JKW-KABAB-07-JA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས།
Wylie title dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs JKW-KABAB-07-JA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 13, Pages 397-409 (Folios 1a to 7a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 397-409. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-002
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལྷག་པའི་བློས་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: ། ༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཟབ་དོན་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སོགས་ཁོང་བཤང་སྟེ་ཚིགས་འབྱིན་འཇུག་ཕྲན་བུ་བྱས་པའོ།
  • Author colophon: /ces pa'ang zab chos 'di'i zhabs tog tu 'gyur ba'i lhag pa'i blos pad+ma gar dbang rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por spel ba dge legs 'phel/
  • Editor colophon: /2008_lor bka' babs skor bskyar bsgrig skabs zab don spyod pa'i skal bzang can phun tshogs rnam rgyal pas sogs khong bshang ste tshigs 'byin 'jug phran bu byas pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དྷཱི༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་མཆོག་གྲུབ་པས། །བདེ་ཆེན་གར་གྱིས་སྲིད་དང་ཞི། །དབང་མཛད་གུ་རུ་སྙིང་དབུས་སུ། །བཀོད་ནས་གཏོར་དབང་མཚམས་སྦྱོར་སྤེལ། །ཚེས་བཅུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དུས་བཟང་པོར་དབེན་པའི་གནས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་གང་འབྱོར་བཤམ་པའི་མདུན་ཏུ་སྟེགས་བཟང་པོའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སྤོད་ལྡན་གྱི་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན་སྐུ་ཙཀ་དར་གདུགས་དང་བཅས་པ་བཀོད་པའི་གཡས་གཡོན་སྨན་རཀ །མདུན་ཏུ་ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཟའ་བཏུང་དང༌། །ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འདུ་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ལས་བྱང་བཏང་ལ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ། བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། རྟོགས་པས་མི་ཆུན་ན་གཏོར་མ་ཁྱད་པར་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་ལ་བཟླས་པ་བྱ། སྟོང་ཚིགས་དང་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེའང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་ནས་ཚེ་གཅིག་གིས་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ལམ་མཆོག་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། གདོང་དམར་བོད་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གཅིག །ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུས་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྩོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ་གུ་རུའི་ཞལ་ནས། བདག་གི་ངོ་བོ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༌། རྣམ་པ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་མཐར་ཐུག་པ་གདམས་པར་བྱའོ་ཞེས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་གནང་བ་སྩལ་བ། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཆོག་གྲུབ་པའི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་བསྟན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ལ་ངོ་མཚར་བ་འདི་ཉིད་ཡར་ལུང་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས་གཏེར་ནས་ཕྱུངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད་སླར་འདབས་གཏེར་དུ་བཞུགས་པ་དང་སྐབས་གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབས་པའི་དབང་གིས་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྲུང་སྔགས་ཀྱི་བདག་མོས་ཤོག་སེར་མངོན་སུམ་དུ་ཕུལ་བ་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་ཆོས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྐོར་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་གྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞིང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཞུ་བ་དང༌། ཟབ་མོའི་ལམ་བསྒོམ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་འཆི་མེད་སྐུ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ༔ དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་གནས་འཕེལ་བའི་རྟེན་ཏུ་གྱུར་པ་སོ་བྱང་གཉིས་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལས་བཤད་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས༔ རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་གཞན་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །དངོས་སྣང་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་མ་ཟླ་བ་བརྩེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། རང་རང་གི་རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངོ་བོ་སྐད་ཅིག་གིས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་སྒེག་པ། དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཚུགས་པདྨ་གསར་པའི་ཕྲེང་བས་བཅིངས་ཤིང་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་གིས་མཚན་པ། ཕྱག་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་ཅིང་གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསྟེན་པ། དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་རུས་པའི་རྒྱན་དང་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་དྲྭ་བས་སྤྲས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་པང་དུ་ཡུམ་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི་ཤཱཀྱ་དེ་བཱ་ལྷ་མོའི་ཚུལ་ཅན་གཞོན་ཞིང་སྒེག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་སྟོབ་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་དང༌། ཁྱད་པར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཤིང་ནམ་མཁའ་ནས་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །འབེབས་པའི་རྫས་བདུག །ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲས་བསྐུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དབབ། རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་བགྱི་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་མཛོད་ཅིག །གཏོར་སྣོད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བ་ནས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུད་བྱུང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཐིམ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། སྣང་སྟོང་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ གཏོར་མའི་རྣམ་པ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ལུས་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཡང་གཏོར་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་མགྲིན་པ་ནས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དམར་པོའི་རྒྱུན་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཐིམ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསང་བའི་དབང་ཐོབ། གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ གཏོར་མའི་སྒྲ་དོན་སྔགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ གོང་གི་སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཡང་གཏོར་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་སྔོན་པོའི་རྒྱུན་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། བདེ་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་རང་བཞིན་གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡི་ཡིད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡང་གཏོར་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གའི་རྒྱུན་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག །དབང་བཞི་པ་ཐོབ་རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧོ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་རང་རིག་གི་ངོ་བོ་བསྐྱང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྗོད་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག །གཏོར་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བ་དེ་ཉིད་མགྲིན་པར་མྱང་བས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྟན་ཐོག་འདི་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མའི་ཆ་ཤས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སུ་བྱིན་ལ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་གི་ཐིགས་པའི་སྐོར་ལས་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་འདིའང༌། གཞུང་ཉིད་ལས། དབང་བསྐུར་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱི༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ཁོ་ན༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་ལམ༔ ཟབ་རྒྱ་ཀུན་གྱི་བཅུད་དུ་ཟུང་༔ ཞེས་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་ལ་བསྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་བགྱི་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་བཅས་གྲུབ་ནས། དེ་ནས་དེ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལ། གྲོལ་བྱེད་གདམས་ངག་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འདི་ལ་ལེགས་པར་གསན་འཚལ། དེ་ནས་ཡང་ཟབ་མན་ངག་ནི༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེ༔ སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་བསྲེ༔ རང་ཉིད་བླ་མར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ཚེ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཀུན༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ རང་བཞིན་མེད་ལས་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཅིར་སྣང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ བདེ་ཆེན་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ དག་སྣང་བསྐྱེད་ཅིང་དབང་བཞི་བླང་༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ མིག་གི་ཡུལ་དུ་མཐོང་ཚད་གཟུགས༔ བླ་མའི་སྐུ་རུ་ལམ་ཤར་ཞིང་༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་དོན་རྟོགས་ན༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་གྲུབ་པ་ཡིན༔ དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ གྲགས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ རང་བཞིན་མེད་པས་ཅིར་ཡང་གྲགས༔ གྲགས་པའི་སྒྲ་ཀུན་བྲག་ཆ་ལྟར༔ གྲགས་སྟོང་བརྗོད་མེད་བླ་མའི་གསུང་༔ རང་གི་རླུང་དང་རོ་མཉམ་པར༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས༔ བརྗོད་པའི་ངག་དང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་རོལ་མོའི་སྤྲིན༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཡིན༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་རུང་༔ ཡུལ་ལ་སེམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ བདེ་བའི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་༔ མྱོང་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད༔ མེད་བཞིན་བདེ་བར་ལམ་གྱིས་འཆར༔ ཉམས་མྱོང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར༔ བདེ་སྟོང་འཛིན་མེད་བླ་མའི་ཐུགས༔ རང་གི་ཡིད་དང་དབྱེར་མེད་པར༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས༔ འགྲོ་འོང་གནས་པའི་རྟོག་པ་ཀུན༔ བདེ་མཆོག་དྲྭ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ༔ བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཡིན༔ རྟོག་པའི་རང་བཞིན་སེམས་ཡིན་ཏེ༔ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསལ་རིག་ཡིན༔ རིག་པ་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཤར་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་སར་གྲོལ༔ རྟོག་པ་དང་ནི་མི་རྟོག་གཉིས༔ སྤྲིན་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ བཟང་ངན་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་མཉམ༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་པའི་དོན་རིག་པ༔ དུས་གསུམ་སྤྲོས་པས་མ་བསླད་པའི༔ སེམས་བྲལ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་༔ མ་བཅོས་མ་བསྒྱུར་གཉུག་མར་བཞག༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་དུ་ངང་གིས་གྲོལ༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ན༔ འོད་གསལ་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཐོང་༔ ས་ལམ་སྤང་ཐོབ་བྲལ་བར་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་པའོ༔ ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཅུད༔ གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་ལམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་ཟུངས༔ ཞེས་དལ་བུས་བཀླག་པའམ་ནུས་ན་རྩ་ཚིག་ནོན་པ་ཙམ་གྱི་མདོར་བསྡུས་བཤད། དེ་ལྟར་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དགེ་རྩ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བར་ཞུ། ཞེས་སོགས་མཚམས་སྦྱོར་ལ་དགེ་བསྔོ་བྱ། བླ་མས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཏང༌། མཆོད་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཡང་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བླ་མའི་སྐུ། །ལམ་མཆོག་འདི་ལས་མྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །འཁྲུལ་པའི་དྲྭ་བར་ཆུད་པའི་འགྲོ། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་འགྲོལ་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལྷག་པའི་བློས་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་བབས་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཟབ་དོན་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སོགས་ཁོང་བཤང་སྟེ་ཚིགས་འབྱིན་འཇུག་ཕྲན་བུ་བྱས་པའོ། །
[edit]

d+hI:__dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs zhes bya ba bzhugs so//__/rdo rje bdud rtsi'i mchog grub pas/__/bde chen gar gyis srid dang zhi/__/dbang mdzad gu ru snying dbus su/__/bkod nas gtor dbang mtshams sbyor spel/__/tshes bcu gtso bor gyur pa'i dus bzang por dben pa'i gnas su gu ru rin po che'i rten gang 'byor bsham pa'i mdun tu stegs bzang po'i dbus su rin po che'i snod du spod ldan gyi gtor ma rin chen 'bar ba rgyan spros can sku tsaka dar gdugs dang bcas pa bkod pa'i g.yas g.yon sman raka__/mdun tu phyi mchod phreng tshar du bsham/__dngos grub kyi rdzas bza' btung dang*/__/tshogs kyi yo byad sogs 'du byas te/__bla ma'i las byang btang la bdag mdun dbyer med du bsgrub/__bzlas pa ci nus bya/__rtogs pas mi chun na gtor ma khyad par bla ma'i dkyil 'khor du gsal la bzlas pa bya/__stong tshigs dang tshogs mchod phul/__slob ma rnams la khrus bya/__bgegs bskrad cing srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab/__de'ang gsang sngags rdo rje theg pa'i nye lam nas tshe gcig gis byang chub 'grub pa'i thabs kyi rtsa ba ni zab mo bla ma'i lam mchog kho na yin cing*/__de nyid sgrub pa'i bka' srol mtha' yas pa kun las khyad par du mas 'phags pa dus gsum gyi rgyal ba sras dang bcas pa'i gsang gsum yon tan mdzad pa dang bcas pa gcig tu bsdus pa/__gdong dmar bod yul gyi 'gro ba yongs kyi skyabs gcig__/o rgyan gyi slob dpon pad+ma 'byung gnas la/__gnyags lo ye shes gzhon nus bla ma dang yi dam dbyer med pa'i rnal 'byor khyad par can cig stsol bar gsol ba btab pa'i tshe gu ru'i zhal nas/__bdag gi ngo bo dus gsum gyi rgyal ba rnams dang dbyer med cing*/__rnam pa bdud rtsi chen po'i ye shes grub pa mchog gi tshul bstan pa yin pas rnal 'byor zab mo'i mthar thug pa gdams par bya'o zhes dgyes pa chen pos gnang ba stsal ba/__gu ru bde ba chen po rdo rje bdud rtsi mchog grub pa'i sku'i rnam 'gyur du bstan pa'i sgrub thabs shin tu zab la ngo mtshar ba 'di nyid yar lung pad+ma brtsegs pa'i phug par gter du sbas pa sprul pa'i gter ston ra mo shel sman ye shes bzang pos gter nas phyungs te 'gro don ci rigs mdzad slar 'dabs gter du bzhugs pa dang skabs gdul bya dus la babs pa'i dbang gis gter ston grub thob rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba mchog gi rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter srung sngags kyi bdag mos shog ser mngon sum du phul ba las gtan la phab pa'i zab chos rdo rje bdud rtsi'i skor las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs dang 'brel ba'i gtor dbang zab pa'i mthar thug bskur ba la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__rdo rje bdud rtsi'i ye shes sku:__bla ma bde ba chen po yis:__snying po don gyi dkyil 'khor du:__byin gyis brlab par mdzad du gsol:__lan gsum/__mdun gyi nam mkhar ma hA gu ru bde ba chen po la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor nas bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan mkha' khyab gyi 'gro ba mtha' dag deng nas byang chub ma thob kyi bar du gus pa chen pos skyabs su mchi zhing :__sems can thams cad 'chi med bde ba chen po'i go 'phang mchog la 'god pa'i slad du smin byed kyi dbang zhu ba dang*/__zab mo'i lam bsgom par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__bla ma dpal ldan bde ba cher:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__gzhan don 'chi med sku bsgrub phyir:__zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi:__lan gsum:__dbang gi ye shes skye gnas 'phel ba'i rten tu gyur pa so byang gnyis dang khyad par gsang sngags rdo rje theg pa las bshad pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig rnams tshul bzhin du bzung snyam pas 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs:__rig pa 'dzin pa bdag gis ni:__byang chub snying por mchis kyi bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs:__ma lus yongs su gzung bar bgyi:__lan gsum/__de nas dbang gi gzhi dgod pa'i phyir ye shes pa dbab pa yin pas khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la gzhan tu ma yengs par dmigs pa 'di ltar rtse gcig tu sgoms shig__/dngos snang thams cad gdod nas spros bral stong pa nyid kyi ngang las/__khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi ma zla ba brtsegs pa'i gdan gyi steng du/__rang rang gi rig pa ma bcos pa'i ngo bo skad cig gis ma hA gu ru bde ba chen po sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs ldan bcu drug lon pa'i lang tsho can/__zhal gcig spyan gsum khro 'dzum chags pa'i nyams kyis sgeg pa/__dbu skra'i thor tshugs pad+ma gsar pa'i phreng bas bcings shing rdo rje'i tog gis mtshan pa/__phyag g.yas pas rdo rje thugs kar gtod pa'i tshul gyis 'dzin cing g.yon pas dril bu dkur bsten pa/__dar gyi stod g.yogs dang stag lpags kyi sham thabs can/__rin po che dang me tog gi phreng ba rus pa'i rgyan dang dril bu g.yer kha'i drwa bas spras pa/__zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa'i pang du yum rin chen mA ma kI shAkya de bA lha mo'i tshul can gzhon zhing sgeg la rin po che dang rus pa'i rgyan can phyag gnyis gri gug dang bdud rtsi'i thod pa stob pa dang mnyam par sbyor ba/__'ja' zer 'od phung 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i gnas gsum nas 'phros pa'i 'od zer dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas kyang 'od zer dpag tu med pa 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas kyi zhing rab 'byams dang*/__khyad par rnga yab pad+ma 'od kyi pho brang na bzhugs pa'i bla ma rgyal ba sras dang bcas pa'i thugs dam gyi rgyud bskul/__thams cad kyang gu ru bde ba chen po'i rnam par bzhengs shing nam mkha' nas char babs pa ltar byon te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos shig__/'bebs pa'i rdzas bdug__/cang te'u dril bu'i sgras bskul la/__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__rdo rje'i ye shes byin chen phob:__'chi med bdud rtsi'i dbang mchog skur:__bde ba chen po'i dngos grub stsol:__'od lus 'grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha badz+ra sa ma ya dza dza:__ces brjod la dbab/__rdo rje me tog mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__de rnams kyis dbang gi sngon du 'gro ba rnams grub nas/__dngos gzhi gtor ma la brten te sku gsung thugs ye shes rdo rje'i byin rlabs kyi snying por gyur pa bgyi ba la 'dun pa 'di ltar mdzod cig__/gtor snod rang byung ye shes kyi gzhal yas khang chen po'i nang du gtor ma ma hA gu ru bde ba chen po sangs rgyas thams cad 'dus pa'i spyi gzugs rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gsal ba'i dpral ba nas 'od zer bdud rtsi dkar po'i rgyud byung khyed rang rnams kyi dpral bar thim/__lus kyi sgrib pa dag__/bum pa'i dbang thob/__snang stong sku'i phyag rgya mngon tu gyur par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__oM:__gtor ma'i rnam pa lha dang gnyis su med:__snang stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i lus la dbang bskur bas:__sku yi phyag rgya chen po 'grub par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru shrI ma hA su kha sarba sid+d+hi hU~M:__ma hA ba liM ta kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__yang gtor ma ma hA gu ru bde ba chen por gsal ba'i mgrin pa nas 'od zer bdud rtsi dmar po'i rgyun byung*/__khyed rang rnams kyi mgrin par thim/__ngag gi sgrib pa dag__/gsang ba'i dbang thob/__grags stong gsung gi phyag rgya mngon tu gyur par mos shig__/gtor ma mgrin par bzhag la/__AH__gtor ma'i sgra don sngags dang gnyis su med:__grags stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i ngag la dbang bskur bas:__gsung gi phyag rgya chen po 'grub par shog:__gong gi sngags mthar/__ma hA ba liM ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__yang gtor ma ma hA gu ru bde ba chen por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer bdud rtsi sngon po'i rgyun byung*/__khyed rang rnams kyi snying gar thim/__yid kyi sgrib pa dag__/shes rab ye shes kyi dbang thob/__bde stong thugs kyi phyag rgya mngon tu gyur par mos shig__/gtor ma snying gar bzhag la/__hU~M:_gtor ma'i rang bzhin gsal la 'dzin pa med:__bde stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan bu yi yid la dbang bskur bas:__thugs kyi phyag rgya chen po 'grub par shog:__sngags mthar/__ma hA ba liM ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__yang gtor ma ma hA gu ru bde ba chen por gsal ba'i gnas gsum las 'od zer bdud rtsi dkar dmar mthing ga'i rgyun byung*/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim/__sgo gsum cha mnyam gyi sgrib pa dag__/dbang bzhi pa thob rig stong ye shes kyi phyag rgya mngon tu gyur par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__ho:__gtor ma'i ngo bo gdod nas skye ba med:__rig stong zung 'jug bla ma bde ba ches:__skal ldan slob ma'i rgyud la dbang bskur bas:__ye shes phyag rgya chen por mngon gyur shog:__sngags mthar/__ma hA ba liM ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa ho:__gtor ma lhar gsal ba 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas bla ma'i sku gsung thugs ye shes rdo rje dang gnyis su med par don gyi ye shes mngon tu gyur par mos la thugs yid bsres te rang rig gi ngo bo bskyang bar zhu/__zhes brjod dar cig mnyam par bzhag__/gtor rdzas ye shes bdud rtsi'i bcud du 'khyil ba de nyid mgrin par myang bas dngos grub rnam pa gnyis stan thog 'di nyid du thob par mos shig__/ces brjod la gtor ma'i cha shas dngos grub kyi rdzas su byin la shis brjod bya/__de ltar bcom ldan 'das rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying gi thigs pa'i skor las dpal bde ba chen po'i bla ma sgrub pa'i dbang bskur gyi rim pa 'di'ang*/__gzhung nyid las/__dbang bskur bye ba bsam yas kyi:__snying po'i bcud bsdus 'di kho na:__yang dag ye shes 'pho ba'i lam:__zab rgya kun gyi bcud du zung :__zhes bsngags pa rdo rje'i ye shes 'pho ba'i dbang bskur kun gyi snying por gyur pa nyid legs par grub pa yin pas spyi dang bye brag gi dam tshig gi rim pa la bsrung sdom tshul bzhin bgyi ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul bcas grub nas/__de nas de dang rjes su 'brel ba la/__grol byed gdams ngag phyag rgya bzhi'i khrid kyi rim pa rtsa ba rdo rje'i gsung 'di la legs par gsan 'tshal/__de nas yang zab man ngag ni:__bla ma dpal ldan bde ba che:__spyi bor bsgom zhing gsol ba gdab:__dbang blang thugs yid dbyer med bsre:__rang nyid bla mar lam gyis gsal:__lus sems khong klod mnyam par bzhag:__de tshe gzugs su snang ba kun:__snang tsam nyid nas rang bzhin med:__rang bzhin med las cir yang shar:__cir snang chu zla 'ja' tshon ltar:__bde chen bla ma'i sku ru gsal:__dag snang bskyed cing dbang bzhi blang :__thugs yid bsres te dgongs pa bskyang :__mig gi yul du mthong tshad gzugs:__bla ma'i sku ru lam shar zhing :__snang stong dbyer med don rtogs na:__sku yi phyag rgyar grub pa yin:__de bzhin phyi nang 'byung ba'i sgra:__grags tsam nyid nas rang bzhin med:__rang bzhin med pas cir yang grags:__grags pa'i sgra kun brag cha ltar:__grags stong brjod med bla ma'i gsung :__rang gi rlung dang ro mnyam par:__rdo rje'i bzlas par yongs su shes:__brjod pa'i ngag dang 'byung ba'i sgra:__rlung sngags dbyer med rol mo'i sprin:__grags stong zung 'jug don rtogs na:__gsung gi phyag rgya grub pa yin:__'dod pa'i yon tan gang yang rung :__yul la sems kyis spyod pa'i tshe:__bde ba'i rnam par nyams su myong :__myong tsam nyid nas rang bzhin med:__med bzhin bde bar lam gyis 'char:__nyams myong thams cad sgyu ma ltar:__bde stong 'dzin med bla ma'i thugs:__rang gi yid dang dbyer med par:__lhan cig skyes par yongs su shes:__'gro 'ong gnas pa'i rtog pa kun:__bde mchog drwa ba chen por sdom:__bde chen zung 'jug don rtogs na:__thugs kyi phyag rgya grub pa yin:__rtog pa'i rang bzhin sems yin te:__sems kyi ngo bo gsal rig yin:__rig pa gdod nas skye ba med:__skye med ngang las cir yang shar:__shar tsam nyid nas rang sar grol:__rtog pa dang ni mi rtog gnyis:__sprin dang nam mkha' lta bu ste:__bzang ngan snga phyi med par mnyam:__chos kun mnyam pa'i don rig pa:__dus gsum spros pas ma bslad pa'i:__sems bral rig stong rjen pa'i ngang :__ma bcos ma bsgyur gnyug mar bzhag:__gzung 'dzin 'khrul pa thams cad kun:__sbrul mdud bzhin du ngang gis grol:__rig stong zung 'jug don rtogs na:__'od gsal bla ma'i rang zhal mthong :__sa lam spang thob bral bar rdzogs:__ye shes phyag rgya 'grub pa'o:__chos phung brgyad khri bzhi stong bcud:__gnas lugs mngon sum ston pa'i lam:__bde ba chen po'i rdo rje'i tshig:__man ngag kun gyi snying por zungs:__zhes dal bus bklag pa'am nus na rtsa tshig non pa tsam gyi mdor bsdus bshad/__de ltar na bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs las smin grol gyi rim pa rnams legs par grub pa yin pas dge rtsa rdzogs byang du bsngo bar zhu/__zhes sogs mtshams sbyor la dge bsngo bya/__bla mas tshogs la rol cing lhag ma btang*/__mchod bstod nas shis brjod kyi bar yang las gzhung ltar byas pas 'grub bo/__/bde chen 'gyur med bla ma'i sku/__/lam mchog 'di las myur 'grub ste/__/'khrul pa'i drwa bar chud pa'i 'gro/__/'od gsal dbyings su 'grol byed shog__/ces pa'ang zab chos 'di'i zhabs tog tu 'gyur ba'i lhag pa'i blos pad+ma gar dbang rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por spel ba dge legs 'phel/__/_2008_lor bka' babs skor bskyar bsgrig skabs zab don spyod pa'i skal bzang can phun tshogs rnam rgyal pas sogs khong bshang ste tshigs 'byin 'jug phran bu byas pa'o/__/

Footnotes

Other Information