JKW-KABAB-14-PHA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
Wylie title grub thob chen po'i thug tig las phrin las ye shes snying po JKW-KABAB-14-PHA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 10, Pages 377-389 (Folios 1a to 7a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub thob chen po'i thug tig las phrin las ye shes snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 377-389. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-054
Colophon

ཞེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་རབ་ཡིད་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོའི་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་བོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་ཡི་གེར་བཀོད་ཅིང་རང་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། ཕྱིས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་པར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར། འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱུར་ཞབས། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang rje grub thob chen po'i gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos su thob pa la brten nas 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rang lo bco lnga pa rab yid shing pho rta'i lo'i ston zla 'bring bo'i tshes bco lngar yi ger bkod cing rang nyams su blangs te/__phyis rang lo zhe bdun par gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pa la brten nas 'chi med grub pa'i gnas mchog bkra shis zla gam dbang gi phug par/__'jam mgon grub pa'i dpa' bo blo gros mtha' yas pa'i sde/__sprul pa'i gter ston chen po mchog gyur zhabs/__sdom brtson sde snod 'dzin pa'i khyu mchog thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po sogs la smin grol tshang sprugs su phul ba dge legs mchog tu gyur cig

Notes Revealed by Khyentse Wangpo at the age of fifteen.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ སྣང་བའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་ངེས་པས་འདུད༔ ཀུན་བརྟགས་ཟད་པའི་བུམ་སྐུའི་སྦུབས༔ གཞན་དབང་རླུང་སེམས་ཕྱག་བྱས་པས༔ ཡོངས་གྲུབ་ཀློང་ལྔའི་མཛོད་ཁང་ནས༔ ཟབ་མོའི་སྙིང་ཏིག་དུས་འདིར་དབྱེ༔ ས་མ་ཡ༔ དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་ས་ཕྱོགས་སུ༔ འབབ་ཆུ་རྩི་སྨན་རྒྱས་པའི་ཞོལ༔ བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་སྒྲུབ་གནས་དེར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་དང་༔ བྷནྡྷ་འབྲུ་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བར༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་དང་སྐྱེ་བདུན་ཤ༔ སྣ་ཚོགས་སྨན་གྱིས་གཏམས་བྱས་ཏེ༔ དར་དམར་ཁ་བཅད་དེ་ཡི་སྟེང་༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་མཚན་ལྡན་བཤམ༔ དེ་ནས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི༔ ཨ༔ རང་རིག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འཁོར་འདས་རྟོག་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ་གཉིས་པ་མཚམས་བཅད་ནི༔ ཨཿ ལྷ་དང་འདྲེ་རུ་འཛིན་པའི་སེམས༔ གདོད་ནས་རང་གྲོལ་སྟོང་པ་ཉིད༔ གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ སྐྱེ་འགག་མེད་པར་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ༔ གསུམ་པ་དབྱིངས་རིག་བྱིན་འབེབས་ནི༔ ཨཿ འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཤེས་རིག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ༔ ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ མཉམ་ཉིད་ངང་ནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བཞི་པ་བདེ་སྟོང་མཆོད་པ་བརླབ༔ ཨཿ ཀུན་རྟོག་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཀུན༔ ས་བཅུའི་དབྱིངས་སུ་ཕྱག་བྱས་པས༔ འབར་འཛག་བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པའི་རྫས་སུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛུ་ཧོཿ ས་མ་ཡ༔ དངོས་གཞི་ཡོངས་གྲུབ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཨཿ ཆོས་ཅན་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ཀུན༔ ཉེར་ཞིའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་གར༔ རིག་གདངས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེས་སྤྲས་པའི་དབུས༔ སྒྲོན་དྲུག་ཀློང་ནས་མཚན་དཔེའི་སྐུ༔ ཞལ་ཕྱག་སྤྲོས་པ་ཕྱིར་གསལ་གདངས༔ འགྱུར་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ནི༔ བདེ་སྟོང་དབུ་མར་སྦྱོར་བ་ལས༔ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན༔ ས་བཅུ་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པ་ལས༔ ལྕང་ལོའི་ཟར་བུའི་ཐོར་ཚུགས་བརྗིད༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་ཕྱིར༔ རས་དཀར་ན་བཟའ་སླེ་བེར་གསོལ༔ སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་བརྡར༔ ཕྱག་གཡས་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ རྟོག་ཚོགས་ཟད་སར་མྱོས་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་གཡོན་བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང་༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས་པ་ལས༔ གཞོན་ཚུལ་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་སྩོལ་བའི་བརྡར༔ ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས་ན་བཞུགས༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད༔ ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་འགྱུར་མེད་ངང་༔ མགྲིན་པར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག༔ ཐུགས་ཀར་དབང་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་གར༔ འཁོར་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྩལ༔ ཤེས་རབ་ཌཱ་ཀི་སྡེ་ལྔ་དང་༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྲོག་རྩོལ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཀུན༔ ཡང་དག་དབུ་མར་རོལ་པ་ལས༔ ཟུང་འཇུག་བདེ་བའི་གར་སྟབས་བསྒྱུར༔ འབར་འཛག་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་གདུང་དབྱངས་བཅས༔ ཨཿ གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་རོལ་པའི་གར༔ མཚན་དཔེའི་ངང་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཝྃ་མཉམ་སྦྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་དྲ་བར་རོལ་པའི་གར༔ སོར་རྟོག་ངང་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་སྟོང་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་དྲ་བར་རོལ་པའི་གར༔ དགའ་བཞིའི་ངང་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ འོད་གསལ་དྲྭ་བར་རོལ་པའི་གར༔ བློ་བྲལ་ངང་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཨཿ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ སྣང་བཞི་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཞི་པ་གཉིས་མེད་ཕྱག་འཚལ་ནི༔ ཨཿ རང་ལས་ཤར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གཉིས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་དག་ཕྱིར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་༔ རང་ཞལ་མཇལ་བའི་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ན་མོ་ན་མ་ཧོ༔ ལྔ་པ་ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཨཿ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྣང་ཡང་དེར་འཛིན་མ་གྲུབ་པའི༔ ཡེ་གྲོལ་གདོད་མའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ བཞེས་ནས་དོན་གཉིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དྲུག་པ་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཨ༔ ཚོགས་དྲུག་སྣང་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔ འོད་གསལ་དབུ་མར་སྦྱར་བ་ལས༔ བྱུང་བའི་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ ཤཔྡ་ གནྡྷེ་ རཱ་ས་ སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བདུན་པ་གསང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཨ༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོར་བསྐྱིལ་བ་ལས༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བརྒྱད་པ་ཡང་གསང་མཆོད་པ་ནི༔ ཨ༔ བློ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ བློས་བྱས་གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་དག༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་༔ ཀ་དག་གཞི་སྣང་མཆོད་པར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དགུ་པ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད༔ ཨཿ གདོད་ནས་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན༔ སྣང་སེམས་ཟུང་འཇུག་ཀློང་དུ་རོལ༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ གཞི་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྟོད༔ སྤྲོས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་མ་ལུས་ཀུན༔ ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་ཐིམ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་གསུང་༔ འོད་གསལ་དབུ་མ་ཆེན་པོར་བསྟོད༔ ས་ལམ་རྟོག་པའི་འཁོར་ལོ་ཀུན༔ ཆོས་ཟད་བློ་འདས་དབྱིངས་སུ་རོལ༔ གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ངོ་བོའི་ཐུགས༔ བློ་བྲལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རོལ་པ་ལས༔ འགྲོ་འདུལ་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཅུ་པ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ནི༔ ཨ༔ ཐུགས་ཀར་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔ རྡོ་རྗེ་བྷནྡྷ་བསྣམས་པ་ཡི༔ སྙིང་དབུས་དབུ་མའི་སྦུ་གུ་རུ༔ གསང་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་བརྩེགས་མར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་སྲོག་རྩོལ་རླུང་༔ ཡི་གེ་གསུམ་དང་སྦྱར་ལ་བཟླ༔ འགྲོ་འོང་དབུ་མར་རོལ་པ་ལས༔ ཕུང་པོ་འོད་ཀྱི་སྐུ་རུ་དེངས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཅི་ཤར་ཡང་༔ རིག་སྟོང་བརྗོད་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ རྟོག་ཚོགས་རང་སར་གྲོལ་བ་ལས༔ ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གོ་འཕང་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི༔ བསྙེན་པ་འདི་ལ་འབད་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བདུན་སུས་བཟླས་པར༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ ལུས་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་གྲོལ༔ ཐུན་མོང་ལམ་རྟགས་དཔག་ཏུ་མེད༔ ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་བྲལ་མ་ཐག༔ རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རི་བོ་རུ༔ མི་འགྱུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་འགྱུར༔ རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ གཏུམ་མོ་སྦར་ཞིང་བདེ་སྟོང་སྦྱང་༔ ཁྲེགས་ཆོད་བསྒོམ་ཞིང་ཐོད་རྒལ་བལྟ༔ ལམ་ཁྱེར་གསུམ་དང་འབྲལ་མི་བྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྗེས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཐབས་ཤེས་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་བཤམ༔ ཨཿ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཀ་པཱ་ལར༔ གདན་གསུམ་ལྷ་སྐུའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འགྲོ་འོང་རླུང་གི་ཀ་པཱ་ལར༔ ཁ་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་ཀ་པཱ་ལར༔ འབར་འཛག་དགའ་བཞིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཀ་པཱ་ལར༔ བློ་བྲལ་ངང་བཞག་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲོན་མ་དྲུག་གི་ཀ་པཱ་ལར༔ འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཟུང་བ་རྣམ་དག་ཀ་པཱ་ལར༔ འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཌཱའ་ཀི་ནཱི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུའུ་ཛ་ཧོཿ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ གཉིས་པ་བཟུང་འཛིན་ལྷག་མ་ནི༔ ཨཿ སྣང་སེམས་དངོས་འཛིན་ལྷག་མ་འདི༔ ཁྲེགས་ཆོད་ཀ་དག་ཀློང་དུ་འབུལ༔ རང་བཞིན་ཡིད་བྱེད་བྲལ་བའི་ངང་༔ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཟད་པར་མཛོད༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ལྷག་མ་འདི༔ འོད་གསལ་དབུ་མའི་ཀློང་དུ་འབུལ༔ ཐབས་ཤེས་མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྨིན་ནས༔ བདེ་སྟོང་རྟོག་པ་བྲལ་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་ལྷག་མ་འདི༔ ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཀློང་དུ་འབུལ༔ རགས་ལུས་འོད་སྐུར་དག་ནས་ཀྱང་༔ འཁོར་འདས་རང་སར་གྲོལ་བར་མཛོད༔ ལོངས་སྦྱོད་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ལྷག་འདི༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོང་མའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ས་ལམ་བར་ཆད་བསྒྲལ་ནས་ཀྱང་༔ སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཨ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆོས་སྐུའི་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆེན་པོའི་ཀློང་༔ རྟོག་ཚོགས་ཟད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ལོངས་སྐུའི་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཀློང་༔ གཟུང་འཛིན་དག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་ཀློང་༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མཐའ་ལ་མི་གནས་དབུ་མའི་དོན༔ མངོན་སུམ་གནད་ལ་འབེབས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ༔ བཞི་པ་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས་པ་ནི༔ ཨཿ དུས་གསུམ་རྣམ་དག་བདེ་བ་ཆེ༔ རང་རིག་གདོད་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀས༔ རྟོག་ཚོགས་འཁྲུལ་པ་དབང་སྡུད་ཚེ༔ སྣང་སྟོང་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ རང་ཤར་ཆེན་པོར་ཁས་བླངས་བཞིན༔ སེམས་བྱུང་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཡིད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ ལྔ་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔ ཨཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་དག་པའི༔ འཇིག་རྟེན་བརྟན་མའི་སྣང་ཆ་ཀུན༔ ལུགས་འབྱུང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ ལུགས་ལྡོག་རང་ངོར་གྲོལ་བར་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་མནན་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཨ༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ འཁོར་འདས་སྤང་བླང་འབྱུང་པོ་མནན༔ རེ་དོགས་གཉིས་འཛིན་མ་ཟད་པར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྟྭཾ་བྷཱ་ཡ་ནན༔ བདུན་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཨ༔ དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རྩལ༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ འགྱུར་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ བརྒྱད་པ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཨཿ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཡོངས་གྲུབ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པས་བཅིངས་པའི་སྒྲིབ༔ བློ་བྲལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཱ༔ དགུ་པ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི༔ ཨཿ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཁོར་གསུམ་རྣམ་དག་དགེ་བའི་འབྲས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཀློང་དུ་བསྔོ༔ ཨ༔ འཁྲུལ་པར་སྤྱོད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན༔ རང་རིག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞལ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་མཐོང་གྱུར་ཏེ༔ གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ བཅུ་པ་མཐའ་གཉིས་བསལ་བ་ནི༔ ཨ༔ རིག་རྩལ་ལས་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ནང་གསལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཕྱིར་གསལ་སྤྲུལ་པའི་གར༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཅུ་གཅིག་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨ༔ མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་རྗེས་ཆགས་སྐུ༔ གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་རོལ་པའི་གར༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གྲགས་སྟོང་རང་གྲོལ་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས༔ སྒྲ་ཚིག་ལས་འདས་ཟབ་དོན་མཛོད༔ ཞུ་བདེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དངོས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་སྦུབས༔ ཡས་བབས་མས་བརྟན་བདུད་རྩིའི་རོས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་པའི༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་ལས་འདས་པ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གཉུག་མའི་ངང་༔ བློ་དང་བྲལ་བའི་དེ་ཉིད་དོན༔ རང་རིག་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྣང་བ་བཞི་ཡི་ཆོས་ཉིད་ཀློང་༔ དབྱིངས་རིགས་དབྱེར་མེད་བསྐྱལ་བ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ ཆོས་ཟད་བློ་འདས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་གནད་གསུམ་བསྟུན་ནས་སུ༔ འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་བཞག༔ ས་མ་ཡ༔ ཨེ་མ་ཟབ་ལམ་གསང་བའི་བཅུད༔ འོད་གསལ་ད་ལའི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ སྙིང་དབུས་གཞོན་དུ་བུམ་སྐུ་ནས༔ རང་བྱུང་གསལ་བའི་བརྡའ་རིས་ཤར༔ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་པས༔ བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་མངོན་སུམ་སྩལ༔ གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལས༔ དག་པའི་སྣང་བར་འབྱམས་ཀླས་ཚེ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ ཚིག་དོན་གབ་སྦས་མེད་པར་བཀོད༔ ལས་ཅན་རྗེས་འཇུག་མ་ལུས་ཀུན༔ རང་རིག་ཀློང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཞེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་རབ་ཡིད་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོའི་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་བོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་ཡི་གེར་བཀོད་ཅིང་རང་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། ཕྱིས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་པར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར། འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱུར་ཞབས། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

___\u0f01\u0f83:__grub thob chen po'i thug tig las:__phrin las ye shes snying po bzhugs:__snang ba'i chos rnams ma lus kun:__bde chen dbyings su thim pa las:__zung 'jug grub pa'i 'khor los sgyur:__thang stong rgyal por nges pas 'dud:__kun brtags zad pa'i bum sku'i sbubs:__gzhan dbang rlung sems phyag byas pas:__yongs grub klong lnga'i mdzod khang nas:__zab mo'i snying tig dus 'dir dbye:__sa ma ya:__dben zhing nyams dga'i sa phyogs su:__'bab chu rtsi sman rgyas pa'i zhol:__bkra shis byin chags sgrub gnas der:__sku gsung thugs kyi rten rnams dang :__b+han+d+ha 'bru bcud kyis bkang bar:__a mr-i ta dang skye bdun sha:__sna tshogs sman gyis gtams byas te:__dar dmar kha bcad de yi steng :__shel dang me long mtshan ldan bsham:__de nas zab mo'i rnal 'byor gyi:__sngon 'gro'i dang po skyabs sems ni:__a:__rang rig thang stong rgyal po la:__'du 'bral med par skyabs su mchi:__'khor 'das rtog tshogs ma lus kun:__'od gsal chen por sems bskyed do:__lan gsum gnyis pa mtshams bcad ni:__aH__lha dang 'dre ru 'dzin pa'i sems:__gdod nas rang grol stong pa nyid:__gzung 'dzin bral ba'i dkyil 'khor 'dir:__skye 'gag med par mtshams bcad do:__dz+nyA na badz+ra A:__gsum pa dbyings rig byin 'bebs ni:__aH__'od gsal dbu ma'i pho brang nas:__shes rig thang stong rgyal po la:__shar grol dus mnyam 'khor gyis bskor:__mnyam nyid ngang nas byin phob cig:__oM AHhU~M gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya A be sha ya a AH__bzhi pa bde stong mchod pa brlab:___aH__kun rtog brgyad khri bzhi stong kun:__sa bcu'i dbyings su phyag byas pas:__'bar 'dzag bde stong mchod pa'i sprin:__dkyil 'khor dgyes pa'i rdzas su shar:__oM AHhU~M ma hA su kha sarba pU dzu hoH__sa ma ya:__dngos gzhi yongs grub bskyed pa ni:__aH__chos can spros pa'i mtshan ma kun:__nyer zhi'i dbyings su thim pa las:__'od gsal zung 'jug sprul pa'i gar:__rig gdangs rdo rje lu gu rgyud:__'ja' zer thig les spras pa'i dbus:__sgron drug klong nas mtshan dpe'i sku:__zhal phyag spros pa phyir gsal gdangs:__'gyur med thang stong rgyal po ni:__bde stong dbu mar sbyor ba las:__dkar la dmar ba'i mdangs dang ldan:__sa bcu 'khor lor rdzogs pa las:__lcang lo'i zar bu'i thor tshugs brjid:__ye shes yon tan tshad med phyir:__ras dkar na bza' sle ber gsol:__sku gsum go 'phang brnyes pa'i brdar:__phyag g.yas rig stong rdo rje 'dzin:__rtog tshogs zad sar myos pa'i phyir:__phyag g.yon b+han+d+ha bdud rtsis bkang :__'chi med rig 'dzin brnyes pa las:__gzhon tshul mtshan dpe'i yon tan rdzogs:__don gnyis lhun grub stsol ba'i brdar:__chu skyes nyi zla'i dbus na bzhugs:__spyi bor rigs bdag 'od dpag med:__chos nyid ye nas 'gyur med ngang :__mgrin par longs sku spyan ras gzigs:__stong dang snying rje zung du 'jug:__thugs kar dbang chen khro bo'i rgyal:__gang 'dul sgyu mar rol pa'i gar:__'khor du ye shes lnga yi rtsal:__shes rab DA ki sde lnga dang :__rig 'dzin mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs:__srog rtsol rlung gi rgyu ba kun:__yang dag dbu mar rol pa las:__zung 'jug bde ba'i gar stabs bsgyur:__'bar 'dzag rdo rje'i glu dbyangs sgrogs:__sku gsung thugs las 'od 'phros pas:__ye shes lha tshogs spyan drangs gyur:__gnyis pa spyan 'dren gdung dbyangs bcas:__aH__gdan gsum tshang ba'i dkyil 'khor nas:__snang stong bum pa'i dbang bskur phyir:__sgyu 'phrul drwa bar rol pa'i gar:__mtshan dpe'i ngang nas gshegs su gsol:__e wa~M mnyam sbyor dkyil 'khor nas:__gsal stong gsang ba'i dbang bskur phyir:__bde chen dra bar rol pa'i gar:__sor rtog ngang nas gshegs su gsol:__rnam thar gsum ldan dkyil 'khor nas:__bde stong shes rab dbang bskur phyir:__ye shes dra bar rol pa'i gar:__dga' bzhi'i ngang nas gshegs su gsol:__spros pa bral ba'i dkyil 'khor nas:__rig stong gnyug ma'i dbang bskur phyir:__'od gsal drwa bar rol pa'i gar:__blo bral ngang nas gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya dza dza:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni:__aH__rdo rje phung po'i dkyil 'khor du:__rang byung gsang ba'i pho brang cher:__snang bzhi don gyi lha tshogs kun:__'du 'bral med par bzhugs su gsol:__badz+ra dz+nyA na sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoH__bzhi pa gnyis med phyag 'tshal ni:__aH__rang las shar ba'i dkyil 'khor lhar:__gnyis su 'dzin pa rnam dag phyir:__zung 'jug ye shes chen po'i ngang :__rang zhal mjal ba'i phyag gis 'dud:__na mo na ma ho:__lnga pa phyi mchod 'bul ba ni:__aH__phyi nang snod bcud thams cad kun:__snang yang der 'dzin ma grub pa'i:__ye grol gdod ma'i mchod sprin 'bul:__bzhes nas don gnyis dngos grub stsol:__oM gu ru dz+nyA na badz+ra sa pa ri wA ra sarba pU dza hoH__drug pa nang mchod 'bul ba ni:__a:__tshogs drug snang ba'i rtog tshogs kun:__'od gsal dbu mar sbyar ba las:__byung ba'i gzugs sgra dri ro reg:__rnam kun mchog ldan chen por bzhes:__oM gu ru dz+nyA na badz+ra sa pa ri wA ra rU pa _shap+da _gan+d+he _rA sa _spar+she d+harma d+ha tu pU dza hoH__bdun pa gsang mchod 'bul ba ni:__a:__thabs shes gnyis med bde ba'i rgyun:__zung 'jug 'khor lor bskyil ba las:__sman gtor rak+ta byang chub sems:__sbyor sgrol chen po'i mchod par 'bul:__ma hA su kha sarba pU dza hoH__brgyad pa yang gsang mchod pa ni:__a:__blo dang bral ba'i ye shes la:__blos byas gzung 'dzin rnam par dag:__rang bzhin 'od gsal bde gshegs snying :__ka dag gzhi snang mchod par 'bul:__ma hA dz+nyA na pU dza hoH__dgu pa rdo rje'i glu yis bstod:__aH__gdod nas 'khrul pa'i rtog tshogs kun:__snang sems zung 'jug klong du rol:__bde stong gnyis med rdo rje'i sku:__gzhi grol phyag rgya chen por bstod:__spros pa'i mtha' brgyad ma lus kun:__zab zhi spros bral ngang du thim:__'khor 'das chos kun rnam dag gsung :__'od gsal dbu ma chen por bstod:__sa lam rtog pa'i 'khor lo kun:__chos zad blo 'das dbyings su rol:__gzhi 'bras dbyer med ngo bo'i thugs:__blo bral rdzogs pa chen por bstod:__snang ba sgyu mar rol pa las:__'gro 'dul grub pa'i 'khor los sgyur:__stong nyid snying rje dbyer med pa'i:__thang stong rgyal por phyag 'tshal bstod:__bcu pa rdo rje'i bzlas pa ni:__a:__thugs kar 'chi med pad+ma 'byung :__rdo rje b+han+d+ha bsnams pa yi:__snying dbus dbu ma'i sbu gu ru:__gsang sngags 'bru gsum brtsegs mar bsgom:__oM AHhU~M:__nyi khri chig stong srog rtsol rlung :__yi ge gsum dang sbyar la bzla:__'gro 'ong dbu mar rol pa las:__phung po 'od kyi sku ru dengs:__gzung 'dzin 'khrul pa ci shar yang :__rig stong brjod med ngang du bzhag:__rtog tshogs rang sar grol ba las:__khyad chos drug ldan go 'phang 'grub:__sa ma ya:__thun mtshams kun tu gsol 'debs kyi:__bsnyen pa 'di la 'bad par bya:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma dz+nyA na DA ki nI sarba sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bcu bdun sus bzlas par:__grub thob chen pos rjes su 'dzin:__rig 'dzin mkha' 'gros byin gyis rlob:__lus snang ye shes sgyu mar grol:__thun mong lam rtags dpag tu med:__tshe 'di'i snang ba bral ma thag:__rnga yab dpal gyi ri bo ru:__mi 'gyur mngon par byang chub 'gyur:__rjes su mchod bstod dngos grub blang :__gtum mo sbar zhing bde stong sbyang :__khregs chod bsgom zhing thod rgal blta:__lam khyer gsum dang 'bral mi bya:__rgya rgya rgya:__rjes la tshogs kyi mchod pa ni:__thabs shes 'dod yon sna tshogs bsham:__aH__rdo rje phung po'i ka pA lar:__gdan gsum lha sku'i tshogs gtor bshams:__snang stong zung 'jug mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__sprul pa'i sku yi dngos grub stsol:__'gro 'ong rlung gi ka pA lar:__kha sbyor rdo rje'i tshogs gtor bshams:__gsal stong zung 'jug mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__longs spyod rdzogs sku'i dngos grub stsol:__rtsa gsum 'khor lo'i ka pA lar:__'bar 'dzag dga' bzhi'i tshogs gtor bshams:__bde stong zung 'jug mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__chos kyi sku yi dngos grub stsol:__chos nyid gnyug ma'i ka pA lar:__blo bral ngang bzhag tshogs gtor bshams:__shar grol dus mnyam mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__mngon par byang chub dngos grub stsol:__sgron ma drug gi ka pA lar:__'od gsal snang bzhi'i tshogs gtor bshams:__dbyings rig dbyer med mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__mi 'gyur rdo rje'i dngos grub stsol:__gzung ba rnam dag ka pA lar:__'dzin pa rang grol tshogs gtor bshams:__'dod yon sna tshogs mchod sprin 'dis:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskang :__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru dz+nyA na badz+ra DA' ki nI ga Na tsakra pU'u dza hoH__yi ge brgya pa brjod:__gnyis pa bzung 'dzin lhag ma ni:__aH__snang sems dngos 'dzin lhag ma 'di:__khregs chod ka dag klong du 'bul:__rang bzhin yid byed bral ba'i ngang :__gnyis 'dzin 'khrul pa zad par mdzod:__rtsa rlung thig le'i lhag ma 'di:__'od gsal dbu ma'i klong du 'bul:__thabs shes mtshan dpe'i skur smin nas:__bde stong rtog pa bral bar mdzod:__phyi nang 'byung ba'i lhag ma 'di:__chos zad blo 'das klong du 'bul:__rags lus 'od skur dag nas kyang :__'khor 'das rang sar grol bar mdzod:__longs sbyod bza' btung tshogs lhag 'di:__dkyil 'khor skyong ma'i tshogs la 'bul:__sa lam bar chad bsgral nas kyang :__skye 'chi bral ba'i phrin las mdzod:__ga Na tsakra uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hiH__gsum pa thugs dam bskul ba ni:__a:__spros bral ka dag dkyil 'khor nas:__chos sku'i bla ma'i thugs dam bskul:__dag pa gnyis ldan chen po'i klong :__rtog tshogs zad pa'i phrin las mdzod:__bde stong zung 'jug dkyil 'khor nas:__longs sku'i bla ma'i thugs dam bskul:__kha sbyor yan lag bdun gyi klong :__gzung 'dzin dag pa'i phrin las mdzod:__'gro 'dul rdo rje'i dkyil 'khor nas:__sprul sku'i bla ma'i thugs dam bskul:__gang 'dul sgyu 'phrul rol pa'i klong :__don gnyis lhun grub phrin las mdzod:__sku gsum dbyer med dkyil 'khor nas:__grub thob chen po'i thugs dam bskul:__mtha' la mi gnas dbu ma'i don:__mngon sum gnad la 'bebs par mdzod:__oM AHhU~M gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya A:__bzhi pa chad tho bsgrags pa ni:__aH__dus gsum rnam dag bde ba che:__rang rig gdod ma'i dkyil 'khor du:__'chi med grub pa'i he ru kas:__rtog tshogs 'khrul pa dbang sdud tshe:__snang stong dregs pa'i tshogs rnams kyis:__rang shar chen por khas blangs bzhin:__sems byung gtor ma 'di bzhes la:__yid byed dgra bgegs dbyings su sgrol:__sarba d+harma pA la sa ma ya hrIM hrIM pheM pheM ba liM ta b+hUny+dza hoH__lnga pa brtan ma skyong ba ni:__aH__dus sbyor bcu gnyis gnas dag pa'i:__'jig rten brtan ma'i snang cha kun:__lugs 'byung gtor ma 'di longs la:__lugs ldog rang ngor grol bar mdzod:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:__drug pa mnan pa bya ba ni:__a:__rnam kun mchog ldan chos sku'i klong :__'khor 'das spang blang 'byung po mnan:__re dogs gnyis 'dzin ma zad par:__nam yang ldang bar ma byed cig:__d+harma d+hA tu s+t+waM b+hA ya nan:__bdun pa dngos grub blang ba ni:__a:__don dam chos nyid stong pa'i rtsal:__'ja' zer thig le'i gzhal yas su:__zung 'jug grub pa'i he ru ka:__'gyur med thang stong rgyal por shar:__rdo rje gsum gyi dkyil 'khor nas:__rnam kun mchog ldan ye shes che:__bde chen sku gsung thugs kyi dbyings:__mnyam par sbyor ba'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma dz+nyA na DA ki nI sarba sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na sid+d+hi pha la ho:___brgyad pa bshags pa bya ba ni:__aH__gdod nas ma skyes chos kyi sku:__yongs grub bde gshegs snying po la:__gzung 'dzin 'khrul pas bcings pa'i sgrib:__blo bral gnyug ma'i ngang du bshags:__sa ma ya a a A:__dgu pa bsngo smon bya ba ni:__aH__bde stong zung 'jug dkyil 'khor du:__'khor gsum rnam dag dge ba'i 'bras:__srid zhir mi gnas chos sku'i dbyings:__rdo rje snying po'i klong du bsngo:__a:__'khrul par spyod pa'i 'gro ba kun:__rang rig thang stong rgyal po'i zhal:__'du 'bral med par mthong gyur te:__gdod ma'i dbyings su grol bar shog:__bcu pa mtha' gnyis bsal ba ni:__a:__rig rtsal las byung dkyil 'khor lha:__nang gsal chen po'i dbyings su thim:__slar yang phyir gsal sprul pa'i gar:__gang 'dul 'gro ba'i don la spyod:__oM AHhU~M:___bcu gcig shis pa brjod pa ni:__a:__mtshan dpe'i dpal 'bar rjes chags sku:__gdan gsum yongs rdzogs ngo bo nyid:__sgyu 'phrul drwa bar rol pa'i gar:__sprul pa'i sku'i bkra shis shog:__grags stong rang grol drug cu'i dbyangs:__sgra tshig las 'das zab don mdzod:__zhu bde stong pa nyid kyi dngos:__longs spyod rdzogs sku'i bkra shis shog:__rtsa gsum 'khor lo lnga yi sbubs:__yas babs mas brtan bdud rtsi'i ros:__dga' bzhi'i ye shes mngon gyur pa'i:__chos kyi sku yi bkra shis shog:__yod med rtag chad las 'das pa:__bsam gyis mi khyab gnyug ma'i ngang :__blo dang bral ba'i de nyid don:__rang rig zang thal bkra shis shog:__snang ba bzhi yi chos nyid klong :__dbyings rigs dbyer med bskyal ba yis:__gzung 'dzin rtog pa rang sar grol:__chos zad blo 'das bkra shis shog:__ces brjod gnad gsum bstun nas su:__'od gsal zung 'jug ngang du bzhag:__sa ma ya:__e ma zab lam gsang ba'i bcud:__'od gsal da la'i sgrub pa 'di:__snying dbus gzhon du bum sku nas:__rang byung gsal ba'i brda' ris shar:__grub pa'i dbang phyug thang stong pas:__byin rlabs nye brgyud mngon sum stsal:__gdams ngag rjes su bstan pa las:__dag pa'i snang bar 'byams klas tshe:__'od gsal sprul pa'i rdo rje yis:__tshig don gab sbas med par bkod:__las can rjes 'jug ma lus kun:__rang rig klong du byang chub shog:__rgya rgya rgya:__brda thim:__zhes pa'ang rje grub thob chen po'i gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos su thob pa la brten nas 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rang lo bco lnga pa rab yid shing pho rta'i lo'i ston zla 'bring bo'i tshes bco lngar yi ger bkod cing rang nyams su blangs te/__phyis rang lo zhe bdun par gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pa la brten nas 'chi med grub pa'i gnas mchog bkra shis zla gam dbang gi phug par/__'jam mgon grub pa'i dpa' bo blo gros mtha' yas pa'i sde/__sprul pa'i gter ston chen po mchog gyur zhabs/__sdom brtson sde snod 'dzin pa'i khyu mchog thub bstan rgyal mtshan dpal bzang po sogs la smin grol tshang sprugs su phul ba dge legs mchog tu gyur cig/__//___

Footnotes

Other Information