JKW-KABAB-04-NGA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་སྣ་བདུན་འབུལ་ཚིག
Wylie title mtha' rten bkra shis rdzas brgyad dang sna bdun 'bul tshig JKW-KABAB-04-NGA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 22, Pages 271-275 (Folios 1a1 to 3a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtha' rten bkra shis rdzas brgyad dang sna bdun 'bul tshig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 271-275. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Invocation of Auspiciousness - bkra shis brjod pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
[edit]
༄༅། །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་མེ་ལོང་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་གི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཏུ་དག་གྱུར་ཏེ། །རྣམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གླང་པོ་ཆེ་ས་སྲུང་གིས་སྨན་གི་ཝཾ་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གི་ཝཾ་གི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །གི་ཝཾ་དུག་གསུམ་འཇོམས་པ་ནད་ཀྱི་སྨན། །སྨན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་ནས། །ཉོན་མོངས་ཟུག་རྔུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ཞིང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མས་ཞོ་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞོ་ཡི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཞོ་ནི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ། །སྙིང་པོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རྟོགས་ཏེ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་ཞི་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། བྲམ་ཟེ་ཀུཎྜ་ལཱིས་རྩ་དཱུརྺ་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཱུརྺའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །དཱུརྺས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་ནི་རབ་བསྒྲུབས་ནས། །ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་ཚེ་ཡང་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ཤིང་གི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་ཤིང་ཏོག་བིལྦ་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བིལྦའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །བིལྦ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུར་བཅས་པའི་ཆོས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དོན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུང་གི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །དུང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་དག་གྱུར་ཏེ། །ཆོས་རྣམས་མ་ནོར་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚིག་དབང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། སའི་ལྷ་མོ་བརྟན་མས་ལི་ཁྲི་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལི་ཁྲིའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ལི་ཁྲི་དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཀྱང༌། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རབ་ཏུ་བརྟན་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཆོས་སྲིད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་ཡུང་ཀར་ཕུལ་བས། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་རྟེན་རྣམས་དང་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡུངས་དཀར་གྱི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཡུངས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །མཐུ་སྟོབས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྫས་བརྒྱད་དང༌། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་མོས་ན། ལྷ་རྫས་ལས་བྱས་ལྟེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ། །རྩིབས་སྟོང་ལྡན་ཅིང་མུ་ཁྱུད་རབ་མཉམ་བཟང༌། །སྡང་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་པའི། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རིན་ཆེན་ངོ་བོ་ལྷ་རྫས་བཻཌཱུརཱ་ཡ། །ཀུན་ཏུ་དཔག་ཚད་ཙམ་དུ་སྣང་བྱེད་ཅིང༌། །དྲི་མེད་ཉིན་མོ་ཇི་བཞིན་མཚན་དེ་བཞིན། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཟུགས་མཛེས་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ཚུལ་བཟང་མ། །པགས་པའི་མདོག་ལེགས་འཇམ་ཞིང་དྲི་མཆོག་ལྡན། །ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་རེག་བྱ་དང་ལྡན་པའི། །བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གང་ཡང་རྒྱལ་བ་མུ་ཏིག་མདངས་ལྡན་པས། །གསེར་སོགས་མང་པོ་ཐུབ་ལ་ཕུལ་བ་ལྟར། །བཟོད་ལྡན་མཚུངས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ནོར་ལྡན་པ། །བློན་པོ་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྐྱེས་ས་ལ་ནི། །རབ་གནས་གངས་ཅན་རི་འདྲ་གླང་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་མཁའ་ལ་རབ་འགྲོ་བའི། །གླང་པོ་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཐོ་རངས་དུས་སུ་ཕྱོགས་རྣམས་མ་ལུས་པའི། །ས་རྣམས་བསྐོར་ཞིང་སླར་ཡང་ལྡོག་བྱེད་ཅིང༌། །རྨ་བྱའི་མགྲིན་པའི་སྤུ་ལྟར་ཡིད་འོང་བའི། །རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འགྲོ་དང་ལྡོག་དང་ཀུན་ནས་འོང་གྱུར་པའི། །མ་ལུས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ལ། །དཔའ་བརྟན་འབྱོར་པའི་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཡི། །དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །།
[edit]

@#/__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__gzugs kyi lha mo 'od 'chang mas me long phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad me long gi rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/me long ye shes rgya mtsho chen po yis/__/ye shes rgya mtsho mchog tu dag gyur te/__/rnam dag chos la thogs med longs spyod pa'i/__/bkra shis des kyang sgrib pa dag gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__glang po che sa srung gis sman gi waM phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad gi waM gi rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/gi waM dug gsum 'joms pa nad kyi sman/__/sman mchog chos nyid rab tu rtogs gyur nas/__/nyon mongs zug rngu med par gyur pa yi/__/bkra shis des kyang sdug bsngal zhi gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__zhing pa'i bu mo legs skyes mas zho phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad zho yi rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/zho ni kun gyi snying por gyur pa ste/__/snying po rnam dag ye shes rnams rtogs te/__/yon tan kun gyi dbyings su gyur pa yis/__/bkra shis des kyang dug gsum zhi gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__bram ze kuN+Da lIs rtsa dUr+Wa phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad dUr+Wa'i rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/dUr+Was tshe ni 'phel bar byed pa ste/__/rdo rje sems dpa'i tshe ni rab bsgrubs nas/__/nyon mongs skye shi rgyun chad gyur pa yi/__/bkra shis des ni tshe yang 'phel gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__shing gi lha mo 'od 'chang mas shing tog bilba phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad bilba'i rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/bilba rgyu rkyen 'bras bur bcas pa'i chos/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i spyod pa kun/__/byang chub snying po mchog tu gyur pa yi/__/bkra shis des kyang don kun 'grub gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__lha'i dbang po brgya byin gyis dung dkar po g.yas su 'khyil ba phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad dung gi rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/dung ni chos kyi sgra rnams sgrogs pa'i tshul/__/ye shes rgya mtsho nyid du dag gyur te/__/chos rnams ma nor yongs su ston pa yi/__/bkra shis des kyang tshig dbang thob gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__sa'i lha mo brtan mas li khri phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad li khri'i rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/li khri dmar po dbang gi rang bzhin te/__/chos rnams ma lus dbang du bsdus nas kyang*/__/chos kyi rgyal srid rab tu brtan gyur pa'i/__/bkra shis des kyang chos srid brtan gyur cig__/sngon yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas shAkya thub pa la/__gsang ba'i bdag po phyag na rdo rjes yung kar phul bas/__bkra shis pa'i rdzas su byin gyis brlab pa de bzhin du/__deng 'dir yang rab tu gnas par byas pa'i rten rnams dang bdag dang sbyin pa'i bdag pos gtso byas sems can thams cad yungs dkar gyi rdzas la brten nas shin tu bkra shis par gyur cig__/yungs kar rdo rje'i rigs te thams cad du/__/bgegs rnams ma lus 'joms par byed pa yi/__/mthu stobs yon tan phun sum tshogs gyur pa'i/__/bkra shis des kyang bgegs rnams zhi gyur cig__/ces rdzas brgyad dang*/__skabs 'ga' zhig tu rgyas pa la mos na/__lha rdzas las byas lte ba shin tu zlum/__/rtsibs stong ldan cing mu khyud rab mnyam bzang*/__/sdang ba'i dgra las rnam par rgyal gyur pa'i/__/'khor lo rin chen dam pa'i bkra shis shog__/rin chen ngo bo lha rdzas baiDUrA ya/__/kun tu dpag tshad tsam du snang byed cing*/__/dri med nyin mo ji bzhin mtshan de bzhin/__/nor bu rin chen dam pa'i bkra shis shog__/gzugs mdzes lta na sdug cing tshul bzang ma/__/pags pa'i mdog legs 'jam zhing dri mchog ldan/__/yid 'ong 'dod dgu'i reg bya dang ldan pa'i/__/btsun mo rin chen dam pa'i bkra shis shog__/gang yang rgyal ba mu tig mdangs ldan pas/__/gser sogs mang po thub la phul ba ltar/__/bzod ldan mtshungs pa'i khyim bdag nor ldan pa/__/blon po rin chen dam pa'i bkra shis shog__/yan lag thams cad legs skyes sa la ni/__/rab gnas gangs can ri 'dra glang po che/__/rgyal po la 'os mkha' la rab 'gro ba'i/__/glang po rin chen dam pa'i bkra shis shog__/tho rangs dus su phyogs rnams ma lus pa'i/__/sa rnams bskor zhing slar yang ldog byed cing*/__/rma bya'i mgrin pa'i spu ltar yid 'ong ba'i/__/rta mchog rin chen dam pa'i bkra shis shog__/'gro dang ldog dang kun nas 'ong gyur pa'i/__/ma lus bdud dpung 'joms par byed pa la/__/dpa' brtan 'byor pa'i dpung dang bcas pa yi/__/dmag dpon rin chen dam pa'i bkra shis shog/__//

Footnotes

Other Information