JKW-KABAB-02-KHA-043

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།
Wylie title pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta JKW-KABAB-02-KHA-043.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 43, Pages 283 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 283. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Prayers - smon lam  ·  Revelations - gter ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-012-003, JKW-KABUM-15-BA-024-003
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-022
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/chariot-vidyadharas
Colophon

།ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་ལ་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas cho 'phrul zla ba'i tshes bcur gang shar skad cig la brjod pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྭངས་པའི་ངོས། །ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །ཆོས་ཟད་བླཽ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་སྒྱུར། །དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་ལ་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta bzhugs so//oM AHhU~Mbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__mi shigs thig le chen po'i ye shes ni/__/'od gsal gnyug ma'i mkha' dbyings dwangs pa'i ngos/__/zung 'jug dbang po'i gzhu ltar mngon snang ba'i/__/rang bzhin sprul pa'i zhing mchog pad+ma 'od/__/chos nyid mngon sum 'ja' zer thig le'i klong*/__/nyams snang gong 'phel gzhal med khang chen por/__/rig pa tshad phebs dpa' bo DA ki'i tshogs/__/chos zad blau 'das rdo rje'i glu gar sgyur/__/de dbus gdod ma'i mgon po 'od mtha' yas/__/snying rje'i gter chen phyag na pad+mo dang*/__/sku gsum kun 'dus 'chi med thod phreng rtsal/__/gang 'dul sprul pa'i mtshan mchog brgyad la sogs/__/mtshan dang sku yi rnam rol mtha' klas pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba chen po'i 'dun sa der/__/bdag gzhan mkha' khyab yid can rgya mtsho kun/__/tshe 'di 'phos ma thag tu skye bar shog__/der yang rig 'dzin rnam bzhi'i gseng lam la/__/brten nas sku dang ye shes rgya mtsho'i dngos/__/mtsho skyes bla ma'i go 'phang myur thob nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas cho 'phrul zla ba'i tshes bcur gang shar skad cig la brjod pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information