JKW-KABAB-02-KHA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌།
Wylie title 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung JKW-KABAB-02-KHA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 12, Pages 63-78 (Folios 1a to 8b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 63-78. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Pith Instructions - man ngag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་ལམ་འདི་ལ་སྔོན་དགེའི་བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་སད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་དྲིས་ཤིང་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་སྟེ། སླར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཅན་བྱུང་ན་ལུང་རིགས་མན་ངག་གསུམ་གྱི་དཔྱད་པས་དྲངས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བར་དམ་བཅའོ། ཤུ་བྷཾ།།

ces pa'ang lam 'di la sngon dge'i bag chags cung zad sad pa'i rnal 'byor gzhon nu gtsug lag smra ba'i nyi ma zhes bya ba la/__don gnyer can dag gis dris shing bskul ba'i ngor/__shin tu nyung ngu'i tshig gis chos 'khor dpal gyi bsam yas su shar mar bris pa ste/__slar yang chos kyi blo gros can byung na lung rigs man ngag gsum gyi dpyad pas drangs te bshad par bya bar dam bca'o/__shu b+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱེཿ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྩ་རྣམས་དྷཱུ་ཏིར་དག །ཀོ་ཊ་ཁྱཱ་སོགས་འགྲོ་ལྡོག་དབུ་མར་རྫོགས། །ཆར་ཡང་ཛ་ལནྡྷ་རར་སྨིན་པ་ཡི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མས་སྐྱོངས། །དེ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅིག །གནས་བརྟན་རྒན་པོ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག །སུམ་ཅུའི་རྩ་གཉིས་མཚན་འཆང་བ། །སྡུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །ཞེས་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཀྲལ་ན་བཞི་སྟེ། གཞི་སྨིན་བྱེད་དབང་དང་སྦྱར་བ། ལམ་གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་དང་སྦྱར་བ། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་ཟུང་འཇུག་དང་སྦྱར་བ། འཕྲོས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་རྟེན། ཇི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ངོ་བོ་དང༌། དབང་སོ་སོའི་རང་འབྲས་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན། །ཞེས་སྨོས་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མང་ཡང༌། འདིར་ཕྱི་ལྟར་ན་འདོད་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་ནང་ལྟར་དུ་སྦྱར་ན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྟེ། སོ་སོའི་མཚུངས་ཆོས་ཇི་ལྟར་སྦྱོར་སྙམ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རགས་པའི་ལུས་སྟེ་འདོད་ཁམས་སྣང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་བུམ་དབང་བསྐུར་བའི་རྟེན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་རྡོ་རྗེ་གཉུག་མའི་ངག་དང༌། རགས་པ་འགྲོ་འོང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་གཟུགས་ཁམས་ཕྱེད་སྣང་གི་གྲོང་ཁྱེར་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་རྟེན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་དང་གཉིས་མེད་འོད་གསལ་གྱི་སེམས་དང༌། ཐ་མལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ས་བོན་དང་བཅས་གཟུགས་མེད་ཁམས་མི་སྣང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཤེར་དབང་དང་བཞི་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འདོད་ཁམས་འཁྱུད་པ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་ལག་བཅངས་དང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་དགོད་པ། ཁམས་གོང་མ་བལྟ་བའི་བདེ་བ་བཞི་ལམ་དུ་བྱས་ནས་དབང་བཞི་བསྐུར་དགོས་པ་སོགས་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་དུ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་དེ་ཙམ་དུ་བསྡུས་ནས་གཉིས་པ་ནི། གཞོན་ལུས་གཅིག་ཞེས་པ་ནས། སྡུག་གུ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏེ། འདི་ལ་བཞི། དང་པོ་བུམ་དབང་ལ་གཞོན་ནུ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི། དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། འདི་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་འོག་མ་རྣམས་མི་འབྱུང་བའི་མཚོན་དཔེར་བྱས་པ་སྟེ། རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀྱང་དང་པོའི་དབང་ཞེས་སྨོས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ཀྱང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེས་རང་འབྲས་ནི་ལུས་གཅིག་པུ་དག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་དུ་བརྗོད་པའོ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་ལ་གནས་བརྟན་ཞེས་བརྗོད་པ་ནི། ཀྵེ་ཊ་སྠཱ་ན་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ལ། གནས་ནི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁྱད་པར་སྤྱི་བོ་ཛ་ལནྡྷཱ་ར་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེར་བྱེད་པ་བསྡམས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་རླུང་ཡིད་སེམས་གསུམ་བསྟེན་པར་བྱེད་པ་ནི་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རིམ་པའོ། །དེ་ནི་གང་ལས་འབྱུང་ན་གསང་དབང་གི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒན་པོ་ནི་བུམ་དབང་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའི་སླད་དོ། །སྐྱེ་རྒུའི་བདག་ཞེས་སྨོས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་སྟེ་སྒོ་གསུམ་འཕེལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་རླུང་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདིས་དེ་འཆིང་བར་བྱེད་པས་ན་བདག་པོའོ། །གསུམ་པ་ཤེར་དབང་ལ། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ནི། དགའ་བ་དང༌། མཆོག་དགའ་དང༌། དགའ་བྲལ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི་ལའང༌། །དགའ་བའི་དགའ་བ་སོགས་བཞི་བཞིར་ཕྱེ་བའི་བཅུ་དྲུག་ཉིད། ཐབས་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་དབྱེ་བས་སོ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཤེར་དབང་གིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་བཞིར་དྭངས་པའི་མཚན་མ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ནང་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནི་དབང་འདི་འཛིན་པའི་སྔགས་རིག་གྲུབ་པ་ལ་འོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་བཞི་པ་ནི། སྡུག་གུ་ཞེས་པ་སྟེ། སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་མཛའ་བས་སྙིང་ལ་དམ་དུ་འཁྱུད་པའི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་པ་ནི་གསུམ་པའི་དུས་དང་བཞི་པའི་ཐབས་དང༌། བདག་ཉིད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་སྡུག་གུ་ཞེས་སྨོས་པའི་ཞར་ལ་ཐབས་ཀྱང་འདྲེན་པ་སྟེ་གཞན་དུ་ཡ་བྲལ་གྱི་ལམ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལའང་མ་གསུངས་ཏེ། སྡུད་པ་ལས། ཐབས་མེད་ཤེས་རབ་བྲལ་བས་ཉན་ཐོས་ཉིད་དུ་ལྷུང༌། །ཞེས་སྨོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །ཞེས་སྨོས་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རགས་པ་འཁྲུལ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ནས། ཕྲ་བ་གཞོན་ནུའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་གསར་པས་མཛེས་པའོ། །དབང་དང་སྦྱར་བ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིམ་པ་དང་པོ་དང་སྦྱར་བ། རྫོགས་པའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅིག །ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ། འདི་ལ་གཉིས། རགས་པ་བསྐྱེད་རིམ་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ཕྲ་བ་སེམས་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་གཞན་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱིར་ཕ་རྒྱུད་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་གསུམ་དང༌། མ་རྒྱུད་ལྟར་མངོན་བྱང་ལྔ་སྟེ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་དཔེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཞི་ལས། སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལམ་དུ་ཁྱེར་ན་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱང་བར་བྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག །གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྡུལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལམ་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡིག་འབྲུའི་ཆོ་ག །ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མུན་པའི་འཇིག་རྟེན་ལམ་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཆོ་གའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཧེ་བཛྲ་ལས། ཟླ་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །བདུན་གྱི་བདུན་པ་མཉམ་པ་ཉིད། །རང་ལྷའི་ས་བོན་སོར་རྟོགས་སྟེ། །རྫོགས་པར་བྱ་བ་ནན་ཏན་དང༌། །ཐམས་ཅད་གཅིག་གྱུར་ཆོས་དབྱིངས་དངོས། །ཞེས་གསུང་པའི་ཟླ་ཉི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སེམས་བཟུང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཟླ་བ་ནི་སྙིང་སྟོབས། ཉི་མ་ནི་རྡུལ། གཞན་རྣམས་མུན་པ་ལ་སྦྱོར་རོ། །ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ཁྱེར་ནི། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་སྐུ་ཉག་གཅིག་ཏུ་དག་པ་དང༌། ཁམས་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་དང༌། མ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་གཉུག་མ་ནཱ་དའི་རང་མདངས་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བའི་སྔགས་སུ་རྫོགས་པ། རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་ནི་ས་བོན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཆོས་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཉག་གཅིག་སྐྱེས་པ་འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་སུ་སྨིན་ཏེ། རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཆར། ཡང་དག་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། གཉིས་པ་ནི། གཞོན་ལུས་གཅིག་ཅེས་པ། དེ་ལྟར་སྤྱིར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་མཐའ་ཀླས་མོད་ཀྱང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་རྟེན་དུ་ངེས་པར་གཅེས་པ་ནི་ཕྲ་ཐིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། དེ་ཉིད་རྫོགས་རིམ་གཉིས་པའི་འཇུག་སྒོར་གྱུར་པས་གཞོན་ནུ་དང༌། སྤྱི་བོའམ། སྙིང་གའམ། སྣ་རྩཻ་སོགས་གང་ཡང་རུང་བར་ཕྲ་བའི་ཐིག་ལེ་གཉུག་མའི་ལུས་གཅིག་པུ་དེ་ལ་ཡིད་འཛིན་ཅིང་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་དོན་ཏེ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གསང་དབང་གི་ལམ་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་བརྟེན་པ་དང༌། དབང་བཞི་པའི་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ངེས་པར་བྱ་བ་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་བརྟན་རྒན་པོ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག །ཅེས་པ་སྟེ། འདིར་གནས་ནི་ཡང་དག་པའི་ཐར་པ་སྟེར་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའོ། །དེར་སྦྱོར་བ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་གནད་ཀྱིས་སྲོག་རྩོལ་གྱི་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པས། སྔར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སེམས་འཛིན་སྣ་ཚོགས་པས་དུབ་པའི་རླུང་སེམས་གཞོན་ནུ་ལྟ་བུ་ཉིད། འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་སུ་འདྲེས་ཏེ་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཇུག་ལྡང་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རྒན་པོ། དེ་ཉིད་སྣང་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་དྲོད་ཕལ་ཆེར་སྐྱེ་བའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། སྦྱོར་བ་རྣམ་བདུན་གཙོ་བོ་བུམ་པ་ཅན། །སངས་རྒྱས་ལམ་ནི་ཁ་སྦྱོར་དག་ལ་གནས། །འདི་ནི་འཆི་བ་མེད་པའི་བཅུད་ལེན་ཏེ། །འདི་ནི་རྒས་པ་མེད་པའི་སྨན་གྱི་མཆོག །མཐུ་སྟོབས་དུ་མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའང་འདི། །རིམ་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་བརྟན་པར་བྱེད་པའང་འདི། ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་འཆང་བ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ནས་དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱི་རིག་མ་ལ་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་བསྲུབས་དང་བསྲུབས་པའི་སྦྱོར་བས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཟླ་བ་ཞུ་བ་གནས་བཞིར་སོན་པ་ཉིད་དབབ་བཟློག་དགྲམ་བསྐྱིལ་གྱི་གནད་ལ་བརྟེན་ནས། །ལུས་ཐམས་ཅད་རྩ་ཡིས་ཁྱབ་ཀྱང༌། རྩ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་ཁམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཁྱབ། དེར་བདེ་བས་ཁྱབ། བདེ་བ་དེས་དྲངས་པའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱས་ཐེབས་པས་འོད་གསལ་གཟུང་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་མཚན་མ་འཆར་བར་བྱེད་པས་ན་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། གསུམ་པ་ནྀ། སྡུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཞུ་བདེའི་སྡུག་གུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གྱི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་ལས་གཟུང་བ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། རྡུལ་དང༌། ཤེས་བྱ་དང༌། སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས་རིང་དུ་བརྡལ་བའི་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པས། སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཕ་མཐར་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སར་མཛེས་པའོ། །ལམ་དང་སྦྱར་བ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྟེ། དེ་ལྟར་གཞི་མ་ནོར་བའི་དོན་མཐོང་བ་དང༌། ལམ་བསྒོམས་པས་གློ་བུར་བསལ་རུང་གི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོའི་བཞུགས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ལ་དབྱེ་ན་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅིག །ཅེས་པ་སྟེ། འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་དབུས་ན་གནས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་བགྲེས་རྒུད་སྤངས་པས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུས་བྲལ་སྨིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །གཉིས་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ནི། གནས་བརྟན་རྒན་པོ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག །ཅེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་གཉིས། དང་པོ་ངེས་པ་ལྔ་དང་སྦྱར་ན། །གནས་ཞེས་པས་གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར། བརྟན༷་པ་ཞེས་དུས་ངེས་པ་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བའི་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ། རྒན༷་པོ་ཞེས་པ༷་སྟོན་པ་ངེས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། ས་ལམ་མཐའ་དག་གི་རྩེ་མོར་གཤེགས་པས་སློབ་པའི་ལམ་ཀུན་ལས་རྒན་པོར་གྱུར་པ། སྐྱེ་རྒུ༷་ཞེས་པས་འཁོར་ངེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོད་དོ་ཅོག བདག༷་ཅེས་པས་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང༌། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་བདག་ཉིད་བླ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་སྡེ་འབའ་ཞིག་བསྟན་པར་མཛད་པ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དང་སྦྱར་ན། སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པས། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །སྙིང་རྗེས་ཡོངས་གང་རྒྱུན་མི་ཆད་དང་འགོག་པ་མེད། །ཡན་ལག་བདུན་བཤད་དོན་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་འདིར། །བདག་འདོད་ཚད་མས་ཡོངས་བསྒོམ་བླཽ་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་བསྔགས། ཞེས་པ་སྟེ། གནས་ཞེས་པ་སྠཱ་ནའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་འཕོ་བ་མེད་པ་སྟེ། དུས་རྟག་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གཡོ་བ་མེད་པ་དང༌། བརྟན་པ་ནི་ཤེས་རབ་གྱི་དགའ་མས་རྟག་ཏུ་འཁྱུད་པའི་རོས་སིམ་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཆིང་བ་ཕྲ་མོར་བགྱིད་པའི་ཕྱིར་ཁ་སྦྱོར། རྒན་པོ་ནི། དགའ་བ་གསུམ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༌། གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་ནས་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་སྡུད་པའི་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །སྐྱེ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཟག་བྲལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གང་བའོ། །རྒུ་ཞེས་པ་ནི། པྲ་ཞེས་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་མང་ཚིག་སྟེ། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་འཚམས་པར་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་མཁས་མཐའ་ཀླས་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྟོན་པའོ། །བདག་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སོགས་ཐམས་ཅད་འཆར་བའི་གཞིར་གྱུར་པས་གཞན་གྱི་དོན་ལ་འགོགས་པ་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་འཆང་བ། ཞེས་པ་སྟེ། སྔར་སྨོས་པའི་འོག་མིན་དུ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་དུ་སྟོན་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་བྱས་པ་སོགས་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་དབང་དུ་ན་བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རོལ་མོར་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང༌། ཞར་ལ་དེའི་ཟླས་དྲངས་པའི་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་སོགས་བྲལ་སྨིན་གྱི་ཡོན་ཏན་མུ་མཐའ་མེད་པ་འཆང་བའི་བདག་ཉིད་དོ། །བཞི་པ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། སྡུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྡུག་གུས་དམ་དུ་འཁྱུད་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཉམས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས། སྐུ་གསུམ་གྱི་འཆར་གཞིར་གྱུར་པ་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྣམ༷་པ་ཉི་ཤུའི་བྱང་ཆུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ན་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང༌། མཛད་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ། མཐའ་ཀླས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་གཅིག་པུར་མཛེས་པར་བཞུགས་པའོ། །འབྲས་བུ་དང་སྦྱར་བ་ཡང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པའི་ལམ་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་དམན་པ་དང༌། ཆེན་པོ་ལ་སྦྱར་བའོ། དང་པོ་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཞེས་སོགས་ནས། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་ཅེས་པའི་བར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པའི་རང་གཟུགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས། དེས་དྲངས་པའི་ལམ་བདེན་གྱི་འཇུག་སྒོ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་གཞོན་ནུ་དང༌། དེ་ནར་སོན་ནས་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པས་ཀུན་འབྱུང་གི་ས་བོན་བཅོམ་སྟེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་སོགས་སློབ་ལམ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་བརྟན་པ་ཐོབ་སྟེ། མཐར་ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་གྱིས་བརྫི་བར་མི་ནུས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་སྟེ་འགོགས་བདེན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྒན་པོའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་ཅེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། སྐྱེ་བ་ནི། ཛ་ནའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་ལངས་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་འཕེན་པར་བྱེད་པའི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་ལ་དམིགས་པའི་བློས་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་བདག་གིར་བཟུང་བ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་མཐའ་དག་གི་རྩ་བ་སྟེ། རྒྱན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་སོ། དེ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའི་མགོ་བརྩམ་སྟེ། དེ་ནས། སྒོམ་ལམ་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་སྟེ། ཚོགས་ལམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་དང་སྟོབས་ལྔས་བསྡུས་པའི་སྦྱོར་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། སྒོམ་པའི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དེ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ལས། དབང་པོ་ལྔ་དང་སྟོབས་ལྔ་པོ་བློ་རྩལ་རྫོགས་ཆེ་ཆུང་ལས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པས་སོ་གཉིས་པོའི་མཚན་མ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆར་བའི་མཐར། སྲིད་པ་དང་ཞི་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་གནས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡུག་གུ་ལས་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་མི་སློབ་པའི་གོ་འཕང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོར་མཛེས་པ་ཉིད་ཐོབ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན། ཞེས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་གཞོན་ལུས་གཅིག་ཅེས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་གཉུག་མའི་སེམས་ངོས་བཟུང་སྟེ། དེར། གནས་བརྟན་རྒན་པོ་ཞེས་སློབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་ཅེས་པས་ལམ་ཐམས་ཅད་དང༌། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་ཉིད་ཞིང་ས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བླངས་ཏེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་འཆང་བ། །ཞེས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་སྐྱེ་བ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལུས་རིམ་སྐྱེས་དང་མཐུན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། སྡུག་གུ་ཞེས་པས། དངོས་ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྡུག་གུ་བསྟེན་པ་ལས་སུ་རུང་བའི་དཔེ་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཐར་པ་བསྟེན་པའི་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཆི་བ་དོན་དམ་གྱི་བདེན་པ་ལམ་དུ་བྱས་ཏེ་ལུས་རིམ་རྫོགས་དང་མཐུན་པའི་རྫོགས་རིམ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །ཞེས་པས། ཐ་མལ་པའི་སྒོ་གསུམ་གནས་གྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཐོབ་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཤློ་ཀ་གཅིག་པུས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚང་བར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །སླར་སྨྲས་པ། གྲུབ་པའི་ངག་གི་བདུད་རྩིས་བརླན་ཆགས་པའི། །ལེགས་བཤད་བ་ཀུ་ལ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར། །བཞད་པ་འདི་ཡང་གཞན་དྲིང་ཉི་ཟླ་ལས། །ལྟོས་མིན་འཇམ་མགོན་དགའ་མའི་དཔྱིད་ལས་བྱུང༌། །དེ་ཕྱྀར་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་རྒྱུན། །ཡང་དག་ཐར་པའི་རྩེ་མོར་འདྲེས་པའི་མོད། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕ་མཐའ་ལས་འདས་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གོ་འཕང་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལམ་འདི་ལ་སྔོན་དགེའི་བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་སད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་དྲིས་ཤིང་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་ཆོས་འཁོར་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་སྟེ། སླར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཅན་བྱུང་ན་ལུང་རིགས་མན་ངག་གསུམ་གྱི་དཔྱད་པས་དྲངས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བར་དམ་བཅའོ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru b+h+yeH__shin tu phra ba'i rtsa rnams d+hU tir dag__/ko Ta khyA sogs 'gro ldog dbu mar rdzogs/__/char yang dza lan+d+ha rar smin pa yi/__/he ru ka dpal khyab bdag bla mas skyongs/__/de la gnyis su med pa'i rgyud sde chen po 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba las/__'jig rten gsum na gzhon lus gcig__/gnas brtan rgan po skye rgu'i bdag__/sum cu'i rtsa gnyis mtshan 'chang ba/__/sdug gu 'jig rten gsum na mdzes/__/zhes pa'i don cung zad bkral na bzhi ste/__gzhi smin byed dbang dang sbyar ba/__lam grol byed bskyed rdzogs dang sbyar ba/__'bras bu sku bzhi zung 'jug dang sbyar ba/__'phros don gyi khyad par gzhan dang sbyar ba'o/__/dang po la gsum/__gang du dbang bskur ba'i rten/__ji ltar dbang bskur ba'i ngo bo dang*/__dbang so so'i rang 'bras dang sbyar ba'o/__/dang po ni/__'jig rten gsum na/__/zhes smos te/__de yang spyir 'jig rten gsum la 'jug tshul mang yang*/__'dir phyi ltar na 'dod gzugs gzugs med khams gsum ste/__de nyid khyad par nang ltar du sbyar na/__lus ngag yid gsum ste/__so so'i mtshungs chos ji ltar sbyor snyam na/__sangs rgyas thams cad kyi sku rdo rje dang gnyis su med pa phra ba gnyug ma'i lus dang*/__de las gzhan du gyur pa rags pa'i lus ste 'dod khams snang ba'i grong khyer bum dbang bskur ba'i rten/__sangs rgyas thams cad kyi gsung rdo rje gnyug ma'i ngag dang*/__rags pa 'gro 'ong rlung gi rgyu ba gzugs khams phyed snang gi grong khyer gsang dbang bskur ba'i rten/__sangs rgyas thams cad kyi thugs rdo rje dang gnyis med 'od gsal gyi sems dang*/__tha mal rnam par rtog pa sa bon dang bcas gzugs med khams mi snang ba'i grong khyer sher dbang dang bzhi pa'i rten du gyur pa dang*/__gzhan yang 'dod khams 'khyud pa dang*/__gzugs khams lag bcangs dang*/__gzugs med khams dgod pa/__khams gong ma blta ba'i bde ba bzhi lam du byas nas dbang bzhi bskur dgos pa sogs so so'i mtshan nyid rgyas par bshad du yod kyang 'dir de tsam du bsdus nas gnyis pa ni/__gzhon lus gcig zhes pa nas/__sdug gu zhes pa'i bar gyis bstan te/__'di la bzhi/__dang po bum dbang la gzhon nu zhes smos pa ni/__dbang thams cad kyi thog ma yin pa'i phyir dang*/__'di sngon du ma song bar 'og ma rnams mi 'byung ba'i mtshon dper byas pa ste/__rgyud gzhan las kyang dang po'i dbang zhes smos pa'i phyir dang*/__dpal ldan dus kyi 'khor lo las kyang dmigs kyis bsal bar gsungs so/__/des rang 'bras ni lus gcig pu dag par byed pa'i phyir na de skad du brjod pa'o/__/gnyis pa gsang ba'i dbang la gnas brtan zhes brjod pa ni/__k+She Ta s+thA na zhes pa'i sgra las drangs la/__gnas ni rdo rje lus kyi dkyil 'khor gyi khyad par spyi bo dza lan+d+hA ra la sogs pa ste/__der byed pa bsdams pa'i thabs mkhas kyis rlung yid sems gsum bsten par byed pa ni bdag byin gyis brlabs pa'i rim pa'o/__/de ni gang las 'byung na gsang dbang gi rjes su skyes pa'i phyir ro/__/rgan po ni bum dbang gzhon nu lta bu las gong du gyur pa'i slad do/__/skye rgu'i bdag zhes smos pa ni/__skye ba yod do cog ste sgo gsum 'phel byed kyi rtsa ba rlung kho na las grub pa'i phyir/__'dis de 'ching bar byed pas na bdag po'o/__/gsum pa sher dbang la/__sum cu rtsa gnyis ni/__dga' ba dang*/__mchog dga' dang*/__dga' bral dang*/__lhan cig skyes kyi dga' ba bzhi la'ang*/__/dga' ba'i dga' ba sogs bzhi bzhir phye ba'i bcu drug nyid/__thabs dang*/__shes rab kyi dbye bas so gnyis te/__de nyid sher dbang gis phyag rgya dang snyoms par 'jug pa'i rkyen gyis gnas bzhir dwangs pa'i mtshan ma las byung ba dang*/__nang 'dzin par byed pa ni dbang 'di 'dzin pa'i sngags rig grub pa la 'os pa'i phyir ro/__/dbang bzhi pa ni/__sdug gu zhes pa ste/__stong gzugs phyag rgya chen mo'i mdza' bas snying la dam du 'khyud pa'i spros bral gyi ye shes mngon sum pa ni gsum pa'i dus dang bzhi pa'i thabs dang*/__bdag nyid kyi bsod nams las 'byung ba'i phyir ro/__/'dir sdug gu zhes smos pa'i zhar la thabs kyang 'dren pa ste gzhan du ya bral gyi lam ni rdo rje theg pa lta ci smos/__pha rol tu phyin pa la'ang ma gsungs te/__sdud pa las/__thabs med shes rab bral bas nyan thos nyid du lhung*/__/zhes smos pa'i phyir ro/__/gsum pa ni/__'jig rten gsum na mdzes/__/zhes smos te/__sngar bshad pa ltar rags pa 'khrul pa'i lus ngag yid gsum dri ma dang bcas pa sbyangs nas/__phra ba gzhon nu'i lus ngag yid gsum mngon du byed pas rdo rje gsum gyi rang bzhin grub pa'i lang tsho gsar pas mdzes pa'o/__/dbang dang sbyar ba bstan zin to/__/gnyis pa la gnyis/__rim pa dang po dang sbyar ba/__rdzogs pa'i rim pa dang sbyar ba'o/__/dang po ni/__'jig rten gsum na gzhon lus gcig__/ces pas bstan te/__'di la gnyis/__rags pa bskyed rim dang sbyar ba dang*/__phra ba sems 'dzin gyi rim pa gzhan dang sbyar ba'o/__/dang po la/__spyir pha rgyud ltar rdo rje'i cho ga gsum dang*/__ma rgyud ltar mngon byang lnga ste/__/dang po ni/__sangs rgyas thams cad kyi mtshan dpe sgrub par byed pa'i gzhi las/__sku rdo rje sprul pa'i sku snying stobs kyi 'jig rten lam du khyer na 'dod khams kyi bag chags sbyang bar byed pa phyag rgya'i cho ga__/gsung rdo rje longs spyod rdzogs sku rdul gyi 'jig rten lam du byas nas gzugs khams kyi bag chags sbyong bar byed pa yig 'bru'i cho ga__/thugs rdo rje chos kyi sku mun pa'i 'jig rten lam du byas nas gzugs med khams kyi bag chags sbyong bar byed pa phyag mtshan gyi cho ga'o/__/gnyis pa ni/__he badz+ra las/__zla ba me long ye shes te/__/bdun gyi bdun pa mnyam pa nyid/__/rang lha'i sa bon sor rtogs ste/__/rdzogs par bya ba nan tan dang*/__/thams cad gcig gyur chos dbyings dngos/__/zhes gsung pa'i zla nyi phyag mtshan sa bon sku yongs rdzogs la sems bzung ba'i dbang du byas te/__zla ba ni snying stobs/__nyi ma ni rdul/__gzhan rnams mun pa la sbyor ro/__/khyad par gyi lam khyer ni/__phyi nang snod bcud brtan g.yo dang bcas pa'i gzugs su snang ba thams cad gdan gsum sgyu 'phrul drwa ba'i lha sku nyag gcig tu dag pa dang*/__khams mngon par 'du byas pa dang*/__ma byas pa las byung ba'i sgra skad thams cad skye med gnyug ma nA da'i rang mdangs gzhom gzhig dang bral ba'i sngags su rdzogs pa/__rtog pa dang dpyod pa ni sa bon mtshungs par ldan pa sems dang sems byung gi chos khams thams cad nyag gcig skyes pa 'od gsal ba'i dbyings su smin te/__rdul mun snying stobs kyi pha rol tu phyin pa'i rnam pa thams cad du 'char/__yang dag gnyug ma'i rdo rje gsum mngon du byed pa'o/__gnyis pa ni/__gzhon lus gcig ces pa/__de ltar spyir bskyed rim gyi rnam grangs la mtha' klas mod kyang*/__rdzogs rim gyi rten du nges par gces pa ni phra thig gi rnal 'byor te/__de nyid rdzogs rim gnyis pa'i 'jug sgor gyur pas gzhon nu dang*/__spyi bo'am/__snying ga'am/__sna rtsai sogs gang yang rung bar phra ba'i thig le gnyug ma'i lus gcig pu de la yid 'dzin cing sdud par byed pa'i don te/__/gnyis pa la gsum/__gsang dbang gi lam bdag byin gyis brlabs pa dang*/__sher dbang gi lam phyag rgya brten pa dang*/__dbang bzhi pa'i lam phyag rgya chen po'i ye shes la nges par bya ba dang sbyar ba'o/__/dang po ni/__gnas brtan rgan po skye rgu'i bdag__/ces pa ste/__'dir gnas ni yang dag pa'i thar pa ster bar byed pa'i lam a wa d+hU ti'o/__/der sbyor ba bzhi dang ldan pa'i gnad kyis srog rtsol gyi rlung kha sbyor du brtan par byas pas/__sngar bskyed rim gyi sems 'dzin sna tshogs pas dub pa'i rlung sems gzhon nu lta bu nyid/__'od gsal ba'i dbyings su 'dres te gzung 'dzin gyi 'jug ldang dang bral ba'i phyir rgan po/__de nyid snang shes kyi nyams dang*/__phyi nang gi drod phal cher skye ba'i bdag por gyur pa ste/__de skad du yang*/__sbyor ba rnam bdun gtso bo bum pa can/__/sangs rgyas lam ni kha sbyor dag la gnas/__/'di ni 'chi ba med pa'i bcud len te/__/'di ni rgas pa med pa'i sman gyi mchog__/mthu stobs du ma sgrub par byed pa'ang 'di/__/rim gnyis rten 'brel brtan par byed pa'ang 'di/__zhes so/__/gnyis pa ni/__sum cu rtsa gnyis mtshan 'chang ba/__zhes pa ste/__de nas dngos sam yid kyi rig ma la 'du shes gsum ldan gyi snyoms par zhugs te bsrubs dang bsrubs pa'i sbyor bas bde chen 'khor lo'i zla ba zhu ba gnas bzhir son pa nyid dbab bzlog dgram bskyil gyi gnad la brten nas/__/lus thams cad rtsa yis khyab kyang*/__rtsa thams cad kyi gtso mo sum cu rtsa gnyis yin la/__de kun khams byang chub sems kyis khyab/__der bde bas khyab/__bde ba des drangs pa'i stong nyid kyis rgyas thebs pas 'od gsal gzung 'dzin dang bral ba'i mtshan ma 'char bar byed pas na dpe yi ye shes mngon du gyur pa'o/__gsum pa n-i/__sdug gu 'jig rten gsum na mdzes/__zhes pa ste/__de lta bu'i zhu bde'i sdug gus phung khams skye mched gyi snang cha thams cad dam du 'khyud pa las gzung ba 'dzin pa thams cad las 'das pa/__rdul dang*/__shes bya dang*/__spros pa'i mtshan ma las ring du brdal ba'i don gyi ye shes 'gyur ba med pa'i rdo rje nam mkha'i dkyil lta bur mthong ba ste/__de nyid khu rdul rlung gi 'jig rten gsum rnam par dag pa'i sku sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i ngo bo nyid du gyur pas/__srid pa dang zhi ba'i pha mthar mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa'i sar mdzes pa'o/__/lam dang sbyar ba bstan zin to/__/gsum pa la bzhi ste/__de ltar gzhi ma nor ba'i don mthong ba dang*/__lam bsgoms pas glo bur bsal rung gi sgrib pa thams cad sbyangs te/__rang gi ngo bo'i bzhugs tshul ji lta ba mngon du gyur pa ni sku gsum dbyer med pa'i bdag nyid chen po ste/__de la dbye na bzhi las/__dang po ni/__chos kyi sku ni/__'jig rten gsum na gzhon lus gcig__/ces pa ste/__'bar g.yo brtan pa'i 'jig rten gsum gyi dbus na gnas pa'i lhan skyes kyi ye shes sgrib gnyis kyi bgres rgud spangs pas dag pa gnyis ldan gyi gzhon nur gyur pa'i ye shes kyi lus bral smin gyi yon tan thams cad kyi 'byung gnas gcig pur gyur pa ni shin tu zhi ba chos kyi sku'o/__/gnyis pa longs spyod rdzogs sku ni/__gnas brtan rgan po skye rgu'i bdag__/ces pa ste/__'di la gnyis/__dang po nges pa lnga dang sbyar na/__/gnas zhes pas gnas nges pa 'og min stug po bkod par/__brtanaX pa zhes dus nges pa 'pho 'gyur dang bral ba'i rtag pa rgyun gyi 'khor lo/__rganaX po zhes paX ston pa nges pa lhan cig skyes pa'i ye shes mngon du gyur cing*/__sa lam mtha' dag gi rtse mor gshegs pas slob pa'i lam kun las rgan por gyur pa/__skye rguX zhes pas 'khor nges pa sangs rgyas kyi gsung las skyes pa'i sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' yod do cog__bdagaX ces pas chos phun sum tshogs pa theg pa thams cad dang*/__grub mtha' thams cad dang*/__lam thams cad kyi rtsa bar gyur pa'i bdag nyid bla med rdo rje'i rgyud sde 'ba' zhig bstan par mdzad pa ni longs spyod rdzogs sku'i mtshan nyid do/__/gnyis pa kha sbyor yan lag bdun ldan dang sbyar na/__slob dpon ngag gi dbang phyug grags pas/__longs spyod rdzogs dang kha sbyor bde chen rang bzhin med/__/snying rjes yongs gang rgyun mi chad dang 'gog pa med/__/yan lag bdun bshad don dang ldan pa bsgrub bya 'dir/__/bdag 'dod tshad mas yongs bsgom blau chen gyis kyang bsngags/__zhes pa ste/__gnas zhes pa s+thA na'i sgra las drangs na 'pho ba med pa ste/__dus rtag tu yon tan yongs su gang ba longs spyod par g.yo ba med pa dang*/__brtan pa ni shes rab gyi dga' mas rtag tu 'khyud pa'i ros sim pas gzung 'dzin gyi 'ching ba phra mor bgyid pa'i phyir kha sbyor/__rgan po ni/__dga' ba gsum las gong du gyur pa'i bde chen lhan skyes kyi ye shes dang*/__gzung 'dzin gyi spros pa nye bar zhi nas zung 'jug chen po'i ngang du sdud pa'i rang bzhin med pa'o/__/skye ba ni/__sems can la dmigs pa med pa'i zag bral gyi snying rje chen po skye bas rgyud yongs su gang ba'o/__/rgu zhes pa ni/__pra zhes sgra las drangs na mang tshig ste/__'gro ba kun gyi khams dbang bsam pa dang 'tshams par 'dul byed kyi thabs mkhas mtha' klas pa rgyun mi chad par ston pa'o/__/bdag po ni/__ye shes de nyid sogs thams cad 'char ba'i gzhir gyur pas gzhan gyi don la 'gogs pa med pa'o/__/gsum pa sprul sku ni/__sum cu rtsa gnyis mtshan 'chang ba/__zhes pa ste/__sngar smos pa'i 'og min du chen por bzhugs pa'i longs spyod rdzogs sku'i ngo bo nyid chos kyi sku las ma g.yos bzhin du/__mdzad pa bcu gnyis kyi rnam rol du ston pa mchog gi sprul pa'i sku/__thun mong ba ltar na de bzhin gshegs pa la phyag byas pa sogs dang*/__khyad par gyi dbang du na bcu drug dga' ba'i ye shes thabs dang shes rab kyi rol mor smin pa las byung ba'i mtshan sum cu rtsa gnyis dang*/__zhar la de'i zlas drangs pa'i dpe byad brgyad cu sogs bral smin gyi yon tan mu mtha' med pa 'chang ba'i bdag nyid do/__/bzhi pa ngo bo nyid sku ni/__sdug gu 'jig rten gsum na mdzes/__stong gzugs phyag rgya chen po'i sdug gus dam du 'khyud pa'i rnam kun mchog ldan nyams pa dang bral ba'i ye shes/__sku gsum gyi 'char gzhir gyur pa de ni/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje rnamaX pa nyi shu'i byang chub pa'i dkyil 'khor gyi dbus na ye shes dang*/__yon tan dang*/__mdzad pa dang*/__phrin las kyi rnam rol du ma dang bcas te/__mtha' klas pa'i rgyal ba kun gyi phyi mo gcig pur mdzes par bzhugs pa'o/__/'bras bu dang sbyar ba yang bstan zin to/__/bzhi pa la gnyis/__thun mong gi theg pa'i lam dang sbyar ba dang*/__thun mong ma yin pa rdo rje theg pa dang sbyar ba'o/__/dang po ni/__theg pa dman pa dang*/__chen po la sbyar ba'o/__dang po ni/__/'jig rten zhes sogs nas/__skye rgu'i bdag ces pa'i bar te/__'di ltar khams gsum gyi 'gro ba thams cad sdug bsngal gyi bden pa'i rang gzugs 'ba' zhig tu mthong nas/__des drangs pa'i lam bden gyi 'jug sgo nges par 'byung ba'i blo gzhon nu dang*/__de nar son nas lam la tshul bzhin du slob pas kun 'byung gi sa bon bcom ste rgyun du zhugs pa sogs slob lam gsum gyi gnas su brtan pa thob ste/__mthar nyon mongs pa'i g.yul gyis brdzi bar mi nus pa'i dgra bcom pa'i go 'phang thob ste 'gogs bden mngon du gyur pa ni rgan po'o/__/gnyis pa ni/__skye rgu'i bdag ces pa nas/__'jig rten gsum na mdzes zhes pa'i bar te/__skye ba ni/__dza na'i sgra las drangs na nyon mongs pa'i yid langs pas sdug bsngal gyi rgya mtshor 'phen par byed pa'i 'khor ba thams cad do/__/de la dmigs pa'i blos drangs pa las byung ba'i byang chub kyi sems bskyed bdag gir bzung ba ni theg chen gyi lam mtha' dag gi rtsa ba ste/__rgyan las/__sems bskyed pa ni gzhan don phyir/__/yang dag rdzogs pa'i byang chub 'dod/__/ces so/__de la sems bskyed pa ni tshogs lam chung ngu'i mgo brtsam ste/__de nas/__sgom lam mthar thug pa'i bar du dran pa nye bar bzhag pa bzhi/__yang dag par spong ba bzhi/__rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi ste/__tshogs lam che 'bring chung gsum gyis bsdus pa dang*/__dbang po lnga dang stobs lngas bsdus pa'i sbyor lam dang*/__mthong lam yan lag bdun dang*/__sgom pa'i 'phags lam yan lag brgyad de sum cu so bdun las/__dbang po lnga dang stobs lnga po blo rtsal rdzogs che chung las ngo bo gcig tu byas pas so gnyis po'i mtshan ma rim pa bzhin du 'char ba'i mthar/__srid pa dang zhi ba gnyis ka la mi gnas pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sdug gu las byung ba'i sangs rgyas sku gsum gyi bdag nyid mi slob pa'i go 'phang 'jig rten gsum gyi rtse mor mdzes pa nyid thob pa'o/__/gnyis pa ni/__'jig rten gsum na/__zhes pas lus ngag yid gsum dang gzhon lus gcig ces pas de thams cad kyi 'char gzhi gnyug ma'i sems ngos bzung ste/__der/__gnas brtan rgan po zhes slob dpon mtshan nyid dang ldan pas/__skye rgu'i bdag ces pas lam thams cad dang*/__'bras bu thams cad skye rgu'i bdag nyid zhing sa lta bur gyur pa smin par byed pa yan lag dang bcas pa blangs te/__sum cu rtsa gnyis mtshan 'chang ba/__/zhes mtshan dang dpe byad kyis brgyan pa'i sangs rgyas kyi nga rgyal rnal 'byor du bya ba skye ba kun rdzob kyi bden pa lam du byed pa lus rim skyes dang mthun pa'i bskyed rim dang*/__sdug gu zhes pas/__dngos yid kyi phyag rgya sdug gu bsten pa las su rung ba'i dpe dang*/__ye shes rnam kun mchog ldan rdo rje btsun mo'i thar pa bsten pa'i don gyi ye shes 'chi ba don dam gyi bden pa lam du byas te lus rim rdzogs dang mthun pa'i rdzogs rim dang*/__'jig rten gsum na mdzes/__/zhes pas/__tha mal pa'i sgo gsum gnas gyur te rdo rje gsum gyis mdzes pa'i sangs rgyas sku gsum gyi bdag nyid thob pa ste/__mdor na sh+lo ka gcig pus kyang sngags kyi lam dang 'bras bu 'khor dang bcas pa tshang bar bstan zin to/__/slar smras pa/__grub pa'i ngag gi bdud rtsis brlan chags pa'i/__/legs bshad ba ku la yi me tog gsar/__/bzhad pa 'di yang gzhan dring nyi zla las/__/ltos min 'jam mgon dga' ma'i dpyid las byung*/__/de phy-ir de las byung ba'i dge tshogs rgyun/__/yang dag thar pa'i rtse mor 'dres pa'i mod/__/srid dang zhi ba'i pha mtha' las 'das pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba'i go 'phang brnyes gyur cig__/ces pa'ang lam 'di la sngon dge'i bag chags cung zad sad pa'i rnal 'byor gzhon nu gtsug lag smra ba'i nyi ma zhes bya ba la/__don gnyer can dag gis dris shing bskul ba'i ngor/__shin tu nyung ngu'i tshig gis chos 'khor dpal gyi bsam yas su shar mar bris pa ste/__slar yang chos kyi blo gros can byung na lung rigs man ngag gsum gyi dpyad pas drangs te bshad par bya bar dam bca'o/__shu b+haM//__//___

Footnotes

Other Information