JKW-KABAB-02-KHA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
Wylie title sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug JKW-KABAB-02-KHA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 5, Pages 47 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 47. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། །ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ།།༄༅། །ཨ་ཧོ། །ཤེས་རབ་ཌཱ་ཀིའི་ཕོ་ཉས་ཐབས་མཆོག་ལ་འཁྲིལ་བས། །ཉེ་རྒྱུའི་ལམ་ནས་འབར་འཛག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོགས་པ། །དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཆགས་པའི། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །དཔེ་ཡི་འོད་གསལ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་པདྨ་བྷཉྫ་ལི་གྲོང་ཁྱེར། །ཐར་པ་མཆོག་གི་མེ་ཏོག་དབུ་མ་རུ་བཞད་དང༌། །ཐབས་ཆེན་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བཅུད་མཆོག་ལ་རོལ་པས། །དགའ་བཞི་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མྱོས་ཏེ། །ཡས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ། །མི་སློབ་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་མཉམ་ཉིད་དུ་རྫོགས་སོ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་རུ་བཅིངས་ཤིང༌། །མྱང་འདས་བཞུགས་ཚུལ་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་རུ་མྱོང་བས། །དབྱེར་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཞུ་བདེ་ཡི་བདུད་རྩི། །མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྐྱེ་ཤི་རང་ངོ་རུ་ནུབ་བོ། །གཉིས་མེད་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་དྭངས་མ་ཡི་བཅུད་མཆོག །ཛ་ལནྡྷ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ་སྨིན་ཚེ། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་གི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །།
[edit]

@#/__/sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug ces bya ba//@#/__/a ho/__/shes rab DA ki'i pho nyas thabs mchog la 'khril bas/__/nye rgyu'i lam nas 'bar 'dzag tshul khrims kyi dogs pa/__/dbyings rig dbyer med mtshan dpe'i dkyil 'khor du chags pa'i/__/bde stong zung 'jug chos sku'i bla ma de mkhyen no/__/dpe yi 'od gsal 'grub par byin gyis rang rlobs shig__/rnam thar gsum ldan pad+ma b+hany+dza li grong khyer/__/thar pa mchog gi me tog dbu ma ru bzhad dang*/__/thabs chen bde stong zung 'jug bcud mchog la rol pas/__/dga' bzhi dbyer med rtogs pa'i ye shes kyis myos te/__/yas brtan bcu drug dga' ba'i 'od gsal gyi ngang du/__/mi slob lam gyi 'bras bu mnyam nyid du rdzogs so/__/'khor ba'i sdug bsngal 'pho med thig le ru bcings shing*/__/myang 'das bzhugs tshul mngon sum rtogs pa ru myong bas/__/dbyer med sgyu 'phrul drwa ba'i zhu bde yi bdud rtsi/__/ma dag 'khrul pa'i skye shi rang ngo ru nub bo/__/gnyis med mkha' dbyings rol pa'i dwangs ma yi bcud mchog__/dza lan+d+ha ra'i dkyil 'khor chen po ru smin tshe/__/'od zer chen po'i dbang gi byin rlabs la brten nas/__/rnam kun mchog ldan ye shes brnyes pa ru shog cig_//___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]