JKW-KABAB-02-KHA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི།
Wylie title blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi JKW-KABAB-02-KHA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 15, Pages 101-102 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 101-102. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་སྐྱིད་ཤོད་སྙེ་ཐང་གི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྐུ་འདྲ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་རིང་ལུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang skyid shod snye thang gi dpal ldan a ti sha'i sku 'dra rin po che'i drung du rtse gcig gsol ba 'debs pa po ni/__rgyal khams nyul ba'i bya bral ba bka' gdams rin po che'i ring lugs la mchog tu gus pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ste de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ། །སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་འདུད་དོ། །དད་པ་གསུམ་གྱིས་བླཽ་རྒྱུད་དག་པར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཇིག་སླར་ཤེས་པས། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བརྩོན་ཅིང༌། །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་སྔོན་འགྲོ་འབྱོངས་པར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །གཟུང་འཛིན་བདེན་མེད་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་ཏེ། །བདག་གཞན་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་ཟབ་མོའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྟག་ཏུ་བསྒོམ་པར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །རྐྱེན་ངན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང༌། །བདག་འཛིན་འགོང་པོའི་འཕྲུལ་དུ་མཐོང་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམསས་ཀྱིས་ལམ་དུ་འཁྱེར་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་དག་པས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང༌། །སྨོན་ལམ་དང་བཅས་སྟོབས་ལྔ་ལྡན་པའི། །ཚེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཆོས་ཀུན་བདག་འཛིན་གཉེན་པོར་འཆར་ཞིང༌། །རང་སེམས་དཔང་ཐུབ་ཡིད་བདེའི་གདིངས་ཀྱིས། །འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་ལོངས་པར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཁས་བླངས་དོན་ལྡན་ཚུལ་འཆོས་དང་བྲལ། །ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་མངོན་ཚན་ཆུང་ངུས། །བློ་སྦྱོང་དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་བསྲུང་བར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འཕེལ་བའི། །བསླབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་སློབ་པས། །ཚེ་འདིར་ཐེག་མཆོག་བཟོད་པ་ཐོབ་པར། །རྗེ་བཙུན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་ཐུགས་བཅུད། །དོན་ཚན་བདུན་ལྡན་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་ལ། །སྙིང་ནས་སྨོན་པའི་ལེགས་བྱས་འདིས་ཀྱང༌། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པའང་སྐྱིད་ཤོད་སྙེ་ཐང་གི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྐུ་འདྲ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་རིང་ལུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

@#/__/blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi zhes bya ba/____/srid zhi'i yon tan kun gyi 'byung gnas/__/theg mchog dge ba'i bshes la 'dud do/__/dad pa gsum gyis blau rgyud dag par/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/dal 'byor rnyed dka' 'jig slar shes pas/__/las 'bras blang dor tshul bzhin brtson cing*/__/bcos min nges 'byung sngon 'gro 'byongs par/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/gzung 'dzin bden med dbyings su sbyangs te/__/bdag gzhan bde sdug gtong len zab mo'i/__/byang chub sems gnyis rtag tu bsgom par/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/rkyen ngan sdug bsngal ji ltar byung yang*/__/bdag 'dzin 'gong po'i 'phrul du mthong nas/__/byang chub semasas kyis lam du 'khyer bar/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/bsam sbyor dag pas tshogs bsags sgrib sbyong*/__/smon lam dang bcas stobs lnga ldan pa'i/__/tshe gcig nyams len snying por dril bar/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/chos kun bdag 'dzin gnyen por 'char zhing*/__/rang sems dpang thub yid bde'i gdings kyis/__/'gal rkyen thams cad lam du longs par/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/khas blangs don ldan tshul 'chos dang bral/__/phyogs ris med par mngon tshan chung ngus/__/blo sbyong dam tshig srog bzhin bsrung bar/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/mdor na byang chub sems gnyis 'phel ba'i/__/bslab bya thams cad tshul bzhin slob pas/__/tshe 'dir theg mchog bzod pa thob par/__/rje btsun bla mas byin gyis rlobs shig__/mnyam med jo bo yab sras thugs bcud/__/don tshan bdun ldan blo sbyong tshul la/__/snying nas smon pa'i legs byas 'dis kyang*/__/'gro kun byang chub thob par mdzod cig__/ces pa'ang skyid shod snye thang gi dpal ldan a ti sha'i sku 'dra rin po che'i drung du rtse gcig gsol ba 'debs pa po ni/__rgyal khams nyul ba'i bya bral ba bka' gdams rin po che'i ring lugs la mchog tu gus pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ste de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol//__//

Footnotes

Other Information