JKW-KABAB-13-PA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying tig las thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod pa JKW-KABAB-13-PA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 26, Pages 271-287 (Folios 1a to 9a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying tig las thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 271-287. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Longevity Empowerment - tshe dbang
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-030
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབ་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs mkhan chen rdo rje 'chang ngag dbang bsod nams rgyal mtshan zhal snga nas rin chen dang po'i me tog dang bcas te bka' lung spyi bor pheb par brten/__gter chen mkhas grub yongs kyi spyi rje nyid las bka'i gnang ba dang zhal khrid kyi bdud rtsi gus pas nos te/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi dpal de bI ko Ti'i sgrub gnas kyi snying por bgyis pa dge legs 'phel/

Notes This is the succinct empowerment (dbang bsdus) for this cycle.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།༄༅། ན་མོ་གུ་ར་བེ། འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བའི་འཛུམ། །གདུལ་བྱའི་སྙིང་ལ་རབ་བསིལ་ནས། །དུས་ཀྱི་མུན་རུམ་འཇོམས་མཛད་དེར། །གུས་པས་འདུད་དོ་རྗེས་འཛིན་མཛོད། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པའམ་ཐོག་མའི་སྒོ་འབྱེད་དུའང་གྱུར་པ་ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྦྱོར་བ་སྟེགས་བུའི་སྟེང་མཎྜལ་ལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང༌། དབུས་སུ་འཕྲུལ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོས་དཀྲིས་ཤིང་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་བཀོད། དེའི་གཡས་སུ་བནྡྷ་མཚན་ལྡན་ནང་མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཆང་གིས་བཀང་བ་དང༌། གཡོན་དུ་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས། མཐའ་སྐོར་ཚེ་རིལ་གྱིས་བསྐོར་བ་བཞག །མདུན་ཏུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། ལས་བུམ་སྔོན་གཏོར་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་ཉེ་བར་བསྡོག་གོ །དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་འཐུས་པས། དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཧོ༔ མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ འཆི་མེད་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཨཱཿཧཱུྃ༔གིས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། ལྷ་བསྐྱེད་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གཟོད་མ་ནས༔ འོད་གསལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ ཟུང་འཇུག་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཏཱྃ་དཀར་པོ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན་ཏུ་ཤར༔ འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དུ༔ ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔ ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཟུང་འཇུག་ཏཱྃ་ཡིག་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་གཅིག་ཏུ་འདུས༔ ཡོངས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ནི༔ རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱས༔ ཨུཏྤ་ལར་གནས་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ ཞི་འཛུམ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་ལྡན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་གར་གྱི་དབང་༔ པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ དེ་ཡི་སྤྱི་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཧྲཱིཿ སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ འོད་དཔག་མེད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མ༔ ཚུར་གཤེགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འཆང་༔ སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དགོངས་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟཱྃཿ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་དམ་ཚིག་པ་ལ་བསྟིམ། ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ ཕྱག་བྱ། ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀུན༔ འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་མཛད་ཡུམ༔ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཡིག་བཅུ་ལ་ཕཊ་ཛཿབཏགས་པས་མདུན་དཀྱིལ་ཀྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ། བདག་མདུན་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དཀར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་བཞུགས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡི༔ ཐུགས་དབུས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ཏཱྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔ འོད་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ༔ གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་འཐོན༔ དེ་ལས་འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་༔ གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ༔ གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱི་བྷྲཱུྃྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླ། དེ་ནས་བུམ་པ་སོགས་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཡི་གེ་བྷྲཱུྃ༔ ཡོངས་གྱུར་ཕྱི་ནི་རིན་པོ་ཆེའི༔ རང་བཞིན་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་འོད་དུ་འབར༔ ནང་ནི་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དེ་དབུས་ཏཱྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ ཡོངས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ ནས་ པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ བར་དང༌། བདུད་རྩིའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་༔ ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དཀར་གསལ་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔ ཚེ་འབྲང་འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་༔ གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་གསལ༔ ཀུན་གྱི་སྤྱི་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་རུ༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ཕྲིན་ལས་གོང་བཞིན་བཏང༌། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལས་བརྒྱུད་དེ༔ བུམ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཡིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་བསྒྲུབས༔ ཚུར་འདུས་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེར་འཁྱིལ༔ སྐུ་དང་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ དཔག་མེད་བྱུང་ནས་བུམ་པའི་བཅུད༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར༔ ཅེས་དང༌། ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཐོད་པ་གང་བ་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྐུའི་འོད་ཟེར་ཀྱི་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་དམིགས་ལ་ཡིག་བཅུ་ཅི་མང་དང༌། གཞན་གཉིས་དང་དྲིལ་སྔགས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླ། མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། བུམ་པ་དང་ཐོད་པའི་ལྷ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་ཞུ་བར་གྱུར། ཅེས་དམིགས། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ པདྨ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར༔ ཕྱག་གཉིས་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ལྡན་དོར་སྟབས་བཞུགས༔ སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀཏ་སརྦ་བིགྷྣན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་ལ་ལས་བུམ་བསྒྲུབ། དེ་ནས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱིས་ཆུས་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་འབྱུང་གཏོར་བསྔོ་ཞིང་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་འདོན་བསྒོམ་བྱ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ལ་འདིར་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་གཅིག །འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་དགུ་ཡོངས་ཀྱི་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་དང༌། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་སོ་སོས་བཀྲལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་ཤིང་འཕགས་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་སུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་ལས། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རིང་ལུགས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཅིང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུུ་འཕགས་པའི་ཟབ་ཆོས། འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དགོངས་ཉམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ཏུ་གྲགས་པ་འདི་ནི། འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་སྟོན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོ་བདུན་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱོན་པ་སྟེ། དེ་ལ་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཐོག་མའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་དུ་འང་གྱུར་པ། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་བཞུག །སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་གིས་བཀང་བའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། པདྨ་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་ཡུམ༔ འཆི་མེད་འཕགས་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་གཏབ་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གྱི་གཞི་འགོད་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་མདུན་བསྐྱེད་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ཆེན་པོར་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ནོད་ནས་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ འཆི་མེད་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཚུལ་རྩེ་གཅིག་པས། ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱ་བའི་འདུན་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་པདྨོར༔ ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཚོགས་གཉིས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་ཏུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་རྗེས་གནང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སླད་དུ་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་དམིགས་འདུན་འདི་བཞིན་དུ་མཛད་འཚལ། ལས་སྔགས་དང་བུམ་ཆུས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཏེ་ཏཱྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མདངས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྐུ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་བདུན་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་པས་ཐུགས་ཀར་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བའི་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་སྡོང་བུ་ནས་འཛིན་པའི་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་ཚེའི་བུམ་པས་མཚན་པ། དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་མཛེས་པར་སྤྲས་ཤིང་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་པང་དུ་རང་འོད་ཀྱི་ཡབ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ། དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབྱིག་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་དག་གང༌། དེ་དག་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་སྙིང་པོ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རོལ་མོ་སྦྱར་སྤོས་ཀྱི་དུད་པ་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ གཞི་དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གཞི་སྣང་སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་པ༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཅེས་དབབ་ལ། དེ་ལྟར་བྱིན་ཕབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག །དེ་དག་གིས་རྗེས་གནང་གི་གཞི་འགོད་པ་སོང་ནས། རྗེས་གནང་དངོས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། མདུན་བསྐྱེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཆད་དེ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་མཛོད། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་རྣམ་པས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཏཱྃ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན། དེས་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་པའི་རིགས་བདག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཐུགས་སྲོག་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ་གནས་པ་ལས། ལྷ་གསུམ་གྱི་སྔགས་ཕྲེང་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན། སློབ་མ་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཁར་བརྒྱུད། སྙིང་གར་ཐུགས་སྲོག་ཏཱྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པས་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱཿ ལན་གསུམ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། རིགས་བདག་འཆི་མེད་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་དྭངས་མའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་པའི་བདུད་རྩི་ངག་ཏུ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི་སྦྱིན་པས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་མ་རཱ་ཎཱི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ དེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་བརྗོད་ལ་དབང༌། གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སྤྱི་བོར་བཞུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མོ་རིགས་བདག་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ལྷ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་ཚེའི་བུམ་པ། ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ལ་འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། ཚེ་འབྲང་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྙིང་གར་བཞག་པས་གཟུང་འཛིན་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་སྙིང་གར་བཞག་ལ། བྷྲཱུྃ༔ གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཡི༔ ཏིང་འཛིན་མཆོག་གིས་བྱིན་བརླབས་པས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། བདེ་སྟོང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །མཐའ་བསྐོར་གྱི་རིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པའི་རིལ་བུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ཞལ་བསྲོའི་ཚུལ་དུ་སྦྱིན་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང་ཤིས་བརྗོད་འཐད་ཅིང་འོས་པ་བྱས་ལ་རོལ་མོ་དང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་འཆྀ་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་སྒོ་འབྱེད་ཚེའི་རྗེས་གནང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། འདིའི་ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པའང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ལྟ་དགོངས་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མར་འདི་བྱིན་ན༔ བར་ཆད་གེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་དང་༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཅེས་པས་བསྔགས་པ་ལྟར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དད་གུས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཆེན་པོས་འདིའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡིད་དམ་དུ་འཆའ་བ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་གཏང་རག་མཎྜལ་ཕྱིན་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་གཤེགས་གསོལ། བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བཅས་བྱའོ། །གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཁྱད་པར་ཅན། །སྐལ་ལྡན་ཀུན་གྱི་བཅུད་དུ་ཐོབ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ལང་ཚོ་རྒྱས། །དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབ་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །།
[edit]

@#/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod pa ye shes sgo 'byed ces bya ba bzhugs so//@#/__na mo gu ra be/__'chi med ye shes zla ba'i 'dzum/__/gdul bya'i snying la rab bsil nas/__/dus kyi mun rum 'joms mdzad der/__/gus pas 'dud do rjes 'dzin mdzod/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi smin byed bsdus pa'am thog ma'i sgo 'byed du'ang gyur pa thun mong tshe'i rjes gnang bsgrub pa la/__sbyor ba stegs bu'i steng maN+Dal la 'bru dkar gyi tshom bu gcig bkod pa'i steng*/__dbus su 'phrul stegs kyi khar bum pa nyer lnga'i bcud ldan mgul chings dkar pos dkris shing kha rgyan dang bcas pa bkod/__de'i g.yas su ban+d+ha mtshan ldan nang mngar gsum dang sbyar ba'i chang gis bkang ba dang*/__g.yon du tshe'i 'brang rgyas/__mtha' skor tshe ril gyis bskor ba bzhag__/mdun tu sman raka gtor gsum dang chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__las bum sngon gtor sogs mkho ba'i yo byad rnams kyang nye bar bsdog go__/dngos gzhi'i thog mar phrin las mdor bsdus kyis 'thus pas/__dang po skyabs sems ni/__na mo:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__bla ma yid bzhin 'khor lo la:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__ho:__mkha' mnyam sems can ma lus kun:__sdug bsngal mtsho las bsgral bya'i phyir:__rje btsun 'phags ma'i rnal 'byor gyis:__'chi med bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__hU~M hU~M hU~M:__zhes dang*/__sum+b+ha ni'i sngags kyis bgegs bskrad/__badz+ra dz+nyA na rak+Sha AHhU~M:gis srung ba'i 'khor lo brtan par bsgom/__oM AHhU~M:__gnas yul bde chen pad+mo bkod:__dag pa rab 'byams zhing gi dbus:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kun:__nam mkha' mdzod kyi 'khor lor gyur:__oM AHhU~M sarba pU dza me g+ha sa ma ya hU~M:__zhes dang mkha' mdzod kyi phyag rgya dang bcas pas brlab/__lha bskyed ni/__oM ma hA shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__'khor 'das chos kun gzod ma nas:__'od gsal de bzhin nyid dbyings las:__zung 'jug kun snang snying rje'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin tA~M dkar po:__mkha' las 'ja' tshon bzhin tu shar:__'od 'phros snod bcud dngos 'dzin sbyangs:__'byung lnga yum gyi mkha' klong du:__nor bu chu shel las grub pa'i:__thar pa chen po'i gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__de dbus pad+ma 'dab bzhi'i steng :__thabs shes nyi zla kha sbyor dbus:__zung 'jug tA~M yig snyoms par zhugs:__de las 'od 'phros 'phags pa mchod:__'khor 'das dwangs bcud gcig tu 'dus:__yongs gyur ye shes sgyu ma'i sku:__dus gsum rgyal ba'i phrin las bdag:__'chi med yid bzhin 'khor lo ni:__rab dkar zhal gcig phyag gnyis ma:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__dkon mchog gsum mtshon skyabs sbyin rgyas:__ut+pa lar gnas tshe bum bsnams:__zhi 'dzum ye shes spyan bdun ldan:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis:__pad+ma zla ba'i gdan la bzhugs:__rang 'od thabs mchog gar gyi dbang :__pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril:__de yi spyi mgrin thugs ka ru:__rdo rje gsum gyi yi ges mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes sems dpa' spyan drangs gyur:__ces gsal btab la/__hrIH__so sor kun tu rtogs pa yi:__ye shes chen po tshe yi lha:__'od dpag med pa'i dbu rgyan can:__dus gsum sangs rgyas phrin las ma:__tshur gshegs yid bzhin 'khor lo 'chang :__sgrub la dngos grub mchog stsol phyir:__dam tshig dkyil 'khor 'dir dgongs la:__rdo rje'i ye shes bskyed du gsol:__sa ma ya hoH__sa ma ya stA~MH__e a ral+li hrIM hrIM dzaH__dz+nyA na sa twa a AH__zhes pas spyan drangs pa'i ye shes pa/__badz+ra dz+nyA na dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ces dam tshig pa la bstim/__a la la hoH__a ti pU hoH__pra tits+tsha hoH__phyag bya/__oM:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kun:__'phags ma yid bzhin 'khor lor 'bul:__bzhes nas 'chi med dngos grub stsol:__oM Ar+Ya tA ra sa pa ri bA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shab+da rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:__sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma ha ba liM ta khA hi:__sarba d+harma d+hA tu at+ma ko\u0f85haM:__zhes phyi nang gsang ba de kho na nyid kyis mchod/__oM:__'jig rten dbang phyug snying rje'i bdag:__zhal gyi chu skyes las byung ba:__dus gsum sangs rgyas skyed mdzad yum:__yid bzhin 'khor lor phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he yig bcu la phaT dzaHbtags pas mdun dkyil kyi go sar dzaba? khang dbye/__bdag mdun 'phags ma'i thugs ka ru:__ye shes sems dpa' tshe dpag med:__dkar gsal mnyam gzhag tshe bum 'dzin:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__rdo rje'i skyil krung pad zlar bzhugs:__'od dang 'od zer 'phro ba yi:__thugs dbus chu skyes nyi zla'i dbus:__tA~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas thugs dam rgyud bskul te:__'od kyi snang ba mtha' yas pa:__gtsug tor nor bu'i rtse nas 'thon:__de las 'phags ma rnam par rgyal:__chu shel mdog can phyag g.yas kyis:__skyabs sbyin phyag rgyas lcags kyu dang :__g.yon pas mchog sbyin tshe bum bsnams:__'od dang 'od zer dang bcas pa:__grangs med nyi zer rdul ltar 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud kun:__bde ba chen po'i rnam par bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim:__'chi med tshe yi dngos grub dang :__bde chen ye shes rgyas par gyur:__ces dmigs la/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__zhes rdo rje'i yi ge bcu pa ci 'grub dang*/__oM tA re tut+tA re tu re hrI b+h+rU~M~M badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes pa'ang cung zad bzla/__de nas bum pa sogs las sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng :__kha dog lnga ldan yi ge b+h+rU~M:__yongs gyur phyi ni rin po che'i:__rang bzhin bum pa bzang po che:__mtshan nyid yongs rdzogs 'od du 'bar:__nang ni rin chen gzhal med khang :__de dbus tA~M las 'od zer 'phros:__'phags mchod 'khor 'das dwangs bcud bsdus:__yongs gyur ye shes sgyu ma'i sku:__nas _pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril:__bar dang*/__bdud rtsi'i dbus su pad+ma dang :__zla ba'i gdan la tshe dpag med:__dkar gsal mnyam bzhag tshe bum 'dzin:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs:__tshe 'brang 'phags ma rnam par rgyal:__chu shel mdog can phyag g.yas kyis:__skyabs sbyin phyag rgyas lcags kyu dang :__g.yon pas mchog sbyin tshe bum bsnams:__'od dang 'od zer dang bcas gsal:__kun gyi spyi mgrin thugs ka ru:__sogs nas bstod pa'i bar phrin las gong bzhin btang*/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs nas sngags kyi phreng :__rdo rje'i gzungs thag las brgyud de:__bum lha'i thugs dam rgyud bskul bas:__bde stong rol pa'i 'od zer sprin:__mkha' khyab kun tu snang ba yis:__'phags mchod 'gro ba'i don kun bsgrubs:__tshur 'dus thugs ka'i dpal ber 'khyil:__sku dang sngags las bdud rtsi'i rgyun:__dpag med byung nas bum pa'i bcud:__dngos grub kun gyi snying por gyur:__ces dang*/__tshe dpag med pa'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas thod pa gang ba dang*/__rnam par rgyal ma'i sku'i 'od zer kyi 'khor 'das kyi dwangs bcud thams cad bsdus par dmigs la yig bcu ci mang dang*/__gzhan gnyis dang dril sngags rnams brgya rtsa las mi nyung ba bzla/__mchod bstod phul/__yig brgyas nongs pa bshags/__'bru gsum gyis mchod yon phul/__bum pa dang thod pa'i lha 'chi med bdud rtsi'i ngo bor zhu bar gyur/__ces dmigs/__las bum nang du pad zla'i steng :__pad+ma rta mgrin sku mdog dmar:__phyag gnyis pad+ma dril bu 'dzin:__dur khrod chas ldan dor stabs bzhugs:__sku las rdo rje bdud rtsi'i rgyun:__babs pas bum pa gang bar gyur:__ces dmigs la/__oM hrIHpad+man+ta kr-ita sarba big+h+nan ha na ha na hU~M phaT:__ces brgya rtsa tsam bzlas la las bum bsgrub/__de nas/__ji ltar bltams pa sogs brjod la slob ma rnams las bum gyis chus sgo'i phyi rol du khrus bya/__las byang ltar 'byung gtor bsngo zhing bgegs bskrad/__srung 'khor 'don bsgom bya/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal btab la/__de la 'dir sangs rgyas sras dang bcas pa skyed pa'i yum gcig__/'phags bod mkhas grub kun gyi 'dren pa/__snyigs dus kyi 'gro ba spyi dang khyad par gangs can bod yul gyi skye dgu yongs kyi lha mchog rje btsun 'phags ma sgrol ma la rtsa bshad kyi rgyud dang*/__grub pa'i slob dpon so sos bkral ba'i sgrub thabs man ngag gi bka' srol mtha' yas pa bzhugs shing 'phags bod kyi ljongs su nyi zla ltar grags pa las/__snga 'gyur rnying ma'i ring lugs zab mo gter gyi phyogs su shin tu dkon cing gzhan las khyad par du+u 'phags pa'i zab chos/__'chi med ye shes kyi sku can rig 'dzin chen po shrI siM ha dang bi ma la mi tra/__sangs rgyas gnyis pa pad+ma saM b+ha ba rnam pa gsum gyi dgongs nyams gcig tu bsdus pa/__rje btsun yid bzhin 'khor lo gtso bor gyur pa'i tshe lha rnam gsum gcig dril gyi sgrub thabs 'chi med 'phags ma'i snying tig tu grags pa 'di ni/__'gran zla thams cad dang bral ba'i gter ston mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs chos mdzod chen po bdun tu bzhugs pa'i ya gyal zab mo dag snang gi chos sde las byon pa ste/__de la rtsa ba'i smin byed rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa las 'dir thog ma'i chos kyi sgo 'byed du 'ang gyur pa/__smin byed bsdus pa thun mong tshe'i rjes su gnang ba sgrub pa la bdag nyid kyis bgyi bar 'os pa sogs spyi ltar brjod pas mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du bzhug__/snyims pa me tog gis bkang ba'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__pad+ma dgyes par rol pa'i yum:__'chi med 'phags ma'i bka' drin gyis:__sku gsung thugs kyi dkyil 'khor cher:__rdo rje'i ye shes bskyed du gsol:__lan gsum/__de ltar gsol ba gtab pa sngon du song nas/__theg pa thun mong dang thun mong ma yin pa'i lam gyi gzhi 'god pa skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa'i slad du/__bla ma dang mdun bskyed 'chi med 'phags ma'i dkyil 'khor pa la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor te mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar/__bdag gzhan sems can thams cad byang chub ma thob kyi bar du skyabs su mchi'o snyam pa'i yid rtse gcig pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__bla ma yid bzhin 'khor lo la:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__sems can thams cad sdug bsngal 'khor ba'i rgya mtsho las bsgral te mi gnas pa'i myang 'das chen por 'god par bya/__de'i thabs mchog tu gyur pa 'chi med 'phags ma'i smin byed kyi rim pa nod nas lam gyi rnal 'byor la 'jug pa bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__ho:__mkha' mnyam sems can ma lus kun:__sdug bsngal mtsho las bsgral bya'i phyir:__rje btsun 'phags ma'i rnal 'byor gyis:__'chi med bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__bla ma dkyil 'khor gyi lha tshogs rgyal ba sras dang bcas pa'i spyan sngar bdag gzhan mkha' khyab kyi yid can mtha' dag sgo gsum gus pa'i tshul rtse gcig pas/__tshogs bsags yan lag bdun pa tshul bzhin tu bya ba'i 'dun pa dang bcas te 'di'i rjes zlos/__hoH__phyogs dus rgyal ba sras bcas dang :__yum gyur sgrol ma'i zhabs pad+mor:__zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig sgrib nyes ltung mthol zhing bshags:__tshogs gnyis spyod la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bzhin tu:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs byang chub snying por bsngo:__gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:__lan gsum/__de nas rjes gnang gi gzhi 'god pa ye shes dbab pa'i slad du sgo gsum 'jug pa gcig tu dril te dmigs 'dun 'di bzhin du mdzad 'tshal/__las sngags dang bum chus bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma 'dab ma rab tu rgyas pa'i steng du zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/__de'i steng du rang gi sems nyid tA~M yig dkar po/__de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__'khor 'das kyi dwangs bcud ma lus pa bsdus te tA~M la thim/__de yongs su gyur pa las khyed rang rnams 'chi med 'phags ma yid bzhin 'khor lo sku mdog dkar gsal zla ba nor bu chu shel gyi mdangs can zhal gcig zhi zhing 'dzum la sku sgeg pa'i nyams can bcu drug lon pa'i lang tsho rgyas shing ye shes kyi spyan bdun dang ldan pa/__phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo'i steng du brkyang zhing g.yon pas thugs kar mtheb srin sbyar ba'i skyabs sbyin gyi phyag rgyas ut+pal dkar po'i sdong bu nas 'dzin pa'i 'dab ma snyan gyi thad kar rgyas pa'i ze'u 'brur 'chi med bdud rtsi'i bcud kyis gtams pa'i tshe'i bum pas mtshan pa/__dar gyi na bza' dang rin po che'i rgyan du mas mdzes par spras shing zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i pang du rang 'od kyi yab gar gyi dbang phyug pad+ma dang tshe bum bsnams pas 'khril ba/__de'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par aHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi dbyig tu gsal ba dang*/__bdag mdun gyi thugs ka nas kyang 'od zer gyi snang ba bsam gyis mi khyab pa 'phros pas chos kyi dbyings mtha' dag gang*/__de dag tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad 'phags ma yid bzhin 'khor lo'i sku phyag rgya/__gsung snying po/__thugs phyag mtshan gyi rnam par nam mkha' gang ba tsam du byon te khyed rang gi sgo gsum la thim pas ye shes chen po'i byin rlabs rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__rol mo sbyar spos kyi dud pa bcas/__oM AHhU~M:__a la la ho:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__gzhi dbyings chos sku'i pho brang nas:__gzhi snang so sor kun rtog pa:__pad+ma'i rigs mchog bcom ldan 'das:__yid bzhin 'khor lo tshe 'phel mas:__gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:__lus ngag yid la ye shes skyed:__tshe bsod dpal 'byor nyams rtogs spor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya A be sha ya a A:__hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M ba~M ho:__ces dbab la/__de ltar byin phab pa'i ye shes pa'i rgyun byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rgya gram mgor bzhag__/de dag gis rjes gnang gi gzhi 'god pa song nas/__rjes gnang dngos la sku gsung thugs kyi rjes gnang gsum du yod pa'i dang po sku'i rjes su gnang ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__mdun bskyed 'phags ma yid bzhin 'khor lo'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du chad de byon/__khyed rang rnams kyi lus la thim pas rje btsun 'phags ma'i sku'i byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs par mos mdzod/__de brtan par bya ba'i slad du/__bla ma dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa rje btsun 'phags ma'i gsang ba gsum gyi byin rlabs ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyi rnam pas gang bas spyi bo nas dbang bskur bar gyur/__bum pa spyi bor bzhag la/__tA~M:__rje btsun 'phags ma'i ye shes bcud:__thugs rje'i rgyun gyis dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun dag nas:__rdo rje'i sku ru 'grub par shog:__oM tA re tut+tA re swA hA:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__bum chu sbyin/__des sku'i rjes su gnang ba thob/__lus kyi sgrib pa dag__/lha sku phyag rgya bsgom pa la dbang 'chi med ye shes kyi sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gnyis pa gsung gi rjes su gnang ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__bdag mdun dkyil 'khor gyi gtso mo'i thugs kar bzhugs pa'i rigs bdag ye shes sems dpa' tshe dpag med pa'i thugs kar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su thugs srog tA~M yig dkar po gnas pa las/__lha gsum gyi sngags phreng zla ba chu shel gyi phreng ba lta bu byung*/__zhal nas thon/__slob ma rnams lhar gsal ba'i khar brgyud/__snying gar thugs srog tA~M yig la thim pas gsung gi byin rlabs ngag la zhugs pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum gsum mdzod/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:_lan gsum/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__lan gsum/__oM a mr-i ta A yurda de swA hAH__lan gsum/__de brtan par bya ba'i slad du/__rigs bdag 'chi med mgon po'i byin rlabs dwangs ma'i bcud du 'khyil pa'i bdud rtsi ngag tu byin par mos shig__/b+han+d+ha'i bdud rtsi sbyin la/__hrIH__bcom ldan tshe dpag med mgon gyi:__'chi med bdud rtsi 'di sbyin pas:__ngag gi sgrib pa kun dag nas:__rdo rje'i sngags su 'grub par shog:__oM a ma rA NI dzI ban+ti ye swA hA:__wA ka a b+hi Shiny+tsa a:__des gsung gi rjes su gnang ba thob/__ngag gi sgrib pa dag bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas brjod la dbang*/__gzhom med rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can tu byas pa'o/__gsum pa thugs kyi rjes su gnang ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/_spyi bor bzhugs pa'i phrin las kyi lha gtsug tor rnam par rgyal ma'i thugs ka nas 'od zer gyi snang ba dpag tu med pa 'phros/__dkyil 'khor gtso mo rigs bdag dang bcas pa'i thugs rgyud bskul/__lha gsum gyi thugs ka nas so so'i phyag mtshan tshe'i bum pa/__ut+pal dkar po/__lcags kyu la sogs pa spros te khyed rang rnams kyi snying gar thim pas thugs kyi byin rlabs sems la zhugs par mos la 'od gsal spros pa dang bral ba'i ngang du mnyam par 'jog par zhu/__de brtan par bya ba'i slad du/__tshe 'brang gtsug tor rnam par rgyal ma dngos su gsal ba snying gar bzhag pas gzung 'dzin 'chi bdag gi g.yul las rnam par rgyal te 'chi med ye shes chen po'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/tshe'i 'brang rgyas snying gar bzhag la/__b+h+rU~M:__gtsug tor rnam par rgyal ma yi:__ting 'dzin mchog gis byin brlabs pas:__yid kyi sgrib pa kun dag nas:__rdo rje'i ye shes 'grub par shog:__oM a mr-i ta A yurda de swA hA:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs kyi rjes su gnang ba thob/__yid kyi sgrib pa dag__/rim pa gnyis kyi ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__bde stong 'gyur ba med pa'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/mtha' bskor gyi ril bu sbyin la/__brtan g.yo'i dwangs bcud 'dus pa'i ril bu dngos grub rnam pa gnyis la dbang thob pa de nyid zhal bsro'i tshul du sbyin cing shis pa brjod pas kyang mnga' gsol bar mos shig__/oM tA re tut+tA re tu re hrIHb+h+rU~M badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes dang shis brjod 'thad cing 'os pa byas la rol mo dang me tog 'thor ro/__/gsum pa rjes kyi bya ba ni/__de ltar ngo mtshar rmad du byung ba'i dag snang gi chos sde 'ch-i med 'phags ma'i snying thig gi smin byed sgo 'byed tshe'i rjes gnang legs par grub pa ste/__'di'i khyad par gyi dgos pa'ang rdo rje'i gsung las/__lta dgongs ldan pa'i slob dpon gyis:__rdo rje'i slob mar 'di byin na:__bar chad gegs zhi tshe bsod dang :__gnyis med ye shes rgyas par 'gyur:__ces pas bsngags pa ltar gnas skabs dang mthar thug gi dgos pa du ma dang ldan pa yin pas dad gus kyi nges shes chen pos 'di'i rnal 'byor la yid dam du 'cha' ba sogs thun mong dang khyad par gyi dam tshig rnams tshul bzhin tu bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs gtang rag maN+Dal phyin spyi ltar byas la slob ma gyes/__mchod bstod nongs bshags gshegs gsol/__bsdu ldangs bsngo smon bkra shis bcas bya'o/__/gdams pa'i bdud rtsi khyad par can/__/skal ldan kun gyi bcud du thob/__/tshe dang ye shes lang tsho rgyas/__/don gnyis phrin las mkha' khyab shog__/ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs mkhan chen rdo rje 'chang ngag dbang bsod nams rgyal mtshan zhal snga nas rin chen dang po'i me tog dang bcas te bka' lung spyi bor pheb par brten/__gter chen mkhas grub yongs kyi spyi rje nyid las bka'i gnang ba dang zhal khrid kyi bdud rtsi gus pas nos te/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi dpal de bI ko Ti'i sgrub gnas kyi snying por bgyis pa dge legs 'phel/__//_

Footnotes

Other Information