JKW-KABAB-10-THA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།
Wylie title tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byed JKW-KABAB-10-THA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 10, Pages 265-280 (Folios 1a to 8b3)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dbon sras khyung thogs, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Source Author(s) འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 265-280. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ (tshe sgrub ye shes srog tig)
Parent Cycle རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs chen kun bzang snying thig)
Deity tshe dpag med
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WA-033
Colophon

།ཅེས་པ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་ཁོང་པ་གཏེར་སྟོན་འདིའི་ལུང་གིས་ཟིན་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་འབྱུང་ཡང་གཏེར་ཆོས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དྲིན་ལས་འདི་ཙམ་ཐོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུན་ལ་བསམ་སྟེ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པའི་དབང་ཆོག་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱུས་སུ་བཅུག་ཅིང་འདོན་བདེ་བར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa gter chen chos gling gi rnam thar du khong pa gter ston 'di'i lung gis zin tshul sogs lo rgyus mdo tsam 'byung yang gter chos dpe lung gi rgyun ma bzhugs pa rje bla ma rin po che bka' drin las 'di tsam thos pa'i yul du gyur pa rgyun la bsam ste/__pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis bgyis pa'i dbang chog la phun tshogs rnam rgyal pas sgrub thabs dkyus su bcug cing 'don bde bar bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་འཆི་མེད་མགོན་པོ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་པད་འབྱུང་གསང་བ་གསུམ། །སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཀོད་ནས་གདམས་ཟབ་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པས་བདག་གཞན་སྐལ་བཟང་བྱ། །རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་སྐོར་རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། །སྦྱོར་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་ཞི་དཀྱིལ་སྒོ་རྫོགས་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བར་ཚེ་བུམ་གྱིས་མཚན་པའམ། མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་དམར་པོ་གཅིག་བཀོད་པའི་ཁར་མཉྫཱི་ལ་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་དང་ཆས་ལྡན། མདུན་དུ་ཚེ་འབྲང༌། གཡས་སུ་ཚེ་རིལ། གཡོན་ཏུ་ཚེ་ཆང༌། རྒྱབ་ཏུ་མདའ་དར། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར། ལས་བུམ་སོགས་ཉེར་མཁོ་རྣམས་འདུ་བྱས། ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ནི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་མོས་པས་སྐྱབས་སེམས་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་ལྡན་པད་མོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་གདལ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ལན་གསུམ། བགེགས་གཏོར་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ¿ སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀ་ཥ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུགས། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སོགས་ལས་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་རིག་རྩལ་པདྨ་རྟ་མགྲིན་གསལ༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བགེགས་རིགས་མ་ལུས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྲུང་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱིན་འབེབས་མཆོད་བརླབ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱི༔ དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཎྜལ་སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཀུན༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་ནས་དག་པ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་མདངས་ཕོ་བྲང་བདེ་ཆེན་ཀློང་༔ པྃ་ལས་པདྨ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ རཱ་གའི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར༔ དར་དམར་ཤམ་ཐབས་པཉྩ་སྟོད་གཡོགས་གསོལ༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུ་དང་༔ དབུ་རྒྱན་མགུལ་ཆུ་སྐ་རགས་དོ་ཤལ་བརྒྱན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ འཁོར་འདས་བཅུད་འདྲིལ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཚེ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་བཞིར༔ བརྟན་པར་བཞུགས་ལ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ལྷན༔ བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་གདོད་ནས་འདུས་མ་བྱས༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་བཞེངས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རབ་འབྱམས་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་བྱུང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང་༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཀུན་བྱང་ནས༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིན་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཀ་དག་རིག་པ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བ་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྲོག་རྩ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿདམར་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་འུབ་བསྡུས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ རྩ་བའི་རིག་པ་འབྲུ་གཅིག་པ་འདི་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་བཟླས་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་འགྲུབ་པར་གསུངས། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྩ་སྔགས་འདིའང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླ། སྤྲོ་ན་ཚེའི་གཟུངས་རིང་སོགས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བཟླ་ཞིང་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ། བུམ་སྒྲུབ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ཅིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། རྫས་རྣམས་ལ་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བསྟིམ་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་སྒྱུར་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ བརྐུས་དང་འཕྲོག་དང་ཡར་བའི་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ཉམས་དང་ཟད་དང་གཞོམ་པའི་ཚེ་དཔལ་སྤེལ༔ སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་མ་ལུས་བསྟིམ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་བསྟིམ་པ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ འཁོར་འདས་ཚེ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་ཆར་དུ་བབས༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཧྲཱིཿཡི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་སྐྱེ་འཆི་འགྲེས་རྒུད་བྲལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་བཅུད་ཀྱི་སྲོག་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཉིད་བདག་ཐིམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་སྦས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨཱཿ དབང་དང་མ་འབྲེལ་ན་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་བསྡུ་ལྡངས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཞིང༌། དབང་གི་སྐབས་ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང༌། དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ནི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། དེའང་གངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་མོས་པའི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། དཔལ་གྱི་མགུལ་ནས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྒོ་དེ་སྙེད་ཅིག་དབྱེ་བར་མཛད་ཅིང་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཏུ་མཐའ་དབུས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་དུ་མར་རྒྱས་བཏབ་པར་མཛད། དེ་ཉིད་འདོན་པའི་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས། གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྔགས་པ་རྣམ་སྣང་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་རྣམ་འཕྲུལ་གང་ལ་གང་འདུལ་མཐའ་ཡས་པར་བྱོན་པའི་ནང་ཚན། གཏེར་སྟོན་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་རྩལ་གྱི་མཚན་ཅན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་སུ་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ཐང་ཡིག་ནས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་དུས་སྔ་མོར་བྱོན་ཟིན་ཅིང༌། ཕྱི་མ་འདི་ཉིད་གཙང་སྟག་མོ་ཞེས་པར་བྱོན༔ རུ་ལག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་གི་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། ལུང་བྱང་དུ། ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཡི༔ ཡན་ལག་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ ཡང་ཟབ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པ་སྟེ༔ བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཉིད་ལ་གདམས༔ སླད་མའི་དོན་ཕྱིར་རྒྱང་གི་གནས༔ ཡོན་པོ་ལུང་དུ་གཏེར་རྒྱས་ཐོབ༔ མ་འོངས་རང་གི་སྐྱེ་མཐས་རྙེད༔ མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བའི་མཐའ༔ གཏེར་འབྱིན་དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ ཉམས་བླངས་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི༔ ས་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྙེད༔ ཆིག་རྒྱུད་ཉིད་དུ་གུ་ཧྱ་རྒྱ༔ ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དབུས་སུ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སྐུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཆོས་བདག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་ཆོས་སྐོར་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་གནང་སྟེ་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཉམས་བཞེས་མཛད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཞིང་ཟབ་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། དེ་ལས་རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་ཉིད། རང་གཞུང་ལས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་རང་དོན་དུ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་ཚེ་བསྲིང་༔ གཞན་དོན་དུ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་ཟད་པ་འང་ལོ་གསུམ་འཚོ་ཞིང་མང་དུ་བསྐྱར་ན་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་པ་འདི་ཉིད་སླད་ཀྱི་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་དང་རིག་འཛིན་གཏེར་སྟོན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་དང་ཆོས་བདག་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་གཉིས་ཀའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་ལུང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཧྲཱིཿགཅིག་མ་འདི་ཉིད་དང་འབྲེལ་པར་བྱིན་རླབས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་ཚེའི་བདག་པོ་ལ་དད་མོས་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་ཅག་འཆི་མེད་དོན་དུ་གཉེར༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་དང་༔ དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་པ་འཁོར་རྣམས་ལ་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ལས་བྱང་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་དམིགས་འདུན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་འཚལ༔ བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་༔ ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱི༔ཡིག་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། ཚེའི་བར་ཆད་བསལ་བ་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་དམར་བ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་མཐིལ་ན་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན། འོད་དང་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པར་འཕྲོ་བ། མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར་པའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ། དེ་དང་སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་འཁྲིགས་པའམ་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་སིབ་སིམ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་བཞིར༔ བརྟན་པར་བཞུགས་ལ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་མང་དུ་བཟླས། དེ་ལྟར་བྱིན་ཕབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག །དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་དང་འོད་ཟེར་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྱབ་པར་སྤྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ། སྡེ་བརྒྱད་མཐུ་བོ་ཆེས་བརྐུས་འཕྲོག་གཞོམ་པ་རྣམས་དང༌། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དཔལ་དང་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསྡུས། བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ། སྲོག་རྟེན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འགུགས་པ་ནི་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་སྒྱུར་མགྱོགས་མའི་ཚོགས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་མའྀ་ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ བརྐུས་དང་འཕྲོག་དང་ཡར་བའི་བླ་ཚེ་ཁུག༔ ཉམས་དང་ཟད་དང་གཞོམ་པའི་ཚེ་དཔལ་སྤེལ༔ སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་མ་ལུས་བསྟིམ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཚེ་ལྷ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན་བུམ་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུུ་དང་འབྲས་བུའི་ནད་གདོན་འཆི་བའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་གཞན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་པར་མོས་ཤིག །ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པ་མགོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཚེའི་རིལ་བུ་མྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ ཚེ་རིལ་ལག་གཡས་སུ་བྱིན་ལ། ཧྲཱི༔ སྔོན་བྱུང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔ སྒྲུབ་རྫས་རིལ་བུ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ༔ ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཚེའི་བདུད་རྩི་མྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་ཆང་གཡོན་དུ་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ སྔོན་བྱུང་ཚེ་ཡི་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྣམས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ དེང་འདིར་བདག་གིས་ཁྱེད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ སྐྱི་ཤི་མེད་པ་གཉུག་མའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཀོད་ལ། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་ཚེའི་ལྷ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྟན་པོར་མཛོད༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃ༔ དེ་ལྟར་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་མ་ལུས་པས་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་བའི་དྭངས་མ་རྣམས་སྙིང་དབུས་ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བྱས་ལུས་ཀྱི་བུ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པས་བར་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་གླགས་མི་རྙེད་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་བསྟིམ་པ་ནི་ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ འཁོར་འདས་ཚེ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་ཆར་དུ་བབས༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཧྲཱིཿཡི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་སྐྱེ་འཆི་འགྲེས་རྒུད་བྲལ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་བཅུད་ཀྱི་སྲོག་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཉིད་བདག་ཐིམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་སྦས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨཱཿ མཐར་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་མེད་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་སྩོལ་མེད་རང་བབས་སུ་བཞག་པས་རྟག་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གཏབ་པར་མོས་ཤིག༔ ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣོད་ཀྱི་དྭངས་མ་བཅུད་ཀྱི་སྲོག་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཉིད་བདག་ཐིམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་སྦས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ རྟག་བརྟན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་ཨཱཿ སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་མཐའ་རྟེན་རྒྱལ་སྲིད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྣམས་སྦྱིན། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དབང་མཇུག་དམ་ཚིག་བསྒྲག་གཟུང༌། གཏོར་རག་མཎྜལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི་གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དུས་ལ་བབ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་དང་འགག་མེད་སྔགས་ཀྱི་གསུང་༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་དང་རྩོལ་མེད་ཡོན་ཏན་ཚེ༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་གཉུག་མའི་སྲོག་ཏིག་འགྲུབ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་ཚེ་རྟེན་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་གཤེགས་བཞུགས་སྐབས་དང་བསྟུན། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་ནི། ཨ། བདག་ཉིད་ལྷར་སྣང་བ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། སླར་ཡང་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཅི་རིགས་དང༌། ཤིས་བརྗོད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ལུས་ཅན་ཀུན། །མི་ཤིགས་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག །སྒྲུབ་ནས་གཞན་ཕན་གཏེར་གྱི་སྒོ། །ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་ཁོང་པ་གཏེར་སྟོན་འདིའི་ལུང་གིས་ཟིན་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་འབྱུང་ཡང་གཏེར་ཆོས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དྲིན་ལས་འདི་ཙམ་ཐོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུན་ལ་བསམ་སྟེ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པའི་དབང་ཆོག་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱུས་སུ་བཅུག་ཅིང་འདོན་བདེ་བར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byed ces bya ba bzhugs so/__/lha yi lha mchog 'chi med mgon po dang*/__/dbyer med bla ma pad 'byung gsang ba gsum/__/snying gi thig ler bkod nas gdams zab kyi/__/bdud rtsi'i thigs pas bdag gzhan skal bzang bya/__/rdzogs chen kun bzang snying thig gi gdams skor rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig gi dbang bskur ba la gsum/__/sbyor dngos rjes so/__/dang po cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba ni/__stegs bu'i steng zhi dkyil sgo rdzogs dbus pad+ma 'dab brgyad lte bar tshe bum gyis mtshan pa'am/__maN+Dal la tshom bu dmar po gcig bkod pa'i khar many+dzI la bum pa nyer lnga'i bcud dang chas ldan/__mdun du tshe 'brang*/__g.yas su tshe ril/__g.yon tu tshe chang*/__rgyab tu mda' dar/__mtha' bskor du phyi nang gi mchod pas bskor/__las bum sogs nyer mkho rnams 'du byas/__cho ga'i sbyor ba ni skyabs yul rnams mngon sum lta bur bzhugs pa'i mos pas skyabs sems ni/__hrIHhrIHhrIH__sku gsum tshe yi lha la skyabs su mchi:__'gro ba'i don phyir 'chi med rig 'dzin bsgrub:__kun kyang bde ldan pad mo bkod pa'i zhing :__sku dang ye shes khyab gdal mngon gyur shog:__lan gsum/__bgegs gtor ra~M ya~M kha~M gis bsangs/__oM AHhU~M gis brlab/[ ¿ ]sarba b+hu ta a ka Sha ya dzaHsa mgron dgugs/__oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta tha ga ta sogs las gsum gyis bsngos la/__hrIHhrIHhrIH__bdag nyid rig rtsal pad+ma rta mgrin gsal:__thugs las sprul pa'i khro bo'i tshogs rnams kyis:__bgegs rigs ma lus rgya mtsho'i mthar bskrad nas:__ye shes lnga ldan srung 'khor lhun gyis grub:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__byin 'bebs mchod brlab ni/__hrIHhrIHhrI:__dbyings nas skur bzhengs 'chi med tshe yi lha:__gnas 'dir byin phob mchog thun dngos grub stsol:__maN+Dal sgrub rdzas mchod pa'i yo byad kun:__rang byung ye shes rol par byin gyis brlabs:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na A we sha ya a AH__oM AHhU~M badz+ra s+pha ra Na khaM:__gnyis pa dngos gzhi snying po'i rnal 'byor ni/__hrIHhrIHhrIH__gdod nas dag pa 'chi med gnyug ma'i dbyings:__ye shes rig mdangs pho brang bde chen klong :__pa~M las pad+ma a las zla ba'i steng:__hrIHlas rang nyid bcom ldan tshe dpag med:__rA ga'i mdog can mtshan dang dpe byad 'bar:__dar dmar sham thabs pany+tsa stod g.yogs gsol:__nor bu rin chen phyag zhabs gdu bu dang :__dbu rgyan mgul chu ska rags do shal brgyan:__zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag phyag rgya'i steng :__'khor 'das bcud 'dril tshe yi bum pa bsnams:__'od dang 'od zer dpag yas 'phro ba'i klong :__tshe lha rgyal ba rab 'byams sprin ltar gtibs:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams glog ltar 'khyug:__sgo gsum sku gsung thugs su byin brlabs shing :__lnga ldan ye shes dbang mchog rdzogs par gyur:__hrIHhrIHhrIH__spyan 'dren bzhugs gsol ni/__hrI hrI hrIH__'og min chos dbyings bde ba chen po nas:__'chi med tshe yi lha tshogs spyan 'dren gshegs:__dam tshig ye shes mi phyed rdo rje bzhir:__brtan par bzhugs la tshe dbang dngos grub stsol:__hrIHhrI hrI:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__tiSh+Tha lhan:__brda phyag 'tshal ba ni/__hrIHhrIHhrIH__skye 'gag 'gyur med gdod nas 'dus ma byas:__rang byung lhun grub tshe dpag med du bzhengs:__yid bzhin nor ltar 'dod dgu'i dngos grub stsol:__rab 'byams tshe yi lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__mchod pa ni/__hrIH hrIHhrIH__chos kyi dbyings las smon lam stobs kyis sprul:__dngos 'byor yid byung phyi nang gsang ba dang :__bla na med pa'i mchod sprin rgya mtshos mchod:__dam tshig nyams chags nyes ltung kun byang nas:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsal du gsol:__hrIHhrIHhrIH__sarba pU dza sa ma ya ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba lin ta khA hi:__bstod pa ni/__hrIHhrIHhrIH__ka dag rig pa skye 'chi bral ba las:__lhun grub 'gyur med kun bzang tshe yi lha:__ye shes yon tan phrin las bsam mi khyab:__dkyil 'khor rdzogs pa'i dpal la phyag 'tshal bstod:__de nas bzlas pa sngags kyi 'phro 'dus tshe sgrub pa ni/__hrIHhrIHhrIH__srog rtsa lcags kyi rdo rje'i lte ba'i sbubs:__hrIHdmar sngags phreng 'od zer 'phro 'du yis:__'khor 'das dwangs bcud 'ub bsdus hrIHla thim:__'chi med srog gi thig le brtan par gyur:__hrIHhrIHhrIH__rtsa ba'i rig pa 'bru gcig pa 'di 'bum phrag brgyad bzlas pas rdo rje'i srog rtsa 'grub par gsungs/__oM a mA ra Ni dzI wan+ti ye badz+ra A yu She swA hA:__rtsa sngags 'di'ang 'bum phrag gcig bzla/__spro na tshe'i gzungs ring sogs kyang ci rigs par bzla zhing bdag mdun dbyer med du bsgrub/__bum sgrub spyi ltar bya/__dbyangs gsal rten snying yig brgya brjod cing nus pa brtan par byas nas stong tshig phul/__rdzas rnams la tshe bcud bsdu bstim gyi dmigs pa dang bcas tshe 'gugs pa ni/__mda' dar g.yab la/__hrIHhrIHhrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__'byung ba lnga la dbang sgyur mgyogs ma'i tshogs:__steng 'og phyogs mtshams snod bcud khyab par 'phros:__rnal 'byor bdag gi tshe dpal ye shes skyed:__brkus dang 'phrog dang yar ba'i bla tshe khug:__nyams dang zad dang gzhom pa'i tshe dpal spel:__snod dang bcud kyi dwangs ma ma lus bstim:__'khor 'das kun gyi tshe yi dngos grub stsol:__hrIHhrIHhrIHma ha ri ni sa a yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dza sid+d+hi pha la hU~M:__tshe bstim pa ni/__hrIHhrIHhrIH__bla tshe chad nyams yar ba'i tshogs rnams dang :__'khor 'das tshe rnams bdud rtsi'i char du babs:__dwangs ma mi shigs hrIHyi thig ler bstim:__rtag brtan gzhom gzhig skye 'chi 'gres rgud bral:__hrIHhrIHhrIH__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M tiSh+Tha lhan:__tshe sba zhing rgyas gdab pa ni:__hrIHhrIHhrIH__snod kyi dwangs ma bcud kyi srog la thim:__de nyid bdag thim chos dbyings klong du sbas:__mi 'gyur mi shigs ye shes phyag rgyas gdab:__rtag brtan gzhom med rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na badz+ra a AH__dbang dang ma 'brel na 'og nas 'byung ba'i bsdu ldangs la 'jug pa yin zhing*/__dbang gi skabs las bum du rta mgrin bskyed bzlas dang*/__ting nge 'dzin gyi dbang blang*/__dngos gzhi dbang bskur ba ni slob ma rnams la khrus bya/__bgegs bskrad srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab la/__de'ang gangs can gyi 'gro ba rnams la rdzogs pa'i sangs rgyas las kyang bka' drin khyad par du gyur pa/__o rgyan gyi slob dpon chen pos gdul bya'i khams dbang mos pa'i bye brag mtha' yas pa la dgongs te/__dpal gyi mgul nas zab mo'i chos sgo de snyed cig dbye bar mdzad cing de dag kyang phyi rabs gdul bya rgyun mi 'chad par 'byung ba rnams kyi don tu mtha' dbus kyi gter kha du mar rgyas btab par mdzad/__de nyid 'don pa'i las can gyi skyes bu rgyun mi 'chad par byin gyis brlabs pa las/__gu ru nyid kyi rgyal tshab tu bsngags pa rnam snang sprul pa'i lo tsA ba chen po bai ro tsA na'i rnam 'phrul gang la gang 'dul mtha' yas par byon pa'i nang tshan/__gter ston dbon gsas khyung thog rtsal gyi mtshan can snga phyi gnyis su byung ba'i snga ma thang yig nas lung bstan pa de nyid dus snga mor byon zin cing*/__phyi ma 'di nyid gtsang stag mo zhes par byon:__ru lag rgyang gi yon po lung gi brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas rdzogs chen kun bzang snying thig gi chos sde sogs spyan drangs/__lung byang du/__zab chos rdzogs pa chen po ni:__kun bzang snying gi thig le yi:__yan lag tshe yi sgrub pa 'di:__yang zab them yig med pa ste:__bai ro tsA na nyid la gdams:__slad ma'i don phyir rgyang gi gnas:__yon po lung du gter rgyas thob:__ma 'ongs rang gi skye mthas rnyed:__mchog grub rgyal po'i skye ba'i mtha':__gter 'byin de yi dngos grub 'gyur:__nyams blangs tshe yi bar chad zhi:__sa gter rgya mtsho'i longs spyod rnyed:__chig rgyud nyid du gu h+ya rgya:__zhes 'byung ba ltar dbus su rig 'dzin chos rje gling pa sku chung ngu'i skabs chos bdag tu ngos bzung zhing chos skor chig brgyud du gnang ste tshe sgrub 'di nyid nyams bzhes mdzad pa'i rten 'brel gyis bar chad kyi g.yul las rgyal zhing zab gter gyi dngos grub brnyes/__de las rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa 'di nyid/__rang gzhung las 'di lta bu'i tshe sgrub zab mo rang don du bdun phrag gsum nyams su blangs na tshe'i rig 'dzin thob:__bdun phrag gcig tu nyams su blangs pas tshe'i bar chad zhi zhing tshe bsring :__gzhan don du tshe'i dbang bskur bas tshe zad pa 'ang lo gsum 'tsho zhing mang du bskyar na tshe'i rig 'dzin thob par 'gyur ro:__zhes pa 'di nyid slad kyi lnga brgya pa rnams kyi gtsug gi rgyan gcig mkhas pa dang grub pa dang rig 'dzin gter ston yongs kyi 'khor los sgyur ba chen po rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter ston dang chos bdag chos rje gling pa gnyis ka'i byin rlabs kyi bdud rtsi'i zil dngar thob pa la brten nas dbang lung nye brgyud kyi tshul du spel bar mdzad pa'i tshe sgrub zab mo hrIHgcig ma 'di nyid dang 'brel par byin rlabs tshe'i dbang bskur bgyi ba la slob dpon gyi bya ba sogs kyis mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma tshe'i bdag po la dad mos drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod:__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dgongs:__bdag cag 'chi med don du gnyer:__tshe dang ye shes dngos grub dang :__dbang bskur zab mo stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du/__bla ma dang gnyis su med pa'i bcom ldan 'das tshe dpag med rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i dkyil pa 'khor rnams la deng nas byang chub bar du skyabs su 'gro zhing gzhan don byang chub mchog gi sems rnam pa gnyis bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos:__las byang ltar skyabs sems lan gsum/__rgyun bshags yan lag brgyad pa'i dmigs 'dun re re bzhin gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/sogs/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la dmigs pa 'di ltar rtse gcig tu sgoms 'tshal:__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las gnas khang bde ba can gyi zhing dang gzhal yas khang chen por gyur pa'i dbus su paM las pad+ma dang :__a las zla ba'i steng du khyed rang gi rig pa'i ngo bo hrI:yig dmar po/__de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__tshe'i bar chad bsal ba sogs sems can gyi don byas tshur 'dus yongs su gyur pa las khyed rang bcom ldan 'das tshe dang ye shes dpag tu med pa'i rgyal po sku mdog pad+ma rA ga ltar dmar ba/__phyag gnyis mnyam bzhag gi mthil na 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i tshe bum bsnams pa zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa/__dar dang rin po che'i rgyan can/__'od dang 'od zer mtha' yas par 'phro ba/__mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba'i skur gyur pa'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs dbus su zla ba la gnas pa'i hrIHdmar po mar me ltar 'bar ba/__de dang slob dpon dang mdun bskyed kyi thugs ka'i hrIHlas 'od zer dpag tu med pa 'phros pas nub phyogs bde ba can sogs phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams nas/__bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa sogs sangs rgyas byang sems rtsa gsum chos skyong rgya mtsho'i thugs rgyud bskul/__de rnams dang mdun bskyed kyi gnas gsum nas mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam pa dpag tu med pa nyi zer gyi rdul 'khrigs pa'am char babs pa ltar byon te khyed rang la sib sim thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod cig__/spos rol dang bcas te/__hrI hrI hrIH__'og min chos dbyings bde ba chen po nas:__'chi med tshe yi lha tshogs spyan 'dren gshegs:__dam tshig ye shes mi phyed rdo rje bzhir:__brtan par bzhugs la tshe dbang dngos grub stsol:__hrIHhrIHhrIH__oM dz+nyA na badz+ra A be sha ya a AH__zhes mang du bzlas/__de ltar byin phab pa'i ye shes pa rnams byang chub snying po'i bar du brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje mgor bzhag__/de nas tshe 'gugs pa'i slad du dmigs pa 'di ltar du mdzod/__bla ma mgon po tshe dpag tu med pa la mos gus byas pas de'i thugs ka nas pho nya mgyogs ma'i tshogs dang 'od zer steng 'og phyogs mtshams khyab par spros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba/__sde brgyad mthu bo ches brkus 'phrog gzhom pa rnams dang*/__snod bcud kyi dpal dang dwangs ma/__'khor 'das kun gyi tshe'i dngos grub thams cad bdud rtsi 'od zer gyi rnam par nam mkha' gang bar bsdus/__ba spu'i bu ga nas sib kyis thim/__srog rten mi shigs pa'i thig ler thim pas 'chi med tshe'i rig 'dzin thob par mos shig__/tshe 'gugs pa ni mda' dar g.yab la/__hrIHhrIHhrIH__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__'byung ba lnga la dbang sgyur mgyogs ma'i tshogs:__steng 'og phyogs mtshams snod bcud khyab par 'phros:__rdo rje slob ma'-i tshe dpal ye shes skyed:__brkus dang 'phrog dang yar ba'i bla tshe khug:__nyams dang zad dang gzhom pa'i tshe dpal spel:__snod dang bcud kyi dwangs ma ma lus bstim:__'khor 'das kun gyi tshe yi dngos grub stsol:__hrIHhrIHhrIHma ha ri ni sa a yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dza sid+d+hi pha la hU~M:__de nas bum pa thogs la/__tshe lha rgyal ba zhi khro yongs su rdzogs pa'i byin rlabs kyi rang bzhin bum pa'i bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas rgyu+u dang 'bras bu'i nad gdon 'chi ba'i dri ma thams cad dag nas gzhan 'chi med ye shes rdo rje'i srog grub par mos shig__/hrIH__rin chen las grub bum pa gzhal yas khang :__zhi khro rab 'byams tshe yi dkyil 'khor rdzogs:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ye shes lnga ldan rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M:__zhes bum pa mgor bzhag cing bum chu sbyin/__thabs kyi rang bzhin tshe'i ril bu myang ba la brten nas bde chen mchog tu mi 'gyur ba rdo rje'i tshe la dbang thob par mos shig:__tshe ril lag g.yas su byin la/__hrI:__sngon byung 'chi med grub pa'i rig 'dzin rnams:__sgrub rdzas ril bu 'di la brten nas mdzad:__skal ldan rigs kyi bu la byin pa yis:__bde chen tshe yi dbang mchog thob par shog:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra a mr-i ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M:__shes rab kyi rang bzhin tshe'i bdud rtsi myang ba la brten nas stong pa nyid rnam kun mchog ldan gyi rdo rje'i tshe la dbang thob par mos shig__/tshe chang g.yon du sbyin la/__hrIH__sngon byung tshe yi drang srong rig 'dzin rnams:__'chi med bdud rtsi'i rgyun gyi dngos grub brnyes:__deng 'dir bdag gis khyed la sbyin pa yis:__skyi shi med pa gnyug ma'i tshe thob shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M:__tshe'i 'brang rgyas bla ma tshe dpag med sku gsum rtsa brgyud bla ma 'khor dang bcas par gsal ba'i gnas gsum nas ye shes kyi 'od zer dang bdud rtsi'i rgyun dpag tu med pa byung ste khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim pas 'chi med rdo rje gsum gyi dbang dang dngos grub ma lus pa thob par mos shig__/tshe 'brang spyi bor bkod la/__hrIH__chos dbyings 'gyur med kun bzang tshe'i lha:__longs spyod rdzogs sku o rgyan tshe dpag med:__sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs bcas kyis:__rdo rje tshe yi dngos grub brtan por mdzod:__hrIHhrIHhrIHbadz+ra A yu She tiSh+Tha b+h+rU~M:__de ltar srid zhi'i tshe bcud ma lus pas khyed rang gi lus kyi nang gang ba'i dwangs ma rnams snying dbus hrIHyig la thim pas bkrag mdangs gzi brjid dang ldan par byas lus kyi bu spu'i bu ga thams cad rdo rje'i go khrab kyis zhu lugs su g.yogs pas bar chad gang gis kyang glags mi rnyed par mos shig__/tshe bstim pa ni tshe mda' spyi bor bzhag la/__hrIHhrIHhrIH__bla tshe chad nyams yar ba'i tshogs rnams dang :__'khor 'das tshe rnams bdud rtsi'i char du babs:__dwangs ma mi shigs hrIHyi thig ler bstim:__rtag brtan gzhom gzhig skye 'chi 'gres rgud bral:__hrIHhrIHhrIH__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M tiSh+Tha lhan:__tshe sba zhing rgyas gdab pa ni:__hrIHhrIHhrIH__snod kyi dwangs ma bcud kyi srog la thim:__de nyid bdag thim chos dbyings klong du sbas:__mi 'gyur mi shigs ye shes phyag rgyas gdab:__rtag brtan gzhom med rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na badz+ra a AH__mthar gnyis su 'dzin pa'i rtog tshogs thams cad brjod med ka dag gi ngang du stsol med rang babs su bzhag pas rtag brtan gzhom gzhig dang bral ba'i ye shes chen po'i phyag rgyas gtab par mos shig:__tshe sba zhing rgyas gdab pa ni:__hrIHhrIHhrIH__snod kyi dwangs ma bcud kyi srog la thim:__de nyid bdag thim chos dbyings klong du sbas:__mi 'gyur mi shigs ye shes phyag rgyas gdab:__rtag brtan gzhom med rdo rje'i srog 'grub shog:__hrIHhrIHhrIHdz+nyA na badz+ra a AH__spros pa la dga' na mtha' rten rgyal srid bkra shis rdzas rtags rnams sbyin/__shis brjod rgyas par spel/__dbang mjug dam tshig bsgrag gzung*/__gtor rag maN+Dal sogs spyi ltar dang*/__gsum pa rjes kyi cho ga ni gong ltar mchod cing bstod la/__dngos grub blang ba ni/__hrIHhrIHhrIH__bcom ldan mgon po tshe yi lha tshogs dgongs:__rdo rje tshe yi dngos grub dus la bab:__'gyur med sku dang 'gag med sngags kyi gsung :__'khrul med thugs dang rtsol med yon tan tshe:__thogs med phrin las tshe dbang dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__rdo rje gsum ldan gnyug ma'i srog tig 'grub:__'chi med rig 'dzin thob par byin gyis rlobs:__hrIHhrIHhrIHkA ya wA ka tsit+ta gu Na karma A yur dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes brjod la tshe rten gnas gsum du reg cing tshe rdzas rnams la longs spyod/__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__dkyil 'khor pa gshegs bzhugs skabs dang bstun/__bdag bskyed bsdu ldang ni/__a/__bdag nyid lhar snang ba 'od gsal gyi dbyings su thim/__phaT phaT phaT/__slar yang chu las nya ldang ba'i tshul gyis rang nyid lha sku sgyu ma lta bur gsal ba'i gnas gsum rdo rje gsum gyi yi ges mtshan par gyur/__oM AHhU~M__dge ba 'di yis myur du bdag__/tshe dpag med mgon 'grub gyur nas sogs bsngo smon ci rigs dang*/__shis brjod spyi ltar bya'o/__/'dis kyang bdag gzhan lus can kun/__/mi shigs gnyug ma rdo rje'i srog__/sgrub nas gzhan phan gter gyi sgo/__/nam mkha' mdzod du dbyer med shog__/ces pa gter chen chos gling gi rnam thar du khong pa gter ston 'di'i lung gis zin tshul sogs lo rgyus mdo tsam 'byung yang gter chos dpe lung gi rgyun ma bzhugs pa rje bla ma rin po che bka' drin las 'di tsam thos pa'i yul du gyur pa rgyun la bsam ste/__pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis bgyis pa'i dbang chog la phun tshogs rnam rgyal pas sgrub thabs dkyus su bcug cing 'don bde bar bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: