JKW-KABAB-02-KHA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
Wylie title bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug JKW-KABAB-02-KHA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 3, Pages 43-44 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 43-44. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ།།༄༅། །ཨ་ཧོ། གདན་གསུམ་དབྱེར་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི་ཀློང་ནས། །ཞི་དང་ཁྲོ་གར་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་རུ་བསྡམས་པས། །ཕུང་ཁམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པའི། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྐུར་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དག་མཉམ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ནས། །རྣམ་བཞིའི་སྐྱེ་གནས་སྦྱང་ཕྱིར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་འཁོར་ལོ། །ཐབས་ཤེས་མངོན་བྱང་ཆོ་གས་མངོན་གྱུར་དུ་སད་པས། །རིགས་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་ཀུན་རང་ངོ་རུ་དག་གོ། །གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་མཐར་ཕྱིན་ཏིང་འཛིན་གྱི་རོལ་པ། །བསམ་གཏན་ཉམས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚུལ་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བས། །སྣང་བ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ་སྨིན་ནས། །གཉིས་ཆོས་མཚན་མའི་ཆོས་ཀུན་སྣང་སྟོང་དུ་ཤར་རོ། །འཁོར་བའི་འཁྲུལ་མཚན་ཆོས་ཀུན་ཏིང་འཛིན་དུ་དག་ཅིང༌། །མྱང་འདས་བཞུགས་ཚུལ་འབྲས་བུ་གཞི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། །གོང་མའི་ས་བོན་ཐེབས་པའི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བས། །ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་ལམ་མཆོག་སྙིང་པོ་རུ་བཟུང་ངོ༌། །ཕྱི་སྣོད་རབ་འབྱམས་ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར། །ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་ཐབས་ཤེས་ཞི་ཁྲོ་ཡི་རོལ་པ། །སྒྲ་གྲགས་ཟུང་འཇུག་ཨ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡི་རང་སྒྲ། །དྲན་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ལ་བསླབ་བོ། །རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མཆོད་བསྟོད་མཚན་མ་ལ་སྤྱོད་ཅིང༌། །ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རོལ་པས། །ཡུལ་ལ་སྲེད་པའི་མཆིལ་པ་བློ་བྲལ་དུ་ཞིག་སྟེ། །ཡུལ་ཅན་གནས་ལུགས་ཆེན་པོར་རང་གྲོལ་དུ་ལོང་ངོ༌། །ཀུན་རྫོབ་བདེན་ཞེན་སྒྱུ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རོལ་ཅིང༌། །དོན་དམ་འོད་གསལ་འཕོ་འཇིགས་བྲལ་བ་རུ་ཐིམ་པས། །བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དགྱེས་པའི་ཧེ་རུ་ཀའི་དབྱིངས་སུ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རང་རྩལ་རྫོགས་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །།
[edit]

@#/__bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug ces bya ba//@#/__/a ho/__gdan gsum dbyer med sgyu 'phrul drwa ba yi klong nas/__/zhi dang khro gar phyag rgya rnam bzhi ru bsdams pas/__/phung khams bde ba chen po'i ye shes su smin pa'i/__/snang stong zung 'jug sprul sku'i bla ma de mkhyen no/__/snod bcud lha skur rdzogs par byin gyis rang rlobs shig__/dag mnyam 'khor 'das dbyer med chos nyid kyi ngang nas/__/rnam bzhi'i skye gnas sbyang phyir bskyed rim gyi 'khor lo/__/thabs shes mngon byang cho gas mngon gyur du sad pas/__/rigs gsum 'khrul pa'i tshogs kun rang ngo ru dag go/__/g.yo thob goms brtan mthar phyin ting 'dzin gyi rol pa/__/bsam gtan nyams kyi skye tshul rang rgyud la sbyor bas/__/snang ba lha yi dkyil 'khor chen po ru smin nas/__/gnyis chos mtshan ma'i chos kun snang stong du shar ro/__/'khor ba'i 'khrul mtshan chos kun ting 'dzin du dag cing*/__/myang 'das bzhugs tshul 'bras bu gzhi dbyings su rdzogs te/__/gong ma'i sa bon thebs pa'i smin byed du 'gro bas/__/khyad par bzhi ldan lam mchog snying po ru bzung ngo*/__/phyi snod rab 'byams thar pa chen po yi grong khyer/__/nang bcud 'gro kun thabs shes zhi khro yi rol pa/__/sgra grags zung 'jug a li kA li yi rang sgra/__/dran rtog spros bral dag pa rab 'byams la bslab bo/__/rjes su chags pa'i mchod bstod mtshan ma la spyod cing*/__/tshim pa drug ldan tshogs kyi 'khor lo la rol pas/__/yul la sred pa'i mchil pa blo bral du zhig ste/__/yul can gnas lugs chen por rang grol du long ngo*/__/kun rdzob bden zhen sgyu ma'i dkyil 'khor du rol cing*/__/don dam 'od gsal 'pho 'jigs bral ba ru thim pas/__/bden gnyis zung 'jug dgyes pa'i he ru ka'i dbyings su/__/sku gsum dbyer med rang rtsal rdzogs pa ru shog cig_//_

Footnotes

Other Information