JKW-KABAB-18-TSHA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན།
Wylie title chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston JKW-KABAB-18-TSHA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 28, Pages 173 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ (khri srong lde'u btsan)
Citation Khyentse, Dilgo. chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 173. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ ('jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-032
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

ces pa'ang 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis rtse gcig gus pas gsol ba btab pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས། །ཀུན་བཟང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྲིད་ཞིའི་བདག །ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཀུན་ཁྱབ་ཞི་ཁྲོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འབྱམས་ཀླས་པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་གཏེར་གསུམ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་རྩལ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་མཚན། །འཇམ་དཔལ་དགྱེས་སྡེ་མཚོ་རྒྱལ་བཻ་རོ་སོགས། །འཇམ་དཔལ་རྣམ་རོལ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསྟན་མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །ཐུབ་པས་ལུང་བསྟན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །ཐུབ་དབང་སྲས་གཅིག་འཇམ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་མཚོ། །ཐུབ་ཆེན་ཞལ་སྐྱིན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་མ་ཏིའི་མཚན། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །མཁྱེན་པའི་བདག་པོ་བློ་གཏེར་རྡོ་རྗེ་རྣོན། །མཁྱེན་གཟིགས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་གུས་དད་དང་ངེས་འབྱུང་བློ་བརྩོན་ལྡན། །རབ་མྱུར་དབང་དང་གདམས་པས་རང་རྒྱུད་གྲོལ། །རབ་ཞི་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཆེ། །རབ་མཆོག་རྟེན་འདིར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston bzhugs/__/kun bzang dang po'i sangs rgyas srid zhi'i bdag__/kun mkhyen shes rab rang byung 'jam dpal dbyangs/__/kun khyab zhi khro'i sgyu 'phrul 'byams klas pa/__/kun mkhyen ye shes gter gsum gsol ba 'debs/__/'jam pa'i rdo rje blo ldan mchog sred rtsal/__/'jam dpal dbyangs dngos yab gcig khri srong mtshan/__/'jam dpal dgyes sde mtsho rgyal bai ro sogs/__/'jam dpal rnam rol gsum la gsol ba 'debs/__/thub bstan mnga' bdag 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang*/__/thub pas lung bstan yon tan rgya mtsho'i gter/__/thub dbang sras gcig 'jam mgon chos rgyal mtsho/__/thub chen zhal skyin gsum la gsol ba 'debs/__/mkhyen brtse'i ye shes nor bu ma ti'i mtshan/__/mkhyen nus brtse gter rtsa brgyud bla ma dang*/__/mkhyen pa'i bdag po blo gter rdo rje rnon/__/mkhyen gzigs rtsa gsum lha la gsol ba 'debs/__/rab gus dad dang nges 'byung blo brtson ldan/__/rab myur dbang dang gdams pas rang rgyud grol/__/rab zhi 'jam dbyangs bla ma'i go 'phang che/__/rab mchog rten 'dir mngon par byang chub shog___/ces pa'ang 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis rtse gcig gus pas gsol ba btab pa'o//___//

Footnotes

Other Information