JKW-KABAB-13-PA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་གྲངས་བསོགས།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig gi tshogs grangs bsogs JKW-KABAB-13-PA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 17, Pages 163-164 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying thig gi tshogs grangs bsogs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 163-164. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
Colophon

།འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་གནང་ཇི་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

'di'ang gter chen bla ma nyid kyi spyan sngar bka' lung gi rjes gnang ji bzhin blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད་ཁྲི་འབུམ་ལྟ་བུ་ཕུལ་བའི་ཚེ། སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་གཏོར་གཅིག་དང་རིལ་བུ་བརྒྱ། ཚོགས་རྫས་ཅི་འབྱོར་བཞག །དེ་འདྲ་ཚོ་བཅུ་ལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འོང་བས་གྲངས་མང་པོ་ལ་དེས་མཚོན། ཚོགས་ཆང་བདུད་རྩི་བཅས་བཀོད་པའི་སྣོད་གཅིག་ལ། ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་བྲན་ཏེ། ཕྲིན་ལས་གཞུང་གི་ཚོགས་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་གཏང༌། བར་པ་བདུད་རྩིར་བྱིན་རླབས་སྐབས་འདིར་མི་དགོས་པས་བཞགས་ལྷག་མ་སྨོན་ལམ་ཡན་བཏང༌། དེ་ནས་སླར་ཡང་བདུད་རྩི་བྲན་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རྗེ་བཙུན་འཁོར་བ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགསཿ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌། ཧོཿ རང་བྱུང་བྷཉྫ་སྣང་བ་སྣོད༔ རྩ་འཁོར་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔ བཟའ་བཏུང་སྲིད་བཅུད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་པ་རང་གསལ་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ གསང་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ས་མ་ཡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བ་ཕྱོགས་འཐུས་སུ་འབུལ། ཧྲཱིཿཕེཾཿ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ཚེ་དཔལ་སྐྱེད༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྟ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་ལྷག་མ་བསྔོ། སྤྲོ་ན། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སོགས་སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ། དེ་ལྟར་ཚར་དགུ་བྱས། སླར་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་དང༌། བསྡུས་པ་དགུ་རེ་སྟེ། རྒྱས་བསྡུས་སྤེལ་བས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གྲུབ་ནས། མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བ་ཡན་སོང་བ་དང༌། རྒྱས་པ་ལྟར་བར་པ་བདུད་རྩིར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་ལ། ལྷག་ཆོག་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་གནང་ཇི་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །།
[edit]

@#/__/na mo gu ru Ar+YA tA rA yai/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi sgo nas tshogs mchod khri 'bum lta bu phul ba'i tshe/__snod gcig tu tshogs gtor gcig dang ril bu brgya/__tshogs rdzas ci 'byor bzhag__/de 'dra tsho bcu la stong phrag gcig tu 'ong bas grangs mang po la des mtshon/__tshogs chang bdud rtsi bcas bkod pa'i snod gcig la/__chu chang nang gsum bran te/__phrin las gzhung gi tshogs rgyas pa tshar gcig gtang*/__bar pa bdud rtsir byin rlabs skabs 'dir mi dgos pas bzhags lhag ma smon lam yan btang*/__de nas slar yang bdud rtsi bran te/__ra~M ya~M kha~MH__oM hU~M trA~M hrIHAH__ha hoHhrIH__zhes byin gyis brlab/__hrIH__sku gsum zhing khams rab 'byams nas:__rje btsun 'khor ba sgrol mdzad yum:__rtsa gsum chos srung rgya mtshor bcas:__tshogs kyi 'du bar spyan 'dren gshegasaH__sarba sa ma ya dzaHdzaH__zhes pas spyan drang*/__hoH__rang byung b+hany+dza snang ba snod:__rtsa 'khor dbyings kyi ka pA lar:__bza' btung srid bcud byang chub sems:__rig pa rang gsal tshogs gtor bshams:__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__tshogs kyi mchod pa bzhes su gsol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__gsang gsum dam tshig nyams pa bshags:__bdud bzhi'i bar chad dbyings su sgrol:__sku gsung thugs kyi tshe dbang stsol:__sa ma ya pany+tsa kA ma ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ga Na tsakra pU dza ho:__zhes mchod bshags bsgral ba phyogs 'thus su 'bul/__hrIHpheMH__dpa' bo mkha' 'gro zhing skyong tshogs:__lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la:__bar chad kun sol tshe dpal skyed:__rnam bzhi'i phrin las myur 'grub mdzod:__uts+tshiSh+ta ga Na tsakra pU dza ho:__zhes lhag ma bsngo/__spro na/__bde chen rdo rje'i sogs smon lam yang gdab/__de ltar tshar dgu byas/__slar rgyas pa tshar gcig dang*/__bsdus pa dgu re ste/__rgyas bsdus spel bas brgya rtsa gcig grub nas/__mchod bshags bsgral ba yan song ba dang*/__rgyas pa ltar bar pa bdud rtsir byin rlabs kyi sngags bzla zhing rol la/__lhag chog rgyas par bya zhing smon lam gdab bo/__/'di'ang gter chen bla ma nyid kyi spyan sngar bka' lung gi rjes gnang ji bzhin blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: