སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas pa JKW-KABAB-13-PA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 18, Pages 165-166 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 165-166. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-018
Colophon

ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མ་བསླད་པར་པདྨ་གར་དབང་གིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces pa'ang rje bla ma'i rdo rje'i gsung ma bslad par pad+ma gar dbang gis bris pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་ཡོན་ཀུན༔ འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོར་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་འགྲེས་ཏེ། མཆོད་ཡོན་དང། ཨརྒྷཾ་གྱི་མལ་དུ། ཞབས་བསིལ༴ པཱ་དྱཱཾ༴ མེ་ཏོག༴ པུཥྤེ༴ བདུག་སྤོས༴ དྷཱུ་པེ༴ སྣང་གསལ༴ ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ དྲི་ཆབ༴ གནྡྷེ༴ ཞལ་ཟས༴ ནེ་བི་དྱ༴ རོལ་མོ༴ ཤབྡ༴ ཨོཾ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོར་འབྲེལ་བ་ཡི༔ གཟུང་འཛིན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་གཟུགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨརྻཱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་བཱ་ར་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སྒྲ་ཡི༴ ཤབྡ༴ དྲི་ཡི༴ གནྡྷེ༴ རོ་ཡི༴ རཱ་ས༴ རེག་བྱའི༴ སྤར་ཤེ༴ ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་གཡུང་དྲུང་ཆུ༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་ཆེན་པོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ འདིར་བརྒྱུད་པའི་མཚན་དོན་སྦྱར། ཧྲཱི༔ པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ནང་དུ༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་བཅུད༔ བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་རོལ་མོ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལིཾ་ཏས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྦྱར། དེ་ནས་དོན་མཆོད་ལ་འཇུག་གོ། ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མ་བསླད་པར་པདྨ་གར་དབང་གིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །།
[edit]

@#/__/sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas par spro na/__oM:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__zhing khams rgya mtsho'i mchod yon kun:__'phags ma yid bzhin 'khor lor 'bul:__bzhes nas 'chi med dngos grub stsol:__oM Ar+YA tA rA sa pa ri bA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__des 'gres te/__mchod yon dang/__ar+g+haM gyi mal du/__zhabs bsil=__pA d+yAM=__me tog=__puSh+pe=__bdug spos=__d+hU pe=__snang gsal=__A lo ke=__dri chab=__gan+d+he=__zhal zas=__ne bi d+ya=__rol mo=__shab+da=__oM:__yul dang dbang por 'brel ba yi:__gzung 'dzin bde ba chen por shar:__rdo rje gzugs kyi longs spyod mchog:__mchod pa'i phyag rgyar chen por bzhes:__oM ar+YA tA re sa pa ri bA ra rU pa pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin du sbyar te/__sgra yi=__shab+da=__dri yi=__gan+d+he=__ro yi=__rA sa=__reg bya'i=__spar she=__oM:__rtsa brgyad stong sbyar a mr-i ta:__'chi med bdud rtsi g.yung drung chu:__dug lnga sel ba'i sman chen pos:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__'dir brgyud pa'i mtshan don sbyar/__hrI:__pad+ma b+hany+dza'i snod nang du:__khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i bcud:__bde mchog bde ba'i rol mo yis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:__stong gsum 'jig rten snod yangs par:__khams gsum 'gro kun gtor mar sbyar:__'dod yon lnga ldan ba liM tas:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA ba liM ta khA hi:__zhes sbyar/__de nas don mchod la 'jug go/__ces pa'ang rje bla ma'i rdo rje'i gsung ma bslad par pad+ma gar dbang gis bris pa dge legs 'phel/__//

Footnotes

Other Information