JKW-KABAB-14-PHA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le page=1
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 20, Pages 729-750 (Folios 1a to 11)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 729-750. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity rta mchog rol pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
Colophon

།དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་མཚུངས་མེད་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཐུགས་ཏིག་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྙེན་པའི་ལས་རིམ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིའང་རྗེ་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྟེན་གྱིས་ལྕིད་པའི་བཀའ་ལུང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུས་མཆོད་ལ་ཉེར་མཁོའི་བསྐུལ་ཏེ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། ཁ་བཞི་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་འཛིན་དབང་མོས་དད་བརྩོན་གྱི་བགྱིས་པས་གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྟན་མཆོག་དར་རྒྱས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

dbang chen rta mchog rol pa grub pa chen po'i skur bzhengs pa mtshungs med lcags zam pa'i thugs tig yi dam khro bo rta mgrin gyi bsnyen pa'i las rim bklag chog tu bkod pa 'di'ang rje de'i ye shes kyi rnam rol 'khor lo'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i rmad du byung ba'i rten gyis lcid pa'i bka' lung rin chen phreng ba spyi bor bcings pa dang*/__bal yul gu ru'i lha khang dus mchod la nyer mkho'i bskul te sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis/__kha bzhi lho 'brug gi rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling du gnas pa'i skabs bris pa yi ge'i mthun sbyor grub sras chos mdzad pad+ma chos 'dzin dbang mos dad brtson gyi bgyis pas gsang chen snying po'i bstan mchog dar rgyas kyi dpal du gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

།ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་ཉི་མའི་དཀྱིལ། །གར་དགུའི་འོད་ཟེར་སྲིད་ཞིའི་ཁྱོན་བརྡལ་བས། །དགེ་ལེགས་པདྨོའི་ནགས་ཀླུང་བཞད་པའི་ལྷ། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་གུས། །དེ་ཉིད་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པའི། །ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མཆོག་དངོས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །རྨད་བྱུང་བྱིན་རླབས་ཟབ་རྒྱས་ངོ་མཚར་ཅན། །སྐལ་བཟང་དཔལ་དུ་འབར་འདི་བློ་ལྡན་སྐྱེས། །སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་སྟེང་འོག་བར་གྱི་གདོན་གྱི་འཚེ་བ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང༌། སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་དངོས་གྲུབ་ལ་སྤྱོད་པར་འདོད་པས་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་ཕྱག་དར་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གཟའ་སྐར་དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་དུས་སུ་རྟེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་ནང་གི་ཉེར་སྤྱོད། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སོགས་འཕྲལ་དགོས་རྣམས་འདུ་བྱས། ངེས་འབྱུང་དང་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོའི་ཐོག་མར་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས། །ལོངས་སྐུའི་པདྨའི་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུགས་སྲས་ཐུ་བོ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང༌། །དབྱེར་མེད་གྲུབ་པའི་དེད་དཔོན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ། །ཀུན་མཁྱེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཇམ་མགོན་གུ་ཎ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་དྷརྨ་མ་ཏི་དང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་སྒྲིབ་བཞི་དབྱིངས་སུ་དག །རྡོ་རྗེའི་བཞིའི་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །བདུད་བཞིའི་དཔུང་འཇོམས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཆེར། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མངོན་སུམ་སྤྱོད་པར་ཤོག །གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ། ན་མོཿ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞི་ལས་སྒྲོལ་བའི་བློས། ཧོཿ མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། སོ་སོའི་དམིགས་རྣམས་དང་བཅས་ཏེ། ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལྔ་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཏོར་མ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར། གུ་གུལ་བདུག །དྲུག་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ བདུན་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི། ཧོཿ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བརྒྱད་པ་དམ་བཅའ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོཿ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ དགུ་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྦོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅུ་པ་གནས་དང་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི། དང་པོ་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དམ་ཚིག་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་བསྐྱེད་པ་ཏིང་འཛིན་གྱི་གཟེར་ནི། ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་གདངས་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདམར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ པད་ཉིར་སྦྲུལ་བརྒྱད་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ དབུས་དམར་གཡས་ལྗང་གཡོན་དཀར་ཞལ༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་འཚེར༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རལ་གྲི་གཡས༔ སྡིགས་མཛུབ་མདུང་ཐུང་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད༔ ཁྲོ་གཏུམ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྱན་གསུམ་ཞལ་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་གཡོ༔ ཞབས་བརྒྱད་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྦྱོར་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཐིང་༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དབུ་གཙུག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔ་འཕྲོ༔ སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ མགྲིན་པ་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ ལྟེ་བར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྣམས༔ སེར་དམར་མཐིང་སྨུག་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་དང༔ པདྨ་ཀརྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་ཟུང་བགྲད༔ དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ གཡས་རྣམས་རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ གཡོན་རྣམས་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང་རོལ༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོའི་ཚུལ༔ སྤྱི་གཙུག་རྟ་གདོང་རྔམས་བཞད་འཚེར༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ པད་ཉི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ དྲག་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང་༔ དེ་ཕྱིར་གསེར་ཁྱམས་ཁྲག་ཁྱམས་ལ༔ གནས་ཡུལ་མ་མོ་ཕྲ་མེན་དང་༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་མ་གདོང་ཅན་བཞི༔ ཕྱི་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་སོགས༔ ཕོ་ཉ་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕ་ཕྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནི། གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཨ་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མི་མཐུན་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་གིས་བཏུད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐབས་ཀྱིས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ལས་བྱུང་བའི༔ དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤཔྟ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་གར་དགུར་ལྡན༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཉིས་པ་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་ལ་གསུམ། དབང་དང་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རིགས་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཚེ་ལྷ་རྣམས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་༔ རང་འདྲའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས༔ སྙིང་གའི་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་གསང་བའི་སྦུབས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ དཀར་གསལ་མཆོག་སྦྱིན་པདྨ་འཆང་༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་དབུས༔ ཧྲཱིཿམཐར་འབར་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་བཟླས་པ་ཡིས༔ ལུས་དཀྱིལ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་ལས༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟཱ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཞི། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་འཕྲོ་འདུ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱིས༔ རང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་བསྐོར་བ་ལས༔ འབར་བའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་མཆོད་པས་མཉེས༔ དམ་ཅན་ཕོ་ཉ་ལས་ལ་བསྐུལ༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཚར་ཐག་བཅད༔ སྣང་བ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས༔ དྲན་རྟོག་ཆོས་ཉིད་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་དང༌། ཁྲག་འཐུང་སྤྱི་སྙིང༌། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ གྲངས་འབུམ་བཞི། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། ཐུགས་ནས་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་ཡི༔ འོད་འཕྲོས་ལུས་དཀྱིལ་ཁྲོ་ཚོགས་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཁྲོ་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་དང་༔ མཚོན་ཆ་མེ་ཕུང་པོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་གདུག་པ་ཅན༔ མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ སྙིང་ནས་བཟུང་ཞིང་སྲོག་ནས་དྲངས༔ བསད་བཅད་བཏུབས་ཤིང་ཞལ་དུ་གསོལ༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་དུན་བྷྱོ་ཏིག་ནན་ཛ་ཛཿས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཟློག༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་གཏུབས༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་བྱེར༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད༔ ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ྄་ཡ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ གྲངས་ཁྲི་གཅིག་བཟླ། གསུམ་པ་ཐུགས་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་ནི། ལྷ་ཉིད་རང་ལ་རང་ཉིད་ལྷ༔ རང་སེམས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པ༔ བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གནས་ལུགས་ངང་༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་མཉམ་བཞག་པས༔ དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ཅེས་སོ། །ཛབ྄་ཁང་བསྡུ་ཕྱིར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས། ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། རྗེས་རིམ་དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ལ། ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམས། སྤྲོ་ན་སྐོང་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དང་པོ་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ གསུམ་པ་ཕུད་དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་པ་བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ལྔ་པ་ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཕཊ྄༔ ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲི་ཏྲཱི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྐང་བ་ནི། བསྐང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ་གིས་སྤེལ་ཏེ། ཧཱུྃ། པདྨ་གསང་མཆོག་དགྱེས་པའི་རྣལ་རོལ་ཞིང༌། །ངོ་མཚར་བདེ་ཆེན་བཀོད་པ་འབྱམས་སུ་ཀླས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་བདེ་བའི་མཆོག །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འོག་མིན་པདྨོ་འཁྱིལ། །དབང་དྲག་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནི། །མ་རུངས་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུའི་ལོངས་སྤྱོད་ལས། །རང་ཤར་དམར་ཆེན་ཁྲག་མཚོ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས། །དུག་དང་མཁྲིས་པ་སྦྱར་བའི་ཞབས་བསིལ་རྫས། །རྣམ་བཀྲའི་དབང་ལྔའི་མེ་ཏོག་འདར་ཞིང་འཕྲིགས། །ཚིལ་ཆེན་བསྲེགས་པའི་དུད་སྤྲིན་ཁོར་ཡུག་ཁྱབ། །ཞུན་གྱི་མར་མེ་དུས་མཐའི་ཞུགས་ལྟར་འབར། །ཚིལ་ཞག་ཐལ་ཆེན་སྦྱར་བའི་དྲིས་བསྐུ་མཉེ། །ཤ་རུས་བཅལ་བཀྲམ་དོན་སྣོད་ཚར་དུ་དངར། །བཤུགས་གླུ་རྐང་གླིང་ཤ་ཟའི་ངར་སྐད་སྒྲོགས། །གཏུམ་རྔམས་ལྕེ་སྤྱང་རོ་ལངས་རྒྱུག་ཅིང་འཆོང༌། །སྐྱིན་ཐང་ཐོག་སེར་དྲག་པོའི་འབྲུག་སྒྲ་ལངས། །འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའི་བཀོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང༌། །ཆོས་དོན་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །རྡོ་རྗེ་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་གཏོར་མའི་རི། །ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་རྨད་དུ་བྱུང༌། །གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྦྱོར་སྒྲོལ་སྒྱུ་རྩལ་དང༌། །བདེ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་རིག་མའི་རྩེ་གར་སོགས། །རང་བྱུང་རང་ཤར་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །མི་ཟད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ལྷ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཐུན་མོང་མཆོག་དཔལ་སྩོལ། །ཕྲིན་ལས་གཉེར་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ལས་བཞི་གྲུབ་པར་མཛོད། །ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཕྲིན་ལས་བཞི་གྲུབ་མཛོད། །ཁྱད་པར་པདྨ་ཆེ་མཆོག་རྟ་ཡི་ཞལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །སྦྱོར་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས་ཝཱ་ར་ཧི། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །གཏི་མུག་ཀླུ་གདོན་མཐར་བྱེད་ག་རུ་ཌ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྩོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཁྲོ་རྒྱལ་ལྔ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་རྡོ་རྗེ་བཞི་གྲུབ་མཛོད། །རྟ་མཆོག་རིགས་བཞིའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་རིག་འཛིན་བཞི་ཐོབ་མཛོད། །གནས་ཡུལ་མ་མོ་སྒོ་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབང་དྲག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀུན། །གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དགྱེས་བསྐངས་ནས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་ཀུན། །བྱང་དག་ཚང་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན། །རླུང་སེམས་དབང་འདུས་འགྲོ་ཀུན་མོས་བཞིས་འདུལ། །མི་སྲུན་ལོག་འདྲེན་གདོན་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད། །འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་དར། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡི། །ངོ་མཚར་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བདུན་པ་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནི། ཧོཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རྨད་བྱུང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ གསང་བ་དངོས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། ཕྱག་རྒྱར་སྙོམས་ཞུགས་ཚོགས་སྤྱོད་བྱ། ཧོཿ ཨེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པོ་ཡི༔ དབུས་སུ་ཝཾ་གྱི་རྣམ་པས་བརྒྱན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྟོང་པ་བཞི་ཡི་ཉམས་མྱོང་དྲངས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ནང་དང༌། གསང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ། བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་ནི། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སློབ་དཔོན་གྱིས་དམ་ཚིག་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་ལ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང་༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཌཱ་དྲིལ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་དུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དགུ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེག་ཅིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བཅུ་པ་གཏོར་སྐྱོང་ནི། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་ལ་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། ཆད་ཐོ་དངོས་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛམ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་གཅིག་པ་བརྟན་མ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབ་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་གཉིས་པ་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ བཅུ་གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང༌། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱས་ལ། ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ བཅུ་བཞི་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བཅོ་ལྔ་པ་ལྷར་སྣང་བསྡུ་བ་ནི། རྟེན་བཞུགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཨཿ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བཅུ་དྲུག་པ་རྗེས་ཐོབ་ལྷར་བསྒོམ་པས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱའ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾཿ བཅུ་བདུན་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དེ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་བྱའོ། །སྙིགས་དུས་ནག་ཕྱོགས་སྐྱོབས་པའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱི། །ལས་རིམ་རྨད་བྱུང་བཀའ་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི། །ཟབ་གསང་རིན་ཐང་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་ཡི། །དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་མཚུངས་མེད་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཐུགས་ཏིག་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྙེན་པའི་ལས་རིམ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིའང་རྗེ་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྟེན་གྱིས་ལྕིད་པའི་བཀའ་ལུང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུས་མཆོད་ལ་ཉེར་མཁོའི་བསྐུལ་ཏེ་སྔགས་བཙུན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། ཁ་བཞི་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་ཡི་གེའི་མཐུན་སྦྱོར་གྲུབ་སྲས་ཆོས་མཛད་པདྨ་ཆོས་འཛིན་དབང་མོས་དད་བརྩོན་གྱི་བགྱིས་པས་གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྟན་མཆོག་དར་རྒྱས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le zhes bya ba bzhugs/__/na mo gu ru pad+ma he ru ka maN+Da la b+h+yaH__chos dbyings kun khyab bde chen nyi ma'i dkyil/__/gar dgu'i 'od zer srid zhi'i khyon brdal bas/__/dge legs pad+mo'i nags klung bzhad pa'i lha/__/rta mchog rol pa'i dkyil 'khor mchog tu gus/__/de nyid grub pa chen po'i skur bzhengs pa'i/__/thugs kyi thig le mchog dngos sgrub pa'i thabs/__/rmad byung byin rlabs zab rgyas ngo mtshar can/__/skal bzang dpal du 'bar 'di blo ldan skyes/__/snyigs dus kyi skye bo steng 'og bar gyi gdon gyi 'tshe ba las skyob cing*/__snang srid dbang du sdud pa'i dngos grub la spyod par 'dod pas rta mchog rol pa'i rnal 'byor nyams su len pa la/__sgrub pa'i gnas khang phyag dar byi dor byas pa'i gza' skar dge zhing shis pa'i dus su rten gyi spyan sngar sman gtor rak+ta/__phyi nang gi nyer spyod/__tshogs dang gtor ma sogs 'phral dgos rnams 'du byas/__nges 'byung dang dad pa'i yid kyis nyams su len pa la sngon dngos rjes gsum las/__dang po'i thog mar brgyud 'debs ni/__chos sku'i ston pa kun bzang snang mtha' yas/__/longs sku'i pad+ma'i zhi khro'i dkyil 'khor lha/__/sprul sku 'chi med pad+ma thod phreng rtsal/__/gsol ba 'debs so dbang dang dngos grub stsol/__/thugs sras thu bo rje 'bangs grogs gsum dang*/__/dbyer med grub pa'i ded dpon thang stong rgyal/__/kun mkhyen 'od gsal sprul pa'i rdo rje la/__/gsol ba 'debs so dbang dang dngos grub stsol/__/'jam mgon gu Na chos kyi rgya mtsho'i zhabs/__/'gyur med tshe dbang d+harma ma ti dang*/__/dkyil 'khor lha tshogs bka' gter srung ma la/__/gsol ba 'debs so dbang dang dngos grub stsol/__/dbang bzhis rgyud smin sgrib bzhi dbyings su dag__/rdo rje'i bzhi'i lam bskyed rdzogs mthar phyin nas/__/bdud bzhi'i dpung 'joms sku bzhi'i go 'phang cher/__/mthong ba'i chos la mngon sum spyod par shog__/gnyis pa skyabs 'gro ni/__tshogs zhing mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar 'gro kun skyabs su 'gro bar mos la/__na moH__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gsum pa sems bskyed pa ni/__sems can thams cad srid zhi las sgrol ba'i blos/__hoH__ma gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__bzhi pa tshogs bsags pa ni/__so so'i dmigs rnams dang bcas te/__hoH__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lnga pa bgegs bskrad pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__gis byin gyis brlab pa'i gtor ma/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/sarba big+h+nAn ba liM ta khA hi/__lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis gzir/__gu gul bdug__/drug pa mtshams bcad pa ni/__hU~M:__sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+h+rU~M:__bdun pa sgo dbye phyag bshags ni/__hoH__rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing :__gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:__glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:__mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:__sa ma ya pra be sha ya phaTa?:__a la la ho:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__ye shes sku mchog dang yig brgya brjod/__brgyad pa dam bca' sdom bzung ni/__hoH__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__dgu pa byin dbab pa ni/__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol/__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen sbor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na a be sha ya a aH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__bcu pa gnas dang mchod pa byin brlab ni/__raM yaM khaM:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+haM pa d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHThaH__lan gsum brjod do/__/gnyis pa dngos gzhi/__dang po sku bskyed rim gyi dam tshig pa rten dang brten par bcas bskyed pa ting 'dzin gyi gzer ni/__aH__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig gdangs mtshan med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdmar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__pad nyir sbrul brgyad bsnol ba'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrI:__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs rta mchog dpal:__dmar smug zhal gsum phyag drug pa:__dbus dmar g.yas ljang g.yon dkar zhal:__spyi gtsug rta mgo ljang zhur 'tsher:__rdo rje kha T+wA~M ral gri g.yas:__sdigs mdzub mdung thung rgyu zhags g.yon:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brjid:__khro gtum gar dgu'i gzi byin 'bar:__spyan gsum zhal bgrad mche ba gtsigs:__smar smin dbu skra me ltar g.yo:__zhabs brgyad gyad kyi dor stabs kyis:__drag me 'khrugs pa'i klong na rol:__sbyor yum rdo rje phag mo mthing :__gri thod phyag rgya 'dzin pas 'khyud:__dbu gtsug khyung chen rigs lnga 'phro:__spyi bor 'jam dpal gshin rje gshed:__mgrin pa pad+ma drag po rtsal:__thugs kar yang dag khrag 'thung che:__lte bar bla med he ru ka:__gsang gnas rdo rje gzhon nu rnams:__ser dmar mthing smug ljang gu'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis phyag mtshan dang :__dur khrod chas rdzogs gzi byin 'bar:__phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi pa'i:__mdun dang phyogs bzhir pad nyi'i steng :__bud+d+ha badz+ra rat+na dang:__pad+ma karma rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis zhabs zung bgrad:__dkar mthing ser dmar ljang gu'i mdog:__g.yas rnams rang rtags phyag mtshan dang :__g.yon rnams b+han+d+ha khrag bkang rol:__rgyan dang cha lugs gtso bo'i tshul:__spyi gtsug rta gdong rngams bzhad 'tsher:__rang 'od yum 'khyud bde stong sbyor:__pad nyi dregs pa pho mo'i steng :__drag me 'khrugs pa'i klong na 'gying :__de phyir gser khyams khrag khyams la:__gnas yul ma mo phra men dang :__sgo bzhir sgo ma gdong can bzhi:__phyi 'khor dbang phyug nyer brgyad sogs:__pho nya dam can sprin ltar gtibs:__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu pha phye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum byin rlabs dbang bskur ni/__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gi lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur rigs kyi bdag:__thod phreng rigs lnga'i cod pan rdzogs:__oM AHhU~Mbadz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__oM hU~M trA~M hrIHaH__a b+hi Shiny+tsa mi su ra ta s+t+wa~M a haM:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/__hU~M:__bde chen 'bar ba e yi dbyings:__dur khrod gsang ba'i gzhal yas nas:__dbang gi rgyal po rta mchog dpal:__khrag 'thung rol pa'i 'khor dang bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__mi mthun bdud bzhi'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dngos grub char ltar phob:__oM hrIHpad+mA ha ya gr-I wa sarba kro d+ha e h+ye hi:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__e a ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__gsum pa dam ye dbyer med bstim pa ni/__hU~M:__dbang chen rol pa'i pho brang 'dir:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__thugs rje'i phrin las mdzad du gsol:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag gis btud pa ni/__hU~M:__chos sku zhi ba'i ngang nyid las:__thabs kyis gdug pa 'dul ba'i phyir:__drag shul chen po'i skur ston pa:__'khor dang bcas la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa ni/__hU~M:__dgra bgegs bsgral ba las byung ba'i:__drag po'i nyer spyod 'dod yon dang :__sman gtor rak+ta byang chub sems:__bde chen longs spyod mchog tu rol:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shap+ta rU pa shap+ta gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__sku gsung thugs ni gar dgur ldan:__yon tan phrin las bsam mi khyab:__he ru ka dpal dkyil 'khor la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__gnyis pa gsung rig sngags kyi gzer la gsum/__dbang dang sgrub pa sogs dzaba? bskul ni/__hU~M:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__rtsa gsum tshe lha'i sprin phung 'phro:__rigs bdag tshul du bzhugs par gyur:__hrIHhrIHhrIH__gdod ma'i mgon po bla ma tshe dpag med:__'chi med tshe yi yum mchog tsaN+Da lI:__tshe lha rnams gsum rgyal ba rab 'byams la:__gsol ba 'debs so phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hAH__dang po bsnyen pa ni/__bdag nyid khro rgyal rta mchog dpal:__ba spu'i khung bu tshun chad kyang :__rang 'dra'i khro bo'i tshogs kyis gtams:__snying ga'i yang dag he ru ka'i:__tsit+ta rin chen gsang ba'i sbubs:__pad+ma zla ba'i gdan steng du:__ye shes sems dpa' spyan ras gzigs:__dkar gsal mchog sbyin pad+ma 'chang :__de yi thugs kar pad zla'i dbus:__hrIHmthar 'bar ba'i sngags kyis bskor:__rtse gcig sems bzung bzlas pa yis:__lus dkyil khro bo'i tshogs kyis kyang :__sngags kyi rang sgra sgrogs pa las:__dkyil 'khor rab 'byams thugs rgyud bskul:__ye shes gzi byin thob par bsam:__oM hrIHpad+mAn+tA kr-i ta hU~M phaTa?:__grangs 'bum phrag bzhi/__gnyis pa sgrub pa'i 'phro 'du ni/__slar yang thugs srog sgrub sngags kyis:__rang sgra sgrog bzhin bskor ba las:__'bar ba'i 'od zer mkha' khyab 'phros:__rtsa gsum zhi khro mchod pas mnyes:__dam can pho nya las la bskul:__sde brgyad 'byung po zil gyis mnan:__dgra bgegs gdug pa tshar thag bcad:__snang ba lha la grags pa sngags:__dran rtog chos nyid ngang nas bzlas:__oM hrIHpad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaTa?:__grangs 'bum phrag bco lnga dang*/__khrag 'thung spyi snying*/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__grangs 'bum bzhi/__gsum pa las sbyor ni/__thugs nas tsha zhing rtsub pa yi:__'od 'phros lus dkyil khro tshogs dang :__dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskul:__khro 'khrugs rngams pa'i gzi byin bskyed:__sku dang sngags phreng phyag mtshan dang :__mtshon cha me phung po nya'i tshogs:__nyi zer rdul bzhin kun tu 'phros:__dgra bgegs dam sri gdug pa can:__ma rungs 'byung po'i tshogs rnams kyi:__snying nas bzung zhing srog nas drangs:__bsad bcad btubs shing zhal du gsol:__rjes shul lhag ma med par bsam:__sgrub sngags la/__oM badz+ra dun b+h+yo tig nan dza dzaHsa ma ya s+t+wa~M:__kha~M rak+sha sa ma ya dzaH__kha~M rak+sha sa ma ya b+h+yo:__kha~M rak+sha sa ma ya zlog:__kha~M rak+sha sa ma ya gtubs:__kha~M rak+sha sa ma ya byer:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad:__kha~M rak+sha sa ma ya rbad rbud phaTa? ya:__sarba sha trUn big+h+nAn 'byung po mA ra ya dzaH__mA ra ya rbad:__mA ra ya b+h+yo:__mA ra ya zlog:__mA ra ya phaTa?:__grangs khri gcig bzla/__gsum pa thugs dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer ni/__lha nyid rang la rang nyid lha:__rang sems gdod nas rnam dag pa:__bden gnyis zung 'jug gnas lugs ngang :__lha sngags dbyer med mnyam bzhag pas:__don gyi dpal chen tshe 'dir 'grub:__ces so/__/dzaba? khang bsdu phyir dbyangs gsal rten snying mchod bstod mdor bsdus/__yig brgya bzla/__rjes rim dang po tshogs mchod la/__zhing ngam gcan gzan gyi pags pa'i steng thabs shes bza' btung gi yo byad rnams bshams/__spro na skong bshags sngon du 'gro bas/__dang po yo byad byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:__rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:__'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:__tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:__oM AHhU~M ha hoHhrIH__gnyis pa tshogs mgron spyan drangs pa ni/__hU~M:__sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:__mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:__badz+ra sa ma ya dzaH__gsum pa phud dang po ni/__hU~M:__bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:__ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:__gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH__bzhi pa bar pa bshags pa ni/__hoH__bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:__ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__bsags pa'i sdig ltung nyams chags ci mchis pa:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__yig brgya bzla/__lnga pa tha ma bsgral bstab ni/__hrIHpad+mAn+ta kr-i ta phaTa?:__nr-i tri badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M:__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:__kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:__bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:__sarba n+ri trI sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M hoHmA ra ya phaTa?:__ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:__drug pa bskang ba ni/__bskang rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab/__badz+ra s+pha ra Na kha~M gis spel te/__hU~M/__pad+ma gsang mchog dgyes pa'i rnal rol zhing*/__/ngo mtshar bde chen bkod pa 'byams su klas/__/rnam pa thams cad rdo rje bde ba'i mchog__/rmad du byung ba'i 'og min pad+mo 'khyil/__/dbang drag rol pa'i dur khrod chen po ni/__/ma rungs bsgral ba'i zhing bcu'i longs spyod las/__/rang shar dmar chen khrag mtsho rba klong 'khrugs/__/dug dang mkhris pa sbyar ba'i zhabs bsil rdzas/__/rnam bkra'i dbang lnga'i me tog 'dar zhing 'phrigs/__/tshil chen bsregs pa'i dud sprin khor yug khyab/__/zhun gyi mar me dus mtha'i zhugs ltar 'bar/__/tshil zhag thal chen sbyar ba'i dris bsku mnye/__/sha rus bcal bkram don snod tshar du dngar/__/bshugs glu rkang gling sha za'i ngar skad sgrogs/__/gtum rngams lce spyang ro langs rgyug cing 'chong*/__/skyin thang thog ser drag po'i 'brug sgra langs/__/'jigs shing skyi g.ya'i bkod pa rmad du byung*/__/chos don rtags kyi bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil/__/rdo rje bza' bca' btung ba'i gtor ma'i ri/__/khams gsum bsgral ba'i rak+ta rmad du byung*/__/gsang chen rdo rje'i sbyor sgrol sgyu rtsal dang*/__/bde chen bcu drug rig ma'i rtse gar sogs/__/rang byung rang shar sgyu ma'i cho 'phrul gyis/__/dgongs brda snyan brgyud rig 'dzin bla ma'i tshogs/__/thugs dam bskang ngo byin rlabs mchog stsol cig__/mi zad dngos grub char 'bebs yi dam lha/__/thugs dam bskang ngo thun mong mchog dpal stsol/__/phrin las gnyer 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs/__/thugs dam bskang ngo las bzhi grub par mdzod/__/legs nyes stangs 'dzin dam can chos skyong rnams/__/thugs dam bskang ngo phrin las bzhi grub mdzod/__/khyad par pad+ma che mchog rta yi zhal/__/thugs dam bskang ngo bde chen ye shes stsol/__/sbyor yum mkha' 'gro kun 'dus wA ra hi/__/thugs dam bskang ngo lhan skyes ye shes stsol/__/gti mug klu gdon mthar byed ga ru Da/__/thugs dam bskang ngo ye shes snang ba stsol/__/sku gsung thugs yon phrin las khro rgyal lnga/__/thugs dam bskang ngo rdo rje bzhi grub mdzod/__/rta mchog rigs bzhi'i khro rgyal yab yum rnams/__/thugs dam bskang ngo rig 'dzin bzhi thob mdzod/__/gnas yul ma mo sgo skyong dbang phyug ma/__/thugs dam bskang ngo 'dod dgu'i dngos grub stsol/__/hU~M hrIH__dbang drag 'bar ba'i dkyil 'khor rab 'byams kun/__/gnyis med bde ba chen po dgyes bskangs nas/__/rtsa ba yan lag nyams chag nyes ltung kun/__/byang dag tshang pa mchog gi dngos grub stsol/__/'gal rkyen kun zhi legs tshogs 'phel rgyas brtan/__/rlung sems dbang 'dus 'gro kun mos bzhis 'dul/__/mi srun log 'dren gdon bgegs rtsad nas chod/__/'dod dgu'i phrin las lhun gyis grub par mdzod/__/gsang mchog rdo rje snying po'i bstan pa dar/__/rig 'dzin sgrub pa'i bstan 'dzin zhabs pad brtan/__/rig 'dzin rnam bzhi'i dpal la spyod pa yi/__/ngo mtshar snang bas sa gsum khyab gyur cig__/yig brgya brjod/__bdun pa tshogs la rol pa ni/__hoH__lhun grub rdo rje phung po'i grong :__rtsa rlung thig le'i gzi 'od 'bar:__ye shes chen po'i lha tshogs rnams:__kha sbyor bde ba'i rol pa che:__rdo rje'i dam tshig bla med pa:__tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__rmad byung bsod nams tshogs rdzogs shing :__bde chen ye shes rgyas gyur cig:__a ho ma hA su kha ga Na tsakra a la la ho:__gsang ba dngos sam ye shes kyi/__phyag rgyar snyoms zhugs tshogs spyod bya/__hoH__e yi cha byad bzang po yi:__dbus su waM gyi rnam pas brgyan:__sangs rgyas rin chen za ma tog:__'du shes gsum gyis mnyam sbyar bas:__dga' ba bzhi yi ye shes bskyed:__stong pa bzhi yi nyams myong drangs:__bde stong dbyer med lhan cig skyes:__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba'o:__a a a:__nang dang*/__gsang ba'i tshogs kyi dga' ston la rol/__brgyad pa lhag ma ni/__pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH__slob dpon gyis dam tshig kha phru btab la/__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__oM AHhU~M hoH__hU~M:__ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang :__las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging :__'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:__'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__rjes 'brel rdo rje'i glu gar ni/__oM AHhU~M hoHa ho ma hA su kha a la la hoH__gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:__lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:__zung 'jug ye shes skye 'gag gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:__ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la hoH__DA dril rol mo bcas bya/__oM:__bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:__gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:__mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:__rtag du dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:__ces shis brjod bya/__dgu pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyungs:__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsreg cing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yis bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__bcu pa gtor skyong ni/__bka' gter srung ma la gtor ma gser skyems phul/__chad tho dngos ni/__hU~M:___sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzam gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bcu gcig pa brtan ma ni/__hU~M b+h+yoH__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phab dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__bcu gnyis pa rta bro ni/__hU~M:__sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang mnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I ba hi hi hi hU~M phaTa?:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__bcu gsum pa dngos grub blang ba ni/__mchod pa byin rlabs dang*/__mchod bstod mdor bsdus byas la/__hoH__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA' ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__bcu bzhi pa nongs bshags ni/__hoH__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs pa bstsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod/__bco lnga pa lhar snang bsdu ba ni/__rten bzhugs spyi ltar byas la/__aH__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__bcu drug pa rjes thob lhar bsgom pas spyod lam la 'jug pa ni/__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA' ka tsit+ta rak+Sha haMH__bcu bdun pa bsngo smon ni/__hoH__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bco brgyad pa shis brjod ni/__oM:__spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i sku:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces brjod de dge legs kyi snang bas khyab par bya'o/__/snyigs dus nag phyogs skyobs pa'i lha sngags kyi/__/las rim rmad byung bka' gter nye brgyud kyi/__/zab gsang rin thang rgyu mtshan shes pa yi/__/don gnyis sgrub pa'i phrin las rgyas gyur cig__/dbang chen rta mchog rol pa grub pa chen po'i skur bzhengs pa mtshungs med lcags zam pa'i thugs tig yi dam khro bo rta mgrin gyi bsnyen pa'i las rim bklag chog tu bkod pa 'di'ang rje de'i ye shes kyi rnam rol 'khor lo'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i rmad du byung ba'i rten gyis lcid pa'i bka' lung rin chen phreng ba spyi bor bcings pa dang*/__bal yul gu ru'i lha khang dus mchod la nyer mkho'i bskul te sngags btsun 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis/__kha bzhi lho 'brug gi rgyal sa lte ba thim rdzong bkra shis chos gling du gnas pa'i skabs bris pa yi ge'i mthun sbyor grub sras chos mdzad pad+ma chos 'dzin dbang mos dad brtson gyi bgyis pas gsang chen snying po'i bstan mchog dar rgyas kyi dpal du gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information