JKW-KABAB-13-PA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨན་མཆོད།
Wylie title 'phags ma'i snying thig gi sman mchod JKW-KABAB-13-PA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 16, Pages 161 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'phags ma'i snying thig gi sman mchod. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 161. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
Colophon

།འདིའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བའོ།

'di'ang blo gros mtha' yas pa'i sdes zhabs tog tu spel ba'o

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་བཻ་རོ་རྒྱལ་མཆོག་དབྱངས། །གནུབས་ཆེན་ནམ་སྙིང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བརྗིད་རྩལ་འཆང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །རིགས་བཞིའི་སྒྲོལ་མ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་མོ་བཞི། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྲུང་གཏེར་གྱི་བདག །སྣང་སྲིད་འཆི་མེད་འཁོར་ལོར་དག་པ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། །ཞེས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་གཏོར་ཕུལ་བའི་ལྷག་མ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་བལྟས་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་ལྕེར་མྱང་ངོ༌། །འདིའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བའོ། །།
[edit]

@#/__/tshe dpag med mgon gtsug tor rnam rgyal ma/__/yid bzhin 'khor lo rig 'dzin shrI siM ha/__/dri med bshes gnyen mtsho skyes rdo rje la/__/sman mchod 'bul lo tshe dbang dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/mnga' bdag yab sras bai ro rgyal mchog dbyangs/__/gnubs chen nam snying ye shes mtsho rgyal ma/__/rang byung rdo rje'i gzi brjid rtsal 'chang la/__/sman mchod 'bul lo tshe dbang dngos grub stsol/__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/rigs bzhi'i sgrol ma phrin las lha mo bzhi/__/tshe dbang rig 'dzin chos srung gter gyi bdag__/snang srid 'chi med 'khor lor dag pa la/__/sman mchod 'bul lo tshe dbang dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__/zhes bdud rtsi'i thigs gtor phul ba'i lhag ma dngos grub kyi dbyig tu bltas la/__badz+ra a mri ta sid+d+hi sa ma ya hoH__zhes lcer myang ngo*/__/'di'ang blo gros mtha' yas pa'i sdes zhabs tog tu spel ba'o/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: