JKW-KABAB-03-GA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།
Wylie title sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs JKW-KABAB-03-GA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 4, Pages 53-82 (Folios 1a to 15b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 53-82. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Initiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chog  ·  Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ ('phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-040
Colophon

།ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ནི། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས་ཤིང༌། ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དང་པོའི་མེ་ཏོག་བཅས་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་ལྷུང་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་དང་པོར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པའི་འདབས་འབྱོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ག་ལ་བར། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྩ་བར་བཟུང༌། གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོ་ག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་མཐར་བརྒྱན་ཏེ་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་ས་ཕོ་རྟའི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་རྫོགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་དངོས་དཔལ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag__/rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel dang rjes su 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga 'di ni/__dus gsum mkhyen pa o rgyan chen pos 'khrul med rdo rje'i lung gis lang gro lo tsA ba chen po'i rnam 'phrul du bsngags shing*/__chos 'di'i bdag por khyad par du grub pa rje dbon mchog sprul rin po che karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyis bkra shis pa'i lha rdzas dang*/__rin po che dang po'i me tog bcas bka'i cod pan spyi bor lhung ba gus pas mchod de/__gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab chos 'di nyid dang por thob pa'i skal ba bzang po can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__gangs ri'i khrod tsam na mngon par mtho ba'i sgrub gnas kyi rgyal po bde chen pad+ma shel gyi phug pa'i 'dabs 'byor rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa ga la bar/__gter gzhung rdo rje'i gsung rtsa bar bzung*/__gsar rnying bka' gter gyi cho ga tshad mas grub pa dag gis kyang cung zad mthar brgyan te ngag 'don bklags pas grub par sa pho rta'i gnam lo gsar du 'char ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por rdzogs par sbyar ba'i dge bas ris med pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu spyi dang*/__bye brag mtsho skyes kun tu 'chang dngos dpal pad+ma'i snying po yab sras brgyud 'dzin dang bcas pa'i zhabs pad bskal brgyar brtan cing*/__phrin las 'jig rten gsum du rtag cing khyab dang lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
༄༅། །སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

།།བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཀྱི་ཆ་ལག

།༄༅༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ། །བཀྲ་ཤིས་མཚན་གྱི་སྣང་བ་ཐོབ་ཙམ་གྱིས། །དགེ་ལེགས་འདོད་རྒུའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཞབས་པདྨོས། །ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །གང་དེ་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཡིས། །མཆོད་ཅིང་བསྙེན་པའི་སྐལ་བཟང་ལ། །བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྤེལ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་ཌཱི་ཡཱ་ནའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། མཎྜལ་ལ་བརྟེན་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རབས་དད་ལྡན་རྣམས༔ འདི་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ཞེས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང༌། འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འཇོ་བའི་རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་འདིལ་དོན་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང༌། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལས། གཙང་མའི་གནས་སུ་བྲིས་སྐུའི་མདུན༔ མཎྜལ་མཆོད་གཏོར་རྒྱས་པར་བཤམ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་གཙང་ཞིང་གླ་རེ་སོགས་བཀོད་བས་མཛེས་པར་གུང་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རྗེ་བཙུན་མའི་སྣང་བརྙན་བྲིས་འབུར་གང་ཡང་རུང་བ་རབ་གནས་དང་ལྡན་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་ཁར་མཎྜ་ལར་དྲི་བཟང་གིས་རེ་ཁཱ་ཟླུམ་པོ་ཁོར་ཡུག་གཉིས་བྲིས་པར་ཆོམ་བུ་བདུན་བཀོད་པ་བཞི་དང༌། དེ་རེ་རེ་བཞིན་མཆོད་ཡོན། སྤོས་ཀྱི་རེང་བུ། མར་མེ། དྲི་མཆོག །ཞལ་ཟས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔས་བསྐོར། དེ་དག་གི་མདུན་ཏུ་གཏོར་མ་དང༌། ཆུ་གཉིས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་སྦྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། མེ་ཏོག་ནི་སྣོད་བཟང་པོར་བླུགས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་དུས་སུ་འཐོར་ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་བསང་ཆུ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ། གཞུང་ལས། སྐྱབས་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔ མཆོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་བྱིན་བརླབས་ལ༔ ཞེས་པ་ལྟར་གསུམ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། སེམས་བསྐྱེད་པ། མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་པ་སྐྱེད་པར་མོས་ཏེ། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་རྗེ་བཙུན་མ༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ་ལ་སོགས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧོ༔ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱང༌། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །གསུམ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། གནས་དང་མཆོད་རྫས་རྣམས། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོད་པའི་རྣམ་པ་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་བླ་ན་མེད་པས་མཁའ་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་དྱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ཏེ། པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏཱ་ནཱ་དཱ་སམྦྷ་ཝི་ཏེ། བཛྲ་སཏྭ་ཧྲྀ་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་དབབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། མཎྜལ་དང་པོ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་དང༌། ཕྱི་མ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་ལས། དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མདུན་དུ་དམིགས༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ ཅེས་པ་ལྟར་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲང་བ། ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ། མཇུག་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདིར་ལགས་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། གྱིས་གདན་ཕུལ་བས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་དྭངས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྔགས་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་རྒྱས་པ་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པས་ཕྱག་གང་བྱས་ཀྱང་འབུམ་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་སྤྱོད་འཇུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་སོགས་ཀྱང་བྱ། མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་སྤྱི་ལྟར་རམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔ ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། བསྡུ་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་འབུལ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་པུཥྤ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཥྤེ་པུཥྤེ་མ་ཧཱ་པུཥྤེ་པུཥྤེ་ཨུཏྦྷ་ཝེ། པུཥྤེ་སམྦྷ་ཝེ། པུཥྤེ་ཨ་པ་ཀི་ར་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་དང༌། སྤྲོ་ན་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་གསུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་འདིའང་བྱ་སྟེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །འཕགས་པ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་དག་པའི་མཐུ་དང་ནི། །བསམ་དང་སྦྱོར་བ་དག་པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་ལྔ་གནས་བཞི་ན། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་དང༌། །འདུ་ཤེས་མེད་དང་ཡོད་མིན་དང༌། །སེམས་ཅན་རིགས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པས། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྟོག་པའི་ས། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མྱུར་སྤངས་ཏེ། །འཕགས་ལམ་བདེ་བ་མྱ་ངན་འདས། །ངེས་པར་ལེགས་པ་རྟོགས་གྱུར་ཅིག །འཕགས་ལམ་བརྙེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །གོང་མའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཐོབ་ཅིང༌། །བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །བདེ་བ་དག་ལ་གཞོལ་གྱུར་ཅིག །གསུམ་པ་མཇུག་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་སོ།་་་ན་མོ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔ རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིང་ཡང་སྟོན༔ ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་༔ བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་དང༌། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔ རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔ ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔ བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔ སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔ བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔ དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔ བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔ བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔ ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་འདི་ཉིད་ལ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་ལན་གསུམ་སོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང༌། སྤྲོ་ན་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པ་གཞན་ཡང་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་མཎྜལ་ཕྱི་མ་གསུམ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ནི། གཞུང་ལས། དེ་ནས་མདུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་མ༔ འཁོར་བཅས་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར་མཆོད་བསྟོད་ཁྱད་པར་དུ༔ ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ནི༔ གཉིས་གསུམ་བདུན་དང་མཎྜལ་ཕུལ༔ བཟླས་པ་བྱ་ཞིང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསུམ། མཎྜལ་དང་པོ་བསྙེན་པ་དང༌། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་འབུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་སྤྱིར་བྱ་བ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་ཞིང་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། མཇུག་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་གཞིར༔ པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དབུས༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་བསལ༔ ཚུར་འདུས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ དབུས་སུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལྗང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པས་བཞུགས༔ སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་རྗེ་བཙུན་མ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲོ་བས༔ འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་མཛད་པའི༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ དེའི་མཐར་པད་འདབ་ཉི་ཤུ་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ཞི་བའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། གཡོན་ཨུཏྤ་ལ་བསྣམས་པ། ས་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་བའི་སྒྲོལ་མ་མཐིང་ག་གཡོན་ཨུཏྤ་ལར་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ། ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་བསྣམས་པ། མེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་འབེབས་བཞིན་པ་བསྣམས་པ། རླུང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་འཁོར་ལོས་མཚན་པའི་རི་རབ་བསྣམས་པ། རྒྱས་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། རྡོ་རྗེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་མོ་གཡོན་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ། མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ་གཡོན་རལ་གྲི་བསྣམས་པ། རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་དགྲ་སྟྭ་བསྣམས་པ། དབང་གི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ། ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་ཕུར་པ་བསྣམས་པ། གླང་ཆེན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དུད་ཀ་གཡོན་མདུང་ཐུང་བསྣམས་པ། སེང་གེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་གཡོན་མེ་ཕུང་འབར་བ་བསྣམས་པ། སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། དྲག་པོའི་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ། ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་སེར་གཡོན་ཨ་རུ་ར་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་བསྣམས་པ། འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡོན་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཕོངས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མ་སེར་མོ་གཡོན་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་བཟང་པོ་བསྣམས་པ། དོན་ཉམས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་སྩོལ་བའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་སེར་ཕྱག་གཡོན་དཔལ་བེའུ་བསྣམས་པ། ལས་བཞིའི་སྒྲོལ་མ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་དགྱེས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱང་ཞིང༌། གཡོན་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་ཡུུ་བ་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ཞིང་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་སོར་ཁ་བྱེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུར་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་གྱིས་མཚན་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཞབས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་རང་འོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཏཱྃ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཏཱྃ༔ སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ འགགས་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཤར༔ ཚུར་གཤེགས་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་ཛཿ ཞེས་དང༌། སྤྲོ་ན། རཏྣའི་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ནང་སྒྲུབ་སྒྲོལ་མའི་ཆོ་ག་ལས་སོ།་ ་ ་ ་ པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་དང་ཏཱྃ་ཡིག་ལས༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པར་སྐུ་སྤྲུལ་མ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར༔ འགྲོ་བ་མགོན་མེད་རྣམས་ལ་ནི༔ བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་དང་ཚེ་དབང་རྒྱས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དྲག་པོ་ཡིས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཟློག་པ་དང་༔ བདག་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་སོགས༔ རེ་བའི་འདོད་དོན་མ་ལུས་པ༔ ཐམས་ཅད་སྩོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མདུན་བསྐྱེད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་པ་ལས་གཙོ་མོ་ལ་འོད་དཔག་མེད་དང༌། འཁོར་རྣམས་ལ་གཙོ་མོ་ཉིད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཆོད་པ་རྣམས་སླར་ཡང༌། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏི་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། །རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་ལམ་དུ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོད་ཡོན་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ དྲི་མེད་ཞབས་བསིལ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་སྦྲེང་༔ འབུལ་ལོ་བཞེས༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པདྱཱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་ཆར་གྱིས་ནམ་མཁའ་བཀང་༔ འབུལ་ལོ༴ ཨཱོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་བར་སྣང་ཁྱབ༔ འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར་ཡིད༴ སྣང་གསལ་ཉི་ཟླའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་རབ་གསལ༔ འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ བྱུགས་པས་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཞལ་ཟས་རིགས༔ འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་དྱཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི༴ དངོས་འབྱོར༴ རོལ་མོ་གླུ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་དབྱིངས་ཁྱབ་པ༔ འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ན་མསྶརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་བྷྱཿ ཨོཾ་སརྦ་བིཏ་པཱུ་ར་པཱུ་ར་ཨཱ་བརྟེ་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མཆོད་པ་འབྱུང་བའི་སྔགས་ཀྱང་བརྗོད། ཨོཾ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨའི་རིགས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་ལས་བྱུང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་དང༌། གློག་དང་འདྲ་བའི་སྤྱན་མངའ་མ། །དཔའ་མོ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ། །སངས་རྒྱས་ཞལ་གྱི་པདྨ་ཡི། །གེ་སར་ལས་བྱུང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཚུངས་ཞལ་མངའ་མ། །མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤ་ལ། །བསྣམས་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བའི་གཟེབས་ལས་ཏུཏྟཱ་རེ། །སྭཱ་ཧཱས་ཉོན་མོངས་ཞི་བར་མཛད། །ཨོཾ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །ཚངས་པའི་སྒོ་འབྱེད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལས་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པར་མཛད། །ཀུན་གྱི་མ་རུ་གྱུར་པ་ཡི། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ། །ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱང་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་ཕྱག་མཆོད་བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ལ་གསུམ། ཕྱག་འཚལ་བ། མཎྜལ་གྱིས་མཆོད་པ། བཟླས་པ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟོད་ཚིག་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཟབ་མོ་དང་བཅས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བསམས་ལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་ཚར་གཉིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྔགས་དང་བཅས་ཏེ་བྱ། ཕན་ཡོན་རྗེས་སུ་དྲན་བཞིན་པས། ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་ཚར་གཅིག་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔ ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་གོང་དུ་སྨོས་པའི་མཎྜལ་བསྡུས་པ་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་སྔགས་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ། གསུམ་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་གོ །དང་པོ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་མོ་རྗེ་བཙུན་མའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཏཱྃ་ཡིག་ལྗང་གུའི་མཐའ་སྐོར་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་བཅུ་པས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་སྔགས་རྣམས་སྒྲར་བཅས་འཁོར༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་རང་ལ་ཐིམ༔ འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་པ་ཀུན་བསལ་ནས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་བཀོད༔ བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ དབྱེར་མེད་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་སྒོ་གསུམ་རྗེ་བཙུན་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ། འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ལ་དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་དང༌། རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་བྱིན་རླབས་ལ་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་པོ་དང་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པའི་སྐྱོན་སྤངས་ཏེ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་བཟླ། ལས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཙམ་དུ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སོ་སོའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་རང་འདྲ་བའི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་ཅི་འདོད་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་མཛད་པར་བསམས་ལ། ལས་དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་དེའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླ་ཞིང༌། དམིགས་བསལ་མེད་ན་ལས་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལན་བདུན་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གི་ལས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། གཞུང་ལས། བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་ལས་སྒྲུབ་ན༔ ལས་ལྷ་གཙོ་བོར་བྱ་བའམ༔ སོ་སོའི་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་བྱ༔ འཇིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མྱུར་དུ་ཞི༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ལས་ལྷ་གཙོ་བོར་བྱ་ཚུལ་ནི་འོག་ཏུ་མདོ་ཙམ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་སོ་སོའི་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཉི་ཤུ་ལས། དང་པོ་ཞི་བའི་ལས་སྤྱི་ལ་མཚོན་ན། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཞི་བའི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་རང་འདྲ་བའི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས། བདག་དང་བསྲུང་བྱ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་བར་ཆད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱ་རེ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། དེ་བཞིན་དུུ་ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་ལ། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ས་ཡི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བདག་གཞན་ལ་ས་གཡོ་བའི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ས་ལས་གྱུར་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བསྲུངས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ལྃ་ལྃ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་མཚོན་ཏེ་དམིགས་པ་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང༌། སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་བྃ་བྃ་ཛ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མེ་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རླུང་གི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཡྃ་ཡྃ་ཙ་ལ་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྒྱས་པའི་ལས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་མངོན་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་རྒྱས་པར། ཨོཾ་རཏྣཱ་ཏཱ་རེ་སརྦ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་བི་དྱཱ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་སྟེ་ཐོག་སེར་གྱི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཨེ་ཨེ་མ་ཧཱ་ཧ་ན་བྷཱ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་ཏིག་ཏིག་ཏཱིཀྵྞ་རཀྵ་རཀྵ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་སརྦ་རཱ་ཛ་དུཥྟཱན་ཀྲོ་དྷ་ཤཱནྟཱིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ ཆོན་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཙཽ་ར་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཏྲིག་ཐུམ་སྭཱ་ཧཱཿ དབང་གི་ལས་སྤྱི་ལ། ཨོཾ་པདྨ་ཏཱ་རེ་སནྟ་ར་ཧྲཱིཿསརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་སརྦ་ལོ་ཀའི་ཚབ་ཏུ་དམིགས་བྱའི་མིང་སྤེལ། ཤ་ཟ་སྟེ་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོའི་གདོན་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དུཥྟཱན་བིགྷྣན་པཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ གླང་ཆེན་སོགས་སྲོག་ཆགས་ཁྲོས་པའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཧཾ་ཧཾ་དུཥྟཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཏྲཱ་ས་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྱེ་བྲག་སེང་གེ་དང་སྟག་གཟིག་སོགས་གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཧེ་ཧེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་བྷནྡྷ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ དུག་སྦྲུལ་སོགས་བརྟན་གཡོའི་དུག་གི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བི་ཥ་ཙ་ལ་ཡ་ཧ་ར་ཧ་ར་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ དྲག་པོའི་ལས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བདུད་སྡེའི་བར་ཆད་ཚར་བཅད་པ་ལ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཏཱ་རེ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་སེ་ན་ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཧོ་ཧོ་ཧཾ་ཧཾ་བྷིནྡྷ་བིནྡྷ་ཕཊ༔ རིམས་སོགས་ཡམས་ནད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཛྭ་ར་སརྦ་དུཿཁ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་འཇིགས་པ་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཛམྦྷེ་མོ་ཧེ་དྷ་ན་མེ་དྷི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ དོན་ཉམས་པ་སྟེ་འབད་པས་བརྩམས་པའི་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་འཇིགས་པ་ཞི་ཞིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བཟླའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །སོགས་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་རཏྣའི་གཏེར་བྱོན་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ནང་སྒྲུབ་སྒྲོལ་མའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་སྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང༌། གཞན་ཡང་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།་་་རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་འདོད་གསོལ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་མཎྜལ་དང་པོ་འབུལ་བའི་ཆོ་གའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་ཚུལ་མཐུན་པའི་མཎྜལ་ནི། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་མཆོད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་འདོད་གསོལ་གྱི་བར་གོང་དུ་སྨོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་ཚར་གསུམ་དང༌། རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་སུམ་བརྒྱ། དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྔགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཟླ་བ་དང༌། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་དང་ཚུལ་མཐུན་པའི་མཎྜལ་ལ། བསྟོད་པ་ཚར་བདུན། རྩ་སྔགས་བདུན་བརྒྱ། ལས་སྔགས་སུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཟླ་བའི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་འདྲའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ། གཞུང་ལས། གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་འདོད་དོན་གསོལ༔ མཐར་ནི་ནོངས་བཤགས་ཡེ་ཤེས་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་རང་བསྟིམ་བསྔོ་སྨོན་དང་༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསུམ། གཏང་རག་འབུལ་བ་དང༌། ནོངས་བཤགས་དང་བརྟན་བཞུགས་བྱ་བ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཏོར་མ་འབུལ་བ། མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ། འདོད་དོན་གསོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གཏོར་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བསམས་ལ། ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ནཱཾ༔ ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ༔ ཧེ་ཧེ་བྷ་ག་ཝ་ཏི༔ མ་ཧཱ་སཏྭ་སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མཱ་བི་ལམྤ་མཱ་བི་ལམྤ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བི་སཉྩ་རེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་དང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་མཛད་མ༔ འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་དང་གནམ་ལྕགས་ལྷུང་༔ མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང་༔ ཆོམ་རྐུན་ཤ་ཟ་གླང་ཆེན་ཁྲོས༔ གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོ་གདུག་པའི་སྦྲུལ༔ ནད་གདོན་དུས་མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན༔ དབུལ་ཕོངས་འདོད་དོན་ཉམས་པ་སོགས༔ མི་བཟད་འཇིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ སྲུང་དང་ཞི་དང་ཟློག་པར་མཛོད༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སོགས༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། གཏོར་མ་གཉིས་པ་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་ལ་འབུལ་བ་སོགས་སྤྲོ་ན་མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་བཏང་མ་གྲུབ་ཀྱང་གཞུང་རྩ་བ་ལས་དམིགས་བསལ་མ་གསུངས་པས་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་ནི། སྤྱི་མཆོད་ལ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད་ཅིང༌། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་ལམ་དུ༔ ཞེས་སོགས་མཆོད་ཕྲེང་གིས་མཆོད། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གཟིགས་དག་པའི་སྤྱན་ཉིད་ལས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་བཅོམ་ལྡན་མ༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདོག༔ གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔ གཡས་པ་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་བསྣམས༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་པའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤྲས་འཛུམ་པའི་འོད་ཟེར་ཅན༔ ལོངས་སྤྱོད་རབ་རྫོགས་རྒྱན་རྣམས་མ་ལུས་རྫོགས༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར༔ དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། གསུམ་པ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། རཏྣའི་གཏེར་ཁ་ལས་སོ།་་་ཨོཾ༔ གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་པ་དང་༔ བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང་༔ ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་རྫོགས་ནས༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི༔ རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་བརྟན་བཞུགས་བྱ་བ་ནི། ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་བའི་ཕྱིར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེའི་མཐར། རཏྣའི་གཏེར་ཁ་ལས་སོ།་་་བདག་ནི་རྨོངས་པའི་བློ་ཅན་ཏེ༔ ཏིང་འཛིན་དམིགས་པ་མ་གསལ་དང་༔ ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་ཉེས་གྱུར་རྣམས༔ འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད༔ ཅེས་པས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་ཤིང་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ་པ་ཡིན་ཀྱང༌། རྟེན་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་བྱ་བ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དམ་ཡེ་གཉིས་ཀ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། གསུམ་པ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པ་ནི། རཏྣའི་གཏེར་ཁ་ལས་སོ།་་་བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པ་ཡི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་སོགས་དགེ་ཚོགས་དང་༔ གཞན་ཡང་དགེ་སྤྱད་བསྐུལ་བཏབ་དང་༔ རྗེས་སུ་ཡི་རང་ལས་བྱུང་དང་༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ནད་མེད་ཚེ་རིང་དཔལ་དང་གྲགས༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཆོག་ཐོབ་ཅིང་༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་གོང་དུ་སྨོས་པའི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་སོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང༌། སྟོན་མཆོག་དམ་པ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། རཏྣའི་གཏེར་ཁ་ལས་སོ།་་་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་མཆོག་མ༔ དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག༔ བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་མཆོག་བརྙེས་དོན་གྲུབ་མ༔ དཔལ་ལྡན་ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དགེ་བའི༔ ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་སྟེ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་གོང་དུ་སྨོས་པའི་ལས་སོ་སོར་བསྒྲུབ་པ་ལས་ལྷ་གཙོ་བོར་བྱ་བའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། ཆོ་གའི་ཁྱད་པར་གཞན་འདྲ་བ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ་གང་ཡིན་པ་དེས་གཙོ་མོར་བྱ་ཞིང༌། དེའི་གནས་སུ་གཙོ་མོ་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་ཉིད་བསྒོམ། བཟླས་པའི་སྐབས་ལས་སྔགས་དང་ལས་དེ་བསྒྲུབ་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་བྱ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ཞི་བའི་ལས་ལ་དབུས་སུ་ཞི་བའི་སྒྲོལ་མ་དང༌། དེའི་གནས་སུ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་བསྒོམ། བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཞི་བའི་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབས་པར་བསམ་ཞིང་བཛྲ་ཏཱ་རེ་གཙོ་བོར་བཟླས་པས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེ་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཕྱག་འཚལ་དང༌། འདོད་གསོལ་སོགས་སོ་སོའི་སྐབས་སུ་ཁ་འཕངས་པ་ལྟར། ས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ། ཇོ་བོ་ལུགས་རིན་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཆོག་བསྒྲིགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྱོགས་ལ་དར་སྲོལ་ཆེ་བ་ཡོངས་གྲགས་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཞུང་ནས་བླང་དུ་རུང་མོད། འོན་ཏེ་ཆོ་ག་གང་གི་ཚེའང་དམིགས་པ་གསལ་བ་དང༌། ཚིག་དལ་ཞིང་དོད་ལ་སྐབས་ཕྱེད་པ་ཁོ་ན་གཙོ་ཆེ་བ་ལས། འདོན་ཆ་མང་པོ་གཙོ་བོར་བཏོན་ན་དམིགས་པ་ལྟ་ཞོག །ཚིག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་མི་འགྲོ་བའི་བྱས་ལ་མ་བསགས་པའི་རྣམ་གཡེང་དེ་འདྲ་ལ་ནི་སྙིང་པོ་ཅིའང་མེད་པས། རྒྱུན་དུ་ནི་གོང་གི་དཀྱུས་སུ་བཀོད་པ་འདི་ཁོ་ནས་དོན་གྲུབ་པར་ཡོད་ལ། བྱེས་བགྲོད་ལྟ་བུའི་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་རྟེན་མེད་ཀྱང་རུང་བར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་བྲིས་སྐུ་དགྲམ་པར་གསུངས་ནའང༌། རྗེས་ཆོག་ཏུ་གཤེགས་གསོལ་གསུངས་པ་རྟེན་མེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པས་རུང་བར་མངོན་ཅིང༌། མཆོད་པ་ཚར་རེ་ལས་མ་འབྱོར་ན་རེ་རེ་བཞིན་ཞལ་གསོ། མཎྜལ་གཅིག་ལས་མ་འབྱོར་ན་ཚོམ་བུ་བརྗེ་ནས་བསྐྱར་ཏེ་དབུལ་བར་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་ལས་གསུངས། ངག་འདོན་ཀྱང་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བྱ་ཞིང༌། མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་འདྲི་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བསམ་གཏན་དང་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་བརྗོད་བགྱིས་པས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཤིང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང༌། འབུམ་ཕྲག་ལ་སོགས་པ་བཟླས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ༔ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་ཅིང་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ བར་དོར་ཡང་རྗེ་བཙུན་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕན་ཡོན་ལས། གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། །བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། ཅེས་དང༌། གཞུང་ལས། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ འདོད་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཅེས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་བསྔགས་པས་མཚོན་མཐའ་ཡས་ཤིང༌། མངོན་སུམ་གྱི་མྱོང་བས་ཀྱང་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པས་རང་དང་གཞན་གྱི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འཇོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི། །གདམས་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །བཀྲ་ཤིས་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་པའི། །ཆོ་ག་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་འདི་དབྱུང༌། །གང་ལས་ཐོབ་པའི་ལེགས་བྱས་ཟིལ་དངར་གྱིས། །ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་གདུང་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ནི། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྔགས་ཤིང༌། ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དང་པོའི་མེ་ཏོག་བཅས་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་ལྷུང་བ་གུས་པས་མཆོད་དེ། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་དང་པོར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པའི་འདབས་འབྱོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ག་ལ་བར། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྩ་བར་བཟུང༌། གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོ་ག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་མཐར་བརྒྱན་ཏེ་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་ས་ཕོ་རྟའི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་རྫོགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་དངོས་དཔལ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

@#/__/sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__//bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel kyi cha lag__/@##/__/na mo gu ru Ar+YA tA rA yai/__/bkra shis mtshan gyi snang ba thob tsam gyis/__/dge legs 'dod rgu'i gru char 'bebs mkhas pa/__/bla ma rje btsun 'phags ma'i zhabs pad+mos/__/sa gsum kun tu shis pa sbyin gyur cig__/gang de maN+Dal cho ga yis/__/mchod cing bsnyen pa'i skal bzang la/__/brten nas dngos grub mchog thob phyir/__/mtsho skyes dgyes pa'i zhal lung spel/__/de la sangs rgyas gnyis pa o DI yA na'i slob dpon chen po'i rdo rje'i gsung las/__maN+Dal la brten tshogs rdzogs pas:__'dod pa'i don rnams thams cad 'grub:__de phyir phyi rabs dad ldan rnams:__'di la rtag tu brtson par bya:__zhes gnas skabs dang mthar thug gi bar du gcod pa thams cad nye bar zhi zhing*/__'dod rgu'i dngos grub yid bzhin tu 'jo ba'i rje btsun myur ma dpa' mo'i maN+Dal gyi cho ga 'dil don gsum ste/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gnyis/__cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba dang*/__cho gar gtogs pa'i sbyor ba'o/__/dang po ni/__gzhung rtsa ba las/__gtsang ma'i gnas su bris sku'i mdun:__maN+Dal mchod gtor rgyas par bsham:__zhes gsungs pa ltar/__bkra shis shing yid dang mthun pa'i gnas gtsang zhing gla re sogs bkod bas mdzes par gung du dkon mchog gi rten spyi dang*/__khyad par rje btsun ma'i snang brnyan bris 'bur gang yang rung ba rab gnas dang ldan pa'i spyan sngar stegs bu khebs ldan gyi khar maN+Da lar dri bzang gis re khA zlum po khor yug gnyis bris par chom bu bdun bkod pa bzhi dang*/__de re re bzhin mchod yon/__spos kyi reng bu/__mar me/__dri mchog__/zhal zas te rnam pa lngas bskor/__de dag gi mdun tu gtor ma dang*/__chu gnyis sngon tu 'gro ba'i nyer spyod lnga sbreng tshar du bkod/__me tog ni snod bzang por blugs te gsol ba 'debs dus su 'thor zhes gsungs/__gzhan yang bsang chu sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa cho gar gtogs pa'i sbyor ba la/__gzhung las/__skyabs song byang chub sems gnyis bskyed:__mchod pa'i tshogs rnams byin brlabs la:__zhes pa ltar gsum/__skyabs su 'gro ba/__sems bskyed pa/__mchod pa byin gyis brlab pa'o/__/dang po ni/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul bla ma rje btsun ma la dkon mchog rgya mtsho'i sprin phung 'phro ba mngon sum bzhin tu bzhugs pa'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad 'dun pa rtse gcig pas skyabs su 'gro zhing sems pa skyed par mos te/__na mo:__bla ma yi dam rje btsun ma:__mchog gsum rgyal ba rgya mtsho la:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum la sogs skyabs su 'gro/__gnyis pa sems bskyed pa ni/__ho:__ma gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun sdom dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:__lan gsum gyis sems bskyed/__sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces tshad med bzhis blo sbyang*/__skyabs yul rnams rang la thim par bsam/__/gsum pa mchod pa byin brlab ni/__gnas dang mchod rdzas rnams/__oM ha ya grI wa hU~M phaT kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rU~M las rin po che sna tshogs las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su/__oM las byung ba'i rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du hU~M zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i mchod yon/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__mar me/__dri chab/__zhal zas/__rol mo la sogs pa'i mchod rdzas rnams ye shes kyi rang bzhin mchod pa'i rnam pa zag med bde chen gyi rgyu bla na med pas mkha' dbyings thams cad yongs su khyab par gyur/__oM badz+ra ar+g+haM swA hA/__oM badz+ra pA d+yaM swA hA/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M/__oM badz+ra d+hU pe AHhU~M/__oM badz+ra A lo ke AHhU~M/__oM badz+ra gan+d+he AHhU~M/__oM badz+ra nai wi d+yA AHhU~M/__oM badz+ra shab+da AHhU~M/__oM badz+ra d+harmA ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She tra pra tsa li te/__pradz+nyA pa ra mi tA nA dA sam+b+ha wi te/__badz+ra satwa hr-i da ya/__san+to Sha Ni hU~M hU~M hU~M ho ho ho a khaM swA hA/__zhes lan gsum gyis byin dbab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__maN+Dal dang po dkon mchog spyi dang*/__phyi ma rje btsun ma la 'bul ba'i cho ga'o/__/dang po ni/__gzhung las/__dkon mchog rgya mtsho mdun du dmigs:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__ces pa ltar gsum/__tshogs zhing spyan drang ba/__phyag mchod 'bul ba/__mjug 'dod don la gsol ba gdab pa'o/__/dang po ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bla ma yi dam sangs rgyas byang sems nyan rang 'phags pa'i tshogs thams cad mchod pa'i yul du mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing*/__/bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha/__/dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen gyur pa'i/__/bcom ldan 'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/__/bcom ldan bskal pa grangs med du ma ru/__/'gro la brtse phyir thugs rje rnam sbyangs shing*/__/smon lam rgya chen dgongs pa yongs rdzogs pa'i/__/khyed bzhed 'gro don mdzad dus 'dir lags na/__/de phyir chos dbyings pho brang lhun grub nas/__/rdzu 'phrul byin rlabs sna tshogs ston mdzad cing*/__/mtha' yas sems can tshogs rnams bsgral ba'i phyir/__/yongs dag 'khor dang bcas te gshegs su gsol/__/oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra e h+ye hi/__zhes pas spyan drangs/__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM/__gyis gdan phul bas spyan drangs pa'i tshogs zhing rnams mdun gyi nam mkhar mchod pa'i sprin phung rgya mtsho'i dbus su pad+ma dang zla ba'i gdan la mngon sum bzhin tu bzhugs par bsam mo/__/gnyis pa phyag mchod 'bul ba ni/__dkon mchog gi yon tan rjes su dran nas thal mo sbyar te/__'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das sogs brjod cing dwangs 'dod yid ches kyi dad pas skyabs su gsol ba sngon du 'gro bas/__oM na mo many+dzu shri ye swA hA/__na maHsu shri ye swA hA/__na maHut+ta ma shri ye swA hA/__zhes phyag 'tshal ba'i sngags dang bcas te phyag 'tshal rgyas pa gzhan nas 'byung ba ltar ram/__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku/__/rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste/__/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/__/mgon po thugs rje che ldan pa/__/thams cad mkhyen pa ston pa po/__/bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing*/__/de bzhin gshegs la phyag 'tshal lo/__/dag pa 'dod chags bral ba'i rgyu/__/dge bas ngan song las grol zhing*/__/gcig tu don dam mchog gyur pa/__/zhi gyur chos la phyag 'tshal lo/__/grol nas grol ba'i lam yang ston/__/bslab pa dag la rab tu gus/__/zhing gi dam pa yon tan zhing*/__/dge 'dun la yang phyag 'tshal lo/__/phyag byar 'os pa thams cad la/__/zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi/__/lus btud pa yis rnam kun tu/__/mchog tu dad pas phyag 'tshal lo/__/zhes lan gsum gyis phyag 'tshal/__oM na mo b+ha ga wa te/__rat+na ke tu rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM rat+ne rat+ne ma hA rat+ne rat+na bi dza ya swA hA/__zhes bzlas pas phyag gang byas kyang 'bum du 'gyur bar gsungs so/__/de nas/__ji snyed su dag sogs bzang spyod nas 'byung ba'i yan lag bdun pa dang*/__spro zhing nus na spyod 'jug gi mchod phreng sogs kyang bya/__maN+Dal 'bul ba ni tshom bu bdun ma spyi ltar ram/__oM AHhU~M:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__lus dang longs spyod dge tshogs kun:__gling bzhi ri rab nyi zlar bcas:__lha mi'i longs spyod bsam mi khyab:__kun bzang mchod pa'i sprin phung che:__rgyun mi 'chad par sprul byas te:__dkon mchog rin chen rtsa ba gsum:__chos srung nor lha rgya mtsho la:__gus pas rtag tu 'bul bar bgyi:__bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas:__ye shes snang ba rgyas par shog:__oM gu ru de wa d+hA ki nI sarba rat+na maN+Da la pU dza me g+ha AHhU~M:__zhes dang*/__bsdu na/__oM AHhU~M:__khams gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dge tshogs kun:__thugs rje'i bdag nyid rnams la 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Da la pU dza hoH__zhes 'bul zhing me tog 'thor la/__oM na mo b+ha ga wa te puSh+pa ke tu rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM puSh+pe puSh+pe ma hA puSh+pe puSh+pe ut+b+ha we/__puSh+pe sam+b+ha we/__puSh+pe a pa ki ra Ne swA hA/__zhes lan bdun dang*/__spro na mkhan chen bo d+hi sa twa'i gsung byang chub sems kyi shis pa brjod pa 'di'ang bya ste/__dkon mchog gsum gyi byin rlabs dang*/__/'phags pa kun gyi thugs rje dang*/__/chos nyid dag pa'i mthu dang ni/__/bsam dang sbyor ba dag pa yis/__/khams gsum rgyud lnga gnas bzhi na/__/gzugs can gzugs can ma yin dang*/__/'du shes med dang yod min dang*/__/sems can rigs rnams ji snyed pas/__/so so skye bo rtog pa'i sa/__/sdug bsngal thams cad myur spangs te/__/'phags lam bde ba mya ngan 'das/__/nges par legs pa rtogs gyur cig__/'phags lam brnyes pa thams cad kyis/__/gong ma'i yon tan mchog thob cing*/__/bla med rdzogs pa'i byang chub kyi/__/bde ba dag la gzhol gyur cig__/gsum pa mjug 'dod don la gsol ba gdab pa ni/__thal mo sbyar ba sngon tu 'gro bas me tog 'thor ba dang bcas te/__zhal gdams snying byang las so/ na mo:__sangs rgyas chos dang dge 'dun dang :__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__chos srung nor lha gter gyi bdag:__ye shes gcig gi ngo bo las:__rang bzhin ma 'gags cing yang ston:__thugs rje phrin las rmad po ches:__'gro kun skyabs dang mgon gyur pa:__mkhyen brtse'i bdag nyid khyed rnams la:__phyag 'tshal snying nas skyabs su mchi:__lus dang longs spyod mchod par 'bul:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__rtag tu thugs rjes bskyab mdzad gsol:__nad dang gnod pa zhi ba dang :__tshe dang bsod nams 'phel ba dang :__bsam pa'i don rnams ma lus kun:__chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs:__zhes dang*/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong tshogs:__ma lus zhing gi rdul snyed gshegs su gsol:__mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba de bzhin nyid kyis mchod:__rten mchog bde gshegs rnams kyi spyan snga ru:__sngon gyi sdig pa'i tshogs la bdag gnong zhing :__da lta'i mi dge 'gyod pas rab tu bshags:__phyin chad de las ldog phyir bdag gis bsdam:__bsod nams dge tshogs kun la yi rang ngo :__rgyal ba'i tshogs rnams mya ngan mi 'da' bar:__sde snod gsum dang bla med chos 'khor bskor:__dge tshogs ma lus 'gro ba'i rgyud la bsngo:__'gro rnams bla med thar pa'i sar phyin shog:__sangs rgyas sras bcas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis brtsams pa'i smon lam rab bzang 'di:__rgyal ba kun tu bzang dang de sras dang :__'phags pa 'jam dpal dbyangs kyis mkhyen pa ltar:__de dag kun gyi rjes su bdag slob shog:__bstan pa'i dpal gyur bla ma rin chen rnams:__nam mkha' bzhin tu kun la khyab par shog:__nyi zla bzhin tu kun la gsal bar shog:__ri bo bzhin tu rtag tu brtan par shog:__bstan pa'i gzhi ma dge 'dun rin po che:__thugs mthun khrims gtsang bslab gsum gyis phyug shog:__bstan pa'i snying po gsang sngags sgrub pa'i sde:__dam tshig ldan zhing bskyed rdzogs mthar phyin shog:__bstan pa'i sbyin bdag chos skyong rgyal po yang :__chab srid rgyas shing bstan la sman par shog:__bstan pa'i zhabs 'degs rgyal rigs blon po yang :__blo gros rab 'phel rtsal dang ldan par shog:__bstan pa'i gsos byed khyim bdag 'byor ldan rnams:__longs spyod ldan zhing nyer 'tshe med par shog:__bstan la dad pa'i yangs pa'i rgyal khams kun:__bde skyid ldan zhing bar chad zhi bar shog:__lam la gnas pa'i rnal 'byor bdag nyid kyang :__dam tshig mi nyams bsam pa 'grub par shog:__bdag la bzang ngan las kyis 'brel gyur gang :__gnas skabs mthar thug rgyal bas rjes 'dzin shog:__'gro rnams bla med theg pa'i sgor zhugs nas:__kun bzang rgyal srid chen po thob par shog:__ces o rgyan rin po che'i rdo rje'i gsung byin rlabs can 'di nyid la 'dun pa rtse gcig pas lan gsum sogs ji ltar nus pa dang*/__spro na 'dod gsol rgyas pa gzhan yang brjod do/__/gnyis pa maN+Dal phyi ma gsum rje btsun ma la 'bul ba'i cho ga ni/__gzhung las/__de nas mdun tu rje btsun ma:__'khor bcas bskyed cing spyan drangs bstim:__dbang bskur mchod bstod khyad par du:__phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig ni:__gnyis gsum bdun dang maN+Dal phul:__bzlas pa bya zhing thugs rgyud bskul:__zhes gsungs pa ltar gsum/__maN+Dal dang po bsnyen pa dang*/__gnyis pa sgrub pa dang*/__/gsum pa las sbyor dang tshul mthun par 'bul ba'o/__/dang po la gsum/__tshogs zhing bsgrub cing mchod bstod spyir bya ba/__bye brag tu phyag mchod 'bul zhing bzlas pas thugs dam bskul ba/__mjug 'dod pa'i don la gsol gdab pa'o/__/dang po ni mdun rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las mdun gyi gzhir:__pad dkar zla ba rgyas pa'i dbus:__tA~M yig ljang gu'i 'od zer gyis:__'phags mchod 'gro kun bar chad bsal:__tshur 'dus skad cig dran rdzogs su:__dbus su rje btsun sgrol ma ljang :__zhal gcig phyag gnyis zhi zhing 'dzum:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya mdzad:__g.yon pas skyabs sbyin ut+pal bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis spras:__zla ba'i rgyab yol la brten nas:__snang stong 'od lnga 'khrigs pa'i klong :__zhabs gnyis phyed skyil rol pas bzhugs:__sku las rang 'dra'i rje btsun ma:__nam mkha' gang bar rab spro bas:__'gro rnams gnas skabs mthar thug gi:__'jigs pa kun las skyob mdzad pa'i:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__de'i mthar pad 'dab nyi shu la mdun nas brtsams te g.yas skor gyis zla ba'i gdan re re'i steng du/__zhi ba'i sgrol ma dkar mo shin tu zhi zhing 'dzum pa'i nyams can g.yas skyabs sbyin gyi phyag rgya dang*/__g.yon ut+pa la bsnams pa/__sa yi 'jigs pa las skyob ba'i sgrol ma mthing ga g.yon ut+pa lar gnas pa'i rdo rje bsnams pa/__chu yi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dmar mo g.yon nor bu me shel bsnams pa/__me'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ser mo g.yon nor bu chu shel chu bo'i rgyun 'bebs bzhin pa bsnams pa/__rlung gi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon 'khor los mtshan pa'i ri rab bsnams pa/__rgyas pa'i sgrol ma ser mo sgeg pa'i nyams can g.yas rin po che dang g.yon lcags kyu bsnams pa/__rdo rje'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ljang mo g.yon sna tshogs rdo rje bsnams pa/__mtshon cha'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma sngon mo g.yon ral gri bsnams pa/__rgyal po'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dmar mo g.yon lcags kyu bsnams pa/__chom rkun gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon dgra s+t+wa bsnams pa/__dbang gi sgrol ma dmar mo chags pa'i nyams can g.yas pad+ma'i lcags kyu dang*/__g.yon zhags pa bsnams pa/__sha za'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon phur pa bsnams pa/__glang chen gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dud ka g.yon mdung thung bsnams pa/__seng ge'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma nag mo g.yon me phung 'bar ba bsnams pa/__sbrul gyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon nor bu chu shel gyi bum pa bdud rtsis gang ba bsnams pa/__drag po'i sgrol ma nag mo khros pa'i nyams can phyag gnyis kyis phur bu 'dril ba/__nad kyi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ljang ser g.yon a ru ra bdud rtsi'i 'od zer 'phro ba bsnams pa/__'chi ba'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma dkar mo g.yon tshe'i bum pa bsnams pa/__phongs pa'i 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma ser mo g.yon gter chen po'i bum pa bzang po bsnams pa/__don nyams pa'i 'jigs pa las skyob cing 'dod rgu'i dngos grub yid bzhin tu stsol ba'i sgrol ma ljang ser phyag g.yon dpal be'u bsnams pa/__las bzhi'i sgrol ma ma gtogs pa gzhan thams cad zhi zhing 'dzum la dgyes pa'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo g.yas pa'i steng du brkyang zhing*/__g.yon me tog ut+pal sngon po'i yu+u ba mtheb srin gyis thugs kar bzung zhing 'dab ma snyan gyi thad sor kha bye ba'i ze'u 'brur so so'i phyag mtshan gyis mtshan pa/__thams cad kyang dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan te zhabs g.yas cung zad brkyang zhing g.yon bskum pa'i rol stabs kyis rang 'od 'khrigs pa'i klong na bzhugs pa/__de rnams kyi spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs ka'i dbus su zla ba la gnas pa'i tA~M yig rigs kyi kha dog dang ldan pas mtshan pa/__de las 'od zer 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i bla ma yi dam rgyal ba sras dang bcas pa thams cad rje btsun sgrol ma nyi shu rtsa gcig gi rnam par mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__tA~M:__skye med 'od gsal chos sku'i dbyings:__'gags med 'phags ma'i ye shes skur:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa bar shar:__tshur gshegs Ar+YA tA re dzaH__zhes dang*/__spro na/__rat+na'i mtsho rgyal skor gsum gyi nang sgrub sgrol ma'i cho ga las so/ _ _ _ _po ta la yi gnas mchog nas:__thugs rje'i spyan dang tA~M yig las:__'gro ba skyob par sku sprul ma:__yid bzhin dngos grub kun gyi gter:__'gro ba mgon med rnams la ni:__brtse ba chen pos gshegs su gsol:__'jigs brgyad zhi dang tshe dbang rgyas:__khams gsum dbang sdud drag po yis:__mi mthun phyogs rnams zlog pa dang :__bdag la mchog dang thun mong sogs:__re ba'i 'dod don ma lus pa:__thams cad stsol phyir gshegs su gsol:__oM Ar+YA tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi/__zhes pas spyan drang*/__dzaHhU~M ba~M hoH__mdun bskyed la gnyis su med par thim/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__de bzhin gshegs pa thams cad kyis 'di la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas dbang gi lha rnams kyis/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M/__zhes gsungs shing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu lhag ma gyen du 'khyil pa las gtso mo la 'od dpag med dang*/__'khor rnams la gtso mo nyid kyis dbu brgyan par gyur/__ces gsal btab la byin gyis brlabs pa'i mchod pa rnams slar yang*/__na mo rat+na tra yA ya/__oM na mo b+ha ga wa ti badz+ra sA ra pra mar+d+ha ne/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re ma hA badz+re/__ma hA te dzo badz+re/__ma hA bid+yA badz+re/__ma hA bo d+hi tsit+ta badz+re/__ma hA bo d+hi maN+Do pa saM kra ma Na badz+re sarba karma A wa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__zhes pas rgyas par spel la/__thal mo sbyar te/__/rje btsun 'phags ma'i lha tshogs spyan lam du:__dngos 'byor yid kyis rnam par sprul pa yi:__yan lag brgyad ldan mchod yon mtsho ltar bskyil:__'bul lo bzhes nas mchog thun dngos grub stsol:__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__dri med zhabs bsil gang+gA'i rgyun bzhin sbreng :__'bul lo bzhes=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra pad+yAM pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__lha rdzas me tog char gyis nam mkha' bkang :__'bul lo=__A+oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__dri zhim spos kyi dud sprin bar snang khyab:__'bul lo=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra d+hU pe pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor yid=__snang gsal nyi zla'i tshogs rnams 'od rab gsal:__'bul lo=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra A lo ke pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__byugs pas bde ba skyed pa bdud rtsi'i chu:__'bul lo=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra gan+d+he pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__ro bcud nus pa phun tshogs zhal zas rigs:__'bul lo=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra nai wi d+yA pra tIts+tsha swA hA:__rje btsun 'phags ma'i=__dngos 'byor=__rol mo glu dbyangs kun bzang dbyings khyab pa:__'bul lo=__oM Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra shab+da pra tIts+tsha swA hA:__zhes so so'i phyag rgya dang bcas pas mchod/__na mas+sarba bud+d+ha bo d+hi sa twa b+h+yaH__oM sarba bita pU ra pU ra A brte b+h+yaHswA hA:__zhes mchod pa 'byung ba'i sngags kyang brjod/__oM:__snang ba mtha' yas pad+ma'i rigs:__'jig rten dbang phyug zhal las byung :__sangs rgyas kun gyi phrin las rdzogs:__'phags ma sgrol mar phyag 'tshal bstod:__ces dang*/__glog dang 'dra ba'i spyan mnga' ma/__/dpa' mo tA re tut+tA re/__/sangs rgyas zhal gyi pad+ma yi/__/ge sar las byung khyod la 'dud/__/ston ka'i zla ba rgyas pa yi/__/dkyil 'khor dang mtshungs zhal mnga' ma/__/mchog sbyin phyag rgyas ut+pa la/__/bsnams ma khyod la phyag 'tshal lo/__/'khor ba'i gzebs las tut+tA re/__/swA hAs nyon mongs zhi bar mdzad/__/oM gyi ngo bo nyid kyis ni/__/tshangs pa'i sgo 'byed khyod la 'dud/__/'jigs pa chen po brgyad las ni/__/'jig rten thams cad skyob par mdzad/__/kun gyi ma ru gyur pa yi/__/sgrol ma yum la phyag 'tshal lo/__/lha dang lha min cod pan gyis/__/zhabs kyi pad+mo la btud de/__/phongs pa kun las sgrol mdzad ma/__/sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod/__/ces pas bstod/__bdag cag 'khor dang bcas rnams kyi:__'jigs pa brgyad dang bcu drug sogs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__rtag tu thugs rjes bskyang mdzad gsol:__zhes gsol ba gdab bo/__/gnyis pa phyag mchod bzlas pas thugs rgyud bskul ba la gsum/__phyag 'tshal ba/__maN+Dal gyis mchod pa/__bzlas pa bya ba'o/__/dang po ni/__rang gi lus zhing gi rdul snyed du sprul nas sems can thams cad dang lhan cig tu rdo rje'i sngags rgyud kyi bstod tshig nam mkha' khyab pa'i sgra dbyangs zab mo dang bcas phyag 'tshal ba'i las la 'jug par bsams la/__phyag 'tshal nyer gcig gi bstod pa tshar gnyis phyag 'tshal ba'i sngags dang bcas te bya/__phan yon rjes su dran bzhin pas/__lha mo la gus sogs tshar gcig brjod do/__/gnyis pa maN+Dal 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__lus dang longs spyod dge tshogs kun:__gling bzhi ri rab nyi zlar bcas:__lha mi'i longs spyod bsam mi khyab:__kun bzang mchod pa'i sprin phung che:__rgyun mi 'chad par sprul byas te:__dkon mchog rin chen rtsa ba gsum:__chos srung nor lha rgya mtsho dang :__dbyer med bla ma rje btsun ma:__'khor dang bcas pa thams cad la:__gus pas rtag tu 'bul bar bgyi:__bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas:__ye shes snang ba rgyas par shog:__oM gu ru Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra sarba rat+na maN+Da la pU dza me g+ha AHhU~M:__zhes dang gong du smos pa'i maN+Dal bsdus pa me tog 'bul ba'i sngags dang bcas te phul/__gsum pa bzlas pa bya ba la gnyis/__spyi dang*/__bye brag go__/dang po ni/__mdun bskyed gtso mo rje btsun ma'i:__thugs kar pad+ma zla ba'i steng :__tA~M yig ljang gu'i mtha' skor du:__rdo rje'i yi ge bcu pas bskor:__bzlas pas sngags rnams sgrar bcas 'khor:__'od zer dpag yas phyogs bcur 'phros:__'phags mchod byin rlabs rang la thim:__'gro kun 'jigs pa kun bsal nas:__'phags ma sgrol ma'i go 'phang bkod:__bdag gi lus ngag yid gsum dang :__rje btsun 'phags ma'i sku gsung thugs:__dbyer med srung ba chen por gyur:__ces brjod cing*/__oM AHhU~M/__zhes pas bdag dang bsrung bya'i sgo gsum rje btsun ma'i rdo rje gsum gyi ye shes dang dbyer med par byin gyis brlabs par bsams la/__'od zer spro bsdu la dran pa rtse gcig tu bzhag pa dang*/__rig sngags kyi rgyal mo'i byin rlabs la mos gus shugs drag po dang bcas te/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA/__zhes bzlas pa'i skyon spangs te brgya phrag gnyis bzla/__las kyi tshogs spyi tsam du/__mdun bskyed kyi gtso mo'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__'khor gyi lha mo rnams kyi thugs kar phog pas thugs rgyud bskul/__so so'i thugs ka'i sa bon las rang 'dra ba'i sku dang 'od zer nam mkha' khyab par 'phros pas ci 'dod pa'i las rab 'byams thogs med du mdzad par bsams la/__las dmigs bsal yod na de'i sngags brgya rtsa dang*/__gzhan rnams cung zad re bzla zhing*/__dmigs bsal med na las sngags thams cad lan bdun sogs ci nus bzla'o/__/gnyis pa bye brag gi las so sor sgrub pa'i tshul ni/__gzhung las/__bye brag so so'i las sgrub na:__las lha gtso bor bya ba'am:__so so'i bzlas pa gtso bor bya:__'jigs pa'i tshogs rnams myur du zhi:__zhes gsungs pa'i las lha gtso bor bya tshul ni 'og tu mdo tsam 'chad par 'gyur la/__'dir skabs su babs pa so so'i bzlas pa gtso bor bya ba'i tshul ni/__las kyi tshogs nyi shu las/__dang po zhi ba'i las spyi la mtshon na/__mdun bskyed kyi gtso mo'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__zhi ba'i sgrol ma'i thugs kar phog pas thugs rgyud bskul/__de'i thugs kar pad zla'i steng du tA~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las rang 'dra ba'i sku dang 'od zer nam mkha' khyab par 'phros pas/__bdag dang bsrung bya gtso bor gyur pa'i sems can kun gyi nad gdon 'jigs brgyad bar chad sogs mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi bar bsams la/__oM badz+ra tA re sarba big+h+nAn shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes bzla/__de bzhin du+u sa yi 'jigs pa zhi ba la/__gtso mo'i thugs ka'i 'od kyis sa yi 'jigs pa las skyob pa'i sgrol ma'i thugs rgyud bskul/__de'i thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las sku dang 'od zer spro bsdus bdag gzhan la sa g.yo ba'i 'jigs pa la sogs pa 'byung ba sa las gyur pa'i bar chad thams cad zhi zhing bsrungs par bsams la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba la~M la~M b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__des mtshon te dmigs pa kha bsgyur zhing*/__sngags kyi khyad par/__chu yi 'jigs pa zhi ba la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ba~M ba~M dza la b+hA ya shIn+taM ku ru swA hA:__me yi 'jigs pa zhi ba la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ra~M ra~M dz+wa la b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__rlung gi 'jigs pa zhi ba la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba ya~M ya~M tsa la b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__rgyas pa'i las spyi dang bye brag mngon shes kyi rtsal kha rgyas par/__oM rat+nA tA re sarba lo ka dz+nyA na bi d+yA d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri hrIM hrIM dzaHdz+nyA na puSh+tiM ku ru oM:__rdo rje ste thog ser gyi 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba e e ma hA ha na b+hA ya shAn+tiM ku ru swA hA:__mtshon cha'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba tig tig tIk+Sh+Na rak+Sha rak+Sha ku ru swA hA/__rgyal po'i chad pa'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma sarba rA dza duSh+tAn kro d+ha shAn+tIM ku ru swA hAH__chon rkun gyi 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba tsau ra b+han+d+ha b+han+d+ha trig thum swA hAH__dbang gi las spyi la/__oM pad+ma tA re san+ta ra hrIHsarba lo ka wA shaM ku ru hoH__dmigs bsal yod na sarba lo ka'i tshab tu dmigs bya'i ming spel/__sha za ste gza' klu rgyal po'i gdon sogs kyi 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba duSh+tAn big+h+nan paM phaT swA hA:__glang chen sogs srog chags khros pa'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba haM haM duSh+tAn ha na ha na trA sa ya phaT swA hA:__bye brag seng ge dang stag gzig sogs gcan gzan khro bo'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba he he tsa le tsa le b+han+d+ha phaT swA hA:__dug sbrul sogs brtan g.yo'i dug gi 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba bi Sha tsa la ya ha ra ha ra phaT swA hA:__drag po'i las spyi dang bye brag bdud sde'i bar chad tshar bcad pa la/__oM karma tA re sarba shA trUn big+h+nAn mA ra se na ha ha he he ho ho haM haM b+hin+d+ha bin+d+ha phaT:__rims sogs yams nad gtso bor gyur pa'i nad kyi 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re sarba dz+wa ra sarba duHkha pra sha ma na ya phaT swA hA:__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re badz+ra A yu She swA hA:__dbul zhing phongs pa'i 'jigs pa la/__oM tA re tut+tA re tu re dzam+b+he mo he d+ha na me d+hi hrIHswA hA:__don nyams pa ste 'bad pas brtsams pa'i don mi 'grub pa'i 'jigs pa zhi zhing 'dod rgu'i dngos grub 'bad med du 'grub par 'dod pas/__oM tA re tut+tA re tu re sarba ar+tha sid+d+hi sid+d+hi ku ru swA hA:__zhes pa ste/__de rnams gong du smos pa ltar bzla'o/__/gsum pa mjug 'dod don gsol ba ni/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__/sogs dge slong ma dpal mos mdzad pa'i yan lag bdun pa sngon tu 'gro bas/__spro zhing nus na rat+na'i gter byon mtsho rgyal skor gsum gyi nang sgrub sgrol ma'i skabs su gsungs pa'i thugs dam gnad nas skul ba'i gsol 'debs dang*/__gzhan yang 'dod gsol rgyas pa ji ltar rigs par bya zhing*/__de tsam mi nus na/__rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyis mdzad/ rje btsun bcom ldan 'das ma thugs rje can/__/zhes sogs yongs grags kyi 'dod gsol brjod cing me tog 'thor ba ni rje btsun ma la maN+Dal dang po 'bul ba'i cho ga'o/__/gnyis pa sgrub pa dang tshul mthun pa'i maN+Dal ni/__mchod pa'i sprin gyi sngags brjod cing mchod pa nas bzung ste 'dod gsol gyi bar gong du smos pa ji lta ba la phyag 'tshal nyer gcig gi bstod pa tshar gsum dang*/__rtsa sngags yi ge bcu pa sum brgya/__dmigs bsal gyi las sngags brgya dang lnga bcu bzla ba dang*/__gsum pa las sbyor dang tshul mthun pa'i maN+Dal la/__bstod pa tshar bdun/__rtsa sngags bdun brgya/__las sngags sum brgya dang lnga bcu bzla ba'i khyad par las gzhan 'dra'o/__/gsum pa rjes kyi cho ga la/__gzhung las/__gtor ma 'bul zhing 'dod don gsol:__mthar ni nongs bshags ye shes gshegs:__dam tshig rang bstim bsngo smon dang :__shis pa brjod cing me tog 'thor:__ces gsungs pa ltar gsum/__gtang rag 'bul ba dang*/__nongs bshags dang brtan bzhugs bya ba/__bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan pa'o/__/dang po la gsum/__gtor ma 'bul ba/__mchod bstod bya ba/__'dod don gsol ba'o/__/dang po ni/__gtsang zhing yid du 'ong ba'i gtor ma bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las gtor snod yangs shing rgya che ba rin po che las grub pa'i nang du/__oM AHhU~M zhu ba las byung ba'i gtor ma 'dod dgu'i rgya mtsho chen po kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__mdun bskyed kyi 'phags ma 'khor dang bcas pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas dgyes shing tshim par bsams la/__na maHsarba bud+d+ha bo d+hi satwA nAM:__a pra ti ha ta shA sa nA nAM:__he he b+ha ga wa ti:__ma hA satwa sarba bud+d+ha a wa lo ki te:__mA bi lam+pa mA bi lam+pa:__i daM ba liM gr-ih+NA pa ya gr-ih+NA pa ya hU~M hU~M sarba bi sany+tsa re swA hAH__zhes nam mkha' mdzod kyi phyag rgya dang bcas lan bdun nam gsum gyis phul/__oM gu ru Ar+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__oM:__sangs rgyas kun gyi phrin las bdag:__rje btsun myur ma dpa' mo dang :__'jigs pa thams cad sel mdzad ma:__'khor gyi tshogs dang bcas la bstod:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'di:__ye shes chen pos rjes dgongs la:__bde ba chen por bzhes nas kyang :__dngos grub ma lus stsal du gsol:__'byung bzhi 'khrugs dang gnam lcags lhung :__mtshon cha rgyal po'i chad pa dang :__chom rkun sha za glang chen khros:__gcan gzan khro bo gdug pa'i sbrul:__nad gdon dus min 'chi ba'i rkyen:__dbul phongs 'dod don nyams pa sogs:__mi bzad 'jigs pa'i tshogs rnams kun:__srung dang zhi dang zlog par mdzod:__'khor ba ngan song sdug bsngal sgrol:__tshe dang bsod nams ye shes sogs:__mchog thun phrin las rgyas par mdzod:__ces bstod cing phrin las bcol/__gtor ma gnyis pa chos skyong spyi la 'bul ba sogs spro na maN+Dal bzhi pa'i cho ga spyi ltar btang ma grub kyang gzhung rtsa ba las dmigs bsal ma gsungs pas chad pa'i skyon tu mi 'gyur ro/__/gnyis pa mchod pa ni/__spyi mchod la dmigs te mchod pa'i sprin gyi gzungs brjod cing*/__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs spyan lam du:__zhes sogs mchod phreng gis mchod/__spyan ras gzigs dbang brtse ba'i thugs rje can:__'gro ba kun gzigs dag pa'i spyan nyid las:__'gro ba'i don tu sprul pa'i bcom ldan ma:__brtse ba'i thugs rje can la phyag 'tshal bstod:__zhal gcig phyag gnyis in+d+ra nI la'i mdog:__gzhon nu lang tsho bcu drug lon pa'i tshul:__g.yas pa mchog sbyin g.yon pas ut+pal bsnams:__dus gsum rgyal pa'i yum la phyag 'tshal bstod:__rin chen rgyan spras 'dzum pa'i 'od zer can:__longs spyod rab rdzogs rgyan rnams ma lus rdzogs:__phrin las rnam bzhi dngos grub kun gyi gter:__dgos 'dod re skong ma la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__gsum pa 'dod don gsol ba ni/__rat+na'i gter kha las so/ oM:__grub par gyur cig rje btsun thugs rje can:__'phags ma khyod la bsnyen sgrub mchod pa dang :__bstod cing gsol ba btab pa'i mthu byin gyis:__deng nas bzung ste byang chub ma thob bar:__'phags ma khyod dang rtag tu mi 'bral zhing :__nad med tshe dbang longs spyod 'phel ba dang :__byang chub sgrub la bar gcod mi 'byung zhing :__sa dang lam gyi yon tan myur rdzogs nas:__bdag gzhan don gnyis lhun gyis grub pa yi:__rnam mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas thob par shog:__ces lan gsum brjod cing me tog 'thor/__gnyis pa nongs pa bshags shing brtan bzhugs bya ba ni/__lhag chad kha bskang ba'i phyir dbyangs gsal rten snying yi ge brgya pa rnams lan gsum re'i mthar/__rat+na'i gter kha las so/ bdag ni rmongs pa'i blo can te:__ting 'dzin dmigs pa ma gsal dang :__cho ga lhag chad nyes gyur rnams:__'phags pa'i tshogs kyis bzod par mdzod:__ces pas nongs pa bzod par gsol la/__mdun bskyed kyi rten med na ye shes pa gshegs shing dam tshig pa rang la bstim pa yin kyang*/__rten yod pa'i dbang du byas te brtan bzhugs bya ba ni/__thal mo sbyar te/__oM/__'dir ni rten dang lhan cig tu/__zhes sogs kyi mthar/__oM su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA/__zhes brjod cing dam ye gnyis ka rten dang dbyer med du bsams la me tog 'thor/__gsum pa bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan pa ni/__rat+na'i gter kha las so/ bdag gis dus gsum bsags pa yi:__bsnyen sgrub la sogs dge tshogs dang :__gzhan yang dge spyad bskul btab dang :__rjes su yi rang las byung dang :__'phags ma khyod mchod byin rlabs kyis:__nad med tshe ring dpal dang grags:__bkra shis bde legs mchog thob cing :__bdag gzhan don gnyis mthar phyin shog:__ces dang gzhan yang gong du smos pa'i/__phyogs bcu dus bzhi sogs bsngo smon rgyas par bya zhing*/__ston mchog dam pa sogs dkon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa dang*/__rat+na'i gter kha las so/ dus gsum rgyal ba kun gyi yum mchog ma:__dgos 'dod re skong yid bzhin nor bu'i mchog:__bkra shis kun gyi mchog brnyes don grub ma:__dpal ldan thog ma bar dang mthar dge ba'i:__phrin las kun 'grub myur ma dpa' mo ste:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i bkra shis shog:__ces sogs shis par brjod pa'i me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs kyi snang ba mchog tu rgyas par bya'o/__/zhar byung gong du smos pa'i las so sor bsgrub pa las lha gtso bor bya ba'i tshul mdo tsam brjod na/__cho ga'i khyad par gzhan 'dra ba la/__mdun bskyed kyi skabs su las kyi lha mo gang yin pa des gtso mor bya zhing*/__de'i gnas su gtso mo seng ldeng nags sgrol nyid bsgom/__bzlas pa'i skabs las sngags dang las de bsgrub pa'i 'od zer spro bsdu kho na gtso bo bya ba ste/__dper na zhi ba'i las la dbus su zhi ba'i sgrol ma dang*/__de'i gnas su seng ldeng nags kyi sgrol ma bsgom/__bzlas pa'i skabs su thugs ka'i sngags phreng gi 'od zer gyis 'khor gyi lha mo rnams kyi thugs rgyud bskul/__gtso 'khor thams cad kyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas zhi ba'i las rab 'byams bsgrubs par bsam zhing badz+ra tA re gtso bor bzlas pas mtshon te shes par bya'o/__/gzhan yang gong du bshad pa'i cho ga 'di ni ngag 'don khyer bde 'bring po tsam yin la/__rgyas par spro na phyag 'tshal dang*/__'dod gsol sogs so so'i skabs su kha 'phangs pa ltar/__sa lugs kyi cho ga bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyi gsung lhan thabs dang bcas pa/__jo bo lugs rin 'dzin tshe dbang nor bu'i chog bsgrigs bka' brgyud phyogs la dar srol che ba yongs grags tshad thub kyi gzhung nas blang du rung mod/__'on te cho ga gang gi tshe'ang dmigs pa gsal ba dang*/__tshig dal zhing dod la skabs phyed pa kho na gtso che ba las/__'don cha mang po gtso bor bton na dmigs pa lta zhog__/tshig kyang phal cher mi 'gro ba'i byas la ma bsags pa'i rnam g.yeng de 'dra la ni snying po ci'ang med pas/__rgyun du ni gong gi dkyus su bkod pa 'di kho nas don grub par yod la/__byes bgrod lta bu'i skabs shin tu bsdus pa la mos na/__sbyor ba'i skabs su rten med kyang rung bar rig 'dzin chen pos gsungs pa ltar/__'dir yang sbyor ba'i skabs su bris sku dgram par gsungs na'ang*/__rjes chog tu gshegs gsol gsungs pa rten med pa'i dbang du mdzad pas rung bar mngon cing*/__mchod pa tshar re las ma 'byor na re re bzhin zhal gso/__maN+Dal gcig las ma 'byor na tshom bu brje nas bskyar te dbul bar tshad ldan gyi gzhung las gsungs/__ngag 'don kyang skabs su babs pa'i cung zad bsdus te bya zhing*/__mdor bsdus pa'i tshul zhig sgrub thabs kyi skabs su'ang 'dri bar 'gyur ro/__/de ltar bgyis pa'i phan yon kyang*/__spyir rje btsun sgrol ma'i bsam gtan dang yi ge bcu pa'i bzlas brjod bgyis pas gnas skabs dang mthar thug gi yon tan mtha' yas pa thob pa'i tshul sgrol ma'i sngags rgyud rnams las rgya cher gsungs shing*/__gzhung 'di nyid las kyang*/__'bum phrag la sogs pa bzlas pas bcom ldan 'das mas byin gyis rlob par 'gyur ro:__'jigs pa thams cad zhi bar 'gyur ro:__bsam pa'i don thams cad 'grub par 'gyur ro:__rtag tu tshe rabs dran cing mi brjed pa'i gzungs thob par 'gyur ro:__bar dor yang rje btsun mas rjes su 'dzin cing 'jigs pa thams cad las grol bar 'gyur ro:__sangs rgyas kyi zhing nas sangs rgyas kyi zhing du 'gro bar 'gyur ro:__zhes gsungs pa dang*/__bye brag maN+Dal gyi cho ga nyams su blangs pa'i phan yon ni bstod pa'i rgyud kyi rgyal po'i phan yon las/__gnyis gsum bdun du mngon par brjod na/__/bu 'dod pas ni bu thob 'gyur zhing*/__/nor 'dod pas ni nor rnams nyid thob/__/'dod pa thams cad thob par 'gyur te/__/bgegs rnams med cing so sor 'joms 'gyur/__ces dang*/__gzhung las/__bar chad thams cad zhi ba dang :__'dod don yid bzhin 'grub par 'gyur:__ces 'jigs pa chen po brgyad dang bcu drug sogs phyi nang gi bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang*/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dngos grub kyi 'dod don thams cad yid bzhin tu 'grub par 'gyur bar bsngags pas mtshon mtha' yas shing*/__mngon sum gyi myong bas kyang grub pa'i phyir skal ba bzang po rnams kyis tshul 'di kho na la brtson pas rang dang gzhan gyi phan bde'i 'dod rgu yid bzhin tu 'jo ba la brten nas dge legs kyi snang ba mchog tu rgyas par bya'o/__/sangs rgyas gnyis pa mtsho skyes rje'i/__/gdams zab bdud rtsi'i chu gter las/__/bkra shis 'dod rgu'i char 'bebs pa'i/__/cho ga rdzogs ldan sprin 'di dbyung*/__/gang las thob pa'i legs byas zil dngar gyis/__/sa gsum 'gro ba'i gdung ba kun zhi zhing*/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/phan bde'i pad+mo rtag tu rgyas gyur cig__/ces bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag__/rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel dang rjes su 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga 'di ni/__dus gsum mkhyen pa o rgyan chen pos 'khrul med rdo rje'i lung gis lang gro lo tsA ba chen po'i rnam 'phrul du bsngags shing*/__chos 'di'i bdag por khyad par du grub pa rje dbon mchog sprul rin po che karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyis bkra shis pa'i lha rdzas dang*/__rin po che dang po'i me tog bcas bka'i cod pan spyi bor lhung ba gus pas mchod de/__gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab chos 'di nyid dang por thob pa'i skal ba bzang po can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__gangs ri'i khrod tsam na mngon par mtho ba'i sgrub gnas kyi rgyal po bde chen pad+ma shel gyi phug pa'i 'dabs 'byor rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa ga la bar/__gter gzhung rdo rje'i gsung rtsa bar bzung*/__gsar rnying bka' gter gyi cho ga tshad mas grub pa dag gis kyang cung zad mthar brgyan te ngag 'don bklags pas grub par sa pho rta'i gnam lo gsar du 'char ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por rdzogs par sbyar ba'i dge bas ris med pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu spyi dang*/__bye brag mtsho skyes kun tu 'chang dngos dpal pad+ma'i snying po yab sras brgyud 'dzin dang bcas pa'i zhabs pad bskal brgyar brtan cing*/__phrin las 'jig rten gsum du rtag cing khyab dang lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information