JKW-KABAB-09-TA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
Wylie title yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa JKW-KABAB-09-TA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 17, Pages 347-348 (Folios 1a1 to 1b2)
Author རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation rdo rje dbang phyug rtsal. yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 347-348. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Wealth Rituals - nor sgrub  ·  Offering Rituals - mchod sbyin
Cycle བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)
Deity dzaM nag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
Colophon

ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།

ces pa'ang rdo rje dbang phyug rtsal gyis bris pa dge'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་རྗེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ་ནི། །མཆོད་གཏོར་སྤྱན་གཟིགས་ལེགས་པར་བཤམས། །རྔ་གླིང་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་བཅས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཀྱེ། སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི། །བཀའ་ཉན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བདག །བྲག་བཙན་སྲོག་ཟན་དམར་པོ་ནི། །བཙན་དམག་ཤན་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཤིག །ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་དང༌། རུ་པ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱི་མཆོད། ཨོཾ་ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིདྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཟབ་གཏེར་སྲུང་མའི་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ༴ སོགས། ཀྱེ། བཙན་རྗེ་སྲོག་གི་བདག་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བསེ་རྨོག་དང༌། །བསེ་ཁྲབ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། །མདུང་ཞགས་བསྣམས་ནས་རྟ་དམར་ཆིབས། །ལས་སུ་དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་རྔམ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དམར་གཏོར་གསེར་སྐྱེ་མས་འདི་བཞེས་ལ། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལས་རྣམས་ཀུན། མ་གཡེལ་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དབང་ཆེན་པདྨའི་བཀའ་མ་གཅག །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་མ་དྲལ། །རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཕྲིན་ལས་ཐོག་མེད་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ། ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱའོ། ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa bzhugs so/__o rgyan rje la gus pas 'dud/__/gter srung mchod pa'i rim pa ni/__/mchod gtor spyan gzigs legs par bshams/__/rnga gling dbyangs dang rol mo bcas/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas gter gyi bdag po 'khor dang bcas pa spyan drangs par gyur/__kye/__slob dpon pad+ma thod phreng gi/__/bka' nyan zab mo gter gyi bdag__/brag btsan srog zan dmar po ni/__/btsan dmag shan pa 'bum gyis bskor/__/'dir byon mchod gtor 'di bzhes shig__/shU la rA dza badz+ra sa ma ya dzaH__shU la rA dza sa pa ri wa ra ar+g+haM nas shab+da'i bar dang*/___ru pa puSh+pe nas shab+da'i bar gyi mchod/___oM shU la rA dza sa pa ri wa ra i daM b+ha lid+ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__zab gter srung ma'i dbang po 'khor dang bcas pa=__sogs/__kye/__btsan rje srog gi bdag po ni/__/sku mdog dmar po bse rmog dang*/__/bse khrab gsol zhing phyag gnyis kyi/__/mdung zhags bsnams nas rta dmar chibs/__/las su dgra bo'i srog la rngam/__/'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod/__/dmar gtor gser skye mas 'di bzhes la/__/zab gter bstan pa srung ba dang*/__/rnal 'byor bdag gi las rnams kun/___ma g.yel bcol pa'i phrin las mdzod/__/dbang chen pad+ma'i bka' ma gcag__/rig 'dzin rnal 'byor dam ma dral/__/rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la/__/phrin las thog med myur du bsgrub/__ces phrin las bcol bar bya'o/__ces pa'ang rdo rje dbang phyug rtsal gyis bris pa dge'o//__//

Footnotes

Other Information