shing rgya che ba'i phyi rol tu dur khrod chen po brgyad kyis yongs su bskor ba'i lte bar sna tshogs pad nyi 'jigs byed dus mtshan dang bcas pa'i gdan gyi steng du rang sems gnyug ma mi shigs pa'i thig le hrIHyig dkar gsal yongs su gyur pa las skad cig gis bcom ldan 'das ma sku mdog ston ka'i zla ba ltar rab tu dkar zhing dwangs ba'i mdangs dang ldan pa:__zhi zhing 'dzum la cung zad khro bo'i nyams dang bcas rjes su chags pa'i gzi byin ches cher 'bar ba:__rna ltag g.yas su phag zhal nag po ngur sgra sgrogs pas sa gsum g.yo ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba'i myu gu bzhi gtsigs pa:__phyag g.yas pas 'khor los mtshan pa'i gri gug nam mkhar 'phyar bas gzung 'dzin gyi rnam rtog gcod cing :__g.yon thod pa bdud bzhi'i khrag gis gang ba thugs kar bsnams pas bde chen ye shes kyi rgyun 'bebs pa:__gru mo g.yon du yab he ru ka sbas pa'i tshul gyis rdo rje'i kha TA~M ga'i rnam par 'chang bas bde stong gnyis su med pa:__dbu skra thor cog spyi bor bcings pa'i rtser 'khor los mtshan cing lhag ma sil bur grol bas sku sked yan chad khebs pa:__nu 'bur mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa:__thod pa skam po lngas dbu brgyan cing skam po lnga bcu'i do shal can:__rus pa'i phyag rgya lnga dang dar dpyangs kyis brgyan pa:__zhabs g.yas pa skums shing g.yon brkyangs pa'i gar stabs kyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na zhugs pa'i snying ga'i dbus su rang 'dra ba'i ye shes sems pa mtshon gang ba:__de'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor hrIH__dkar pos mtshan pa la sems gtad pas bde ba chen po'i ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes pa'i rkyen gyis de las 'od zer 'phros:__lus kyi nang thams cad mun khung du sgron me btegs pa ltar gsal bar byas:__de'i rkyen gyis skad cig gis snying ga'i nang skor gyi rtsa 'dab bzhi la snying po'i rnal 'byor ma bzhi:__phyi skor brgyad la sgo mtshams ma brgyad:__spyi bo la sogs pa'i rtsa mdud rnams su yul nyi shu rtsa bzhi'i rnal 'byor ma rnams dang :__gzhan yang rtsa khams thams cad dpa' bo dang mkha' 'gro'i tshogs kyis yongs su gang ba gdod nas lhun grub tu bzhugs par gsal gdab:__lha rnams kyi spyi bor oM dkar po:__mgrin par AHdmar po:__thugs kar hU~M sngon po:__lte bar hoHser po rnams kyis mtshan pa las de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs ye shes rdo rje'i bdag nyid du bsams la:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85ha~M:__zhes nga rgyal gzung :__mig gyen du blta zhing 'bar ba'i rgya dang bcas phaiM zhes drag tu brjod pas ye shes kyi 'khor lo mkha' khyab tu sad par bsams la:__oM:__stong pa shin tu yod med las:__ye shes sgyu ma'i phyag rgyar bzhengs:__dam tshig chen po'i dkyil 'khor 'dir:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__oM badz+ra b+hA rA hI sa pa ri wA ra e h+ye hi:__zhes pas spyan drang :__badz+ra dz+nyA na sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim:__slar yang phaiM zhes pas dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa rnams kyis byang chub sems kyi bdud rtsi'i sprin chen pos mngon par dbang bskur bas tha mal snang zhen gyi dri ma dag:__bde ba mchog gi ye shes mngon du byas:__chu lhag ma spyi bor brtan pa las rnam par snang mdzad kyis dbu brgyan par bsams la:__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa ma hA su kha su ra s+t+waM a haM:__zhes brjod:__thugs ka nas sprul pa'i phyi nang gi mchod pa'i lha mo rnams kyis mngon par mchod cing bstod pas bde chen ye shes kyi gzi byin spel bar bsams la:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+paM:__d+hU paM:__dI paM:__gan+d+haM:__nai bid+yaM:__shap+da pra tIts+tsha AHhU~M:__pany+tsa kA ma gu Na sa ma ya ho:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__sarba pany+tsa a mr-i ta oM AHhU~M:__rak+ta bi pa ho:__i daM ba liM gr-ih+Na b+hUny+dza ho:__oMH__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__zla ba ltar dkar rjes chags nyams:__ye shes gzi byin cher 'bar ba:__khams gsum dbang phyug ma la bstod:__de nas thog mar phyi dbyibs kyi lha sku dang :__rim par nang rtsa khams lhar gsal ba la sems rtse gcig tu gzung :__gsal snang skyes pa na rang bzhin gnyug ma'i ye shes dang bsres nas nga rgyal brtan:__phyi nang gi rdo rje phag mo la sogs pa'i lha rnams sangs rgyas chos kyi sku'i ye shes mngon par byang chub pa'i chos so bdun gyi ngo bor rnam par dag cing :__mngon par byang chub pa'i chos thams cad kyang lha so bdun gyi rnam par shar ba dang :__ye shes kyi rang rtsal mkha' khyab tu 'phro ba'i bdag nyid can du shes par byas la dag pa rab 'byams kyi rtsal sbyang ngo :__de ni sku bskyed rim bsnyen pa'i rnal 'byor zhes bya'o:__sa ma ya:__gnyis pa gsung bzlas pa sngags kyi sgrub thabs ni:__ye shes sems ma'i thugs kar nyi zla'i gwa 'u kha sbyor gyi lte bar hrIHdkar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba g.yon skor du 'khod par mos la:__yid mig rlung gsum nang du gtad de sems rtse gcig tu 'dzin bzhin pas:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA:__zhes 'bum phrag bzhi bzla ba ni bsnyen pa'o:__thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa byung :__zhal nas thon:__yab he ru ka'i ngo bo kha T+wA~M ga'i rtse mo nas zhugs:__bde ba chen po'i gzi byin 'bar:__rtsa ba nas brgyud gsang ba'i pad+mo nas gyen du byung :__de ltar bar ma chad par 'khor bas mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes brtan par bsams la:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__'bum phrag gnyis bzla ba ni sgrub pa'o:__slar yang sngags phreng las bde ba chen po'i ye shes kyi 'od zer rab tu 'bar bas 'khor 'das kyi khams thams cad khyab cing g.yos:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi byin rlabs bsdus te bdag la thim:__khams gsum gyi 'gro kun sgrib gnyis bag chags dang bcas pa bsregs shing sbyangs:__dwangs ma rdul phran 'od gsal gyi ye shes lha sngags chos sku'i phyag rgyar sad:__pho nya gsum gyi byin rlabs dang nus stobs thams cad rang la thim pas mkha' spyod chen po'i ye shes la dbang bsgyur:__'dul thabs bzhi'i phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha sarba sid+d+hi A be sha ya a AH__zhes 'bum phrag gcig bzla ba ni las sbyor te ye shes la dbang bar 'gyur ro:__de ni gsung bzlas pa nyer bar bsnyen pa'i rnal 'byor ro:__des rim pa dang po'i khrid song nas de lta bu'i ye shes smin pa dang :__grol ba dang :__mthar phyin pa'i slad du mchog gi dbang gsum bskur ba la:__thog mar gsang dbang gi slad du dmig pa 'di ltar mdzod/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso mo dbyer med pa dpal he ru ka 'dus pa dang snyoms par zhugs pa'i byang chub sems kyi bdud rtsi lce thog tu bzhag pa'i mos pa mdzod/__AH__bcom ldan rdo rje btsun mo dang :__he ru ka dpal snyoms zhugs pa'i:__byang chub sems kyi bdud rtsi yis:__ye shes smin pa'i dbang bskur ro:__gu+u h+ya dz+nyA na a mri ta a b+hi Shiny+tsa AH__zhes byin pa'i bdud rtsi de nyid a ho ma hA su kha/__zhes gsungs shing myang bar zhu/__de ltar myang pas rtsa khams thams cad bdud rtsis khyab ste lus dkyil gyi lha thams cad byang chub sems kyi yi ge'i gzugs su shar bas gsal stong bde ba'i ye shes su smin par mos nas/__rlung kha sbyor du bzung bar zhu/__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas ngag dang rlung gi sgrib pa dag:__srog rtsol kha sbyor gyi lam sgom pa la dbang :__'bras bu longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o:__des ngag smin par byed pa gsang dbang grub nas rjes 'brel du grol byed kyi khrid la/__gsum pa thugs rdzogs rim de kho na nyid kyi khrid la sngon 'gro gong du song*/__dngos gzhi la bzhi:__bkod pa rtsa'i rnal 'byor:__g.yo ba rlung gi rnal 'byor:__dwangs ma thig le'i rnal 'byor:__de kho na nyid ye shes kyi rnal 'byor ro:__de la bskyed bzlas kyi gsal snang thon pas:__dang po bkod pa rtsa'i rnal 'byor ni:__bde ba'i stan la lus gnad shin tu drang por bsrang :__mig bar snang la ha re gtad:__rlung ro bsal:__sems rtog med kyi ngang bskyang :__de'i ngang las rang lus phag mo'i sku stong ra 'od kyi rang bzhin can du gsal:__rtsa gsum 'khor lo bzhi bcas dwangs zhing rnyogs pa med par bsgom:__snying ga'i rtsa 'dab kyi dbus su hrI:__nang skor gyi 'dab bzhir mdun nas g.yon skor gyis mA~M tA~M pA~M lA~M:__phyi skor brgyad la hU~M:__mgrin par A~M dang A li bcu drug g.yon skor:__spyi bor ha~M dang kA li so gnyis g.yas skor:__lte ba rak+ShaHdang kA li so gnyis tshar gnyis g.yas skor:__spyi bor pU:__spyi gtsug tu dza:__rna ba g.yas par o:__ltag par aH__rna ba g.yon par go:__smin ma'i dbus su ra:__mig gnyis su de:__phrag pa gnyis su ma:__mchan khung gnyis su ka:__nu ma gnyis su o:__lte bar tri:__sna rtser ko:__ya rkan la ka:__mgrin par la:__snying la hi:__mtshan ma la pre:__bshang lam du gr-i:__brla la sau:__byin pa la su:__rkang sor brgyad la nA:__bol gong la si:__rkang pa'i mthe bo gnyis la ma:__pus mo gnyis la ku:__de thams cad kyang rtsa mdud khams dang bcas ngo bo lha la rnam pa yi ge'i gzugs bde stong dbyer med mtshon pa'i phyir dkar la dmar ba'i mdangs 'od 'tsher ba gsal gdab:__rlung 'jam por bzung nas yid mig rlung gsum snying ga'i hrIHla rtse gcig tu gtad pas bde ba chen po'i ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes:__de las 'od zer 'phros sna bug gi rlung dang 'grogs te mkha' khyab tu snang bas de bzhin gshegs pa sras dang btsun mor bcas pa dang :__dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad la phog pas thugs zag med kyi bde bas mnyes:__sku ye shes kyi gzi byin 'bar ba'i dwangs bcud 'od zer 'ja' tshon gyi rnam par spyan drangs nas snying ga'i hrIHla sib sib thim zhing gzi mdangs cher 'bar ba'i 'od kyis rtsa gnas yi ge'i gzugs su gnas pa thams cad la khyab pas rtsa khams kyi snyigs ma sbyangs:__dwangs ma gsal zhing rnyogs pa med pa 'ja' tshon gyi rnam pa can du gyur par bsams la rlung 'jam por bzung :__mthar de rnams las 'od zer 'ja' tshon lta bu bun gyis langs pas lus phyi nang gi cha shas gang la reg pa thams cad 'ja' tshon gyi rnam pa can du gyur:__de rnams rim gyis 'dus te snying ga'i hrIHla thim:__de'ang yal gyis yal bar bsams la dmigs bsam brjod bral nam mkha' lta bu'i ngang du cham mer bzhag:__slar yang dwangs ma'i chu las nya 'phar ba ltar sngar bzhin gsal btab nas 'od zer spro bsdu sogs bya:__thun mtshams rnams su rtsa mdud grol ba'i 'khrul 'khor yang ci rigs par bya'o:__de ltar nyams su blangs pas gnas skabs su lus kyi nad rnying par 'byongs:__gsar pa mi skye:__tshe ring :__rgas sra:__lus shing bal gyi 'dab ma ltar yang shing shin tu sbyangs pa'i bde bas khyab:__mthar thug rags lus dwangs mar gnas gyur te ye shes kyi sku thob par 'gyur ro:__gnyis pa rlung gi rnal 'byor ni:__lus gnad bsrang :__rang lus rtsa 'khor yi ge dang bcas pa gsal:__rlung ro phyir drag tu bus pa dang mnyam lus kyi rlung gi snyigs ma thams cad du ba'i rnam pas 'tshubs shing 'khyil ba phyir thon par bsams la cung zad phyir 'dzin:__de nas steng rlung dal bus rngubs:__'og rlung gyen du drangs:__lte bar kha sbyar:__dgang zhing gzhil:__mi thub na phyir sangs kyis bus pa dang mnyam du snying ga'i hrIHlas ye shes kyi rlung 'od zer lnga ldan gyi rnam pas phyir thon pa las 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__de bzhin gshegs pa thams cad dang :__dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad kyi shangs bug nas zhugs:__sku la gnas pa'i ye shes kyi rlung dang ro gcig tu 'dres:__zag pa med pa'i bde ba bskyed:__slar yang ye shes kyi rlung 'od zer lnga ldan gyi rnam pas shangs bug nas thon:__rang gi sna sgo'i rlung dang ro gcig tu drangs te kha sbyar:__lte ba'i rlung gi dwangs ma snying ga'i hrI:la thim:__de las ye shes kyi rlung 'od zer gyi rnam pas rtsa gnas thams cad du zhugs nas rtsa khams yi ge dang bcas pa ye shes kyi rlung gis khyab:__stong gsal mchog gi ting 'dzin rgyud la skyes:__ye shes kyi rlung rnams snying ga'i hrIHdang dbyer med du bzhugs par bsams la bum can ci nus 'dzin:__de lta bu'i spro bsdu'i dmigs pa rtse gcig pas bum can mthar ma phyin gyi bar du bslab:__thun mtshams rnams su rlung gegs sel ba'i 'khrul 'khor kyang bya:__des gnas skabs su rlung zin pas sems zinaH__'od gsal gyi rtags 'char:__phra yang la sogs pa'i yon tan dang tshig gi mchog 'grub:__las bzhi rtsol med du byed:__mthar thug las rlung ye shes su dag pas gsal stong mchog gi ting nge 'dzin skye zhing :__mi shigs pa nA da'i sgra dbyangs la dbang sgyur bar 'gyur ro:__gnyis pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du thugs 'dun 'di ltar gnang bar zhu/__sin+d+hu ra'i maN+Dal rigs kyi yum dang dbyer med pa de nyid khyed rang rnams kyi phyag tu gtad pa'i mos pa mdzod/__hU~M:__rnam thar gsum ldan mkha' dbyings su:__rdo rje btsun mo'i bde chen rdzogs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__zhu bde'i lhan skyes mngon 'gyur shog:__ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thig le lte bar bkod pas gtum mo'i me 'bar:__khams zhu ba'i bde bas lhan cig skyes dga'i ye shes kyi ngang du grol ba'i mos pa mdzod/__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas yid dang thig le'i sgrib pa dag:__zhu bde lhan skyes kyi ye shes sgom pa la dbang :__'bras bu chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o:__des yid smin par byed pa shes rab ye shes kyi dbang grub nas rjes 'brel du grol byed kyi khrid la/__gsum pa thig le'i rnal 'byor ni:__lus bsrangs:__rlung ro bsal:__rang lus rtsa 'khor yi ge dang bcas pa sngar bzhin du gsal:__lhag par lte 'og rtsa gsum 'dzoms par drod kyi dwangs ma tsaN+Da lI a thung shad kyi rnam pa me 'bar la khad pa gsal gdab:__rlung sbyor ba bzhi ldan du bzung bas a shad las me shin tu phra ba 'bar:__rim gyis bsags pas lte 'og gi rtsa gsum nang dmar mer gyis khengs par bsam:__de ni gzhi bca' ba'o:__de nas me de las dwangs ma glog gi zer ma lta bu dmar khyug gis g.yas ro ma nas brgyud:__sna bug gi rlung dang 'grogs te phyir thon:__mkha' khyab kyi de bzhin gshegs pa dang dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad kyi shangs bug g.yon nas zhugs:__sku la gnas pa'i ye shes kyi me dang 'dres:__zag med kyi bde chen bskyed:__bde chen ye shes kyi me'i dwangs bcud shangs bug g.yas nas brgyud:__rlung dang 'grogs te rang gi sna g.yon nas rkyang ma'i nang brgyud de lte ba'i me la thim pas ye shes kyi gzi byin lhag par 'bar bar bsams la rlung bzung :__de ni byin gyis brlab pa'o:__de nas lte 'og gi gtum mo'i me cher 'bar bas lte ba'i rtsa 'khor nas bzung rtsa khams yi ge dang bcas pa la rim gyis zhugs khams snyigs ma rnams bsregs:__dwangs ma dngul chu lta bu lhag par 'phel:__rtsa sbubs thams cad mes khengs pa las mched de lus kyi nang dang :__phyi rol gyi bar du me 'bar bas rang nyid rtsa thig rlung sems dang bcas pa drod kyi ye shes lhag par 'bar zhing sku mdog kyang lcags gong dkar po mer bsregs pa ltar dkar la dmar mdangs lhag par 'tsher bar bsam:__de ni gtum mo'i me sbar ba'i rim pa'o:__slar me'i dwangs ma shin tu phra zhing lhag par tsha ba zhig dmar khyug gis 'phros te spyi bo'i ha~M la reg pas bde phril gyis song :__de las bde chen gyi rang bzhin kun+da'i rgyun phra ba nar gyis babs pas me mar mnan:__bdud rtsis spyi bo nas bzung 'khor lo bzhi dang yul nyer bzhi'i rtsa khams yi ge thams cad la khyab pas dga' ba bzhi'i ye shes rgyud la skyes par mos te rlung bzung :__de ni thig les bde ba sgrub pa'i rim pa'o:__slar yang me cher 'bar ba dbu ma'i lam nas thal gyis song :__spyi gtsug nas thon:__bde bar gshegs pa dang dpa' bo rnal 'byor ma thams cad kyi shangs bug g.yon nas zhugs:__ye shes kyi me la thim pas mchog tu dgyes shing 'bar bas byang chub sems bzhu btul bde ba chen po'i rgyun shangs bug g.yas nas thon:__rang gi rlung dang 'grogs te sna bug g.yon brgyud spyi bo'i ha~M la reg pas bde chen byang chub sems kyi ye shes lhag par rgyas pa'i dwangs ma sngar bzhin babs pas rtsa thig yi ge dang bcas pa la khyab cing mchog tu mi 'gyur ba'i dga' ba bzhi'i ye shes rgyud la skyes par bsams la rlung bzung :__de ni bde ba ye shes su byin gyis brlab pa'i rim pa'o:__mthar lus sems la bde ba'i nyams skyes pa la yid gtad:__rlung dal bus bzung :__mig nam mkhar gtad:__sems kyis ci'ang yid la mi byed par dus gsum gyi spros pa dang bral ba'i ngang bskyang :__de ni ye shes rnam par mi rtog pa'i de kho na nyid du la bzla ba'i rim pa'o:__de ltar sgom pa'i thun mtshams rnams su thig le dbab bzlog dgram pa'i 'khrul 'khor yang bya ba gces so:__thig le 'dzin 'grems la dbang thob nas gzhan lus pho nya'i myur lam tshul bzhin du nyams su blangs pas lhan cig skyes pa'i bde ba mngon du 'gyur ro:__des ni gnas skabs su drod dang bde ba skye:__mi rtog pa'i gzhi things:__gtum mo'i gos dang bde ba'i ting 'dzin gyis 'tsho:__snang sems rags pa 'dres:__'byung bzhi la dbang bsgyur ba'i rdzu 'phrul dang mngon par shes pa thob:__sgyu ma 'od gsal la sogs pa'i ting nge 'dzin gyi sgo mang po bye:__mthar thug thig le 'dzag med du 'ching zhing zag bral gyi ye shes mngon du byas pas mi 'gyur ba'i bde ba chen po lhan cig skyes pa'i gnas lugs la dbang sgyur bar 'gyur ro:__dbang bzhi pa'i slad du dpon slob gnyis kas bde bas drangs pa'i stong nyid bsam gyis mi khyab pa so so rang rig pa'i ye shes kyi ngang du mnyam par bzhag la/__aH__bde chen rdo rje phag mo ni:__stong nyid so so rang rig pa:__bsam gyis mi khyab dbang bskur bas:__don gyi lhan skyes mthar phyin shog:__dz+nyA na d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a a:__de ltar dbang bzhi pa bskur bas shes bya'i sgrib pa dag:__rang bzhin lhan cig skyes pa'i ye shes sgom pa la dbang :__'bras bu ngo bo nyid sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o:__des sgo gsum smin par byed pa dbang bzhi pa grub nas rjes 'brel du grol byed kyi khrid la/__bzhi pa ye shes kyi rnal 'byor ni:__rang nyid lha sku bde ba chen po'i rang bzhin rtsa 'khor yi ge dang bcas pa gsal bzhin pa'i snying ga'i hrIHla sems rtse gcig tu gtad:__sems dang hrIHyig dbyer med du 'dres pa'i nyams skyes pa na:__de ka'i ngang du mtshan ma dang :__rnam par rtog pa dang :__yid la byed pa gzhan thams cad spangs te mi shigs pa'i hrIHdang ma bcos pa'i sems gnyug ma bya rtsol dang bral ba dbyer mi phyed pa'i ngang du mnyam par bzhag go:__de ni mtshan ma dang bcas pa'i rnal 'byor ro:__de nas hrI las bde ba chen po'i 'od zer 'bar ba'i me lta bu mkha' khyab tu 'phros:__snod bcud thams cad shig shig mer mer g.yos:__ma dag pa'i snang zhen bag chags dang bcas pa sbyangs:__dwangs ma rdul bral gyi ye shes dag pa'i zhing dang rdo rje phag mo'i skur lam ste gsal ba la sems gtad:__mthar de thams cad 'ub kyis 'dus te rang lhar gsal ba la thim:__rang nyid rtsa thig le yi ge rlung dang bcas pa snying ga'i dbu ma'i hrIHla 'dus:__de la yun ring du blo bzhag:__mthar de'ang mi dmigs par glog yal ba ltar stong par sbyangs nas sems dang stong pa nam mkha' dbyer mi phyed pa'i ngang :__'das pa la 'phro mi mthud:__ma 'ongs pa'i mdun mi drangs:__da ltar gyi shes pa la rtog dpyod kyi lhan pa mi gdab par rang bzhin gnyug ma ma bcos pa gsal la rtog med:__bde la zhen med:__mi rtog pa la 'dzin pa med pa'i ngang du mnyam par bzhag go:__de ni mtshan ma med pa'i rnal 'byor ro:__slar yang stong pa'i ngang las bde ba'i rdo rje phag mo rtsa 'khor thig le yi ge dang bcas pa lam gyis gsal:__de nyid snang stong ngos gzung med pa rang rig gnyug ma'i ye shes dang dbyer med par sems gzung :__de ni zung 'jug gi rnal 'byor ro:__de ltar nyams su blangs pas gnas skabs su snang ba sgyu mar 'char:__stong pa'i 'od gsal mngon du 'gyur:__snang sems ro gcig tu 'dres:__zung 'jug gi rig rtsal mkha' khyab tu shar bas rdzu 'phrul dang spyan dang mngon par shes pa mtha' yas pa 'thob:__mthar thug sku dang ye shes zung du 'jug pa shin tu rnam par dag pa'i go 'phang la dbang 'byor par 'gyur ro:__gsum pa rjes ni/__de lta bu'i rdzogs pa'i rim pa zab mo sgom pa'i skabs nyin par thun mtshams su snang ba gang shar thams cad sgyu ma'i lus:__rmi lam gyi snang brnyan:__ye shes kyi sku:__bde ba chen po'i rang bzhin dag pa rab 'byams su rtsal sbyang :__nyal ba'i skabs snying ga'i hrIHla rlung sems bsdus te gsal la mi rtog pa'i ngang du bar rlung 'dzin bzhin gnyid log pas stong bzhi'i 'od gsal ngos gzung :__rmi lam zin pa dang :__sbyang spel sprul sgyur kyang de kho nas don grub:__gal te tshe 'dir mchog gi dngos grub mngon du ma gyur na 'chi khar 'tshang rgya ba 'da' ka ma'i rnal 'byor ni/__rang phag mor gsal ba'i lus dang dbu ma'i stong ra bsgom:__snying gar tshigs kyis bcad pa'i steng du rlung dkyil la rlung sems hrIH'i rnam par gsal:__de la sems rtse gcig tu gzung :__zin pa'i nyams skyes pa na mdun gyi nam mkhar bla ma rdo rje phag mo gsal gdab:__gsol ba drag tu gdab:__'og rlung gyen du drang :__steng rlung phyir 'phul ba dang mnyam du hrIHhrIHzhes brjod pas snying ga'i hrIHdbu ma'i lam nas gyen du yar gyis song :__hika ces drag tu brjod pas tshangs pa'i bu ga nas mda' 'phangs pa bzhin thon:__bla ma rdo rje phag mo'i gsang ba nas zhugs:__thugs ka'i hrIHla bstims te thugs yid bsre:__yang ka zhes brjod pas hrIHyig thol gyis byung :__steng rlung mnan pa dang mnyam du tshangs bug nas zhugs:__snying gar 'khod par bsam:__de ltar yang yang sbyang :__thun 'jog pa na hrIHyig mar bab rjes bla ma rdo rje phag mo bdud rtsi'i rnam par zhu:__snying ga'i hrIHla thim pas 'chi med tshe'i dngos grub thob:__tshangs bug kyang 'od zer dkar pos sra zhing 'thas pas bkag par bsam:__spyi bo za ba dang :__skrangs pa dang :__chu ser gyis zil pa phrum pa sogs rtags ma byung bar 'bad:__de nas dmigs pa ma brjed tsam du bskyang :__'chi ba'i dus su babs pa na rnam shes hrIHyig bla ma'i thugs kar bstims pa dang lhan cig bla ma rdo rje phag mo mkha' spyod kyi zhing du glog 'khyugs pa ltar gshegs par bsams la brjod bral blo 'das gnyug ma'i ngang du mnyam par bzhag pas bar do med par mkha' la spyod pa'i go 'phang thob par 'gyur ro:__'da' ka ma ma thebs na bar do'i rnal 'byor gal che bas:__da lta nas nyin snang sgyu ma lta bu de'ang bar do'i yid lus su shes par byas nas:__snang cha gzugs sku dang bsre:__stong cha chos sku dang bsre:__rig rtsal ma 'gags pa sprul pa'i sku dang bsre ba gsum la goms pas bar dor yang dran pas zin te lam gyi 'phro mthud cing grol bar 'gyur ro:__de rnams ni yan lag gi rnal 'byor te:__de dag gis thugs 'od gsal rdzogs rim de kho na nyid sgrub pa'i rnal 'byor bstan zin to:__de rnams kyis rtsa ba'i dbang bskur khrid dang bcas pa legs par grub pa lags/__!__/gnyis pa smin par slob pa'i dbang du byas nas mtha' rten yan lag gi dbang bskur ba la gsum las/__thog mar thun mong du gces pa nyams chags skong ba'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal 'bul/__de ltar maN+Dal phul nas bla ma dang rdo rje btsun mo dbyer med pa la nyams chags skong ba'i dbang gi don du thal mo sbyar bas btud de mos gus drag pos gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bde chen rdo rje btsun mo dang :__dbyer med rdo rje slob dpon gyis:__dam tshig nyams chags dag pa dang :__ye shes smin pa'i dbang bskur stsol:__lan gsum/__rgyud sbyang ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rgyal yum rdo rje phag mo la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mngon sum lta bur mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar skyabs su 'gro ba la sogs pa yan lag bcu pa tshig ris dang mthun par gsal btab bzhin pas 'di rjes bzlos lan gsum mdzod/__na mo:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__dus 'di nas bzung byang chub bar:__phyogs bcur bzhugs pa'i bla ma dang :__yi dam lha dang mkha' 'gro la:__gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi:__dngos bshams yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__tshe rabs thog med sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags snying nas bshags:__dge ba kun la yi rangs shing :__chos kyi 'khor lo bskor ba dang :__mya ngan mi 'dar bzhugs gsol 'debs:__gzhan don rdzogs pa'i byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__sgo gsum lha sngags ye shes las:__mi 'da' rdo rje'i sdom pa gzung :__bsod nams 'di dang gzhan rnams kun:__ma lus blo yis yongs bsdoms nas:__chos kyi dbyings su bsngos pa'i mthus:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod pa'i slad du _dmig pa 'di ltar gnang bar zhu/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso mo tha mi dad pa'i thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas:__'og min gyi zhing nas rdo rje snyems ma rig pa'i lha mo'i tshogs dang bcas pa spyan drangs:__de dag gis bkra shis pa'i glu gar dang gsang ba'i bum pa byang chub sems kyi bdud rtsis gang ba spyi bor bzhag cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__thod pa'i bdud rtsi'i dkyil 'khor spyi bor bzhag la:__oM:__rang byung dbyings kyi snod mchog tu:__dag byed rig pa'i bdud rtsi bskyil:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rgyud dag ye shes nus thob shog:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA:__b+hany+dza ka la sha ma hA su kha a mri ta a b+hi Shiny+tsA mi:__'thor 'thung bya:__de ltar byas pas bde ba chen po'i bdud rtsis lus kyi gnas kun tu khyab pas nyams chags rtog sgrib thams cad lhag med du byang zhing :__ye shes kyi skal ba khyad par can rgyud la bzhag par mos mdzod:__nyams skong ba'i dbang gi dngos gzhi mar me gsal ba 'di nyid khyed rang rnams kyi spyi bo mgrin pa snying ga rnams su bzhag cing mig lam du bstan pa la brten nas rang gnas dbang bzhi'i rdo rje'i ye shes mngon du sad nas smin par gyur pa'i mos pa mdzod/__mar me gsal ba spyi bor bzhag la:__oM:__lus gnas rtsa yi kong bu ru:__snang stong zung 'jug sgron me sbar:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__snang zhen lha skur dag par shog:__kA ya dz+nyA na dI pe a b+hi Shiny+tsa oM:__mgrin par bzhag la:__AH__srog rtsol rlung gi kong bu ru:__gsal stong zung 'jug sgron me sbar:__rig kyi bu la dbang bskur bas:__las rlung sngags su rdzogs par shog:__wA ka dz+nyA na dI pe a b+hi Shiny+tsa AH__snying gar bzhag la:__hU~M:__dkar dmar thig le'i kong bu ru:__bde stong zung 'jug sgron me spar:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__lhan skyes ye shes smin par shog:__tsit+ta dz+nyA na dI pe a b+hi Shiny+tsa hU~M:__slar yang mig sgor bstan la:__ho:__chos can rtog pa'i kong bu ru:__rig stong zung 'jug sgron me sbar:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dbyings rig dbyer med mngon 'gyur shog:__d+harma d+hA tu dz+nyA na dI pe a b+hi Shiny+tsa ho:__de ltar dbang bzhi bskur ba las:__yul kun snang stong lha skur shar:__yul can gsal la mi rtog ngang :__lhan cig skyes pa'i bde bas tshim:__'od gsal ye shes mngon gyur bsam:__zhes rtogs pa brjod pa'i don la nges pa brtan po dang bcas te yid gzhan du ma yengs par 'dun pa rtse gcig pas mar me'i smon lam 'di lhan cig tu gsung bar zhu/__ho:__gsang mchog rdo rje btsun mo'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon sgrub pa'i mched lcam gyis:__bsnyen sgrub skong ba'i cho gar brtson pa'i mthus:__rgyud dag dngos grub rnam gnyis rgyas par shog:__bum dbang dam tshig nyams chags sor chud cing :__snang stong zung 'jug ye shes gong du 'phel:__thun mong las kyi tshogs kun 'grub pa dang :__kun tu 'od kyi sa la dbyugs phyung zhig:__gsang ba'i dbang gi dam tshig nyams chags byang :__gsal stong zung 'jug ye shes gong du 'phel:__rlung sems lha sku'i phyag rgya 'grub pa dang :__pad+ma can gyi sa la phyin par shog:__gsum pa'i dbang gi dam tshig nyams chags dag:__bde stong zung 'jug ye shes gong du 'phel:__'od gsal ngang las lhan skyes sgyu ma'i sku:__'khor lo'i tshogs chen bde bas dbugs phyung zhig:__don gyi dbang gi dam tshig nyams chags grol:__rig stong zung 'jug ye shes gong du 'phel:__slob pa min pa'i go 'phang la brten nas:__ye shes bla ma'i sa la lhun rdzogs shog:__tshe 'dir 'bras bu mngon du ma gyur na:__'chi ba 'od gsal chos sku'i dbyings su thim:__bar do longs spyod rdzogs pa'i phyag rgyar bzhengs:__skye srid sprul pas 'gro don lhun grub shog:__rlung sems 'khrul snang mun pa 'char srid tshe:__ye shes mar me'i snang bas shul mtshon te:__bde stong dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs rnams kyis:__mkha' spyod dag pa'i zhing du dbugs phyung zhig:__mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar:__bka' drin can gyi rdo rje slob dpon dang :__nam yang mi 'bral byin gyis brlabs pa las:__phyams gcig gdod ma'i sa la grol bar shog:__ces 'dun pa rtse gcig pas btab pas rang rgyud kyi dbang bzhi'i dam tshig nyams chags thams cad dag par gyur pa la dbang gi lha rnams dang slob dpon lhan cig pas bkra shis kyi mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__snang srid lha yi 'khor lor dag__/sgrar grags bde chen sngags su smin/__/dran rtog ye shes dbyings su sad/__/gsang gsum mngon gyur bkra shis shog__/des ni dbang bzhi'i nyams chags dang :__sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i sdig sgrib dag:__lam gyi ye shes bzhi gong du 'phel:__'bras bu sku bzhi myur du 'grub pa'i skal ba can du 'gyur ba yin no/__/des nyams chags skong ba'i dbang grub pa lags/__!__/gnyis pa mchog gi dngos grub kyi nye rgyu bdud rtsi sman gyi dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal/__de ltar maN+Dal phul nas bla ma dang rdo rje btsun mo dbyer med pa la bdud rtsi sman gyi dbang gi don du thal mo sbyar bas btud de mos gus drag pos gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bde chen rdo rje btsun mo dang :__dbyer med khyab bdag he ru kas:__mthong tshor myang reg grol ba yi:__bdud rtsi mchog gi dbang bskur stsol:__lan gsum/__rgyud sbyang ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rgyal yum rdo rje phag mo la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mngon sum lta bur mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar skyabs su 'gro ba la sogs pa yan lag bcu pa tshig ris dang mthun par gsal btab bzhin pas 'di rjes bzlos lan gsum mdzod/__na mo:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__dus 'di nas bzung byang chub bar:__phyogs bcur bzhugs pa'i bla ma dang :__yi dam lha dang mkha' 'gro la:__gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi:__dngos bshams yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__tshe rabs thog med sdig ltung dang :__dam tshig nyams chags snying nas bshags:__dge ba kun la yi rangs shing :__chos kyi 'khor lo bskor ba dang :__mya ngan mi 'dar bzhugs gsol 'debs:__gzhan don rdzogs pa'i byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__sgo gsum lha sngags ye shes las:__mi 'da' rdo rje'i sdom pa gzung :__bsod nams 'di dang gzhan rnams kun:__ma lus blo yis yongs bsdoms nas:__chos kyi dbyings su bsngos pa'i mthus:__'gro kun sangs rgyas myur thob shog:__lan gsum/__dbang gi gzhi dgod pa'i slad du _dmig pa 'di ltar gnang bar zhu/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso mo tha mi dad pa'i thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas:__'og min gyi zhing nas rdo rje snyems ma rig pa'i lha mo'i tshogs dang bcas pa rnams dang gzhan yang phyogs bcu dus bzhi'i rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs thams cad rgyal yum rdo rje btsun mo'i gsang ba gsum gyi rnam par spyan drangs nas khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis rlabs pa'i mos pa mdzod/__spos dang DA dril bcas/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha sid+d+hi A be sha ya a AH__zhes yang yang brjod pas dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan par byas la/__dngos gzhi'i dbang rnams bskur ba'i don du dmigs pa 'di ltar mdzad par zhu/__bde gshegs rgyal ba rnams kyi sku gsung thugs ye shes rdo rje dang dbyer med pa'i rang byung pad+ma b+han+d+ha'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba bdud rtsi bde ba chen po'i pho brang du lhun gyis grub pa'i dbus su/__pad nyi 'jigs byed dus mtshan dang bcas pa'i gdan gyi steng du/__ril bu rnams hrIHlas bcom ldan 'das ma lus dkyil gyi lha dang bcas pa gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor bzhag cing dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__bde gshegs sku dang dbyer med pa'i:__bdud rtsi mchog gi dbang bskur bas:__mthong ba'i dngos kun lha ru dag:__bum dbang ye shes smin par shog:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI:Tha:__kA ya a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes spyi bor bzhag__/mig lam du bstan cing*/__deng phyin chad cir snang dag pa rab 'byams su ngo shes pas snang stong lha yi 'khor lor sad bum dbang gi ye shes rgyud la smin pa'i mos pa mdzod/__mgrin par bzhag la:__AH__bde bshegs gsung dang dbyer med pa'i:__bdud rtsi mchog gi dbang bskur bas:__tshor ba'i 'gro 'ong sngags su shar:__gsang dbang ye shes smin par shog:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrI:Tha:__wA ka a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa AH__ril bu me la sreg pa'i dri tshor du gzhug la/__ril bu lhar gsal ba hrIHyig gi rnam pa bdug pa'i sprin du gyur pa tshor bas rnam par grol bar mos la:__deng phyin chad sgrar grags pa thams cad gsal stong zung 'jug sngags kyi rang bzhin du ngo shes pas gsang dbang gi ye shes rgyud la smin pa'i mos pa mdzod/__snying gar bzhag la:__hU~M:__bde gshegs thugs dang dbyer med pa'i:__bdud rtsi mchog gi dbang bskur bas:__myangs pas bde chen rtogs pa 'bar:__gsum pa'i ye shes smin par shog:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__tsit+ta a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__ril bu lhar gsal ba thams cad hriHyig 'ba' zhig gi rnam pas kha sgo nas zhugs:__snying ga'i hrIH la thim pas bde bas thabs byas pa'i lhan skyes mngon du byas pa'i mos pa dang bcas te ril bu re re khyur mid mdzad par zhu/__deng phyin chad yid kyi dran rtog thams cad bde stong zung 'jug thugs kyi ye shes su ngo shes pas dbang gsum pa'i ye shes rgyud la smin pa'i mos pa mdzod/__ril bu lag tu gtad la:__ho:__bde gshegs dbyings dang dbyer med pa'i:__bdud rtsi mchog gi dbang bskur bas:__reg pas gzung 'dzin rtog las grol:__don gyi ye shes smin par shog:__tsit+ta a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa ho:__spro na snying gar thig le bya:__deng phyin chad chos thams cad don gyi lhan cig skyes pa'i ye shes rig stong zung 'jug gnyug ma 'gro 'ong dang bral bar ngo shes pas dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la smin pa'i mos pa mdzod la rig pa spro bsdu bral ba'i ngang du lhod kyis klod la cung zad gcig mnyam par 'jog par zhu/__de ltar bdud rtsi'i dbang bzhi bskur bas:__lus ngag yid gsum cha mnyam dang bcas pa'i rtog sgrib bag chags dang bcas pa dag:__snang stong grags stong bde stong rig stong zung du 'jug pa'i lam bzhi sgom pa la dbang :__sku gsung thugs ye shes kyi byin rlabs rgyud la zhugs pas mthong tshor myang reg thams cad grol ba'i rten 'brel bsgrigs:__mthar thug sku bzhi'i go 'phang mngon du 'gyur ba'i skal ba rgyud la bzhag par mos mdzod/__me tog 'thor ba dang bcas/__oMH__bkra shis gang zhig rdo rje btsun mo'i gsang gsum gyi:__bde chen bdud rtsi rtag pa dam pa'i dbang bskur bas:__mthong tshong myong reg ye shes mkha' 'gro'i tshogs rnams dang :__dbyer med shin tu rnam par grol ba'i bkra shis shog:__ces shis par brjod/__de ltar bsgrubs pa'i phan yon kyang rgyud las:__bcom ldan rdo rje btsun mo yi:__grol ba'i phrin las shugs phyung ba:__bdud rtsi mchog 'dir 'brel tshad kun:__gnas skabs tshe sring nyams chag skong :__yid 'phrog dbang 'gyur nad gdon zhi:__gtum chen drag po'ang lhan ner 'gyur:__mthar thug mthong tshor myong dang reg:__he ru ka dang spyod yul mnyam:__dpa' bo mkha' 'gro'i 'du ba thob:__bde chen ye shes rtsol med skye:__tshe gcig rnam grol che la sbyor:__zhes sogs rgya cher gsungs so/__/des bdud rtsi sman gyi dbang bskur ba grub pa lags/__!__/gsum pa mtha' rgyas bkra shis tshe'i dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__de ltar maN+Dal phul nas thog mar tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__slob dpon mdun bskyed khyed rang rnams dang bcas pa'i thugs kar ye shes sems ma'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi lte bar kha TA~M ga dkar po lte bar hrIHsa mtshan pa/__zhig gsal btab nas slob dpon la 'chi med tshe yi dbang bskur ba stsal du gsol snyam pa'i mos gus drag po byas pa'i rkyen gyis/__thugs srog las sngags kyi 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__mdun bskyed kyi thugs kar zhugs:__thugs rgyud bskul:__de las 'od zer mkha' khyab tu 'bar ba'i rtse las rdo rje pho nya mo'i tshogs dpag tu med pa 'phros:__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang :__'khor 'das kyi dwangs bcud thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi'i rnam par spyan drangs:__rang dang sgrub rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__mda' dar g.yab cing :__oM:__bcom ldan rdo rje phag mo yum:__tshe dang ye shes dbang phyug ma:__mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs dang bcas:__rtse gcig gus pas bsgrubs lags na:__thugs dam chen po'i dus la bab:__pho nya mang po'i tshogs dang bcas:__'od dang 'od zer mkha' khyab spros:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__sde brgyad 'byung pos phrogs pa khug:__'byung bzhi'i dwangs bcud skye 'gro'i tshe:__rgyal ba sras dang bcas pa yi:__rgyun gyis rtag pa'i ye shes byin:__'chi med bdud rtsi'i rnam par sdus:__bdag cag rnams la stsal nas kyang :__dus min 'chi ba'i bar chad zhi:__tshe bsod dpal 'byor rtogs pa rgyas:__rdo rje'i sku mchog 'grub mdzad gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__de ltar bsdus pa'i tshe bcud thams cad khyed rang rnams kyi snying ga'i tshe rten la thim pa'i mos pa mdzod/__de nas dngos gzhi'i tshe yi dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar du mdzod/__snod rang byung pad+ma b+hany+dza bde ba chen po'i ye shes kyi gzhal med khang chen por bcud 'chi med tshe'i lha tshogs su gdod nas lhun gyis grub pa'i sgrub rdzas/__khyed rang rnams kyi spyi bo mgrin pa snying ga rnams su rim par bzhag cing dbang bskur ba la brten nas gsang ba gsum gyi rdo rje'i ye shes kyi 'chi med gdod ma'i gnas lugs mngon du gyur te tshe'i dbang thob pa'i mos pa mdzod/__sgrub rdzas spyi bor bzhag la/__oM:__'chi med rdo rje phag mo yi:__mi 'gyur sku yi ye shes tshe:__rnal 'byor dbu ma'i thig ler stims:__sku yi rdo rjer mdzad du gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__kA' ya sid+d+hi oM:__mgrin par reg la:__AH__'chi med rdo rje phag mo yi:__rdo rje'i gsung gi ye shes tshe:__rnal 'byor srog gi snying por stims:__gsung gi rdo rje'i mdzad du gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__wA ka sid+d+hi AH__snying gar reg la:__hU~M:__'chi med rdo rje phag mo yi:__rdo rje'i thugs kyi ye shes tshe:__rnal 'byor gnyug ma'i dbyings su stims:__thugs kyi rdo rjer mdzad du gsol:__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye ma hA su kha dz+nyA na hU~M phaT swA hA:__badz+ra A yu She swA hA:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__tshe'i bza' btung rol la:__hoH__thabs shes tshe yi ril bu dang :__tshe yi bdud rtsi la brten nas:__dus min 'chi ba kun zhi zhing :__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes dbang bskur bas tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob:__'chi med rdo rje phag mo dang skal ba mnyam par gyur pa'i mos pa mdzod/__tshe rgyas gdab pa'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__tshe bcud thams cad khyed rang rnams kyi snying ga'i tshe rten la 'dus shing dbu ma'i yas mar gyi sgo thig le dkar dmar gyis bcad:__lus la rdo rje'i gur khyim gyi g.yogs par gyur pa'i mos pa mdzod/__tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag la/__aH__rtag pa rgyun gyi ye shes tshe:__mi 'gyur gnyug ma'i thig ler thim:__bde stong rdo rjes rgyas btab nas:__chos kyi dbyings su tshe sba'o:__a a a:__zhes brjod/__me tog 'thor la de ltar rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur ba yongs su rdzogs par thob cing khyed rang rnams lhan skyes rdo rje btsun mo'i sku gsung thugs dang dbyer med du gyur pa la slob dpon dky-il 'khor pa dang bcas pas shis par brjod pas mnga' gsol ba'i mos pa mdzod/__oM:__kun tu bzang mo dbyings kyi yum:__chos kyi sku yi bkra shis shog:__rdo rje btsun mo dgyes pa che:__longs spyod rdzogs sku'i bkra shis shog:__gnas yul dur khrod mkha' 'gro'i tshogs:__sprul pa'i sku yi bkra shis shog:__mchog dang thun mong dngos grub kyis:__rtag tu dge ba'i bkra shis shog:__ces shis par brjod/__de ltar rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur ba rnams rgyas par grub nas/__smin grol thams cad kyi srog dam tshig rnam par dag pa'i tshul du bsgrub dgos te/__rgyud las:__rdo rje phag mo'i dam tshig ni:__spyi dang khyad par lhag pas bstan:__thun mong spyi yi dam tshig tu:__so sor thar dang byang chub sems:__bya spyod rnal 'byor rgyud rnams las:__ji skad gsungs shing dam bcas pa:__kha na ma tho med par bsrung :__khyad par nang gi dam tshig tu:__rtsa ba'i ltung ba bcu bzhi dang :__yan lag sbom po'i rnam grangs brgyad:__dbang bzhi'i mnyam rjes bza' ba dang :__bcang dang bsrung ba dag par bya:__lhag pa gsang ba'i dam tshig ni:__sangs rgyas mkha' 'gro'i dam tshig tu:__sems can rnams la byams pa bsgom:__rdo rje mkha' 'gro'i dam tshig tu:__gdug cing gtum pa'i spyod pa bya:__rin chen mkha' 'gro'i dam tshig tu:__dngos po gang la'ang chags mi bya:__pad+ma mkha' 'gro'i dam tshig tu:__smra zhing bud med bsten par bya:__las kyi mkha' 'gro'i dam tshig tu:__rgyug cing mchod pa'i spyod pa bya:__mkha' 'gro spyi yi dam tshig tu:__shes rab bdud rtsi rnam lnga bsten:__sha chen bza' zhing cang te'u brdung :__rus pa'i rgyan 'chang gar stabs bcas:__dur khrod 'jigs par spyod pa bskyang :__sbyor sgrol brtul zhugs mthar dbyung ngo :__bsdus pa'i dam tshig rnam gsum ni:__mi phod rdzi dang 'khri ba gcod:___zhen pa ldog pa rnams gsum yin:__snang yul mi phod thog tu brdzi:__'khri ba zas nor gtams la bcad:__zhen pa gnyen 'khor g.yog la ldog:__cila'ang ma chags ma zhen par:__zang thal rig pa rjen par bskyang :__'di ni mchog gi dam tshig yin:__ces gsungs pas mtshon spy-i dang khyad par lhag pa'i dam tshig gis bsdus pa mtha' dag ci nus su bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar/__sogs dang maN+Dal lus dbul rnams spyi ltar bya/__de nas slob dpon gyis tshogs la rol/__las byang gi lhag ma btang ba nas*/__bsngo smon shis brjod kyi bar byas pas 'grub bo/__/de ltar cung zad 'bad pa'i legs byas mthus/__/gti mug mun par 'khyams pa'i khams gsum 'gro/__/dga' ba gsum gyi rnal 'byor mthar phyin te/__/mkha' spyod gnas su bde ba'i gar byed shog__/ces 'jam mgon blo gros mtha' yas kyi zin tho'i dgongs don dang mthun par gter gzhung la mtshams sbyor mdor bsdus pas brgyan te rang 'dra'i shes brtson zhan kyang rdo rje slob dpon gyi khur bzung ba dag la phan pa'i bsam pas 7'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i zhal snga nas/__zab chos 'di dag gi bdag por dbug dbyung thob pa phun tshogs rnam rgyal pas/__2008_lor bka' babs skor bskyar bsgrig skabs bod zla gsum pa'i tshes gsum la rdzong gsar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur grub par bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: