ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshe sgrub bai ro'i thugs tig gi brgyud 'debs JKW-KABAB-18-TSHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 2, Pages 9-10 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. tshe sgrub bai ro'i thugs tig gi brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 9-10. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Bön Texts - bon po  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་ (tshe sgrub bai ro'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THI-004
Colophon

།ཅེས་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང༌། མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces tshe sgrub bai ro'i thugs tig gi brgyud 'debs 'di'ang/__mkhas grub rig 'dzin yongs kyi 'khor los sgyur ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zhal snga nas smin grol bdud rtsi thog mar thob pa'i skal bzang can 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཨེ་མ་ཧོ། ཁྱབ་བརྡལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང་ཡངས་སུ། །བོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་སྙོམས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་སུ། །རྫོགས་སྐུ་ཚད་མེད་འོད་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣ་ཚོགས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཆི་མེད་གཙུག་ཕུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་གསང་བའི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །གྱེར་སྤུངས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཉིས་འཛིན་རང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །ལོ་ཆེན་གན་ཇག་ཐང་ཏ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཅིར་སྣང་བོན་སྐུར་དག་པའི་གཞལ་ཡས་སུ། །ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ན། །མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་འདུལ་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང༌། །བཀའ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་དབང་དུ་གྱུར། །བདུད་བཞི་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཐོབ། །མི་འགྱུར་རྟག་པ་གཡུང་དྲུང་སྐུ་མཉེས་ཤོག །བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ལྷག་པའི་ལྷ་ཞལ་འཁུམས། །རིག་སྟོང་རྩལ་རྫོགས་སྒྲིབ་བྲལ་གཞའ་ཚོན་ལུས། །ཐུགས་སྤྲུལ་ཁོང་སྤུངས་གཤེན་དང་དབྱེར་མེད་པར། །མཁའ་མཉམ་ཀློང་བརྡལ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བསྟན་པའི་སྣང་ཆེན་ས་གསུམ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་རྟག་ཅིང་བརྟན། །བསྟན་པ་རྗེས་བཞག་མཛད་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་ལེགས་རབ་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང༌། མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/e ma ho/__khyab brdal thig le nyag gcig klong yangs su/__/bon sku kun tu bzang po la gsol ba 'debs/__/kun snyoms thugs rje chen po'i gzhal yas su/__/rdzogs sku tshad med 'od ldan la gsol ba 'debs/__/sna tshogs 'gro ba 'dul ba'i zhing khams su/__/sprul sku 'chi med gtsug phud la gsol ba 'debs/__/g.yung drung rin chen gsang ba'i brag phug tu/__/gyer spungs dran pa nam mkha' la gsol ba 'debs/__/gnyis 'dzin rang grol bde chen pho brang du/__/lo chen gan jag thang ta la gsol ba 'debs/__/cir snang bon skur dag pa'i gzhal yas su/__/lang gro dkon mchog 'byung gnas la gsol ba 'debs/__/mkhyen brtse nus pa'i gzi brjid 'bar ba na/__/mi shigs g.yung drung 'byung gnas la gsol ba 'debs/__/gang 'dul 'gro don mdzad pa'i pho brang du/__/drin chen rtsa brgyud bla ma la gsol ba 'debs/__/yi dam zhi khro dpa' bo mkha' 'gro dang*/__/bka' skyong srung ma'i lha tshogs la gsol ba 'debs/__/phyi nang 'byung ba'i dwangs ma dbang du gyur/__/bdud bzhi 'chi bdag g.yul las rnam par rgyal/__/skye 'chi med pa tshe dbang rig 'dzin thob/__/mi 'gyur rtag pa g.yung drung sku mnyes shog__/bsnyen sgrub mthar phyin lhag pa'i lha zhal 'khums/__/rig stong rtsal rdzogs sgrib bral gzha' tshon lus/__/thugs sprul khong spungs gshen dang dbyer med par/__/mkha' mnyam klong brdal don gnyis mthar phyin shog__/bstan pa'i snang chen sa gsum yongs la khyab/__/bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe rtag cing brtan/__/bstan pa rjes bzhag mdzad pa mtha' ru phyin/__/bstan 'gro'i dge legs rab tu rgyas gyur cig__/ces tshe sgrub bai ro'i thugs tig gi brgyud 'debs 'di'ang*/__mkhas grub rig 'dzin yongs kyi 'khor los sgyur ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zhal snga nas smin grol bdud rtsi thog mar thob pa'i skal bzang can 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information